www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 16.11.2017.

Решење о расподели средстава из програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у 2017. години

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

                Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, (,,Службени гласник РС”, број 99/16) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", одобрена у износу од 4.169.484,00динара.

                               

 

Члан 2.

               

                Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

 

 

Члан 3.

 

                Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

                Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.        

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 400.000,00  динара

               

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

                На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2017. години су:

 

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Како да сачувамо наше репродуктивно здравље

Ромски центар за права детета

382.600,00

2

Све што треба да знаш о хроничним незаразним болестима

Хуманитарно удружење „Ромско срце“

387.500,00

3

Боље здравље младих Рома,Бабушница,ЦрнаТрава , Босилеград

„Са е Рома“

400.000,00

4

Здравствено васпитање деце и младих ромске популације

„Група 272“

380.000,00

5

Здрављем до осмеха

Удружење Рома Блаце, Блаце

396.480,00

6

Желим да будем здрав

Друштво Рома Прокупље

398.500,00

7

Превентивном едукацијом против малигних болести

Центар за интеграцију Рома региона

399.500,00

8

Будимо здрави

Ромска заједница Војводине

363.304,00

9

Научи како-сачувај свој живот лако

„Здравље Асклепион“, Београд

315.000,00

10

Здравствено васпитање о репродуктивном  здрављу

„Дионис“, Београд

351.400,00

11

Здравље младих Рома

„Партнер“

395.000,00

12

Донорска кампање - буди хуман

„Сварог и Перун“

399.700,00

 

 

УКУПНО

4.169.484,00

(словима : четири милиона стошездесетдевет хиљада четиристотинеосамдесетчетири динара).

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана