www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 20.07.2018.

Правилници 2018

Правилник о смерницама добре праксе у д

 

 

истрибуцији медицинских средстава (Сл. гласник РС бр. 94/18)

 

Правилник о изменама и допунама правилника о садржају захтева и документације, као и начину добија ња дозволе за стављање лека у промет (сл. гласник рс бр. 94/18)

 

Правилник о допуни правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет (Сл. гласник рс бр. 94/18)

 


 

 

 

 

Правилник о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова (сл. гласник рс бр. 74/18 , 87/18 )

 

Правилник о клиничком испитивању медицинског средства

(сл. гласник рс бр. 91/18)

Клиничка испитивања

Прилог 1а

Прилог 1б

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 10

Прилог 11

Прилог 12

Прилог  13

 

Правилник о обавезама произвођача које се примењују на

увознике, велепродаје и друга лица ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)

Обавезе и одговори

 

Правилник о промету на велико медицинских средстава ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018) 

Промет на велико

Прилог 1

 

Правилник о регистрацији медицинског средства 

Превилник регистрација

Обраѕац 1

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА,

НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ПРОПИСИВАЊА ЛЕКОВА

objavljeno u sluzbenom glasniku RS broj 74/18

 

Правилник рецепт

Образац 1

Образац 2 

Образац 3

Образац 4

Прилог 1

Прилог 2

 

 

Правилнико изменама и допунама правилника о садржајузахтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет

 (,,Службени гласник РСˮ, бр.  30/10, 107/12, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон )

 

Правилник о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (Сл. гласник РС бр. 49/18)

 

Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована (Службени гласник РС број 39/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

 

Правилник о основним захтевима за медицинска средства (Службени гласник РС број 65/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

   

Правилник о регистрима које води привредна комора србије  (Службени гласник РС број 65/18)

  

Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама (службени гласник рс број 65/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

 

Правилник о утврђивању статуса производа (службени гласник рс број 65/18)

Прилог 1

 

 Правилник

о изменама и допунама правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства

 
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана