Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 22.05.2015.
Дома здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања
36210 Врњачка Бања
Краљевачка 21
Тел центр: 036 601 600
Факс: 036 611 744
Е-пошта: dzvbanja@gmail.com
Број: 1125 - 2015.

Датум: 11.05.2015.г.

На основу Одлуке директора Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања број   1124-2015. од 11.05.2015. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе («Сл.гл.РС»бр.1/2015), Дом здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања расписује

ОГЛАС

Mедицинска сестра општег смера  на неодређено време ...........  2  извршиоца.

Опис посла: Даје потребна обавештења пацијентима која се односе на рад службе опште медицине; Прима књижице од пацијената уз приложену личну карту, проверава њену исправност и врши дистрибуцију пацијената по ординацијама; Отвара картоне по регистру, узима картоне из картотеке и враћа их; Разноси здравствене књижице по ординацијама и уписује у протокол пацијентепролазнике који немају здравствене картоне; Попуњава све рецепте, дознаке, упуте, лекарска уверења, и осталу медицинску документацију; Врши месечно достављање текуће евиденције и месечних збирних извештаја; Врши наплату услуга и одговара за печат; Према потреби обавља послове терапије у одељењу за ињекције; Задужује се и одговара за признанице; Обавља и друге послове из своје струке по налогу начелника службе, директора и главне сестре- техничара службе.

Услови за заснивање радног односа су: Завршена  медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу за рад.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу «Послови» Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР
Др Весна Малићанин спец.гинекол.и акушерства
36210 Врњачка Бања
Краљевачка 21
Тел центр: 036 601 600
Факс: 036 611 744
Е-пошта: dzvbanja@gmail.com
Број: 1123 - 2015.

Датум: 11.05. 2015.г.

На основу Одлуке директора Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања број    1122-2015. од 11.05.2015. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе («Сл.гл.РС»бр.1/2015), Дом здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања расписује

ОГЛАС

1. Mедицинска сестра општег смера смера  на одређено време у трајању до 6 месеци..........  1  извршилац.

Опис посла: Даје потребна обавештења пацијентима која се односе на рад службе опште медицине; Прима књижице од пацијената уз приложену личну карту, проверава њену исправност и врши дистрибуцију пацијената по ординацијама; Отвара картоне по регистру, узима картоне из картотеке и враћа их; Разноси здравствене књижице по ординацијама и уписује у протокол пацијентепролазнике који немају здравствене картоне; Попуњава све рецепте, дознаке, упуте, лекарска уверења, и осталу медицинску документацију; Врши месечно достављање текуће евиденције и месечних збирних извештаја; Врши наплату услуга и одговара за печат; Према потреби обавља послове терапије у одељењу за ињекције; Задужује се и одговара за признанице; Обавља и друге послове из своје струке по налогу начелника службе, директора и главне сестре- техничара службе.

2. Лабораторијски техничар  на одређено време у трајању до 6 месеци.......................  1 извршилац.

Опис посла: Прима и узима материјал (узорке) од пацијената у болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и цитолошке анализе; региструје материјал (узорке) у протокол, заводи резултате анализа и записује их у формуларе; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева свог радног места.

Услови за заснивање радног односа су:
 • Из тачке 1.Завршена  медицинска школа општег смера и положен стручни испит.
 • Из тачке 2. Завршена  медицинска школа лабораторијског смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу «Послови» Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР
Др Весна Малићанин спец.гинекол.и акушерства
Са подацима од: 22.05.2015.
Са подацима од: 21.05.2015.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 1526/1
Датум: 13.05.2015.

На основу члана 7 и члана 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/2015), у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (бр. 27 од 05.01.2007, 2038-4 од 30.11.2010. и 2760 од 21.10.2013.), директор Института расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана (на терет Фонда), са пуним радним временом, са пробним радом у трајању  до 1 (једног) месеца:

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за неонатологију Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседују средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик  Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), не старије од 6 месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе), не старије од 6 месеци
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице (оверена)
 • Потврду о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  у радни однос 1 медицинске сестре-техничара на Одељењу за неонатологију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 21.05.2015.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/685
Дана: 20.05.2015. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 01/2015),  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених на породиљском одсуству и то :

а) медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу  стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

б)  медицинска сестра-техничар у смени у Служби за интерну медицину – Одељење интерно I (кардиологија) – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира  функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • обавља послове у сменском раду,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

в) медицинска сестра-техничар
у интензивној јединици ниво 2 у Служби за анестезију са реаниматологијом – Одељење за реаниматологију и интензивну терапију – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља трећи и пети степен прогресивне неге,
 • прати и евидентира функције болесника на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите, приликом уградње паце-макера, ендоскопских прегледа и интервенција,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности  у усменој, писменој и електронској форми,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. и  I.б.  су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.ц.  су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.
 • 1 година радног искуства у стеченом звању.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3 24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил – назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 20.05.2015. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 21.05.2015.
Са подацима од: 21.05.2015.
Са подацима од: 21.05.2015.
Дом здравља Куршумлија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Куршумлија
Број: 1052
Датум:21. 5. 2015 . године
Куршумлија

На основу члана 24. Закона о раду, члана од 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  члана 23 Статута Дoма здравља Куршумлија, дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године а у вези са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-3654/2015 од 01. априла 2015. године и Одлукe   директора Дoма здравља Куршумлија бр.1051 од 21.5.2015. године, Дом здравља Куршумлија расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

1. Дипломираног фармацеута – медицинског биохемичара – 1 извршиоц, на неодређено време на упражњено радно место

Услови:
 • завршен фармацеутски факултет ,
 • положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву као доказ подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • кратку биографију.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко Правне службе  Дома здравља Куршумлија у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства здравља.

Пријаве достављати на адресу: Дом здравља Куршумлија, ул Др Мелгарда1, Куршумлија, са назнаком - пријава за заснивање радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Др Уранија  Петровић спец.опште медицине
Са подацима од: 21.05.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 3257/1
21.02.2015.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Једнoг спремача, на одређено, до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • Завршена основна шлкола;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 21.05.2015.
Са подацима од: 21.05.2015.
Дом здравља Нови Кнежевац
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Краља Петра I Карађорђевића 85
број: 02-384/1
дана: 20.05.2015.

На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 85., 98. Закона о здравственој заштити ( “ Сл.гласник РС” бр. 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон и 93/2014), члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац и сагласности Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године и 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године, Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено радно време за следећа радна места:

1. Доктор медицине, на неодређено време са пуним радним временом....1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
 • завршен медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
 • положен стручни испит,
 • лиценца за рад.

2. Дипломирани фармацеут, на неодређено радно време са пуним радним временом … 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
 • завршен фармацеутски факултет, VII 1 степен стручне спреме,
 • положен стручни испит,
 • лиценца за рад.

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопију личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију лиценце или решење о упису у Комору
 • уверење суда да против њега није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министрарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”

Директор Дома здравља Нови Кнежевац
др Рената Миклош
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Краља Петра I Карађорђевића 85
број: 02-384/2
дана: 20.05.2015.

На основу члана 24. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005 54/2009,, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( “Сл. Гласник ПС” бр.36/2010, 46/2010-споразум и 74/2013-споразум и 97/2013-споразум, 1/2015) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време за следеће радно место:

1. Фармацеутски техничар, на одређено време са пуним радним временом и то од 16.06.2015. до 14.10.2015. године ради замене запосленог на неплаћеном одсуству.…......  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,
 • завршена средња медицинска школа – смер фармацеутски техничар, IV  степен стручне спреме
 • положен стручни испит,
 • лиценца за рад.

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопију личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-смер фамацеутски техничар
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију лиценце или решење о упису у Комору
 • уверење суда да против њега није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министрарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

Директор Дома здравља Нови Кнежевац
др Рената Миклош
Са подацима од: 20.05.2015.
Са подацима од: 20.05.2015.
Са подацима од: 20.05.2015.
Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број:  838
Дана: 20.05.2015.године
ВРБАС

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 20.05.2015. године расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( до три месецa, а најдуже до добијања сагласности министарства):

а) ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Здравствена амбуланта Савино Село  - 1 (један) извршилац

Опис послова:
 • пружа лекарску помоћ у лечењу болесника;
 • обавља све послове доктора медицине;
 • по потреби излази на терен;
 • врши надзор над радом медицинских сестара и по потреби даје инструкције;
 • ради и друге послове из делокруга свог рада;
 • за свој рад непосредно одговара шефу здравствене амбуланте, начелнику службе и директору Дома здравља.

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године,  Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1990 од 25.11.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 560 од 21.03.2014. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1979 од 14.11.2014. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а) су :
 • VII/1 степен стручне спреме;
 • завршен медицински факултет;
 • положен стручни испит за звање доктора медицине.

3.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине;
 • кратку биографију.

4.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);
 • решење о упису у именик лекарске коморе Србије.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.        

5.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа.

7.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs ).

8.
Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор медицине.“

ОГЛАС ВАЖИ ОД 21.05.2015. ГОДИНЕ
( ДО 29.05.2015 .ГОДИНЕ )

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 20.05.2015.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-382
20.05.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр 6-381 од  20.05.2015.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом   у  Служби за психијатрију Општа болница, 1 (једне )  медицинске сестре ради замене запослене која се налази на  боловању.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница": СМШ општег смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 20.05.2015.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:
 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII/1 степен),
 2. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка 21400 Бачка Паланка Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 20.05.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 5652/2
19.05.2015.године
Зајечар

На основу чл.7. 8 и 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 1/2015), кадровског плана за 2014. годину број 112-0100952/2014-02 и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015.године, Здравствени центар Зајечар
расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

 1. Једна медицинска сестра- техничар општег смера IV степен стручне спреме
 2. Један физиотерапеут IV степен стручне спреме
 3. Један електротехничар за одржавање станице за медицинске гасове IV степен стручне спреме

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • Под 1. Завршену средњу медицинску школу општег смера IV степен стручне спреме и положен стручни испит;
 • Под 2. Завршену средњу медицинску школу смер физиотерапеут IV степен стручне спреме и положен стручни испит;
 • Под 3. Завршену срењу техничку школу екектротехничке струке и оспособљеност за рад са медицинским гасовима, инсталацијом за снабдевање

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.
 • биографија

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 20.05.2015.
Са подацима од: 20.05.2015.
Општа болница Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија(„Сл. Гласник РС“ 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, директор  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Jедног (1) доктора медицине за рад у пријемно-ургентној служби Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка,  у складу са чл.37 став 4 тачка 1. Закона о раду,

2. Једног (1) медицинског техничара-сестре  за рад у служби радиологије  - одсек ултразвучне дијагностике Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка, у складу са чл.37.  став 4. тачка 1. Закона о раду,

3. Једног (1)  медицинског техничара-сестре  за рад на орл одељењу Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка,  у складу са чл. 37.став 4.тачка 1. став  Закона о раду

4. Једног (1)  вишег/струковног дијететичара-нутриционисту за рад у служби дистрибуције хране и дијететике Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због дужег боловања, до њеног повратка,  у складу са чл. 37.став 4.тачка 1. став  Закона о раду

5. Једног (1) медицинског техничара-сестре  за рад на интерном одељењу Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због посебне неге детета, до њеног повратка, у складу са чл.37.  став 4. тачка 1. Закона о раду

6. Једног (1) медицинског техничара-сестре  за рад на интерном одељењу - Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због неге детета, до њеног повратка, у складу са чл.37.  став 4. тачка 1. Закона о раду

7. Три  (3) доктора медицине за рад у пријемно-ургентној служби, на одређено време, најдуже три месеца, са пуним радним временом, у складу са чл.37. став 1. Закона о раду –услед пуштања у рад нове болничке зграде

8. Једне (1)  спремачице за рад у новој згради Опште болнице Пожаревац, на одређено време, најдуже три месеца, са пуним радним временом, у складу са чл.37. став 1. Закона о раду – услед пуштања у рад нове болничке зграде

9. Једног (1) медицинског техничара за раду у операционој сали службе хирургије Опште болнице Пожаревац, на одређено време, најдуже три месеца, са пуним радним временом, у складу са чл.37. став 1. Закона о раду –услед повећаног обима посла

Опис послова за радна места под 1  и 7: Прегледа, обрађује лечи болеснике на одељењу и у амбуланти; обавља одређене интервенције и поступке; организује прикупљање лабораторијских и других дијагностичкиг анализа неопходних за оцену здравственог стања и потребе специјалисте; пружа хитне медицинске услуге; заједно са тимом лекара одређене службе спроводи мере здравственог васпитања и просвећивања; води потребну документацију. У раду није самосталан у смислу специјалистичких послова јер све послове врши под надзором начелника службе, шефа одељења или одређеног специјалисте.

Услови за радна места под 1 и 7: Поред општих услова предвиђених законом и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1.кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 4. извод из МК рођених  оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценцe.

Опис послова за радна места под 2: Води потребну документацију,врши заказивање, припрема пацијента за ултразвук,  помаже специјалисти при вршењу ултразвука и остало по налогу непосредног руководоца

Услови за радна места под 2: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радна места под 3, 5 и 6: Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради  ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководоца

Услови за радна места под  3, 5 и 6:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радно место под 4: У сарадњи са лекарима и главним сестрама усмерава рад за дијеталну и нормалну исхрану болесника, развија    дијетотерапију, ради у саветовалишту за исхрану хроничних болесника, води рачуна о исправности и квалитету животних намирница, планира набавку намирница.  

Услови за радна места под  4:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену вишу/струковну медицинску школу – smer нутрицијониста - дијететичар (VI степен) , положен стручни испит и доказ о санитарној исправности.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи (VI степен) смер нутрицијониста-дијететичар 3. санитарну књижицу 4. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 5.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радно место под 8: Редовно чишћење и спремање радних просторија, болесничких соба и осталих просторија по распореду шефа одека, скупљање смећа и других отпадака из просторија, редовна дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад, транспортовање нечистог рубља и прљавог метеријала до места предвиђеног за одлагање истог, прање боца за дератизацију, пљуваоница и осталог материјала, испомоћ при преносу болесника и умрлих и све друге послове НК радника по потреби и налоги непосредног руководиоца

Услови за радна места под 8: Поред општих услова предвиђених законом и завршену основну школу (НК радник). Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи 3. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старијa од шест месеци).

Опис послова за радно место под 9: Ради послове опште неге болесника у операционом блоку,преузима болесника са одељења,ставља и скида болеснике са операционог стола,ставља болеснике у специјалан положај,стара се о исправности и одржавању опрационих столова, рефлектора и апарата потребних за рад,

Рад се одвија у неповољним микроклиматским условима, постоји изложеност инфекцији и повећан физички напор

Услови за радна места под 9: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".


Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

Директор Oпште болице  Пожаревац
Prim. dr Срећко Босић
Са подацима од: 20.05.2015.
Са подацима од: 20.05.2015.
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник
Дом здравља "Др САВА СТАНОЈЕВИЋ"
02-бр. 606/1
19. 5. 2015. године
Трстеник

Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник, на основу чл. 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора 02-бр. 02- 605/1 од 19.5.2015.  године,  расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време

1. Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на одређено време, због привремено повећаног обима посла у трајању најдуже 2 месеца, за послове: Доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи ................ 2 извршиоца

Опис послова: Обавља веома сложене послове  превенције,  дијагностике и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи код повређених и оболелих  и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит

Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то:
 • доказ о стручној спреми (фотокопију дипломе о завршеном факултету),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
 • лиценцу за рад или решење о упису у Комору

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати  поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања огласа  на интернет страници Министарства здравља и огласној табли  Националне службе за запошљавање,  на адресу : Дом здравља `` Др Сава Станојевић `` Трстеник, ул. Светог Саве 49, 37240 Трстеник.

Контакт телефон : 037/714-150

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

ВД ДИРЕКТОРА
Прим.  др Славица Илић, спец. опште медицине
Са подацима од: 20.05.2015.
Институт за онкологију Војводине
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број  4-881 од 19.05.2015. године расписује се:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом  

1) Лекар на специјализацији из радиологије/радијационе онкологије или лекар опште медицине за послове радиолога, односно радијационог онколога -  на неодређено време са пуним радним временом - 5 извршилаца

Услови за лекара на специјализацији из радиологије/радијационе онкологије:
 • завршен медицински факултет и положен стручни испит;
 • уписана специјализација из радиологије или радијационе онкологије;
 • здравствена способност за рад на радном месту са повећаним ризиком.
или услови за лекара опште медицине за послове радиолога, односно радијационог онколога:
 • завршен медицински факултет и положен стручни испит;
 • здравствена способност за рад на радном месту са повећаним ризиком.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине.

2) лекар опште медицине, на неодређено време са пуним радним временом - 3 извршиоца.

Услови:
 • завршен медицински факултет;
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине.

3) Виши радиолошки техничар, на неодређено време са пуним радним временом - 7 извршилаца

Услови:
 • завршена виша медицинска школа - радиолошки смер, или висока здравствена школа струковних студија - струковни медицински радиолог;
 • 1 година радног искуства,
 • здравствена способност за рад на радном месту са повећаним ризиком.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине

4) Медицинска сестра-техничар, на неодређено време са пуним радним временом - 6 извршилаца

Услови:
 • завршена средња медицинска школа и положен стручни испит;
 • 1 година радног искуства у струци.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине.

За сва радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. Запосленом који не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје радни однос по истеку трајања пробног рада.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е- мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, односно завршеном Факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију осталих докумената којима се доказује испуњеност услова наведених у Огласу,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико је тражен условима за радно место).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија може обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина или оцена на разговору) на основу којих ће се донети одлука о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем у радни однос на неодређено време.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије или Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Проф. др Милош Лучић
Директор Института за онкологију Војводине
Са подацима од: 20.05.2015.
Са подацима од: 19.05.2015.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 1978/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 1978 од 18.05.2015. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог са боловања

1. Медицинска сестра-техничар......................................1 извршилац - за рад у Интернистичком сектору – Одељење Неурологије)

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу и положен стручни испит  испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • oверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 19.05.2015. ГОДИНЕ
(до 26.05.2015.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 19.05.2015.
Дом здравља Житиште
Дом здравља Житиште
Број: 01-298/2-2015
Датум: 18.05.2015. године
ЖИТИШТЕ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015), обавештења Министарства здравља РС број 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године о Закључку 51 број 112-3654/2015 Комисијеза давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава од 01.04.2015. године и Одлуке В.Д. Директора Дома здравља Житиште број 01-298/1-2015 од дана 15.05.2015. године, расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом
Доктор медицине
– 1 извршилац

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште.

Услови:
 • Завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме
 • Положен стручни испит
 • Држављанство Републике Србије
 • Возачка дозвола Б категорије (због потребе рада у сеоским амбулантама)

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • Фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Фотокопију личне карте
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Фотокопију возачке дозволе

На пријави за конкурс обавезно навести тачну адресу пребивалишта са контакт телефоном.

Пријаву и остале доказе о испуњености услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 ЖИТИШТЕ, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „Јавни оглас за пријем доктора медицине“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће се разматрати.

В.Д. Директора
Др Дојнел Китареску с.р.
Са подацима од: 19.05.2015.
Завод за јавно здравље Чачак
Број: 1395/1
Датум: 18.05.2015.г.

На основу чл.4 и чл.37. Закона о раду (Сл.гл.бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе ( „Сл.гл.РС“ број 1/15), ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК
РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа на пословима:
ОРГАНИЗАТОР ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА  у Одељењу за економско финансијске послове

Радни однос се заснива на одређено време  због повећаног обима посла у трајању од шест месеци.

Број извршилаца: 1

Радно време: пуно радно време.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и друге услове:

УСЛОВИ: висока стручна спрема Економски факултет (VII1), познавање рада на рачунару, положен возачки испит „Б“ категорије.

Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа: извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној одговарајућој школи (оверена фотокопија); доказ о познавању рада на рачунару- сертификат ако поседује, а уколико не поседује провера се врши непосредно код послодавца и фотокопија возачке дозволе.

Поред напред наведеног, кандидати достављају и кратку биографију.

РОК ЗА ПРIЈАВУ НА ОГЛАС  је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање.   

Пријаве слати поштом на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра бр.I бр.8.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеб сајту Министарства здравља.

Објављено дана: 19.05.2015.г.

ВД директор,
др Ана Мишовић
Са подацима од: 19.05.2015.
Дом здравља "др Милорад Михајловић" Ражањ
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.Гласник РС” бр. 1/2015), и члана 23.Статута Здравствене установе Дом здравља  ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ  а  у складу са насталим потребама објављујемо

ЈАВНИ ОГЛАС

За  пријем у радни однос  једног доктора специјалисту педијатрије са пуним радним временом на неодређено време.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуне и посебне услове и то:
 • да поседују VII/2 степен стручне спреме -  Специјалиста педијатрије
 • да поседује лиценцу за самосталан рад у струци од надлежне коморе.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање као и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са документацијом у  овереној фотокопији:
 • Диплома медицинског факултета,
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту
 • Лиценца надлежне коморе,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • CV

доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ, са назнаком ,,Пријава на оглас“.

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663 сваког радног дана  од 7-13 часова.

Документација приложена пријави неће се враћати кандидатима

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

В.Д. Директор,
Ненад Станковић, дипл.ецц
Са подацима од: 19.05.2015.
Специјална болница "Сокобања"
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 1/2015) и члана 22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања, в.д. директора Болнице доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради замене запосленог на боловању и породиљском одсуству са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

1. медицинске сестре............................ 1 извршиоца.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • виша или средња стручна спрема (виша медицинска сестра или медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за своје звање

III
Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:
 • диплому о завршеној вишој  или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • извод, односно уверење из Националне службе запошљавања
 • кратку биографију.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница «Сокобања», 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку за правне и опште послове и архиви Болнице.

В.Д. ДИРЕКТОРА,
др Весна Милановић
Са подацима од: 19.05.2015.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/1543
Датум: 11.05.2015. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије, („Сл. Гласник РС“ бр. 1/15)  Кадровског плана Болнице  за 2013. годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Измена Кадровског плана  за Специјалну  болницу „Свети Сава“ за 2013. годину,  бр. 112-01-01067/2013-02 од 05.09.2013. године, доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I
Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленима.

1. Један извршилац на одређено време, до повратка уговореног  запосленог са боловања (Марија Вујевић-Крстић), са пуним радним временом, за обављање послова: Медицинска сестра-техничар за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, општи смер,
 • положен стручни испит за звање, медицински техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

2. Два извршиоца на одређено време, са пуним радним временом, један најдуже до 24 месеца а ради обезбеђиванја услова за несметано функционисање здравствене установе и обављање здравствене заштите у Одељењу радиолошке дијагностике Болнице, а један до повратка уговореног  запосленог са боловања (Катарина Спасојевић) за обављање послова: Виши радилошки техничар за које су Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:
 • ВШС медицинска школа, смер за радиолошке техничаре ,
 • положен стручни испит за звање, виши радиолошки техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке огласити у средствима јавног информисања (Алтернатива, поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу).

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана  објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 19.05.2015.
Са подацима од: 18.05.2015.
Са подацима од: 18.05.2015.
Градски завод за јавно здравље
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД, Бул. Деспота Стефана 54а
Број: 2477/2
Датум: 15.05.2015.

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године и Одлуке директора Градског завода број II-5-2477/1 од 15.05.2015. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I
Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

Jедног ( 1 ) извршиоца на радно место ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ

Опис посла: Самостално обавља биолошке и паразитолошке анализе вода, хране и намирница; учествује у раду стручних и експертских мултидисциплинарних тимова; прати савремена достигнућа у области санитарне биологије воде; учествује у изради извештаја, елабората и студија; контролише узимање узорака, обрађује и коментарише добијене резултате; учествује у припремама за увођење нових метода рада и обради података и извештаја, као и спровођењу едукације кадрова; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

Услови: Природно математички факултет; дипломирани биолог, VII/1- степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе оверене фотокопије следећих докумената:
 • диплому/уверење о завршеном природно математичком факултету;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

II
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III
Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Служба за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине
Са подацима од: 18.05.2015.
Дом здравља Брус
ИСПРАВКА ОГЛАСА

У огласу за пријем 2 возача моторног возила, који је  Дома здравља Брус објавио на сајту Министарства здравља Републике Србије дана18.05.2015.године, уместо речи „ до повратка привремено одсутног радника“ треба да стоји „ због повећаног обима посла“.

Остали текст огласа остаје исти.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
ВД ДИРЕКТОР
Др Миломир Петровић
На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 174 /15 од 15.05.2015.године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време


2 возача моторног возила за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са хмп, кућним лечњем, поливалентном патронажом и стационаром, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног радника.

Опис послова: Обавља послове санитетског превоза болесника.

Услови:
 • III или IV степен стручне спреме,
 • поседовање возачке дозволе

Изабрани кандидат је  у обавези да, пре закључивања уговора о раду, достави лекарско уверење да је способан за рад за радно место возача моторног возила. У случају да је у лекарском уверењу евидентирано да је кандидат неспособан за рад на радном месту возача са таквим кандидатом се неће закључити уговор о раду.

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:
 • доказ о стручној спреми ( фотокопија дипломе),
 • фотокопију возачке дозволе
 • кратку биографију

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здрваља Брус,а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
ВД ДИРЕКТОР
Др Миломир Петровић
На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора број 174 /15 од 15.05.2015.године Дом здравља Брус расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

4 медицинске сестре-техничара за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са хмп, кућним лечњем, поливалентном патронажом и стационаром, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

Опис послова: Обавља уже специјализоване послове здравствене неге болесника у примарној, амбулантно-поликлиничкој заштити.

Услови:
 • IV степен стручне спреме,
 • Положен стручни испит,
 • Упис у Именик КМСЗТС,
 • Лиценца КМСЗТС,
 • Поседовање возачке дозволе

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:
 • доказ о стручној спреми ( фотокопија дипломе),
 • доказ о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце,
 • фотокопију возачке дозволе,
 • кратку биографију

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здрваља Брус,а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
ВД ДИРЕКТОР
Др Миломир Петровић
Са подацима од: 18.05.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 3618/1 I br. 3636/1 obe од 13.05.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Сарадник на мотивацији давалаца – 1 извршиолац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен стручне спреме, Висока стручна спрема
 • положен возачки испит Б категорије

Радни однос се заснива на одређено време, до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на организацији и мотивацији добровољних давалаца крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: припрема планова и програма добров. давања крви; одржавање предавања из области давалаштва крви; сарадња са организацијама Црвеног крста, установама и мобилним екипама на реализацији планова и програма доб. давања крви; израда извештаја о прикупљању крви;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

Оператер – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен стручне спреме, Средња техничка или друга средња школа

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка послова на уносу и обради података, чији је обим привремено повећан

Опис посла: регистрација и унос података о даваоцима у рачунар; провера и усаглашавање унетих података; штампање извештаја и етикета; издавање потврда и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 18.05.2015.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 1915/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 1915 од 15.05.2015. годинe расписује се:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог са боловања

1. Дипломирани економиста...................................................1 извршилац

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати VII степен стручне спреме, завршен  економски факултет и положен приправнички  испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 18.05.2015. ГОДИНЕ
(до 25.05.2015.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 15.05.2015.
Са подацима од: 15.05.2015.
Са подацима од: 15.05.2015.
Са подацима од: 15.05.2015.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради повећаног обима посла за потребе Службе за патохистологију и цитологију

АДМИНИСТРАТИВНОГ ТЕХНИЧАРА - ДАКТИЛОГРАФА

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:
 • средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) и познавање рада на рачунару.

Рок за подношење пријава је 8 дана, почев од 15.05.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • оверену фотокопију сертификата о познавању рада на рачунару.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу: Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Радан Џодић
Са подацима од: 15.05.2015.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-6335/2
Датум: 08.05.2015. година

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-6335/1 од 08.05.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, за следеће послове:

БОЛНИЧАР – 1 извршилац

Опис послова:
 • Негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих,
 • свим болесницима којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља и сл.,
 • одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти,
 • стара се за што химанији и стручнији однос према пацијенту,
 • услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба,
 • помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге и терапије,
 • ради и друге послове из домена болничара по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на одељењу
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на одељењу.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • основна школа или II степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној школи
 • Фотокопија Личне карте (неоверена фотокопија)
 • Извод из матичне књиге рођених - венчаних
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос за болничара ”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-6336/2
Датум: 08.05.2015. година

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-6336/1 од 08.05.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, за следеће послове:

КУВАР – 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на припреми свих врста јела,
 • Стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу,
 • Издаје, проционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед,
 • Води тачну евиденцију о броју издатих оброка,
 • У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње,
 • Одговоран је за хигијенско - санитарну исправност просторије, радних површина  и средстава са којима обавља своју делатност,
 • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу,
 • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института, начелника немедицнског сектора, шефа одељења и шефа кухиње.
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, начелнику немедициснког сектора, шефу одељења и шефа кухиње.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена угоститељска школа, кувар, III степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној угоститељској школи за кувара
 • Фотокопија Личне карте (неоверена фотокопија)
 • Извод из матичне књиге рођених - венчаних
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос за кувара”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-6337/2
Датум: 08.05.2015. година

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-6337/1 од 08.05.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на  одређено време, са пуним радним временом, за следеће послове:

МОЛЕР – 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на свим  молерско-фарбарским радовима у објектима Института,
 • ради на фарбању, лакирању столарије, лепљењу тапета, кречењу зидова свим средствима за кречење и бојење,
 • врши поправке фасаде објеката, префарбавање уређаја, инсталација и машина средствима за заштиту од корозије и слично,
 • врши разна префарбавања, малтерисање и кречење свих спољних и унутрашњих површина објеката,
 • материјално се задужује истребованим материјалом који уграђује или са којим рукује и исти правда путем радних налога,
 • ради и друге послове из домена одсека по налогу шефа одсека,
 • за свој рад непосредно одговара шефу одсека.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • III степен, КВ молер

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној школи за КВ молере
 • Фотокопија Личне карте (неоверена фотокопија)
 • Извод из матичне књиге рођених - венчаних
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос за молера”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 14.05.2015.
Општа болница "др Радивој Симоновић" Сомбор
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 1/2015), одлукe директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа бр. 18.-1690/2015 од 08. маја 2015. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године, те дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године а у вези са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-3654/2015 од 01. априла 2015. године расписује се:

ОГЛАС

I
За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављавања на оглас треба да испуњава и следеће услове:
 • завршен Медицински факултет за звање доктора медицине
 • положен стручни испит за звање доктора медицине
 • поседовање лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издате од стране ЛКС

II
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова ЗДРАВСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА - ЛАБОРАНТА у Служби клиничке лабораторије, Сектор за заједничке медицинске делатности, до повратка запослене са боловања.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављавања на оглас треба да испуњава и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа - смер лабораторијских техничара – IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за звање лабораторијског техничара
 • поседовање лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови:
 • рад у сменама

Приликом пријављивања на оглас под I тачком потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету за звање доктора медицине
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине
 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима  доктора медицине (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у Именик Лекарске коморе Србије (ако кандидат није заснивао радни однос на пословима доктора медицине након положеног стручног испита)
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас под II тачком потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер лабораторијски техничар
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање лабораторијског техничара
 • уверење са евиденције Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење – не старије од 7 дана од дана расписивања огласа
 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у Именик КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраним кандидатима ће бити одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу: Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, уз напомену „за оглас за доктора медицине“, односно „за оглас за лабораторијског техничара“ или лично преко Службе протокола у згради бараке поред управне зграде – улаз од стране управне зграде – ходник лево, друга соба лево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан
Са подацима од: 14.05.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 3556/2.
Датум: 12.05.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 3556/1 од 12.05.2015. и бр.. 3554/1 од 08.05.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Администратор картотеке – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен стручне спреме, Средња економска школа, гимназија или друга средња школа

Радни однос заснива се на одређено време до шeст месеци трајања, због потребе завршетка послова у картотеци магацина, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: евиденција робе у магацину у писаној и електронској форми; израда пријема и издавања робе из магацина; ажурно вођење дневне евиденције промена и стања у магацину у писаној и електронској форми; достављање месечних извештаја о стању у магацину; други послови по налогу начелника Одљења.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

Стручни сарадник за фактурисање – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII  степен стручне спреме, Економски факултет или други факултет друштвеног смера

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на фактурисању, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: израда планова рада у области обраде фактура; организација благовременог и тачног фактурисања и решавање рекламација по издатим фактурама; контрола пријема документације о издатим продуктима и извршеним услугама;контрола електронских фактура, израда збирне спецификације услуга.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 14.05.2015.
Са подацима од: 14.05.2015.
Дом здравља Сента
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 11.05.2015 године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

за пријем у радни однос на следеће радно место:

1. Референт за књиговодства и финансије, на одређено време, ради замене са пуним радним временом

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном економском факултету или завршеној вишој економској школи 
 • фотокопију радне књижице

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Директора установе др Шурјан Густава, тел. 0628062368.

Директор Дома здравља Сента
др Шурјан Густав