Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 12.02.2016.
Дом здравља Кула
Поништава се јавни оглас за пријем у радни однос број 277 од 04.02.2016. објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 05.02.2016. и на wеб страници Министарства здравља РС дана  05.02.2016.године којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета  до повратка одсутног запосленог са дужег боловања, за послове 1 извршилац медицинска сестра-техничар у служби ХМП.
Са подацима од: 12.02.2016.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО

Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем


1. ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед.сестре која се налази на неплаћеном одсуству

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним IV степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 12.02.2016.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  1078     од 08.02.2016. год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања


ОЈ Општа болница Пријепоље

1. Сервирка.............................................................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место сервирке -I степен стручне спреме,завршена основна школа
 • Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној основној школи
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу.

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 12.02.2016.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, 51 број: 112-14186/2015 од 29.12.2015.године и дописа Министарства здравља број: 112-01-1296/15, од 31.12.2015.године, за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена већа од 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 17.02.2016. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Резултати огласа биће објављени на интернет презентацији Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs).

Приложену документацију за оглас кандидати могу преузети у Институту, приземље, соба 32.

Пријаве се подносе лично или путем препоручене пошиљке  на адресу: Институт за онкологију и радиологију Србије - Одељење за правне послове (за оглас) - Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 11.02.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 546/1
Датум: 03.02.2016.

На основу Одлуке директора број 546 од 03.02.2016. године и Сагласности Министарства здравља број 112-01-682/2015-02 од 30.06.2015. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос два (2) извршиоца: доктор медицине у Одељењу за образовну и научно-истраживачку делатност Службе за дијагностику и заједничке медицинске послове на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова:
 • под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и осталих специјалиста Одељења обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника (пријем, клинички преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве
 • прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које обрађује уз помоћ старијих лекара,
 • учествује у обезбеђењу перманентне службе  
 • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује високу стручну спрему VII-1 степен - завршен медицински факултет
 2. Положен стручни испит за звање доктора медицине
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеном Медицинском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), не старије од 6 месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе), не старије од 6 месеци
 • Уверење о држављанству РС
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос доктора медицине“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 11.02.2016.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ СРБИЈЕ
Број: 722/2.
Датум: 05.02.2016.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 722/1 и број 539 од 05.02.2016. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:


Техничар II – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб. техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до пет месеци трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Техничар III – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. лаб. или сан.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до пет месеци трајања, због потребе завршетка посла на фракционисању плазме, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: послови на производњи продуката од крви (припрема флуида, припрема раствора, санитација и стерилизација система и др.) обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОР
Др сци мед Градимир Богдановић
Са подацима од: 10.02.2016.
Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 131.
ДАТУМ: 10.2.2016.  год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Специјална болница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутних запослених Физиотерапеут - 2 извршиоца.


Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови за обављање послова:

Завршена  виша или висока здравствена школа струковних студија - VI степен стручне спреме
 • положен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:         
 • фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • фoтoкoпиjу рeшeњa о упису  у КМСЗТС или лиценце,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених и
 • пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

По потреби на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
др Слободан Продановић
Са подацима од: 10.02.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке директора Института број 508 од 02.02.2016. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС

за пријем у радни однос Два (2) извршиоца на одређено време, са пуним радним временом
:

1. Mедицинска сестра-техничар у Одељењу неонаталне хирургије Службе опште дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на одређено време, до 29.02.2016. године – Један (1) извршилац

2. Mедицинска сестра-техничар на Одељењу урологије у Служби опште дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на одређено време, до повратка запослене са  боловања– Један (1) извршилац.

Опис посла:
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, педијатријски или општи смер
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,,
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице (оверена),
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре на Клиници за дечју хирургију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 10.02.2016.
Дом здравља Суботица
Број:01-728
Дана:10.02.2016.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-457 од 19.02.2015 године,  директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запосленог на дужем одсуству због боловања са пуним радним временом, следећих кадрова:

а) – возач  – 1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-6386  oд 30.12.2015. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I)  су:
 • КВ возач или КВ радник или завршена  осмогодишња школа и
 • положен возачки испит Б категорије

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 10.02.2016.
Дом здравља Кикинда
Датум:08.02.2016. године
Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-4/1 од 08.02.2016. године, директор „Дома здравља Кикинда“ расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I


1. Медицинске сестре/техничара на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта у граду- 1 (један) извршилац

Опис  послова: Асистира лекару у извођењу дијагностичких поступака,Асистира код мањих хируршких интервенција,Даје све врсте ињекција самостално, изузев оних код којих је потребан надзор лекара, Стерилише инструменте и материјал за рад и одговара за стерилност истих,Превија и обрађује ране,Води евиденцију о утрошку материјала,Води и доставља дневне и месечне извештаје о раду,Даје савете и објашњења о последицама у циљу стварања хигијенских навика у породици,Суделује у спровођењу примарне здравствене заштите, Спроводи вакцинације и ревакцинације, резултате региструје у вакциони картон ,здравствени картон и у здравствену књижицу,Асистира лекару код вађења страног тела из коже, носа, ушног канала, обрада опекотина, тампонада носа, скидање копчи и шавова привремена имобилизација,Учествује у систематским прегледима одраслих,Врши мерење ТТ, ТВ, узимање плантограма, оријентациони преглед вида и слуха, испирање уха,Ради на ЕКГ апарату,Врши давање кисеоника,Укључује инхалатор по налогу лекара,Врши едукацију дијабетичара, Врши заказивање прегледа ,Води свеукупну медицинску документацију, протоколе, Врши електронску обраду фактура,Наплаћује учешће осигураним лицима у трошку здравствене заштите, као и услуге лицима која немају здравствено осигурање.

2. Медицинске сестре/техничара на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за поливалентну патронажу –здравствена амбуланта на селу- 2 (два) извршиоца
Опис послова: Иде у кућне посете и учествује у тимском раду, по налогу лекара и према Правилнику о обиму и садржају здравствене заштите и (породиљи и новорођенчету, трудници, трудници са високоризичном трудноћном, одојчету, малом детету у другој и четвртој години живота, особама преко 65 година живота, оболелом лицу од активне туберкулозе, заразних болести, малигних обољења, шећерне болести, тежих хроничних обољења, кардиоваскуларних обољења , особама са инвалидитетом),Асистира лекару у извођењу дијагностичких поступака,Даје све врсте ињекција самостално, изузев оних код којих је потребан надзор лекара, Врши едукацију члана породице као равноправног члана тима ,Отвара венски пут браунилом,Превија на терену и едукује члана породице да сам врши превијање и тоалету свих рана када постоји потреба и услови за то, Врши обраду свих рана на терену, Даје инсулинску терапију,Стерилише инструменте и материјал и одговара за стерилност истог,Узима брис са одређених површина на терену, Врши административне послове: ради евиденцију о утрошку материјала, води и доставља дневне, месечне, тромесечне, шетомесечне и годишње извештаје, Требује лекове и сав потребан санитетски и штампани материјал потребан за рад  свога тима,Вођење дневне евиденције извршених прегледа и услуга и исте уноси у рачунар за израду електронске фактуре,вођење протокола, уноси податке у електронски картон пацијента,Контактира са члановима породице болесника телефоном и прима позиве, Врши едукацију чланова породице и даје упутство за првенција декубитуса, Сарадјује са органима локалних управа, Службом социјалне заштите,Црвеним крстом, предшколским и  школским установама и другим институцијама ако за то постоји потреба,Рано откривање ризико-фактора, ризико-понашања, болести и поремећаја здравља ради благовремене неге, лечења и рехабилитације,По потреби ради у тиму са изабраним лекаром и обавља послове и задатке медицинске сестре која је у тиму са изабраним лекаром,Наплаћује учешће осигураних лица у трошку здравствене заштите и наплаћене износе предаје благајни.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршена средња медицинска школа општег смера,
 • IV степен стручне спреме;
 • Положен стручни испит.

Уз пријаву се подноси:
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер;
 • Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

II
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:
 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,
 2. Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 4. Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце или решење о упису у именик коморе медицинских сестар и здравтвених техничара Србије.

III
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

IV
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Кикинда.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

V
Пријаве слати на адресу: „Дом здравља Кикинда“
Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или
лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

Директор „Дом здравља Кикинда“
Др Биљана Марковић
Са подацима од: 10.02.2016.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
Број: 372
Датум: 09.02.2016.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) и одлуке директора бр. 371 од дана 09.02.2016. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


а) На одређено време  на период од 12 месеци због повећаног обима послова,  на пословима:

РАДНИК У КУХИЊИ – 2 извршиоца

ОПИС ПОСЛОВА:
 • одржава хигијену  просторија које припадају кухињи и ресторану,  
 • пере посуђе и прибор у кухињи,
 • ради на чишћењу намирница у поступку припреме за спремање оброка,
 • допрема храну на одељења Болнице  и враћа посуђе у кухињу,
 • ради и друге послове из делокруга рада  по налогу главног кувара,
 • ради и друге послове по налогу Директора Болнице.
 • за свој рад одговоран је главном кувару.

УСЛОВИ:
 • I степен стручне спреме-НКВ радник,
 • завршена основна школа

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директорица:
Проф. др Нада Наумовић
Са подацима од: 10.02.2016.
Са подацима од: 09.02.2016.
Дом здравља Блаце
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 246/3
29.01.2016. године
БЛАЦЕ

На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.1/15), и члана 21. Статута Дома здравља Блаце, а у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2013.годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Директор Дома здравља Блаце дана 29.01.2016.године, расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време, најдуже до 6 месеци, због повећаног обима посла:

а) доктор стоматологије у Одсеку опште стоматологије – 1 (један ) извршилац

Опис послова:
 • Обавља послове доктора стоматологије у складу са нормативима медицинског рада из области стоматологије.
 • Обавља и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому здравља Блаце бр. 371 од 05.03.2015.године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  из тачке 1а. су:
 • VII степен стручне спреме - стоматолошки факултет,
 • Положен стручни испит за звање доктора стоматологије.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора стоматологије,
 • Неоверену фотокопију личне карте.

3.
Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:
 • Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Решење о упису у именик стоматолошке  коморе Србије.

Уколико изабрани кадидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

4.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласнот за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Блаце.

5.
Оглас објсвити код Националне службе за запопшљавање, и на web страници Министарства здравсља Републике Србије.

6.
Рок за подношење пријеве је 8. дана од дан аобјевљивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучи ће директор.

Одлука о избору кандидата доне ће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава

7.
Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или путем поште на одресу: Дома здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић 55, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор стоматологије“

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

Директор
др Радољуб Дуњић
спец. интерне медицине
Са подацима од: 09.02.2016.
Са подацима од: 09.02.2016.
Са подацима од: 09.02.2016.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 632
01.02.2016.године
Зајечар

На основу чл.7. 8 и 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 1/2015), кадровског плана за 2014.годину број112-0100952/2014-02 и обавештења Министарства здравља бр.112-01-1296/15 од 31.12.2015.године, Здравствени центар Зајечар расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

1. ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на неодређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове: завршен медицински факултет VII стручне спреме и положен стручни испит;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.
 • биографија

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 09.02.2016.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 696/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 696 од  08.02.2016. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом,  до повратка привремено одсутног запосленог са неплаћеног одсуства


1. Спремач/Спремачица здравствених просторија .........................  1 извршилац

2. Медицинска сестра – техничар ......................................................... 1 извршилац (за рад на одељењу Збрињавање и пријем ургентних стања)

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи
 • Уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности

Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу-општи смер и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС». Назначити у молби датум почетка огласа.

Оглас важи од  09.02.2016. године до 16.02.2016. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 08.02.2016.
Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број:  161
Дана: 04.02.2016. године
ВРБАС

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 04.02.2016.године расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( до повратка стално запосленe са породиљског одсуства и oдсуства са рада ради неге детета) :

БИОХЕМИJСКО-ЗДРАВСТВЕНИ ЛАБОРАНТ ЗА РАД НА ТЕРЕНУ  у Служби за лабораторијску дијагностику  -  1 ( један ) извршилац

Опис послова:
 • учествује у пружању здравствених услуга у оквиру послова за које је оспособљен редовним школовањем;
 • излази на терен ради узимања материјала за лабораторијске анализе
 • припрема материјал за обраду и врши обраду у оквиру своје стручне оспособљености;
 • води потребне административне послове;
 • ради и друге послове из делокруга свог рада;
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и директору Дома здравља.

2.    
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године,  Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1990 од 25.11.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 560 од 21.03.2014. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1979 од 14.11.2014. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су :
IV степен стручне спреме;
 • Средња медицинска школа, смер – лабораторијски техничар;
 • положен стручни испит ;
 • поред општих здравствених услова, на овом радном месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима;

Радно место са посебним условима рада.

3.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1. треба да достави:
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној  Средњој медицинској школи, смер-лабораторијски техничар;
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара;
 • кратку биографију.

4.
Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да  достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);
 • лиценцу за лабораторијског техничара.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

5.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

7.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs).

8.
Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове лабoраторијског техничара“.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 04.02.2016. ГОДИНЕ ( ДО 12.02. 2016. ГОДИНЕ )

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 08.02.2016.
Са подацима од: 05.02.2016.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 277
Дана, 04.02.2016.године

На основу одредаба члана 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 276 од 04.02.2016.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка одсутног запосленог са дужег боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за следеће послове:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ ХМП - 1 извршилац у организационој јединици Служба хитне медицинске помоћи

Опис послова:
а) Асистира лекару при указивању помоћи у амбуланти и на терену;
б) Даје терапију пацијентима по налогу доктора;
ц) Прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима;
ч) При доласку на рад врши примопредају смене и том приликом врши контролу исправности апарата, инструмената и количине санитетског материјала и лекова, по потреби мења флаше за кисеоник у амбуланти и у санитетском возилу;
ћ) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;
е) Врши требовање потребног санитетског материјала и прибора;
ф) Обављање по потреби медицинско-техничких дијагностичких и терапијских процедура по налогу (захтеву) лекара:
 • снимање ЕКГ апаратом;
 • давање интравенске, интрамускуларне и субкутане ињекционе терапије;
 • давање инфузионе терапије;
 • замена уринарног катетера;
 • превијање рана и друге медицинско техничке процедуре по захтеву лекара;
 • надзор болесника у амбулантном делу возила;
г) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;
х) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација) и уписивање података у теренски и амбулантни протокол болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, вођење здравствене евиденције;
и) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;
ј) Води потребну медицинску документацију (регистар о издатим наркотицима на налог и друго);
к) Фактурише извршене услуге;
л) Одржава чистоћу амбулантног дела санитетског возила;
м) Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање).

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године са свим пратећим изменама.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;
 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • фотокопија личне карте (са читача);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Медицинска сестра - техничар у Служби ХМП“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 05.02.2016.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Број:355
Дана: 05.02.2016. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време одсуства због боловања)


Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1. IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са боловања;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован
Са подацима од: 05.02.2016.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/74
Шабац, 05.02.2016.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања (породиљско одсуство и одсуство ради неге детета)

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић с.р.
Са подацима од: 04.02.2016.
Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број: 161
Дана: 04.02.2016. године
ВРБАС

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 04.02.2016.године расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( до повратка стално запосленe са породиљског одсуства и oдсуства са рада ради неге детета) :

БИОХЕМИJСКО-ЗДРАВСТВЕНИ ЛАБОРАНТ ЗА РАД НА ТЕРЕНУ  у Служби за лабораторијску дијагностику  -  1 ( један ) извршилац

Опис послова:
 • учествује у пружању здравствених услуга у оквиру послова за које је оспособљен редовним школовањем;
 • излази на терен ради узимања материјала за лабораторијске анализе;
 • припрема материјал за обраду и врши обраду у оквиру своје стручне оспособљености;
 • води потребне административне послове;
 • ради и друге послове из делокруга свог рада;
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и директору Дома здравља.

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године,  Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1990 од 25.11.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 560 од 21.03.2014. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1979 од 14.11.2014. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су :
 • IV степен стручне спреме;
 • Средња медицинска школа, смер – лабораторијски техничар;
 • положен стручни испит ;
 • поред општих здравствених услова, на овом радном месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима;

Радно место са посебним условима рада.

3.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1. треба да достави:
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној  Средњој медицинској школи, смер-лабораторијски техничар;
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара;
 • кратку биографију.

4.
Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да  достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);
 • лиценцу за лабораторијског техничара.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

5.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

7.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs).

8.
Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове лабoраторијског техничара“.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 04.02.2016. ГОДИНЕ ( ДО 12.02. 2016. ГОДИНЕ )

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 04.02.2016.
Са подацима од: 03.02.2016.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед.сестре која се налази на боловању, и

2. ЈЕДНОГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним IV степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 03.02.2016.
Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
Број: 142
Дана: 03.02.2016.године

На основу члана 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС.број 1/2015) , члана 23.Статута Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, бр.446 од 29.06.2007.године, расписује се

ОГЛАС
За пријем у радни однос, на одређено време, са пуним радним временом за радно место


Доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, са здравственим станицама и амбулантама Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци

Број извршилаца:1

Поред општих услова за заснивање радног односа утвршених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • завршен VII степен стручне спрене, завршен Медицински факултет;
 • положен стручни испит.

Сваки кандидат је дужан да уз пријаву – биографију приложи следећу документацију:
 • Оверену фотокопију дипломе;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију личне карте;
 • Краћу биографију.

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном сајту Националне службе за запошљавање (до 11.02.2016.године).

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља.

Контакт телефон:022-436-266

Пријаве на адресу.
Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци - кадровској служби
Улица Јове Негушевић 5-7
22410 Пећинци или лично доставити у Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци

ДИРЕКТОР
Др Дубравка Цветковић Мићић спец.интерне медицине
Са подацима од: 02.02.2016.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-579
Датум: 30.01.2016.године
Врање

На основу  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС“ бр.1/2015),  а у вези са чланом 37. став 1. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013. годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Одлуке  в.д.директора  Здравственог центра Врање број 01-578 од 30.01.2016.године, Здравствени центар Врање расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време,  до 3 (три) месеца


1. Возач....................................................    4 извршиоца,

у Служби хитне медицинске помоћи ОЈ Дом здравља Врање, Здравственог центра Врање,  на одређено време, због објективних разлога, наступањем одређеног догађаја – пружање здравствене заштите мигрантима.

Услови:
 • КВ или ВКВ возач са „Б“ и „Ц“ категоријом;

2. Медицинска  сестра – техничар ................................................ 9 извршиоца,

у Служби хитне медицинске помоћи ОЈ Дом здравља Врање, Здравственог центра Врање,  на одређено време, због објективних разлога, наступањем одређеног догађаја – пружање здравствене заштите мигрантима.

Услови:
 • IV степен стручне спреме, медицинске струке – општи  смер, положен стручни испит и поседовање дозволе за рад – лиценца;  

3. Доктор медицине – .....................................................    12 извршиоца

у Служби хитне медицинске помоћи ОЈ Дом здравља Врање, Здравственог центра Врање,  на одређено време, због објективних разлога, наступањем одређеног догађаја – пружање здравствене заштите мигрантима.

Услови:
 • VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, положен стручни испит и поседовање дозволе за рад – лиценца;

Заинтересовани кандидати, за такчу 2. и 3., уз пријаву, као доказ о испуњењу наведних услова, подносе следећа документа: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа.

Заинтересовани кандидати за тачку 1. Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова, подносе следећа документа: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, фотокопију возачке дозволе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података,  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује в.д.директора Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидати по пријему радити.

Рок у коме кандидати морају бити обавештени о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које ће се засновати радни однос.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана огласа објављивања на web.сајту Министарства здравља РС, и огласној табли Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком „за радно место (навести образовање) у Служби (навести службу)“  доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1.  

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
Са подацима од: 02.02.2016.
Са подацима од: 01.02.2016.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/51
Шабац, 01.02.2016.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Виша медицинска сестра – техничар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања (породиљско одсуство и одсуство ради неге детета)

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена виша медицинска школа – VI степен стручне спреме и
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић с.р.
Са подацима од: 01.02.2016.
Са подацима од: 01.02.2016.
Завод за јавно здравље Шабац
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Број: 166/1
28.01.2015. године
ШАБАЦ

На основу члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гласник РС», бр. 36/2010), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа на одређено време због привременог повећања обима рада


1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време са два извршиоца, са пуним радним временом, због привременог повећања обима рада  на пословима лабораторијског  техничара у Одељењу за клиничку микробиологију, при Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Шабац.

Опис послова:
 • Припрема, узимање и пријем биолошког материјала, вођење медицинске документације и дезинфекцију радне површине;
 • прављење и бојење препарата;
 • припрема хранљивих подлога према рецептури, стерилизација, разливање и дистрибуција подлога, засејавање контролних узорака подлога;
 • припрема радних стандарда и референтних реагенаса и култура;
 • обрада и засејавање узорака на одговарајуће подлоге;
 • пресејавање контролних сојева и засејавање култура на одговарајуће подлоге;
 • израда антибиограма;
 • обезбеђивање крви за бактериолошке подлоге;
 • извођење серолошких реакција; 
 • обрада биолошког материјала (хомогенизација, центрифугирање);
 • стерилно узимање узорака у одговарајућу амбалажу, вођење евиденције узорака;
 • одржавање сојева-припрема одговарајуће подлоге, засејавање сојева;
 • миколошки преглед;
 • евиденција и праћење основних параметара рада аутоклава, стерилизатора, фрижидера, вага и осталих мерних апарата;
 • завођење резултата, формирање радне листе, поступак обраде по правилнику, засејавање миколошких подлога, преглед материјала, развођење налаза, издавање или слање резултата;
 • прављење и достављање извештаја у сарадњи са руководиоцем;
 • требовање, складиштење и вођење евиденције потрошног материјала;
 • отапање колонија, преношење на крвни агар, подела антибиотика, термостатирање;
 • дезинфекција радног простора;
 • дестилација воде, контрола и чишћење дестилатора;
 • техничка обрада и штампање микробиолошких налаза;
 • води рачуна о исправности и одржавању апарата;
 • стара се о безбедном уклањању отпадног материјала;
 • обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

2. Услови за рад:
 • завршена медицинска школа, одсек лабораторијски  техничар;
 • положен стручни испит;
 • дозвола за рад-лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору

3. Уз пријаву са радном биографијом и фотокопијом  личне карте кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Директор,
Прим. др Милијана Поповић, с.р.
Са подацима од: 01.02.2016.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 540 од  25.01.2016. год.,а на основу закључка 51 број 112-14186/2015 од 29.12.2015.године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС, Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на  неодређено време

ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење у Сјеници


1. Доктор  медицине ......................................................... 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине  – VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем  фскултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић  
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  662       од  29.01.2016.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Општа болница Ужице

1. Доктор медицине...............................................................1 извршилац
2. Виша медицинска сестра техничар општи смер................................... 1 извршилац
3. Гинеколошко акушерска сестра................................................. 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Пожега
1. Доктор медицине.............................................................. 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Ужице
1. Доктор медицине............................................................. 3 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктор медицине – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно место више медицинске  сестре техничара општи смер -VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
 • За радно место гинеколошко акушерске сестре – IV  степен стручне спреме,завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном факултету односно одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 01.02.2016.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-66
29.01.2016.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево           бр  6-65   од  29.01.2016. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом   у  Служби за гинекологију и акушерство – Одељење за неонатологију, Општа болница 1 (једне )  педијатријске сестре ради замене запослене која се налази на  боловању.


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница": СМШ педијатријског  смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије, почев од    01.02. 2016.године.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 29.01.2016.
Са подацима од: 29.01.2016.
Завод за хитну медицинску помоћ "Ниш"
На основу чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС" број 36/2010), чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ "Ниш" у Нишу број 4103 од 02.09.2008. године у својству  директора Завода доносим следећу

ОДЛУКУ
О расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до повратка привремено одсутног радника:


ЈЕДНОГ ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:
 • завршена Техничка школа - III степен.

За пријем у радни однос неопходна је претходна провера здравствене способности од надлежне службе за рад на радним местима са повећаним ризиком (возачка дозвола „Б“ категорије), за кандидата који буде изабран.

Посебни услови:
 • отежани због рада у сменама и ноћу, изложеност метеоролошким променама и психофизичким напорима.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:
 • молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,
 • диплому о завршеној Техничкој школи  III степен стручне спреме.
 • фотокопију возачке дозволе за возача „Б“ категорије.
 • извод из матичне књиге рођених
 • кратку биографију – CV
 • фотокопију важеће личне карте

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Завод за хитну  медицинску помоћ „Ниш“ 18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће  Директор Завода за хитну медицинску помоћ „Ниш“ у Нишу, након приспеле огласне документације.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
др Славољуб Живадиновић спец.  ургентне медицине
Са подацима од: 29.01.2016.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

расписује

ОГЛАС
за пријем


1. ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед.сестре која се налази на неплаћеном одсуству

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним IV степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 29.01.2016.
Клинички центар Ниш
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр.___2538/1
Датум:28.01.2016. год.

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15), а за потребе Клиничког центра Ниш и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 2538 од 28.01.2016. године, директор Клиничкog центрa Ниш расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 21 ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

I
Оглашава се потреба за пријем 21 здравственог радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

а) 4 више медицинске сестре-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
б) 13 медицинских сестара-техничарa ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
в) 1 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра одељења за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
г) 2 рендген техничара ради попуне радног места рендген техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
НАПОМЕНА: Уколико се на расписан оглас за пријем  рендген техничара не пријави ни један кандидат са средњом медицинском школом (као што је била ситуација на претходна два огласа из разлога што у евиденцији Националне службе за запошљавање нема ни једног рендген техничара са средњом стручном спремом због укидања тог одсека у средњим медицинским школама од 1991. године), у радни однос ће се примити кандидати са вишом или високом стручном спремом радиолошког смера.
д) 1 вишег физиотерапеута ради попуне радног места виши физиотерапеут за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:
 • Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:
 • Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:
 • Завршена средња медицинска школа – одсек акушерских сестара, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:
 • Завршена средња медицинска школа – одсек за рендген техничаре, положен стручни испит. (Завршена виша медицинска школа – одсек за радиолошког техничара, положен стручни испит, у случају да се не пријаве кандидати са средњом стручном спремом).

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд су:
 • Завршена виша медицинска школа – одсек физиотерапеута, положен стручни испит.

III
Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија радне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 21 здравственог радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII
Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII
Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X
Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,
БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48
СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ
Са подацима од: 29.01.2016.