Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 20.07.2018.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања )

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 1.       МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ - 1 извршилац

 

 Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1.       Средње образовање- завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит,лиценца и најмање шест месеци радног искуства у стеченом звању,

2.       Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Доказ о радном искуству у стеченом звању.

 

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.       Уговор о раду се закључује на пуно радно време-до повратка одсутног радника са боловања;

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                        

О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                   

Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас
Попов др Милан

Са подацима од: 20.07.2018.
Дом здравља Апатин

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2017. годину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-363/18. oд 19.07.2018. године, в.д. директора Дома здравља Апатин расписује  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос na одређено време  

 

 

1.       Доктор медицине – 1 (један) извршиoц са пуним радним временом, на одређено време  због повећаног обима посла у трајању најдуже до 21 /двадесетједан) месец, за рад  у  Служби  Хитне медицинске помоћи 

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

-          Завршен медицински факултет

-          Положен стручни испит

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију и потврду о радном искуству (уколико га имају).

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи и доказ о положеном стручном испиту.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 27.07. 2018.. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

В.д.  Д и р е к т о р а;

Ракетић др Бранислав

Са подацима од: 20.07.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  Одељење интерне медицине 1 – Одељење кардиологије и коронарне јединице – Служба интерне медицине - Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа смер – медицинска сестра-техничар (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

2. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одељење интерне медицине 3, Одељење хемодијализе са нефрологијом, Служба интерне медицине, Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа (I степен стручне спреме) са положеним курсом из хигијене животних  намирница, личној хигијени и заразним болестима.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

- Фотокопија уверења о положеном курсу из хигијене животних намирница, личној   хигијени и заразним болестима

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

     

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице  

2.Националној служби за запошљавање   

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

Са подацима од: 20.07.2018.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine, v.d. direktora Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME  do 31.12.2018.  zbog povećanog obima posla  sa punim radnim vremenom, sledećih kadrova:

a- medicinska sestra - tehničar  -5  izvršioca,

 

II

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  medicinsku sestru – tehničara   su:

·       IV stepen stručne spreme,

·       Završena srednja medicinska škola  i stečeno zvanje medicinska sestra -tehničar,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za medicinsku sestru –tehničara,
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

IV

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

VI

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

VII

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

VIII

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.  DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista

Са подацима од: 20.07.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine, v.d. direktora Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME  do 31.12.2018.  zbog povećanog obima posla  sa punim radnim vremenom, sledećih kadrova:

a- medicinska sestra - tehničar  -5  izvršioca,

 

II

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  medicinsku sestru – tehničara   su:

·       IV stepen stručne spreme,

·       Završena srednja medicinska škola  i stečeno zvanje medicinska sestra -tehničar,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za medicinsku sestru –tehničara,
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

IV

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

VI

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

VII

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

VIII

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.  DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Ivanka Beoković, dipl. ekonomista

Са подацима од: 20.07.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015 i 3/18), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

 

O G L A S 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME zbog povećanog obima posla do 18 meseci sa punim radnim vremenom, sledećih kadrova:

a) kvalifikovani elektroinstalater  - 1 izvršilac,

 

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, 75/2015) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-6386 od 30.12.2015. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-4765 od 10.08.2017. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-488 od 30.01.2018.godine.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  kvalifikovani  elektroinstalater su:

·       Završen a srednja tehnička škola  i stručno zvanje kvalifikovani elektroinstalater,

·       položen vozački  ispit „B“ kategorije

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma srednje tehničke škole i stručno zvanje kvalifikovani elektroinstalater ;
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D  DIREKTORA
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
IVANKA BEOKOVIĆ, dipl. ekonomista

Са подацима од: 20.07.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015 i 3/18), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

1.

 

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME radi zamene zaposlenih na dužem odsustvu zbog bolovanja, porodiljskog odsustva ili neplaćenog odsustva sledećih kadrova:

a) doktor medicine  -1 izvršilac,

 

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, 75/2015) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-6386 od 30.12.2015. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-4765 od 10.08.2017. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-488 od 30.01.2018

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  doktora medicine   su:

·       VII stepen stručne spreme,

·       Završen  Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

 

3.

 

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Medicinskog fakulteta o stečenom zvanju doktor medicine;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike- doktore medicine
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za doktora medicine
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.   DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
IVANKA BEOKOVIĆ, dipl. ekonomista

Са подацима од: 20.07.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015 i 3/18), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

1.

 

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME do 6 meseci zbog povećanog obima posla :

a) doktor medicine  -1 izvršilac,

 

2.

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, 75/2015) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-6386 od 30.12.2015. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-4765 od 10.08.2017. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-488 od 30.01.2018

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  doktora medicine   su:

·       VII stepen stručne spreme,

·       Završen  Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Medicinskog fakulteta o stečenom zvanju doktor medicine;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike- doktore medicine
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za doktora medicine
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.   DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
IVANKA BEOKOVIĆ, dipl. ekonomista

Са подацима од: 19.07.2018.
Института за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и одлуке в.д. директора Института за неонатологију број 2045/1 од 13.07.2018. године, расписује се

  О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

-          Медицинска сестра педијатријског или општег смера – пет извршилаца

 

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

                Услови за заснивање радног односа: IV степен стручне спреме- средња медицинска сестра општег или педијатријског смера, положен стручни испит.

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

-          фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

-          фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе

-          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију уверења о држављанству

-          фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-          кратку биографију (молба – ЦВ).

-       фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

  Пробни рад у трајању од три месеца.

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. неонатологија.рс.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски

Са подацима од: 19.07.2018.
Општа болница Горњи Милановац

 На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 3755 од 16.07.2018.године, Општа болница Горњи Милановац расписује

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће  радно место:

 

1.Виши санитарно-еколошки инжењер у Одељењу за микробиологију на одређено време, са пуним радним временом       -  1 извршилац

      

        Услови за заснивање радног односа:

 - Високо образовање стечено на:

1.Струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

2. Основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

- Положен стручни испит

            
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопија личне карте
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
 • оверену фотокопију решења или уверења о положеном стручном испиту

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

-Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ

 

в.д. директора Опште болнице Горњи Милановац                                                                                                
др Предраг Шутић, спец. опште хирургије

Са подацима од: 19.07.2018.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015), и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-5549 од 06.07.2018.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослене са породиљског боловања и боловања ради неге детета , са  пуним радним временом

за радно место:

-Дипл.фармацеут - медицински биохемичар , VII ссс , за потребе  Одeљења за клиничко биохемијску дијагностику Одсек у   Општој  болници  Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршен фарм.факултет –смер за мед.биохемичаре ,VII ссс

-положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

- фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из МК венчаних /ако је дошло до промене презимена /

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,

вд директора                                                                                                       

Са подацима од: 19.07.2018.
Општа болница Врбас

ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 24 месеца  )

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

1.       МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА      -   1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1.       Средње образовање- завршена средња медицинска школа-општи смер, положен стручни испит,лиценца и најмање шест месеци радног искуства у стеченом звању,

2.       Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Доказ о радном искуству у стећеном звању.

 

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.       Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                        

О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                   

Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас
Попов др Милан

Са подацима од: 19.07.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  7756  од   18.07.2018.год.,а на основу Закључка 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018.год.,Закључка 51 број 112-4955/2018 од 31.05.2018.год. и Закључка 51 број 112-6160 од 28.06.2018.год.   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2017.годину број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                

             ОЈ Дом здравља Прибој

1.       Доктор медицине –изабрани лекар  - 1 извршилац

            ОЈ Дом здравља Сјеница

1.       Медицинска сестра/техничар у амбуланти  - 1 извршилац

            ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1.       Медицинска сестар/техничар у  амбуланти  - 2 извршиоца

            ОЈ Општа болница Прибој

1.       Медицинска сестра/техничар на осталим бол.одељењима  - 1 извршилац

            ОЈ Општа болница Ужице

1.       Медицинска сестра/техничар на осталим бол.одељењима  - 3 извршиоца

 

               Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место доктор медицине- изабрани лекар - VII степен стручне спреме –завршена  медицински факултет и положен стручни испит

·         За радно место медицинска сестра /техничар у амбуланти и Медицинска сестра/техничар на осталим бол.одељењима –  IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем  факултету одн. школи

-          Оверену фотокопију уверења о стручном испиту

-          Кратку биографију

                     

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 19.07.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 01007 бр 7668  од          17.07.2018.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

ОЈ  Општа болница Ужице

1.        Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству - 1 извршилац

      ОЈ Дом здравља  Ужице

1.       Медицинска сестра/техничар у амбуланти - 1 извршилац

      ОЈ Општа болница Прибој

1.       Спремачица у просторијама у којима се пружају здр.услуге -  1 извршилац

    

Услови за заснивање радног односа

 

·         За  радно место више медицинска сестре/техничара у гинекологији и акушерству - VI степен стручне спреме-завршена виша медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

·         За  радно место  медицинска сестра/техничар у амбуланти - IV степен стручне спреме-завршена  медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

·         За радно место спремачице-I степен стручне спреме – завршена основна школа ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи одн.факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 19.07.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 7759   од           18.07.2018.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

          

     ОЈ Општа болница Пријепоље


1.       Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима  - 1 извршилац

           

Услови за заснивање радног односа

·         За радна места мед.сестра /техничар на осталим бол.одељењима - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршено одговарајућој школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 19.07.2018.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-3877/2018  од  25.04.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2017. годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-3641/1 од 17.07.2018 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер- Центар за хигијену и хуману екологију-Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, због повећаног обима посла до три месеца.

 

- Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу  (воде за пиће, базенских, површинских и отпадних вода, земљишта, ваздуха, хране, предмета опште употребе и отпада, као и мерења нивоа буке); спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; обавља санитарно хигијенски преглед објеката; припрема податке за израду извештаја, студија, елабората; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима;обавља и друге послове по налогу главног техничара Јединице и начелника Јединице.

 

    - Услови:

·         Високо образовање: / Виша медицинска школа/одсек виши санитарни техничар

                - на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

                - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·         стручни испит;

·         лиценца;

·         најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању вишег санитарног техничара, односно санитарно еколошког инжењера.

·         возач Б категорије.

 

- Додатни услов:

·         Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеној вишој медицинској школи/одсек виши санитарни техничар;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар у коме се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

 

Са подацима од: 19.07.2018.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада, Центра за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, Одсек за воде и Одлуке директора Градског завода број V-5-3640/1 од 17.07.2018 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Доктор медицине Центар за хигијену и хуману екологију– Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на посао.

 

- Опис посла: учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области хигијене који се односе на контролу квалитета хране, предмета опште употребе, воде за пиће, воде из базена за купање, површинских и других вода; учествује у припреми месечних и годишњих извештаја планско-програмског рада; учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у другим областима хигијене; учествује у раду стручних и експертских мултидисципнинарних тимова; учествује у изради анализа, студија, елабората, упутстава и информација из области хигијене и заштите животне средине; прати савремена достигнућа науке из хигијене; учествује у едукативној делатности и програмима промоције здравља на интерсекторском нивоу у Заводу;  примењује документа система менаџмента у складу са својим надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Јединице.

 

- Услови:

                    - Високо образовање

* на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

* на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 -  Положен стручни испит;

 -  Лиценца;

 - Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

  

- Додатни услов:

·         Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

·         диплому/уверење  о завршеноm факултету;

·         уверење о положеном стручном испиту;

·         лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;

·         извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

·         уверење о држављанству;

·         фотокопију/очитану личну карту;

·         потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                           II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                        III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 19.07.2018.
Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр.4154  од 12.07 .2018. године, директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време,  због привремено повећаног обима посла, у трајању до три месеца, на пословима доктор медицине изабрани лекар  у  Службе опште медицине Дома здравља Крушевац.                                                                         - 1 извршилац

 

    УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 2. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због повећаног обима посла у трајању до 3 месеца, за рад на пословима медицинска сестра -техничар  у амбуланти,  Службе опште медицине, Дома здравља Крушевац.                                  - 1 извршиoц.

            

               УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа општег смера,   IV степен стручне спреме положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

             

                Кандидати који се пријављују на оглас достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

               Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

              Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

  Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

  Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић  спец. медицине рада

Са подацима од: 19.07.2018.
Општа болница Пирот

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број: 112-4955/2018 од 31.05.2018. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 1/2015) и овлашћења из чл.23 Статута Опште болнице Пиро  и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2714/Р  од 18.07.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време у Одељењу   за трансфузиологију, са пуним радним временом за следеће радно место:

Медицинска сестра /техничар у трансфузиологији за рад у Одељењу за трансфузиологију- 1 извршилац

Потребни услови:

 Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Стручна спрема / образовање

-          средње образовање

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

-          најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију уверења о положеном специјалистичкком испиту за рад у служби за трансфузију крви,

 - фотокопију лиценце,

- доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица, потврда послодавца идр.).

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 18.
07.2018. ГОДИНЕ (до 26.07.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић
     

Са подацима од: 19.07.2018.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања број  број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-69/17-1 од 17.01.2017.год. и одлуке директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1170/18 од 17.07.2018.год.  расписује се:

 

ОГЛАС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-доктор медицине специјалиста -1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до  повратка доктора медицине специјалисте са породиљског одсуства и одсуства рaди неге детета, са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла доктора медицине специјалисте

*Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје  коришћењем специјализованих  метода и техника,  кроз примену принципа и процедуре савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију.

*Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења.

*Реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције.

*Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење.

*Обавештава и саветује пацијенте и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем.

*Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијента, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења.

*Врши пријем и збрињавање хитних пацијената.

*Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести  за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован.

*Обавља послове дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај.Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите.

*Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима.Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.

*Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности.

*Утврђује време и узрок смрти.

 

*Ради на имплементацији  интегрисаног здравственог информационог система, организује и спроводи мере  и активности на унапређењу здравствене заштите, обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите.

*Упућује болеснике на друге консултативне прегледе  и на стационарно лечење.

*Врши анализу здравственог стања болесника  лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите.

*Ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних  поступака.

*По потреби  иде у пратњу болесника.

*Даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда.

*Обавља и друге послове у оквиру своје специјалности као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (Сл.гласник РС број 24/05,61/05, 54/09, 32/13,  75/14, 13/17 и 113/17),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

*VII2 степен стручне спреме:

-завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године и завршена специјализација из интерне медицине

-завршен медицински факултет на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање  до 10.септембра 2005.год.

и завршена специјализација из интерне медицине

*Положен стручни испит

*Положен специјалистички испит

*Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине .

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оригинал или оверену фотокопију дипломе односно уверења о завршеном медицинском 

  факултету;

-оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора

  медицине;

-оригинал или оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном

  специјалистичком испиту из   интерне медицине ;

-уверења о држављанству не старијe од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-потврду  односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или

 оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-лиценцу  (оригинал или оверену копију).

- CV.


Пријаву са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 15 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен  код  Националне службе за запошљавање  и на сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 10  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

Директор

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

Слађана Брковић, дипл.економиста

Са подацима од: 19.07.2018.
Oпшта болница Сента

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 1/15), члана  6. и 7. Колективног уговора код Опште болнице Сента, Сента,  директор Опште болнице Сента расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

             Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова:

1.) лекар специјалиста неурологије или неуропсихијатрије 1   извршилац

II

                Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента бр. 51-23323.03.2018. године.

                Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  под 1.) лекар специјалиста неурологије или неуропсихијатрије су:

-  на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 

-  на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

-          положен стручни испит;

-          поседовање лиценце.

 

III

                Уз пријаву се подносе следећа документа:

-          Оверена копија Дипломе о стеченом образовању на Медицинском факултету и специјализацији ,

-          Оверена копија Уверења о положеном стручном испиту,

-          Оверена копија Лиценце (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),

-          Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

-          Кратку личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне и економско-финансијске послове Опште болнице Сента.

 VI

               Јавни оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на огласној табли Опште болнице Сента.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента.

                Пријаве се подносе на адресу: Општа болница Сента, 24400 Сента, ул. Карађорђева бр. 64., или непосредно у управи код секретара Опште болнице Сента.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

               Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Опште болнице Сента. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 024/815-111.  

 

 

ДИРЕКТОР
Опште болнице Сента

Др Михаљ Вашаш

Са подацима од: 19.07.2018.
Институт за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015 и 3/2018) у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017), а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1)      Медицинска сестра/техничар на неодређено време са пуним радним временом,    2    извршиоца.

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

2)      Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,    3    извршиоца.

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

3)      Медицинска сестра/техничар на одређено време са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања,    4    извршиоца.

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

4)      Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,    1    извршилац;

Услови:

-         завршена основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:

-       својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефон, e-mail адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,

-       фотокопију дипломе о завршеној школи,

-       фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-       фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

-       фотокопију извода из матичне књиге рођених,

-       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

-       фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,

-       фотокопију радне књижице или доказ о радном стажу (уколико га има кандидат), односно потврду о радном искуству (за кандидате на одређено време).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Кандидати који се благовремено јави на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21 204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.ipb-ild.edu.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључивања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за плућне болести Војводине, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверену фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Директор Института
Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

Са подацима од: 19.07.2018.
Општа болница Пирот

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број: 112-4955/2018 од 31.05.2018. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 1/2015) и овлашћења из чл.23 Статута Опште болнице Пирот  и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2670/Р  од 16.07.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

I  За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  у Служби  за гинекологију и акушерство са неонатологијом  , за следеће радно место

1.  Доктор медицине специјалиста у операционим салама - специлиста гинекологије и акушерства - за рад у Служби гинекологије и акушерства са неонатологијом - 1 извршилац

Потребни услови:

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије са акушерством  у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије са акушерством у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

Додатна знања / испити / радно искуство

-         стручни испит;

-         лиценца;

-         специјалистички испит;

-         најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства,

  - лиценцу за рад Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству у звању доктора медицине.

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 16.
07.2018. ГОДИНЕ (до 24.07.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

         

                                                                                          ДИРЕКТОРОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић                            

 

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2672/Р  од  16.07.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутног радника, са пуним радним временом за следеће радно место

1.Помоћни кувар за рад  у Одељењу исхране -  2 извршиоца

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:


                Стручна спрема / образовање

-    средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД
16.07.2018. ГОДИНЕ (до 24.07.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић
Са подацима од: 19.07.2018.
Дом здравља „др Бошко Вребалов“, Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

                 Доктор медицине – 1 извршилац

 

                Радни однос се заснива на одређено време до повратка запосленог  са боловања.

                Услови: - завршен Медицински факултет

                                - положен стручни испит за доктора медицине

 

                Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 1.   пријаву са кратком биографијом

2.    фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

3.    фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине

4.    фотокопију Решења о упису у Именик лекарске коморе Србије

               

                Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.д.  директора

Субић мр Миодраг

Са подацима од: 19.07.2018.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу чл.  8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 18.07.2018.г. објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време за послове

перача лабораторијског посуђа. Извршилац један.

     Опис послова:

-          припрема прљаво посуђе и прибор за стерилизацију, пере, испира и суши исто;

-          по потреби припрема чисто лабораторијско посуђе за стерилизацију;

-          одржава чистоћу радног простора;

-          односи стерилизован инфективни материјал;

-          прикупља инфективни материјал и коришћени лабораторијски прибор и односи на стерилизацију и врши дробљење након стерилизације;

-          одржава хигијену у просторијама-пословној згради Завода;

-          прикупља коришћени лабораторијски прибор из и односи на стерилизацију и врши прање;

-          односи стерилизован дробљени материјал;

-          врши прање посуђа у хемијској лабораторији;

-          врши прање и пеглање рубља и пришивање дугмади;

-          води евиденцију пријема и издавања рубља;

-          требује потребан материјал;

-          обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

-          основна школа.

-          лице које заснива радни однос не може бити млађе од 18 година и старије од 55 година и треба да је здравствено способно за рад на пословима перача лабораторијског посуђа.

 

      Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутне запослене Жарков Мирјане и трајаће до повратка на рад именоване.

      Радно време износи 40 часова недељно.

      Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу кратку биографију и  доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи и фотокопију личне карте).

      Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима перача лабораторијског посуђа.

      Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

      Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

      Пријаве доставити на адресу:

      ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15                            

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале

Са подацима од: 19.07.2018.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр. 112-01-00237/2017-02 од 05.03.2018. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом уз обавезан ПРОБНИ РАД у трајању до 3 (три) месеца  и то:

 

а) помоћни радник – кухиња у Одељењу за услужне и послове подршке 1 (један) извршилац;

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1736 од 23.03.2018.године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а) су :

·         Основно образовање.

 III

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу неоверене фотокопије :

·         Диплома о стеченом образовању;

 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-2) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Документација приложена уз пријаву се не враћа кандидатима.

 VIII

Резултати огласа са поуком о правном леку  ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 18.07.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12)   Закључка 51 број: 112-2838/2018 од 27.марта 2018. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПРОБНИМ РАДОМ ОД 2 (ДВА) МЕСЕЦА  у Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одсек за радиолошку дијагностику на радном месту

 

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ  ДИЈАГНОСТИЦИ-1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија уверења о положеном специјалиситчком испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.07.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12)   Закључка 51 број: 112-859/2018 од 30. Јануара 2018. године, Комисије за давање сагласноти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПРОБНИМ РАДОМ ОД 2 (ДВА) МЕСЕЦА  у Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одсек за радиолошку дијагностику на радном месту

 

-ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о Вишој медицинској школи/Висока здравствена школа струковних студија,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.07.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12)   Закључка 51 број:112-4955/2018 од 31.маја 2018. године, Комисије за давање сагласноти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПРОБНИМ РАДОМ ОД 2 (ДВА) МЕСЕЦА  у Специјалистичко-консултативној служби, Одсек за офталмологију, на радном месту

 

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ. ОФТАЛМОЛОГИЈЕ-1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија уверења о положеном специјалиситчком испиту из офталмологије,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.07.2018.
Дом здравља Раковица

На основу  Закључка 51 Број: 112-859/2018 од 30. јануара 2018.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ  ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, на радном месту

 

-СПРЕМАЧИЦА/СПРЕМАЧ У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАСТВЕНЕ УСЛУГЕ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ: основно образовање

  

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

- - оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи,

-неоверена фотокопија личне карте,

--уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.07.2018.
Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4955/2018 од 31.05.2018. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, др Душан Шокорац дана 13.07.2018. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

-          једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту физиотерапеутски техничар

Услови:

1.       средња медицинска школа смер физиотерапеут (IV степен стручне спреме),

2.       обављен приправнички стаж и положен стручни испит,

3.       лиценца,

4.       минимум 1 година радног искуства са тежим пацијентима.

Кандидати су обавезни да доставе:

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије : дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита, лиценце и доказа о радном искуству.

 

-          један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра/техничар

Услови:

1.       средња медицинска школа (IV степен стручне спреме),

2.       обављен приправнички стаж и положен стручни испит,

3.       лиценца,

4.       минимум 1 година радног искуства са тешко покретним и непокретним пацијентима.

Кандидати су обавезни да доставе:

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије:  дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита, лиценце и доказа о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“, Рибарска Бања 37205, служба за правне, кадровске и административне послове, са назнаком „пријава за конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, и то најкасније  до 14 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

 

 

Специјална болница за рехабилитацију
„Рибарска Бања“
в.д. директора
др Душан Шокорац        

Са подацима од: 18.07.2018.
Дом здравља Нови Београд

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-1621/2017-02 ОД 02.02.2018. године, у складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

-Возач- један извршилац

Услови: Средња стручна спреме, возачка дозвола Б категорије.  

Радни однос се заснива на неодређено време , са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци.

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 18.07.2018.
Дом здравља Нови Београд

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-1374/2017-02 од 09.11.2017. године, у складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

- Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-специхјалиста офталмолог

- један извршилац на  неодређено време;

- један извршилац на одређено време до две године 

Услови: Доктор медицине специјалиста офталмолог, стручни испит, положен специјалистички испит.

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.            

   

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д. директора                                     

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 18.07.2018.
Института за реуматологију Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015 и 03/2018) и члана 22. Института за реуматологију, директор Института расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад (један извршилац)

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

- Високо образовање:

  на академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образованје, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- просечна оцена најмање 8 у току студија;

  најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију лиценце Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству (фотокопије радне књижице, уговора о раду, уговора о

   волонтирању и сл.),

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и

- фотокопију личне карте.      

 

Пријава са неопходним доказима  подносе се поштом или лично,  у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравлја, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов