Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 28.04.2016.
Са подацима од: 28.04.2016.
Специјална болница за болести зависности
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15.) и Кадровског плана Установе, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос једног извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на одређено време, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад, са пуним радним временом


Услови: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,
 • Уверење (оригинал или оверену фотокопија) о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

в.д. Директора
Прим. мр сц.мед. Др Мира Ковачевић
Са подацима од: 28.04.2016.
Са подацима од: 28.04.2016.
Са подацима од: 28.04.2016.
Дом здравља Житиште
Дом здравља Житиште
И.Л.Рибара 16
Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе a у складу са Кадровским планом број  ,  расписује се

ОГЛАС
за послове

1. ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ


Број извршилаца :1.

Врста радног односа:радни однос на одређено време до 6 месеци

Радно време: пуно (37 сати)

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште
 1. Завршен стоматолошки факултет
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Лекарске коморе
 4. Да има возачку дозволу Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца :1.

Врста радног односа:радни однос на одређено време до 6 месеци

Радно време: пуно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште
 1. Завршен медицински факултет
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Лекарске коморе
 4. Да има возачку дозволу Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор
Китареску др Дојнел
Са подацима од: 28.04.2016.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 2893/2.
Датум: 26.04.2016.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 2893/1, 2233/1 и 2193/1 све од 26.04.2016. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:


Доктор медицине – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен ст.спреме, Медицински факултет
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до три месецa трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Техничар I – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен специјалистички испит за образовни профил техничар за рад у трансфузији
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време, до шест месеци трајања, због потребе завршетка послова на претрансфузионим испитивањима и дистрибуцији крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компонената крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Помоћни радник – 4 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ПК – II степен стручне спреме, Основно образовање

Радни однос заснива се на одређено време, до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прању лабораторијског посуђа и чишћењу, чији је обим привремено повећан.   

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОР
Др сци мед Градимир Богдановић
Са подацима од: 28.04.2016.
Са подацима од: 28.04.2016.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-345
27.04.2016.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр 6-344  од  27.04.2016. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом   у  Служби за оперативно лечење и стерилизацију, Општа болница 1 (једног ) инструментара  ради замене запослене која се налази на  боловању.


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница": IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег или акушерског смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу); 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту
Министарства здравља Републике Србије, почев од  28.04 2016.године.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 27.04.2016.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог (дуже боловање), за потребе Одељења исхране и хигијене:

ХИГИЈЕНИЧАР – 1 извршилац.

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:
 • Осмогодишња школа (II степен стручне спреме).

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 28.04.2016. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Резултати огласа биће објављени на интернет презентацији Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs).

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије - Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14
Приложену документацију за оглас кандидати могу преузети у Институту, приземље, соба 32.

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 27.04.2016.
Са подацима од: 27.04.2016.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 17.07.2015. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања,
са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара
, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 27.04.2016.
Са подацима од: 27.04.2016.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО

Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем


1. ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ, са VII2 степеном стручне спреме, на одређено време у трајању до 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним VII степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије
 • оверену фотокопију лиценце,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 27.04.2016.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/946
Датум: 13.04.2016. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије („Сл. Гласник РС, рб 1/2015) као и указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време из разлога одсуства са рада по основу неплаћеног одсуства, запосленог, Јасне Николчић,  медицинске сестре -  техничара,  доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

Један извршилац на одређено време до повратка запослене  медицинске сестре - техничара, са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова: Медицинска сестра - техничар за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа,
 • положен стручни испит за звање, медицинска сестра - техничар,
 • лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом.

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке огласити у средствима јавног информисања (Алтернатива, поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу).

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана  објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 27.04.2016.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број:  5-266/1
26.04.2016. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке в.д. директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.5-266 од 26.04.2016. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  1 ( једне ) медицинске сестре  до повратка   запослене  са привремене спречености за рад ( дуже боловање )  у  Служби за здравствену заштиту одраслих становника.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:
-Виша или средња медицинска школа општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи ;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ,СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВ.ЗАШТИТЕ
Са подацима од: 26.04.2016.
Дом здравља Нови Београд
ДОМ ЗДРАВЉА,,НОВИ БЕОГРАД'' РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС


1. Медицинска сестра  општег смера

Услови:  завршена средња медицинска школа општи смер, положен стручни испит

Радни однос се  заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

Број извршилаца: 3

2. Медицинска сестра  педијатријског смера

Услови: завршена средња медицинска школа педијатријског смера, положен стручни  испит

Радни однос се заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

Број извршилаца: 1

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8  дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

в.д. директора
Др Божица Новаковић
Са подацима од: 26.04.2016.
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 20. став 1. тачка 9. Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, поступајући у складу са чланом 1.  став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу за актом Министарства здравља број 112-01-423/16-02 од 12.04.2016 године, в. д. директора Института расписује  

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА РАДНО МЕСТО ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ТРАНСФУЗИОЛОГУ ЗАЈЕДНИЧКИМ МЕДИЦИНСКИМ СЛУЖБАМА

1. Лекар специјалиста трансфузиолог, један извршилац

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом

Услови:
 • Медицински факултет
 • Завршена специјализација из трансфузиологије
 • Лиценца лекарске коморе 
 • Радно искуство у струци мин. 1 година по окончању специјализације
 • Пожељно је познавање вештина интраоперативног спашавања крви и мониторинга коагулације

Опис послова
 • ради све послове из домена своје специјалности у стационарним и амбулантно-поликлиничким условима
 • стара се о вођењу медицинске документације о пацијенту и исту потписује
 • ради и све друге послове по налогу непосредног руководиоца

За свој рад одговоран је начелнику Одељења

Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном Медицинском факултету, дипломе о завршеној специјализацији,  лиценце лекарске коморе),  потврду о радном искуству у струци, а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком радном места за које се конкурише, а на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1.

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
Проф. др Предраг Милојевић
Са подацима од: 26.04.2016.
Са подацима од: 26.04.2016.
Дом здравља Раковица
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 3391/2
Датум: 21.04.2016.године
Београд

На основу Закључка 51 Број: 112-7134/2015 од 30.јуна 2015. Године, Комисје за давање сагласноти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средства,   члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 01/15) и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  са пробним радом од два месеца у Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одсек за лабораторијску дијагностику Дома здравља Раковица

ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА за узимање лабораторијског материјала на терену– 1  извршилац

УСЛОВИ:  медицинска школа-лабораторијског смера,  IV/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца или решење о упису у комору, возачка дозвола Б категорије,  пожењно радно искуство најмање 3 године,

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-лабораторијског смера,
 • фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,
 • фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,
 • уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,
 • фотокопију возачке дозволе
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 3417/2
Датум: 21.04.2016.године
Београд

На основу Закључка 51 Број: 112-7134/2015 од 30.јуна 2015 године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних срестава и члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутномна покрајина и јединице локалне самуправе („Сл. гласник РС“, број 01/15 ) и члана 22 Статута Дома здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на пословима:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -ОПШТЕГ СМЕРА – 1  извршилац

УСЛОВИ:  медицинска школа-општег смера,  IV/1 степен стручне спреме, положен стручни испит,  дозвола за рад-лиценца, познавање рада на рачунару (основи пакет MS office  и Windows  окружење), возачка дозвола Б категорије- активан возач, пожељно најмање две године радног искуства у струци.

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-општег смера,
 • фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,
 • фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), 
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак,
 • извод из евиденције Националне службе за запошљавае (за кандидате кој се налазе на евивенцији Националне службе за запошљавање),
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Са подацима од: 26.04.2016.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 4301  од  26.04.2016.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Општа болница Ужице

1. Виши радиолошки техничар...........................................1 извршилац

ОЈ Општа болница Пријепоље

1. Виша медицинска сестра општи смер ................................ 1 извршилац

ОЈ Општа болница Прибој

1. Виши лабораторијски техничар...................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1. Медицинска сестра општег смера.................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор стоматологије.............................................. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место виши радиолошки техничар- VI  степен стручне спреме,завршена виша или висока медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
 • За радно место виша медицинска сестра општег смера-VI степен стручне спреме,завршена виша или висока медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
 • За радно место вишег лабораторијског техничара- VI степен стручне спреме,завршена виша или висока медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
 • За радно место медицинске сестре техничара општи смер-IV степен стручне спреме,завршен медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
 • За радмо место доктора стоматологије – VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој школи односно факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 26.04.2016.
Са подацима од: 26.04.2016.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 1910/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 1910 од  26.04.2016. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом,  до повратка привремено одсутног запосленог  са боловања


1. Медицинска  сестра – техничар  ...................................... 1 извршилац за рад на Интерном одељењу

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу – општи смер,   и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

Оглас важи од  26.04.2016. године до 03.05.2016. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 26.04.2016.
Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања" Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш
Српских јунака бр.2
18205 Нишка Бања
Број:03-4996/2
Датум: 25.04. 2016. године

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-4996/1 од 25.04.2016. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

КОНОБАР-1 извршилац

Опис послова:
 • Врши услуживање гостију на реону у својој смени;
 • Одговоран је за што квалитетнију и бржу услугу гостију према примљеној наруџбини;
 • Припрема салу, столове, столице и одговара за хигијену и уредност у сали на свом реону;
 • Прима рекламације од госта и исте решава у заједници са вођом смене;
 • За време организаовања угоститељских скупова врши послужење и учествује у припремним радњама истих;
 • Одговоран је за правилно маркирање конзумације артикла које износи из кухиње и наплату конзумације према ценовнику Института;
 • Чисти и полира прибор којим послужује госте, сакупља прибор и суђе након оброка;
 • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;
 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредном руководиоцу.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 30.01.2016. године бр.03-1017/1.
 • завршена Угоститељско-туристичка школа, III степен стручне спреме-Конобар

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној угопститељско-туристичкој школи;
 • лична карта;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 25.04.2016.
Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'' Апатин
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН
Број: 01-1251/16
Дана: 25.04.2016. год.
АПАТИН

На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1250/16 од 25.04.2016. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

На  одређено време, због замене запослене из Одсека за рачуноводство, до повратка исте са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

1. БЛАГАЈНИК – 1 извршилац

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на  Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ. ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН
Директор
Мајсторовић др Рајко
Са подацима од: 25.04.2016.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 1035
Дана, 22.04.2016.године

На основу одредаба члана 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 1034 од 22.04.2016.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка одсутног запосленог са дужег боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за следеће послове:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ ХМП - 1 извршилац у организационој јединици Служба хитне медицинске помоћи

Опис послова:
а) Асистира лекару при указивању помоћи у амбуланти и на терену;
б) Даје терапију пацијентима по налогу доктора;
ц) Прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима;
ч) При доласку на рад врши примопредају смене и том приликом врши контролу исправности апарата, инструмената и количине санитетског материјала и лекова, по потреби мења флаше за кисеоник у амбуланти и у санитетском возилу;
ћ) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;
е) Врши требовање потребног санитетског материјала и прибора;
ф) Обављање по потреби медицинско-техничких дијагностичких и терапијских процедура по налогу (захтеву) лекара:
 • снимање ЕКГ апаратом;
 • давање интравенске, интрамускуларне и субкутане ињекционе терапије;
 • давање инфузионе терапије;
 • замена уринарног катетера;
 • превијање рана и друге медицинско техничке процедуре по захтеву лекара;
 • надзор болесника у амбулантном делу возила;
г) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;
х) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација) и уписивање података у теренски и амбулантни протокол болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, вођење здравствене евиденције;
и) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;
ј) Води потребну медицинску документацију (регистар о издатим наркотицима на налог и друго);
к) Фактурише извршене услуге;
л) Одржава чистоћу амбулантног дела санитетског возила;
м) Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање).

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године са свим пратећим изменама.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;
 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • фотокопија личне карте (са читача);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Медицинска сестра - техничар у Служби ХМП“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 25.04.2016.
Са подацима од: 25.04.2016.
Са подацима од: 22.04.2016.
Са подацима од: 22.04.2016.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО

Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем


1. ЈЕДНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА, са IV степеном стручне спреме, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка лабораторијског техничара која се налази на боловању

2. ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед. сестре- техничара која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним IV степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 22.04.2016.
Са подацима од: 21.04.2016.
Са подацима од: 21.04.2016.
Са подацима од: 21.04.2016.
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник
ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
02-бр. 537/2
20. 4. 2016. год.
Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора  02-бр. 537/1 од 20. 4. 2016. године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време


Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла у трајању најдуже до 28. 7. 2016. године, за послове:

1. У Служби за стоматолошку  здравствену заштиту

1. 1. Зубног техничара................. 1 извршилац

Опис послова: Обавља средње сложене послове стоматолошке протетике у области дечије и превентивне ортопедије вилица и лица и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршена Медицинска школа- смер зубних техничара
 • положен стручни испит

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеноj средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору

2. У служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

2. 1. Спремачице ......................... 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове одржавања хигијене здравствених просторија и круга

Услови за пријем: Завршена основна школа

Уз пријаву кандидати треба да доставе фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља и огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

Контакт телефон: 037/714-150

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

Директор,
Прим. др Славица Илић, спец. опште медицине
Дом здравља "Др САВА СТАНОЈЕВИЋ"
02-бр. 536/2
20.4.2016. године
Трстеник

Дом здравља `` Др Сава Станојевић`` Трстеник, на основу чл. 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора 02-бр.  536/1 од 20. 4. 2016.  године,  расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време

1. Дом здравља ``Др Сава Станојевић`` Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на одређено време, због повећаног обима посла у трајању најдуже до 2 месеца,  за послове:

1. 1. Доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи........... 1 извршилац

Опис послова : Обавља веома сложене послове превенције, дијагностике и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи код повређених и оболелих

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршен медицински факултет,
 • положен стручни испит

1. 2. Возача за рад у Одсеку санитетског превоза................ 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове санитетског транспорта болесника, као и друге транспорте, превоз пацијената на дијализу, стара се о пацијенту и помаже при дијагностичким процедурама, извршава налоге лекара на секундарном и терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возила и друге послове у складу са Правилником о унутрашњој контроли и мерама безбедности саобраћаја.

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршена школа за КВ возача или средња школа и положен испит за возача Б категорије

1. 3. Медицинске сестре-техничара у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада-Одељењу кућног лечења.................. 1 извршилац

Опис послова: Обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији болесника у кућним условима, спроводи инфузиону терапију, обрађује и превија ране у стану болесника, води одговарајућу медицинску документацију

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршена Медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то:

за посао под ред. бројем 1.1.
 • диплому о завршеном Медицинском факултету,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору

за посао под редним бројем 1.2.
 • диплому о завршеној школи за возаче или другој средњој школи,
 • фотокопију возачке дозволе

за посао под редним бројем 1. 3.
 • диплому о завршеној Медицинској школи
 • уверење о пложеном стручном испиту
 • лиценцу или решење о упису у комору
 • фотокопију возачке дозволе

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати  поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања огласа  на интернет страници Министарства здравља и огласној табли  Националне службе за запошљавање,  на адресу : Дом здравља `` Др Сава Станојевић `` Трстеник, ул. Светог Саве 49, 37240 Трстеник.

Контакт телефон : 037/714-150

Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

ДИРЕКТОР
Прим.  др Славица Илић, спец.опште медицине
Са подацима од: 21.04.2016.
Завод за здравствену заштиту студената Ниш
На поснову члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , Аутономна Покрајина и јединице локакне самоуправе 8 Сл Гл РС бр 1/2015) , одредби Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш бр 897 од 05.4.2016, расписује се

ОГЛАС  за пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог због боловања

1. перач лабораторијског посуђа и хигијеничар

Услови: Кандидати за радно место под редним бројем 1, поред општих услова предвиђених Законом морају да имају завршену основну школу, односно I степен стручности

Пожељно је радно искуство на пословима чишћења и прања лабораторијског посуђа у установи

Здравствене заштите. Кандидати који поседују овакво искуство имати предност при избору.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • Пријаву на Оглас
 • CV
 • Оверену копију дипломе о завршеном основном образовању
 • Потврду установе у којој су стекли искуство на пословима чишћења и прања лабораторијског посуђа, уколико поседују овакво искуство

Рок за подношење пријава је 8 дана , рачунајући од дана објављивања на сајту Министрства здравља Републике Србије.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул Катићева бр 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“

У молби назначити датум почетка Огласа.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.
Са подацима од: 21.04.2016.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 1840/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 1840 од  20.04.2016. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом,  до повратка привремено одсутног запосленог  са боловања


1. Гинеколошко – акушерска  сестра  ........................................... 1  извршилац за рад у служби Гинекологија и акушерство

1. Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу – смер гинеколошко – акушерска сестра,  и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

Оглас важи од  21.04.2016. године до 28.04.2016. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 21.04.2016.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/126
Шабац, 21.04.2016. године

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. и 7. Kолективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1) Чистачица – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутних запослених због боловања.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена основна школа - I степен стручне спреме.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној основној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2, 15000 Шабац, сваког радног дана од 0700 до 1400 часова, или послати препоручено поштом на адресу Домa здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Дом здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић,с.р.
Директор
Са подацима од: 20.04.2016.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених (дуже боловање), за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије

ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА – 2 извршиоца.

Услови за заснивање радног односа:
 • Виша медицинска школа одговарајућег смера (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 21.04.2016. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Резултати огласа биће објављени на интернет презентацији Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs).

Приложену документацију за оглас кандидати могу преузети у Институту, приземље, соба 32.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу: Институт за онкологију и радиологију Србије - Одељење за правне послове (за оглас) Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Радан Џодић
Са подацима од: 20.04.2016.
Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 405.
ДАТУМ: 20.04.2016. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Специјална болница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка приврeмeнo одсутних запослених


Физиотерапеут - 3 извршиоца.

Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови за обављање послова:
 • Завршена  виша или висока здравствена школа струковних студија - VI степен стручне спреме
 • положен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:         
 • фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • фoтoкoпиjу рeшeњa о упису  у КМСЗТС или лиценце,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених и
 • пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

По потреби на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
др Слободан Продановић
Са подацима од: 19.04.2016.
Дом здравља Суботица
Број:01-1915
Дана:19.04.2016.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-457 од 19.02.2015 године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2015. годину бр. 112-01-520/2015-02 од 08.07.2015. године,  директор Дома здравља Суботица расписуј

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запослених на дужем одсуству због боловања, породиљског одсуства или неплаћеног одсуства са пуним радним временом, следећих кадрова:
а) доктор медицине - 1 извршилац,
б) медицинска сестра – 2 извршиоца,
ц) возач –курир  - 1 извршилац и
д) возач санитетског возила у Служби хитне медицинске помоћи – 2 извршиоца.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-6386 oд 30.12.2015. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I)  под  а) су:
 • VII степен стручне спреме,
 • Завршен Медицински факултет и стечено звање доктор медицине,,
 • положен стручни испит и
 • лиценца.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I)  под  б) су:
 • IV степен стручне спреме,
 • Завршена  средња медицинска школа  и стечено звање  медицинска сестра,
 • положен стручни испит и
 • лиценца.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под ц) су:
 • КВ возач или КВ радник или завршена  осмогодишња школа и
 • положен возачки испит Б категорије.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке  (1.) под д)  возач   санитетског возила  у Служби хитне медицинске помоћи су:
 • КВ радник или III степен стручне спреме  са положеном "Б" категоријом и радним искуством од 1  године.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту за здравствене раднике; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица, 24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7. са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 19.04.2016.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 2776
19.04.2016.године
Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време


1. 1 (једног) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару, у Служби за продужено лечење и негу, до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове: завршен медицински факултет VII стручне спреме и положен стручни испит;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.
 • биографија

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 19.04.2016.
Са подацима од: 19.04.2016.
Институт за неонатологију
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију број 1077/1 од 07.04.2016. године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, ДО 30.09.2016.г.

Један извршилац на послове руковалац котлова


Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови: IV или III степен стручне спреме, КВ радник електрометалске струке, и положен испит за руковаоца котлова са механизираним ложењем.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи електрометалске струке
 • фотокопију уверења  о положеном испиту за руковаоца котлова са механизираним ложењем
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба- ЦВ)

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана  од објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50 , у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

Уз сваку пријаву на оглас за место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. мр сци. мед. др Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 18.04.2016.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/120
Шабац, 18.04.2016. године

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. и 7. Kолективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1) Медицинска сестра – техничар акушерског смера у Служби за здравствену заштиту жена – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутнe запослене због боловања.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме акушерског смера
 • положен стручни испит

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2, 15 000 Шабац, сваког радног дана од 0700 до 1400 часова, или послати препоручено поштом на адресу Домa здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Дом здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић, с.р.
Директор
Са подацима од: 18.04.2016.
Са подацима од: 18.04.2016.
Са подацима од: 18.04.2016.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број: 1911
18.04.2016.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр. 1890  од  14.04.2016. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Доктора специјалисту радиологије  на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад,   за рад на пословима доктора специјалисте радиологије  у  Одељењу радиолошке дијагностике  Дома здравља Крушевац  - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршен медицински факултет  и положен специјалистички испит и радиологије  VII-2 степен стручне спреме  и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Кандидати достављају:
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору
 • изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву и да се против њих не  води кривични поступак;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Пријавe на  оглас подносе се до  4.05.2016.год.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим мр сц. мед. др Весна Стевић Гајић спец. опште мед.