Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 30.01.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-416
Дана:30.01.2015.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 1/2015) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 те на основу дописа Mинистарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.   директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
 1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем боловању и породиљском одсуству  следећих кадрова:  медицинска сестра -техничар  - 1  извршилац
 2. Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом следећих кадрова: медицинска сестра - техничар, са пуним радним временом -  1 извршилац.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.) и (2.)  Медицинска сестра - техничар  су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 30.01.2015.
Дом здравља Чачак
ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Број:239/1
30.01.2015. године
ЧАЧАК

На основу Одлуке директора  , Дом здравља „Чачак“ Чачак, расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ: 6 извршилаца на одређено време због повећаног обима посла  на 6 месеци – Служба за здравствену заштиту  одраслог становништва.
2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ: 3 извршица на одређено време због повећаног обима посла  на 6 месеци – Служба за хитну медицинску помоћ
3. СПЕЦИЈАЛИСТА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ: 1 извршилац на одређено време због повећаног обима посла  на 6 месеци – Служба за хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ:
 • За радно место под редним бројем 1 и 2 кандидати  подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик лекарске  коморе
 • За радно место под редним бројем 3 кандидати  подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију положеног стручног  испита  , оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из ургентне медицине и Решење о упису у Именик лекарске  коморе

Пријаве на оглас предају се поштом или лично у пријемној канцеларији Улица др Драгише Мишовић број 205 у Чачку, у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање у Чачку.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ДИРЕКТОР
др Александар Пајовић
Са подацима од: 30.01.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 29.01.2015.
Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број: 122
Дана: 29.01.2015.године
ВРБАС

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 29.01.2015. године расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (до три месеца ради замене стално запосленог  радника, а најдуже до добијања сагласности министарства)

а) ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Здравствена амбуланта Змајево  - 1 (један) извршилац

Опис послова:
 • пружа лекарску помоћ у лечењу болесника
 • обавља све послове доктора медицине 
 • по потреби излази на терен 
 • врши надзор над радом медицинских сестара и по потреби даје инструкције
 • ради и друге послове из делокруга свог радa
 • за свој рад непосредно одговара шефу здравствене амбуланте, начелнику службе и директору Дома здравља

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године,  Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1990 од 25.11.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 560 од 21.03.2014. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1979 од 14.11.2014. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а) су :
 • VII/1 степен стручне спреме
 • завршен медицински факултет
 • положен стручни испит за звање доктора медицине

3.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:
 • пријаву на оглас
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине
 • кратку биографију

4.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд)
 • решење о упису у именик лекарске коморе Србије

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

5.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа.

7.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs ).

8.
Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор медицине.“

ОГЛАС ВАЖИ ОД 29. 01. 2015. ГОДИНЕ
( ДО 06. 02. 2015 .ГОДИНЕ )

Непотпуне, неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 29.01.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-394
Дана:29.01.2015.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 1/2015) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 те на основу дописа Mинистарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.   директор Дома здравља Суботица расписуј

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем боловању и породиљском одсуству  следећих кадрова: дипл. дефектолог - логопед за рад са децом на српском језику  -1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.)    су:
 • VII степен стручне спреме,
 • Завршен  Дефектолошки факултет и стечено звање дипл. дефектолог
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 29.01.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ СРБИЈЕ
Број: 405/2
Датум: 22.01.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 405/1, број 398/1, све од 21.01.2015.године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

1. Администратор картотеке – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен стручне спреме, Средња економска школа, гимназија или друга средња школа

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка послова у картотеци магацина, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: евиденција робе у магацину у писаној и електронској форми; израда пријема и издавања робе из магацина; ажурно вођење дневне евиденције промена и стања у магацину у писаној и електронској форми; достављање месечних извештаја о стању у магацину; други послови по налогу начелника Одљења.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

2. Оператер – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен стручне спреме, Средња техничка или друга средња школа

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка послова на уносу и обради података, чији је обим привремено повећан

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 29.01.2015.
Дом здравља Жабари
На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010) и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

1. Једна спремачица-хигијеничар за пријем у радни однос у ДЗ Жабари, на одређено време до повратка радника са боловања, са пуним радним временом за рад у централном објекту у Жабарима .

Опис послова: Ради на одржавању чистоће у радним и свим другим просторијама, одржава чистоћу прозора, столарије, канцеларијског материјала и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и др., по потреби одржава двориште, а зими чисти снег, по завршетку радног времена контролише инсталације водовода и струје у смислу да ли не цури нека чесма или да ли је све искључена са електричног напајања, затвара прозоре и слично, ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред општих услова предвиђених законом и завршену основну школу.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
 • извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,
 • уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан.

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ
Др Томислав Пантић
Са подацима од: 28.01.2015.
Институт за онкологију и радиологију Србије
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Клинике за медикалну онкологију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 28.01.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 28.01.2015.
Са подацима од: 28.01.2015.
Са подацима од: 28.01.2015.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 228
Датум: 23.01.2015. године

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/2015) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке директора Института број 227 од 23.01.2015. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.

Један (1) извршилац: начелник Одељења за техничке и услужне послове Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Опис посла:
 • организује и надзире рад свих сервиса у Одељењу

У области заштите од пожара:
 • спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;
 • редовно контролише функционисање уређаја за аутоматску дојаву и аутоматско гашење пожара и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање нежељених последица и довођење уређаја у исправно стање; 
 • утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција; 
 • учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од пожара и после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак; 
 • непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже директору (помоћнику директора) хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада; 
 • учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у практичној провери њихових знања из области заштите од пожара; 
 • редовно извештава директора или помоћника директора о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера; 
 • прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и у складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара; 
 • предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима; 
 • обавља и друге послове из области заштите од пожара.  
 • координира послове из области безбедности и заштите на раду, заштите животне и радне средине
 • води неопходну коресподенцију и сарађује са надлежним органима и службама  уз сагласност директора Института
 • води прописане евиденције
 • саставља прописане извештаје из делокруга одељења
 • чува документацију одељења
 • за свој рад одговара директору Института и помоћнику директора за људске и материјалне ресурсе

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује стручну спрему VII-1 степен – завршен факултет техничких наука
 2. Положен стручни испит из области заштите од пожара
 3. Поседовање сертификата из области управљања медицинским отпадом

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеном факултету
 • Доказ о положеном стручном испиту
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе),
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице,
 • Сертификат из области управљања медицинским отпадом
 • Кратку биографију (Curriculum Vitаe, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „начелник Одељења за техничке и услужне послове“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 28.01.2015.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом


Медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-4(ЧЕТИРИ) ИЗВРШИОЦА“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Оглас је објављен у листу “ Послови“ број 606, 28.01.2015. године
Са подацима од: 28.01.2015.
Општа болница "др Радивој Симоновић" Сомбор
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 1/2015) и одлукe директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа бр. 5.-164/2015 од 16. јануара 2015. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊA – на Хируршком одељењу, Сектор за хируршке гране, најдуже до повратка запосленог коме мирује радни однос због обављања функције председника Савеза самосталних синдиката града Сомбора и повереништва Кула и Оџаци, али не дуже од 27. јануара 2020. године.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављавања на оглас треба да испуњава и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар – IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за звање медицинске сестре-техничара
 • поседовање лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издату од КМСЗТС (ако је кандидат био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у КМСЗТС (ако кандидат није био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови:
 • рад у сменама

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и посао за који се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер медицинских сестара-техничара
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинске сестре-техничара
 • уверење да је кандидат пријављен на евиденцију Националне службе за запошљавање – не старије од 7 дана од дана расписивања огласа
 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издату од КМСЗТС (ако је кандидат био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у КМСЗТС (ако кандидат није био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита)
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће бити одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу: Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, Сомбор, уз напомену „за оглас за медицинску сестру-техничара“ или лично преко Службе протокола у згради бараке поред управне зграде – улаз од стране управне зграде – ходник лево, друга соба лево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор Опште болнице
„др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан
Са подацима од: 28.01.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ СРБИЈЕ
Број: 473/2.
Датум: 27.01.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 473/1 од 26.01.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Техничар II
– 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб. техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 27.01.2015.
Дом здравља Српска Црња
Дом здравља Српска Црња
Број:  55
Датум: 27.01.2015. године
Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013. годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, одлуком директора Дома здравља Српска Црња бр.  54    од 27.01.2015. године,  расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са породиљског одсуства

1. Медицинска сестра-техничар .........................................................    1 извршилац,

У амбуланти у Александрову, Дома здравља Српска Црња, на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са породиљског одсуства.
Опис послова:обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему пацијената за преглед,асистирање лекару при интервенцијама,спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену ,обављање патронажних посета ,учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање катетера,рад на ЕКГапарату, вођење прописане медицинске документације и евиденција,те израда потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену.

Услови:
 • ССС,  медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме,

Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа или Решење о упису у комору,

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује директор Дома здравља Српска Црња.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

ДИРЕКТОР
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Др Димитрије Бекан

Са подацима од: 27.01.2015.
Са подацима од: 27.01.2015.
Са подацима од: 27.01.2015.
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Бр. 162/2
26.01.2015.
ЗАЈЕЧАР

На основу одлуке директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у складу са чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 1/15)

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла:

три медицинске сестре-техничара  

Медицинскa сестра-техничар:
Опис послова: обавља послове опште неге болесника у свим болесничким јединицама (примењује прописану терапију, врши контролу ТА и термометрију, врши примарну и секундарну обраду рана, негује покретне, непокретне и ограничено покретне пацијенте);  примењује превентивне мере ради спречавања настанка декубитуса; обрађује и превија декубитус; негује и помаже пацијентима са измењеним моторним функцијама; поставља пацијента у адекватан положај ради превенције контрактура; промена положаја у постељи (окретање пацијента) и намештање у растеретни корективни положај; планира тренинг мокраћне бешике и дебелог црева; мења катетер и ради клизму;  храни пацијента или му помаже у храњењу, а притом га едукује за самосталан рад; облачи пацијента или му помаже, а притом га обучава за самосталан рад; одржава личну хигијену пацијенту или му помаже, кроз едукацију за осмостаљивање; обучава пацијента за корективни положај; обучава пацијента за контролу и начин пражњења дебелог црева и мокраћне бешике; врши опслуживање пацијената у захтевима за вршрње физиолошких потреба; даје упутства пратиоцима за њихово ангажовање око пацијента и обучава их;организује превоз пацијената на терапије; припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и стерилизацију; узима материјал за вршење биохемијских лабораторијских анализа (у одсуству лабораторијског техничара); предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; води пацијенте до места где се врши физикална терапија ради њиховог даљег упознавања распореда и места терапија; стара се о поштовању кућног реда; прихвата пацијенте са пријемног одељења и одводи их до болесничке собе; припрема медицинску документацију пацијената; помаже лекару код прегледа и интервенција; спроводи здравствено васпитање и образовање болесника према утврђениом програму; врши контролу исправности и чистоће санитарних чворова и других уређаја на одељењу и пријављује недостатке надлежнима; припрема болесничку собу и пацијента за лекарску визиту; води прописану евиденцију и документацију; матреијално одговара за стање и количину инвентара у болесничким собама које су у њеној надлежности, уколико је исти оштећен или нестао, а пацијента је отпустила без накнаде штете; у свом раду користи стандардну опрему; обавља и друге послове по налогу одељенског лекара, односно главне медицинске сестре-техничара.

Радни однос се заснива на одређено време на дванаест месеци са пуним радним временом.

Услови: завршена Медицинска школа; IV степен стручне спреме; положен стручни испит.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 03.02.2015.

Треба доставити:
 • пријаву
 • кратку радну биографију,
 • диплому Медицинске школе (оверена фотокопија),
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • фотокопију радне књижице.
 • уверење о држављанству.

Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 51 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Директор,
Др мед. Петар Николић
Са подацима од: 26.01.2015.
Апотека Ужице
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС” број 36/2010, 46/2013, 74/2013, 97/2013 и 37/2014),  Закључка 51 број 112-14293/2014 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и  Одлуке директора Апотеке „Ужице“ број 0105/1-96 од 26. јануара 2015. године о расписивању огласа, а ускладу са одредбама Правилмика о организацији и систематизација послова, Апотека „Ужице“, у Ужицу ул.Димитрије Туцовића бр.43,  расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ

1 дипломираног фармацеута за попуњавање 1 (једног)  слободног радног места  дипломираног фармацеута,  на неодређено време.

Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду,  потребно је да кандидат испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизација послова, Апотека „Ужице“, и то :
-завршен фармацеутски факултет (седми степен стручне спреме); положен стручни испит, и најмање једна година радног искуства у струци по положеном стручном испиту.

Место рада:
 • Јединица за издавање готових лекова Бродарево, општина Пријепоље;

Потребно је да кандидати за оглашено радно место уз писану пријаву на конкус са кратком биографијом (CV) ,бројем телефона и адресом, као доказ о испуњењу услова,  доставе :
 • оверену фотокопије дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, или оверену фотокопију радне књижице.

Поступак пријема ће спровести комисиија образоване одлуком директора, које ће са кандидатима који су конкурисали на оглас, обавити разговор (интервју) и на основу сачињене ранг листе, дати директору предлог за пријем кандидата.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице Апотеке „Ужице“, Ужице,  или путем поште, на адресу: Апотека „Ужице“, Ужице Ул.Димитрије Туцовића бр.43, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 031/514-642.

У Ужицу, 26.01.2015. године.

Директор, Апотека „Ужице“
Катарина Николић,дипл.фарм.
Са подацима од: 26.01.2015.
Са подацима од: 26.01.2015.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Русанда" Меленци
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл. гл. РС“, бр. 36/2010 и 42/2010), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију “Русанда“ и Одлуке директора бр. 257/2015, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.  На одређено време  на период од 12 месеца због повећаног обима послова,  на пословима: радник у кухињи – 2 извршиоца;

Услови: I степен стручне спреме – НКВ радник, завршена основна школа.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију «Русанда» 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор
Проф. др Нада Наумовић
Са подацима од: 26.01.2015.
Дом здравља Параћин
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
БР.211
Адреса:Ул.Мајора Марка број 10
Датум: 23.01.2015.година
ПАРАЋИН

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 1/2015), одлуке в.д  Директора Дома здравља Параћин бр. 210. од 23.01.2015.године, ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглас објављен на интернет страници Министарства здравља РС дана 23.01.2015.године, поништава се за радно место МЕДИЦИНСКИ  ТЕХНИЧАР (IV степен стручне спреме односно образовања) -један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, на период до 6 месеци, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Параћин са описом послова:
 1. Води целокупну прописану медицинску документацију,врши електронско фактурисање,наплаћује партиципацију,предаје новац на благајну
 2. Ради у тиму са изабраним лекаром
 3. Спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног лекара.
 4. Обавља послове превијања и  стерилизације.Ради на ЕКГ апарату
 5. Учествује у пружању прве помоћи  у хитним случајевима.
 6. Учествује у здравствено васпитном раду.
 7. Помаже у обуци приправника 
 8. Учествује у заказивању прегледа 
 9. Контролише документацију, чува медицинску документацију пацијената од неовлашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност података
 10. Учествује у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем   директора у складу са Законом о јавним набавкама.
 11. Обавља  послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора , а који су из  делокруга рада  служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања
 12. За свој рад одговоран је Главном медицинском техничару и Начелнику  службе.

У осталом делу оглас остаје непромењен.

В.Д Директор
Дома  здравља Параћин
Др Весна Весић, спец.педијатрије
Са подацима од: 26.01.2015.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број:  01-490
Датум: 22.01.2015. године
Врање

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013. годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, одлуком в.д.директора Здравственог центра Врање бр. 01-489 од 22.01.2015. године,  расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са породиљског одсуства – нега детета

1. Медицинска сестра-техничар .........................................................    1 извршилац,

У Служби за оториноларингологију ОЈ Општа болница Врање, Здравственог центра Врање, на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са породиљског одсуства – нега детета.

Услови:
 • ССС,  медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме,

Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа или Решење о упису у комору,

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује в.д.директор Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на web.сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код  Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1.  

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
Са подацима од: 23.01.2015.
Дом здравља Пожаревац
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
расписује оглас за пријем у радни однос

1 (једног) специјалисте оралне хирургије,  на одређено време до  12 месеци  са пуним радним временом за рад у одсеку оралне хирургије службе за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва

Опис послова: Обавља орално хируршке прегледе са упалама, апцесима, и другим патолошким  променама у усној шупљини те предлаже начин лечења и даје терапију; врши вађење зуба и лечи оне зубе који хируршким путем могу да се лече; врши преглед и терапију свих орално – хируршких случајева; санира све преломе вилица и лица из домена оралне хирургије; врши хируршке интервенције; врши хируршке интервенције вађења заосталог корена; врши операције плика френулума и нивелације гребена; врши операције импактираних и плуимпактираних зуба; врши операције циста и тумора из домена оралне хирургије, врши операције масциларних синуса као и вађења корена из синуса те пластике синуса; по потреби иде у кућне посете ради интервенције непокретним лицима; води уредну документацију а по потреби обавља и друге послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.

Услови: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: Завршен Стоматолошки факултет ,положен стручни испит и специјализација из оралне хирургије.

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о завршеном Стоматолошком факултету, оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија лиценце ( уколико је кандидат има ).

Остало: Потребно је доставити  и извод из МК рођених ( не старији од шест месеци ) или оверену фотокопију.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр.12 са назнаком ,, Пријава на оглас за радно место специјалисте оралне хирургије“.

Директор ДЗ Пожаревац
Самарџић Др Милош
Са подацима од: 23.01.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 23.01.2015.
Дома здравља "Др Добривоје Гер. Поповић" Александровац
Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15)  и одлуке директора број 110 од 16.01.2014. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

I
Пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, на временски период до 6 месеци:

Медицинска сестра- техничар (општи смер)........................ 2 извршиоцa

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Посебни услови за заснивање радног односа су:
 • завршена средња медицинска школа (IV степен)- општи смер
 • положен стручни испит,
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • оверену фотокопију радне књижице,
 • фотокопију личне карте, 
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и на сајту Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Пријаве послати на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Болничка број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“, или предати лично у Правној служби Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР,
Др Стаменко Костов спец. опште медицине
Са подацима од: 23.01.2015.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 122
Дана, 22.01.2015.године

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава према Закључку 51 број 112-14293/2014 од 13.11.2014.године, према обавештењу Министарства здравља РС број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.године, које је Дом здравља Кула примио дана 01.12.2014.године под бројем 01/6-2464, а на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 121 од 22.01.2015.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за следеће послове:

ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГ - 1 извршилац у Одељењу за здравствену заштиту жена.

Опис послова:
а) Организује рад и врши стручну контролу рада у служби за здравствену заштиту жена;
б) Учествује у изради плана и програма рада службе;
ц) Превентивни гинеколошки преглед: узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед (под спекулумом и бимануелни преглед) ради раног откривања обољења, узимање бриса за Папаниколау и вагиналног бриса, колпоскопски преглед, преглед дојки, упућивање на радиолошке претраге на скрининг за предвидјену старост, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, здравствено васпитни рад; специјалистички гинеколошки преглед, постављање дијагнозе, одредивање и прописивање терапије, давање упутства и савета у погледу лечења и хигјенско дијететског режима, давање извештаја ординирајућем лекару;
ч) Циљани преглед ради раног откривања рака грлића материце: узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед (под спекулумом и бимануелни преглед), узимање бриса за Папаниколау, оцена здравственог стања, индивидуални здравствено васпитни рад;
ћ) Циљани преглед ради раног откривања рака: узимање анамнестичких података, палпаторни преглед дојки, упућивање на ултразвучни, односно радиографски преглед дојки, оцена здравственог стања, индивидуални здравствено васпитни рад;
д) Превентивни преглед у вези са планирањем породице: узимање анамнестичких података (захтева присуство оба партнера), клинички и гинеколошки преглед по потреби, упућивање на додатне претраге и прегледе у вези са планирањем породице, давање упустава за примену контрацептивних средстава, индивидуални здравствено-васпитни рад у вези са планирањем породице и родитељством;
џ) Први преглед труднице: узимање анамнестичких података, системски преглед трудница који обухвата мерење артеријског притиска и телесне масе, преглед дојки и брадавица, инспекција доњих екстемитета, палпаторни преглед штитне жлезде, гинеколошки преглед, (под спекулумом и бимануелни преглед), узимање бриса за Папаниколау и вагиналног бриса, колпоскопски преглед, упућивање на лабораторијске анализе (крвна слика, шећер у крви, уреа, креатинин, комплетан преглед урина, крвна група, Пх фактор, тестирање на ХИВ, хепатитис Б, а код вискоризичних трудноћа према индикацијама), утврђивање старости трудноће и одређивање термина порођаја, упућивање на ултразвучни преглед и процедуре за рано откривање генетских аномалија (Нухална бразда+, ППАП-а+β ХЦГ); у случају одмакле трудноће старијег од првог триместра, упућивање на претраге у складу са старошћу трудноће; оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, у случају утврђених ризика за трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и друге претраге по потреби, упућивање на специјалистичко-консултативне преглед или болничко лечење према потреби, оцена здравственог стања, доношење радне или коначне дијагнозе;
ђ)  Контролни преглед труднице: узимање анамнестичких података, одређивање старости трудноће, мерење телесне масе и артеријског крвног притиска, инспекција доњих екстремитета, гинеколошки преглед (бимануелни и под спекулумом, од 28. гестационе недеље, спољашњи преглед), слушање срчаних тонова плода, одређивање става и положаја плода, упућивање на лабораторијске анализе (еритроцити, хемоглобин, комплетна анализа урина), упућивање на кардиографију и на друге претраге у складу са старошћу трудноће, упућивање на ултразвучни преглед и рано откривање генетских аномалија +, ППАП-а +β ХЦГ +Е3) уколико није урађено у првом триместру, упућивање на стоматолошки преглед и школу родитељства и психофизичку припрему за порођај, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, давање упута за породилиште; у случају утврђених ризика за трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и друге претраге по потреби, упућивање на специјалистичко консултативни преглед или болничко лечење, доношење радне или коначне дијагнозе;
е) Преглед породиље: узимање анамнестичких података, општи физикални преглед, ради праћења здравственог стања породиље, гинеколошки преглед (праћење инволуције материце) преглед дојки, упућивање додатне прегледе и претраге по потреби, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад;
ф) Први гинеколошки преглед ради лечења: узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед и остали прегледи циљано и у складу са тегобама и проценом лекара, одређивање дијагностичких поступака, упућивање на специјалистичко-консултативне прегледе и додатне претраге, упућивање на болничко лечење по потреби, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, постављање радне или коначне дијагнозе; спровођење хигјенско-епидемиолошког надзора (епидемиолошка анкета, хигјенско-епидемиолошки надзор и интервенција) уз сарадњу са заводом за јавно здравље: спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције уз сарадњу са центром за социјлани рад;
г) Поновни гинеколошки преглед ради лечења: узимање анамнестичких података, провера ефикасности прописане терапије, гинеколошки преглед циљано у складу са тегобама и проценом лекара, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, упућивање на специјалистичко-консултативни преглед и додатне претраге, упућивање на болничко лечење по потреби, провера радне или постављање коначне дијагнозе;
х) Кратка посета изабраном лекару: давање кратке информације и савета. обука вештинама и едукација у терапијске сврхе, прописивање рецепата;
и) Унос података у медицинску документацију.
ј) Оцена радне способности, отварање и закључивање боловања, попуњавање хранариских дознака.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • специјализација из гинекологије и акушерства - VII-2 степен стручне спреме;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о завршеним специјалистичким студијама и положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства;
 • диплома о завршеном факултету;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Доктор специјалиста гинеколог у Одељењу за здравствену заштиту жена“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 23.01.2015.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:186/12
21.01.2015. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.185/12 од 21.01.2015..год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
на одређено време

За  послове:

1. Дипломираног логопеда за рад  у Одсеку за фонијатријску рехабилитацију Службе за оториноларингологију  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства и одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Завршен Дефектолошки факултет, смер логопед, положен стручни испит, VII-1 степен

Опис послова: Открива и евидентира лица са говорним поремећајима, обавља превентивна испитивања, испитује говор, ради језичке дијагнозе и дијагнозе уопште и ради на корекцији и рехабилитацији говора, обавља друге послове из своје струке и води мед. документацију. Стара се о хигијени радног простора.

2. Више медицинска сестре  за рад у Служби пријема и збрињавање ургентних стања  Опште болнице Крушевац , са скраћеним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства и одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Завршена Виша медицинска школа и положен стручни испит, VI степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору,

Опис послова: Здравствено просветни рад средњег медицинског кадра, даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистирање лекару при мањим хируршким интервенцијама, врши стерилизацију и припрему инструмената и апарата за рад, праћење болесника у друге здравствене установе истог или вишег нивоа,  медицинска документација, одговорна је за упис сваког пацијената у протокол и његово уредно вођење.Одговорна је за наплату, редовну предају и уредно вођење документације у вези наплате партиципације и обавља и друге послове у домену своје струке. Стара се о хигијени радне просторије.

3. Mедицинске сестре  за рад у Одсеку кардиологије Службе за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства и одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору,

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, Праћење болесника до друге здравствен установе истог или вишег нивоа. Води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Стара се о хигијени радног простора

4. Mедицинске сестре  техничара за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац , са пуним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства и одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Праћење болесника до друге здравствен установе истог или вишег нивоа.Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента . Води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Стара се о хигијени радног простора

5. Mедицинске сестре техничара за рад у Одсеку коронарне јединице Службе за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства и одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: У   коронарно интезивној нези спроводи општу и специјалну негу болесника, интензивно прати виталне функције болесника непосредно или преко монитора и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, ради потребну медицинску и другу документацију, обавља и друге послове из своје струке и захтева радног места.Праћење болесника до друге здравствен установе истог или вишег.Стара се о хигијени радног простора

6. Mедицинске сестре техничара за рад у дневној болници за хемодијализу у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са скраћеним радном временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства и одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: Укључивање болесника на апарат за дијализу, праћење виталних знакова, узимање материјала за лабораторијске анализе, подела терапије и вођење медицинске документациује. Одговорна је за наплату партиципације, редовну предају и уредно вођење документације и остале трошкове лечења,Праћење болесника до друге здравствен установе истог или вишег нивоа. Обавља и друге послове из домена своје струке а по налогу непосредног руководиоца. Стара се о хигијени радног простора

Кандидати достављају:
 • Пријаву у којој наводе за које послове се пријављују;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Крушевац,
са назнаком“ Пријава на оглас“
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 23.01.2015.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 22.01.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време до двадесет четири месеца због увећаног обима посла )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………3. извршиоца

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време –до двадесет четири  месеца;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Предраг Р.Радовић, дипл.правник
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 23.01.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време породиљског одсуства )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ…………………1. извршилац

Опис послова:
 • обавља послове доктора опште медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту о пристиглим налазима и променама  стања болесника, 
 • учествује у  визитама у служби,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника службе прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику службе.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ово радно место је са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII-1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 5 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 5 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Радовић Р.Предраг дипл.правник
Са подацима од: 23.01.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.489 од 22.01.2015.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ  Општа болница Ужице

1. Доктор медицине .............................................................................................2 извршиоца
2. Дипломирани психолог......................................................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор медицине ...........................................................................................1 извршилац

ОЈ Општа болница Прибој

1. Медицинска сестра техничар...................................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктор медицине– VII степен стручне спреме- завршен  медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно место дипломирани психолог – VII степен стручне спреме- завршен филозофски факултет-смер психологија и положен стручни испит
 • За радно место медицинске сестре-техничара – IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр. 562 од 23.01.2015.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ Дом здравља Пожега

1. Медицинска сестра техничар ..............................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинске сестре-техничара – IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 23.01.2015.
Дом здравља "Шид"
Дом здравља ,,Шид,, Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240  Шид
тел. 022/712-522
e-mail:domzdravlja@open.telekom.rs

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( ,,Службени гласник РС'' бр. 1/2015 ) и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са незапосленим лицем путем јавног огласа бр. 05-56/1 од 16.01.2015. године, Дом здравља Шид расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом

ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР - 1 извршилац, на одређено време, због замене одсутне раднице на породиљском боловању, а најкасније до 19.10.2015. године, за рад на пословима лабораторијског техничара у Одељењу за лабораторијску дијагностику Дома здравља Шид у Шиду.

Кандидат мора имати завршен IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испит и лиценцу.

Уз пријаву на оглас приложити:
 • фотокопију дипломе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију/очитану личну карту

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису "Послови" НСЗ, односно од 21.01.2015. г.  до  28.01.2015.године. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш спец. оториноларингологије
Са подацима од: 22.01.2015.
Са подацима од: 22.01.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 22.01.2015.
Градски завод за јавно здравље
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД, Бул. Деспота Стефана 54а
Број: 380/2
Датум: 22.01.2015.

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године  и Одлуке директора Градског завода број V-5-380/1 од 22.01.2015. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

1. једног ( 1 ) извршиоца на радно место ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА МИКРОБИОЛОГИЈЕ СА ПАРАЗИТОЛОГИЈОМ
– Одсек санитарне микробиологије

Опис посла: Обавља микробиолошке анализе узорака воде, хране, брисева радних површина и осталих узорака из субстрата животне средине; учествује у раду стручних и експертских мултидисциплинарних тимова; учествује у изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне микробиологије; израђује одговарајуће анализе, елаборате, извештаје, информације, студије и сл.; пружа стручно-методолошку помоћ и даје стручна мишљења здравственим и другим радним организацијама; ради на увођењу нових метода и технологија у раду; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

Услови:
 • Медицински факултет, VII/2- степен стручне спреме
 • положен специјалистички испит из микробиологије са паразитологијом
 • положен стручни испит
 • поседовање дозволе/ лиценце за рад
 • радно искуство од најмање 3 године на специјалистичким пословима
 • да је обављао/ла послове из области санитарне микробиологије
 • завршена обука и искуство у примени техничких захтева обезбеђења контроле квалитета у лабораторији према захтевима стандарда СРПС ИСО 17025
 • искуство у примени одговарајућих стандарда у управљању и контроли кавалитета у производњи микробиолошких подлога
 • знање енглеског језика

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе оверене фотокопије следећих докумената:
 • диплому/уверење о завршеном Медицинском факултету
 • диплому/уверење о завршеним специјалистичким студијама и положеном специјалистичком испиту из микробиологије са паразитологијом
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозволу за рад-лиценцу издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних
 • уверење о држављанству
 • фотокопију/очитану личну карту
 • изјаву да је најмање 3 године радио на специјалистичким пословима са кратким описом послова које је обављао
 • изјаву да је обављао послове из области санитарне микробиологије са кратким описом послова које је обављао
 • сертификат о завршеној обуци и изјава о искуству у примени техничких захтева обезбеђења контроле квалитета у лабораторији према захтевима стандарда СРПС ИСО 17025
 • изјаву о искуству у примени одговарајућих стандарда у управљању и контроли квалитета у производњи микробиолошких подлога
 • сертификат или изјава о знању енглеског језика и навођење нивоа знања
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

2. једног ( 1 ) извршиоца на радно место ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ – Центар за промоцију здравља

Опис посла:  Спроводи едукацију у области промоције здравља; развија и прати програме и пројекте промоције здравља; пружа стручно методолошку помоћ и координацију здравственим и другим установама у изради здравствено промотивних планова, програма, пројеката и интервенција, њиховој имплементацији и евалуацији; прати и анализира извршење планова рада здравствених установа у области здравственог васпитања, израђује извештаје и мишљења; прати и анализира квалитет рада здравствених установа у делу здравственог васпитања и промоције здравља; учествује у припреми и изради водича и упутстава у области промоције здравља; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника јединице/ руководиоца центра.

Услови:
 • Медицински факултет, VII/2- степен стучне спреме
 • положен специјалистички испит из социјалне медицине
 • положен стручни испит
 • поседовање дозволе/лиценце за рад
 • радно искуство од најмање 3 године као специјалиста социјалне медицине на пословима датим  у опису радног места

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе оверене фотокопије следећих докумената:
 • диплому/уверење о завршеном Медицинском факултету
 • диплому/уверење о завршеним специјалистичким студијама и положеном специјалистичком испиту из социјалне медицине
 • уверење о положеном стручном испиту
 • дозволу за рад-лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних
 • уверење о држављанству
 • фотокопију/очитану личну карту
 • изјаву да је најмање 3 године радио на специјалистичким пословима са кратким описом послова које је обављао
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

II
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III
Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља.
Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Служба за правне послове са назнаком“Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Проф. др Душанка Матијевић, спец. социјалне медицине
Са подацима од: 22.01.2015.
Институт за јавно здравље Ниш
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Бр. 07-334
22.01.2015.год.
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 50

На основу чл.7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.1/2015) и Одлуке в.д.директора Института за јавно здравље Ниш бр.07-319 од 21.01.2015.године,  расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време

I
Институт за јавно здравље Ниш расписује јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време до годину дана, због повећаног обима послова, за рад са пуним радним временом на следећим пословима:

 1. Доктор медицине – 1 извршилац
 2. Дипломирани правник – 1 извршилац
 3. Техничар (у Одељењу за хуману екологију) – 1 извршилац
 4. Административни радник – 1 извршилац
 5. Магационер – 1 извршилац
 6. Радник на одржавању хигијене – 1 извршилац

II
Опис послова и услови за рад на тим пословима:
За радно место под редним бројем 1.
По налогу директора Института распоређен је на раду у Центру у складу са потребама Института и Центра.Ради по стручним упутствима начелника Центра и шефова одсека, а у сарадњи и под непосредном контролом лекара специјалисте запосленог на Центру обавља све послове из домена доктора медицине. Под непосредним надзором начелника Центра, односно шефова одсека ради на свом стручном усавршавању. Ради и друге послове које му повере шефови одсека и начелник Центра. За свој рад одговоран је Директору Института и Начелнику центра.

За вршење ових послова радник треба да испуњава следеће услове:
 • Медицински факултет, обављен лекарски стаж и положен стручни испит (VII степен стручне спреме).

За радно место под редним бројем 2.
Обавља стручне послове у вези са спровођењем поступка јавних набавки. Спроводи поступак јавног оглашавања и са одговарајућим службама припрема одговарајућу документацију. Учествује у изради извештаја о додели уговора о јавним набавкама најбољем понуђачу, обавештавању понуђача којима је понуда одбијена, као и у истицању обавештења у Службеном гласнику о понуђачу са којим треба да се закључи уговор. Учествује у изради уговора  о јавним набавкама. Обавља стручне послове у поступку материјалне и дисциплинске одговорности радника. Учествује у сачињавању уговора са корисницима Института. По овлашћењу директора заступа Институт пред правосудним органима. Одговоран је за правилну примену прописа који су у вези са радом Института. У свом раду примењује документоване поступке са описом радних активности и стандарде квалитета. Обавља и друге послове из домена своје стручности. За свој рад одговоран је шефу одељења, Саветнику директора за економско-финансијске,  правне и техничке послове и директору Института.

За вршење ових послова радник треба да испуњава следеће услове:
 • завршен Правни факултет ( VII – степен стручне спреме) најмање једна године радног искуства у струци.

За радно место под редним бројем 3:
Врши узимање узорака, потребна анкетирања и мерења за испитивање хигијенских услова и загађења животне средине. Ради на пословима испитивања и праћења загађења ваздуха, површинских и отпадних вода у комуналној и радној средини. Поставља и пушта у рад проточне апарате за узорковање ваздуха, ради на њима и одржава их у исправном стању. Предлаже поправке апарата. Бележи све потребне податке за одређивање концентрације гасова, паре и аеросола. Врши испитивање свих потребних параметара приликом узимања узорака или мерења на терену. Сакупља резултате анализа, обрађује их и бележи у одговарајуће картоне или формуларе за израду извештаја. Ради на пријему узорака и издавању резултата. Води рачуна о комплетној документацији, картотеци и припрема материјал за завршни извештај. Обрачунава резултате извршених мерења и испитивања и у сарадњи са лекаром техничку обраду материјала за извештај. Води рачуна о опреми са којом ради, предлаже поправке и набавку материјала и опреме. Врши припрему за теренске изласке. Сарађује са радницима на Одељењу и Центру. Примењује документоване поступке са описом радних активности и примене стандарда квалитета. Ради на свом стручном усавршавању. Вози службена кола за теренски рад. Ради и друге послове из домена своје стручности по наређењу шефа Одељења. За свој рад одговоран је шефу Одељења и начелнику Центра.

За вршење ових послова радник треба да испуњава следеће услове:
 • медицинска школа, смер санитарни техничар  (IV степен стручне спреме),
 • хидрограђевински техничар  (IV степен стручне спреме),
 • средња школа ( IV степен стручне спреме),
 • возач «Б» категорије.

За радно место под редним бројем 4.
Води деловодник, пописује акта, рачуне, и води друге књиге везане за пријем и експедицију поште. Редовно и уредно води књигу за пошту.Архивира завршене предмете.  Стара се о штамбиљу, печату и другим жиговима Института. Води књигу фактура  улазних и излазних. Води књигу путних налога. Одговоран је за благовремену експедицију поште.  Обавља послове телефонисте на телефонској централи Института. Стара се да телефонска централа буде увек у исправном стању, као и да буде закључана после радног времена. Води евиденцију о радном времену радника Одељења. У свом раду примењује документоване поступке са описом радних активности и стандарде квалитета. Обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу, шефа одељења  и саветникa директора за финансијске и правне послове.

За вршење ових послова радник треба да испуњава следеће услове:
 • средња школа  ( IV  или III степен стручне спреме).

За радно место под редним бројем 5.
Води магацин хемикалија, лабораторијског материјала, ситног инвентара, канцеларијског материјала, аутоделова и осталог потрошног материјала, прима робу, сврстава је по групама и намени. Води картотеку свих врста материјала на залихи, прима требовања од овлашћених лица са сектора и Службе за заједничке немедицинске послове и издаје им робу. Дужан је да на основу примљених требовања да набављачу наруџбеницу ради набавке робе која се налази у магацину. Приликом пријема робе врши рачунску и количинску контролу робе, којом приликом пише налог о уласку робе у магацин који се даје материјалном књиговођи на књижење. Приликом издавања робе пише налог о изласку робе из магацина који се такође у једном примерку доставља књиговодству на књижење. Месечно саставља извештаје о улазу и излазу робе и приликом пријема робе дужан је да доставнице које иду уз робу достави ликвидатору. Примењује документоване поступке са описом радних активности и примене стандарда квалитета Обавља и све друге послове који су везани са магацином. За свој рад одговоран је помоћнику директора за квалитет и директору Института.

За вршење ових послова радник треба да испуњава следеће услове:
 • средња школа,  IV степен стручне спреме.

За радно место под редним бројем 6.
Чисти радне просторије  Института. Чисти подове, плакаре, степеништа, холове и обавља и друге послове везане за чишћење просторија Института. Пере плочице, футере, прозоре, столове, завесе, столице, врата и остали намештај Института. У просторијама у којима се налази паркет врши чишћење и глачање истог. Тресе тепихе, стазе, чисти и пере итисоне и теписоне. Прима материјал од набављача, риба и одржава просторије у чистом стању. Обавља и друге послове везане за чишћење просторија у Институту. По потреби, а по налогу директора обавља  послове одржавања хигијене и у другим организационим јединицама, као и послове одржавање круга Института.

За вршење ових  послова радник треба да испуњава следеће услове:
 • завршена осмогодишња школа (II степен стручне спреме).

Поред наведених посебних услова, за рад на пословима под редним бројевима 1,2,3 и 5 потребно је и познавање рада на рачунару (Ворд и Ексцел). Кандидати треба да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа прописане Законом.

III
Уз пријаву, у којој треба да наведу посао за који се пријављују, краћу биографију, адресу и телефон за контакт, кандидати су дужни да приложе следеће доказе:
 • диплому о стеченој стручној спреми која је наведена као услов за рад на пословима за које се пријављује, а за послове под редним бројем 6. сведочаноство о завршеној осмогодишњој школи (оверену фотокопију)
 • уверење о положеном стручном испиту-за послове под редним бројем 1 (оверену фотокопију) 
 • потврду односно други доказ о радном искуству у струци – само за послове под редним бројем 2 (оригинал или оверену фотокопију) 
 • оверену фотокопију возачке дозволе–само за послове под редним бројем 3.
 • извод из матичне књиге рођених, а у случају промене презимена извод из матичне књиге венчаних односно други документ о тој промени (оверену   фотокопију)
 • уверење о држављанству- не старије од 6 месеци (оверену фотокопију)
 • фотокопију очитане личне карте.

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидати ће бити у обавези да приложе још и следеће доказе:
 • уверење о здравственој способности за рад на пословима за које се пријављују- не старије од 6 месеци, у оригиналу.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се могу послати поштом на адресу: Институт за јавно здравље Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш, са назнаком: „Пријава по огласу за пријем у радни однос“, или се могу предати непосредно у писарници Института на наведеној адреси. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

в.д.Директора
Института за јавно здравље Ниш
Проф.др Бранислав Тиодоровић.с.р

Са подацима од: 22.01.2015.
Дом здраља Параћин
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
БР.194
Адреса:Ул.Мајора Марка број 10
Датум: 22.01.2015.година
ПАРАЋИН

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 1/2015), одлуке в.д  Директора Дома здравља Параћин бр. 193. од 22.01.2015.године,   ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР (IV степен стручне спреме односно образовања) -два (2) извршиоца,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, на период до 6 месеци, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом за рад у Служби за лабораторијску делатност Дома здравља Параћин

Услови за заснивање радног односа су: Завршена средња медицинска школа- смер лабораторијски техничар, положен стручни испит, радно искуство у струци минимално 12 месеци.

2. МЕДИЦИНСКИ  ТЕХНИЧАР (IV степен стручне спреме односно образовања) -један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, на период до 6 месеци, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Параћин

Услови за заснивање радног односа су: Завршена средња медицинска школа-  медицински техничар општег смера, положен стручни испит,  радно искуство у струци минимално 12 месеци.

Заинтересовани кандидати подносе за оба радна места:
 • пријаву на оглас
 • кратку биографију,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи смер- лабораторијски техничар, односно медицински техничар
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију радне књижице
 • уверења или  потврде и сл. о испуњености услова у погледу радног искуства
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурс).

Опис посла за лабораторијског техничара:
 1. Прима и припрема биохемијско/хематолошки и др. материјал за лабораторијску обраду, разврстава и врши регистрацију материјала, припрема целокупни прибор и материјал потребан за рад, узима капиларни узорак крви за одговарајуће анализе, ради лабораторијске анализе (биохемијске, хематолошке, преглед урина,столице као и анализе кооугулације крви).
 2. Региструје пацијенте од кога је узет материјал и уредно га уписује у протокол, заводи резултате анализа и уписује их у формуларе уредно према нализама за сваког пацијента,наплаћује партиципацију и др,предаје новац на благајну
 3. Рукује са апаратима за рад и одржава их у исправном стању.
 4. Издаје резултате пацијентима.
 5. Ради на дестилацији воде.
 6. Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама.
 7. Обавља  послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора , а који су из  делокруга рада  служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања
 8. Одговоран  је за свој рад Главном медицинском техничару и начелнику службе

Опис посла за медицинског техничара :
 1. Води целокупну прописану медицинску документацију,врши електронско фактурисање,наплаћује партиципацију,предаје новац на благајну
 2. Ради у тиму са изабраним лекаром
 3. Спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног лекара.
 4. Обавља послове превијања и  стерилизације.ради на ЕКГ апарату
 5. Учествује у пружању прве помоћи  у хитним случајевима.
 6. Учествује у здравствено васпитном раду.
 7. Помаже у обуци приправника 
 8. Учествује у заказивању прегледа 
 9. Контролише документацију, чува медицинску документацију пацијената од неовашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност података
 10. Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем   директора у складу са Законом о јавним набавкама.
 11. Обавља  послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора , а који су из  делокруга рада  служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања
 12. За свој рад одговоран је Главном медицинском техничару и Начелнику  службе.

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се у овереним копијама.

Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186 локал 103.

В.Д Директор
Дома  здравља Параћин
Др Весна Весић, спец.педијатрије
Са подацима од: 22.01.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-291
Дана:22.01.2015.


На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем боловању и породиљском одсуству  следећих кадрова:

доктор медицине  - 1 извршилац  

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке  (1.)  доктор медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 22.01.2015.
Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић" Шабац
На основу члана 7.; члана 8. и члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015) и члана 23. Статута Опште болнице Шабац, применом члана 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013; 21/2014; 66/2014 и 118/2014) директор Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

Доктор медицине – два извршиоца са пуним радним временом, на одређено време до повратка радника са одсуства са рада ради посебне неге детета.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршен медицински факултет – VII1 степен,
 • положен стручни испит.

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац www.bolnica015.org.rs.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује у листу „Глас Подриња“, на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, веб сајту Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Глас Подриња“.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице„Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Са подацима од: 21.01.2015.
Са подацима од: 21.01.2015.
Завод за јавно здравље Ужице
На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа, Завод за јавно здравље Ужице оглашава потребу за заснивањем радног односа:

 1. са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова лабораторијског техничара средње стручне спреме, у Центру за микробиологију- Одељење за клиничку микробиологију, на одређено време, по основу замене привремено одсутне запослене, до повратка привремено одсутне запослене на рад.
 2. са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова лабораторијског техничара средње стручне спреме, у Центру за хигијену и хуману екологију-Одељење за санитарну микробиологију, на одређено време, по основу замене привремено одсутне запослене, до повратка привремено одсутне запослене на рад.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа лабораторијског смера
 • положен стручни испит за лабораторијског техничара

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова и то:
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат променио презиме, 
 • сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе лабораторијског смера, у оригиналу или овереној копији,
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи лабораторијског смера, у оригиналу или овереној копији,
 • уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара, у оригиналу или овереној копији.

Пријаве, са доказима о испуњености услова  достављају се, непосредном предајом  или путем поште,Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.“

ДИРЕКТОР
Проф. др Биљана Мијовић

Са подацима од: 21.01.2015.
Здравствени центар Књажевац
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
БРОЈ:200
ДАТУМ:14.01.2015.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС бр.1/2015”), а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Књажевац за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Изменама Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2013.годину бр.112-01-01049/2013-02 od 11.07.2013.године, и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа број 197 од 14.01.2015.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНЕ СА БОЛОВАЊА ДУЖЕГ ОД 30 ДАНА за следеће радно место:

I
ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ
– VII  с.с.с.

1 (један) извршилац на одређено време, са пуним радним временом до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана

Опис послова: поред свог редовног стручног рада руководи радом и одговоран/на је за стручни рад болничке апотеке; припрема план рада и одговоран/на је за његово извршење; води евиденцију о стању лекова и врши пријем достављених лекова, благовремено упозорава директора на недостатак лекова, материјала и препарата као и потребу њихове набавке, води картице; доставља податке на захтев директора о стању снабдевености лековима Болничке апотеке; прима, разврстава и ускладиштава лекове, санитетски материјал и остале препарате; врши издавање лекова према требовању главних сестара-техничара одељења-служби; води уредно евиденцију издатих лекова и одговоран/на је за исту; упозорава на рокове и недостатак лекова, материјала и др.; учествује у припреми и изради тендерске документације за јавну набавку  лекова и осталог санитетског-медицинског материјала; утврђује распоред рада радника у апотеци и организује све облике рада апотеке; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, писмено обавештава претпостављене о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу управника болнице и директора; за свој рад непосредно је одговоран/на управнику болнице и директору установе.

II
Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Услови за обављање послова и радних задатака дипломираног фармацеута из тачке I огласа:    
 • завршен Медицински факултет-Одсек за фармацију, VII - степен;
 • положен стручни испит;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

III
За послове дипломираног фармацеута, заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплому/уверење  о завршеном медицинском факултету-одсек фармација;
 • уверење/потврда Министаства здравља Републике Србије о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавања,  на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас и испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Здравственог центра Књажевац, ул.4 јули бр. 2, Књажевац (просторије управе ЗЦ Књажевац).

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место дипл.фармацеута.“

в.д. директора ЗЦ Књажевац
Др Миодраг Рашић
Са подацима од: 20.01.2015.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 20.01.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на неодређено време)

Општа болница Врбас примиће у радни однос:
 1. ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ…………………2. извршиоца
 2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………2.извршиoца

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1. : Поред општих здравствених услова, на овим радним местима могу радити лица која испуњавају посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII-1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на неодређено време,  

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 2. : Поред општих здравствених услова, на овим радним местима могу радити лица која испуњавају посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на неодређено време;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Радовић Р.Предраг,дипл.правник
Са подацима од: 20.01.2015.
Са подацима од: 20.01.2015.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/72
Датум: 14.01.2015. године

На основу члана 37. став 1. и 2. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005 ... 75/2014) члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 01/2015), Кадровског плана за Специјалну болницу за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ за 2013. годину, као и указане потребе за заснивањем радног односа са једним извршиоцем, због повећаног обима посла из објективних разлога који се огледају у неопходности обезбеђења непрекидности рада у Одељењу економско финансијских послова у условима повећаног обима послова и забране запошљања, који се финансира из сопствених средстава,  на одређено време до двадесет четири месеца са пуним радним временом на радном месту, Књиговође купаца,  доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа на следећем радном месту.

I
Један извршилац на одређено време до двадесет четири месеца  због повећаног обима посла са пуним радним временом које се финансира из сопствених средстава, за обављање послова - Књиговођа купаца

За које су  Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:  
 • ВШС/ССС економске струку,

Сваки кандидат је дужан, да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:
 • диплома о завршеној потребној школи,
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

II
Послове из ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом.

Слободне послове из ове одлуке поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

Пријаву на оглас за послове из ове одлуке, са доказима о испуњености услова за рад На наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“. (дан објављивања Огласа у новинама НСЗ „Послови“, 21.01.2015.  године, рок за предају пријава на оглас, 29.01.2015. године)

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић