Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 05.12.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство здравља позива све заинтересоване жене да доставе своје биографије у циљу евидентирања, обуке и могућег ангажовања на пословима здравствене медијаторке.

Члaн 11. стaв 2. тaчкa 11.  Закoна о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон) прoписуje дa сe друштвeнa бригa зa здрaвљe нa нивoу Рeпубликe oствaруje oбeзбeђивaњeм здрaвствeнe зaштитe групaциjaмa стaнoвништвa кoje су излoжeнe пoсeбнoм ризику oбoљeвaњa, здрaвствeнoм зaштитoм лицa у вeзи сa спрeчaвaњeм, сузбиjaњeм, рaним oткривaњeм и лeчeњeм бoлeсти oд вeћeг сoциjaлнo-мeдицинскoг знaчaja и здрaвствeнoм зaштитoм сoциjaлнo угрoжeнoг стaнoвништвa. Нa oснoву стaвa 2. тaчкe 11. нaвeдeнoг члaнa Зaкoнa, Mинистaрствo здрaвљa oд 2008. гoдинe пoдржaвa прojeкaт увoђeњa здрaвствeних мeдиjaтoрки у здрaвствeни систeм Рeпубликe Србиje.

Здрaвствeнa мeдиjaтoркa ниje здрaвствeни рaдник (кao штo су лeкaри и мeдицинскe сeстрe и тeхничaри). Њeнa улoгa je у тoмe дa пoмoгнe здрaвствeнoм систeму у вoђeњу eвидeнциje o здрaвствeнoм стaњу стaнoвникa нeфoрмaлних нaсeљa, дa рaдe нa пoдизaњу свeсти o нeoпхoднoсти вaкцинaциja, нeoпхoднoсти oдржaвaњa личнe хигиjeнe и прaвoврeмeнe пoсeтe лeкaру.

Дa би сe ухвaтилo у кoштaц сa прoблeмoм нejeднaкe дoступнoсти, пoтрeбнa су трajнa институциoнaлнa рeшeњa.Крaткoрoчни и срeдњoрoчни плaн Mинистaрствa здрaвљa je дa здрaвствeнe мeдиjaтoркe пoвeзуjу угрoжeнe и мaргинaлизoвaнe припaдникe рoмскe нaциoнaлнe зajeдницe и здрaвствeни систeм. Дугoрoчнo глeдaнo, Mинистaрствo здрaвљa имa плaн дa здрaвствeни мeдиjaтoри прoширe свoj рaд и нa припaдникe других угрoжeних и мaргинaлизoвaних групa, штo ћe прeвaсхoднo зaвисити oд рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa зa oву нaмeну.

Зa пoтрeбe спрoвoђeњa прojeктa, Mинистaрствo здрaвљa aнгaжуje здрaвствeнe мeдиjaтoркe прeкo угoвoрa o дeлу, при чeму сe хoнoрaри исплaћуjу из буџeтa Mинистaрствa.

Укoликo стe зaинтeрeсoвaнe дa oбaвљaтe пoслoвe здрaвствeнoг мeдиjaтoрa у Вaшoj срeдини, пoтрeбнo je дa пoпунитe oбрaзaц зa приjaву кojи сe нaлaзи у прилoгу и дa гa путeм eлeктрoнскe пoштe (e-мaил) пoшaљeтe нa aдрeсу :  dragan.djordjevic@zdravlјe.gov.rs
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
асс прим др Драган Вуканић с.р.

Са подацима од: 01.12.2014.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-4439/2014-07
Датум : 26. новембар 2014. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0006-"СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РОМА" У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0006 – "Спровођење акционог плана о здравственој заштити Рома", одобрена у износу од 3.431.000,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и  45/13- др. закон), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши распоред средстава здравственим установама, из члана 3. ове одлуке су :
 • Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије ;
 • Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи ;
 • Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области ;
 • Здравствена установа мора имати пуну подршку оснивача - локалне самоуправе.

Пројекту здравствене установе може се доделити највише 3.500.000,00  динара

Члан 5.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

Члан 6.
Здравствене установе су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0006 – "Спровођење акционог плана за здравствену заштиту Рома", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2014. години су:Са подацима од: 01.12.2014.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-4425/2014-07
Датум: 25. новембар 2014. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 2.998.775,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 50.000,00 динара,
 • одржавање скупова са међународним учешћем, у износу до 80.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти невладиног сектора којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 01 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2014. години су:
Са подацима од: 13.11.2014.
Набавка медицинске и стоматолошке опреме


Република Србија
Министарство здравља
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
зајам бр. 7510-YF
Јавни позив за достављање понуда

Набавка медицинске и стоматолошке опреме
уговор бр. RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.13/MoH

1. Овај позив прати Опште обавештење о набавкама за овај пројекат које се појавило у UN Development Business Issue бр. 744 од 16. фебруара 2009. године.

2. Република Србија – Министарство здравља је примило финансијска средства од Међународне банке за обнову и развој на име трошкова Пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ и намерава да део прихода овог зајма бр. 7510-YF усмери за плаћања према условима из уговора који ће бити склопљен на основу позива за достављање понуда бр. RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.13/MoH/Набавка медицинске (20 преносивих ЕКГ уређаја, 6 преносивих ултразвучних апарата) и стоматолошке (12 стоматолошких столица са пратећом опремом) опреме.

3. Јединица за поверене послове је имплементациона агенција Пројекта и сада упућује позив за запечаћене понуде ваљаним понуђачима за набавку медицинске и стоматолошке опреме, RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.13/MoH.

4. Тендер ће бити спроведен према међународној тендерској процедури онако како је наведена у следећем документу Светске банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, издање од маја 2004. године, ревидирано октобра 2006. године, и отворен је за све ваљане понуђаче како је то дефинисано у Водичима, који испуњавају следеће минималне квалификационе критеријуме:

I) Тражени минимални пословни приход у свакој од претходне 3 (три) године (2011-2013) мора бити за Лот 1: 400.000,00 евра и за Лот 2: 150.000,00 евра обрачунат по званичном курсу Народне банке Србије на крају одговарајуће године. Ако добављач жели да да понуду за Лот 1 и Лот 2, минимални пословни приход у свакој од претходне 3 (три) године (2011-2013) се узима збирно (550.000,00 евра). Како би то доказао, понуђач мора поднети билансе успеха/ревизорске извештаје који су верификовани од стране лиценцираног рачуновође.

II) Понуђач мора да докаже да је успешно извршио:
за Лот 1: најмање 3 (три) уговора за набавку медицинске опреме за дијагностику и мониторинг, у вредности не мањој од 30.000,00 евра по уговору у последње 3 (три) године (2011-2013); за Лот 2: најмање 5 (пет) уговора за набавку стоматолошке опреме, у вредности не мањој од 5.000,00 евра по уговору у последње 3 (три) године (2011-2013). Да би ово доказао, понуђач мора да достави копије уговора и привремене или коначне потврде о пријему.

III) Понуђач мора имати могућност подршке у земљи и / или на локацији за сва добра која су понуђена и уговорена:
 • сервис мора да буде у стању да обезбеди квалитетне услуге широм земље / на локацији у току редовног радног времена (8:00-16:00 часова – од понедељка до петка) са одговарајућим искуством, а квалификовани техничар мора бити у стању да дође до локације пројекта у року од 3 (три) радна дана од настанка проблема.
 • максимално прихватљиво кашњење за поправку и стављање у пуну оперативну употребу је 3 (три) радна дана од дана обавештења. Да би се постигао овај захтев успешан понуђач мора да покаже да он, или његова подизвођачка сервисна организација, има систем за дистрибуцију и складиштење резервних делова који ће омогућити прибављање и доступност неопходних оригиналних резервних (ОЕМ) делова за добра садржана у понуди, тако да се испорука потребних делова и поправка на месту испоруке обави у року од 3 (три) радна дана.

С обзиром на горе тражене квалификационе захтеве, понуђачи морају да обезбеде одговарајућу изјаву или сличан документ који ће бити саставни део понуде. Такође, оригинали изјава, потписани од стране клијента, морају да садрже име контакт особе клијента, позицију, адресу, телефон и адресу електронске поште.

5. Заинтересовани ваљани понуђачи могу добити ближе информације у Јединици за поверене послове и прегледати тендерску документацију на доле наведеној адреси радним данима од 09.00 до 15.00 часова. Неће бити састанака са понуђачима пре отварања понуда.

6. Комплет тендерске документације, доступан само на енглеском језику, заинтересовани понуђачи могу да добију пошто поднесу писмену пријаву на доле наведену адресу и уплате неповратну накнаду од 20,00 евра или одговарајућу динарску противвредност обрачунату по продајном курсу НБС на дан плаћања. Тендерска документација ће бити послата по куриру на захтев. Начин плаћања је следећи:

a.  За плаћања у динарима:

Банка: УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА БЕОГРАД
Корисник: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-УПЛАТA КОТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Бр. рачуна: 840-176720-73
Позив на број: RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.13/MoH

б. За плаћања у еврима или конвертибилној валути:

Посредник: DEUTDEFFXXX
Рачун код банке: /DE20500700100935930800|
NBSRRSBGXXX

Корисник: /RS35908500100000030651 MINISTRY OF HEALTH BELGRADE
Референтни број: RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.13/MoH

7. Понуде треба доставити на доленаведену адресу до 12.00 часова (подне) у четвртак, 25. децембра 2014. године по локалном времену.Понуде морају да буду обезбеђене банковном гаранцијом. Износ обезбеђења је за Лот 1: 4.000,00 евра и за Лот 2: 1.500,00 евра. Касно достављене понуде биће одбијене. Понуде ће бити отворене у четвртак, 12.15 часова, 25. децембра 2014. године по локалном времену, у присуству представника понуђача који одлуче да присуствују, на истој адреси.

8. Адреса:
Дом здравља Савски венац
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
Јединица за поверене послове/Служба за јавне набавке
За: Гђа Сања Штрбац Мусмар, Заменик координатора Јединице за поверене послове
Пастерова 1, 11000 Београд
Република Србија
Тел/факс: +381 11 3606400
адреса електронске поште: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 07.11.2014.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2014. ГОДИНИ


На основу члана 18. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09- др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11,119/12, 43/13- др. Закон, 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14) и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14),

Министарство здравља Републике Србије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802-08 „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИШТВА“ ПРОЈЕКАТ 01 „СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА“

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.

1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Циљ Јавног позива унапређење здравља Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .

2. ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета седмог конкурса је Стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:
Приоритетне области компоненте А су:
 • имунизација, здравље деце, антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета,  превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО), превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести, превенција болести зависности, репродуктивно и сексуално здравље, стоматолошка здравствена заштита радно активног ромског становништваод 19-65 година, заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити, едукација здравствених медијаторки, сензибилизација здравствених радника ради унапређења здравља Рома.

Приоритетне области компоненте Б су:
процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима, стварање безбедног окружења

Компонента А

1. Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту

Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са Удружењима грађана и/или локалном самоуправом  и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.

Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.
Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом који ће се  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
 • препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
 • предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама

3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља и заводи/институти за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са Удружењима грађана и/или локалном самоуправом. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; едукација здравствених медијаторки; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година).

Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једним Удружењем грађана и/или локалном самоуправом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једним Удружењем грађана и/или локалном самоуправом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:

 1. Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије
 2. Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи 
 3. Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области 
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта 
 5. Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета 
 6. Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.

4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и Удружења грађана и/или локалне самоуправе. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун удружења грађана у складу са Споразумом о партнерству.

5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Изабраном пројекту ће бити додељено максимално до 3.500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у року од 15 дана, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 31. децембра 2014.године

7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем М3 формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о партнерству здравствене установе и Удружења грађана и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе, Удружења грађана и/или локалне самоуправе.

Образац М3

8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 7 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs.

Попуњени образац М-3 са комплетном документацијом доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 163, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
Филип Лукиновић, е-mаil: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, е-mаil: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од седам дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Број : 401-00-4238/2014-07
У Београду, 03. новембар 2014. године

МИНИСТАР
Асс др Златибор Лончар
Са подацима од: 06.11.2014.
Набавка возила хитне помоћи

Република Србија
Министарство здравља
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
зајам бр. 7510-YF

Јавни позив за достављање понуда
Набавка возила хитне помоћи

уговор бр. RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.12/MoH


1. Овај позив прати Опште обавештење о набавкама за овај пројекат које се појавило у UN Development Business Issue бр. 744 од 16. фебруара 2009. године.

2. Република Србија – Министарство здравља је примило финансијска средства од Међународне банке за обнову и развој на име трошкова Пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ и намерава да део прихода овог зајма бр. 7510-YF усмери за плаћања према условима из уговора који ће бити склопљен на основу позива за достављање понуда бр. RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.12/MoH/Набавка 30 возила хитне помоћи.

3. Јединица за поверене послове је имплементациона агенција Пројекта и сада упућује позив за запечаћене понуде ваљаним понуђачима за набавку возила хитне помоћи, RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.12/MoH.

4. Тендер ће бити спроведен према међународној тендерској процедури онако како је наведена у следећем документу Светске банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, издање од маја 2004. године, ревидирано октобра 2006. године, и отворен је за све ваљане понуђаче како је то дефинисано у Водичима, који испуњавају следеће минималне квалификационе критеријуме:

I) Тражени минимални пословни приход у свакој од претходне 3 (три) године (2011-2013) мора бити 3.000.000,00 евра обрачунат по званичном курсу Народне банке Србије на крају одговарајуће године. Како би то доказао, понуђач мора поднети билансе успеха/ревизорске извештаје који су верификовани од стране лиценцираног рачуновође.

II) Понуђач мора да докаже да је успешно извршио најмање 3 (три) уговора за набавку најмање једног возила хитне помоћи или најмање 1 (један) уговор за набавку најмање 3 (три) возила хитне помоћи у последње 3 (три) године (2011-2013). Да би ово доказао, понуђач мора да достави копије уговора, привремене или коначне потврде о пријему и сертификат о испуњености стандарда EN 1789 за предметно(а) возило(а).

III) Понуђач мора имати могућност подршке у земљи и / или на локацији за сва добра која су понуђена и уговорена:
 • сервис мора да буде у стању да обезбеди квалитетне услуге широм земље / на локацији у току редовног радног времена (8:00-18:00 часова – од понедељка до петка) са одговарајућим искуством, а квалификовани техничар мора бити у стању да дође до локације пројекта у року од 6 (шест) радних дана од настанка проблема.
 • максимално прихватљиво кашњење за поправку и стављање у пуну оперативну употребу је 6 (шест) радних дана од дана обавештења. Да би се постигао овај захтев успешан понуђач мора да покаже да он, или његова подизвођачка сервисна организација, има систем за дистрибуцију и складиштење резервних делова који ће омогућити прибављање и доступност неопходних оригиналних резервних (ОЕМ) делова за добра садржана у понуди, тако да се испорука потребних делова и поправка на месту испоруке обави у року од 6 (шест) радних дана.

Да би ово доказао, понуђач мора доставити изјаву потписану од стране званичног представника произвођача:
 • која садржи назив и адресу овлашћеног центра за одржавање, сервис и поправку у Републици Србији
 • која потврђује да је овај овлашћени центар за одржавање, сервис и поправку у могућности да у најкраћем року обезбеди оригиналне резервне делове и потрошни материјал који је препоручен од стране произвођача и
 • којом се осигурава присуство овлашћеног центра за одржавање, сервис и поправку на територији Републике Србије током двогодишњег периода важења гаранције или периода комерцијалне гаранције произвођача (шта год је дуже).

С обзиром на горе тражене квалификационе захтеве, понуђачи морају да обезбеде одговарајућу изјаву или сличан документ који ће бити саставни део понуде. Такође, оригинали изјава, потписани од стране клијента, морају да садрже име контакт особе клијента, позицију, адресу, телефон и адресу електронске поште.

5. Заинтересовани ваљани понуђачи могу добити ближе информације у Јединици за поверене послове и прегледати тендерску документацију на доле наведеној адреси радним данима од 09.00 до 15.00 часова. Неће бити састанака са понуђачима пре отварања понуда.

6. Комплет тендерске документације, доступан само на енглеском језику, заинтересовани понуђачи могу да добију пошто поднесу писмену пријаву на доле наведену адресу и уплате неповратну накнаду од 20,00 евра или одговарајућу динарску противвредност обрачунату по продајном курсу НБС на дан плаћања. Тендерска документација ће бити послата по куриру на захтев. Начин плаћања је следећи:

a. За плаћања у динарима:

Банка: УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА БЕОГРАД
Корисник: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-УПЛАТA КОТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Бр. рачуна: 840-176720-73
Позив на број: RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.12/MoH

б. За плаћања у еврима или конвертибилној валути:

Посредник: DEUTDEFFXXX
Рачун код банке: /DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX

Корисник: /RS35908500100000030651 MINISTRY OF HEALTH BELGRADE
Референтни број: RS-DILS-7510YF-G-ICB-14-B.3.12/MoH

7. Понуде треба доставити на доленаведену адресу до 12.00 часова (подне) у четвртак, 4. децембра 2014. године по локалном времену.Понуде морају да буду обезбеђене банковном гаранцијом. Износ обезбеђења је 30.000,00 евра. Касно достављене понуде биће одбијене. Понуде ће бити отворене у четвртак, 12.15 часова, 4. децембра 2014. године по локалном времену, у присуству представника понуђача који одлуче да присуствују, на истој адреси.

8. Адреса:
Дом здравља Савски венац
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
Јединица за поверене послове/Служба за јавне набавке
За: Гђа Сања Штрбац Мусмар, Заменик координатора Јединице за поверене послове
Пастерова 1, 11000 Београд
Република Србија
Тел/факс: +381 11 3606400
адреса електронске поште: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.08.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване субјекте да Министарство здравља из техничких разлога није било у могућности да изврши избор пројеката за финансирање пристиглих по Јавним позивима за подношење предлога пројеката:
 • за реализацију програма 1806 "подршка удружењима и организацијама" пројекат 01 - "подстицање активности стручних организација, савета и удружења" у 2014. години,
 • за реализацију Програма 1802-18- "Подршка спровођењу Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ);
 • Програм 1802-17- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите "Србија против рака".

Из напред наведеног разлога, Министарство здравља продужава рок за подношење пријава пројеката. Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања овог обавештења.

Предлози пристигли у току претходног рока за пријаву пројеката биће узети у разматрање.

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 14.08.2014.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета-раздео Министарство здравља), да је дошло до техничке грешке у обрасцу матрице М1,  под тачком XVI-Финансијска средства планирана по активностима и изворима финансирања програма/пројеката, у делу „Напомена“, у алинеји 2, која треба да гласи: Ангажовани на спровођењу активности на програму/пројекту,  који су запослени  код другог послодавца, могу добити накнаду за рад највише до 1/3 пуног радног времена, у складу са чланом 202. Закона о раду («Службени гласник» РС број 24/05, 61/05, 54/09,32/13), коју остварује у складу са Уредбом  о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама («Службени гласник» РС број 44/01,15/02....124/12,8/13,4/14,58/14). Неопходно је да овлашћено лице и координатор програма/пројекта, својим потписом потврди, да се ради о дозвољеном износу (који је горе поменут).

Прилог: нови образац матрице М1.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
доц др Ференц Вицко
Са подацима од: 04.07.2014.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 31. јула 2014. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео - Министарство здравља, за 2015, 2016. и 2017. годину, сходно дописима, у прилогу, са обрасцима: матрицом М1, М2 (Спецификацијом трошкова) као и Прилогом 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 17.04.2014.

Република Србија
Министарство здравља

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу (DILS) Зајам бр. 7510-YF

Позив заинтересованим консултантима да доставе изразе заинтересованости за пружање консултантских услуга
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА ТАВАНСКИ ПРОСТОР
У ДОМУ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Овај позив за достављање израза заинтересованости прати Опште обавештење о набавкама  који је објављен у “UN Development Business” бр. 744 од 16. фебруара 2009. године.

