www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 16.04.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЈАВНА НАБАВКА БР: MOH/EIBPIU/017/WO/01

Назив наручиоца – Министарство здравља,
Адреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд
ПИБ 102199551, Матични број: 07000723,
интернет страница: www.zdravlje.gov.rs,
Врста наручиоца: Државна управа,
Врста поступка јавне набавке: Међународни отворени поступак,
Врста предмета: Радови
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Изградња и реконструкција Клиничког центра Србије
45000000 - Грађевински радови
Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:
После доношења одлуке Комисије за јавне набавке у поступку техничке евалуације
Информација да ли Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне
набавке:
Наручилац не зауставља даље активности у поступку јавне набавке, с тим што неће
донети Одлуку о додели Уговора пре доношења Одлуке о поднетом Захтеву за
заштиту права.
Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
Конзорцијум C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Baraccianti di Carpi, са
седиштем у Carpi, via Carlo Marx no.101, Modena, Италија, Italiana Costruzioni
S.p.A са седиштем у Via dei Villini no. 3/A, Рим, Италија и Telegroup д.о.о, са
седиштем у Светозара Милетића 9а, Београд
Особа за контакт је Мирослав Борас, број телефона 011/2068-842
Е-маил: office_piu@zdravlje.gov.rs.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана