Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 13.03.2012.
Поступак за пријаву полагања стручног испита
Референт за стручне испите – Наталија Попов
Тел: 011/333-4058

Пријаве за полагање стручног врше се на почетку   сваког месеца   за тај месец (од 01 до 05 у месецу), /изузев августа/.Документација се доставља Министарству здравља, препорученом поштом на адресу Немањина 22-26, Београд на писарници Министарства здравља (шалтер бр. 1 у приземљу).

Испит се полаже сваког месеца сем августа и кандидат буде обавештен о термину полагања телефоном.

Потребна документација:
  1. Молба / писана руком или куцана /са назнаком за који месец кандидат  пријављује испит, уз обавезну адресу, фиксни и мобилни телефон кандидата на који ће бити обавештен о термину полагања. Уверење ће бити послато на адресу која се наведе на молби.
  2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном факултету /оверено у општини /.
  3. Оригинал  стажерска  књижица     /  уредно  попуњена  са  датумима,  печатом  и  потписом одговорног лица/
  4. Уплата на ж.р. Министарства   здравља  8.990.00 дин  за трошкове полагања стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97-50-016.
  5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац буџет Републике  840-742-221-843-57 позив на број  97-50-016
  6. За даме, фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико су са другим презименом од оногa у дипломи.

Напомена:  За  здравствене  сараднике  молбу  пише  здравствена  установа  у  којој  је  кандидат обавио  приправнички  стаж,  са  назначеним  месецом  за  полагање,  тачном  адресом  и  бројем телефона пријављеног кандидата. Трошкове испита сноси сам кандидат, осим ако је у радном односу у наведеној установи.

Потребна литература: За све профиле може се набавити у Градском заводу за јавно здравље, ул. Деспота Стефана 54а или се јавити на тел: 011/32-35-212 Славици Марјановић сваког радног дана од 8.00 -10.00 часова, V спрат, соба 99

За све додатне информације, обратите се Министарству здравља, Наталији Попов тел: 011/333-4058.

Напомена:  Скраћење  стажа  на  6  месеци  се  односи  искључиво  на  лекаре  који  су  завршили шестогодишње студије и почели са стажом од 10.12.2005.год.Средња и виша спрема здравствених радника, стручни испит полажу у Градском заводу. Контакт Славица Марјановић 011/323-52-12.