Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.10.2016.
Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

На поснову члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локакне самоуправе 8 Сл Гл РС бр 1/2015) одредби Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш бр 2810 од 24.10.2016, расписује се

ОГЛАС 

 за пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог због боловања


1
- акушерска сестра , број извршилаца 1

2- медицинска сестра- техничар општег смера , број извршилаца 3:

за које су Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:

Услови: Кандидати за радно место, поред општих услова предвиђених Законом морају да испуњавају и следеће услове:

-       за радно место под бројем 1 -  завршена средња медицинска школа, акушерски смер, радно искуство од најмање 1 ( једне) године, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад

-       за радно место под бројем 2 – завршена средња медицинска школа, општи смер,

            радно искуство од најмање 1 ( једне) године, положен стручни испит и поседовање

            лиценце за рад.

 

Кандидати који поседују овакво искуство ће имати предност при избору.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • Пријаву на Оглас
 • CV
 • Оверену копију дипломе о завршеном средњем образовању
 • Оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену копију лиценце за рад на пословима
 • Потврду установе у којој су стекли искуство на пословима

Рок за подношење пријава је 8 дана , рачунајући од дана објављивања на сајту Министрства здравља Републике Србије.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити разговор.

Разговор ће обавити Комисија именована Одлуком Директора Завода.

О термину и месту одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул Катићева бр 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“

У молби назначити датум почетка Огласа.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.

Са подацима од: 25.10.2016.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  11125 од                              24.10.2016.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

             ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1.     Доктор медицине .................................................................................. 1 извршилац

             

             ОЈ Општа болница Ужице

1.     Медицинска сестра техничар општи смер ......................................... 2 извршиоца

            

             ОЈ дом здравља Ариље

1.      Медицинска сестра техничар  општи смер.......................................... 1 извршилац 

 

             ОЈ Дом здравља Сјеница

1.     Спремачица............................................................................................. 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

·          За радно место медицинска сестра техничар општи смер – IV степeн стручне спреме,завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

·          За радно место спремачице- степен стручне спреме,завршена основна школа

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету односно школи

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 25.10.2016.
Специјална болница Сокобања

                На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-2647/1 од 19.10.2016. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради у трајању од 3 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

1.     медицинске сестре ........................................... 2 извршиоца.

 

 

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

           -виша или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме

                -положен стручни испит за своје звање.

 

               

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                -оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)

                -уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)

                -кратку биографију.

 

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

                Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

                Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

 

 

 

                                                                                                                  В.Д. ДИРЕКТОРА,

                                                                                   др Весна Милановић

Са подацима од: 25.10.2016.
Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Апатин

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

Број: 01-4000/16

Дана: 19.10.2016. год.

     А П А Т И Н

 

 

                На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-3999/16 од 19.10.2016. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

Ј А В Н И     О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 6 месеци

 

 

  1. СПРЕМАЧИЦА   - 1 извршиоц

     

      Услови: I степен стручне спреме – НКВ радник, завршена основна школа

               

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на  Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

                Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

               

                                                                                                СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

                                                                                                ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

                                                                                   Д и р е к т о р,

 

                                                                                                          Мајсторовић др Рајко

Са подацима од: 25.10.2016.
Општа болница Сремска Митровица

ОПШТА БОЛНИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 10/ 52

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

1.  Инструментар – Одељење операционе јединице са стерилизацијом –– Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до  повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер медицинска сестра-техничар или акушерски смер (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Оверена фотокопија положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                    В.Д.ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање                          ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                    СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                                              Др Живко Врцељ

Са подацима од: 25.10.2016.
Општа болница Пирот

ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03-2434

21.10.2016.год.

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2433/Р  од  30.06.2016. године расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

 За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за следећа радна места:

1.  Доктор специјалиста из гинекологије и акушерства за рад у Служби за гинекологију и акушерство, до повратка одсутног радника- 1 извршилац

Потребни услови:

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

-          завршен Медицински факултет

-           положен стручни испит

-          Специјализација из гинекологије и акушерства

-          Лиценца за рад Лекарске коморе.   

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства,

  - лиценцу за рад Лекарске коморе.

 

2. Доктор специјалиста из офталмологије за рад на Одељењу офталмологије до шест месеци због повећаног обима посла- 1 извршилац

Потребни услови:

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове

-          завршен Медицински факултет

-           положен стручни испит

-          Специјализација из офталмологије

-          Лиценца за рад Лекарске коморе.   

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из офталмологије,

  - лиценцу за рад Лекарске коморе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.


ОГЛАС ВАЖИ ОД
21.10.2016.године
(до
29.10.2016.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

 др Горан Петровић

Са подацима од: 25.10.2016.
Општа болница Крушевац

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

Број:5980/12

21.10.2016.године

                                                                                               

 

 

ПРЕДМЕТ: Исправка огласа

 

Оглас Опште болнице Крушевац бр.5728/12 од 10.10.2016.године, објављен у публикацији „Послови“ дана 19.10.2016.године, мења се у делу који се односи на услове  за послове под редним бројем  II  и III и у пречишћеном тескту гласи:

II  Медицинске сестре техничара  за рад  у Одсеку за интезивно лечење (јединица за мождани удар) Службе за неурологију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене    до истека боловања

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

III  Медицинске сестре техничара  за рад  у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене    до истека боловања

Услови: Средња медицинска школа општег или педијатријског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад. Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова

 

Остали непромењени делови Огласа Опште болнице Крушевац бр.5728/12 од 10.10.2016.године, објављен у публикацији „Послови“ дана 19.10.2016.године остају да важе.

Заинтересовани кандидати подносе за радна места под редним бројем, 2. И 3.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 •  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава по исправци огласа почиње да тече  8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

                                                                                                                 ДIРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНIЦЕ КРУШЕВАЦ

                                                                                                                             Прим. др Слободанка Јотић,

                                                                                                                        неуропсихијатар-епилептолог

Са подацима од: 25.10.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел.број: 3988/1

Датум: 06.10.2016. године

 

 

 

На основу Одлуке број 3988 од 07.10.2016. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до 30.11.2016. године, због повећаног обима посла, са пуним радним временом:

 

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије  Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

 

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу неонатологије, на одређено време, до 30.11.2016. године“.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                       Проф.др Слободан Гребелдингер

 

Са подацима од: 25.10.2016.
Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 13. Колективног уговора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-194/7 од 25.05.2015. године, а по претходно прибављеној сагласности Комисије за давање сагласности за  ново запошљавање ( Закључак бр. 112-7551/2016 од 26.августа 2016. године ), директор Института доноси следећу

 

О Д Л У К У

O РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

                Расписује се јавни оглас за пријем једног извршиоца – доктора медицине на неодређено и пуно радно време.

 

                Услови за послове доктора медицине, прописани Правилником о организацији и систематизацији послова  су:

 

-         стечено звање доктора медицине,

-         положен стручни испит,

-         лиценца и

-         положен испит за возача ''Б'' категорије.

               

Јавни оглас ће бити објављен у Огласним новинама ''Послови''  дана  26.10.2016., као и на интернет  страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

                Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа у Огласним новинама ''Послови'' ,на интернет  страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са потребном документацијом предају се на писарницу  (соба 53) Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121,  са назнаком  ''за јавни оглас''  или се шаљу путем поште.

 

                У складу са Правилником о организацији и ситематизацији послова у Институту за јавно здравље Војводине (бр. 01-924/1 од 16.05.2016. године) којим су прописани  услови за обављање послова доктора медицине у Одељењу за здравствени надзор у Центру за контролу и превенцију болести, кандидати  треба да доставе следеће доказе:

 

1.     оверену фотокопију дипломе о стеченом звању доктора медицине

2.     оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

3.     оверену фотокопију лиценце

4.     фотокопију очитане личне карте и

5.     фотокопију возачке дозволе ''Б'' категорије

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е

 

            С обзиром да је Колективним  уговором Института за јавно здравље Војводине бр. 01-194/7 од 25.05.2015. године, прописано да се радни однос у Институту заснива  расписивањем јавног огласа од стране директора Института, одлучено је као у диспозитиву.

 

         Опис послова доктора медицине  у Одељењу за здравствени надзор у Центру за контролу и превенцију болести је следећи:

 

-    учествује у спровођењу  здравствених прегледа одређених категорија становника које подлежу здравственом надзору, у Центру и на терену

-    учествује у спровођењу  контролних прегледа код клицоноша

-    учествује у изради извештаја о раду Одељења;

-    ради на едукацији  здравствених радника 

-     бави се научно-истраживачким радом;

-    учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора или Управног одбора Института;

-    обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекао/ла  одређена знања и звања, а по налогу непосредног руководиоца

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

                                                                                                       ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                                      _______________________

                                                                                                    Проф.  др Владимир Петровић
Са подацима од: 25.10.2016.
Институт за трансфузију крви Србије

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

КРВИ СРБИЈЕ

Број: 6786/2.

Датум: 20.10.2016.год.

 На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 6786/1 од 20.10.2016. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове

Помоћни радник – 4 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

·         ПК – II степен стручне спреме, Основно образовање

Радни однос заснива се на одређено време, најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прању лабораторијског посуђа и чишћењу, чији је обим привремено повећан.   

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

В.Д. ДИРЕКТОР

Са подацима од: 25.10.2016.
Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 16381од 17.10.2016. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Три (3) доктора медицине за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним  временом

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу);

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа( ако је кандидат из радног односа) фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу)

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.


Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.


Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања
уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на hepatitis B; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац и радну књижицу.

 

 

                                                                                                                 Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                        др Горан Чолаковић

Са подацима од: 25.10.2016.
Дом здравља Сента

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 24.10.2016. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

1.     Једна (1) медицинска сестра - техничар, на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

 

-          пријаву на оглас са кратком биографијом

-          уверење о држављанству

-          оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи - смер медицинска сестра – техничар (IV степен стручне спреме)

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Референта за радне односе, Нађ Каролине, тел. 0628066855

 

 

 

                                                                                Директор Дома здравља Сента

 

                                                                           ________________________________

                                                                                         др Шурјан Густав

Са подацима од: 25.10.2016.
Дом здравља Бујановац

На основу Члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе (,,Сл. гласник РС,, бр. 1/2015,  Кадровског плана за Дом здравqа Бујановац  из 2013.године,  Закључка 51 број 112-5085/2016 од 27.05.2016.г. Министарства здравља  и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр.400-245/16-03 од 05.10.2016.године, директор Дома здравља  Бујановац расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос  радника 

 на одређено време у Дому здравља – Бујановац

 а због повећаног обима послова до 31.12.2016.године

 

 

 

1.             Доктор медицине - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла у Служби за з.з. одраслог становништва – ЗС Велики Трновац и ЗА Кончуљ-Несалце.

 

         Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

         Услови: Завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит.

 

 

2.             Медицинска сестра – техничар – 11 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

         Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравqа Бујановац.

         Услови: Завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

 

 

3.             Гинеколошко акушерска сестра – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

         Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

         Услови: Завршена средња медицинска школа, смер гинеколошко акушерска сестра, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

 

 

4.             Спремачица здравствених просторија – 3 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено због повећаног обима посла.

 

         Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

         Услови: Завршена основна школа – V степен стручне спреме.

 

5.             Возач санитета – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

         Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

         Услови: IV или III степен стручне спреме, полоен возачки испит за ,,Б,, и ,,Ц,, категорију.

 

6.             Ложач парних котлова – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

         Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравqа Бујановац.

         Услови: III степен стручне спреме, уверење о оспособљености за рад на парним котловима.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

-               Молбу за пријем  са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-               Диплому о завршеној школи (оверена фотокопија)

-               Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) за радна места од тачке 1. до 4..

-               Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-               Уверење о држављанству  (оверена фотокопија ),

-               Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-               Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран),

-               У захтеву (молби) кандидат треба  навести документацију коју је доставио поводом огласа.

 

        Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравqа Бујановац, ул. К. Петрови}а бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од  07,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравqа Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места.

 

          Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравqа Републике Србије након изласка у листу  ,,Послови,,- средом .

         Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,,, а након објаве треба слати документа у Дому здравqа Бујановац.

 

         Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

Слађана Јовчић, дипл. правник

Директор Дома здравља

Др Лела Јовановић

Са подацима од: 21.10.2016.
Дом здравља Чока

Република Србија

Дом здравља Чока

Број: 246/2016

Дана: 21.10.2016.

Ч О К А

         

          На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. гласник РС бр. 1/2015) и чланова 9. и 10. Колективног уговора Дома здравља Чока бр. 82/2015 од 31.03.2015. године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Чока за 2013. Годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Дома здравља Чока доноси одлуку да се распише

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до 12 месеци, са пуним радним временом:

 

1. Доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих  

    становника, због повећаног обима посла – 1 извршилац

 

II

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, завршен медицински факултет (VII-1 степен), положен стручни испит и положен возачки испит за Б категорију.

 

III

 

Као доказ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

   1. кратку биографију;

   2. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;

   3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

   4. кандидати који су радили у струци, дужни су да доставе и оверену фотокопију

       лиценцe за рад;

   5. фотокопију возачке дозволе.

 

 

IV

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

V

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VI

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VII

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Дома здравља Чока или поштом на адресу:

Дом здравља Чока, ул. Сенћанска бр.3, 23320 Чока,

са назнаком: „ Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

 

 

 

 

                                                                    Директор Дома здравља Чока

                                                                            Др Тот Барна Елвира

Са подацима од: 21.10.2016.
Завод за биоциде и медицинску екологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/15), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број 112-7316/2016-1 од 26.08.2016. године, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

I   МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР4 ИЗВРШИЛАЦА

Услови: IV степен стручне спреме, ССС, медицинска школа, положен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије

 

Радни однос се заснива на одређено време до 15 децембра 2016. године ради извршења одређеног посла, са пуним радним временом.

 

Задаци радног места:

1. послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама,

2. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,

3. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила.

4. учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима,

5. ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,

6. послови на одржавању опреме.

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења/потврда о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возачке дозволе).

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове
огласа подлежу провери знања из области ДДД послова.


Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

II  ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧАР -  2 ИЗВРШИЛАЦА

 

Услови: IV степен стручне спреме, ССС, техничких и административних струка, положен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије

 

Радни однос се заснива на одређено време до 15. децембра 2016. године ради извршења одређеног посла, са пуним радним временом.

 

Задаци радног места:

1. оперативно технички послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, заштити биља,  ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди,

2. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,

3. учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима,

4. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену,

5. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила,

6. послови на одржавању опреме.

 

 

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења/потврда о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возачке дозволе).

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове
огласа подлежу провери знања из области ДДД послова.


Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

 

                                        Директор Завода

                   др Драгана Деспот

Са подацима од: 21.10.2016.
Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Апатин

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

Број: 01-4000/16

Дана: 19.10.2016. год.

     А П А Т И Н

 

 

                На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-3999/16 од 19.10.2016. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

Ј А В Н И     О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 6 месеци

 

 

  1. СПРЕМАЧИЦА   - 1 извршиоц

     

      Услови: I степен стручне спреме – НКВ радник, завршена основна школа

               

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на  Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

                Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

               

                                                                                                СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

                                                                                                ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

                                                                                   Д и р е к т о р,

 

                                                                                                          Мајсторовић др Рајко

Са подацима од: 21.10.2016.
Општа болница Сремска Митровица

ОПШТА БОЛНИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 10/ 51

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

1. Медицинска сестра-техничар – Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања - Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер медицинска сестра-техничар или акушерски смер (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Медицинска сестра-техничар – Служба ортопедије - Сектор за хирурушке гране медицине, на одређено време до  повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

3.  Инструментар – Одељење операционе јединице са стерилизацијом –– Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до  повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер медицинска сестра-техничар или акушерски смер (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

4. Лаборант  - Служба за лабораторијску дијагностику – Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер лабораторијски (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

 

 

5. Медицинска сестра-техничар – Одељење опште хирургије II, Служба опште хирургије - Сектор за хирурушке гране медицине, на одређено време до  6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Оверена фотокопија положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                    В.Д.ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање                          ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                    СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                                              Др Живко Врцељ

Са подацима од: 21.10.2016.
Општа болница Ћуприја
На основу Одлуке директора бр.12854 од 19.10.2016.године, Општа болница Ћуприја, расписује:
                                              
                                                О Г Л А С
За пријем у радни однос на одређено време за послове:
СЕРВИРКИ    -  12 извршиоца на период од  6 месеци
Потребни услови
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
-   завршена основна школа
Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
-    Пријаву на конкурс са кратком биографијом,бројем телефона и адресом
-    Фотокопију личне карте
  Након избора кандидата изабрани кандидати су у обавези да доставе доказ о санитарном прегледу. Уколико изабрани кандидати не доставе доказ о испуњеном санитарном минимуму радни однос ће се засновати са следећим кандидатом са списка.                   
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.
Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја са назнаком ,,ОГЛАС,, са назнаком за које радно место.
Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС
ОГЛАС ВАЖИ ОД 19.10.2016. ДО 26.10.2016.ГОДИНЕ
По окончању огласа одлуку о пријему донеће в.д. директор-а Опште болнице у складу са важећим прописима који регулишу пријем радника у радни однос на одређено време.
Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.
Плате запослених финансираће се из сопственог прихода установе.
в.д. Директор-а
Опште болнице Ћуприја
Др Слободан Гајић

Са подацима од: 21.10.2016.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-12994/3

Датум: 19.10.2016. године

 

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-12994/2 од 14.10.2016. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време - замена за боловање,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

·          КУХИЊСКИ РАДНИК..................................................................1 извршилац

 

 

 

Опис послова:

 

                -Ради на пословима прања белог ресторанског посуђа за време оброка;

                -Ради на припреми намерница за финалну обраду;

                -Води рачуна о хигијени радних  површина у кухињском блоку;

                -За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

                -Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца

                -За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Основна школа, II степен.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи, II степен;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

ЕОглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос  на одређено време - замена за боловање за радно место  Кухињски радник“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

 

Проф др Марина Дељанин Илић

 

 

Институт за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-13333/2

Датум: 19.10. 2016. године

 

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-1333/1 од 18.10. 2016. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

·          КУВАР...............................................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради на припреми свих врста јела;

§   Стара се о економичности иу припреманју хране по важећем нормативу;

§   Издаје, порционира припремнјену храну и одговоран је за исправнос, укус и изглед;

§   Води тачну евиденцију о броју издатих оброка;

§   У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње;

§   Одговорона је за хигијенско-санитарну исправност просторије, радних површина и средстава са којима обавља своју делатност;

§   За време рада обавезно носи чисту и уредно прописану униформу;

§   Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних  руководилаца;

§   За свој рад непосредно одговара директору и непосредним  руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

 

-завршена Угоститељско-туристичка школа, III степен стручне спреме-Кувар.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној угоститељско-туристичкој школи, Kувар III;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Кувар“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                               

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 21.10.2016.
Клиничко-болнички центар Звездара
На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-646/2016-1 од 09.02.2016. године и Одлуке ВД директора Клиничко болничког центра „Звездара“ број: 44/195 од 20.10.2016. године, Клиничко болнички центар “Звездара”, расписује
    


О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ1.    ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈЕ  ЗА РАД У КЛИНИЧКОМ ОДЕЉЕЊУ ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈУ И ХЕПАТОЛОГИЈУУСЛОВИ:
    
под редним бројем 1
-    завршен ВИИ2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине и субспецијалистички испит из гастроентерохепатологије.

    Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњењу захтеваних услова, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, на адресу:КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР “ЗВЕЗДАРА”
11000 Б Е О Г Р А Д
Ул. Димитрија Туцовића 161
Са назнаком: “За конкурс ради пријема у радни однос”
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.


                                                                             ВД ДИРЕКТОР КБЦ”ЗВЕЗДАРА”

                                                                                      Проф др Петар Сворцан
Са подацима од: 21.10.2016.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

Број: 8914/2

Датум: 13. 10. 2016. године

Текст огласа:

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 радника на машинама у Одсеку вешераја за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад

са пуним радним временом, пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за радника на машинама у Одсеку вешераја су:

 

·          осмогодишња школа

 

Критеријуми:

 

1.     радно искуство на траженим пословима

2.     оцена на разговору

 

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију сведочанства (о завршеној осмогодишњој школи)

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме)

·          фотокопију радне књижице

·          доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v  доказ о општој здравственој способности;

v  оверена фотокопија: сведочанства о завршеној осмогодишњој школи;

v  фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац;

v  фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом)

v   радну књижицу (због израчунавања минулог рада – радног стажа у Плану мреже здравствених установа).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 радника на машинама у Одсеку вешераја ".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

Са подацима од: 21.10.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел. бр: 4013-1

Датум: 11.10.2016. године

 

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке директора Института број 4013 од 11.10.2016. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

 

1.     Медицинска сестра-техничар на Одељењу интензивне терапије у Служби за дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола Стационара на Клиници за дечју хирургију на одређено време, до повратка запослене са боловања Један (1) извршилац

 

 

Опис посла:

 

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, педијатријски или општи смер

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-    Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-      Уверење о положеном стручном испиту
-
    Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-    Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-      Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-    Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестретехничара на Одељењу интензивне терапије у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола до повратка запослене са боловања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                                                                                        Проф. др Слободан Гребелдингер

Са подацима од: 21.10.2016.
Институт за реуматологију

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

11129 Београд, Ресавска 69    

тел: 011/3600-812

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015) и члана 22. Института за реуматологију директор Института расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ БОЛЕСНИКА на одређено време у трајању од 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

 

Услови:

- завршена средња медицинска школа-општи смер,

- положен стручни испит за медицинску сестру техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

 

Пријаве са неопходних прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови",  на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

 

 

                                                                                                                Д И Р Е К Т О Р

 

                                                                                                   Проф. др Немања Дамјанов
Са подацима од: 21.10.2016.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-136/16-02 од 11.02.2016. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 14.08.2015. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр.101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/3-3540 од 18.10.2016. године расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

1)  Медицинска сестра у смени                 

    3 извршиоца

     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за оперативну онкологију.

 

2)  Медицинска сестра у смени                 

    1 извршилац

     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу лежећих болесника Клинике за радиолошку терапију.

 

3)  Лабораторијски техничар                     

    1 извршилац

     Услови за обављање посла:

-          средња медицинска школа, одсек за лабораторијског техничара,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за патохистолошку дијагностику и молекуларну патологију Службе за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику.

 

4)  Лабораторијски техничар                     

    1 извршилац

     Услови за обављање посла:

-          завршена средња стручна спрема – одсек за лабораторијске техничаре, медицинске, хемијске или друге одговарајуће струке

-          положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за молекуларну биохемију са хематолошком и имунобиолошком лабораторијом Службе за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику.

 

За сва радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. Запосленом који не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију осталих докумената којима се доказује испуњеност услова наведених у Огласу,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

в. д. директора Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 21.10.2016.
Институт за трансфузију крви Србије

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

КРВИ СРБИЈЕ

Број: 6969/2.

Датум: 17.10.2016.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 6969/1 и број 6967/2 обе од 17.10.2016. године и број 7021 од 18.10.2016.год., расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Техничар III1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

·         ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. лаб. или сан.техничар)

·         Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на фракционисању плазме, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: послови на производњи продуката од крви (припрема флуида, припрема раствора, санитација и стерилизација система и др.) обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Здравствени сарадник за комуникације Рeгистра– 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

·         ВСС –Висока стручна спрема – Филозофски факултет – дипл. психолог или Факултет политичких наука - социјална политика и социјални рад или Дефектолошки факкултет – дипл. дефектолог

·         Активно знање енглеског језика

·         Познавање рада у рачунарским програмима

·         Пожељно је искуство у коресподенцији и комуникацији

Предност имају кандидати који владају вербалном комуникацијом на енглеском језику и кандидати који располажу напредним нивоом рада у рачунарским програмима (MS Office пакет и Интернет).

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка послова на вођењу Регистра, чији је обим привремено повећан

Опис посла: обављање комуникације са иностраним регистрима, обављање комуникације са националним центрима за трансплантацију, обављање комуникације за потребе националног даваоца (слање захтева, уговарање термина, вођење евиденција, организација транспорта узорака и сл.) и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Оператер – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

-          ССС – IV степен ст.спреме, Средња техничка или друга средња школа

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на пријему и регистрацији давалаца, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пријем давалаца, регистрација и унос података у рачунар, издавање потврда о давању крви, учешће у административној контроли крви, провера и усглашавање унетих података, штампање потребних извештаја и етикета за кориснике, претраживање базе података и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОР

                                                                                        Др сци мед Градимир Богдановић

Са подацима од: 21.10.2016.
Дом здравља Трстеник

ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

02-бр. 1328/2

19.10.2016. год.

Т р с т е н и к

 

                Дом здравља „Др сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора                 02-бр. 1328/1 од 19.10.2016. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

                1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла у трајању најдуже 3 (три) месецa, за послове:

 

                1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

                1. 1. Доктора медицине ..........5 извршилаца

 

                Опис послова: Обавља веома сложене послове превенције, дијагностике и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи код повређених и оболелих и друге послове у оквиру струке

 

                Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

                - завршен Медицински факултет

                - положен стручни испит

 

                Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

 

                Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору.

 

                Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Трстенику, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.


                Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.


                Контакт телефон: 037/714-150


                Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА,

                                                                                          ____________________

                                                                                      Др Радован Поповић, спец.

                                                                                              ургентне  медицине

Са подацима од: 21.10.2016.
Дом здравља Шид

Дом  здравља Шид

ул. Алексе Шантића бр. 1

22240  Шид

тел.  022/712-522

e-mail:domzdravlja@mts.rs

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015), Одлуке директора о потреби заснивања радног односа бр. 05-1614/1 од  11.10.2016. године, Дом здравља Шид расписује

 

 

  ОГЛАС

 

За пријем у радни однос  на  одређено време са пуним радним временом

Назив радног места: доктор  медицине

 

 

 - 1 извршилац, на  одређено време, до 3 месеца, а најкасније до 31.01.2017. године; за рад на пословима доктора  медицине у Служби опште медицине и Здравственим амбулантама Дома здравља Шид, због повећаног обима посла.

 

 

Кандидат мора имати завршен VII-1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и  лиценцу за рад или доказ о поднетом захтеву за лиценцу

 

Уз пријаву на оглас приложити:

 

-         фотокопију дипломе

-         фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-         фотокопију радне књижице

-         фотокопију лиценце

-         фотокопију/очитану личну карту

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 19.10.2016. г.  до  26.10.2016. г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

                                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД

                                                                                                             Др Крсто Куреш

                                                                                                     спец. оториноларингологије

Са подацима од: 21.10.2016.
Дом здравља Пожаревац

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Пожаревац број 616 од 05.02.2016.године.

 

                                                           

                                                  ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

                                           расписује оглас за пријем у радни однос

 

 

           1.  Mедицинског техничара, на одређено време до повратка раднице на боловању, за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце  у Огранку Костолац

                               Извршиоца.......1

Опис послова: Припрема децу за преглед, мери телесну температуру а по потреби и тежину;за време тријаже врши изолацију заразних болесника, о чему обавештава лекара; обавља све послове медицинске документације, од узимања потребних података из здравствене легитимације пацијената, или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите и исте уноси у протокол болесника; одговоран је за уредно вођење и тачност медицинске документације из области рада медицинских техничара, текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог достављања служби статистике; врши наплату услуга лица која плаћају а новац благовремено и свакоднено предаје благајнику, уредно и на време фактурише пружене услуге; припрема радно место лекара са којим ради обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и потребни материјал; проналази здравствене картоне, а по завршеном прегледу одлаже картоне у картотеку и за исте одговара; отвара нове здравствене картоне; врши припрему пацијената за снимање, као и друге интервенције из делокруга рада медицинског техничара; обавља и друге послове превентивно-куративне заштите као и здравствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите; обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара, по налогу непосредног руководиоца ( вакцинација деце, асистенција при спирометрији и УЗ прегледу и сл ); За свој рад непосредно је одговоран лекару са којим је у тиму и главној сестри службе.

Услови: Завршена средња медицинска школа педијатријског или општег смера и положен стручни испит.

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен извод из матичне књиге рођених.

Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

 

 

2.  Mедицинског техничара, на одређено време до повратка раднице на боловању, за рад у Служби за здравствену заштиту радно способног становништва у Огранку Костолац

Извршиоца.......3

Опис послова: Обавља све послове медицинске документације, од узимања потребних података из здравствене документације пацијената, или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, дознаке, лекарска уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним подацима пацијената;одговоран је за уредно вођење и тачност медицинске документације из области рада медицинских техничара, вођење радног дневника, текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог достављања служби статистике; врши наплату услуга лица која плаћају а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на време фактурише пружене услуге страним заводима а фактуре доставља служби рачуноводства на даљу контролу и експедицију;припрема радно место лекара обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни материјал;врши тријажу болесника према болестима и према лекару, проналази здравствене картоне, доставља их у ординацију лекара а по завршеном прегледу одлаже картоне у картотеку;за нове болеснике отвара картоне и уноси их у регистар,Одговоран је за чување здравствених картона и друге документације са којом ради;по налогу лекара даје одговарајућу терапију ( ињекциону, терапију, врши превијање, врши мање хируршке интервенције под надзором лекара );врши припрему пацијената за снимање као и друге интервенције из делокруга рада медицинског техничара;врши припрему за стерилизацију инструмената и завојног материјала, као и припрему других апарата за рад са којим непосредно ради, као и припрему потребних раствора за рад у превијалишту;стара се за уредно снабдевање превијалишта ампулираном терапијом и лековима као и санитетским материјалом;обавља и друге послове превентивно-куративне заштите као и здравствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите;обавља и друге послове иу домена рада медицинског техничара уколико то послови радног места захтевају и по налогу непосредног руководиоца; За свој рад непосредно је одговоран лекару са којим ради у тиму и главном техничару службе.

Услови: Завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен извод из матичне књиге рођених.

Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

 

             3.    Mедицинског техничара, на одређено време до повратка раднице на боловању, за рад у Служби хитне медицинске помоћи

                      Извршиоца.......1

Опис послова: У тиму са лекаром обавља послове пружања хитне медицинско стручне помоћи из домена медицинског техничара; у амбуланти врши тријажу хитних случајева; прима позиве за кућне посете и исте уписује у књигу позива и одмах обавештава лекара о примљеном позиву за кућну посету; одлази у кућне посете са лекаром који ради интервенције код хитних случајева; по потреби одлази и самостално у кућне посете ради давања одређене терапије по налогу лекара хитне службе или других служби Дома здравља, у случају одсутности диспечера дајући савете пацијентима из домена медицинског техничара као и преусмеравањем слободне екипе на нову интервенцију; у одсутности лекара прима пацијенте  у амбуланти хитне службе, мери крвни притисак, ради ЕКГ, анализу шећера у крви, зауставља крварење, обрађује рану и опсервира пацијента до доласка лекара; обавља све послове медицинске документације, од узимања потребних података из здравствене легитимације пацијената, или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, лекарска уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним подацима пацијената, oдговоран је за уредно вођење и тачност медицинске документације из области рада медицинских техничара, вођење радног дневника, текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог достављања служби статистике, врши наплату услуга лица која плаћају а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на време фактурише пружене услуге страним заводима а фактуре доставља служби рачуноводства на даљу контролу и експедицију, припрема радно место лекара обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни материјал; по налогу лекара даје одговарајућу терапију ( инекциону терапију, врши превијање, врши мање хируршке интервенције под надзором лекара, врши припрему пацијената за снимање, као и друге интервенције из делокруга рада медицинског техничара ); врши припрему за стерилизацију инструмената и завојног материјала као и припрему других апарата за рад са којима непосредно ради, као и припрему потребних раствора за рад у превијалишту, обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара по налогу непосредног руководиоца; за свој рад непосредно је оговоран  сменском доктору и главном техничару службе.

Услови: Завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен извод из матичне књиге рођених.

Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

 

Рок за подношење пријава је 8( осам ) дана од дана објављивања у листу ,, Послови ,,Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаву са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12, са обавезном назнаком: ,,пријава за радно место ______________,, .

 

              

                                                                                                         Директор ДЗ Пожаревац

                                                                                                                Ракић др Драган

Са подацима од: 19.10.2016.
Завод за јавно здравље Ужице

„ На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.5274 од 06.10.2016. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр.1/2015), објављује

                     

                                                            ОГЛАС 

                                  за заснивање радног односа на одређено време

са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова перача лабораторијског посуђа, у Центру за микробиологију- Одељење за припрему хранљивих подлога, стерилизацију и прање лабораторијског посуђа, на одређено време, на период од 3 месеца, због потребе да се наведени послови изврше у предвиђеним  роковима.

                Запослени ће у оквиру послова перача лабораторијског посуђа обављати  следеће послове:

-      Сакупља, припрема за прање, пере, испира и пакује лабораторијско посуђе и стерилише га  

       у сувом стерилизатору.

-          Дистрибуира стерилни материјал на предвиђена места у лабораторији

-          Ради на диспозицији инфективног и другог отпадног материјала  из лабораторије

-          Обавља и друге послове у складу са званичним актима установе    из делокруга рада које одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, у складу са званичним актима установе

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

-          завршена основна школа

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова и то:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          уверење о држављанству,

-          сведочанство о завршеној основној школи

-          уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге

      венчаних, уколико је кандидат променио презиме из   сведочанства о   

     завршеној основној школи,

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се, непосредном предајом  или путем поште,Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.“

 

                                                                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА

                                                                        др Влатка Стевановић