Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 19.12.2014.
Са подацима од: 19.12.2014.
Општа болница Пирот
ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ
Број: 03-2667/Р
18.12.2014.год.

На основу Одлуке директор Опште болнице Пирот број 03-2666/Р  од 18.12.2014. год., расписује се:  

ОГЛАС

I
За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог, са пуним радним временом :


За радно место – Доктор медицине - 1 извршилац

Потребни услови:
 • завршен медицински факултет, VII-1 степен стручн спреме и положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију уверења о положеном стручмом испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС ».

ОГЛАС ВАЖИ ОД 18.12.2014.године
(до 26.12.2014године)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДИРЕКТОР
др Горан Петровић
Са подацима од: 19.12.2014.
Са подацима од: 19.12.2014.
Општа болница Суботица
Број : 01 – 1/2167
Дана : 19.12.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених на породиљском одсуству и то :

а)  медицинска сестра-техничар на анестезији у Служби за анестезију са реаниматологијом – Одељење за анестезију – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • припрема, позива, прима и  смешта  болесника у собу за премедикацију,
 • отвара документацију и  премедицира болесника, 
 • припрема лекове за анестезију, проверава анестезиолошки апарат и осталу опрему за примену анестезије,
 • асистира лекару при увођењу болесника у анестезију (општу или регионалну),
 • прати болесника у операционој сали и у току анестезије,
 • прати виталне параметре болесника после оперативног захвата у соби за буђење,
 • распрема, дезинфикује и стерилише инструменте за анестезију,
 • распрема анестезиолошки апарат и пратећи инвентар О.П. сале,
 • активно учествује са лекаром анестезиологом у реанимационим поступцима на  Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања и другим одељењима у болници,
 • учествује са лекаром специјалистом анестезиологом у праћењу витално угрожених болесника приликом дијагностичких процедура ( РТГ, ЦТ, и др.),
 • ради у преоперативној анестезиолошкој амбуланти ( отвара медицинску документацију, аистира специјалисти при прегледу болесника, снима ЕКГ),
 • асистира лекару специјалисти анестезиологије при извођењу терапијских процедура у амбуланти за терапију бола,
 • одговара за уредности и исправност  медицинске опреме на свим пунктовима рада анестезиолога и води рачуна о хигијени радног простора,
 • обавештава главну сестру и начелника одељења о евентуалним неисправностима медицинске опреме и недостатку потребних лекова и потрошног материјала,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша,
 • води дневну документацију о свом раду, 
 • врши примопредају дужности, у усменој, писменој и електронској форми,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

б)  медицинска сестра-техничар у интензивној јединици ниво 1 у Одељењу за ортопедију и трауматологију – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге,
 • прати и евидентира  функције болесника на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите, приликом уградње паце-макера, ендоскопских прегледа и интервенција,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду, 
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију,
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

в)  медицинска сестра-техничар у смени у Одељењу за ортопедију и трауматологију
– 1 (један) извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира  функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • обавља послове у сменском раду,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

г)  медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу  стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за све наведене послове из тачке I су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил – назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 19.12.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 18.12.2014.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина бр. 2
Број: 03/3039
Датум: 12.12.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2010 ... 37/2014) Kадровског плана и измене истог зa 2013. годину, за Специјалну болницу „Свети Сава“, потребе заснивања радног односа на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослених медицинских техничара, Биљане Жујовић и Зоране Холич са боловања (одржавање трудноће/породиљско), доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I
Утврђује се потреба за заснивањем радног односа на  радном месту, два  извршиоца  на одређено време до повратка запослених медицинских техничара са боловања (одржавање трудноће/породиљско)са пуним радним временом  за обављање послова - Медицинска сестра – техничар за које су  Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, (медицинска сестра – техничар),
 • положен стручни испит, 
 • дозвола за рад – Лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Сваки кандидат је дужан, да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:
 • диплома/уверење о завршеној траженој  школи,
 • уверење о положеном стручном испиту, 
 • дозвола за рад – Лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).и 
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

II
Послове из ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом.

Слободне послове из ове одлуке поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

Пријаву на оглас за послове из ове одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“.

(дан објављивања Огласа у новинама НСЗ „Послови“, 24.12.2014.  године)

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић

Са подацима од: 18.12.2014.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр.36/2010),сагласности Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.године,одлуке в.д.Директора Дома здравља”Земун“03.бр. 4272 од 17.12.2014.године о потреби заснивања радног односа  

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
- 8 извршилацa на неодређено време:

Услови:
 • завршен Медицински факултет  , VII  степен
 • положен стручни испит

II
ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ
- 4 извршиоца на неодређено време

Услови:
 • завршен Стоматолошки факултет ,VII степен
 • положен стручни испит

III
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
-2  извршиоца на неодређено време

Услови:
 • завршена Виша медицинска школа-општи смер,VI степен
 • положен стручни испит

IV
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -3 извршиоца на неодређено време

Услови:
 • завршена Медицинска школа-општи смер,IV степен
 • положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (Сл.гласник РС бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (диплома,уверење о положеном стручном испиту )
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)  
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр. 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.        

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр. 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

в.д.Директора Дома здравља“Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 18.12.2014.
Дом здравља Сента
На основу члана 131. став 1. Закона о здравственој зашитити („Сл. Гласник РС” бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014), директор Дома здравља Сента, др Шурјан Густав доноси следећу

ОДЛУКУ

Поништава се оглас објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, а који је расписан на основу одлуке директора Дома здравља Сента о потреби заснивања радног односа дел.бр. 812 од дана 15.12.2014. године, у делу који се односи на радно место:

Један (1) доктор медицине, на одређено време, ради замене, са пуним радним временом.

Образложење: Из разлога организације рада у Дому здравља Сента тренутно нема могућности за ангажовањем извршиоца.

Из горе наведеног разлога, донета је одлука као у диспозитиву.

Директор Дома здравља Сента
др Шурјан Густав
Са подацима од: 18.12.2014.
Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'' Апатин
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН
Број: 01-4703/14
Дана: 18.12.2014. год.

АПАТИН

На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-4702/14 од 17.12.2014. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
На  одређено време,  због повећаног обима посла, на период до 24 месеца:

1. САРАДНИК ЗА ИНФОРМАТИКУ И КВАЛИТЕТ – 1 извршилац

Услови: VII -1 степен стручне спреме, завршен економски факултет, 2 године радног искуства

2. АДMИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ – 1 извршилац

Услови: VI -1 степен стручне спреме, завршена виша школа економског смера, 1 година радног искуства

3. ПОМОЋНИ РАДНИК – 1 извршилац

Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

Оглас се објављује и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ. ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН
Директор,
Обрадовић Драгомир,дипл.екон.
Са подацима од: 18.12.2014.
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад
Дел.бр. 01-1461/1
Нови Сад, 18.12.2014.године

На основу Закона о здравственој заштити ( „Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),  члана 21. Статута Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад и Посебног колективног уговора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, а у складу са Кадровским планом  Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2013.годину, а која важи и у 2014.години, те Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  и сагласности надлежног органа број 112-01-165/2014-02 од 27.02.2014.године, а како до сада није реализована предметна сагласност, директор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, дана 18.12.2014.године у Новом Саду доноси

ОДЛУКУ О ПОНОВНОМ ОГЛАШАВАЊУ ПОТРЕБЕ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, за следеће послове:

1.

51. ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР –БИОХЕМИЧАР- 1 извршилац

Опис послова:
 • врши постављање, израду и модификације (са циљем побољшања) метода из области мерења хемијских штетности радне средине, токсикологије и биохемије;
 • учествује у научно-истраживачком раду из области медицине рада, токсикологије и биохемије;
 • даје извештај и стручно мишљење на основу добијених резултата из горе наведених области;
 • учествује у едукацији специјалиста медицине рада и студената медицине из области медицине рада, хемије и токсиколошке хемије;
 • врши припрему реагенаса за узорковање;
 • обавља послове на терену: одређивање мерних места, одређивање метода узорковања и узорковање;
 • учествује у пословима  емисије штетних и опасних материја;
 • врши анализе из области токсикологије и биохемије, контролу и баждарење и израду калибрационих дијаграма за ГЦ (гасну хроматографију), ААС (атомску апсорпциону спектрофотометрију), УВ-ВИС спектрофотометрију, пХ-метрију, и др;
 • учествује у прављењу стандардизација стандардних и других раствора који се користе у токсиколошкој лабораторији;
 • за стручни рад одговара специјалисти токсиколошке хемије;
 • дужан је да ради у складу са прописаним Процедурама и другим документима Система квалитета – ИМС;
 • дужан је да се придржава Пословног и Етичког кодекса Завода;
 • врши и друге послове по налогуначелника Одељења.

За свој рад у оквиру Одељења лабораторије непосредно одговара начелнику Одељења лабораторије, а за свој рад за потребе Одељења за екологију радне и животне средине непосредно одговара начелнику овог Одељења.

2.
Услови за заснивање радног односа из тачке 1. ове Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад дел. бр. 1017/1 од 23. 09. 2014.године са изменама и допунама.

Услови за обављање послова и радних задатака:
 • ВСС, VII1  степен стручне спреме,природно-математички факултет- одсек хемија, смер биохемија  и положен стручни испит или фармацеутски  факултет- смер медицинска биохемија и положен стручни испит, или специјалиста медицинске биохемије
 • рад у седишту Завода и рад на терену
 • радно место са посебним условима рада
 • скраћено радно време – 36 часова недељно.

3.
Сваки кандидат за пријем у радни однос за обављање послова под тачком 1. ове Одлуке је дужан да уз пријаву на оглас приложи кратку биографију  и доказе о испуњености општих и посебних услова из тачке 2.  ове Одлуке  у фотокопији.

Пријаве са кратком биографијом, доказима о испуњености услова, адресом и контакт телефоном се подносе лично или путем поште директору Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, 21.000 Нови Сад.

Достављена документација се не враћа се кандидатима.

4.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављиваља огласа на сајту Министаства здравља Репиблике Србије,  листу  „Послови“ код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

За све информације кандидати се могу обратити на телефон: 021/6624-150

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
др Мирко Шиповац
Са подацима од: 18.12.2014.
Градски завод за плућне болести и туберкулозу
Градски завод за плућне болести и туберкулозу,Београд,Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС
За попуну радног места,лекара специјалисте пнеумофтизиологије,на неодређено радно време .

УСЛОВИ:  лекар специјалиста пнеумофтизиологије.

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију(у оригиналу или оверене фотокопије):
 • доказ о одговарајућој школској спреми,
 • уверење о завршеној специјализацији,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству.

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Прилог:Попуњен образац пријаве потребе за запошљавањем.

Особа за контакт: Снежана Радовић, телефон  011/3811-818

Директор,
Др Љиљана Тимотијевић
Са подацима од: 18.12.2014.
Са подацима од: 17.12.2014.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за потребе Клинике за онколошку хирургију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТУ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

Услови за заснивање радног односа:
Завршен медицински факултет, (VII-2 степен стручне спреме), положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 18.12.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту гинекологије и акушерства,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за потребе Клинике за медикалну онкологију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТУ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ – СУБСПЕЦИЈАЛИСТА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Услови за заснивање радног односа:
Завршен медицински факултет, (VII-2 степен стручне спреме), положен специјалистички испит из интерне медицине, положен субспецијалистички испит из гастроентерологије, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 18.12.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине,
 • оверену фотокопију дипломе о положеном субспецијалистичком испиту из гастроентерологије,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Службе радиотерапије

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа:
Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 18.12.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Клинике за медикалну онкологију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 18.12.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 17.12.2014.
Универзитетска дечја клиника
На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Измена Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године, Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време
са пуним радним временом

Доктора медицине, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове доктора медицине, 1 (један) извршилац, за одељење Неурологије.

Опис послова: Ради уз лекара специјалисту у специјалитичкој амбуланти, обавља све послове око пријема и обраде болесника, праћења, стања и тока болести, планирања дијагностичких и терапијских поступака уз сагласност и по налогу специјалисте, учествује у визити службе и реферише, уз помоћ специјалисте, болесника за који је задужен, уз сагласност специјалисте даје обавештења родитељима о току болести њиховог детета, ради послове медицинске документације које му одреди начелник службе, припрема отпуст и потребну документацију за то, континуирано се едукује, по налогу начелника службе прати болеснике на разне дијагностичке и терапијске процедуре на Клиници и у друге установе. Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.

II
УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове доктора медицине, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • завршен Медицински факултет
 • просечна оцена на студијама изнад 8,5 
 • положен стручни испит
 • познавање најмање једног светског језика.

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму,  времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.   

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Oглас објављен у листу “Послови“број 600, дана 17.12.2014. године.На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, и Изменама Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године,Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године, и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

Више медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове Више медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

II
УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове Више медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • VI степен стручне спреме
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства након положеног стручног испита
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из   радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ-1(један) извршилац“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису у Именик мед.сестара и здравствених техничара Србије

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Оглас је изашао у листу “Послови“ бр.600, 17.12.2014. године.На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, и Изменама Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године,Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године, и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из   радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ- 4 (четири) извршиоца“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису у Именик мед.сестара и здравствених техничара Србије

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Оглас је изашао у листу „Послови“ бр. 600 , 17.12.2014. године.
Са подацима од: 17.12.2014.
Дом здравља Шид
Дом здравља ,,Шид,, Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240 Шид
тел. 022/712-522
e-mail:domzdravlja@open.telekom.rs

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( ,,Сл. гласник РС '', бр. 36/2010, 46/2013, 74/2013, 97/2013 и 37/2014), као и добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава према Закључка 51 број 112-14293/2014 од 13.11.2014. године, а према Обавештењу Министарства здравља РС број: 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године, као и  Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног огласа број: 05-1835/1 од 09.12.2014. године, Дом здравља Шид расписује:

ОГЛАС

За пријем у радни однос 4 извршиоца, на  неодређено време са пуним радним временом, за следеће послове:
 • ДОКТОР  МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац, за рад на пословима доктора  медицине у СХМП Дома здравља Шид
 • ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- 1 извршилац, за рад на пословима више медицинске сестре гинеколошко-акушерског смера у Одељењу  кућног лечења
 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР - 2 извршиоца, за рад на пословима медицинске сестре-техничара са средњом стручном спремом у Служби опште медицине, односно у Служби хитне медицинске помоћи

Кандидат за радно место доктора медицине мора имати завршен VII-1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и  лиценцу за рад или доказ о поднетом захтеву за издавање лиценце

Кандидат за радно место више медицинске сестре гинеколошко-акушерског смера, мора имати завршен VI степен стручне спреме, завршену вишу медицинску школу и лиценцу за рад, или доказ о поднетом захтеву за издавање лиценце.

Кандидат за радно место медицинске сестре-техничара мора имати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу општег смера и лиценцу за рад, или доказ о поднетом захтеву за издавање лиценце.

Уз пријаву на оглас приложити следеће документе:
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце 
 • копију/очитану личну карту 
 • потврду да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага ( уверење надлежног суда)
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе )

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 17.12.2014. г.  до  24.12.2014.г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш
спец. оториноларингологије
Са подацима од: 17.12.2014.
Са подацима од: 17.12.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/2137
Дана: 15.12.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене на породиљском одсуству и то :

а) лекар специјалиста педијатрије у Служби за педијатрију – 1 (један) извршилац;

Опис послова:
 • обавља послове лекара специјалисте педијатрије,
 • у дијагностици и лечењу користи званичне алгоритме и препоруке званичне медицине и где постоје Националне водиче добре праксе,
 • врши пријем и отпуст болесника, води медицинску документацију болесника ( писање историје болести непосредно по пријему болесника, температурне листе, отпусног писма, специјалистичке извештаје, извештаје за инвалидску комисију и друго ),
 • свакодневно обавља визиту, учествује у заједничкој визити  и стручним колегијумима службе,
 • свакодневно пише декурзусе болести ( оверене потписом ),
 • издаје потписом и печатом оверене интерне упутнице за дијагностичке процедуре и консултативне прегледе других специјалности као и упутнице у здравствене установе вишег нивоа лечења,
 • обавља послове и у Служби за специјалистичко – консултативне прегледе у времену предвиђеном за рад током кога одговара начелнику ове службе, 
 • рационално примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • даје информације болеснику о болести, предвиђеним дијагностичким и терапијским процедурама, предвиђеној дужини лечења и врши едукацију болесника,
 • даје обавештење родбини оболелог о току лечења, у складу са правима болесника о тајности података, у времену предвиђеном за давање обавештења о болеснику,
 • врши едукацију лекара на приправничком и специјалистичком стажу, 
 • одговара за исправност апарата које користи у свом раду и о неисправности истих обавештава начелника,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • учествује у дежурству,
 • за свој рад одговара начелнику службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведене послове из тачке I су :
 • VII-2 степен стручне спреме,
 • завршен медицински факултет, 
 • положен стручни испит,
 • специјалиста педијатрије.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Диплома о стеченом називу специјалисте педијатрије;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место лекар специјалиста педијатрије“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 15.12.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 17.12.2014.
Дом здравља Бач
Дом здравља Бач расписује:

КОНКУРС
за пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног радника

Доктора медицине –
1 извршилац.

Услови: завршен медицински факултет и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидиати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе, оверену копију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију.

Пријаву доставити лично или поштом на адресу Дома здравља Бач, 21420. Бач, ул. Бачка бр.2, са назнаком «Пријава на конкурс», најкасније у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Дома здравља Бач и Министарства здравља РС.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Са подацима од: 17.12.2014.
Дома здравља Сента
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС” бр. 36/2010, 46/2010 - споразум и 74/2013 - споразум, 97/2013 - споразум и 37/2014 - споразум) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 15.12.2014. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

за пријем у радни однос на следећа радна места:

1. Један (1) доктор медицине, на одређено време, ради замене, са пуним радним временом
2. Једна (1) медицинска сестра - техничар, на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом


Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • уверење о држављанству
 • фотокопију радне књижице
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, односно завршеној Средњој медицинској школи - смер медицинска сестра – техничар 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Директора установе др Шурјан Густава, тел. 0628062368.

Директор Дома здравља Сента
др Шурјан Густав
Са подацима од: 16.12.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/2140
Дана: 16.12.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр: 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца :

а) доктор опште медицине – 5 (пет) извршилаца;

Опис посла :
 • обавља послове доктора опште медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту  о пристиглим налазима и променама стања болесника, 
 • учествује у визитама у служби/одељењу,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника службе/одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику службе/одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су  :
 • VII-1 степен стручне спреме,
 • завршен медицински факултет, 
 • положен стручни испит.

III
Кандидати уз пријаву подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјава да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор опште медицине“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 16.12.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 16.12.2014.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Број:  979/II
Датум: 05.12.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. виши физиотерапеут  – на неодређено време уз пробни рад од 3 месеца, 1 извршилац  са пуним радним временом.

Услови:
 • Виша медицинска школа,  VI степен стручности, смер виши физиотерапеут.
 • Положен стручни испит.
 • Радно искуство – 12 месеци.

2. Медицинска сестра-техничар, на одређено време по основу замене привремено одсутних радника, 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови:
 • Средња медицинска школа (IV степен)- општи или педијатријски смер
 • Положен стручни испит.
 • Радно искуство до 6 месеци

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту.  

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Браће Јерковић бр.5 – Правна служба.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Др Мирјана Бошковић
Са подацима од: 16.12.2014.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. ДИПЛОМИРАНИ СОЦИЈАЛНИ РАДНИК, VII степен стручне спреме, на одређено време, са пуним радним временом, до повратка запосленог који се налази на боловању (1 извршилац)

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о стручној спреми 
 • ако поседује радно искуство, доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 16.12.2014.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Број: 01-772/14.
Дана 15. 12. 2014.
Апатин

На основу чл. 4 Колективног уговора за Дом здравља Апатин, директор Дома здравља Апатин доноси,

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ОГЛАСА

Поништава се оглас објављен код НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије а који је расписан на основу одлуке директора Дома здравља Апатин о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр.642/14. од 03.11.2014. године и Кадровског плана за 2013. годину, и то за радно место

Медицинска сестра – техничар на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуства,  1 извршилац

Образложење: У току процеса организације рада у Дому здравља Апатин и распоређивања радника тренутно нема могућности за ангажовањем радника.

Из горе наведених разлога, донета је одлука као у диспозитиву.

Директор,
Ракетић др Бранислав

Са подацима од: 16.12.2014.
Са подацима од: 16.12.2014.
Институт за реуматологију
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69     
тел: 011/3600-812

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 36/2010) и члана 22. Института за реуматологију директор Института расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ, на неодређено време, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршен Медицински факултет,
 • завршена специјализација из интерне медицине, 
 • положен стручни испит за доктора медицине, 
 • лиценца Лекарске коморе Србије и
 • најмање две године радног искуства.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, 
 • фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте интерне медицине,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије,  
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и
 • фотокопију радне књижице.

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ, на неодређено време, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршен Медицински факултет,
 • завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, 
 • положен стручни испит за доктора медицине, 
 • лиценца Лекарске коморе Србије и
 • најмање две године радног искуства.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, 
 • фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте физикалне медицине и рехабилитације,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије,  
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и
 • фотокопију радне књижице.

3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР, на неодређено време, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршена висока здравствена школа струковних студија - виша медицинска школа,
 • положен стручни испит за више медицинске сестре,
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, 
 • најмање две године радног искуства у струци.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеној високој здравственој школи струковних студија - вишој медицинској школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за више медицинске сестре техничаре, 
 • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију радне књижице,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних.  

4. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ БОЛЕСНИКА на неодређено време, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршена средња медицинска школа-општи смер,
 • положен стручни испит за медицинску сестру техничара,
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • најмање две године радног искуства у струци.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,
 • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију радне књижице,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • фотокопију личне карте.

Пријаве са неопходних прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови", на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.
Са подацима од: 16.12.2014.
Градски завод за кожне и венеричне болести
Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд
ул. Џорџа Вашингтона бр. 17

расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,
ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови:
 • завршен Медицински факултет,
 • положен Специјалистички испит, 
 • важећа Лиценца.

Опис посла:
 • обавља стручне послове у оквиру своје специјалности у Заводу, у стану болесника и на терену;
 • прати савремена достигнућа из области дерматовенерологије и покреће иницијативу за увођење нових метода у раду;
 • врши здравствено – васпитни рад;
 • врши едукацију лекара на специјализацији као и других кадрова;
 • обавља и друге послове по налогу шефа Одељења, начелника и директора Завода

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, фотокопију Уверења о  положеном Специјалистичком испиту, фотокопију важеће Лиценце и биографију (документа се задржавају у архиви Завода). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу:  Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за лекара специјалисту дерматовенеролога “.
Са подацима од: 16.12.2014.
Дом здравља Љубовија
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИА (са стационаром)
Брoј: 1105
Датум:15.12.2014. год

На основу члана 4. Колективног уговора за Дом здравља Љубовија са стационаром и Одлуке директора 460/.2013. а у складу са Кадровским  планом  Дома здравља Љубовија за  2014  годинu расписује  се

ОГЛАС
ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА

1. Медицинска сестра техничар – 2 извршиоцa, са пуним радним  временом  на неодређено  време

УСЛОВИ:
Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 • IV  степен стручне  спреме медицинска школа , занимања медицинска  сестра техничар
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе

ОПИС ПОСЛОВА:
 • Обавља послове медицинске сестре техничара у сменском раду
 • пријем књижица, проналажење-отварање здравственог картона, позивање пацијента на преглед по реду-хитности,
 • по завршеном лекарском прегледу испуњава потребну документацију(рецепт, упут, дознаку, пријаву заразних-хроничних болести и др.),
 • све прегледане пацијенте и друге пружене услуге евидентира  у дневну и текућу евиденцију у књиге –регистре из којих ће саставити прописане статистичке извештаје,
 • обезбеђује све податке потребне за фактурисање пружених услуга које уједно и фактурише, а од неосигураних лица врши наплату путем признаница  а новац предаје благајни,

2. Гинеколошко акушерска сестра бабица – 1 извршиоц, са пуним радним  временом  на неодређено  време

УСЛОВИ:
Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 • IV степен стручне спреме, средња медицинска школа – одсек бабица.
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • добијено односно обновљено одобрење за самосталан рад

ОПИС ПОСЛОВА:
 • Прима породиље и болеснице на одељење по упуту лекара;
 • Прима и припрема породиље за порођај, спроводи порођај у нормалним случајевима самостално, а у компликованим уз инструкције лекара;
 • Врши обраду и збрињавање новорођенчади;
 • Асистира лекару при акушерским операцијама и припрема потребне инструменте и материјал;
 • Припрема инструменте и материјал за стерилизацију и одговорна је за 
 • Води уредно порођајни протокол и обавља BCG вакцинацију новорођенчади;
 • Попуњава пријаве порођаја за матичну службу;
 • По наређењу лекара прати породиље и новорођенчад до друге здравствене организације;

3. Лекар стоматолог -  1 извршиоц, са пуним радним  временом  на  одређено  време до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ:
 • VII1  степен стручне  спреме, Стоматолошки факултет;
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • добиијено односно обновљено одобрење за самосталан рад;

ОПИС ПОСЛОВА:
 • Обавља послове стоматолога;
 • Ради на превентиви здравља уста и зуба;
 • Обавља послове изабраног лекара; 
 • Обавља послове стоматолошке заштите одраслих и деце
 • Прикупља и анализира статистичке податке из области превентивне и дечије стоматологије;
 • Води уредно медицинску документацију о свом раду;
 • Врши и друге уобичајене послове из свог делокруга које му ставу у задатак Руководилац службе.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или  овереној фотокопији следећа документа:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење  о држављанству
 • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном
 • Диплому о завршеној  школи /факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе / упис у именик коморе

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у листу „Послови“

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дома здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320 са назнаком: оглас за пријем радника

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

ДИРЕКТОР
Др Радивоје Грујић спец. интерне мед.
Са подацима од: 16.12.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-5570
Дана:15.12.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354,  те Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  до 30.12.2015.године, због повећног обима посла, са пуним радним временом, изузев спремачице са ложењем до 30.04. 2015. године следећих кадрова:
а) доктор стоматолог - 4 извршиоца,
б) стоматолошка сестра - 4 извршиоца,
в) зубни техничар у зубнотехничкој лабораторији -  2 извршиоца,
г) стручни сарадник  за јавне набавке - дипл. економиста -1 извршилац,
д) референт за јавне набавке,  1 извршилац,
ђ) административни радник - 1 извршилац,
e) квалификовани  електроинсталатер - 1 извршилац,
ж) спремачица -7 извршилаца
з) спремачица са ложењем 1 извршилац до 30.04.2015.


II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.
Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под а) доктор стоматолог  су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински или Стоматолошки факултет - доктор стоматологије, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под б) стоматолошка сестра су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа стоматолошког смера - стоматолошка сестра, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под в) зубни техничар су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа зубнотехничког смера, 
 • положен стручни испит

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под г)  - стручни сарадник  за јавне набавке - дипл. економиста   су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Економски факултет,

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под д) референт за јавне набавке су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена гимназија илисредња средња економска школа,

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под ђ) администртивни радник су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња економска школа, економски техничар

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под е) квалификовани електроинсталатер су:
 • квалификовани електроинсталатер,
 • положен возачки испит "Б" категорије,

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под ж) спремачица су:
 • завршена основна  школа,

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под з) спремачица са ложењем  су:
 • завршена основна  школа,

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7. са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 15.12.2014.
Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр. 1427/2014 донете у складу са oдредбама Кадровског плана за Специјалну болницу за прогресивне мишићне, неуромишићне болести Нови Пазар за 2014. Годину бр: 112-01-00952/36/2014-02 од 06.08.2014. године, те Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. На одређено време од две године ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СПРЕМАЧИЦА

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • За радно место спремачица миниму завршена основна школа

Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ  ДИРЕКТОР
15.12.2014.
Др Соња Радетинац - физијатар
Са подацима од: 15.12.2014.
Здравствени центар Сурдулица
Здравствени центар Сурдулица
Ул. Српских Владара 111
Тел.фах.  017/815-300,815-182
ж.р. 840-432661-05
бр 2197
датум 28.11.2014.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

Расписује:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време једног доктора медицине за потребе ОЈ Дома здравља Сурдулица до повратка Др Иване Зиројевић са породиљског одсуства

Услови: VII – степен стручне спреме - 1 извршиоц.

Потребна документација:
 • оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • оверена фотокопија уверење о положеном стручном испиту за докторе медицине, 
 • извод рођених,
 • лекарско уверење.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаве слати на адресу : Здравствени центра Сурдулица, ул. Српских владара бр: 111,  17 530 Сурдулица .

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
ДИРЕКТОР
Др Драган Китановић
Са подацима од: 15.12.2014.
Са подацима од: 15.12.2014.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број______
______2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа на неодређено време бр. 5567  од  11.12.2014. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време

1. Доктора медицине , у Служби опште медицине Амбуланта Јасика ,  за рад  на пословима доктора медицине  -  један  извршилац

2. Доктора медицине  у Служби опште медицине Амбуланта Дедина  за рад  на пословима доктора медицине  -  1  извршилац;

3. Доктора медицине  у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце, Одељење за здравствену заштиту школске деце   за рад  на пословима доктора медицине
  -  1  извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршен  медицински факултет , VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

4. Медицинске сестре,  у Служби за здравствену зштиту деце и  школске деце Одељење за здравствену заштиту деце школског узраста   за рад,  на пословима тимске сестре   -   1  извршилац .

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

Завршена средња медицинска школа педијатријског или општег смера   IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у Комору.

5. Медицинске сестре,  у Служби опште медицине Амбуланта 14 октобар, за рад,  на пословима тимске сестре   -   1  извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

Завршена средња медицинска школа  општег смера   IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у Комору.

6. Лабораторијског техничара  у Одељењу лабораторијске дијагностике,  Одсек биохемије и хематологије Дијагностички центар, за рад на пословима лабораторијског техничара
–  2 извршиоца

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

Завршена средња медицинска школа,  смер за лабораторијског техничара   IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у Комору.

Кандидати достављају:
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору
 • изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву и да се против њих не  води кривични поступак;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава по овом огласу је 8 дана од дана објављивања огласа у листу  „Послови“  Националне службе запошљавања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим мр сц. мед. др Весна Стевић Гајић спец. опште мед.
Са подацима од: 15.12.2014.
Дом здравља Раковица
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 9158/3
Датум: 11.12.2014. године
Београд

На основу Закључка 51 Број 112-14293/2014 од 13. новембра 2014. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члна 7-8 Посебног колективног уговора за здраствене установе, чији је оснивач Република Србија и члана 6 Правилника о раду

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  са пуним радним временом  на пословима:

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ
– 1 извршилац

УСЛОВИ: Стоматолошки факултет, VII/1 положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основи пакет MS Office и   Windows окружење).

КАДНИДАТИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о завршеном факутету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • фотокопија дозволе за рад- лиценца издата од стране надлежне коморе или решење о издавању лиценце (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),  не старије од 6 месеци,
 • уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • извод из евиденције Националне службе за запошљавање, (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање), 
 • кратка биографија са адресама и контакт телефон.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 9158/2
Датум: 11.12.2014. године
Београд

На основу Закључка 51 Број 112-14293/2014 од 13. новембра 2014. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 7-8 Посебног колективног уговора за здраствене установе, чији је оснивач Република Србија и члана 6 Правилника о раду

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  са пуним радним временом,  на пословима:

ЗУБНОГ ТЕХНИЧАРА НА ОРТОПЕДИЈИ ВИЛИЦА
– 1  извршилац

УСЛОВИ: средња медицинска школа-одсек за зубног техничара, IV  степен стручне спреме, положен стручни испит, пожељно  радно искуство најмање  3 године  у струци.

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-одсек за зубног техничара,
 • фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,
 • фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе, односно решење о издавању лиценце (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,
 • уверење да против кандидата није покренута истрага, нити је покренут  кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • извод из евиденције Националне службе за запошљавае (за кандидате кој се налазе на евивенцији Националне службе за запошљавање),
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној таби поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Са подацима од: 15.12.2014.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број:  6-158     
12.12.2014.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 36/2010) , Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр. 6-157  од 12.12.2014. године и сагласности Министарства здравља - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-14293/2014 од 13.11.2014. године, Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  и пробним радом у трајању од 3 ( три ) месеца:
 1. У Служби за   интерну медицину  1 (једне) медицинске сестре,
 2. У Служби за  пнеумофтизиологију  1 (једне) медицинске сестре, 
 3. У Служби за гинекологију и акушерство 2 (две) акушерске сестре
 4. У  Одељењу за клиничку патологију и судску медицину 1 (једног) помоћног обдуцента.  

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница":

Под тачком  1 и 2 - СМШ општег  смера и положен стручни испит
Под тачком  3 - СМШ акушерског  смера и положен стручни испит
Под тачком  4 - СМШ или  IV степ. стр. здрав.стр. и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Усупротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
мр сци мед.др Зоран Мрвић,специјалиста
дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 12.12.2014.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Дана: 12. 12. 2014.
Апатин

На основу одредаба  члана 4. Колективног уговора за Дом здравља Апатин, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-14293/2014 ид 13. XI 2014. године и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 771/14 од 12.12.2014. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време

1. Доктор медицине за рад у Здравственој станици Пригревица

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен медицински факултет
 • положен стручни испит
 •  радно искуство на пословима доктора медицине у трајању најмање од 3 године

2. Дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара или дипломираног фармацеута специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен фармацеутски факултет- медицинског биохемичара или дипломираног фармацеута специјалисту медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије
 • Положен стручни испит
 • Радно  искуство на пословима медицинског биохемичара или дипломираног фармацеута специјалисте медицинске биохемије или доктора медицине специјалисту клиничке биохемије

3. Медицинска сестра – 2 извршиоца

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршена средња медицинска школа
 • Положен стручни испит
 • Радно искуство на пословима медицинске сестре у трајању од најмање 1 (једне) године

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи.  

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на огласној табли и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 22.12.2014. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 12.12.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-13377 ,13378 од 12.12.2014  . год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор  медицине на замену радника на дужем боловању..... 1 извршилац   

ОЈ Дом здравља Ужице-Служба за здр.заштиту одраслих становника

1. Доктор медицине на 6 месеци.................................................  4 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине  – VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 12.12.2014.
Са подацима од: 12.12.2014.
Дом здравља Мало Црниће
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и кадровског плана за 2014. годину

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
расписује оглас за пријем у радни однос  

1. 2 ( два )  доктора медицине   са пуним радним  временом на  одређено време од 6 ( шест ) месеци за рад у  служби  за здравствену заштиту одраслих.

Опис послова: самостално пружа лекарску помоћ из домена доктора опште медицине, даје мишљење у вези здравствениог стања пацијента, учествује у предузимању мера превентивне делатности, ради на збрињавању хитних случајева, спроводи кућно лечење, упућује пацијенте на псецијалистичке прегледе и болничко лечење, обавља саветодавни рад, одређује терапију, води уредну медицинску документацију  обавља и друге послове из домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља као и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће услове: Завршен медицински факултет и полижен стручни испит

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском  факултету, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту , оверена фотокопија лиценце ако је кандидат био у радномм односу извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

2. 1 ( једног  ) информатичара   са пуним радним временом   на одређено време  6 ( шест ) месеци

Опис послова: одржава информациони систем Дома здравља; ради послове електронског фактурисања, прикупља фактуре са свих локација на којима се врши фактурисање; контролише суштинске и формалне исправности пре слања фактура филијали; фрши слање електронских фактура на портал РФЗО, штампа фактуре и прилоге у папирној форми и доставља филијали РФЗО;контролише првостепена оспорења у сарадњи са свим службама и исправља грешкеа ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: Завршена Висока струковна школа електротехнике и рачунарства – инжинер за електронско пословање.

Потребна документација : Оверена фотокопија дипломе о завршеној Високој струковној школи електротехнике и рачунарства – инжинер за електронско пословање, извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

3. 1 ( једног  ) дипломираног економисту са пуним радним временом   на одређено време  од 6 ( шест ) месеци

Опис послова: прати прописе из области финансијског пословања и стара се о њиховој примени; стара се о наменском трошењу средстава и о томе обавештава директора, учествује у изради годишњих планова рада и финансијских планова; учествује у изради завршеног рачуна; ради потребне извештаје; прати трансакције прихода и расхода; контролише веродостојност и исправност документације на основу које се врше финансијске трансакције; саставља предлог за плаћање; стара се о уредном вођењу документације; учествује у изради плана набавки; води аналитичку евиденцију потраживања и обавеза; ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: Завршен Екомомски факултет – дипломирани економиста и познавање рада на рачунару: word,  offis , internet

Потребна документација : Оверена фотокопија дипломе о завршеном Економском факултету и оверено уверење о завршеној обуци за рад на рачунару word,  offis , internet,  извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

4. 1 ( једног  ) дипломираног правника  са пуним радним временом   на одређено време  од 6 ( шест ) месеци

Опис послова: прати прописе и стара се о њиховој примени; ради на изради нормативних аката, сачињава све потребне уговоре; сачињава сва потребна решења и одлуке на основу налога директора; учествује у комисијама за спровођење тендера; учествује у припреми одлука; контролише сдржину закључених уговора о раду; контролише пријем и ексредицију поште,  ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: Завршен Правни  факултет – дипломирани правник и познавање рада на рачунару: word,  offis , internet

Потребна документација : Оверена фотокопија дипломе о завршеном Правном факултету и оверено уверење о завршеној обуци за рад на рачунару word,  offis , internet, извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном докумантацијом доставити на адресу: Дом здравља Мало Црниће , ул. Стишка бб  са назнаком ,,Пријава на оглас за  радно место_________________ ,,

Директор ДЗ Мало Црниће
Еслеем др. Емад
Са подацима од: 12.12.2014.
Са подацима од: 12.12.2014.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Број: 3678/1
Датум: 08.12.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке директора Института број 3678 од 08.12.2014. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, до повретка запослених са породиљског одсуства:

медицинска сестра-техничар у Стационару Клинике за педијатрију – два (2) извршиоца

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседују средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе),
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице,
 • Потврду о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 2 медицинске сестре-техничара у Стационару Клинике за педијатрију.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 12.12.2014.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом

Медицинске сестре
– техничара, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас објављен у листу „Послови“ 10.12.2014. године број 599.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Изменама Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године,Сагласности Комисије Министарства здравља за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-393/2014-02 од 04.04.2014. године, као и одредбама чл. 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом

Благајник,
1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове благајник, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Води главну благајну, прави благајничке извештаје, у каси чува све хартије од вредности, исписује чек за подизање готовог новца. Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека и начелнику службе.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове благајник, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме економског или општег смера
 • радно искуство најмање шест месеци

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас објављен у листу „Послови“ 10.12.2014. године број 599.
 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ БЛАГАЈНИКА - НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 12.12.2014.
Са подацима од: 12.12.2014.
Здравствени центар Ужице
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
ВРШИ
ИСПРАВКУ ОГЛАСА

0107 бр.13309 од 11.12.2014

Објављеног на Сајту Министарства здравља

11.12.2014.године.

ОЈ Дом здравља Пријепоље код радног места

Уместо медицинска сестра општег смера треба да стоји педијатријска сестра - 1 извршилац

Истурено одељење ОБ у Сјеница код радног места

Уместо медицинска сестра општег смера треба да стоји медицинска сестра педијатријског смера  - 1 извршилац

Рок за предају молби траје до 19.12.2014.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
Директор
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 12.12.2014.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, а у складу са дописом Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14. 11. 2014. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14293/2014 од 13. 11. 2014. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1 доктора медицине – клиничког лекара који ће се упитити на обављање специјализације из интерне медицине за рад на Одељењу за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консултативне прегледе на Клиници за интерну медицину, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месец

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати су:
 • просечна оцена на студијама
 • дужина студирања
 • радно искуство у струци
 • стручно оспособљавање и усавршавање у струци
 • оцена на разговору  (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Ради рангирања кандидата који испуњавају услове за пријем, утврђује се следећи начин бодовања:
 1. просечна оцена студирања:  за просечну оцену 8,0 кандидат добија 20,00 бодова, за сваких 0,1 изнад изнад просечне оцене 8,0 добија 1,00 бод, а за сваких 0,1 испод просечне оцене 8,0 одузима се 1,00 бод – максимално 40,00 бодова
 2. дужина студирања: х коефицијент 4 (број бодова се умањује за сваки месец студирања преко 6 година за коефицијент 0,33)  – максимално 24,00 бода 
 3. радно искуство у струци (подразумева радни однос након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,5 за сваки месец радног искуства –  максимално 12,00 бодова
 4. стручно оспособљавање и усавршавање у струци (подразумева стручно оспособљавање у струци  након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,33, за сваки месец стручног оспособљавања и усавршавања –  максимално 8,00 бодова
 5. оцена на разговору – максимално 16,00 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-4, имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • доказ о радном искуству у струци: фотокопија радне књижице са фотокопијама Уговора о раду ради доказа о радном искуству у струци након положеног стручног испита
 • доказ о стручном оспособљавању и усавршавању у струци (Уговор о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности или вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик лекарске коморе Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу: Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине – клиничког лекара који ће се упитити на обављање специјализације из опште хирургије за рад на Одељењу за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консултативне прегледе на Клиници за интерну медицину".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Aсс. др сц. мед. Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, а у складу са дописом Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14. 11. 2014. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14293/2014 од 13. 11. 2014. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1 доктора медицине – клиничког лекара који ће се упитити на обављање специјализације из опште хирургије за рад на Одељењу за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консултативне прегледе на Клиници за хирургију, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати су:
 • просечна оцена на студијама
 • дужина студирања
 • радно искуство у струци
 • стручно оспособљавање и усавршавање у струци
 • оцена на разговору  (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Ради рангирања кандидата који испуњавају услове за пријем, утврђује се следећи начин бодовања:
 1. просечна оцена студирања:  за просечну оцену 8,0 кандидат добија 20,00 бодова, за сваких 0,1 изнад изнад просечне оцене 8,0 добија 1,00 бод, а за сваких 0,1 испод просечне оцене 8,0 одузима се 1,00 бод – максимално 40,00 бодова
 2. дужина студирања: х коефицијент 4 (број бодова се умањује за сваки месец студирања преко 6 година за коефицијент 0,33)  – максимално 24,00 бода 
 3. радно искуство у струци (подразумева радни однос након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,5 за сваки месец радног искуства –  максимално 12,00 бодова
 4. стручно оспособљавање и усавршавање у струци (подразумева стручно оспособљавање у струци  након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,33, за сваки месец стручног оспособљавања и усавршавања –  максимално 8,00 бодова
 5. оцена на разговору – максимално 16,00 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-4, имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • доказ о радном искуству у струци: фотокопија радне књижице са фотокопијама Уговора о раду ради доказа о радном искуству у струци након положеног стручног испита
 • доказ о стручном оспособљавању и усавршавању у струци (Уговор о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности или вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик лекарске коморе Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу: Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине – клиничког лекара који ће се упитити на обављање специјализације из опште хирургије за рад на Одељењу за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консултативне прегледе на Клиници за хирургију ".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.            

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Aсс. др сц. мед. Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, а у складу са дописом Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14. 11. 2014. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14293/2014 од 13. 11. 2014. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 медицинскe сестара-техничара, за рад на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци – НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНА (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • дужина чекања на посао
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. дужина чекања на посао: х коефицијент 0,1 за сваки месец чекања на посао после положеног стручног испита - максимално 4 бода
 3. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 36 бодова
 4. оцена на разговору - максимално 30 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-3,  имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (фотокопије: Уговора о раду, Уговора о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично ради доказивања радног искуства у струци након положеног стручног испита)
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Рад се обавља у сменама.
 
Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); и оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место медицинске сестре-техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Aсс. др сц. мед. Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд а у складу са Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на неодређено време на Одељењу oртопедије и ортопедске трауматологије, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати су:
 • просечна оцена на студијама
 • дужина студирања
 • радно искуство у струци
 • стручно оспособљавање и усавршавање у струци
 • оцена на разговору  (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Ради рангирања кандидата који испуњавају услове за пријем, утврђује се следећи начин бодовања:
 1. просечна оцена студирања:  за просечну оцену 8,0 кандидат добија 20,00 бодова, за сваких 0,1 изнад изнад просечне оцене 8,0 добија 1,00 бод, а за сваких 0,1 испод просечне оцене 8,0 одузима се 1,00 бод – максимално 40,00 бодова
 2. дужина студирања: х коефицијент 4 (број бодова се умањује за сваки месец студирања преко 6 година за коефицијент 0,33)  – максимално 24,00 бода 
 3. радно искуство у струци (подразумева радни однос након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,5 за сваки месец радног искуства –  максимално 12,00 бодова
 4. стручно оспособљавање и усавршавање у струци (подразумева стручно оспособљавање у струци  након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,33, за сваки месец стручног оспособљавања и усавршавања –  максимално 8,00 бодова
 5. оцена на разговору – максимално 16,00 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-4, имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • доказ о радном искуству у струци: фотокопија радне књижице са фотокопијама Уговора о раду ради доказа о радном искуству у струци након положеног стручног испита
 • доказ о стручном оспособљавању и усавршавању у струци (Уговор о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности или вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик лекарске коморе Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу: Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место доктора медицине – клиничког лекара за рад на Одељењу ортопедије и ортопедске трауматологије".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.            

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Aсс. др сц. мед. Марија ЗдравковићРЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "БЕЖАНИЈСКА КОСА"-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, а у складу са дописом Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14. 11. 2014. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14293/2014 од 13. 11. 2014. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. медицинска сестра-техничар за рад на неодређено време у Служби операционог блока са стерилизацијом, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци – НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНА (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите у операционим салама)

Китеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • дужина чекања на посао
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. дужина чекања на посао: х коефицијент 0,1 за сваки месец чекања на посао после положеног стручног испита - максимално 4 бода
 3. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 36 бодова
 4. оцена на разговору - максимално 30 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-3,  имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (фотокопије: Уговора о раду, Уговора о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично ради доказивања радног искуства у струци након положеног стручног испита)
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); доказ о испунјености здравствених услова за лица која раде са изворима јонизујућих зрачења; и оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место медицинске сестре-техничара за рад у Служби операционог блока са стерилизацијом".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Aсс. др сц. мед. Марија Здравковић
Са подацима од: 11.12.2014.
Дoм здрaвљa Кoвин
Брoj:01 - 1130
Дaнa:11.12.2014. године

Нa oснoву члaнa 7. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja (''Сл.глaсник РС'' бр.36/2010) ДOM ЗДРAВЉA КOВИН, КOВИН рaсписуje:

OГЛAС
ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС

1. Дoктoр мeдицинe………………………………………………………..2 извршиoца

Услoви: Зaвршeн мeдицински фaкултeт и пoлoжeн стручни испит.

Oпис пoслa: Пружa свe видoвe мeдицинскe зaштитe грaђaнимa свих узрaстa, учeствуje у здрaвствeнoм вaспитaњу грaђaнa, вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу, oдгoвaрa зa стручнoст рaдa свoje eкипe, врши и другe пoслoвe пo нaлoгу нaчeлникa службe и дирeктoрa Дoмa здрaвљa Кoвин.

Рaдни oднoс сe зaснивa нa неoдрeђeнo врeмe.

2. Meдицинскa сeстрa – тeхничaр.………………………………………..2 извршиoца

Услoви:  Зaвршeнa срeдњa мeдицинскa шкoлa и пoлoжeн стручни испит.

Oпис пoслa: Припрeмa рaднoг мeстa лeкaрa, врши и нeпoсрeднo je oдгoвoрнa зa aсeптичaн рaд, стeрилизaциjу инструмeнaтa и пoтрoшнoг сaнитeтскoг мaтeриjaлa, врши тeрaпиjскe рaдњe из дoмeнa свoje стручнoсти пo нaлoгу лeкaрa у aмбулaнти или стaну бoлeсникa, вoди свe прoписaнe eвидeнциje извршeних услугa, врши oбрaчун извршeних услугa и фaктуришe услугe, aктивнo учeствуje у oбуци припрaвникa, рaди у кaртoтeци пo пoтрeби, спрoвoди здрaвствeнo – вaспитни рaд у дeлoкругу свoje стручнoсти, вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу, зajeднo сa лeкaрoм рaди нa свим прeвeнтивним aктивнoстимa, врши и другe пoслoвe из свoг дoмeнa пo нaлoгу глaвнe сeстрe, нaчeлникa и дирeктoрa Дoмa здрaвљa Кoвин.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту, уверење о држевљанству, извод из матичне књиге рођених) у неовереним фотокопијама.

Приjaвe слaти нa aдрeсу Дoмa здрaвљa Кoвин, ул. Tрг oслoбoђeњa бр.4, 26220 Кoвин сa нaзнaкoм зa кoнкурс или дoнeти личнo у кaнцeлaриjу Oдсeкa зa прaвнe пoслoвe брoj 57, нa другoм спрaту.

Рoк зa пoднoшeњe приjaвa je 8 (oсaм) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oглaсa у oглaсним нoвинaмa Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe ''Пoслoви''.

дирeктoр,
Прим. др мед. Свето Вукадиновић
спeц. радиологије
Са подацима од: 11.12.2014.
Са подацима од: 11.12.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 9271/2.
Датум: 08.12.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 9271/1 и број 9514/2 обе од 08.12.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Возач I – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • КВ – III степен стручне спреме или II степен стручне спреме
 • Положен возачки испит Б, Ц и Д категорије

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на превозу чији је обим привремено повећан

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

Помоћни радник на транспортним пословима – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ПК – II степен ст.спреме, Школа за основно образовање

Радни однос заснива се на одређено време, до три месеца трајања због потребе завршетка посла на преносу и складиштењу, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић 

Са подацима од: 11.12.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 13308 од 11.12.2014 . год.,а на основу одобрења Министарства здравња број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.год, Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на  неодређено време

OJ Дом здравља Чајетина

1. Доктор медицине ......................................................  2 извршиоца

ОЈ Дом здравља Косјерић

1. Медицинска сестра техничар општи смер ................. 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Пожега

1. Доктор медицине.........................................................  1 извршилац
2. Медицинска сестра техничар општи смер .................  1  извршилац

OJ Дом здравња Пријепоље

1. Медицинска сестра техничар општи смер................... 1 извршилац

OJ Дом здравља Ужице

1. Доктор  медицине .......................................................... 1 извршилац
2. Виша медицинска сестра техничар ..............................  1 извршилац

OJ Дом здравља Сјеница

1. Доктор  медицине ..........................................................  1  извршилац
2. Медицинска сестра техничар општи смер ...................  1  извршилац

Истурено одељење ОБ у Сјеници

1. Медицинска сестра техничар општи смер ...................  1  извршилац

OJ Општа болница Прибој

1. Доктор медицине  ............................................................ 1 извршилац
2. Медицинска сестра техничар општи смер ..................... 1 извршилац

OJ Oпшта болница Пријепоље

1. Медицинска сестра техничар општи смер........................ 1 извршилац

OJ  Oпшта болница Ужице

1. Доктор  медицине ............................................................. 3  извршиоца
2. Медицинска сестра техничар општи смер ...................... 5  извршиоца
3. Лабораторијски  техничар ................................................ 2  извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине  – VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет,положен стручни испит
 • За радно место више медицинске сестре техничара -  VI  степен стручне спреме-завршена виша медицинска школа општи смер,положен стручни испит
 • За радно место медицинске сестре техничара општег смера- IV степен стручне спреме – завршена медицинска школа одговарајућег смера,положен стручни испит
 • За радно место лабораторијског  техничара – IV степен стручне спреме –завршена медицинска школа одговарајућег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Уверење Националне службе запошљавања да је кандидат на евиденцији незапослених лица
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 11.12.2014.
Са подацима од: 11.12.2014.
Са подацима од: 11.12.2014.
Општа болница "др Радивој Симоновић" Сомбор
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, члана 10. Колективног уговора код Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године а у вези са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-14293/2014 од 13. новембра 2014. године, те на основу одлукe директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа бр. 2.2.-3464 од 04. децембра 2014. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године, расписује се:

ОГЛАС

I
За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – по један извршилац за обављање послова:
 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Хируршком одељењу, Сектор за хируршке гране и
 2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ у Патоанатомској служби, Сектор за заједничке медицинске делатности.

II
За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЧЕТИРИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА – по један извршилац за обављање послова:
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ОДЕЉЕЊУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,
 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Уролошком одељењу, Сектор за хируршке гране и
 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију.

III
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊA – на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране, до повратка запослене са боловања.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављавања на оглас под I тачком треба да испуњава и следеће услове:
 • завршен Медицински факултет за звање доктора медицине
 • положен стручни испит за звање доктора медицине
 • поседовање лиценце или решења о издавању лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издатог од Лекарске коморе Србије (ако је кандидат био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у Лекарској комори Србије (ако кандидат није био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови за обављање послова под тачком I.2:
 • рад у обдукционој сали,
 • рад на терену,
 • рад са инфективним материјалом, 
 • изложеност хемијским реагенсима,
 • скраћено радно време и
 • продужен годишњи одмор

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављавања на оглас под II и III тачком треба да испуњава и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар – IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за звање медицинске сестре-техничара
 • поседовање лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издату од КМСЗТС (ако је кандидат био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у КМСЗТС (ако кандидат није био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови за обављање послова под тачкама II и III:
 • рад у сменама

Приликом пријављивања на оглас под I тачком потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и посао/послови за који(е) се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету за звање доктора медицине
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине
 • оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издату од Лекарске коморе Србије (ако је кандидат био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у Лекарску комору Србије (ако кандидат није био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита)
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Приликом пријављивања на оглас под II и  III тачком потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и посао/послови за који(е) се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер медицинских сестара-техничара
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинске сестре-техничара
 • уверење да је кандидат пријављен на евиденцију Националне службе за запошљавање – не старије од 7 дана од дана расписивања огласа
 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издату од КМСЗТС (ако је кандидат био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у КМСЗТС (ако кандидат није био у радном односу на тим пословима након положеног стручног испита)
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће бити одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу: Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, Сомбор, уз напомену „за оглас за доктора медицине“ односно „за оглас за медицинску сестру-техничара“ или лично преко Службе протокола у згради бараке поред управне зграде – улаз од стране управне зграде – ходник лево, друга соба лево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор Опште болнице
„др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан
Са подацима од: 11.12.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-5518
Дана:10.12.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354, те на основу дописа министарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.  директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1.) Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова:

доктор медицине  - 4 извршиоца  

2.) Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова:

медицинска сестра - техничар, са пуним радним временом -  5 извршилаца.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.
Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.)  доктор медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (2.)  Медицинска сестра - техничар  су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Број:01-5517
Дана:10.12.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1.) Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем боловању и породиљском одсуству  следећих кадрова:

доктор медицине - 4 извршилаца  

2.) Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем боловању и породиљском одсуству следећих кадрова:

медицинска сестра - техничар, са пуним радним временом -  3 извршилаца.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.
Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.)  доктор медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (2.)  Медицинска сестра - техничар  су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 11.12.2014.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 8971
10.12.2014.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 36/10 и 42/10)  у складу са Кадровским планом за ЗЦЗ за 2013.годину бр.112-11-00550/2013-01, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Једног КВ кувара за рад у одељењу за производњу и дистрибуцију хране, на одређено време, до повратка одсутног радника са боловања.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • 3.степен стручне спреме-КВ кувар

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршенојшколи,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.
 • биографију са адресом, телефоном

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 11.12.2014.
Дом здравља Кучево
Дом здравља Кучево
Жике Поповића бр.48
Дел.бр. 2082
Датум: 11.12.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља директор Дома здравља Кучево доноси,

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у листу „Послови“ дана 03.12.2014. године  а који је расписан на основу одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр. 1904 од 18.11.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,и то за радно место под редним бројем 2.

2. информатичар на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом
, извршилац....1

Образложење: У току процеса организације рада у Дому здравља Кучево, и распоређивања немедицинских радника, тренутно нема могућности за ангажовањем информатичара. Из горе наведених разлога , донета је одлука као у диспозитиву.

В.д. директор ДЗ Кучево
Др Петар Радак
Са подацима од: 10.12.2014.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 1073.
ДАТУМ: 09.12.2014. год. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гл. РС“ бр. 36/2010) и члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Специјална болница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I
Медицинску сестру техничара - 2 извршиоца на неодређено време

Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови:
 • Завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме образовни профил медицинска сестра - педијатријски смер
 • положен стручни испит.
 • лиценца за рад.

II
Физиотерапеут – 1 извршилац на одређено време ради замене дуже одсутне запослене.

Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови:
 • Завршена  виша или висока здравствена школа струковних студија - VI степен стручне спреме
 • положен стручни испит и
 • лиценца за рад.

IV
Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву као доказ подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију лиценце за рад и
 • кратку биографију.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у  року  од  8  дана  од  дана  објављивања  огласа  на сајту Министарства здравља  са назнаком – пријава на оглас.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Др Слободан Продановић
Са подацима од: 10.12.2014.
Са подацима од: 10.12.2014.
Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ''Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ'' ВРШАЦ
Подвршанска 13
Вршац 26300
Број: 01-1093/1
Датум: 01.12.2014. године

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ” ВРШАЦ,
расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

1. доктор медицине,  1( један) извршилац;
2. виша медицинска сестра-техничар, 1 (један) извршилац.


Услови које кандидати треба да испуњавају су:
 1. За доктора медицине:  завршен Медицински факултет и положен стручни испит;
 2. За вишу медицинску сестру – техничара: завршена Висока медицинска школа струковних студија и стечено звање струковна медицинска сестра - техничар или Виша медицинска школа општег или психијатријског смера.

Кандидат за  радно место доктора медицине обавезан је да уз пријаву са биографијом достави и:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности.

Кандидат за радно место виша медицинска сестра- техничар обавезан је да уз пријаву са биографијом достави и:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној Високој медицинској школи струковних студија и стеченом звању струковна медицинска сестра - техничар или оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи општег или психијатријског смера,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у Публикацији о запошљавању  „Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац, 26300 Вршац, Подвршанска 13.

Конкурс је објављен у Публикацији о запошљавању  „Послови ” Националној служби за запошљавање број 599 од 10.12.2014. године.

Директор Болнице
Воскресенски др Татјана
спец. неуропсихијатрије суб. спец. клиничке неурофизиологије са епилептологијом
Са подацима од: 10.12.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/2128
Дана: 10.12.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр: 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014. године директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца :
а) медицинска сестра-техничар – 6 (шест) извршилаца;

Опис посла :
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • за свој рад одговара главној сестри-техничару службе/одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су  :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Кандидати уз пријаву подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјава да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место медицинска сестра-техничар“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 10.12.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 10.12.2014.
Са подацима од: 10.12.2014.
Са подацима од: 10.12.2014.
Са подацима од: 10.12.2014.
Специјалнa болницa за психијатријске болести "Ковин"
На основу члана 18. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину, а у вези са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, директор објављује:

ОГЛАС

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршиоц на неодређено време;
2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР- 2 извршиоца на неодређено време;

Услови: 1. завршен медицински факултет (VII-1 степен) звање: доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на радно искуство; 2. Завршена средња медицинска школа (IV степен), општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство;

Остало: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: 1. фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту; 2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (IV степен), звање медицинска сестра – техничар, уверење о положеном стручном испиту;

Напомена: Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење.

Пријаве са потребним доказима достављају се на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!

Директор
др Жељко Родић, спец. неуропсихијатрије
Са подацима од: 10.12.2014.
Општа болница Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац и сагласности коју је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала Закључком 52 број 112-14293/2014 од 13.11.2014.године, директор  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 1. Два (2) доктора медицине за рад у пријемно-ургентној служби Опште болнице Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 2. Три (3) медицинска техничара  за рад у пријемно-ургентној служби Опште болнице Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 3. Два (2)  медицинска техничара  за рад у служби ортопедије Опште болнице Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 4. Једног (1)  медицинског техничара -  инструментара за рад у служби гинекологије Опште болнице Пожаревац, на неодређено време са пуним радним временом
 5. Једног (1) медицинског техничара за рад  у служби гинекологије Опште болнице Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом

Опис послова за радна места под 1: Прегледа, обрађује лечи болеснике на одељењу и у амбуланти; обавља одређене интервенције и поступке; организује прикупљање лабораторијских и других дијагностичкиг анализа неопходних за оцену здравственог стања и потребе специјалисте; пружа хитне медицинске услуге; заједно са тимом лекара одређене службе спроводи мере здравственог васпитања и просвећивања; води потребну документацију. У раду није самосталан у смислу специјалистичких послова јер све послове врши под надзором начелника службе, шефа одељења или одређеног специјалисте.

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1.кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 4. извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценцe.

Опис послова за радна места под 2 и 3 : Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструменатаза рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради  ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководоца

Услови за радна места под  2 и 3:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радно место под 4: Припрема операциону салу за рад, припрема завојни материјал, хируршки веш, хируршке рукавице, инструменте и други метеријал, стара се о исправности и одржавању апарата и инструмената, стара се о дезинфекцији, стерилише материјал и за исто је одговоран, инструментише за време хируршких интервенција, после оперативног програма распрема употребљен материјал, одговара за врсту и број употребљеног материјала и инструмената у току и након операције, узет материјал шаље на анализу,води протокол обављених операција и остало по налогу непосредног руководиоца.

Услови за радна места под  4:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) , положен стручни испит и завршену едукацију за инструментара. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. потврду или сертификт о завршеној едукацији за инструментара 4. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 5. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радно место под 5: : Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструменатаза рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради  ЕКГ-е  и остало по налогу непосреног руководиоца

Услови за радна места под 5: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи или гинеколошко-акушерски смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи или гинеколошко-акушерски смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

Директор Oпште болице Пожаревац
Prim. dr Срећко Босић
Са подацима од: 10.12.2014.
Са подацима од: 10.12.2014.
Специјална болница за болести зависности
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/10, 42/10 и 46/13), Кадровског плана Установе и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос
једног извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на неодређено време, са пуним радним временом

Услови: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,
 • Уверење (оригинал или оверену фотокопија) о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

В.Д Директора
Прим. мр сц.мед  Др Мира Ковачевић
Са подацима од: 10.12.2014.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010), Закључка 51 Број 112-14293/2014 од 13.11.2014.год., Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке в.д.директора бр.3285/2014-2 од 09.12.2014.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос бр.3354/2013-1 од 01.11.2013.год.,
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

расписује

ОГЛАС
за прије

1 доктор медицине,  на неодређено време

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу,
 • уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
 • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, 
 • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или  руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.

3 медицинске сестре са IV степеном стручне спреме – општи смер,  на неодређено време

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу,
 • уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
 • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, 
 • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или  руски) са потврдом, уколико  кандидат поседује.

Поступак пријема из тачке 1 и 2. ће спровести комисије образоване одлуком директора, које ће са кандидатима који су конкурисали на оглас, обавити разговор (интервју) и на основу сачињене ранг листе, дати директору предлог за пријем кандидата.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

В.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад ЂорђевићНа основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – педијатријски смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 05.12.2014.
Дом здравља Деспотовац
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА ДЕСПОТОВАЦ
Деспотовац,  Савез бораца 74
ПИБ 100881891, мат.бр.17210149
директор 035/614-245, факс 035/611-276
Број: 6267/1
05.12.2014.гoд.

На основу дописа Министарства здравља бр.112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.год. и Одлуке директора Дома здравља Деспотовац бр.6267 од 05.12.2014.год., Дом здравља Деспотовац, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

Доктор медицине – 1 извршиоц на неодређено време – Служба за здравствену заштиту одрaслог становништва са медицином рада и кућним лечењем.

Услови за заснивање радног односа су:
 • Завршен Медицински факултет;
 • Положен стручни испит;
 • Поседовање лиценце за рад издате од надлежне Лекарске коморе.

Пријаве на оглас се могу подносити до 19.12.2014.год. до 14 часова. Оглас објављен на огласној табли Дома здравља Деспотовац, на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Заинтересовани кандидати за радно место доктора медицине – уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, извод из матичне књиге рођених, биографију са адресом и контакт телефон.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Деспотовац, Савез бораца бр.74, 35213 Деспотовац са назнаком "пријава на оглас за пријем у радни однос" или лично предати радним данима Правној служби Дома здравља од 07 – 14 часова.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉA ДЕСПОТОВАЦ
ДИРЕКТОР др Топлица Марјановић