Република Србија добила је кредит Међународне банке за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) у вредности од 32 милиона евра, еквивалентан трошковима Пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“, који спроводе Министарство рада, запошљавања  и социјалне политике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство здравља, и намерава да део средстава уложи у реализацију уговора Израда пројекта изведеног стања за тавански простор у Дому здравља (ДЗ) „Савски Венац“.

Реконструкција и адаптација таванског простора у ДЗ "Савски венац" укупне бруто површине од 1.330,90 m2 извршена је 2009. године. У складу са важећим законским прописима, ДЗ треба да прибави пројектну документацију која ће садржати недостајуће мере заштите од пожара.

Главни циљ задатка је да се добије пројекат изведеног стања за реконструкцију и адаптацију поткровља у ДЗ Савски венац, као и добијање сагласности на пројектну документацију и мерe заштите од пожара.

Јединица за поверене послове, у име Министарства здравља, овим путем позива заинтересоване консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање наведених консултантских услуга.

Да би била узета у разматрање за израду пројекта изведеног стања, консултантска фирма треба да има најмање 3 године искуства у релевантној области и најмање 2 референце на истом или сличном пројекту.

Заинтересоване консултантске фирме треба да доставе информације о профилу компаније:
 • Референце/доказе о искуству у изради пројеката изведеног стања,
 • Искуство у изради пројекта изведеног стања, 
 • Буду регистроване у Републици Србији, као архитектонске / фирме за инжењеринг; 
 • Поседују лиценце за пројектовање и уградњу издате од Инжењерске коморе Србије 
 • Квалификоване консултантске фирме и њихово особље за овај задатак треба да поседују   велико искуство у области наведених услуга.

Селекција и избор консултантске фирме, биће спроведени по процедури Избора заснованог на квалификацијама консултаната (CQ) представљеног у Водичу Светске банке: Селекција и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке, из маја 2004. године, ревидирано октобра 2006. године.

Заинтересовани кандидати могу добити више информација на доле наведеној адреси радним данима од 9-15 часова:

Изјаве заинтересованости треба доставити на енглеском језику и морају бити достављене на доле наведену адресу до  5. маја 2014. године.

Дом здравља Савски венац
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
Јединица за поверене послове
Пастерова 1, 11000 Београд
Република Србија
Тел./Факс +381 (11) 3606 400
Контакт особа: Драган Томић, 064/8219-207
Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 11.03.2014.

Република Србија
Министарство здравља
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ (DILS)
Зајам бр. 7510 – YF

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ
Позив заинтересованим консултантима да доставе изразе заинтересованости за пружање консултантских услуга

ПОДРШКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИ УВОЂЕЊУ НОВОГ НАЧИНА ИЗВЕШТАВАЊА - МЛАЂИ САРАДНИК

Овај јавни позив прати Опште обавештење о набавкама који је објављен у UN Development Business Issue бр. 744 од 16. фебруара 2009. године.

Република Србија је добила кредит Међународне банке за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) у вредности од 32 милиона евра за спровоћење пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“, који спроводе Министарство здравља, Министарство просвете и науке и Министарство рада и социјалне политике.

Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“, у сарадњи са Републичким фондом за здравствено осигурање (РФЗО), кроз своје активности подржава увођење новог система прикупљања података и извештавања здравствених установа које пружају услуге на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, а који треба да буде у складу са системом дијагностички сродних група (ДСГ), и намерава да део средстава уложи у реализацију уговора за консултантске услуге за четири консултанта за подршку здравственим установама при увођењу новог начина извештавања (млађи сарадник).

Ове услуге обухватају рад на организовању и спровођењу обука за здравствене установе као и  обезбеђивању телефонске и интернет подршке при увођењу новог начина извештавања. Ове услуге обухватају и спровођење адекватне селекције учесника обука у сарадњи са представницима здравствених установа, развијање метода за евалуацију обука у здравственим установама, креирање и спровођење плана рада центра за телефонску и интернет подршку и креирање базе прикупљених података центра за телефонску и интернет подршку. Планирано трајање уговора је до 30. септембра 2014. године.

Неопходно је да кандидат поседује факултетску диплому из области медицине, знање и искуство у коришћењу рачунара у Windows окружењу, као и веома добро знање енглеског језика. Такође је неопходно да кандидат поседује добре вербалне и писане комуникационе вештине. Неопходно је и да кандидат поседује возачку дозволу Б категорије. Искуство у раду на ауcтралијском систему дијагностички сродних група у Србији или региону је предност.

Јединица за поверене послове као имплементациона агенција позива у име Министaрства здравља заинтересоване консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање поменутих консултантских услуга.
Заинтересовани консултанти морају навести информације у којима се наводи да су квалификовани за обављање претходно описаних услуга. При исказу заинтересованости неопходно је доставити радну биографију на енглеском и српском језику.

Селекција и избор кандидата биће спроведен по процедури специфицираној у следећем Водичу Светске банке: Селекција и запошљавање консултаната од стране зајмопримаоца Светске банке, из маја 2004. године, ревидирано октобра 2006. године.  

Изјаве заинтересованости морају бити достављене на доле наведену адресу до 25. марта 2014. године.

Заинтересовани кандидати додатна појашњења могу добити на доле наведеној адреси од 09-15 часова радним данима по београдском времену:

Дом здравља Савски венац
Министарство здравља
Јединица за поверене послове
Служба за јавне набавке
Пастерова 1, 11000 Београд
Република Србија
телефон/факс: +381 11 3606 400
адреса електронске поште: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 20.02.2014.
Позив за укључивање 25 установа примарне здравствене заштите у поступак акредитације

Позив за укључивање 25 установа примарне здравствене заштите у поступак акредитације

У склопу активности пројекта Министарства здравља – „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС”, а у оквиру компоненте „Унапређење квалитета” предвиђена је додела финансијских средстава за 25 установа примарне здравствене заштите, превасходно домова здравља, на име уласка у поступак акредитације. Овим се обезбеђују услови за очување континуитета и одрживост резултата на грађењу климе унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у здравственим установама примарне здравствене заштите.

До сада је у поступак акредитације укључено 82 дома здравља и то у четири временска  циклуса, што чини преко 50% свих домова здравља у земљи а више од 40% њих је остварило право на сертификат о акредитацији у трајању од три и више година.

Министарство здравља кроз ДИЛС пројекат додељује бесповратна средства у износу од 33%, 50%, 70% или 90% укупне цене поступка акредитације у зависности од степена развијености општине на којој се здравствена установа налази. Додела средстава поразумева потписивање уговора између Министарства здравља и здравствене установе, на основу чега та здравствена установа потписује уговор о спровођењу поступка акредитације са Агенцијом за акредитацију здравствених установа АЗУС.

Позивамо, превасходно заинтересоване из здравствених установа који до сада нису прошли поступак акредитације, да се одазову овом позиву за доделу средстава и на тај начин укључе у промоцију значаја пружања безбедне и квалитетне здравствене заштите у својим здравственим установама.

Захтев подноси здравствена установа. Финансирање процеса акредитације могуће је једино уколико је здравствена установа у потпуности испоштовала услове и доставила сву тражену документацију.

Основну и обавезну документацију чине:

Образац/Захтев

за доделу средстава/донације за започињање процеса акредитације
 • Писмо заинтересованости потписано од стране директора здравствене установе.
 • Основне информације о здравственој установи (доставити податке о популацији коју покрива дом здравља, броју запослених и броју и врсти служби у којима се пружа здравствена заштита)
 • Копију последњег извештаја о показатељима квалитета достављеног окружном заводу за јавно здравље.

У случају већег броја заинтересованих одабир за доделу средстава ће се извршити путем рангирања према показатељима квалитета који се прате на нивоу здравствене установе.

Пожељна пратећа документација:
 • Писмена подршка формалних партнера – локалне самоуправе,

У оквиру процеса припрема за подношење захтева за улазак у процес акредитације све  додатне информације могу се добити на телефон: 011/ 3606 411, моб: 0600/ 100 828 и e-mail dratanas@yahoo.com и ivana.jovicic@zdravlje.gov.rs

Начин подношења захтева: Захтев и пратећу документацију подноси здравствена установа/дом здравља - носилац пројекта у запечаћеној коверти пројектном административном тиму  (ПАТ) DILS пројекта.

Пројектном административном тиму  (ПАТ) ДИЛС пројекта  у Министарству здравља запечаћена коверта се шаље препорученом поштом на  адресу:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Пројекат DILS,
Пастерова 1
11 000 БЕОГРАД

Захтеви послати на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручени на другу адресу, неће бити узети у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

Захтев за донацију средстава за започињање процеса акредитације  у 2014. години МЗ и пројекат «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу» (ДИЛС)

Компонента КВАЛИТЕТ

Име подносиоца захтева    
Адреса подносиоца захтева

Крајњи рок за пријем захтева

Крајњи рок за пријем пријава је 07.03.2010. године у 16 часова. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног рока.
Са подацима од: 11.02.2014.
Позив за достављање предлога пројеката намењених повећању доступности здравствене заштите рањивим полулационим групама


Позив за достављање предлога пројеката намењених повећању доступности здравствене заштите рањивим полулационим групама

ПОЗИВ
за достављање предлога пројеката намењених повећању доступности здравствене заштите рањивим полулационим групама

Министарство здравља Републике Србије кроз пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS” објављује позив за подношење предлога пројеката намењених повећању доступности здравствене заштите рањивим популационим групама.

Подносиоци предлога пројекта могу бити сви домови здравља у Републици Србији који нису 2009. године потписали уговор за учешће у DILS пројекту и домови здравља који нису добили средства из пројекта у 2013. години за унапређење квалитета стоматолошке службе и оралног здравља становника Републике Србије,  у партнерству са локалном самоуправом и невладином организацијом која се бави популационом групом којој је пројекат намењен, Центром за социјални рад или школама.

Циљеви ове компоненте пројекта су:
 1. Повећање доступности услуга здравствене службе рањивим (вулнерабилним) популационим групама,
 2. Јачање капацитета локалане самоуправе за препознавање (здравствених) потреба рањивих популационих група, као и развој специфичних здравственим програма намењених овим групама;
 3. Развој и јачање интерсекторске сарадње између локалне самоурпаве, давалаца здравствених услуга и невладиних организација које се баве рањивим популационим групама у општинама у Републици Србији

Предлог пројекта мора бити усмерен на једну од рањивих популационих група са јасно дефинисаним циљевима и активностима које ће бити реализоване током имплементације.

Из средстава DILS пројекта - здравље ће бити финансиране здравствене услуге пружене рањивим популационим групама и услуге намењене унапређењу стоматолошке службе и квалитету оралног здравља становника Републике Србије  укључујући и малу опрему, лекове, обуке и семинаре.

Пријавни формулари и смернице се могу преузети на следећим интернет адресама www.zdravlje.gov.rs и www.dils.gov.rs.

Основну документацију  овог позива чине:

Потребно је доставити један штампани оригинал и једну штампану копију целокупне документације, као и један CD са целокупном документацијом

Сва документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења.

Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу или се може донети лично у просторије DILS пројекта и предати техничком секретару пројекта Данијели Ђурић.

Адреса:
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS”
Дом здравља Савски Венац
Пастерова број 1
11000 Београд


Пројекат се мора послати у року од 15 дана од објављивања јавног позива за грантове тј. најкасније до 26. фебрура 2014. године.

Све додатне информације или објашњења у процесу припреме и писања предлога пројеката могу се добити од Милорада Станаревића, телефон: 011 3606-407.
Моб-тел: 0600100838

e-mail: milorad.stanarevic@zdravlje.gov.rs

Обавештење о резултатима јавног позива за достављање предлога пројеката намењених повећању доступности здравствене заштите рањивим полулационим групама od 11.02.2014. године
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (Сл. гласник РС број 110/13), Раздео 26- Министарство здравља, Програм 1802-17- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије- Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :
 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење скрининга у погледу обезбеђивања довољног броја обученог кадра;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства  здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2014.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2014. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 15 дана по истеку рока за пријаву пројеката.
Контакт особе у Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, Еmail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, Еmail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, Еmаil:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505
Број: 401-00-260/2014-07
У Београду, 20. јануара 2014.године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (Сл. гласник РС број 110/13), Раздео 26- Министарство здравља, Програм 1802-18- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ


За пријаву пројеката  за реализацију Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2014. години су :

1. процена ризика од кардиоваскуларних болести
2. рано откривање срчане инсуфицијенције
3. стручно усавршавање у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести, које не може трајати дуже од 30 дана,   под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности као и да је доставила своју писмену сагласност на спровођење едукације до дана подношења пријаве пројекта.
д) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) предвиђене едукацијом не примењују у некој од здравствених установа секундарне/терцијарне здравствене заштите на територији Републике Србије као и да здравствена установа није у протеклих 5 година упућивала здравствене раднике на исту или сличну едукацију на терет средстава  буџета Републике Србије.

По овом Јавном позиву омогућиће се едукације лекара специјалиста у максималном износу од 250.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе предлаже критеријуме за избор кандидата директору здравствене установе ;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за усавршавање.

Напомена: Министарство здравља ће одобрити највише 2 (словима: две) едукације у току 2014. године.

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.
Уз пријаву за пројекат под тачком 3. здравствена установа је обавезна да достави и :
 • листу изабраних кандидата која је утврђена на основу  наведене процедуре
 • оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно исказаним путним тошковима (потврда путне агенције на основу три понуде)
 • позивно писмо
 • кадровску структуру из области кардиолошке здравствене заштите
 • заведен путни налог у протоколу установе 
 • оверен путни налог од стране овлашћеног лица и координатора пројекта
 • назначен датум и време поласка  и повратка са пута
 • разлог путовања – навести активност због које се путовало
 • тачно утврђена дневница за путовање: број часова проведених на извршењу активности и службеном путу ( у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, «Службени гласник» РС  број 98/07).

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 30 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2014.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2014. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 15 дана по истеку рока за пријаву пројеката.
Контакт особе у  Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, E-mail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, E-mail:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-261/2014-07
У Београду, 20. јануара 2013.године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије

упућује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 01-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2014. ГОДИНИ

За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-2015. године ( „Службени гласник РС“ број 88/10) .

Приоритетне области су:
 • Превенција хроничних незаразних болести
 • Подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • Репродуктивно здравље
 • Здравље деце и младих
 • Болести зависности
 • Ментално здравље
 • Здравље инвалида
 • Здравље старих
 • Здравље Рома
 • Спречавање насиља у породици
 • Смањење свих облика дискриминације
 • Подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене:
 • Активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.
Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. Биографије предложених едукатора;
 6. Податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. Ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Пре самог потписивања уговора, подносилац пројекта је обавезан да достави регистровану меницу са меничним овлашћењем или банкарску гаранцију.

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта,. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља.

Рок за подношење пријава се продужава до 25.03.2014.

Рок за подношење пријава се продужава до 25.04.2014.


Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.
Контакт особе у Министарству здравља су:
др Зорица Милошевски, e-маил: zorica.miloseski@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/

Број : 401-00-262/2014-07
У Београду, 20. јануара 2014. године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 07.08.2013.
Набавка возила за потребе палијативног збрињавања у домовима здравља

Република Србија
Министарство здравља
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
зајам бр. 7510-YF

Јавни позив за достављање понуда

Набавка возила за потребе палијативног збрињавања у домовима здравља

уговор бр. RS-DILS-7510YF-G-ICB-13-B.3.6/MoH

1. Овај позив прати Опште обавештење о набавкама за овај пројекат које се појавило у UN Development Business Issue бр. 744 од 16. фебруара 2009. године.

2. Република Србија је примила финансијска средства од Светске банке у износу од 32 милиона евра на име трошкова Пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ и намерава да део прихода овог зајма бр. 7510-YF усмери за плаћања према условима из уговора бр.  RS-DILS-7510YF-G-ICB-13-B.3.6/MoH.

3. Јединица за поверене послове имплементира пројекат као имплементациона агенција, сада упућује позив за запечаћене понуде ваљаним понуђачима за набавку возила за потребе палијативног збрињавања у домовима здравља, RS-DILS-7510YF-G-ICB-13-B.3.6/MoH.

4. Тендер ће бити спроведен према међународној тендерској процедури онако како је наведена у следећем документу Светске банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, издање од маја 2004. године, ревидирано октобра 2006. године, и отворен за све ваљане понуђаче како је то дефинисано у Водичима, који испуњавају следеће минималне квалификационе критеријуме:

I) Тражени минимални просечни годишњи обрт током претходне 3 (три) године мора бити 1.500.000,00 евра обрачунат по званичном курсу Народне банке Србије на крају одговарајуће године. Како би то доказао, понуђач мора поднети билансе успеха/ревизорске извештаје који су верификовани од стране лиценцираног рачуновође.
II) Понуђач мора да докаже да је успешно извршио најмање 1 (један) сличан уговор у последње 3 (три) године (2010-2012).
III) Понуђач мора имати могућност подршке у земљи и / или на локацији за сва добра која су понуђена и уговорена:
 • сервис мора да буде у стању да обезбеди квалитетне услуге широм земље / на локацији у току редовног радног времена (8:00-18:00 часова – од понедељка до петка) са одговарајућим искуством, а квалификовани техничар мора бити у стању да дође до локације пројекта у року од 6 (шест) радних дана од настанка проблема.
 • максимално прихватљиво кашњење за поправку (или замену) и стављање у пуну оперативну употребу је 6 (шест) радних дана од дана обавештења. Да би се постигао овај захтев успешан понуђач мора да покаже да он, или његова подизвођачка сервисна организација, има систем за дистрибуцију и складиштење резервних делова који ће омогућити прибављање и доступност неопходних оригиналних резервних (ОЕМ) делова за добра     садржана у понуди, тако да се испорука потребних делова и поправка на месту испоруке обави у року од 6 (шест) радних дана.

С обзиром на горе тражене квалификационе захтеве, понуђачи морају да обезбеде одговарајућу изјаву или сличан документ који ће бити саставни део понуде. Такође, оригинали изјава, потписани од стране клијента, морају да садрже име контакт особе клијента, позицију, адресу, телефон и адресу електронске поште.

5. Заинтересовани ваљани понуђачи могу добити ближе информације у Јединици за поверене послове и прегледати тендерску документацију на доле наведеној адреси од 09.00 до 15.00 часова. Неће бити састанака са понуђачима пре оптварања понуда.

6.
Комплет тендерске документације, доступан само на енглеском језику, заинтересовани понуђачи могу да добију пошто поднесу писмену пријаву на доле наведену адресу и уплате неповратну накнаду од 150,00 евра или одговарајућу динарску противвредност обрачунату по средњем курсу НБС на дан плаћања. Тендерска документација ће бити послата по куриру на захтев. Начин плаћања је следећи:

a. За плаћања у динарима:
Банка: УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА БЕОГРАД
Корисник: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-УПЛАТA КОТИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Бр. рачуна: 840-176720-73
Позив на број: RS-DILS-7510YF-G-ICB-13-B.3.6/MoH

б. За плаћања у еврима или конвертибилној валути:
Посредник: DEUTDEFFXXX
Рачун код банке: /DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX

Корисник: /RS35908500100000030651
MINISTRY OF HEALTH BELGRADE
Референтни број: RS-DILS-7510YF-G-ICB-13-B.3.6/MoH

7. Понуде треба доставити на доленаведену адресу до 12.00 часова (подне) у среду, 18. септембра 2013. године по локалном времену. Понуде морају да буду обезбеђене банковном гаранцијом. Износ обезбеђења је 15.000,00 евра. Касно достављене понуде биће одбијене.  Понуде ће бити отворене у 12.15 часова, 18. септембра 2013. године по локалном времену, у присуству представника понуђача који одлуче да присуствују, на истој адреси.

8. Адреса:
Дом здравља Савски венац
Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“
Јединица за поверене послове/Служба за јавне набавке
За: Гђа Сања Штрбац, Заменик координатора Јединице за поверене послове
Пастерова 1, 11000 Београд
Република Србија
Тел/факс: +381 11 3606400
адреса електронске поште: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.07.2013.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-1953/2013-07
Датум : 25. јул 2013. године
Београд

На основу члана 23. Став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05 , 101/07 и 95/10), а у вези са чланом 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12 ), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013  . годину, (,,Службени гласник РС”, број 114/12 и 59/13) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка , 101/07, 65/08,16/11, 68/12- УС, 72/12 и 74/12- УС)

Министар здравља доноси
РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802-08- "УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИШТВА", ПРОЈЕКАТ 01-"ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА" У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, (,,Службени гласник РС”, број 114/12) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802-08 "Унапређење здравља посебних групација становништва", Пројекат 01 – "Имплементација плана о здравственој заштити Рома", одобрена у износу од 190.104,60 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши распоред средстава здравственим установама, из члана 3. ове одлуке су :
 • Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије ;
 • Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи ;
 • Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области ;
 • Здравствена установа мора имати пуну подршку оснивача - локалне самоуправе.

Пројекту здравствене установе може се доделити највише 300.000,00  динара

Члан 5.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

Члан 6.
Здравствене установе су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију " Унапређење здравља посебних групација становништва ", Пројекат 01 – "Имплементација плана о здравственој заштити Рома", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2013. години су:
Са подацима од: 25.07.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-1952/2013-07
Датум : 25. јул 2013. године
Београд

На основу члана 23. Став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05 , 101/07 и 95/10), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12 ), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013  . годину, (,,Службени гласник РС”, број 114/12 и 59/13) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка , 101/07, 65/08,16/11, 68/12- УС, 72/12 и 74/12- УС)

Министар здравља доноси
РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1803-04- "ПОДРШКА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА", ПРОЈЕКАТ 01-"ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА" У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, (,,Службени гласник РС”, број 114/12) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма "Подршка невладиним организацијама", Пројекат 01 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", одобрена у износу од 1.318.636,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши распоредла средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистрована и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 50.000,00 динара,
 • одржавање скупова са међународним учешћем, у износу до 80.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти невладиног сектора којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију "Подршка невладиним организацијама", Пројекат 01 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2013. години су:
Са подацима од: 03.07.2013.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ за финансирање) да до 31. јула 2013. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео - Министарство здравља, за 2014, 2015. и 2016. годину, сходно дописима, у прилогу, са обрасцима: матрицом М1, М2 и Спецификацијом трошкова.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 31.05.2013.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: службено
Датум : 31. мај 2013. године
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за доставу пројеката по основу јавних позива објављених на интернет страници Министарства здравља почиње да тече од 3.јуна 2013. године и завршава се закључно са 11. јуном 2013. године.

У Београду 31.маја 2013. године

ПОМОЋНИК  МИНИСТРА
др Дубравка Шарановић Рацић с.р.
Са подацима од: 30.05.2013.
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (Сл. гласник РС број 114/12), Раздео 25-Министарство здравља, Глава 25.3- Буџетски фонд за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана, Програм 1802-12-Програм за праћење и спречавање болести изазваних употребом дувана, пројекат 05-Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља, упућује

Јавни позив


За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе и  удружења која својим предложеним пројектима могу допринети достизању главних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести и то:
 1. превенцији фактора ризика;
 2. правовременом препознавању кардиоваскуларних болести;
 3. смањење смртности и инвалидитета од кардиоваскуларних болести;
 4. унапређење квалитета живота оболелих.

Пројекти са којима ће се аплицирати за средства из буџета треба да укључују активности на:
 1. смањењу броја новооболелих од кардиоваскуларних болести
 2. смањењу броја умрлих од кардиоваскуларних болести
 3. раном откривању кардиоваскуларних  болести
 4. реализацији промотивних кампања које доприносе подизању свести  популације о важности  и могућности превенције кардиоваскуларних болести
 5. Унапређење квалитета рада здравствених установа у области кардиолошке здравствене заштите. 
 6. стручном усавршавању у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу пружања здравствене заштите за болести  срца и крвних судова под следећим условима:
  а) Да је усавршавање кандидата у функцији рада на спровођењу Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године
  б)
  Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите
  в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним/терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже
  г)
  Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности.

По овом Јавном позиву омогућиће се едукације лекара специјалиста у максималном износу од 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за усавршавање.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

Приоритет у финансирању имаће они пројекти који испуњавају следеће услове и то:
 1. Пројекти чији су излазни резултати активности  мерљиви на основу утврђених индикатора;
 2. Пројекти чије су активности препознате у стратешким документима Министарства здравља: Национални програм превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020. године ( едукација људских ресурса за процену кардиоваскуларног ризика)

Пројекте могу доставити:
 1. Здравствене установе које су у  Плану мреже здравствених установа

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља неће бити разматране.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката,  а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверен детаљан наративни и финансијски извештај на прописаним обрасцима уз који се прилаже комплетна финансијска документација (копије рачуна, фактура и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе.

Пројекти који буду предвиђали набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава као и пројекти чије активности представљају редовну делатност здравствене установе  сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване стране пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на веб страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом,  уз напомену  «За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести» и то три оверена и печатирана примерка и у електронској форми на ЦД-у. Уз пријаву за пројекат под тачком 6. здравствена установа доставља и :
 • листу изабраних кандидата која је утврђена на основу  наведене процедуре
 • оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно исказаним путним тошковима (потврда путне агенције на основу три понуде)
 • позивно писмо
 • кадровску структуру из области кардиолошке здравствене заштите
 • заведен путни налог у протоколу установе 
 • оверен путни налог од стране овлашћеног лица и координатора пројекта
 • назначен датум и време поласка  и повратка са пута
 • разлог путовања – навести активност због које се путовало
 • тачно утврђена дневница за путовање: број часова проведених на извршењу активности и службеном путу ( у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, «Службени гласник» РС  број 98/07).


Пријава мора садржати горе наведену документацију и бити потписана и оверена од стране директора здравствене установе. У супротном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11 070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 7 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се оцењују, до највише 100 бодова, по следећим критеријумима:
 • Утицај на унапређење превенције од 0 до 20 бодова;
 • Величина(обухват) циљне групе од 0 до 15 бодова;
 • Нове идеје, модели развоја или начини решавања постојећих проблема од 0 до 20 бодова;
 • Одрживост пројекта од 0 до 15 бодова;
 • Структура буџета од 0 до 30 бодова.

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 15. децембра 2013.године

7. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 7 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, E-mail: jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, E-mail:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505
Број: 401-00-1359/2013-07
У Београду, 20. мај 2013.године

МИНИСТАР
проф.др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 30.05.2013.
На основу члана 18. тачка 7. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/5,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“ број 114/12), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласникРС“број88/10),


Министарство здравља Републике Србије упућује

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1803-4 „ПОДРШКА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 01-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“

За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-2015. Године („Службени гласник РС“ број 88/10) .

Приоритетне области су:
 • Превенција хроничних незаразних болести
 • Подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • Репродуктивно здравље
 • Здравље деце и младих
 • Болести зависности
 • Ментално здравље
 • Здравље инвалида
 • Здравље старих
 • Здравље Рома
 • Спречавање насиља у породици
 • Смањење свих облика дискриминације

Овим конкурсом нису обухваћене:
 • активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено оссигурање или из буџета Министарства здравља
 • штампање ауторских монографија
 • културне манифестације

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје програме/пројекте или скупове пријављују на обрасцу М-4 уз детаљан опис предложених ативности.Уз пријаву Пројекта, удружење је обавезно да достави:
 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. Банкарска гаранција или меница као инструмент обезбеђења потраживања у случају утврђеног ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма/пројекта, односно у случају неизвршења уговорне обавезе-предмета програма;
 6. Менични изјаву ( преузети образац са сајта);
 7. Биографије предложених едукатора;
 8. Податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 9. Ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у програму/пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве Пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2., као ни да достави инструмент обезбеђења предвиђен у тачки 5.

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси завршне извештаје, квартално и по окончању програма/пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације програма и утрошеним средствима.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, надлежни орган је у обавези да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 15. децембра 2013.године

БОДОВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Програми/пројекти удружења оцењиваће се до највише 100 бодова по следећим критеријумима:
 1. Поштовање приоритета јавног позива - од 0 до 15 бодова
 2. Циљна група (обухват) - од 0 до 15 бодова
 3. Подршка Националним програмима и стратегијама - од 0 до 10 бодова
 4. Нове идеје, модели развоја или начини решавања постојећих проблема - од 0 до 10 бодова
 5. Сарадња са здравственим установама, локалним самоуправама и другим удружењима - од 0 до 10 бодова
 6. Одрживост пројекта - од 0 до 10 бодова
 7. Буџет пројекта - од 0 до 30 бодова

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 7 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од седам дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М-4 са комплетном документацијом доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље
и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владан Јаковљевић, Е-маил: vladan.jakovljevic@zdravlje.gov.rs,
Филип Лукиновић, Е-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, Е-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Број: 401-00-1361/2013-07
У Београду, 20. маја 2013. године

МИНИСТАР                         
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 30.05.2013.
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (Сл. гласник РС број 114/12), Раздео 25-Министарство здравља, Глава 25.3-Буџетски фонд за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана, Програм 1802-12-Програм за праћење и спречавање болести изазваних употребом дувана, пројекат 04-Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите «Србија против рака», са превенцијом, раним откривањем и лечењем малигних тумора.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља, упућује

Јавни позив

За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије- Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе и друге специјализоване организације које се баве пословима превенције и раног откривања превентабилних малигних тумора (рак грлића материце, рак дојке и рак дебелог црева).

Пројекти са којима ће се аплицирати за средства из буџета треба да укључују активности на:
 1. смањењу броја новооболелих од малигних болести;
 2. смањењу броја умрлих од малигних болести;
 3. побољшању раног откривања малигних болести;
 4. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
 5. реализацији промотивних кампања које доприносе подизању свести популације о важности и могућности превенције малигних болести
 6. унапређењу квалитета рада здравствених установа из области онколошке здравствене заштите.
 7. стручном усавршавању у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу пружања здравствених услуга из области онколошке здравствене заштите под следећим условима:
  а) Да је усавршавање кандидата у функцији рада на спровођењу Националног програма „Србија против рака”;
  б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите;
  в) Пријаве здравственим установама могу поднети  запослени доктори медицине на неодређено време у здравственим установама секундарног/  терцијарног нивоа које су у Плану мреже;
  г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности;

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста  у максималном износу од 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за едукацију.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

Приоритет у финансирању имаће они пројекти који испуњавају следеће услове и то:
 1. Пројекти чији су излазни резултати мерљиви на основу утврђених индикатора;
 2. Пројекти чије су активности препознате у стратешким документима Министарства здравља: Национални програм Србија против рака, Национални програм превенције карцинома дојке, Национални програм превенције карцинома дебелог црева, Национални програм превенције карцинома грлића материце (едукација људских ресурса за потребе спровођења скрининга, успостављање квалитета спровођења скрининга)

Пројекте могу доставити:
 1. Здравствене установе које су у Плану мреже здравствених установа;

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља неће бити разматране.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај на прописаним обрасцима уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе.

Пројекти који буду предвиђали набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава као и пројекти чије активности представљају редовну делатност здравствене установе  сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване стране пријављују пројекте попуњавањем образаца М-1 и М-2 доступних на веб страници сајта Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то два оверена и печатирана примерка и у електронској форми на ЦД-у.

Уз пријаву за пројекат под тачком 7. здравствена установа доставља и :
 • листу изабраних кандидата која  је утврђена на основу  наведене процедуре
 • оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно исказаним путним тошковима (потврда путне агенције, на основу три понуде)
 • позивно писмо
 • кадровску структуру из области онколошке здравствене заштите
 • заведен путни налог у протоколу установе 
 • оверен путни налог од стране овлашћеног лица и координатора пројекта
 • назначен датум и време поласка  и повратка са пута
 • разлог путовања – навести активност због које се путовало
 • тачно утврђена дневница за путовање: број часова проведених на извршењу активности и службеном путу ( у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, «Службени гласник» РС  број 98/07).Пријава мора садржати горе наведену документацију и бити потписана и оверена од стране директора здравствене установе. У супротном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу:

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11 070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 7 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства  здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се оцењују, до највише 100 бодова, по следећим критеријумима:
 • Утицај на унапређење превенције од 0 до 20 бодова
 • Величина(обухват) циљне групе од 0 до 15 бодова
 • Нове идеје,модели развоја или начини решавања постојећих проблема од 0 до 20 бодова
 • Одрживост пројекта од 0 до 15 бодова
 • Структура буџета од 0 до 30 бодова

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 15. децембра 2013.године

7. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 7 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, Еmail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, Еmail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, Еmаil:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505
Број: 401-00-1360/2013-07
У Београду, 20. мај 2013.године

МИНИСТАР
проф.др Славица Ђукић Дејановић