Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 05.12.2016.
Клиничко-болнички центар Бежанијска коса - Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

Број: 10228/2

Датум: 29. 11. 2016. године

 

Текст огласа:

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 медицинскa сестара-техничар за рад на одређено време ради замене привремено одсутнe запосленe, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·                      медицинска школа – општи смер

·                      положен стручни испит

·                      радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

 

1.             просечна оцена у средњој школи

2.             радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.             оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·                      пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·                      фотокопију сведочанства (све 4 године)

·                      фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·                      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·                      фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·                      фотокопију радне књижице

·                      доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v     доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v     доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место медицинска сестра-техничар".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

 

                    Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

                               

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

Број: 10229/2

Датум: 29. 11. 2016. године

 

Текст огласа:

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:

·                      виша медицинска школа – општи смер

·                      положен стручни испит

·                      радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

·                      просечна оцена на студијама

·                      радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

·                      оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·                      фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер

·                      фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·                      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)

·                      фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·                      фотокопију радне књижице

·                      доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v     доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду мора доставити:

v     доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место више медицинске сестре-техничара".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

                                                                                                                ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 05.12.2016.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, директор Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 01.12.2016. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за радно место: Доктор медицине.

Извршилац један.

 

 

Опис послова:

-         обавља послове из области здравственог надзора, спроводи клинички преглед, учествује у контроли пријављивања заразних и масовних незаразних болести, спроводи контролу шифрирања пристиглих пријава, обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

 

Услови:

-         VII-1 степен стручне спреме, медицински факултет,

-         завршен приправнички стаж и положен стручни испит,

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидат са којим се заснује радни однос биће упућен на специјализацију из епидемиологије по добијању сагласности Министарства здравља.

Кандидати су дужни да доставе:

-         кратку биографију,

-         оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-         оригинал или оверену фотокопију уверења-потврде о положеном стручном испиту,

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима: Доктор медицине.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Мр сц. мед. др Мирко Бачић

Са подацима од: 05.12.2016.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време од шест месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

-       НК-радник- 1 извршилац, ради обављања послова ПОМОЋНОГ КУХИЊСКОГ РАДНИКА са следећим описом посла:

-       Пере посуђе и други прибор у кухињи, одржава хигијену парних казана, шпорета и других урeђаја у кухињи. Чисти просторије кухиње и остале припадајуће просторије. Преноси намирнице од магацина до кухиње, избацује смеће из кухиње. Танспортује намирнице и јела из кухиње до кола која их превозе до очног одељења. Преузима судове са очног одељења и води рачуна о њиховој чистоћи и исправности. По потреби у случају отсуства кувара учествује и у припремању намирница за кување јела и на други начин помаже куварима у спремању хране. Транжира месо. За свој рад одговара ВКВ кувару и шефу исхране.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, НК радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас  " или лично у просторијама Болнице.

 

                                                           ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

                               

 

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 05.12.2016.
Специјална болница за плућне болести Сурдулица

Специјална болница за плућне болести Сурдулица

17530 Сурдулица

Српских владара бб

Тел. 017/815-202

 

 

 

          

 

                             МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ

 

 

 

 

        На одређено време у трајању од 2 месеца као замена раднице на породиљском одсуству.

 

         1 извршиоц

 

        Услови: IV степен стручне спреме, медицинска школа,смер општи и положен стручни испит.Кандидат уз пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе – уверења о завршеној средњој медицинској  школи , оверени препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој способности за рад ( по извршеном избору кандидата – за изабраног кандидата); биографију са адресом и контакт телефоном.Пријаве на оглас доставити на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у недељнику „Послови“ Националне службе за запошљавање.

        Нетпопуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

                  

                                                

                                                                           

                                                                                  Специјална болница за плућне

                                                                                                             болести Сурдулица

                                                                                                                      директор

                                                                                                               др Васил Ненков

Са подацима од: 05.12.2016.
Општа болница Смедеревска Паланка

На основу члана 23. Статута Опште болнице „Стефан Високи“, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, а у складу са  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2013 годину (бр-112-01-0055072013 од 11.04.2013.године), вд директора Опште Болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, расписује:

 

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНИХ СА  ДУЖЕГ БОЛОВАЊА

 

 

 

I  Доктора медицине (VII/1 степен стручне спреме) .......................  2 (два) извршиоца

 

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
 • положен стручни испит,
 • лиценца издата од стране лекарске коморе Србије или решења о упису у лекарску комору

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • Оверена фотокопија лиценце или решење о упису у именик  лекарске коморе Србије
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

 

 

       Мед. сестра-техничар, општи смер

      (IV степен стручне спреме)  ............................................... два (2) извршиоца

   

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,  смер медицинска сестра-техничар, општи
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверене фотокопије сведочанства за све четири године
 • Оверена фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • Оверена фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

Пријаву на оглас са кратком биографијом (oбавезно навести радно искуство), контакт телефоном и адресом становања,

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас, (са  назнаком за радно место)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку
огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ВД ДИРЕКТОРА

                                                                др Никола Ристић

Са подацима од: 05.12.2016.
Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл. Гласник РС 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

1.     Две (2) медицинске сестре-техничара за рад у Служби за интерне болести Опште болнице Пожаревац,  на три (3) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

Опис послова за радно место под 1: Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези, ради  ЕКГ и остало по налогу непосредног руководоца

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Kратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Oверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. Oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

    В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

  Др   Данко Николић, специјалиста урологије
Са подацима од: 05.12.2016.
Градски завод за јавно здравље Београд

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

БЕОГРАД, Бул. Деспота Стефана 54а

Број: 5987/2

Датум: 02.12.2016.

 

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-7316/2016-1 од 26.08.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-5987/1 од 30.11.2016. године, расписује се:

 

                                                   ЈАВНИ ОГЛАС

                                           за пријем у радни однос

 

 

                                                              I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. једног ( 1 ) извршиоца на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, на повећан обим посла до годину дана

 - Опис посла:  самостално обавља анализе узорака воде за пиће, базена, површинских и отпадних вода, ваздуха, земљишта, намирница, хране и предмета опште употребе, учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова, ради са савременом инструменталном опремом, учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија, прати савремена достигнућа у области санитарне хемије, предлаже и уводи нове методе испитивања, врши контролу узимања узорака, обавља едукацију кадрова, надзире рад лабораторијских техничара, примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

- Услови:

·          Пољопривредни факултет;

·          Дипл. инжењер прехрамбене технологије;

·          Технолошко-металуршки факултет;

·          Дипл. инжењер технолог;

·          Природно-математички факултет;

·          Дипл. хемичар, биохемичар.

 

 

 - Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 -  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном факултету;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних;
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

2. Два ( 2 ) извршиоца на радно место ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРЛабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, и то:

·          Лабораторијски техничар за рад у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију, на повећан обим посла до годину дана;

·          Лабораторијски техничар за рад у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију, на повећан обим посла до два месеца.

- Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка,физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара, учествује у обради података лабораторијских анализа и изради, одговарајућих извештаја, прави потребне реагенсе, учествује у вођењу лабораторијске документације, примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима, обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

- Услови:

·          Средња медицинска школа, Одсек лабораторијски техничар;

·          Средња хемијска школа, Одсек хемијски лаборант;

·          Положен стручни испит.

 

 

- Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеној средњој медицинској школи/ средња хемијска школа;
 • уверење о положеном стручном испиту;

·          извод из матичне књиге рођених и венчаних;

·          уверење о држављанству;

·          фотокопију/очитану личну карту;

·          потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

 

 

3. Два ( 2 ) извршиоца на радно место РАДНИК ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ДОБАРА Служба за економско-финансијске послове, и то:

·          Радник за дистрибуцију добара за рад у служби за економско-финансијске послове, на повећан обим посла до годину дана;

·          Радник за дистрибуцију добара за рад у служби за економско-финансијске послове, на повећан обим посла до три месеца.

- Услови:

·          Средња стручна спрема;

·          Познавање рада на рачунару;

·          Возач Б категорије.

 

 

- Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеној средњој школи;
 • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
 • фотокопију возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних;
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом        

                                 II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Са кандидатима који се пријављују за радна места означена бројевима 1 и 2 поред разговора може бити организовано и тестирање.

                                                                        III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Служба за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље Београд www.zdravlje.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

         ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

                                                                                           ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

 

 

                                                                                              Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 05.12.2016.
Дом здравља Зрењанин

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

БРОЈ: 01-732/1

ДАНА: 01.12.2016. г.

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н

 

 

                На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, вд директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

                Медицинска сестра -техничар – 1 извршилац

 

                   Радни однос се заснива на одређено време,  до повратка запосленог са боловања.  

 

               Услови:

- завршена средња медицинска школа  општег смера

-                      положен стручни испит

-                       

 

Пожељно је да кандидат има положен возачки испит „Б катргорије“

 

               

                Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

1.       пријаву са кратком биографијом

2.       фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

3.       фотокопију Уверења о положеном стручном испиту       

4.       фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара                   

                     

               

                  Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

                  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

                                                                                                                В.д.  директора

                                                                               

                                                                                                                                            Субић мр Миодраг

 

Са подацима од: 05.12.2016.
Дом здравља Земун

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015),сагласности Министарства здравља број  112-01-682/2015-02 и 112-01-826/2016-2, Одлуке директора Дома здравља”Земун“03.бр. 3698   од  23.11.2016.године о потреби заснивања радног односа 

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ

                                 ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  - 6 извршилаца на неодређено време

           Услови :

                         -.завршен Медицински факултет

                         -положен  стручни испит

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (Сл.гласник РС бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:

        - кратка биографија,

        - докази о испуњености услова конкурса:

                           -оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци

                            (диплома o завршеном Медицинском фалултету,уверење о положеном стручном испиту )

                        

       -доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак           

(уверење издаје суд) 

       -доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Oгласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Са пријављеним кандидатима ће бити обављен разговор .

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр. 46 ,Земун.

Изабрани кандидати  ће лично бити обавештени  телефонским путем и путем e-maila.                   

Пријаве на Оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр. 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

 

 

                                                                                                      Директор Дома здравља“Земун“

 

                                                                                                др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије

Са подацима од: 05.12.2016.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

Дипломирани психолог  – 1 (један) извршилац

Опис послова:

а) учествује у раду Комисије за превремени полазак деце у школу, врши одлагање поласка деце у школу, даје налазе и мишљења, спроводи психотерапијски третман деце и породичну терапију, сарађује са стручним тимом у оквиру превентивног рада и здравственог просвећивања, а обавља  и друге послове из своје струке.

б) учествује у раду Саветовалишта за младе, сарађује са стручним тимом (педијатар, гинеколог и социјални радник), спроводи психотерапијски третман адолесцената и породичну терапију, спроводи превентивни рад и здравствено просвећивање адолесцената и сарађује са школама, а обавља и друге послове из своје струке.

 

Услови:

1. Дипломирани психолог-мастер (VII/1 или VII/2 степен)

 

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном факултету.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место дипломирани психолог на неодређено радно време“.

 Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана у 14 часова.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на огласној табли Дома здравља „Нови Сад“

 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                Прим. др Веселин Бојат

                        хирург-ортопед

 

Са подацима од: 05.12.2016.
Дом здравља Мали Иђош

ДОМ ЗДРАВЉА ''ДР МАРТОН ШАНДОР''

МАЛИ ИЂОШ

Занатлијска бр 1

Бр. 494/2016

 

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 1/15), расписује се

J А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, замена за време одржавања трудноће и породиљског одсуства и одсуства ради неге детета:

1.     Доктор стоматологије у Одсеку за стоматолошку заштиту одраслих – 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа

-           Завршени стоматолошки факултет-VII степен стручне спреме

-           положен стручни испит

-           1 година радног стажа

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

-           Диплома о завршеном Стоматолошком  факултету-оверена фотокопија

-           уверење о положеном стручном испиту-оверена фотокопија

-           кратка биографија

IV       

Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, Националне службе за запошљавање Мали Иђош, сајта Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош.

V

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 024/730-236

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                                                                Директор:

                                                                                                                                                Др Зденка Стевовић Вујовић

                                                                                                                                                     спец. медицине рада

Са подацима од: 05.12.2016.
Дом здравља Коцељева

Дом здравља

''Др Даринка Лукић''           

Број:1953

Датум:28.11.2016.

Коцељева

            На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, в.д. директора Дома здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева расписује:

Ј А В Н И     О Г Л А С

            За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка привремено одсутне запослене за време неплаћеног одсуства.

 

1.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, место рада ДЗ Коцељева

 

           Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

  -висока стручна спрема VII-1 степен, завршен медицински факултет

  -положен стручни испит за доктора медицине

           Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању и уверење о положеном стручном испиту.

                         Уколико се документа достављају у виду фотокопије потребно је да буду оверена у општини или суду. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.    

                         Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. 

                         Оглас се објављује у листу ''ПОСЛОВИ'' који издаје НСЗ, на огласној табли НСЗ Коцељева, на web site НЗС и web site Министарства здравља Републике Србије.

                         Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на адресу Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' ул.Немањина бр.8 15220 Коцељева са назнаком ''за оглас''.

                         Кандидати који заснују радни однос дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају.

                       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

                      Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

                                                                                                      в.д  Директора

                                                                                                          ___________________

   

                                                                                                           Др Верица Софранић

 

Са подацима од: 02.12.2016.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА  ЗА ИНТЕРНЕ  БОЛЕСТИ   ВРЊАЧКА БАЊА

 

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  112-01-00550/2013-1 од 11.04.2013.год., Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО-а у склaду са Одлуком Владе о максималном броју и важећим кадровским планом  за здрaвствену установу и Одлуке о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених нa неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,  систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе  (Сл.гласник РС број 22/16) и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бањаброј  2015/16  од  22.11.2016.год., расписује се:

 

                                                                            ОГЛАС

                                                       ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-возач санитетског возила-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  до повратка запосленог са боловања, са пробним радом у трајању од месец дана.

 

Опис посла возача санитетског возила

Обавља послове возача за потребе болнице, врши хитне поправке на возилу којим је задужен  у границама својих стручних и практичних знања, брине о исправности возила, одвози их на технички преглед  и сервис, одржава беспрекорну хигијену возила, попуњава путне налоге на основу којих је извршио превоз, почев од примљеног погонског горива, часова рада, пређене километраже збирно и појединачно по релацијама, време одласка и доласка, стање бројила и сл., одржава болнички круг и обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

- III или IV степен стручне спреме, завршена средња школа

-положен возачки испит Б категорије, најмање пет година.

 

Предвиђен је пробни рад у трајању од месец дана.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој школи (III или  IV степен стручне спреме);

-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);

-фотокопију возачке дозволе;

-потврду  да није осуђиван;

-европски CV на српском језику.

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Рок за подношење пријаве  је 8 дана од дана дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање Послови.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен  у огласним новинама Националне службе за запошљавање Послови и  web сајту Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

 

                                                                                                            Директор

                                                                                        Специјална болница за интерне

                                                                                                 болести Врњачка Бања

                                                                                        __________________________

                                                                                   Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 02.12.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел.број: 4813/1

Датум: 24.11.2016.

 

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године и члана 19. Статута Института и Одлуке директора број 4813 од 24.11.2016. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује следећи:

 

 

О Г Л А С

 

 

 

1) За пријем у радни однос једног (1) извршиоцадоктор медицине у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола на Клиници за дечју хирургију на одређено време, до повратка на рад привремено спречене запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Опис послова:

-под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и осталих специјалиста Одељења

 обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника

 (пријем, клинички преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве

-прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које

 обрађује уз помоћ старијих лекара,

-учествује у обезбеђењу перманентне службе 

-обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца

-за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује високу стручну спрему VII-1 степен - завршен медицински факултет

2.     Положен стручни испит за звање доктора медицине

3.     Лиценца за рад ( Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе )

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-    Диплому о завршеном Медицинском факултету

-       Уверење о положеном стручном испиту
-
    Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-    Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), не старије од 6 месеци

-      Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе), не старије од 6 месеци

-    Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-            Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, Е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Утврђивање ранг листе кандидата који су се пријавили на Оглас и предлагање директору кандидата за пријем извршиће Комисија именована посебним решењем директора.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос доктора медицине за рад у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола.

 

 

    ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                       Проф.др Слободан Гребелдингер

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел.број: 4747-1

Датум: 23.11.2016. године

 

 

 

На основу Одлуке број 4747 од 23.11.2016. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом од три (3) месеца:

 

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

 

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу неонатологије, на одређено време, до повратка запослене са боловања“.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                       Проф.др Слободан Гребелдингер

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел.број: 4746-1

Датум: 23.11.2016.

 

 

 

На основу Одлуке директора број 4746 од 23.11.2016. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О Г Л А С

 

 

 

За пријем у радни однос једног (1) извршиоцадоктор медицине у Одељењу за образовну и научно-истраживачку делатност Службе за дијагностику и заједничке медицинске послове на одређено време, до повратка запослене са боловања, са пуним радним временом са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

 

 

Опис послова:

-под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и осталих специјалиста Одељења

 обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника

 (пријем, клинички преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве

-прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које

 обрађује уз помоћ старијих лекара,

-учествује у обезбеђењу перманентне службе 

-обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца

-за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

4.     Да поседује високу стручну спрему VII-1 степен - завршен медицински факултет

5.     Положен стручни испит за звање доктора медицине

6.     Лиценца за рад

 

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-           Диплому о завршеном Медицинском факултету

-           Уверење о положеном стручном испиту

-           Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-           Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), не старије од 6 месеци

-           Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе), не старије од 6 месеци

-           Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

_     Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет   адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос доктора медицине, на одређено време, до повратка запослене са боловања.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

       

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                       Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 02.12.2016.
Дом здравља Ражањ

На основу члана 13а Закона  Здравственој заштити, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.Гласник РС” бр. 1/2015), и члана 23.Статута Здравствене установе Дом здравља  ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ  а  у складу са насталим потребама објављујемо

 

                                                          Ј А В Н И    О Г Л А С

За  пријем у радни однос једног доктора медицине  са пуним радним временом на одређено време у трајању од 11 месеци а због указане потребе.

Поред општих услова за заснивање радог односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуне и посебне услове и то:

 

       -   VII степен стручне спреме – доктор медицине

                    -   да поседује лиценцу за самосталан рад у струци од надлежне коморе

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву са документацијом у  овереној фотокопији:

                        - диплома медицинског факултета,

                        -уверење о положеном стручном испиту

                        -лиценца надлежне коморе

                        -извод из матичне књиге рођених

                        -СV

Доставити лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ

Са назнаком ,,Пријава на оглас,,  

                  

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663 сваког радног дана  од 7-13 часова.

 

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

 

 

                                                                                                                В.Д. Д и р е к т о р,

                                                                                                        Ненад Станковић, дипл.ецц

Са подацима од: 30.11.2016.
Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Сагласности Министарства здравља на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу бр. 112-01-11-230/2016-02 од 08.02.2016. године, Закључка 51 број 112-9666/2016-01 од 26.10.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Завода бр. 3-1918/16 од 24.11.2016. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, расписује

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

Једног извршиоца на радном месту Лекара специјалисте хигијене, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

 

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен Медицински факултет, положен стручни и специјалистички испит.

 

Заинтересовани кандидати преко Одељења за опште и правне послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења/дипломе о положеном стручном и специјалистичком испиту, фотокопију лиценце, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање  „Послови“.

 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, Зајечар, са назнаком „за оглас“, или лично доставити  Одељењу  за опште и правне послове на адреси Завода.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за опште и правне послове.

 

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.

 

Директор Завода

Слађана Ристић, с.р.

Са подацима од: 30.11.2016.
Завод за хитну медицинску помоћ "Ниш"

На основу чл. 7 i 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС" број 1/15), и на основу Кадровског Плана Министарства здравља бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013., и чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ "Ниш" у Нишу број 4103 од 12.09.2008. године у својству  директора Завода доносим следећу

 

ОДЛУКУ

О ПОТРЕБИ ЗА ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА

на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до повратка привремено одсутног радника:

ЈЕДНЕ  МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА,

       

      Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:

 

·          Завршена средња медицинска школа IV степен – општи смер МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР 

·          Положен стручни испит за звање медицински техничар,

 

   Посебни услови рада:

-          отежани због рада у сменама и ноћу, изложеност метеоролошким променама и прсихофизичким напорима.

 Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:

·          молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,

·          диплому о завршеној средњој медицинској школи – општи смер медицинск техничар IV степен стручне спреме, (оверена фотокопија)

·           Уверење о положеном стручном испиту за звање медицинске сестре техничара (овер.фотокопија)

·          Извод из матичне књиге рођених (фотокопија),

·          Извод из матичне књиге  венчаних (код промене презимена) фотокопија,

·          Кратку биографију CV

За пријем у радни однос неопходна је претходна провера здравствене способности од надлежне службе за рад на радним местима са повећаним ризиком.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Завод за
хитну  медицинску помоћ „Ниш“

18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће 
директор Завода за хитну медицинску помоћ „Ниш“ у Нишу, након приспеле огласне документације.

Одлуку о потреби заснивања радног односа објавити на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
др Славољуб Живадиновић

спец. ургентне  медицине
Са подацима од: 30.11.2016.
Општа болница Пирот

ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03-2681/Р

25.11.2016.год.

 

На основу измене Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2680/Р  од  25.11.2016. године врши се исправка Огласа бр. 03-2656/Р  од 17.11.2016.године тако да сада гласи:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутних радника, са пуним радним временом за радна места

1.     Виша медицинска сестра, техничар- општи смер- 1 извршилац

 - у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
-  завршена Виша медицинска школа –општи смер, VI степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

  -фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

2.     Медицинска сестра, техничар- општи смер- 2 извршиоца

 - у Служби опште хирургије -  1 извршилац

- у Служби неурологије -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
-  завршена средња медицинска школа –општи смер, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.
ОГЛАС ВАЖИ ОД 25.11
.2016.године
(до 03.12.201
6.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.


                                                                                                                  

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ  

др Горан Петровић

Са подацима од: 30.11.2016.
Клиничко-болнички центар Бежанијска коса - Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

Број: 9996/2

Датум: 21. 11. 2016. године

 

Текст огласа:

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-826/2016-02 од 27. 10. 2016. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9666/2016-1 од 26. 10. 2016. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на неодређено време на Одељењу кардиологије

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:

·          медицински факултет

·          положен стручни испит

 

Критеријуми:

 

1.     просечна оцена студирања

2.     одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

3.     одбрањена докторска теза

4.     радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)

5.     оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе:

·          пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·          фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

·          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·          фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије

·          фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама

·          фотокопију радне књижице

·          доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-       доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радy академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине - клиничког лекара за рад на Одељењу кардиологије“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

 

                    Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

Са подацима од: 30.11.2016.
Дом здравља Кучево

Дел.бр. 2881

Датум: 28.11.2016.

 

  На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајна и јединице локалне смоуправе Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Кучево,  Сагласности Министарства здравља број 112-01-740/2016-02 од 31.08.2016.године ,одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр.2880  од  28.11.2016.год. и Kадровског плана за 2013. годину,

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

расписује оглас за пријем у радни однос

 

 

1. виши радиолошки техничар на неодређено време ,  извршилац.......1

Потребна документација: Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( уколико је кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу ), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци)

 

УСЛОВИ:

·          VI степен стручне спреме- виши радиолошки техничар

·          положен стручни испит за звање виши радиолошког техничара  и поседовање лиценце

 

Рок за подношење пријава је 10 (десет дана) од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића бр. 48 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ редни број __________

 

Директор ДЗ Кучево

Мирослав Миливојевић

Са подацима од: 30.11.2016.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

Доктор медицине  – 4 (четри) извршиоца

 

Опис послова: обавља прегледе пацијената и упућује их на помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или дефинитивну дијагнозу, одређује одговарајућу терапију, упућује пацијенте на консултативно-специјалистичке прегледе, на стационарно лечење или рехабилитацију, врши оцену здравственог стања и радне способности, упућује пацијенте на лекарску комисију, издаје лекарско уверење, обавља мале хируршке и остале интервенције, обавља кућне посете, врши утврђивање смрти (мртвозорство), по потреби вози службени аутомобил, води прописане евиденције, обавља и друге послове у оквиру своје струке.

 

Услови:

1.Медицински факултет доктор медицине (VII/1 степен)

2.Положен стручни испит

 

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место доктор медицине на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана у 14 часова.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на огласној табли Дома здравља „Нови Сад“

 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                 Прим. др Веселин Бојат

                         хирург-ортопед

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

Главни возач дистрибутер  – 1 (један) извршилац

Опис послова:  врши расподелу, надзор и контролу рада других возача-дистрибутера, контролу коришћења службених возила, издавање и попуњавање колских и путних налога, контролише интерне налоге о точењу горива и пређених километара, стара се о благовременом  сервису, поправци и уредности службених возила, врши утовар и истовар и разноси залихе материјала по објектима (лекова, санитетског, канцеларијског и хигијене) уз прописану отпремницу, вози директора и друга овлашћена лица за извршавање службених послова, врши превоз новца и службене документације.

 

Услови:

1. Средња школа  (III или IV степен)

2. Возачки испит ''Б'' категорије

 

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију возачке дозволе.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место главни возач дистрибутер на неодређено радно време“. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана у 14 часова.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на огласној табли Дома здравља „Нови Сад“

 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                    Прим. др Веселин Бојат

                         хирург-ортопед

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

Медицинска сестра-техничар  – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, припрема пацијенте за преглед и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интервенција, врши вакцинацију и даје ординирану терапију, ради на апаратима који су уведени у радни процес, врши стерилизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за рад, води прописане евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале обрасце, даје на фактурисање извршене услуге и потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге и предаје прикуљени новац, у ординацијама на селу обавља кућну терапију и здравствену негу, по потреби вози службени аутомобил, обавља и друге стручно-административне послове за потребе ординације.

 

Услови:

1.Медицинска школа, медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место медицинска сестра-техничар на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана у 14 часова.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на огласној табли Дома здравља „Нови Сад“

 

                                                                                                                           ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                    _________________

                                                                                                                                            Прим. др Веселин Бојат

                           хирург-ортопед

Са подацима од: 29.11.2016.
Дом здравља Зрењанин

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

БРОЈ: 01-719/1

ДАНА: 24.11.2016. г.

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н

 

 

                На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, вд директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

                Медицинска сестра -техничар – 1 извршилац

 

                   Радни однос се заснива на одређено време,  до повратка запосленог са неплаћеног одсуства.  

 

               Услови:

- завршена средња медицинска школа  општег смера

-                      положен стручни испит

 

               

                Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

1.       пријаву са кратком биографијом

2.       фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

3.       фотокопију Уверења о положеном стручном испиту       

4.       фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара                   

                     

               

                  Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

                  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

                                                                                                                В.д.  директора

                                                                               

                                                                                                                                            Субић мр Миодраг

Са подацима од: 29.11.2016.
Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе(,,Сл. гласник,, бр. 1/2015), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2013.године, Закључка 51 број 112-5085/2016 од 27.05.2016. Министарства здравља и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-245/16-03 од 05.10.2016.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова до 31.12.2016.године

 

 

1.     Медицинска сестра-техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: Завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

 

2.     Спремачица здравствених просторија – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: Завршена основна школа - I степен стручне спреме.

 

          Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

-          Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-          Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),

-          Уверење о положеном стручном испиту (овеена фотокопија) за раднo местo под тачком 1.,

-          Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене копије) за раднo местo под тачком 1.,,

-          Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-          Уверење о држављанству (оверена фотокопија),

-          Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-          Лекарско уверење (не старије од 6 месеци),

-          У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места.

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министасртва здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени

 

Слађана Јовчић, дипл. правник                                                                          Д и р е к т о р

                                                                                                                  Дома здравља Бујановац

                                                                                                                                                           Др Лела Јовановић

Са подацима од: 25.11.2016.
Здравствени центар Зајечар

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број 8116

23.11.2016.године

З а ј е ч а р

 

 

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.     1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби за интерну медицину, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                                                Др Станислав Тадић

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број 8088

22.11.2016.године

З а ј е ч а р

 

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 

Ј  А  В  Н  И      О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

 

2.     1 (једног) ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПЕДИЈАТРА на одређено време са пуним радним временом за рад у Дому здравља у Зајечару, у Служби за здравствену заштиту школске деце, до повратка запослене са боловања

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

                                                завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме,

положен специјалистички испит за педијатра и

лиценца за лекара специјалисту педијатра;

                               

 

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,

-        оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,

-        оверену фотокопију лиценце,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-       биографија са адресом и бројем телефона.

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                                                Др Станислав Тадић

Са подацима од: 25.11.2016.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 12188 од   23.11.2016.год.,а на основу закључка 51 број 112-01-826/2016-02 од 27.10.2016.године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

 

         ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 

1.        Доктор  медицине .............................................................................................. 2 извршиоца

2.     Медицинска сестра техничар општи смер ......................................................... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине  VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

·          Та радно место медицински техничар општи смер- IV степен стручне спреме-завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стучни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету односно школи

-           Оверену фотокопију уверења о стручном испиту

-           Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 25.11.2016.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) сагласности Министарства Здравља број 112-01-827/2016-02 од дана 27.10.2016.  године и одлуке директора бр. 4312 од дана 24.11.2016. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено времe од дана потписивања уговора о раду по овом конкурсу до дана 31.12.2016. године, због повећаног обима послова,  на пословима:

 

            -БОЛНИЧКИ ПОСЛУЖИТЕЉ-РАЗВОЂАЧ БОЛЕСНИКА-2 извршиoцa

 

УСЛОВИ:    

-     I степен стручне спреме-НКВ радник

-          завршена основна  школа

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          припрема болесника за терапију, одвози и довози болесника са терапије, води рачуна о исправности болесничких колица и других помагала,

-          помаже терапеуту при смештају болесника на одговарајуће место, подиже болесника из постеље и облачи га за слободне активности,

-          ван терапије обавља хигијенско купање непокретних болесника,

-          врши окретање непокретних болесника ради превентиве декубитуса, према налогу лекара,

-          одводи болеснике на ЕКГ,

-          допрема храну на одељење и враћа посуђе у кухињу,

-          по налогу водеће сестре доноси  чист веш и односи прљав веш на прање,,

-          превози болеснике при пријему и отпусту,

-          стара се о адекватном поступању са лешом, облачи га и транспортује,

-          обавља све физичке послове на одељењу као и друге послове по налогу  сестре на одељењу, водеће сестре, главне сестре службе, и директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећој сестри и главној сестри службе.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Служби за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                 Директорица:

 

 

                                                                                         _____________________