Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 16.01.2018.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе

чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), Одлуке 

број 694/II Спец.болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и

члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу

и развојну неурологију расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 1. Спремачица,   на  неодређено време,     2   (два)   извршиоца,  са пуним

радним временом,  уз пробни рад од 3 месеца

 

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова: ПК или НК радник.

Радно искуство: 6 месеци

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом.

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне

 књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски

поступак, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда

послодавца и сл.).

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална

болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а

– Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним

новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР

Др Мирјана Бошковић

Са подацима од: 16.01.2018.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.195/12 од 10.01.2018.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

 

За радно место- послове:             

I Више медицинскe сестре за рад  на Одељењу за интезивно  лечење у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра - техничар или хируршког смера или Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

               

II  Медицинске сестре техничара  за рад  на Одељењу за кожне болести при Служби за инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

III Медицинске сестре техничара  за рад  у Одсеку за гастрохирургију у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

IV Медицинске сестре техничара  за рад  на Одељењу за стационарно лечење у Служби за педијатрију болести Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству  до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа општег или педијатријског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

V  Медицинске сестре техничара  за рад  у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутнe запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац.

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

VI Виша гинеколошко акушерска сестра за рад на Одељењу акушерства у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на боловању  до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Виша медицинска школа гинеколошко-акушерског смера или Висока медидинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра - бабица, положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

VII Радни терапеут за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

 Услови: Виша медицинска школа, смер за радне терапеуте и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

VIII  Инструментарка  за рад  у Одсеку операционе сале у Служби гинекологије и акушерства са неонатологијом Опште болнице Крушевац,

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

IX Медицинске сестре техничара  за рад  на IV одељењу-специјалне хирургије у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац

- 2 извршиoцa на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

X Медицинске сестре техничара  за рад  на Одсеку за палијативно лечење у Служби за продужено лечење и негу Опште болнице Крушевац

- 2 извршиoцa на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

XI Медицинске сестре техничара  за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Опште болнице Крушевац

- 2 извршиoцa на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 XII  Фармацеутски техничар за рад у Болничкој апотеци Опште болнице Крушевац

-       1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња мед. школа фармацеутског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

XIII Кувар  за рад  у Одсеку за припрему хране Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац,

-       1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња угоститељска школа, III степен стручне спреме

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

За радна места од I до XII  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радно место XIII

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине

Са подацима од: 16.01.2018.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр: 112-01-1495/2017-02 од 28.12.2017. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  и то:

 

а)  помоћни радник за припрему и дистрибуцију хране у Одсеку за болничку исхрану1 (један)

      извршилац;

 

б)  носач болесника у Одељењу за хигијенско-санитарну безбедност 1 (један) извршилац;

 

в)  спремачица у Одељењу за хигијенско-санитарну безбедност 1 (један) извршилац,

 

 

са описом послова као у  Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

      

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-115 од 10.01.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I) – в). су :

 

·         Основна школа,

·         Положен хигијенски минимум.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I) – в). су :

 

·         Основна школа.

 

III

Уз пријаву – молбу (обавезно садржи број и датум огласа) кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању;

 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е- маил адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

 

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-2) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа) “.ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 16.01.2018.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по прибављеној сагласности Комисије Министарства здравља бр. 112-01-327/2017-02 од 31.03.2017. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  и то:

 

a) виша медицинска сестра – техничар за рад у Сектору за интернистичке гране медицине - 1 (један)

     извршилац;

б) виша медицинска сестра – техничар за рад у Сектору за хируршке гране медицине - 1 (један)   

     извршилац;

в) виши радиолошки техничар у Служби за радиолошку дијагностику - 1 (један) извршилац,

 

са описом послова као у  Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-115 од 10.01.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за раднa местa из тачке I. а)б) су :

 

·       VI степен стручне спреме,

·       завршена виша /висока здравствена школа,  

·       положен стручни испит,

·       важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

Посебни услови за заснивање радног односа за раднa местa из тачке I. в) су :

 

·         VI степен стручне спреме,

·         завршена виша/висока медицинска школа - виши радиолошки  техничар или струковни медицински радиолог,

·         положен стручни испит,

·         важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

III

Уз својеручно потписану пријаву (навести број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

                                                          IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-4) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Документација приложена уз пријаву се не враћа кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа са поуком о правном леку  ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа) “.ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 16.01.2018.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр: 112-01-1495/2017-02 од 28.12.2017. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  и то:

 

а)  медицинска сестра-техничар 10 (десет) извршилаца,

 

 

са описом послова као у  Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

      

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-115 од 10.01.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I) су :

 

·       IV степен стручне спреме,

·       завршена средња медицинска школа,  

·       положен стручни испит,

·       важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

 

III

Уз пријаву – молбу (обавезно садржи број и датум огласа) кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

 

 

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-4) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа) “.


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог
Са подацима од: 16.01.2018.
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
1
1300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 

1. ДВА ДОКТОРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ, на одређено време, у трајању од 3 месеца, због повећаног обима посла, са VII-2 степеном стручне спреме, положеним стручним испитом, за рад у интерном одељењу Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево

са пуним радним временом, ноћним радом

 

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail-ом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалиста интерне медицине,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

-   уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,

-   доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,

-   доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или  руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас".

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д. директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 16.01.2018.
Клиничко-болнички центар Бежанијска коса

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:

·         виша медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

·         просечна оцена на студијама

·         радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

·         оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе неоверену:

·         фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер

·         фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)

·         фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·         фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује

·         доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

v  доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду мора доставити:

v  доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место више медицинске сестре-техничара".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

 ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

 

Са подацима од: 16.01.2018.
Клиничко-болнички центар Бежанијска коса

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

8 медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

·         медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 

-    доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 8 медицинских сестара техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                                                                                                                 

 ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

 

Са подацима од: 16.01.2018.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр: 112-01-1495/2017-02 од 28.12.2017. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  и то:

 

а)  руководилац Службе за техничке и друге сличне послове 1 (један) извршилац;

 

 

са описом послова као у  Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

      

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-115 од 10.01.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :

 

·         VII - 1 степен стручне спреме,

·         дипломирани инжењер техничко-технолошке струке по листи академских звања –

·         дипломирани инжењер електротехнике ...,

·         положен државни испит,

·         едукација из области менаџмента,

·         5 год. радног искуства на руководећим пословима у техничким службама јавног сектора,

·         радно искуство у здравственој установи.

 

III

Уз пријаву – молбу (обавезно садржи број и датум огласа) кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

·         Диплому о положеном државном (стручном) испиту;

·         Диплому о завршеној едукацији из менаџмента;

·         Доказ о радном искуству на руководећим пословима и у здравственој установи;

·         Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е- маил адресом (преко које ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима).

IV

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Оделење за правне и кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави лекарско уверење и документацију наведену под III (алинеје 1-5) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

 

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа) “.ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог

Са подацима од: 16.01.2018.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1495/2017-02 од 12.12.2017. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017 и 111/2017) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/18/1-86 од 12.01.2018. године, расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

 

1)  Медицинска сестра у смени - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за хирургију Клинике за оперативну онкологију.

 

2)  Медицинска сестра у смени - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за интерну онкологију.

 

3)  Медицинска сестра у смени - 2 извршиоца


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу лежећих болесника Клинике за радиолошку терапију.

 

 

За наведена радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

 

Са подацима од: 15.01.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину, бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, на пословима:

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР2 извршиоца,

за потребе Клинике за онколошку хирургију и Одсека за онколошку интензивну негу и суортивну терапију.

Услови за заснивање радног односа:

-          Виша медицинска школа одговарајућег смера или Висока здравствена школа струковних студија (VI степен стручне спреме, 180 ЕСПБ бодова), положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,

-         фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-         фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 15.01.2018.
Специјална болница Сокобања

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), Закључка 51 број 112-11613/2017 од 28.11.2017. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-110/1 од 08.01.2018. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

1.       рентген техничара  - 1  извршиоца.

 

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                -виша/висока стручна спрема (радиолошки техничар), VI степен стручне спреме

                -положен стручни испит за своје звање.

 

               

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                -оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи

                -уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)

                -кратку биографију.

 

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

                Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

                Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА,

др Весна Милановић

Са подацима од: 12.01.2018.
Института за плућне болести Војводине

На основу чл. 17. Статута Института за плућне болести Војводине, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 61/2017), а у складу са Кадровским планом за Институт за плућне болести Војводине за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1)      Виша медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, с пуним радним временом,    2    извршиоца;

Услови:

-              високо образовање стечено
у школама здравствене струке, на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

2)        Медицинска сестра/техничар на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,    9    извршилаца;

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

3)      Медицинска сестра/техничар са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са породиљског одсуства,    1    извршилац;

Услови:

-         завршена средња медицинска школа, општи смер

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

4)      Виши лабораторијски техничар на одређено време до 6 месеци, с пуним радним временом,    2    извршиоца;

Услови:

-              високо образовање стечено
у школама здравствене струке (смер виши лабораторијски техничар), на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама из области медицине (смер виши лабораторијски техничар) у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

 

5)      Виши физиотерапеут на одређено време до 6 месеци, с пуним радним временом,    1    извршилац.

Услови:

-              високо образовање стечено
у школама здравствене струке (смер виши физиотерапеут), на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама из области медицине (смер виши физиотерапеут) у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године

-         положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

Заинтересовани кандидати подносе:

-       својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефон, e-mail адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,

-       фотокопију дипломе о завршеној школи,

-       фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-       фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

-       фотокопију извода из матичне књиге рођених,

-       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

-       фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,

-       фотокопију радне књижице или доказ о радном стажу (уколико га има кандидат), односно потврду о радном искуству (за кандидате на одређено време).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Кандидати који се благовремено јави на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.ipb-ild.edu.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључивања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за плућне болести Војводине, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверену фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Директор Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

Са подацима од: 12.01.2018.
Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр. 114 од 08.01.2018. године, директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1. Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време,  због замене привремено одсутног запосленог за време коришћења  одсуства, до његовог повратка на рад, на пословима доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Крушевац.

  - 1 извршилац

    УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.         

 

               Кандидати  достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

                  Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

              Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

  Пријавe на  оглас могу се поднети до 19.01.2018.године.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

  Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић  спец. медицине рада

Са подацима од: 12.01.2018.
Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр. 7540 од 27.12.2017. године, директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

           1. Медицинске сестре - техничара   у радни однос на одређено време,     због повећаног обима посла у трајању до 3 месеца, за рад на пословима тимске сестре  у амбуланти Балшићева, Служба опште медицине, Дома здравља Крушевац.

            - 2 извршиоца.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа општег смера,   IV степен стручне спреме положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.             

 

               Кандидати који подносе пријаву достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

              Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

              Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

  Пријавe на  оглас могу се поднети до 19.01.2018.године.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

  Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић  спец. медицине рада

Са подацима од: 12.01.2018.
Институт За Онкологију Војводине

 На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017 и 111/2017) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/18/1-89 од 12.01.2018. године, расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос
на одређено време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог

 

 

1)  Медицинска сестра у смени - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за гинекологију Клинике за оперативну онкологију.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог “ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

 

Са подацима од: 12.01.2018.
Здравственог центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  220   од 11.01.2018.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

 

      ОЈ Ошпта болница Ужице

1.       Виши физиотерапеут - 1 извршилац

2.       Медицинска сестра техничар општи смер   - 2 извршиоца

3.       Гинеколошко акушерска сестра - 2 извршиоца

 

     ОЈ Општа болница Прибој

1.       Гинеколошко акушерска сестра - 1 извршилац    

         

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место вишег физиотерапеута – VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска шкла одговарајућег смера и положен стручни испит

·         За  радно место  медицинске сестре техничара општи смер и гинеколошко акушерску сестру- IV степен стручне спреме-завршена  медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 12.01.2018.
Дома здравља Варварин

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду (Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15 и 13/2017-одлука УС), чл.23 Статута Дома здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник“ бр.1), закључка Општинског већа Општине Варварин бр.401-154/2017-III од 11.12.2017.год., закључка Скупштине општине Варварин бр.401-154/2017-I од 20.12.2017.год. и одлуке директора бр. 45 од 12.01.2018.год. расписује се:

 

                                                ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време до 31.12.2018.год, ради заснивања радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком, са 50% радног времена :

 

- Три извршиоца (3 извршиоца) – медицинска сестра-техничар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва- Одељење за здравствену заштиту грађана Здравствена станица Варварин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин

 

Опис послова :

Обавља послове давања ињекција интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистира лекару при мањим хируршким интервенцијама, пријем књижица, улагање картона, прозивање пацијената, вођење медицинске документације и друге послове из домена своје струке.       

                Услови за пријем у радни однос кандидата  су :

- Завршена Виша медицинска школа ( VI)  или завршена Средња медицинска школа ( IV) степен стручне спреме и положен стручни испит

Посебни услови:

Лиценца коморе здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове јавног огласа и то :

-          доказ о стручној спреми –оверену фотокопију дипломе,

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе,

-          фотокопија извода из матичне књиге рођених,

-          фотокопија или очитана лична карта,

-          доказ о промени презимена уколико је исто мењано.

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања јавног огласа, на адресу : Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб.

Контакт телефон : 037/787-276

 

Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине

Са подацима од: 12.01.2018.
Горnjа Топоница Ниш

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу за 2017. годину, број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-85/1 од 08.01.2018. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- ХИГИЈЕНИЧАР - 3 извршиоца

 

Опис послова:

Одржава свакодневно хигијену болесничких соба, помоћних просторија, санитарних просторија, дневног боравка и свих радних просторија као и дворишта око зграде. Свакодневно пере и дезинфикује приборе за физиолошке потребе пацијената као и прибор у коме се скупља смеће, врши прање и дезинфекцију санитарног чвора (WС шоља, зидних плочица, умиваона, врата и прозора). Свакодневно по устаљеном распореду обавља генерално спремање једне просторије. Чува и води рачуна о рационалној потрошњи средстава и прибора за чишћење. Обавештава главну мед. сестру  Одсека - Одељења или Кабинета (одговорну сестру- техничара смене) о уоченим оштећењима инвентара. Пре пријема на рад подлеже провери општих способности уз обавезну едукацију о хигијенском минимуму. По потреби обавља послове опште неге (купање, пресвлачење, физичко обезбеђење и помоћ у  смиривању узнемирених пацијената). Помаже код пријема пацијената и у њиховој санитарној обради. Ради и друге послове по налогу претпостављеног. Непосредно је одговоран  главној медицинској сестри- техничару Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-4474/1 од 27.07.2017. године и бр. 03-5180/1 од 29.08.2017. године:  

 

1) Завршена основна школа, I степен стручне спреме.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.          

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 12.01.2018.
Дом здравља „Бачки Петровац“

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” ,на основу тачке 3 Кадровског плана број 112-01-505/2017-02 од дана 15.05.2017. године и сагласности Министарства здравља број 112-01-1495/2017-05 од дана 12.12.2017. године, директор Дома здравља  расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

                за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, једног ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА.

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-IV степен стручне спреме, средња стручна школа смер друмског саобраћаја или завршена школа за КВ возача моторних возила друмског саобраћаја

-6 месеци искуства на сличним пословима

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

-          фотокопију уверења о стеченој стручној спреми

-          потврду о радном искуству

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,
 ул. М. Тита 6.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Ближе информације се могу добити на тел. 021/780-094 код секретара Дома здравља.

 

 

Директор Дома Здравља

Мр.сци.мед. др Ана Болдоцки Илић

Са подацима од: 12.01.2018.
Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РСброј 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 1/15), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

1.       Књиговођа основних средстава, готових производа, сировина, репроматеријала и амбалаже,, Одсека за финансије и рачуноводство, Службе за правне и економско финансијске послове - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

·         Средња школа, IV степен стручне спреме,

 • минимум 3 године радног искуства на књиговодствено-финансијским пословима,
 • познавање рада на рачунару.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне,
 • учествује у изради пословне документације, као и њеним изменама и допунама,
 • води аналитичку евиденцију основних средства, међупроизвода, полу производа и готових производа, сировина, репроматеријала, материјала и амбалаже,
 • води евиденцију о основним средствима од националног интереса и обавештава надлежно министарство Републике Србије из области здравства о свим променама насталим на тим средствима,
 • проверава формалну исправност и врши књижење пријема основних средства,
 • врши месечни, квартални и годишњи обрачун трошкова амортизације основних средстава,
 • евидентира пренос основних средстава, књижи требовања и предајнице између магацина, према установљеним процедурама, 
 • усклађује стање у магацину лабораторијских животиња на месечном нивоу,
 • усклађује стварно са књиговодственим стањем основних средства и залиха, након извршеног редовног и ванредног пописа,
 • води остале евиденције из делокруга рада и извештава непосредног руководиоца о извршеним активностима,
 • одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима,
 • ажурира податке у одговарајућим базама,
 • предлаже побољшања квалитета, ефикасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,

·         ради у склопу тимова које одређује директор Института,

 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,

·         обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,

·         за свој рад одговоран је Шефу Одсека за финансије и рачуноводство.

 

                                                         Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту www.infostud.com.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

 Др Вера Стоиљковић

 

Са подацима од: 12.01.2018.
Опште болнице Студеница Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015),  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-40  од  11.01.2018.                        године , Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С 

                

За пријем у радни однос због повећаног обима посла  на одређено време са пуним радним временом у трајању од 6 ( шест ) месеци и пробним радом у трајању од 3 ( три ) месеца :

 

1.       Служба за интерну медицину  –1  ( једна )   медицинска сестра у смени

2.       Служба за неурологију   – 1  ( једна )   медицинска сестра у смени

3.       Служба за физикалну медицину и рехабилитацију - 1 виши физиотерапеут и 1 физиотерапеут

4.       Служба за психијатрију- 1  ( једна )   медицинска сестра у смени

5.       Служба за хирургију - 3  ( три )   медицинске сестре у смени

6.       Служба за оперативно лечење и стерилизацију – 2 ( два )  инструментара

7.       Служба за анестезију са реаниматологијом – 2 више медицинске сестре у смени и 3 медицинске сестре у смени

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1 -  VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера  и положен стручни испит.

 

Под тачком 2, 4 и 7 -  IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит..

 

Под тачком 3 - VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија – струковни физиотерапеут или виша медицинска школа – виши физиотерапеут,  положен стручни испит.

                IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа смер за физиотерапеуте и положен                                                

                              стручни испит.

Под тачком  5 -  IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег или педијатријског смера и положен стручни испит.

 

Под тачком 6  -  VI степен стручне спреме - Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера или виша медицинска школа смер за инструментаре и положен стручни испит.

 

Под тачком 7  -  VI степен стручне спреме -  Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра, виша медицинска школа општег смера или виша медицинска школа – виши анестетичар и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ  "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015),  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.       6-42 од 11.01.2018. године  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С 

                

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене запослених које се налазе на трудничком боловању и породиљском одсуству  :

 

       1.Одељење здравствене неге  –1  ( једна )   медицинска  сестра у смени

 

2.Служба за гинекологију и акушерство – Одсек за неонатологију   – 1  ( једна )   педијатријска  сестра у смени

 

3.Служба за инфективне и кожне болести – Одељење за инфективне болести - 1  ( једна )   медицинска сестра у смени

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком  1 и  2 -  IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа педијатријског смера и положен стручни испит.

 

Под тачком  3 -  IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит..

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ  "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

Са подацима од: 12.01.2018.
Завод за јавно здравље Ужице

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 бр.112-11613/2017 од 28.11.2017. године и Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.152 од 11.01.2018. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр.1/2015), објављује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

 

са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова перача лабораторијског посуђа, у Центру за микробиологију- Одељење за припрему хранљивих подлога, стерилизацију и прање лабораторијског посуђа.

                Запослени ће у оквиру послова перача лабораторијског посуђа обављати  следеће послове:

-Сакупља, припрема за прање, пере, испира и пакује лабораторијско посуђе и стерилише га  

  у сувом стерилизатору.

Дистрибуира стерилни материјал на предвиђена места у лабораторији

-Ради на диспозицији инфективног и другог отпадног материјала  из лабораторије

-Обавља и друге послове у складу са званичним актима установе    из делокруга рада које одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, у складу са званичним актима установе

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

- завршена основна школа


Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова и то:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          уверење о држављанству,

-          сведочанство о завршеној основној школи

-          доказ о промени презимена, уколико је кандидат променио презиме   

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се, непосредном предајом  или путем поште,Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.“

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Влатка Стевановић

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" бр.1/2015) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовањеје 51 бр.112-116132017 од 28.11.2017 године, а у складу са одредбама члана 14 и 15 став Правилника о организацији и систематизацији послова  и Кадровским планом Завода за јавно здравље Ужице за 2017.годину, доносим

 

О Д Л У К У

 

Засновати радни однос на неодређено време, са 1 извршиоцeм, са пуним радним временом, на пословима перача лабораторијског посуђа, у Центру за микробиологију- Одељење за припрему хранљивих подлога, стерилизацију и прање лабораторијског посуђа.

 Одлуку о потреби заснивања радног односа огласити код Националне службе за запошљавање и објавити на wеб сајту Министарства здравља.

 

Образложење

 

Кадровским планом Министарства здравља бр.112-01-505/2017-02 од 03.07.2017. године, за Завод за јавно здравље Ужице, за 2017. годину, предвиђенo je   108  запослених на неодређено и одређено време, од чега 10% на одређено време, што практично знчи да Завод може имати 98 запослених на неодређено време, колико је и предвиђено Правилником о организацији рада и систематизацији послова, на који је Министарство здравља дало сагласност.

У тачки 3. алинеја 2.Кадровског плана предвиђено је да се реализација Кадровског плана може обавити новим запошљавањем на неодређено време, на основу сагласности Комисије Владе за ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

Како Завод за јавно здравље Ужице са 31.12.2017. године и даном доношења ове одлуке има 93 запосленa на неодређено време и једног запосленог на одређено време, јер је  у току 2017. године  престао радни однос на неодређено време одређеном броју запослених,  због чега је упражњено радно место перача лабораторијског посуђа, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање је на захтев Завода донела Закључак 51 бр.112-116132017 од 28.11.2017. године, којим се даје сагласност за пријем на неодређено време једног  извршиоца са нижом стручном спремом на радно место  перача лабораторијског посуђа.

Завод за јавно здравље је обезбедио средства за ново запошљавање.

                                                                                                     

ВД ДИРЕКТОРА

др Влатка Стевановић

 

 

 На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 бр.112-11613/2017 од 28.11.2017. године и Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.151 од 11.01.2018. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр.1/2015), објављује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

 

са  пуним радним временом, са једним извршиоцем - доктором медицине, за рад у Центру за контролу и превенцију болести.

               

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

-          завршен медицински факултет

-          положен стручни испит за  доктора медицине

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе кратку биографију и доказе о испуњености   услова огласа:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          уверење о држављанству,

-          диплому о завршеном медицинском факултету

-          уверење о положеном стручном испиту

-          доказ о промени презимена,  уколико је кандидат променио презиме

 

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се, непосредном предајом  или путем поште,Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.“

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Влатка Стевановић

 

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" бр.1/2015) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовањеје 51 бр.112-116132017 од 28.11.2017 године, а у складу са одредбама члана 14 и 15 Правилника о организацији и систематизацији послова  и Кадровским планом Завода за јавно здравље Ужице за 2017.годину, доносим

 

О Д Л У К У

 

Засновати радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, са једним  доктором медицине, у Центру за  контролу и превенцију болести.

Одлуку о потреби заснивања радног односа огласити код Националне службе за запошљавање и објавити на wеб сајту Министарства здравља.

 

Образложење

 

Кадровским планом Министарства здравља бр.112-01-505/2017-02 од 03.07.2017. године, за Завод за јавно здравље Ужице, за 2017. годину, предвиђенo je   108  запослених на неодређено и одређено време, од чега 10% на одређено време, што практично знчи да Завод може имати 98 запослених на неодређено време, колико је и предвиђено Правилником о организацији рада и систематизацији послова, на који је Министарство здравља дало сагласност.

У тачки 3. алинеја 2.Кадровског плана предвиђено је да се реализација Кадровског плана може обавити новим запошљавањем на неодређено време, на основу сагласности Комисије Владе за ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

Како Завод за јавно здравље Ужице са 31.12.2017. године и даном доношеwа ове одлуке  има 93 запосленa на неодређено време и једног запосленог на одређено време, јер је  у току 2017. године  престао радни однос на неодређено време одређеном броју запослених,  због чега је упражњено радно место доктора медицине у Центру за  контролу и превенцију болести, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање је на захтев Завода донела Закључак 51 бр.112-116132017 од 28.11.2017. године, којим се даје сагласност за пријем на неодређено време једног  доктора медицине.

Завод за јавно здравље је обезбедио средства за ново запошљавање.

 

ВД ДИРЕКТОРА

 др Влатка Стевановић

 

Са подацима од: 12.01.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-270/2 од 10.01.2018.године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  - 1 извршилац

 

Опис послова:

-Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;

-Припрема и учествује у визити;

-Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;

-Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;

-Стара се  о брзом прикупљању резултата болесника;

-Стерилише инструменте и остали систематски материјал потребан за рад;

-Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

-Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;

-Води потребну медицинску документацију;

-Ради у сменском раду по утвђеном сменском распореду рада( шихти);

-Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;

-Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и и непокретних болесника;

-Врши услуживање болесника у захтевима физолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;

-Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне сестре у служби, одговорне сестре на одсеку и главне медицинске сестре;

-За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној  сестри у служби и одговорној сестри на одсеку.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14) других важећих законских прописа, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Медицинска школа, IV - степен стручне спреме, медицинска сестра;

               

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен стручне  спреме, медицинска сестра;

-Уверење о положеном државном – стручном испиту;

-Лиценца;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено радно  време за радно место Медицинска сестра“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 12.01.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-54/2 од 08.01.2018. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла,  за следеће послове:

 

БОЛНИЧАР - 1 извршилац

 

Опис послова:

 

-Негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих;

-Свим болесницима којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља и сл.;

-Одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти;

-Стара се за што хуманији и стручнији однос према пацијенту;

-Услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба;

-Помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге и терапије;

-Ради и друге послове из домена болничара по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне и главне медицинске сестре;

-За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној главној сестри.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Основна школа, II степен.

           

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Основној школи, II степен;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

           

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос  на одређено време за радно место Болничар“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 12.01.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-273/2                                                      од 10.01.2018. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог до повратка на рад,   за следеће послове:

 

 

 

КУХИЊСКИ РАДНИК - 1 извршилац

 

Опис послова:

 

-Ради на пословима прања белог ресторанског посуђа за време оброка;

-Ради на припреми намерница за финалну обраду;

-Води рачуна о хигијени радних површина у кухињском блоку;

-За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

-Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;

а свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Основна  школа, II степен стручне спреме.

           

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Основној школи;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

           

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време –замена за привремено  одсутног радника -  за радно место Кухињски радник“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

 

 

 

Са подацима од: 12.01.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-15464/2 од 29.12.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком 51 број 112-8181/ 2017 од 29. августа 2017. године о измени Закључка 51 број: 112-7287/2017 од 01. августа 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено  радно време,  са пуним радним временом,   за следеће послове:

 

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 2 извршиоца

 

Опис послова:

-Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;

-Припрема и учествује у визити;

-Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;

-Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;

-Стара се  о брзом прикупљању резултата болесника;

-Стерилише инструменте и остали систематски материјал потребан за рад;

-Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

-Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;

-Води потребну медицинску документацију;

-Ради у сменском раду по утвђеном сменском распореду рада( шихти);

-Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;

-Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и и непокретних болесника;

-Врши услуживање болесника у захтевима физолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;

-Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне сестре у служби, одговорне сестре на одсеку и главне медицинске сестре;

-За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној  сестри у служби и одговорној сестри на одсеку.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14) других важећих законских прописа, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 09.06.2017. године бр.03-6977/1.

 

-завршена Медицинска школа, IV - степен стручне спреме, медицинска сестра;

               

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен стручне  спреме, медицинска сестра;

-Уверење о положеном државном – стручном испиту;

-Лиценца;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено радно  време за радно место Медицинска сестра“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић