Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.11.2017.
Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1155/2017-02 од 26.10.2017.  године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун-Београд,  Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 6558 од 14.11.2017. године, расписује се

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за:

 

1.    ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА – 1 извршилац, у Служби за правне и администартивне послове, Заједничке немедицинске службе.

 

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 за дипломираног правника  су:
 
  -     Висока стручна спрема (завршен Правни факултет, VII/1 степен),

-          Радно искуство у области конкурса најмање три године.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

-       Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,

-       Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,

-       Диплома о завршеном Правном факултету, VII/1 степен,

-       Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

-       Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

 

 

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
 • Уверење да се против њега не води кривични поступак  (уверење издаје Суд)
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију уверења о држављанству
 • Фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

                                                                         V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                                    

                                                                        VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

                                                                        VII

 

Кандидати су дужни да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за дипломираног правника“ лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

                                                                                   VIII

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

   

 

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА У ОРДИНАЦИЈИ – 1 (један) извршилац  

 

                                         

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, асистира лекару при прегледу пацијената, учествује у тимском раду, води прописане евиденције, обавља и друге послове из своје струке.

 

Услови:

1. Медицинска школа, педијатријска сестра (IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место педијатријска сестра у ординацији на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: прима, информише и издаје смернице кориснику здравствених услуга о протоколу током узимања материјала, отвара медицинску документацију, наплаћује услуге и партиципацију, узима узорке биолошког материјала и припрема га за лабораторијске анализе. Припрема аутоматске анализаторе за рад и ради на њима, брине о исправности и хигијени апарата, као и радног поостора. Ради биохемијске, хематолошке, паразитолошке и анализе урина, уписује резултате анализа, води потребну лабораторијску документацију, прописане, евиденције. Благоврамено предаје новац, реовно води дневни извештај о броју и врсти лабораторијских анализа. Обавља и друге послове по налогу предпостављених у оквиру своје струке. У дислоцираним лабораторијама и у стану боленика: узоркује материјал на терену, транспортује га до матичне лабораторије у којој се обавља примопредаја истог. Врши транспорт биолошког материјала између организационих јединица лаботоријске службе, разноси требовања, обавештења и остали матријал.

 

Услови:

1.Медицинска школа, смер лабораторијски техничар  ( IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75 – са назнаком „за јавни оглас радно место лабораторијски техничар на неодређено радно време“.

 Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог наредног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЕСТРА – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: врши процену здравља, психосоцијалног функционисања, услова живота и идентификовање фактора ризика по здравље породице, промоција здравља породице и локалне заједнице и едукација о здравим стиловима живота свих чланова породице, идентификовање вулнерабилних популационих групација посебно трудница, деце, школске деце и  старијих од 65 година, укључујући ту и ризик њиховог занемаривања и злостављања, очување и унапређење здравља деце и подстицање њиховог правилног раста и развоја , промоција одговорног родитељства и позитивног односа родитеља и деце још пре рођења детета, повезивање породице са службама здравствене, социјалне заштите као и са другим структурама у заједници, а у складу са потребама породице, здравствени надзор и адекватна интервенција над члановима породице који су под посебним ризиком за здравље, као и члановима породице чије је здравље нарушено, посебно оних старијих од 65 година, рад на терену и у кући и повремена вожња службеног аутомобила, неговање односа међусобног уважавања и поверења између патронажне сестре и чланова породице.

Реализација циљева везаних за децу: промоција здравља, уз обезбеђење адекватне неге детета, подстицање правилног раста и развоја ,превенција и смањење појаве злостављања и занемаривања деце, бољи односи и интеракција деце са родитељима, здравствени надзор над децом са посебним ризиком, едукација деце и младих о здравим стиловима живота,  укључујући ту и превенцију болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманију) и заражавање вирусом хива.

 

Услови:

1.Виша медицинска школа, општи смер или основне струковне студије, струковна медицинска сестра (VI степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место поливалентна патронажна сестра на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ОРДИНАЦИЈИ – 2 (два) извршиоца

 

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, врши тријажу пацијената, припрема пацијенте за преглед и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интервенција, врши вакцинацију и даје ординирану терапију, ради на апаратима који су уведени у радни процес, врши стерилизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за рад, води прописане евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале обрасце, даје на фактурисање извршене услуге и потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге и предаје прикуљени новац,у ординацијама на селу обавља кућну терапију и здравствену негу, по потреби вози службени аутомобил, обавља и друге стручно-административне послове за потребе ординације.

 

Услови:

1. Медицинска школа, медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме)

2.Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место медицинска сестра техничар у ординацији на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља Нови Сад

ДОМ   ЗДРАВЉА  « НОВИ  САД «

БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  75

НОВИ   САД

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: врши пријем пацијената, врши мерење функционалног статуса и мануелно тестирање мишића за дређене групе, обучава пацијенте у обављању вежби, даје савете за спровођење третмана у кућним условима, спроводи све врсте физикалних процедура, води рачуна о исправности медицинских апарата, води прописане евиденције, а обавља и друге послове у оквиру своје струке као и друге послове по налогу.

 

Услови:

1. Медицинска школа, физиотерапеутски техничар,( IV степен стручне спреме)

2. Положен стручни испит

 

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, итд)

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место физиотерапеутски техничар на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед

Са подацима од: 21.11.2017.
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

На основу члана 24. став 1., чланова 25 - 28 и члана 37. став 4. тачка 1) Закона о раду ( „ Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13 и 75/14), члана 5. став 1 и чланова 7. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Одлуке o потреби заснивања радног односа на одређено време, до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа, број 2259/1 од 08.11.2017.године, в.д. директора Клинике, Проф др Анета Лакић,  дана 08.11.2017. године, расписује

 

 

О Г Л А С

o потреби заснивања радног односа на одређено време до повратка одсутног запосленог, са пуним радним  временом, расписивањем  јавног огласа

 

 

Медицинска сестра – техничар – 1 (један) извршилац

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 

·          да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу – општи или педијатријски смер

·          да је положио стручни испит

·          да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

·          радно искуство – 6 месеци

 

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе

 

·          кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 

·          Диплому о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера

·          Уверење (потврду) о положеном стручном испиту    

·          лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

·          Доказ о радном искуству

·          Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

·          Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

·          Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)  или потврду да је поднет захтев за издавање уверења

·          Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења

 

Изабрани кандидат  је дужан да, пре заснивања радног односа на одређено време, приложи горе наведену документацију у овереним фотокопијама, осим Уверења да кандидат није осуђиван и Уверења да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага, који се могу доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пре заснивања радног односа на одређено време, изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос медицинске сестре – техничара  на одређено време, до повратка одсутног запосленог» или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

 

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у законском року.

 

в.д. директор

Проф. др сци мед. Анета Лакић

Са подацима од: 21.11.2017.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи", Бачка Топола

На основу члана  6. – 8. и 14. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године,  вд Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос приправника за оспособљавање за самосталан рад на одређено време у трајању од 1 године:

 

1.     Дипломирани психолог                                                                                                                                   -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Дипломирани психолог: завршен Филозофски факултет, одсек психологија VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- дипломирани психолог:  диплома о завршеном Филозофском факултету, одсек психологија.

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА

Лештар Калоци др Дора

спец.психијатрије

Са подацима од: 21.11.2017.
Специјална болница "Свети Сава", Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 1/2015), Закључка 51 Број: 112-10386/2017 oд 25.10.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање пријемом у радни однос на неодређено време и у вези са тим,  дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-1374/2017-02 од 31.10.2017. године, доносим

 

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

 

I

 Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

1)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

  за обављање послова радног места,

-       доктор медицине специјалиста неурологије ,

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ВСС, медицински факултет,

- специјалистички  испит из неурологије  и

- лиценца.

2)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

  за обављање послова радног места,

-       доктор медицине специјалиста радиологије,

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ВСС, медицински факултет,

- специјалистички  испит из радиологије  и

- лиценца.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

-          Диплома о завршеном медицинском факултету,

-          Уверење о положеном траженом специјалитичком испиту,

-          Лиценца издата од надлежног органа,

-          Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

 

III

     Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

     Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање надлежној према

     седишту послодавца, у складу са законом.

 

IV

     Слободне послове из тачке 1. ове одлуке поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

 

V

     Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

     наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу,  у року од 8 дана од дана

     објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

     (Оглас ће бити објављен дана 22.11.2017. године)

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић

Са подацима од: 21.11.2017.
Специјална болница за болести зависности, Београд

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15.) и Кадровског плана Установе, расписује се

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. једног извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на неодређено време, са пуним радним временом,

2. три извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на одређено време ради замене одсутних запослених до њиховог повратка на рад, са пуним радним временом,

3. једног извршиоца на радном месту фармацеутски техничар, на неодређено време, са пуним радним временом,

4. три извршиоца на радном месту спремачица, на неодређено време, са пуним радним временом.

 

Услови за радна места под редним бројевима 1. и 2.: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.    

Услови за радно место под редним бројем 3.: средња медицинска школа-фармацеутски техничар, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.    

Услови за радно место под редним бројем 4.: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

 

Заједнички услови Огласа за сва радна места:            
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.
Уз пријаву приложити:

·          Кратку биографију.

·          Диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,

·          Уверење (оригинал или оверену фотокопија) о положеном стручном испиту (за радна мета под редним бројевима од 1. до 3.).


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                                                     

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.        

Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.     

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић

Са подацима од: 21.11.2017.
Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача

         На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Сагласности Министарства здравља бр 112-01-1197/2017-02 од 04.10.2017 године ,   Одлуке В.Д. директора болнице број 469 /2017  од  21.11.2017. године,  а на  oснову указане потребе,

 

 

 

        Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,  

                                                 расписује

 

            Јавни оглас за пријем у радни однос на  неодређено време,  

а  за обављање следећих послова:

 

 

 

1.     Службеник за јавне набавке...................... Један ( 1 ) извршилац;

Услови:

-       VII степен стручне спреме,правног или економског смера , стечен сертификат за службеника за јавне набавке

-       радно искуство 1 година

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-          уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

-          доказ о положеном стручном испиту

-          доказ о поседовању лиценце

 

 

 

2.      Виши Физиотерапеут............................. Четири  ( 4 ) извршиоца;

Услови:

-       виша медицинска школа, односно шести степен стручности, смер за физиотерапеуте, или високо образовање, на струковим студијама првог степена (основне струковне студије),

-       радно искуство 1 година.

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-          уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

-          доказ о положеном стручном испиту

-          доказ о поседовању лиценце

 

 

3.      Физиотерапеут техничар........................ Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

-       средња медицинска школа, односно четврти степен стручности, одсек за физиотерапеуте,

-       радно искуство 1 година.

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-          уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

-          доказ о положеном стручном испиту

-          доказ о поседовању лиценце

 

4.     Магационер.......................................................... Два ( 2 ) извршиоц;

Услови:

-       трећи или четврти степен стручности , оспособљен за самостални рад рачунополагача,

-       радно искуство 1 година.

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-           уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

 

5.     Руковалац централног грејања......................... Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

-       четврти степен стручности металске, машинске или електро струке, положен испит за руковаоца централног грејања са механизованим ложењем.

-       радно искуство 1 година.

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-           уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

-          доказ о положеном стручном испиту

 

6.     Радник у вешерају........................................... Један ( 1 ) извршиоц;

Услови:

-       неквалификован радник, односно први степен стручности, завршена осмогодишња школа.

-       радно искуство 1 година.

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-           уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

 

7.     Радник на складиштењу и допреми минералног блата................. Један ( 1 ) извршиоц;

Услови:

-       трећи степен стручности, или неквалификован радник

-       радно искуство 1 година.

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

-           уверење о држављанству;

-          диплома о стеченом образовању одговарајућег профила

-          доказ о поседовању потребног  радног искуства

 

 

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Министарства здравља.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                                   

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић

Са подацима од: 21.11.2017.
Општа болница Пирот

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2006  од  15.11.2017. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутних радника, са пуним радним временом за следећа радна места

1.     Kувар за рад  у Одељењу исхране -  1 извршилац

2.     Помоћни кувар за рад  у Одељењу исхране -  1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
                За радно место под редним бројем 1 кандидати  морају поседовати  III степен стручне спреме- образовног профила кувар. За радно место под редним бројем 2 кандидати  морају поседовати  II степен стручне .

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

- фотокопију личне карте.

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД
16.11.2017. ГОДИНЕ
(до
24.11.2017.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић
Са подацима од: 21.11.2017.
Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2021  од  17.11.2017. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла за рад у Општој болници Пирот, са пуним радним временом за следеће радно место

 

1.  Виша медицинска сестра, техничар  у Служби интерне медицине-  1извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
-  завршена виша медицинска школа- општи смер, VI степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 17.11.2017.године (до 25.11.2017.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић

Са подацима од: 21.11.2017.
Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, Зајечар

                На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 36/10, 42/10, 46/13 и 1/15),  одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“  у Зајечару, Гамзиградска Бања, бр. 3538 од 20.11.2017. године и дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-8183/2017, Закључком 51 број 112-8185/2017 од 29. августа 2017. године и Закључком 51 број 112-10386/2017 од 25. октобра 2017. године

 

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

 

 

I

 

     За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

                1. физиотерапеутски техничар – 1 извршилац,

                2. медицинска сестра-техничар – 4 извршиоца,

                3. хигијеничарка – 2 извршиоца.

 

 

II

 

       За пријем у радни однос на одређено време у трајању до годину дана због повећаног обима посла, са пуним радним временом:

 

1.     медицинска сестра-техничар – 2 извршиоца.

 

 

I

 

1.     ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР:

 

Опис послова:  - у области термотерапије ради парафинотерапију; у области хидротерапије спроводи хидротермичке и хидрокинетичке процедуре; спроводи  криотерапију; у области електротерапије спроводи: галванотерапију – класичну галванизацију, хидрогалванске процедуре (четвороћеличне купке, галванска када), електрофорезу лекова, фарадизацију, дијадинамичне струје, интерферентне струје, дуготаласну терапију, микроталасну дијатермију, транскутану електронервну стимулацију, дарсонвализацију; спроводи сонотерапију; спроводи фототерапију (инфрацрвени зраци, ултраљубичасти зраци); спроводи магнетотерапију; у области механотерапије ради ручну масажу, КДФТ  (лимфну дренажу), масажу поткожног везивног ткива (масажа рефлексних зона), васкуларну масажу, подводну масажу по добијеним параметрима, вибрациону масажу и вакум масажу; врши антропометријска мерења; обучава пацијенте за трансфер (постеља-колица, хабард када-базен-струњача); спроводи кинези терапију само под надзором вишег, односно струковног терапеута; води прописану документацију и евиденцију и даје потребне извештаје; у свом раду користи стандардну опрему; обавља и друге послове из своје струке и занимања, као и друге послове по налогу главног терапеута Специјалне болнице, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору где су услови рада често неповољни због испаравања, грејања, зрачења, прашине, буке сталне психичке напетости и контроле пацијената и опреме.

                Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

                Услови: завршена Медицинска школа; IV степен стручне спреме; смер физоптерапеутских техничара, положен стручни испит, поседовање лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решења о упису у именик Коморе.

 

                Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 28.11.2017.године.

 

                Треба доставити:

                - пријаву

                - кратку радну биографију,

                - диплому Медицинске школе (оверена фотокопија),

                - уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

            - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у именик Коморе (оверена фотокопија),

                - извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).

 

                Комисија ће кандидате који су конкурисали за радно место физиотерапеутски техничар, који испуњавају тражене услове и који уђу у ужи избор, рангирати на основу разговора – интервјуа са кандидатима.

 

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

Опис послова: 

- при пријему, спроводи пацијента са рецепције на одељење: проверава исправност документације, води медицинску документацију, eвидентира датум отпуста у  картон терапија, упознаје пацијента са кућним редом, његовим правима и обавезама у току рехабилитације у Специјалној болници, смешта пацијента у болничку собу, упознаје пацијента са припремом за преглед код лекара (обавештава пацијента да припреми медицинску документацију и медикаментозну терапију), организује преглед код одељењског лекара; након прегледа организује, планира и спроводи процес здравствене неге пацијената;обавља послове опште неге болесника у свим болесничким јединицама (примењује прописану терапију, врши контролу ТА и термометрију и евидентира вредности у медицинској документацији, врши примарну и секундарну обраду рана по принципима асепсе и антисепсе, негује све пацијенте без обзира на патологију);  примењује превентивне мере ради спречавања настанка декубитуса; обрађује и превија декубитус; негује и помаже пацијентима са измењеним моторним функцијама; врши процену физичких, менталних и емотивних особина пацијента; поставља пацијента у адекватан положај ради превенције контрактура; промена положаја у постељи (окретање пацијента) и намештање у растеретни корективни положај; планира тренинг мокраћне бешике и дебелог црева; мења катетер и ради клизму;  храни пацијента или му помаже у храњењу, а притом га едукује за самосталан рад; облачи пацијента или му помаже, а притом га обучава за самосталан рад; одржава личну хигијену пацијенту или му помаже, кроз едукацију за осамостаљивање; обучава пацијента за корективни положај; обучава пацијента за контролу и начин пражњења дебелог црева и мокраћне бешике; врши опслуживање пацијената у захтевима за вршење физиолошких потреба; даје упутства пратиоцима за њихово ангажовање око пацијента и обучава их за спорођење неге ;организује и контролише заказивање физикалне терапије и транспорт отежано покретних и непокретних пацијената на терапије; свакодневно доставља динамичару бројно стање пацијената на одељењу и дијететску листу; припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и стерилизацију; спроводи процес стерилизације; узима материјал за вршење биохемијских лабораторијских анализа (у одсуству лабораторијског техничара); предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; придржава се Плана за управљање инфективним медицинским отпадом; води пацијенте до места где се врши физикална терапија ради њиховог даљег упознавања распореда и места терапија; стара се о поштовању кућног реда; прати пацијента приликом транспорта санитетским возилом; прихвата пацијенте са пријемног одељења и одводи их до болесничке собе; припрема медицинску документацију пацијената; помаже лекару код прегледа и интервенција; спроводи здравствено васпитање и образовање болесника према утврђениом програму; врши контролу исправности и чистоће соба, санитарних чворова и других просторија и уређаја на одељењу и евидентира контролу и пријављује недостатке надлежнима; припрема болесничку собу и пацијента за лекарску визиту; води прописану евиденцију и документацију; материјално одговара за стање и количину инвентара у болесничким собама које су у њеној надлежности, уколико је исти оштећен или нестао, а пацијента је отпустила без накнаде штете; у свом раду користи стандардну и специјализовану опрему и сложена средства за рад; користи персонални рачунар и Медицинско информативни систем ( МИС) у свом раду и  обавља и друге послове по налогу одељенског лекара, односно главне медицинске сестре-техничара свих одељења, којој-ме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима, повећана опасност од инфекције и алергије.

                Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

 

                Услови: завршена Медицинска школа; IV степен стручне спреме; смер медицинских сестара-техничара, положен стручни испит, поседовање лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решења о упису у именик Коморе..

 

                Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 28.11.2017.године.

 

                Треба доставити:

                - пријаву

                - кратку радну биографију,

                - диплому Медицинске школе (оверена фотокопија),

                - уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

                 - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у именик Коморе (оверена фотокопија),

                - извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).

 

                Комисија ће кандидате који су конкурисали за радно место медицинска сестра-техничар, који испуњавају тражене услове и који уђу у ужи избор, рангирати на основу разговора – интервјуа са кандидатима.

 

 

2.     ХИГИЈЕНИЧАРКА

 

Опис послова:

 -  у зависности од дневног распореда рада: чисти болесничке собе, купатила и WC; одржава хигијену у свим осталим просторијама где се остварује здравствена заштита; врши замену постељног веша, пешкира и др., као и потрошног материјала; дезинфикује просторије, предмете и прибор; транспортује прљаво рубље и завојни материјал и организује евентуално његово спаљивање; допрема чисто постељно рубље и пешкире; износи из зграде остатке хране и смећа;придржава се Плана за управљање отпадом Специјалне болнице;  пере посуђе за нужду непокретних болесника и остали прибор; повремено генерално чишћење и спремање просторија; по потреби чисти круг око Специјалне болнице од отпадака или опалог лишћа, а преко зиме снег са тераса Специјалне болнице  и прилазних путева; прати стање имовине Специјалне болнице у болесничким собама и другим просторијама (исправност уређаја и инасталација) и у случају нестанка, оштећења или квара обавештава главну медицинску сестру-техничара свих одељења; испомаже при преносу непокретних болесника и умрлих; сноси одговорност за чистоћу просторија у којима одржава хигијену као и за прибор и средства којима ради; раздужује пацијента на картону терапије , при отпусту, печатом и потписом након провере болесничке собе; чисти све просторије где се остварује хидротерапија, кинези терапија, радна терапија, парафино терапија, као и све пратеће просторије (ходници, холови, WC-и и др.); пере и дезинфикује базене са термоминералном водом (када се испразне); пере и дезинфикује галванске каде, хабард каду, минералне каде и друге купке после сваке употребе од стране појединог пацијента; чисти и дезинфикује друге радне просторије, апарате и други прибор за рад; износи смеће до контејнера; по потреби превози непокретне и тешко покретне пацијенте инвалидским колицима; одговара за чистоћу просторија у којима ради и инвентара и евидентира одрађено; одговара за исправност оруђа којима ради; требује средства за рад и потрошни материјал од предрадника хигијеничарки дужна је да поштује нормативе утрошака средстава за одржавање хигијене; користи једноставна средства за рад; ради и друге послове по налогу предрадника хигијеничарки, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: претежно ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима; изузетно ради напољу, ван зграде Специјалне болнице; повећана опасност од инфекције и алергије.

 

                Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

                Услови: завршена Основна школа; I степен стручне спреме.

 

                Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 28.11.2017.године.

 

                Треба доставити:

                - пријаву  

                - кратку радну биографију,

                - диплому Основне школе (оверена фотокопија),

                - извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).

 

                Комисија ће кандидате који су конкурисали за радно место хигијеничарка, који испуњавају тражене услове и који уђу у ужи избор, рангирати на основу разговора – интервјуа са кандидатима.

 

 

II

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР (на одређено време до годину дана са пуним  радним временом):

 

Опис послова:

- при пријему, спроводи пацијента са рецепције на одељење: проверава исправност документације, води медицинску документацију, eвидентира датум отпуста у  картон терапија, упознаје пацијента са кућним редом, његовим правима и обавезама у току рехабилитације у Специјалној болници, смешта пацијента у болничку собу, упознаје пацијента са припремом за преглед код лекара (обавештава пацијента да припреми медицинску документацију и медикаментозну терапију), организује преглед код одељењског лекара; након прегледа организује, планира и спроводи процес здравствене неге пацијената;обавља послове опште неге болесника у свим болесничким јединицама (примењује прописану терапију, врши контролу ТА и термометрију и евидентира вредности у медицинској документацији, врши примарну и секундарну обраду рана по принципима асепсе и антисепсе, негује све пацијенте без обзира на патологију);  примењује превентивне мере ради спречавања настанка декубитуса; обрађује и превија декубитус; негује и помаже пацијентима са измењеним моторним функцијама; врши процену физичких, менталних и емотивних особина пацијента; поставља пацијента у адекватан положај ради превенције контрактура; промена положаја у постељи (окретање пацијента) и намештање у растеретни корективни положај; планира тренинг мокраћне бешике и дебелог црева; мења катетер и ради клизму;  храни пацијента или му помаже у храњењу, а притом га едукује за самосталан рад; облачи пацијента или му помаже, а притом га обучава за самосталан рад; одржава личну хигијену пацијенту или му помаже, кроз едукацију за осамостаљивање; обучава пацијента за корективни положај; обучава пацијента за контролу и начин пражњења дебелог црева и мокраћне бешике; врши опслуживање пацијената у захтевима за вршење физиолошких потреба; даје упутства пратиоцима за њихово ангажовање око пацијента и обучава их за спорођење неге ;организује и контролише заказивање физикалне терапије и транспорт отежано покретних и непокретних пацијената на терапије; свакодневно доставља динамичару бројно стање пацијената на одељењу и дијететску листу; припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и стерилизацију; спроводи процес стерилизације; узима материјал за вршење биохемијских лабораторијских анализа (у одсуству лабораторијског техничара); предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; придржава се Плана за управљање инфективним медицинским отпадом; води пацијенте до места где се врши физикална терапија ради њиховог даљег упознавања распореда и места терапија; стара се о поштовању кућног реда; прати пацијента приликом транспорта санитетским возилом; прихвата пацијенте са пријемног одељења и одводи их до болесничке собе; припрема медицинску документацију пацијената; помаже лекару код прегледа и интервенција; спроводи здравствено васпитање и образовање болесника према утврђениом програму; врши контролу исправности и чистоће соба, санитарних чворова и других просторија и уређаја на одељењу и евидентира контролу и пријављује недостатке надлежнима; припрема болесничку собу и пацијента за лекарску визиту; води прописану евиденцију и документацију; материјално одговара за стање и количину инвентара у болесничким собама које су у њеној надлежности, уколико је исти оштећен или нестао, а пацијента је отпустила без накнаде штете; у свом раду користи стандардну и специјализовану опрему и сложена средства за рад; користи персонални рачунар и Медицинско информативни систем ( МИС) у свом раду и  обавља и друге послове по налогу одељенског лекара, односно главне медицинске сестре-техничара свих одељења, којој-ме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима, повећана опасност од инфекције и алергије.

                Радни однос се заснива на одређено време до годину дана са пуним радним временом.

                Услови: завршена Медицинска школа; IV степен стручне спреме; смер медицинских сестара-техничара, положен стручни испит, поседовање лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решења о упису у именик Коморе.

 

                Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 28.11.2017.године.

 

                Треба доставити:

                - пријаву

                - кратку радну биографију,

                - диплому Медицинске школе (оверена фотокопија),

                - уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

                - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у именик Коморе (оверена фотокопија),

                - извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).

 

                Комисија ће кандидате који су конкурисали за радно место медицинска сестра-техничар (на одређено време до годину дана), који испуњавају тражене услове и који уђу у ужи избор, рангирати на основу разговора – интервјуа са кандидатима.

 

                Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 28.11.2017. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

                Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.  д и р е к т о р,

Др мед. Раде Костић

Са подацима од: 21.11.2017.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета )

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

1.     ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА…………………1. извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1.     IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер и  положен стручни испит,

2.     Заинтересовани кандидати подносе:

 

-  Захтев за пријем у радни однос,

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                     О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                   Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан с.р.

Са подацима од: 21.11.2017.
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац

На основу чл. 7. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 1/2015), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-505/2017-02, од 15.05.2017. године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), расписује се:

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

На пословима медицинска сестра  - техничар на одсеку/одељењу један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене  привремено одсутне запослене, до повратка исте са неплаћеног одсуства,

 

 

                Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:

- IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и радно

  искуство од 6 месеци;

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми,

- доказ о положеном стручном испиту,

- доказ о радном искуству и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар

Са подацима од: 21.11.2017.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр. 5738/12 од 15.11.2017.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

 

I Дипломирани психолог за рад  у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета, до повратка запослене на рад или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

 

Услови: Филозофски факултет, одсек за психологију и положен стручни испит, VII-1 степен

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 •  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

               

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине

Са подацима од: 21.11.2017.
Специјална болница "Свети Сава", Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 1/2015), указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време до повратка запослених на рад на радном месту медицинска сестра-техничар, један извршилац до повратка са боловања и то, Јелена Владимиров Трескавица,  и један извршилац на радном месту, помоћни радник за преношење и транспорт пацијената на одређено време до 24 месеца због повећаног обима посла који се финансира из сопствених средстава, доносим

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

 

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

Један  извршилац на одређено време до повратака запосленог на рад,

са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова,

-       Медицинска сестра - техничар  

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит и

- лиценца.

 

Један извршилац  на одређено време до 24 месеца због повећаног обима посла који се финансира из сопствених средстава, са пуним радним временом,  за обављање послова:

-       Помоћни радник за преношење и транспорт пацијената 

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђен следећи услов:

-       Основна школа

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

-          Диплома о завршеној траженој школи,

-           Уверење о положеном траженом стручном испиту,

-          Лиценца издата од надлежног органа,

-          Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање Београд, у складу са законом.

 

IV

Слободне послове из тачке 1. ове одлуке поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

 

V

Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

(Оглас ће бити објављен дана 22.11.2017. године)

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић

Са подацима од: 20.11.2017.
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 14253 од 17.11.2017. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Једног (1) доктора медицине за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним  временом

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу);

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа( ако је кандидат из радног односа) фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу)

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на сајту Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.


Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања
уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на hepatitis B; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац и радну књижицу (ако је поседује).

 

 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

 Горан Чолаковић

Са подацима од: 20.11.2017.
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 14852 од 17.11.2017. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Осам (8) возача за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним  временом.

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме- кв/вк возач моторног возила, возачка дозвола „ Б „ категорије, 1 година радног искуства на пословима возача.

2. Један (1) службеника за јавне набавке,  на неодређено време, са пуним радним временом

Услови за радно место под бројем 2. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, положен стручни испит за јавне набавке.

3. Три (3) медицинска техничара за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним временом.

Услови за радно место под бројем 3. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ССС медицинска школа-општи смер, положен стручни испит за звање медицински техничар, дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу).

 

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 1., кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, потврду о радном искуству на пословима возача.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 2., кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за јавне набавке.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 3., кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи- општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа( ако је кандидат из радног односа) фотокопију решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу).

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на интернет страници националне службе за запошљавање .

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.


Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.


Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања
уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на hepatitis B (за радна места под бројевима  1. и 3.); извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима (за радна места под бројем 1. и 3.); уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац .

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

др Горан Чолаковић

Са подацима од: 19.11.2017.
Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити( Сл.гласник РС бр.72/2009,107/09,   88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 I 106/2015) , у вези са чланом 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и локална самоуправа и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 бр.112-01-1374/2017-02 od 25.10.2017.године, Дом здравља у Младеновцу

 

расписује оглас за пријем у радни однос

 

-Једног дипломираног правника на неодређено време са пуним радним временом.

 УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:

Високо образовање на академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо образовање,почев од 10.септембра 2005.године;

 -На основним студијама у трајању од најмање 4 године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

 Положен правосудни испит

Радно искуство на пословима заступања пред судовима и руковођењу организацио-  ним целинама

Познавање рада на рачунару

ОПИС ПОСЛА:

-Ради на изради општих аката Дома здравља,учествује у јавним расправама,анализира примедбе и мишљења датих на седницама Управног одбора и на основу ставова тих органа усклађује основе за предлоге општих аката, стара се о правилној примени општих аката и законских прописа. На основу овлашћења директора, заступа Дом здравља код судова и других органа. Врши преглед, оцену и израду уговора.Врши пријаву статусних промена Дома здравља.Обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара директору Дома.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају

-Диплому о завршеном правном факултету у оригиналу или овереној фотокопији

Уверење о положеном правосудном испиту у оригиналу или фотокопији

Кратку личну и радну биографију

Пријаве се достављају у затвореним ковертама,на адресу Дом здравља Младеновац,ул.Краљице Марије 15,у року од осам дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање,,Послови.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић

Са подацима од: 19.11.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 12542 од 17.11.2017.  год.,а на основу Закључка 51 број 112-10386/2017 од 25.10.2017.год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и  Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2017.годину број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, Здравствени центар расписује

 

О Г Л А С

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

      ОЈ  Општа болница Ужице

1.     Виша медицинска сестра техничар општи смер..................................................... 1 извршилац

2.     Медицинска сестра техничар  општи смер ............................................................ 2 извршиоца

 

      ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење Пожега

1.      Медицинска сестра техничар општи смер ........................................................... 1 извршилац

 

     ОЈ  Дом здравља Пожега

1.     Виши  радиолошки  техничар  .............................................................................. 1 извршилац

 

    ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1.     Медицинска сестра техничар општи смер .......................................................... 1 извршилац

 

        Услови за заснивање радног односа

·          За радно место више медицинске сестре техничара општи смер  VI степен стручне спреме- завршена виша медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

·          За радна места вишег радиолошког техничара и више медицинске сестре општи смер – VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

·          За радно место медицинске сестре техничара општи смер – IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи

-           Оверену фотокопију уверења о стручном испиту

-           Кратку биографију

                 Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 19.11.2017.
Дом здравља Младеновац

                                На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.72/2009,107/2009, 88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 I 106/20150) у вези са чланом 7 Посебног колек-тивног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Дом здравља У младеновцу расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

-Једног доктора медицине-специјалисту гинекологије и акушерства

-Радни однос се заснива до повратка одсутног радника а најдуже до годину дана.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:

 -Медицински факултет

-Завршена специјализација из гинекологије и акушерства

-положен стручни испит

-лиценца              

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)

 OПИС ПОСЛА:

 -Ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду послова непосредног руководиоца,учествује у едукацији кадрова,ради на здравственом просвећивању,   води евиденцију о свом раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

 За свој рад одговоран је начелнику службе за здравствену заштиту жена.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају:

 -Диплому о завршеном медицинском факултету у оригиналу или овереној фотокопији

-Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,

 -Лиценцу

-Кратку биографију

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић

Са подацима од: 19.11.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-136/16-02 од 11.02.2016. године и Сагласности број 112-01-976/2017-02 од 03.08.2017. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017, 82/2017 и 92/2017) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17/1-3703 од 16.11.2017. године, расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

 

1)  Виши радиолошки техничар - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена виша медицинска школа - радиолошки смер, или висока здравствена школа струковних студија - струковни медицински радиолог

-          положен стручни испит

-          здравствена способност за рад на радном месту са повећаним ризиком

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одсеку за високоволтажну терапију Клинике за радиолошку терапију.

 

2)  Медицинска сестра у смени - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за хирургију Клинике за оперативну онкологију.

 

 

За наведена радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 19.11.2017.
Дом здравља Кикинда

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. годинe  и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-12/13-1 од 17.11.2017. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

I

Утврђује се потреба за заснивање радног односа са:

 

 

1.     Доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи - 2 (два) извршиоца

Опис  послова:Пружа лекарску помоћ и ради у екипи за ургентно збрињавање витално угрожених пацијената у амбуланти , стану или на месту удеса-несреће,Након указане прве неодложне помоћи, по потреби, прати болесника са медицинском екипом до стационарне здравствене установе,По потреби упућује болесника у одговорајућу стационарну установу или код изабраног доктора медицине, на даљу дијагностику и лечење,Врши пријем дужности од лекара из претходне смене тј. подноси извештај приликом примопредаје смене случајевима који су се десили,Обавља порођај на терену, пласира катетер код акутног застоја урина,Одговара за стручни рад и за вођење прописане документације свога тима,Стара се о исправности рада медицинске опреме и уређаја и о њиховом раду подноси извештај начелнику службе,Води дневну евиденцију извршених прегледа и пружених услуга,Учествује у едукацији здравствених радника и других чланова тима,Извештава органе унутрашњих послова о саобраћајним несрећама, тучама и др., у којима долази до повређиња која су изазвана прекршајним и криминалним радњама,По потреби прима позиве и даје савете преко телефона, одржава везу мобилним телефоном и радио везом,Води прописану медицинску документацију,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише исправност фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Спроводи упутства Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

 

2.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта у граду- 2 (два) извршиоца

 

Опис  послова: Обавља дијагностику и благовремено лечење пацијената  у амбуланти;Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената,Обавља све видове опште лекарске праксе и упућује пацијенте у одговарајуће здравствене установе према медицинским индикацијама и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента са  специјалистом са секундарни и терцијарног нивоа здра.заштите,Врши послове изабраног лекара у складу са законом,Одговара за стручни рад превијања,Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте ),Спроводи терапију, контролише ТА, П,Врши систематске прегледе одраслих,Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје,Спроводи кардиопулмоналну реанимацију,Учествује у едукацији члана породице пацијента,Врши контролу исправности фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Води евиденцију и пријаву заразних обољења,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише стручни рад медицинских сестара/техничара,Спровођење упутстава Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,

Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

 

3.     Доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта у граду- 2 (два) извршиоца

 

Опис  послова: Обавља дијагностику и благовремено лечење пацијената  у амбуланти;Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената,Обавља све видове опште лекарске праксе и упућује пацијенте у одговарајуће здравствене установе према медицинским индикацијама и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента са  специјалистом са секундарни и терцијарног нивоа здра.заштите,Врши послове изабраног лекара у складу са законом,Одговара за стручни рад превијања,Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте ),Спроводи терапију, контролише ТА, П,Врши систематске прегледе одраслих,Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје,Спроводи кардиопулмоналну реанимацију,Учествује у едукацији члана породице пацијента,Врши контролу исправности фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Води евиденцију и пријаву заразних обољења,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише стручни рад медицинских сестара/техничара,Спровођење упутстава Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,

Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

·          Завршен медицински факултет- доктор медицине,

·          VII1 степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

Уз пријаву се подноси:

·          Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;

·          Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

·          Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

 

II

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

1.     Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.     Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.     Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

4.     Оверену фотокопију решење о упису у именик лекарске коморе Србије и оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце.

 

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

V

 

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић

Са подацима од: 19.11.2017.
Здравствени центар Зајечар

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2017.годину, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     6 (ШЕСТ) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Здравственом центру Зајечар;

2.     3 (ТРИ) ЛОЖАЧА, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Здравственом центру Зајечар;

3.     1 (ЈЕДАН) ВОЗАЧ, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Здравственом центру Зајечар;

4.     2 (ДВА) КУВАРА, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Одељењу за производњу и дистрибуцију хране Здравственом центру Зајечар;

5.     2 (ДВА) ПОМОЋНА РАДНИКА У КУХИЊИ, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Одељењу за производњу и дистрибуцију хране Здравственом центру Зајечар;

6.     1 (ЈЕДАН) РАДНИК НА ПОМОЋНИМ ПОСЛОВИМА У РАДИОНИЦИ, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Одељењу за одржавање објекта и опреме Здравственом центру Зајечар и

7.     6 (ШЕСТ) СПРЕМАЧА, на одређено време до 3 месеца ради обезбеђења услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности, са  пуним радним временом, за рад у Здравственом центру Зајечар.

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1.: ССС – IV степен - завршена медицинска школа општег смера

 и положен стручни испит;

                                                Под 2.: ССС – III степен техничке струке;

 и уверење о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова;

                                                Под 3.: ССС - III степен –  завршена средња школа техничког смера – техничар

                                                                                                 друмског саобраћаја,

                                                                                 положен испит за Б категорију возила;

Под 4.: ССС – III степен – завршена средња школа за КВ кувара;

                                Под 5.: ОС – основна школа;

                                Под 6.: ОС – основна школа;

                                Под 7.: ОС – основна школа.

 

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-       биографија са aдресом и телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

В.Д. Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић

Са подацима од: 19.11.2017.
Здравствени центар Зајечар

                                На основу чл.7. 8 и 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 1/2015), кадровског плана за 2017.годину број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и обавештења Министарства здравља бр.112-01-734/2017-02 од  28.06.2017.године, Здравствени центар Зајечар расписује

 

Ј  А  В  Н  И      О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

 

1.     ЈЕДНОГ ВОДОИНСТАЛАТЕРА на неодређено време са пуним радним временом за рад у Здравственом центру Зајечар у Зајечару и

 

2.     ЈЕДНОГ МОНТЕРА ГРАЈАЊА на неодређено време за рад у Здравственом центру Зајечар у Зајечару.

 

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

                                                       

Под 1:   ССС степен – средње образовање;

Под 2:   ССС степен – средње образовање техничке струке.

 

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-       биографија са адресом и телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић