Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 18.09.2017.
Дом здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пробним радом од 2 месеца и  пуним радним временом, на пословима:

 

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -ОПШТЕГ СМЕРА – 2  извршиоца

 

УСЛОВИ:  медицинска школа-општег смера,  IV/1 степен стручне спреме, положен стручни испит,  дозвола за рад-лиценца, возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару пожељно најмање две године радног искуствау струци.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-општег смера,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак ( потврду издаје суд),не старије од 6 месеци,

-фотокопија возачке дозволе Б категорије,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење пријава  је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 18.09.2017.
Специјална болница "Свети Сава", Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 1/2015), у складу са Кадровским планом Болнице за 2017. годину, указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време од једне године,  до повратка уговорених запослених са неплаћеног одсуства са рада,  на радном месту:

- виша медицинска сестра, један извршилац, ради замене запослене до повратка са неплаћеног одсуства са рада (Мирјана Вујић, струковна медицинска сеста) и

- медицинска сестра-техничар, један извршилац, ради замене  запослене до повратка са неплаћеног одсуства са рада (Сузана Ставрић, медицинска сестра-техничар) , доносим

 

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

 

I

 Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

 

Један извршилац на одређено време до повратка запослене са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,

-       Виша медицинска сестра,

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- Виша медицинска школа или Висока здравствена школа

  струковних студија – струковна медицинска сестра,

- стручни испит,

                                 - лиценца.

 

Један извршилац на одређено време до повратка запослене са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,

-       Медицинска сестра – техничар,

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца.

 

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

-          Диплома о завршеној траженој школи,

-          Уверење о положеном траженом стручном испиту,

-          Лиценца издата од надлежног органа,

-          Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

     Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

     Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање град Београд,

     у складу са законом.

 

IV

     Слободне послове из тачке 1. ове одлуке поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

 

V

     Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

     наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу,  у року од 8 дана од дана

     објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

     (Оглас ће бити објављен дана 20.09.2017. године)

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић

Са подацима од: 18.09.2017.
Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1635  од  15.09.2017. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутних радника за рад у Општој болници Пирот, са пуним радним временом за следећа радна места

 

1.  Виша медицинска сестра, техничар  у Служби ортопедије-  1извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
-  завршена виша медицинска школа- општи смер, VI степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

2.Медицинска сестра, техничар у Служби неурологије- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену Средњу медицинску школу- општи смер, положен стручни испит.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 18.09.2017.године (до 26.09.2017.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић

Са подацима од: 18.09.2017.
Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5128/1 од 04.09.2017. године, расписује се:

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове

 

Оператер – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

-          ССС – IV степен ст.спреме, Средња техничка или друга средња школа

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на пријему и регистрацији давалаца, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пријем давалаца, регистрација и унос података у рачунар, издавање потврда о давању крви, учешће у административној контроли крви, провера и усглашавање унетих података, штампање потребних извештаја и етикета за кориснике, претраживање базе података и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

·          Фотокопију дипломе

·          Кратку биографију

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др сци мед Градимир Богдановић

Са подацима од: 18.09.2017.
Дом здравља Велико Градиште

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС" бр.1/2015), и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља "Велико Градиште", Дом здравља Велико Градиште расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

                1.  Медицинска сестра-техничар  - на одређено време до 31.12.2017. године, са пуним радним временом- 1 извршилац

               

                Услови за заснивање радног односа:

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:


            Услови за заснивање радног односа
су : IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит.

 

          Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

             -  пријаву на конкурс са потпуном личном и радном биографијом, телефоном и е маил адресом

                - оверену фотокопију дипломе о  завршеној школи

                -  оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту

                - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

                - фотокопију личне карте

                Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији "Послови", код Националне службе за запошљавање.

                Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

                Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор др Љиљана Стевановић.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

                По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

                За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240

 

Директор

Дома здравља Велико Градиште

Др Љиљана Стевановић

Са подацима од: 18.09.2017.
Институт за реуматологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015) и члана 22. Института за реуматологију директор Института расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                                                 

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ БОЛЕСНИКА на неодређено време, са пуним радним временом, уз пробни рад од три месеца (три извршиоца)

                             

Услови:

- завршена средња медицинска школа-општи смер,

- положен стручни испит за медицинску сестру техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

 Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

 

2.     ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР на неодређено време, са пуним радним временом, уз пробни рад три месеца (један извршилац)

 

Услови:

- завршена средња медицинска школа- смер лабораторијски техничар,

- положен стручни испит за лабораторијског техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

- најмање две године радног искуства у струци.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- фотокопију радне књижице или уговора о раду или потврде о раду,

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

 

3. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ у Болничкој апотеци, на одређено време, у трајању од 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, уз пробни рад од три месеца (један извршилац)

 

Услови:

- завршен Фармацеутски факултет,

- положен стручни испит за дипломираног фармацеута,

- лиценца Фармацеутске коморе Србије и

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за дипломираног фармацеута,

- фотокопију лиценце Фармацеутске коморе Србије, 

- фотокопију личне карте.

 

 

Пријаве са неопходних прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови",  на адресу: Институт за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов

Са подацима од: 18.09.2017.
Општа болница Сремска Митровица

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

1. Шеф Одсека за клиничку патологију –  Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршен Медицински факултет и положен специјалистички испит из патолошке анатомије  (VII-2  степен стручне спреме), 3 године радног искуства након положеног специјалистичког испита.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Медицинска сестра техничар   Одељење опште хирургије 1 и дечје хирургије, Служба опште хирургије – Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013,75/2014 и 13/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера,  положен стручни испит (IV степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

 

3. Медицинска сестра техничар   Одељење опште хирургије 2, Служба опште хирургије – Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013,75/2014 и 13/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера,  положен стручни испит (IV степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

4. Медицинска сестра техничар     Одељење опште хирургије 3, Служба опште хирургије – Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013,75/2014 и 13/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера,  положен стручни испит (IV степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

5. Медицинска сестра -техничар  – Дерматовнеролошка амбуланта са алергологијом - Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена  средња Медицинска школа општег смера положен стручни испит  (IV степен стручне спреме )

 

 

6. Медицинска сестра -техничар  – Одељење урологије, Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена  средња Медицинска школа општег смера положен стручни испит  (IV степен стручне спреме )

 

 

7. Медицинска сестра –техничар на одељењу  – Одељење интерне медицине, Одељење кардиологије и коронарне јединице, Служба интерне медицине - Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом.

  – извршилаца 2.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена  средња Медицинска школа општег смера положен стручни испит  (IV степен стручне спреме )

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном специјалистичком испитуза радно место – 

   шеф одсека за клиничку патологију,

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада Сремска Митровица.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

Са подацима од: 18.09.2017.
Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2017. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /39 од  13.09.2017.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.     Вишњг радиолошког техничара – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику ради замене одсутне запослене која се налази на неплаћеном одсуству

2.     Медицинске сестре-техничара –1 извршиоца на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

3.     Медицинске сестре-техничара –1 извршиоца на одређено време, у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за рад  у Одељењу за анестезију са реаниматологијом због повећаног обима посла

4.     Медицинске сестре-техничара –1 извршиоца на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Служби за општу хирургију ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

Услови за обавњање послова под редним бројем 1 су:: Завршена виша медицинска школа радиолошког смера и једна (1) година радног искуства у струци са положеним стручним испитом или завршена висока здравствена школа струковних студија – студијски програм за струковне медицинске радиологе, обављен приправнички стаж и положен стручни испит.

Опис послова вишег радиолошког техничара  -Ради самостално или асистира код свих контрасних рендгенолошких прегледа нарочито интравенских, обавља послове и задатке рентген техничара, као и друге послове из делокруга рада вишег рентхген техничара

 

Услови за обављање послова под редним бројем 2 су : Завршена  средња медицинска школа, обављен приправнички стаж и положен приправнички испит.

Опис послова медицинске сестре у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију:Припрема парафинотерапије (парафински облози, парафинске купке – локално).Припрема фанго облога (блато), припрема болесника и самостално извођење облога.Припрема купке, делимично и опште.Уз физиотерапеута суделује и помаже болесницима у школи хода.Примењује крио облоге и крио масаже.Обавља и друге послове по налогу главног физиотерапеута и начелника службе.

Услови за обављање послова под редним бројем 3 су: Завршена средња медицинска школа општег смера, обављен приправнички стаж и положен приправнички испит.

Опис послова медицинске сестре у Одељењу за анестезију са реаниматологијом:  Врши пријем болесника.Формира интезивне листе, као и сву потребну документацију.Врши контролу свих виталних параметра.Прикључује апарате (мониторе, респираторе), контрола и одржавање истих.Припрема терапију и дају исту по налогу лекара.Узима крв и урин за лабораторијске анализе.Врши прање и одржавање мидицинског ивентара.Врши негу болесника.Врши контролу болесничког веша и целокупног ивентара.Припрема лекове за анестезију и интезивну негу.Асистира код кардиопулмоналне реанимације.Врши припрему свих апарата за давање анестезије (провера и замена гасова, добијање тубуса, ервеја и сл.) и вакум аспиратора.Врши припрему свих раствора потребних за анестезију као и инфузију.Припрема иструменте и материјал за ендотрахијалну интубацију.Даје премедикацију.Врши пријем болесника на операциони сто (налажење вена, мерење виталних функција).Асистира анестезиологу у току анестезије.Распрема апарате после анестезије.Пере црева, балоне тубуса и сл..Мери виталне параметре, разговара са болесником који се спрема за операцију.Врши постоперативни надзор болесника у соби за буђење.Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу начелника Службе.За свој рад непосредно одговара начелнику службе и главној сестри.

Услови за обављање послова под редним бројем 4 су: Завршена средња медицинска школа општег смера са обављеним приправничким стажом и положеним приправничким испитом, а за обављање послова медицинске сестре у Служби за педијатрију средња медицинска школа педијатријског или општег смера са обављеним приправничким стажом и положеним приправничким испитом.

Опис послова медицинске сестре под редним бројем 4 су:Обавља целокупну терапију одређену од стране лекара, врши обраду болесника за преглед. Припрема болесника и материјал за потребе интервенције, узима материјал за анализу, пружа сву потребну негу и помоћ болеснику у границама својих стручних могућности.Одржава хигијену лежећих болесника.Врши примопредају болесничког и болничког веша, одела и предмета и о томе саставља писмени документ, одговара за свакодневно одржавање чистоће кревета и постељине.Врши примопредају дужности писмено у за то сврхе устројеној књизи, у време како је то распоредом одређено, остаје у смени и по истеку радног времена до примопредаје дужности наредној смени и о томе обавештава главну медицинску сестру најкасније наредног дана.Даје информације о болесницима  (да ли се налазе на лечењу). О свим уоченим променама у току рада обавештава лекара службе, а исто тако и на захтев болесникаРади и друге послове из свог делокруга а по налогу начелника службе, лекара и главне сестре.Води потребну евиденцију, храни болеснике, односно врши надзор над донетим понудама.За свој рад непосредно одговара главној медицинској сестри, начелнику одељења, шефу диспанзера или одсека.Ради и друге послове по налогу начелника којем непосредно одговара.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  1, 2, 3, и 4 подносе:

·          Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој односно средњој медицинској школи;

·          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·          Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·          Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА

Др Мирко Стојисављевић

Са подацима од: 18.09.2017.
Специјална болница за интерне болести Младеновац

На основу чл. 23 Статута болнице, а у складу са сагласношћу за пријем у радни однос од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, Зaкључак бр.112-8183/2017. од 29.08.2017, као и у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе, В.Д.Директора донео је Одлуку о пријему у радни однос и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.     Лекар специјалиста интерне медицине – 1 извршилац – за рад на интерним одељењима.

Услови: Завршен медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме, завршена специјализација из интерне медицине, положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о систематизацији послова болнице.

2.     Доктор медицине -  3 извршиоца – за рад на болничким одељењима

Услови: Завршен медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме и положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о систематизацији послова болнице.

3.     Медицински техничар – 5 извршиоца – за рад на болничким одељењима

Услови: Завршена средња медицинска школа  IV степен, општи смер и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати подносе:

-       молбу за пријем са биографијом, адресом, контакт телефоном, мејлом, као и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

-       Оверену Фотокопију дипломе о завршеној школи, односно факултету и специјализацији

-       Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-       Фотокопију личне карте или очитане податке

-       Оверену фотокопију венчанице – уколико су претходна документа издата на девојачко презиме

-       Оверену фотокопију Лиценце или решења о упису у одговарајућу Комору

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос у болници.

Рок за подношење молби са захтеваном документацијом је 8 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства здравља. Молбе се подносе у затвореним ковертама лично или поштом на адресу Специјална болница за интерне болести Младеновац, Војводе Мишића бр. 2,114000 Младеновац, са назнаком „За оглас редни број: __“.

                Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

                Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од дана истека рока за подношење молби и биће достављена свим кандидатима.

 

 

в. д. директора болнице

др Весна Ђукић

Са подацима од: 18.09.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 4. тачка 1) Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-5847/1 од 15.09.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене

привремено одсутног запосленог

               

- ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ...................1 извршилац

 

Опис послова:

Обавља послове специјалне здравствене неге, терапије, лечења и рехабилитације пацијената. Спроводи административни поступак пријема и отпуста пацијената, чување одеће, новца и драгоцености. Спроводи специјалну негу психијатријских пацијената која се базира на хуманом односу према пацијенту и његовој породици. Учествује у дијагностичким и терапеутским поступцима, организује и врши надзор над одржавањем хигијене пацијента, контролише хигијенско- епидемиолошку ситуацију, контролу регистровања виталних знакова, храњење пацијента, вештачка исхрана пацијента, надзор над узимањем оброка, учествовање у визити, припрема пацијента за лекарски преглед, узимање и слање материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента на разне прегледе, учествује у пружању хитне помоћи пацијенту. Учествује у раду терапијске заједнице, радно- окупационим програмима пацијента, психотерапијским групама. Обавља индивидуалне едукативне разговоре са пацијентима и члановима њихових породица. Одговоран је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекстава и сл. Дужан је да чува професионалну тајну тј. податке о здравственом стању пацијента и узроцима, околностима и последицама тог стања. Дужан је да се придржава општих и појединачних аката Болнице. Одговоран је за правилно вођење медицинске документације из домена своје одговорности. Ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца. Непосредно је одговоран главној медицинској сестри- техничару Центра, односно Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради.

 

-2-

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр.03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр.03-5180/1 од 29.08.2017. године:

 

1) Завршена Виша медицинска школа, VI степен стручне спреме;

2) Положен стручни испит;

3) Лиценца.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милaн Станојковић

Са подацима од: 18.09.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37., став 4. тачка 1) Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-5841/1 од 15.09.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене

привремено одсутне запослене

               

- ПСИХОЛОГ .....................1 извршилац

 

Опис послова:

Ради под супервизијом специјалисте психолога, на пословима психодијагностике и психотерапије. Укључује се у рад социотерапијског тима на одељењу односно одсеку, присуствује визитама.  Активан је члан мултидисциплинарних тимова на одељењу или у Дневној болници. По утврђеном распореду дневних активности одржава психотерапијске групе и учествује у раду терапијске заједнице. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран шефу Кабинета за психологију и начелнику Одељења у ком ради.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр.03-5180/1 од 29.08.2017. године:

 

1) Завршен Филозофски факултет - група психологија, VII/1 степен стручне  спреме;

2) Положен стручни испит;

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеном Филозофском факултету - група психологија, VII/1 степен стручне спреме;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милaн Станојковић

Са подацима од: 18.09.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине и члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17/1-2833 од 15.09.2017. године расписује се

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос
на одређено време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог

 

 

 

1.    Медицинска сестра у смени - 1 извршилац

Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за оперативну онкологију.

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог “ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 15.09.2017.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.1/15), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-491/2017-02 од 09.05.2017.год и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр.4307/12 од 12.09.2017. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време у
Општој болници Крушевац,

за следећа радна места - послове:

 

 

1. Доктора медицине за рад  у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац

2 извршиoцa

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

2. Доктора медицине за рад  у Одсеку за палијативно лечење Службе за продужено лечење и негу Опште болнице Крушевац

1 извршиoц

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

3. Анестетичар  за рад у Служби за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац,

1 извршиoц

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

4.  Медицинска сестра-техничар за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Опште болнице Крушевац,

2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

5. Медицинска сестра-техничар за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац,

2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

6. Медицинска сестра-техничар за рад у Ортопедској амбуланти за специјалистичко консултативне прегледе у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац,

1 извршиoц

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

7. Одржавање чистоће у здравственим просторијама за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката и простора Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац,

2 извршиоца

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе за радна места од 1. до 6.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат у / или био у радном односу) или Решење о упису у одговарајућу Комору комору (ако кандидат није био у радном односу).

За радно место 7.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства,
 •  фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  издата на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

                                                                                                               

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине

Са подацима од: 15.09.2017.
Дом здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  са пуним радним временом и пробним радом од 2 месеца  на пословима:

 

-СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОРА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈЕ-1 извршилац

 

УСЛОВИ: ЕТФ или ФОН , VII/1 степен стручне спреме, обавезно знање  радa  на системимa Хелиант и ИЗИС, пожељно најмање 5 година рада на послoвима систем администратора (Windows Server, Windows Office), пожељно знање за рад на креирању и одржавању Wеб сајтова, рад на администрацији мрежне опреме, пожељно знање за сервисирање и поправку рачунара, монитора, штампача, UPS-ева и мрежне инфраструктуре.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету,

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 15.09.2017.
Општа болница Зрењанин

 

                На основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01 - 3282 од  14.09.2017. годинe расписује се:

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време – повећан обим посла

 

       

 

 

           1.   Медицинска сестра- техничар  ..............................................  1 извршилац

                    - за рад  у сектору Хируршких грана

          

 

     

 

 

        **Кандидати за радно место под редним бројем 1   морају поседовати  IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу медицинска сестра- техничар    и положен стручни испит.

         Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       Лекарско уверење о општој здравственој способности

 

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

 са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа

 

 

Оглас важи од  14.09.2017. године

до 21.09.2017. године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 15.09.2017.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

На основу члана 9. Колективног уговора Института за кардиоваскуларне болести Војводине и члана 2. Правилника о поступку пријема у радни однос, а у складу са Кадровским планом за 2017. годину број 112-01-520/2015-02 од 8.7.2015. године и дописом Министарства здравља РС број 112-01-1085/2017-02 од 5.9.2017. године, расписује се:

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на
 НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

 

1) Медицинска сестра-техничар, на нeодређено време са пуним радним временом - 14 извршилаца

Услови:

-         IV степен стручне спреме (средња медицинска школа општи смер)

-         положен стручни испит

-         лиценца

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

2) Лаборант, на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац у Служби за лабораторијску дијагностику


Услови:

   - IV степен стручне спреме (средња медицинска школа лабораторијски смер)

   - положен стручни испит

   - лиценца

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводинe

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • кратку биографију, са адресом, контакт телефоном и електронском адресом
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
 • фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
 • изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Института.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, или лично у писарницу Института.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужан да достави: лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценцe или решењa о упису у именик надлежне коморе, фотокопију одјаве са претходног осигурања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Директор Института за кардиоваскуларне

болести Војводине

Проф. др Александар Реџек

Са подацима од: 15.09.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1085/2017-02 од 05.09.2017. године (Закључак 51 број 112-8183/2017 од 29.08.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средсава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пројектанта базе података у Одсеку за медицинску информатику, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и најмање годину дана радног искуства на траженим пословима

 

 

Услови за заснивање радног односа немедицинског радника су:

 

1.     VII степен стручне спреме – завршен факултет (ЕТФ, ФОН)

2.     познавање информационих технологија – здравствених информационих система

3.     радно искуство na траженим пословима од најмање годину дана

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

 

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

 

·          фотокопију доказа о завршеном факултету – диплома или уверење

·          фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме)

·          фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује

·          доказ о радном искуству на траженим пословима (које се доказује искључиво Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико кандидат исту поседује)

 

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-       доказ о општој здравственој способности,  оверену фотокопију: дипломе о завршеном факултету; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), и радну књижицу уколико је кандидат поседује (због израчунавања стажа).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно пројектанта базе података у Одсеку за медицинску информатику".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

                                                                                                                                

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 15.09.2017.
Институт за јавно здравље Ниш

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закључка 51 број: 112- 5877/ 2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 07- 3314 од 14. 09. 2017. године,  в. д. директора Института за јавно здравље Ниш расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

а)  1 извршилац посла са вишом школом (СЕИ - санитарно еколошки инжењер)

б) 2 извршиоца посла са средњом медицинском школом (IV степен стручне спреме)

в)  2 административна немедицинска извршиоца посла (III или IV степен стручне спреме)

г) 1 неадминистративни извршилац посла- возач (III или IV степен стручне спреме)

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Института за јавно здравље Ниш бр. 07-487 од 05. 02. 2016. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

- завршене специјалистичке струковне студије- санитарно еколошки инжењер специјалиста или завршене основне струковне студије- санитарно еколошки инжењер

- положен стручни испит

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

- завршена средња медицинска школа општег, лабораторијског или санитарног смера (IV степен стручне спреме) и завршена средња медицинска школа

- положен стручни испит

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1в су:

-          завршена средња школа ( III или IV)

 

 

Услови за за  заснивање радног односа за послове из тачке 1г су:

-          завршена средња школа

-          возачка дозвола Б категорије

 

III

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и е-mail адресу, кандидати подносе следећа документа (оверене фотокопије):

- за тачку Iа

- оверена фотокопија дипломе o стеченом образовању

- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

- извод из матичне књиге рођених

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

- доказ о предходном радном искуству

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје суд), не старију од 6 месеци

- За тачку 1б

- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању

- лиценцу издату од стране надлежне коморе ( ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу)

-  извод из матичне књиге рођених

- извод из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издати на девојачко име)

- доказ о претходном радном искуству

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје суд), не старију од 6 месеци

- За тачку 1в

-  оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању

-  извод из матичне књиге рођених

- извод из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

- доказ о претходном радном искуству

- возачка дозвола Б категорије

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје суд), не старију од 6 месеци

- доказ о претходном радном искуству у струци

- За тачку 1г

- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању

- возачка дозвола Б категорије

-  извод из матичне књиге рођених

- извод из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак ( потврду издаје суд), не старију од 6 месеци

 

 

IV

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, донеће директор Института за јавно здравље Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

V

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

VI

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље  Ниш.

 

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VIII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

IX

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа биће накнадно објављено на интернет презентацији Института за јавно здравље Ниш.

 

X

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Института.

 

XI

Пријаве се подносе лично на писарници Института за јавно здравље Ниш или путем препоручене поште на адресу:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 50, 18000 НИШ

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

 

 

Институт за јавно здравље Ниш

ВД ДИРЕКТОРА

Доц. др Миодраг Стојановић

Са подацима од: 14.09.2017.
Дом здравља Раковица

На основу  Закључка 51 Број: 112-5877/2017 од 27.јуна 2017.  године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пробним радом од 2  месеца, у Служби за здравствену заштиту жена  на пословима:

 

 

-ДОКТОРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, специјалализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, стручни испит, дозвола за рад-лиценца,  пожењно радно искуство, курс  из цитологије, курс из колпоскопије, доказ о поседовању вештина из гинеколошко-акушерске дијагностике

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија дипломе о завршеној специјализацији,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору (за кандидате који нису у радном односу) или

фотокопије дозволе за рад-лиценце, (ако је  кандидат у радном односу)

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,

-доказ  о поседовању знања из цитологије, колпоскопије и гинеколошко-акушерске дијагностике,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 14.09.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017 годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

1.)    -на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом:

           Медицинска сестра – техничар – извршилаца 1  (један),

         за рад у јединици за палијативно збрињавање, Опште болнице Петровац на Млави.

 

Услови: - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,  положен стручни испит.

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном   средњом медицинском школом,  одговарајућег смера.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

 

В.д  Директор

Опште болнице Петровац на Млави

Др Бранко Лукић

Са подацима од: 14.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-11005/2 од 12.09.2017.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком 51 број 112-5877/ 2017.године од 27. јуна 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

·          ОДГОВОРНИ РАДНИК ОБРАЧУНА ЗАРАДА.......................................1 извршилац

 

Опис послова:

·          Припрема и обрађује документацију за исплату зарада, накнада зарада и других примања;

·         Обрачунава зараде, накнаде зарада, трошкове превоза радника и остала давања запосленима или уговорно ангажованим лицима;

·         Припрема сву прописану документацију за подношење Пореској управи и другим, прописима установљеним, органима и службама;

·         Води евиденцију о структури примања запослених;

·         Прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;

·         Води евиденцију из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

·         Врши контирање рекапитулација обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених;

·         Контролише обрачун плата, накнада и других давања;

·          Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;

За свој рад непосредно одговара директору и непосредном  руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14) других важећих законских прописа, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршен Економски  факултет, VII-1 степен стручне спреме, дипломирани економиста;

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном Економском факултету, VII-1 степен стручне  спреме, дипл. економиста;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

                Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено радно  време за радно место Одговорни радник обрачуна зарада“.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 14.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-11052/2 од 12.09.2017.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком 51 број 112- 5877/ 2017. године од 27. јуна 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

·          ДОКТОР МЕДИЦИНЕ.............................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради под надзором и контролом непосредног руководиоца и лекара специјалисте;

§   Ради на обради примњених болесника;

§   Ради у дежурству (као млађи дежурни лекар);

§   Ради у амбуланти;

§   Обучава се у раду на дијагностичким ,терапеутским и рехабилитационим поступцима у организационој јединици и функционалној дијагностици;

§   Учествује у стручном и научном раду;

§   Ради на својој едукацији према програму стручног усавршавања (специјализација и сл)

§   Учествује у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одељењу;

§   Ради и друге послове које му повери непосредни руководилац а у оквиру своје стручне спреме и нивоа едукације;

§   Обавља  друге послове по  налогу директора  Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одсека и лекара специјалисте, а у оквиру своје стручне спрме и нивоа едукације;

§   За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14) других важећих законских прописа, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршен Медицниски факултет, VII-1 степен стручне спреме, доктор медицине;

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном Медицнском факултату, VII-1 степен стручне спреме, доктор медицине;

-Уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине;

-Лиценца

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

                Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено радно  време за радно место Доктор медицине“.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 14.09.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-10989/2 од 12.09.2017.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком 51 број 112-5877/ 2017 од 27. јуна 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

·          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ..................................................................2 извршиоца

 

Опис послова:

§   Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;

§   Припрема и учествује у визити;

§   Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;

§   Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;

§   Стара се  о брзом прикупљању резултата болесника;

§   Стерилише инструменте и остали систематски материјал потребан за рад;

§   Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

§   Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;

§   Води потребну медицинску документацију;

§   Ради у сменском раду по утвђеном сменском распореду рада( шихти);

§   Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;

§   Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и и непокретних болесника;

§   Врши услуживање болесника у захтевима физолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;

§   Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне сестре у служби, одговорне сестре на одсеку и главне медицинске сестре;

§   За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној  сестри у служби и одговорној сестри на одсеку.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14) других важећих законских прописа, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Медицинска школа, IV - степен стручне спреме, медицинска сестра;

               

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен стручне  спреме, медицинска сестра;

-Уверење о положеном државном – стручном испиту;

-Лиценца;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

                Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено радно  време за радно место Медицинска сестра“.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 14.09.2017.
Клиничко-болнички центар

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

5 медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

·          медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-   доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 5 медицинских сестара техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                                                                                                                   

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 14.09.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-599/2017-02 од 30.05.2017. године (Закључак 51 број 112-5003/2017 од 26.05.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средсава), расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

4 медицинске сестре-техничара за рад  на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и радним искуством на пословима здравствене заштите од најмање 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

·          медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци – најмање 6 месеци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-   доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценца или решење о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место - 4 медицинске сестре техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                                                                                                                   

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

  

Са подацима од: 14.09.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 више медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутне раднице која се налази на дужем боловању, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

·          виша медицинска школа – општи смер

·          положен стручни испит

·          радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена на студијама

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер,

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-   доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценца или решење о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место – 1 виша медицинска сестра техничар”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                                                                                                                   

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 14.09.2017.
Дом здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пробним радом од 2 месеца и  пуним радним временом, на пословима:

 

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -ОПШТЕГ СМЕРА – 2  извршиоца

 

УСЛОВИ:  медицинска школа-општег смера,  IV/1 степен стручне спреме, положен стручни испит,  дозвола за рад-лиценца, возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару пожељно најмање две године радног искуствау струци.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-општег смера,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак ( потврду издаје суд),не старије од 6 месеци,

-фотокопија возачке дозволе Б категорије,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење пријава  је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 14.09.2017.
Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5128/1 од 04.09.2017. године, расписује се:

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове

 

Виши техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

·          ВШС – VI степен ст.спреме, Виша медицинска школа (мед. или лаб. техничар) или Висока здравствена школа струковних студија (мед. – лаб. технолог)

·          Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време најдуже до шест месеца трајања, због потребе завршетка посла на претрансфузионим испитивањима и дистрибуцији крви/продуката од крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: стручни послови вишег техничара из области клиничке трансфузије; извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компоненти крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

·          Фотокопију дипломе

·          Уверење о положеном стручном испиту

·          Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др сци мед Градимир Богдановић

Са подацима од: 14.09.2017.
Здравствени центар Неготин

На основу Обавештења Министарства здравља Републике Србије број 112-01-976/2017-02 од 03. августа 2017. године и одлуке Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава - закључак 51 број 7287/2017 од 01. августа 2017. године, члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, одлуке директора бр. 01-3283 од 12.09.2017. године, у складу са Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Здравственом центру Неготин број 01-2957 од 15.08.2017. године, Здравствени центар Неготин, улица Бадњевска број 4, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос

 

1.

2 (два) доктора медицине  на неодређено време са пуним радним временом.

Рад се обавља у Служби хитне медицинске помоћи

2.

Услови за заснивање радног односа за радно место из тачке 1. овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ( Сл.гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 ) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Неготин за послове доктора медицине и то:

посебни услови за заснивање радног односа за доктора медицине:

-           VII-1 степен стручности,  завршен Медицински факултет;

-           положен стручни испит

-           са или без радног искуства.

                                                                              

3.

Критеријуми:

-           просечна оцена на студијама;

-           радно искуство у струци (рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите);

-           оцена на разговору (интервју).

 

4.

Заинтересовани кандидати за радна места из тачке 1. овог огласа подносе:

-           пријаву са кратком биографијом (CV), адресом, контакт телефоном, е-маил адресом;

-           оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

-           оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-           лиценцу или решење о упису у именик лекарске коморе;

-           фотокопију радне књижице;

-           доказ о радном искуству - уколико кандидат има радно искуство подразумева се рад на пословима здравствене заштите након положеног стручног испита, који се доказује уговорима о раду и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радном књижицом);

-           извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена).

 

5.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата у складу са одребама члана 6. Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Здравственом центру Неготин и на основу свих  критеријума рангирати кандидате.

 

6.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Огласа на web страници Министарства здравља Републике Србије.

Оглас ће бити објављен и на огласној табли Здравственог центра Неготин и Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Документација се не враћа.

 

Пријаве на Оглас доставити лично у Управу здравственог центра Неготин или поштом на следећу адресу:

 

 

Здравствени центар Неготин

Управа

улица Бадњевска број 4

19300 Неготин

са назнаком: - за оглас -

 

 

Здравствени центар Неготин
В.д. директора

Др Видосава Пауновић Барбуловић

спец. интерне медицине