Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 30.10.2014.
Са подацима од: 30.10.2014.
Са подацима од: 29.10.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 12091 од 29.10.2014 . год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ  Општа болница Ужице

1. Медицинска сестра техничар општи смер ......................... 5 извршилаца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место под редним бројем 1  – IV степен стручне спреме- завршена средња медицинска школа одговарајућег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 29.10.2014.
Завод за јавно здравље Пожаревац
На основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Пожаревац бр. 1940/2 од 16.10.2014. године

РАСПИСУЈЕ  СЕ  КОНКУРС

за избор и именовање директора Завода за јавно здравље Пожаревац за мандатни период од 4 године.

Кандидати за избор и именовање директора Завода за јавно  здравље Пожаревац треба да испуњавају услове из члана 132. Закона о здравственој заштити ("Сл.гласник РС", бр. 107/05), као и следеће, Статутом Завода за јавно здравље прописане услове и то:
 • да је доктор медицине или доктор стоматологије или дипломирани фармацеут,
 • да има специјализацију из области здравствене заштите из које завод за јавно здравље обавља делатност,
 • да има најмање пет година радног стажа у области превентивне здравствене заштите, или 
 • да је дипломирани правник са завршеном специјализацијом из здравственог права или дипломирани економиста за завршеном специјализацијом из здравствене економике или дипломирани хемичар за завршеном специјализацијом из санитарне хемије или токсиколошке хемије,  
 • да има завршену едукацију из области менаџмента у здравству,

Кандидати уз пријаву достављају доказе о испуњавању услова конкурса (диплому, уверење о држављанству, доказ да испуњавају посебне услове конкурса у погледу стручне спреме, уверење да нису под истрагом и да нису осуђивани).

Докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса  у листу „Послови“ Национале службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу:

Завод за јавно  здравље Пожаревац,
Улица:  Јована Шербановића бр. 14
12 000 Пожаревац
(са назнаком: Конкурс за директора)

Директор ЗЗЈЗ Пожаревац
прим. др Зорица Митић
Са подацима од: 29.10.2014.
Дом здравља Нови Кнежевац
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Број: 02-624/1
Дана:16.10.2014. године

На основу Одлуке в.д. директора Дома здравља Нови Кнежевац од 16.10.2014. год. Дом здравља Нови Кнежевац расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог за следеће радно место:

1 Доктор стоматологије, на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства ......... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.
 • Завршен стоматолошки факултет 
 • Положени стручни испит
 • Лиценца за рад

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопију личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору
 • уверење суда да против њега није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правноснажном судском одлуком  осуђиван за кривично дело

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

В.Д. Директора Дома здравља Нови Кнежевац
Др Дејан Грујић
Са подацима од: 28.10.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-4567
Дана:28.10.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  до 31 децембра 2014, због повећног обима посла, са пуним радним временом, следећих кадрова: стоматолошка сестра – 1  извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (1) под а) стоматолошка сестра су:
 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа стоматолошког смера - стоматолошка сестра,
 • положен стручни испит

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 28.10.2014.
Дом здравља "Краљево"
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-203/1
28.10.2014. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 36/2010) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-203 од  28.10.2014. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос:

1. На неодређено време  са пуним радним временом - 1 (једног) референта за јавне набавке у Одсеку комерцијале и јавних набавки - Одељење за економско финансијске послове, Дома здравља ( сагласност Министарства здравља бр 112-01-887/2014-02 од 22.07.2014.год.).

2. На одређено време у трајању од 3 (три) месеаца због повећаног обима посла са пуним радним временом - 1  ( једног )  референта за комуникацију са јавношћу  у Дому здравља.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра „Студеница“Краљево:

Под  тачком 1 -  виша или средња стручна спрема  или ВКВ

Под тачком 2 - средња или виша стручна спрема

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи- факултету;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
СТЕФАНОВИЋ  ДР ЉУБОМИР,СПЕЦ.ОПШ.МЕДИЦИНЕ И СУБСПЕЦИЈАЛИСТА РЕУМАТОЛОГИЈЕ
Са подацима од: 28.10.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/546
Шабац, 27.10.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, в. д. директора Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат  мора да испуњава и следеће посебне услове:
 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци након положеног стручног испита  

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; радна књижица или потврда о радном искуству;  уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Критеријуми на основу којих ће се извршити избор кандидата за заснивање радног односа за радно место доктор медицине су просечна оцена на студијама, радно искуство у струци након положеног стручног испита, време проведено на евиденцији Националне службе за запошљавање и селекциони интервју за посао.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

в.д. директора Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић, с.р.
Са подацима од: 28.10.2014.
Дом здравља "Земун"
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр 36/2010),одлуке в.д. Директора Дома здравља”Земун“03.бр 3329 од 24.10.2014.године о потреби заснивања радног односа
ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. медицинска сестра –општи смер -1 извршилац на одређено време,ради замене привремено одсутног запосленог, за рад у Офталмолошком кабинету,

Услови:
 • завршена медицинска  школа,IV степен ,
 • радно искуство - 2  године у струци
 • положен стручни испит
 • лиценца

2. медицинска сестра-општи смер -1 извршилац на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

Услови:
 • завршена медицинска  школа,IV степен ,
 • радно искуство - 1  година   у струци
 • положен стручни испит
 • лиценца

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 75/2014) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси: кратка биографија, докази о испуњености услова конкурса (оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци) ,доказ о радном искуству ,радна књижица и Уговор о раду или Уговор о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично), доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем        

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“

Рада Кончара бр 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом

на исту адресу са назнаком „ЗА ОГЛАС“.

в.д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 27.10.2014.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 02/6-2233
Дана, 27.10.2014.године

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 36/2010, 46/2013, 74/2013, 97/2013 и 37/2014), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 02/6-2232 од 27.10.2014.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на одсуству са рада ради посебне неге детета, до повратка одсутног запосленог са одсуства са рада ради посебне неге детета, са пуним радним временом, за следеће послове:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
- 1 извршилац у Неуропсихијатријском одсеку

Опис послова:
а) Пријем пацијената за неуропсихијатријске прегледе, утврђивање индентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација) и проналажење или отварање здравственог картона; уписивање пацијената у регистар и протокол специјалистичке амбуланте;
б) Узимање анамнезе од пацијената, чланова његове породице или пратиоца (подаци који су од значаја за рад лекара);
ц) Асистира неуропсихијатру код обављања специјалистичког прегледа пацијената у ординацији и приликом систематског прегледа радника и прегледа за лекарско уверење;
ч) Здравствено васпитни рад: индивидуални рад, рад у мањој групи и рад са већом групом;
ћ) Требовање ампулираних лекова и потрошног материјала; давање интравенозних, интрамускуларних и субкутаних ињекција, блокада и инфузија; по потреби попуњавање заглавља налога за ињекције;
д) Свакодневно фактурисање услуга; наплаћивање услуга лицима која нису осигурана ни по једном основу, а нису под обавезним видом здравствене заштите и наплаћивање партиципације;
џ) Свакодневно води дневну евиденцију о кретању болесника у специјалистичком неуропсихијатријском одсеку на основу које сачињава месечни, тромесечни а по потреби полугодишњи и годишњи извештај и доставља га надлежној служби Дома у предвиђеном року;
ђ) Архивира целокупну документацију по Правилнику о архивирању грађе;
е) Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање).

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I и II Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • завршена средња медицинска школа - општег смера - IV степен стручне спреме;
 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Медицинска сестра у Неуропсихијатријском одсеку“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 27.10.2014.
Општa болницa Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 27.10.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-три месеца )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време –три месеца;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Предраг Р.Радовић,дипл.правник
Са подацима од: 27.10.2014.
Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци
БРОЈ : 12567/3
ДАНА: 27.10.2014.године

Управни одбор Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци  дана 27.10.2014.године

објављује

КОНКУРС
За ИЗБОР ДИРЕКТОРА

Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци, за мандатни период од четири године.

УСЛОВИ: За директора Дома здравља може бити именовано лице које има:
 • завршен Медицински факултет,VII 2степен стручне спреме, положен специјалистички испит , завршена едукација из области здравственог менаџмента;
 • завршен Правни факултет ,VII 1 степен стручне спреме , завршена едукација     из области здравственог менаџмента;
 • завршен Економски факултет, VII 1степен стручне спреме, завршена едукација из здравственог менаџмента;
 • завршен Факултет за менаџмент , VII 1 степен стручне спреме, завршена едукација из здравственог менаџмента;
 • Најмање  ПЕТ година  радног стажа  у области здравствене заштите.      

Конкурс ће бити објављен и на сајту Министарства здравља .

Пријаве на Конкурс се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање (лист “Данас” додатак „Послови “) и на огласној табли Дома здравља, са доказима о испуњавању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу:

Управни одбор Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци улица Јове Негушевића  5-7,  22410 Пећинци.       

ПРЕДСЕДНИК УO
БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
Са подацима од: 24.10.2014.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-6753
Датум: 24.10.2014.године
Врање

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр.36/2010), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013.годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, в.д.директор Здравственог центра Врање расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог због дужег боловања   (породиљско – нега детета)

1. Виши радиолошки техничар ..........................................1 извршилац,

У Служби за радиолошку дијагностику ОЈ Општа болница Врање,  на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са боловања.

Услови:
 • ВШС медицинска школа, смер радиолошки, VI степен стручне спреме,

2. Виши физиотерапеутски техничар ..................................1 извршилац,

У Служби за физикалну медицину и рехабилитацију ОЈ Општа болнца Врање, на  одређено време, због замене привремено одсутног, до његовог повратка са боловања.

Услови:
 • ВШС медицинска школа, смер физиотерапеутски, VI степен стручне спреме,

3. Медицинска сестра-техничар ..............................................1 извршилац,

У Служби за педијатрију ОЈ Општа болнца Врање, на  одређено време, због замене привремено одсутног, до његовог повратка са боловања.

Услови:
 • средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, IV степен стручне спреме,

Уз зехтев за заснивање радног односа приложити:  CV  (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног орага или Решење о упису у комору.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује в.д.директор Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за пријаву кандидата  је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1.  

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић  с.р.
Са подацима од: 24.10.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време за следеће послове:

Техничар III – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. лаб. или сан.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на фракционисању плазме, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

ријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 24.10.2014.
Са подацима од: 24.10.2014.
Са подацима од: 23.10.2014.
Са подацима од: 23.10.2014.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Број: 01-617/1-14
Дана: 23. 10. 2014.
Апатин

На основу одредаба  члана 4. Колективног уговора за Дом здравља Апатин у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2013. годину број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 617/14 од 23.10.2014. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине у ЗС Пригревица – 1 ( један) извршилац  са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства, а почев од 12.11.2014. године  до 29. 07. 2015. године.

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен медицински факултет и
 • Положен стручни испит
 • радно искуство на пословима доктора медицине у трајању од најмање 1 године

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе, доказ о положеном стручном испиту, потврда о радном искуству, оверена копија лиценце/решења о упису у именик лекарске коморе Србије,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на огласној табли и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 31.10.2014. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор,
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 22.10.2014.
Здравствени центар "Студеница" Краљево
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА
Број: 6-1131/1
17.10.2014.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 36/2010) и Одлуке директора Здравственог центра "Студеница" Краљево бр.6-1131 од 17.10.2014.године,  расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом :
 • једног (1) доктора медицине у Служби за интерну медицину,
 • једног (1) доктора медицине у Служби за хирургију,
 • једног (1)  доктора медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати који се јављају на оглас под тачкама 1,2 и 3 морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра "Студеница" Краљево и то:
 • завршен медицински факултет
 • положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише;
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарсва здравља РС.

Избор кандидата ће се извршити на основу утврђених критеријума:
 • просечна оцена студирања,
 • дужина студирања, 
 • време протекло од положеног стручног испита,
 • мишљење комисије за избор кандидата.

По извршеном бодовању формираће се прелиминарна ранг листа са које првих десет кандидата улази у ужи избор, након чега ће се донети  коначна одлука.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Здравствени центар "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци.мед.др Звонимир Веселиновић
Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-4382
Дана:22.10.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
(НАСТАВАК ПОСТУПКА ПО ОГЛАСУ БРОЈ 01-4928 од 02.12.2013)

I
(1.) Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова: доктор медицине  - 5 извршилаца  

(2.) Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова: медицинска сестра - техничар, са пуним радним временом -  6 извршилаца.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.)  доктор медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (2.)  Медицинска сестра - техничар  су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.
Кандидати који су поднели пријаве на Оглас за пријем у радни однос  број 01-4928 од 02.12.2013. који је објављен 02.12.2013 – доктори медицине и медицинске сестре (оглас за пријем у радни однос на неодређено време)  поново подносе пријаве, без документације, ако исту нису преузели из Дома здравља. Њихове пријаве на оглас узеће се у разматрање приликом доношења одлуке о заснивању радног односа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља "Др Симо Милошевић" Чукарица
Дана 22.10.2014 објављује се оглас

1. Стручни сарадник за правне послове -1 извршилац, на одређено време, ради замене раднице на боловању.

Услови:
 1. завршен Правни факултет ,
 2. VII 1 степен стручне спреме ,
 3. радно искуство у јавним набавкама
 4. Познавање рада на рачунару ( основни пакет МS Office i Windows окружење)

Заинтересовани кандидати подносе :
 • Пријаву на оглас са кратком бијографијом,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • фотокопију личне карте,
 • уверење о држављанству
 • доказ о радном искуству у јавним набавкама и
 • доказ о познавању рада на рачунару (курс или оцена у току школовања)

Оглас траје 8 дана од дана објављивања огласа на сајту министарства здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, у листу "Данас - додатак Послови" и на сајту infostud

Као доказ о испуњавању услова огласа потребно је да се приложе фотокопије одговарајуће документације.

Неблаговремене и непотпуне молбе се неће узимати у разматрање.

Молбе се предају путем поште или на архиви Дома здравља, Пожешка бр 82. III спрат, соба бр. 15 од 07:00 - 15:00

Сва обавештења о избору кандидата биће објављени на сајту дома здравља Чукарица.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.
Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља Жабаљ
Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66
Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net
ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 1106
Дана: 21.10.2014.

На основу одлуке директора Дома здравља Жабаљ бр.1105 од 20.10.2014. године, Дом здравља Жабаљ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. ТЕХНИЧКИ РАДНИК (ДОМАР-КУЋНИ МАЈСТОР) на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  IV или III степен стручне спреме, завршена школа за к.в. раднике електро, металске или грађевинске струке.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи

Пријаве слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 14,00 часова, са назнаком: „Пријава на оглас за техничког радника (домар-кућни мајстор)“.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Благојевић др Душан

Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине, специјалисте гинекологије и акушерства.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:
 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 2. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 22.10.2014.
Са подацима од: 21.10.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1703
Дана: 16.10.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених и то :

а) медицинска сестра-техничар у смени у Одељењу за продужено лечење, негу и палијативну негу – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира  функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • обавља послове у сменском раду,
 • за свој рад одговара главној сестри - техничару одељења.

б)  лабораторијски техничар у Служби за лабораторијску дијагностику – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • преузима и узима биолошки материјал стационарних болесника и амбулантних болесника,
 • преузима, разврстава и врши регистрацију биолошког материјала,
 • припрема биолошки материјал за рад,
 • ради одређене фазе, односно одређене лабораторијске анализе из области хематологије и хемостазе, биохемије, имунологије, имунохемије, серологије и токсикологије,
 • води рачуна о адекватном одлагању биолошког материјала,
 • брине о одржавању разних анализатора, апарата, аутоматских пипета, фрижидера, замрзивача, водених купатила, микроскопа и других апарата  према распореду,
 • врши дезинфекцију радних површина,
 • одговоран је за хигијену радне просторије,
 • одговоран је за инвентарске предмете,
 • учествује у едукацију лабораторијских техничара на приправничком стажу и ученика средње медицинске школе на практичној едукацији,
 • присуствује стручним колегијумима у служби и стручним састанцима на нивоу болнице,
 • придржава се мера заштите на раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • води медицинску документацију, статистичке и дневне  извештаје, 
 • за свој рад одговара главном лабораторијском техничару службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.б. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа лабораторијског смера, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 16.10.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 21.10.2014.
Са подацима од: 21.10.2014.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 4154/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 4154  од 20.10.2014. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време   до повратка привремено одсутне запослене са боловања


1. Референт за обрачун зарада и услуга..................................................1 извршилац

1. Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу   економску школу или гимназију и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном приправничком испиту

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 21.10.2014. ГОДИНЕ
(до 28.10.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 21.10.2014.
Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци
БРОЈ: 1224
ДАНА: 20.10.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (,,Службени гласник Р.С. “ број 36/2010 и 42/2010), члана 6.  Колективног уговора  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 271. од 03.06.2011.године и члана 18.  Статута  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године , расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос медицинске сестре- техничара на одређено време ради замене привремено одсутне запослене у Служби за здравствену заштиту одраслих са здравственим станицама и амбулантама Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци

Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова:
 • оверену фотокопију дипломе ,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију Лиценце  ,
 • потврду о радном искуству на истим пословима,
 • краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана од дана објављивања, почев од 21.10.2014.године.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља .

Контакт телефон: 022-436-266

Пријаве достављати на адресу:

Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
кадровској служби
Улица Јове Негушевић 5-7

22410 Пећинци

или лично доставити у  Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

В.Д. ДИРЕКТОРА
др Дубравка Цветковић Мићић
спец.интерне медицине
Са подацима од: 20.10.2014.
Завод за јавно здравље Чачак
Број: 3905
Датум: 17.10.2014.г.

На основу чл.37. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гл.РС“ број 36/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14), ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК

РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа на пословима:
РЕФЕРЕНТ  ФАКТУРИСАЊА И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА  у Одељењу за економско финансијске послове

Радни однос се заснива на одређено време  због повећаног обима посла (повећан обим послова наплате потраживања, као и послова фактурисања), у трајању од три месеца.

Број извршилаца: 1

Радно време: пуно радно време.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и друге услове:

УСЛОВИ: - виша школа економског или финансијског смера (VI1), положен возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на рачунару.

Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа: извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној одговарајућој школи(оверена фотокопија); доказ о познавању рада на рачунару- сертификат ако поседује, а уколико не поседује провера се врши непосредно код послодавца и фотокопија возачке дозволе.

Поред напред наведеног, кандидати достављају и кратку биографију.

РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ОГЛАС  је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање.   

Пријаве слати поштом на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра бр.I бр.8.          

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеб сајту Министарства здравља.

Објављено на огласној табли Националне
службе за запошљавање дана 20.10.2014.г.

ВД директор,
др Ана Мишовић
Са подацима од: 20.10.2014.
Институт за ортопедско - хируршке болести "Бањица"
На основу одлуке Управног одбора расписује се:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

Услови- завршен медицински факултет, специјализацијa из ортопедске хирургије и трауматологије, десет година специјалистичког стажа у струци по положеном специјалистичком испиту, научно звање магистара или доктора медицинских наука, или завршен економски факултет и специјализацијa из области менаџмента у здравству или завршен правни факултет и специјализацијa из области менаџмента у здравству, десет година радног стажа на пословима руковођења у здравственој делатности и звање доктора наука.

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:
 • доказ о стручној спреми: оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; потврда о положеном специјалистичком испиту за лица медицинске струке; доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за лица немедицинске струке;
 • доказ о радном искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • биографију, са адресом и контакт телефоном
 • предлог Плана рада и развоја Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ за мандатни период од 4 године.

Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

Пријаве слати на адресу: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Београд, Михаила Аврамовића 28, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Доц. др. Драган Јечменица
Са подацима од: 20.10.2014.
Са подацима од: 17.10.2014.