Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 03.07.2015.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 31. јула 2015. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео - Министарство здравља, за 2016., 2017. и 2018. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова и Прилог 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 15.06.2015.
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-1234/2015-07
Датум: 29. мај 2015. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, (,,Службени гласник РС”, број 142/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 1.996.600,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон и 93/14), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,
 • одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова  ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 0001 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2015. години су:



Са подацима од: 20.05.2015.
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл. гласник РС број 142/14), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 08- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :
 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести, лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
 4. стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести, под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака“;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности;

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  максималном износу до 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за едукацију.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.




У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1 11070 Београд

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2015.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2015. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

Контакт особе у Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић Еmail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић Еmаil: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505
Број: 401-00-727/2015-07
У Београду, 24. априла 2015.године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 28.04.2015.

На основу члана 18. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон,  и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Службени гласник РС 142/14) и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 27/09),

Министарство здравља Републике Србије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА“

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.

1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Циљ Јавног позива унапређење здравља Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .

2. ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета седмог конкурса је Стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:

Приоритетне области компоненте А су: имунизација, здравље деце, антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета,  превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО), превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести, превенција болести зависности, репродуктивно и сексуално здравље, стоматолошка здравствена заштита радно активног ромског становништваод 19-65 година, заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити, едукација здравствених медијаторки, сензибилизација здравствених радника ради унапређења здравља Рома.

Приоритетне области компоненте Б су: процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима стварање безбедног окружења

Компонента А

1. Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту

Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са Удружењима грађана, локалном самоуправом  и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.

Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.

Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом који ће се  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
 • препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
 • предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама

3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља и заводи/институти за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година).

Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једним Удружењем грађана и локалном самоуправом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једним Удружењем грађана и локалном самоуправом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:
 1. Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије
 2. пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи 
 3. здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области 
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта 
 5. здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета
 6. здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.

4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и Удружења грађана и локалне самоуправе. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун удружења грађана у складу са Споразумом о партнерству.

5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Изабраном пројекту ће бити додељено максимално до 3.500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 15. децембра 2015.године

7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем М3 формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о партнерству здравствене установе и Удружења грађана и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе, Удружења грађана и локалне самоуправе.




8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 15 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs.

Попуњени образац М-3 са комплетном документацијом доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 163, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владимир Чакаревић,  е-mаil: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs,
Филип Лукиновић, е-mаil: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, е-mаil: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од седам дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Број : 401-00-438/2015-07
У Београду, 11. мaрт 2015. године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 28.04.2015.

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ број 142/14), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије упућује:

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 0001-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2015. ГОДИНИ

За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.

За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА


Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-2015. године ( „Службени гласник РС“ број 88/10) .

Приоритетне области су:
 • превенција хроничних незаразних болести
 • подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • репродуктивно здравље
 • здравље деце и младих
 • болести зависности
 • заразне болести
 • ментално здравље
 • здравље инвалида
 • здравље старих
 • здравље Рома
 • пречавање насиља у породици
 • смањење свих облика дискриминације
 • подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене:
 • Активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.




Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:
 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног  органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. биографије предложених едукатора;
 6. податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 50.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 30.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље
и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
др Владимир Чакаревић, e-маил: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/2147-608

Број : 401-00-437/2015-07
У Београду, 11. марта 2015. године


МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 08.04.2015.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (Сл. гласник РС број 142/14), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 0009- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2015. години су :
1. превенција болести срца и крвних судова
2. скраћење листа чекања за кардиохируршке интервенције
3. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.




У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :
Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2015.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2015. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Контакт особе у  Министарству здравља:
др Владимир Чакаревић e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Драган Ђорђевић    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић e-mail: filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-728/2015-07
У Београду, 20. марта 2015.године

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 18.03.2015.
Други пројекат развоја здравства Србије

Република Србија
Министарство здравља
Други пројекат развоја здравства Србије
Зајам бр. 8338 - YF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА

Овај јавни позив прати Опште обавештење о набавкама  којe је објављенo у UN Development Business бр. WB1119-03-15 од 9. марта 2015. године.

Република Србија је добила зајам од Међународне банке за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) у вредности од 29,1 милиона евра, на име трошкова Пројекта «Други пројекат развоја здравства Србије» (ДПРЗС), који спроводи Министарство здравља, и намерава да део средстава уложи у ангажовање следећих консултаната:

 1. Координатор Јединице за координацију пројекта (ЈКП)
  Project Coordination Unit Coordinator (PCU)
 2. Заменик координатора ЈКП
  Deputy PCU Coordinator 
 3. Координатор компоненте I ДПРЗС (Унапређење финансирања у здравству)
  Coordinator of the Component I of the SSHP (Improvement of Health Financing)
 4. Координатор компоненте II ДПРЗС (Ефикасна набавка лекова и медицинских производа)
  Coordinator of the Component II of the SSHP (Efficient Purchasing of Pharmaceuticals and Medical Products)
 5. Координатор компоненте III ДПРЗС (Јачање квалитета пружања услуга)
  Coordinator of the Component III of the SSHP (Strengthening of Quality of Service Delivery)
 6. Правни саветник
  Legal Consultant
 7. Координатор за комуникације и односе с јавношћу
  Communication and PR Consultant
 8. Преводилац/уредник за ЈКП
  Translator/Editor for PCU
 9. Административни асистент (2 извршиоца)
  Administrative Assistant (two positions)
 10. Службеник за јавне набавке
  Procurement Specialist
 11. Асистент за јавне набавке
  Procurement Assistant
 12. Финансијски службеник
  Financial Specialist
 13. Финансијски сарадник
  Finance Officer
 14. Службеник за грантове
  Grants Specialist

За приказ описа посла и квалификација кликните на назив позиције.

Министарствo здравља позива консултанте да доставе изразе заинтересованости за пружање ових консултантских услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе своју радну биографију на енглеском и српском језику, која садржи релевантне информације о квалификацијама и стеченом радном искуству за обављање ових послова, као и копије диплома/доказа о стеченом образовању. Докази о стеченом радном искуству биће по потреби захтевани накнадно. Консултанти који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.

Приликом пријављивања обавезно навести редни број и назив позиције за коју се пријављујете. Ако сте заинтересовани за више позиција, потребно је пријавити се за сваку позицију појединачно.

Селекција и избор кандидата, биће спроведени по процедури наведеној у Смерницама Светске банке: „Смернице за селекцију и запошљавање консултаната под IBRD зајмовима и IDA кредитима и грантовима од стране зајмопримаца Светске банке“,  јануар 2011. године.

Додатне информације могу се добити на доле наведеној адреси, радним данима од 9-15 часова по локалном времену. Изјаве заинтересованости треба доставити на доле наведену адресу до 26. марта 2015. године.

Дом здравља Савски венац
Пастерова 1, 11000 Београд
Министарство здравља
Република Србија
Пројекат „Други пројекат развоја здравства Србије“
тел/факс: +381 (11) 3606 400
адреса електронске поште: office_pcu@zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 05.12.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство здравља позива све заинтересоване жене да доставе своје биографије у циљу евидентирања, обуке и могућег ангажовања на пословима здравствене медијаторке.

Члaн 11. стaв 2. тaчкa 11.  Закoна о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон) прoписуje дa сe друштвeнa бригa зa здрaвљe нa нивoу Рeпубликe oствaруje oбeзбeђивaњeм здрaвствeнe зaштитe групaциjaмa стaнoвништвa кoje су излoжeнe пoсeбнoм ризику oбoљeвaњa, здрaвствeнoм зaштитoм лицa у вeзи сa спрeчaвaњeм, сузбиjaњeм, рaним oткривaњeм и лeчeњeм бoлeсти oд вeћeг сoциjaлнo-мeдицинскoг знaчaja и здрaвствeнoм зaштитoм сoциjaлнo угрoжeнoг стaнoвништвa. Нa oснoву стaвa 2. тaчкe 11. нaвeдeнoг члaнa Зaкoнa, Mинистaрствo здрaвљa oд 2008. гoдинe пoдржaвa прojeкaт увoђeњa здрaвствeних мeдиjaтoрки у здрaвствeни систeм Рeпубликe Србиje.

Здрaвствeнa мeдиjaтoркa ниje здрaвствeни рaдник (кao штo су лeкaри и мeдицинскe сeстрe и тeхничaри). Њeнa улoгa je у тoмe дa пoмoгнe здрaвствeнoм систeму у вoђeњу eвидeнциje o здрaвствeнoм стaњу стaнoвникa нeфoрмaлних нaсeљa, дa рaдe нa пoдизaњу свeсти o нeoпхoднoсти вaкцинaциja, нeoпхoднoсти oдржaвaњa личнe хигиjeнe и прaвoврeмeнe пoсeтe лeкaру.

Дa би сe ухвaтилo у кoштaц сa прoблeмoм нejeднaкe дoступнoсти, пoтрeбнa су трajнa институциoнaлнa рeшeњa.Крaткoрoчни и срeдњoрoчни плaн Mинистaрствa здрaвљa je дa здрaвствeнe мeдиjaтoркe пoвeзуjу угрoжeнe и мaргинaлизoвaнe припaдникe рoмскe нaциoнaлнe зajeдницe и здрaвствeни систeм. Дугoрoчнo глeдaнo, Mинистaрствo здрaвљa имa плaн дa здрaвствeни мeдиjaтoри прoширe свoj рaд и нa припaдникe других угрoжeних и мaргинaлизoвaних групa, штo ћe прeвaсхoднo зaвисити oд рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa зa oву нaмeну.

Зa пoтрeбe спрoвoђeњa прojeктa, Mинистaрствo здрaвљa aнгaжуje здрaвствeнe мeдиjaтoркe прeкo угoвoрa o дeлу, при чeму сe хoнoрaри исплaћуjу из буџeтa Mинистaрствa.

Укoликo стe зaинтeрeсoвaнe дa oбaвљaтe пoслoвe здрaвствeнoг мeдиjaтoрa у Вaшoj срeдини, пoтрeбнo je дa пoпунитe oбрaзaц зa приjaву кojи сe нaлaзи у прилoгу и дa гa путeм eлeктрoнскe пoштe (e-мaил) пoшaљeтe нa aдрeсу :  dragan.djordjevic@zdravlјe.gov.rs




ПОМОЋНИК МИНИСТРА
асс прим др Драган Вуканић с.р.

Са подацима од: 01.12.2014.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр.: 401-00-4439/2014-07
Датум : 26. новембар 2014. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0006-"СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РОМА" У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0006 – "Спровођење акционог плана о здравственој заштити Рома", одобрена у износу од 3.431.000,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и  45/13- др. закон), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши распоред средстава здравственим установама, из члана 3. ове одлуке су :
 • Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије ;
 • Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи ;
 • Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области ;
 • Здравствена установа мора имати пуну подршку оснивача - локалне самоуправе.

Пројекту здравствене установе може се доделити највише 3.500.000,00  динара

Члан 5.
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

Члан 6.
Здравствене установе су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0006 – "Спровођење акционог плана за здравствену заштиту Рома", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2014. години су:



Са подацима од: 01.12.2014.


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Бр: 401-00-4425/2014-07
Датум: 25. новембар 2014. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1806 ”ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА”, ПРОЈЕКАТ 0001- ”ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА  И  УДРУЖЕЊА” У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, (,,Службени гласник РС”, број 110/13 и 116/14) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1806 "Подршка невладиним организацијама”, Пројекат 0001 – „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења”, одобрена у износу од 2.998.775,00 динара.

Члан 2.
Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

Члан 3.
Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

Члан 4.
Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:
 • да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)
 • да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности, 
 • да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,
 • да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом становништва.

Члан 5.
Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:
 • одржавање националних скупова, у износу до 50.000,00 динара,
 • одржавање скупова са међународним учешћем, у износу до 80.000,00 динара,
 • штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,
 • пројекти невладиног сектора којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 6.
Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

Члан 7.
На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1806 „Подршка удружењима и организацијама„ , Пројекат 01 – "Подстицање активности стручних организација, савета и удружења", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2014. години су:




Са подацима од: 07.11.2014.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2014. ГОДИНИ


На основу члана 18. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09- др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11,119/12, 43/13- др. Закон, 93/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14) и Стратегије за унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 110/13 и 116/14),

Министарство здравља Републике Србије упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802-08 „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИШТВА“ ПРОЈЕКАТ 01 „СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА“

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.

1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Циљ Јавног позива унапређење здравља Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .

2. ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета седмог конкурса је Стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:
Приоритетне области компоненте А су:
 • имунизација, здравље деце, антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета,  превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО), превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести, превенција болести зависности, репродуктивно и сексуално здравље, стоматолошка здравствена заштита радно активног ромског становништваод 19-65 година, заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити, едукација здравствених медијаторки, сензибилизација здравствених радника ради унапређења здравља Рома.

Приоритетне области компоненте Б су:
процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима, стварање безбедног окружења

Компонента А

1. Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту

Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са Удружењима грађана и/или локалном самоуправом  и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.

Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.
Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом који ће се  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
 • препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
 • предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама

3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља и заводи/институти за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са Удружењима грађана и/или локалном самоуправом. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; едукација здравствених медијаторки; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година).

Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једним Удружењем грађана и/или локалном самоуправом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једним Удружењем грађана и/или локалном самоуправом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:

 1. Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа Републике Србије
 2. Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи 
 3. Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области 
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта 
 5. Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета 
 6. Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.

4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и Удружења грађана и/или локалне самоуправе. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун удружења грађана у складу са Споразумом о партнерству.

5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Изабраном пројекту ће бити додељено максимално до 3.500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у року од 15 дана, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).

6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе до 31. децембра 2014.године

7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем М3 формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о партнерству здравствене установе и Удружења грађана и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе, Удружења грађана и/или локалне самоуправе.

Образац М3

8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 7 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs.

Попуњени образац М-3 са комплетном документацијом доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
2. спрат, канцеларија 163, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.

Контакт особе у Министарству здравља су:
Филип Лукиновић, е-mаil: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, е-mаil: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од седам дана по истеку рока за пријаву пројеката.

Број : 401-00-4238/2014-07
У Београду, 03. новембар 2014. године

МИНИСТАР
Асс др Златибор Лончар
Са подацима од: 29.08.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване субјекте да Министарство здравља из техничких разлога није било у могућности да изврши избор пројеката за финансирање пристиглих по Јавним позивима за подношење предлога пројеката:
 • за реализацију програма 1806 "подршка удружењима и организацијама" пројекат 01 - "подстицање активности стручних организација, савета и удружења" у 2014. години,
 • за реализацију Програма 1802-18- "Подршка спровођењу Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ);
 • Програм 1802-17- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите "Србија против рака".

Из напред наведеног разлога, Министарство здравља продужава рок за подношење пријава пројеката. Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања овог обавештења.

Предлози пристигли у току претходног рока за пријаву пројеката биће узети у разматрање.

МИНИСТАР
асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 14.08.2014.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета-раздео Министарство здравља), да је дошло до техничке грешке у обрасцу матрице М1,  под тачком XVI-Финансијска средства планирана по активностима и изворима финансирања програма/пројеката, у делу „Напомена“, у алинеји 2, која треба да гласи: Ангажовани на спровођењу активности на програму/пројекту,  који су запослени  код другог послодавца, могу добити накнаду за рад највише до 1/3 пуног радног времена, у складу са чланом 202. Закона о раду («Службени гласник» РС број 24/05, 61/05, 54/09,32/13), коју остварује у складу са Уредбом  о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама («Службени гласник» РС број 44/01,15/02....124/12,8/13,4/14,58/14). Неопходно је да овлашћено лице и координатор програма/пројекта, својим потписом потврди, да се ради о дозвољеном износу (који је горе поменут).

Прилог: нови образац матрице М1.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
доц др Ференц Вицко
Са подацима од: 04.07.2014.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обавештење

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 31. јула 2014. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије, Раздео - Министарство здравља, за 2015, 2016. и 2017. годину, сходно дописима, у прилогу, са обрасцима: матрицом М1, М2 (Спецификацијом трошкова) као и Прилогом 1.

Пратећа документа:

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (Сл. гласник РС број 110/13), Раздео 26- Министарство здравља, Програм 1802-17- Подршка спровођењу Националног програма oнколошке здравствене заштите „Србија против рака“,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, који ће се финансирати из буџета Републике Србије- Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :
 1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење скрининга у погледу обезбеђивања довољног броја обученог кадра;
 2. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
 3. унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.




У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења пројеката је 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства  здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2014.године

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2014. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 15 дана по истеку рока за пријаву пројеката.




Контакт особе у Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, Еmail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, Еmail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, Еmаil:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тeл: 011/2699-505
Број: 401-00-260/2014-07
У Београду, 20. јануара 2014.године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (Сл. гласник РС број 110/13), Раздео 26- Министарство здравља, Програм 1802-18- Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ


За пријаву пројеката  за реализацију Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање кардиоваскуларних болести и унапређење дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2014. години су :

1. процена ризика од кардиоваскуларних болести
2. рано откривање срчане инсуфицијенције
3. стручно усавршавање у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести, које не може трајати дуже од 30 дана,   под следећим условима:
а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има задовољавајући ниво стручне компетентности као и да је доставила своју писмену сагласност на спровођење едукације до дана подношења пријаве пројекта.
д) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) предвиђене едукацијом не примењују у некој од здравствених установа секундарне/терцијарне здравствене заштите на територији Републике Србије као и да здравствена установа није у протеклих 5 година упућивала здравствене раднике на исту или сличну едукацију на терет средстава  буџета Републике Србије.

По овом Јавном позиву омогућиће се едукације лекара специјалиста у максималном износу од 250.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:
 • Стручни савет здравствене установе предлаже критеријуме за избор кандидата директору здравствене установе ;
 • Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору кандидата за усавршавање.

Напомена: Министарство здравља ће одобрити највише 2 (словима: две) едукације у току 2014. године.

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког завода за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.




Уз пријаву за пројекат под тачком 3. здравствена установа је обавезна да достави и :
 • листу изабраних кандидата која је утврђена на основу  наведене процедуре
 • оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно исказаним путним тошковима (потврда путне агенције на основу три понуде)
 • позивно писмо
 • кадровску структуру из области кардиолошке здравствене заштите
 • заведен путни налог у протоколу установе 
 • оверен путни налог од стране овлашћеног лица и координатора пројекта
 • назначен датум и време поласка  и повратка са пута
 • разлог путовања – навести активност због које се путовало
 • тачно утврђена дневница за путовање: број часова проведених на извршењу активности и службеном путу ( у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, «Службени гласник» РС  број 98/07).

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Пријава се доставља на адресу :

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Одсек за програмску здравствену заштиту,
Ул. Омладинских бригада 1
11070 Београд

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок подношења предлога пројеката је 30 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2014.године.

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2014. године.

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 15 дана по истеку рока за пријаву пројеката.




Контакт особе у  Министарству здравља:
др Југослав Келечевић, E-mail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
др Горан Билек, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, E-mail:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs

тел: 011/2699-505

Број: 401-00-261/2014-07
У Београду, 20. јануара 2013.године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Са подацима од: 27.01.2014.


На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 110/13), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије

упућује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1806 „ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 01-„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И УДРУЖЕЊА“ у 2014. ГОДИНИ

За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци

Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која подразумева и покровитељство.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ

Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља.

Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:
 • Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,
 • да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени законом,
 • да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.

Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:
 • Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;
 • Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-2015. године ( „Службени гласник РС“ број 88/10) .

Приоритетне области су:
 • Превенција хроничних незаразних болести
 • Подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • Репродуктивно здравље
 • Здравље деце и младих
 • Болести зависности
 • Ментално здравље
 • Здравље инвалида
 • Здравље старих
 • Здравље Рома
 • Спречавање насиља у породици
 • Смањење свих облика дискриминације
 • Подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Овим конкурсом нису обухваћене:
 • Активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;
 • штампање ауторских монографија;
 • културне манифестације;
 • набавка свих видова опреме.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4 уз детаљан опис предложених ативности.




Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од стране надлежног органа;
 2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од стране надлежног органа;
 3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и потписом одговорног лица;
 4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта/скупа;
 5. Биографије предложених едукатора;
 6. Податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу
 7. Ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене.

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута предвиђену тачком 2..

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара.

За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара.

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе.

Напомена: Стручни скупови код којих је предвиђено плаћање котизација за учеснике неће бити финансирани.

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Пре самог потписивања уговора, подносилац пројекта је обавезан да достави регистровану меницу са меничним овлашћењем или банкарску гаранцију.

По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта,. Извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава пројеката је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља.

Рок за подношење пријава се продужава до 25.03.2014.

Рок за подношење пријава се продужава до 25.04.2014.


Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Попуњени образац М4 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу:

Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.




Контакт особе у Министарству здравља су:
др Зорица Милошевски, e-маил: zorica.miloseski@zdravlje.gov.rs
Филип Лукиновић, e-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и
Драган Ђорђевић, e-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефони: 011/ 2699-505 и 011/

Број : 401-00-262/2014-07
У Београду, 20. јануара 2014. године

МИНИСТАР
проф. др Славица Ђукић Дејановић