Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.02.2017.
Здравствени центар Зајечар

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број 1042

17.02.2017.године

З а ј е ч а р

 

 

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.     1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Операционом блоку, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                                                Др Станислав Тадић

Са подацима од: 21.02.2017.
Општа болница Врбас

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

Врбас, Милана Чекића бр. 4.

Матични бр.08888752

ПИБ:105592289

Број:600

Дана: 20.02.2017. год.

В р б а с

 

MИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Р. СРБИЈЕ

БЕОГРАД

 

 

Молимо Вас да за потребе Опште болнице Врбас објавите јавни оглас-конкурс следеће садржине:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време неплаћеног одсуства)

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 

 

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са неплаћеног одсуства;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас.                                                                               О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас.                          Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

 

 

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

                                                                                                               Попов др Милан

Са подацима од: 21.02.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог,  на пословима:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 7 извршилаца,

за потребе Клинике за онколошку хирургију, Клинике за медикалну онкологију, Службе за педијатријску онкологију, Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику и Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе

Услови за заснивање радног односа:

Средња медицинска школа одговарајућег смера*, (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

*За потребе Службе за педијатријску онкологију услов за заснивање радног односа је средња медицинска школа педијатријског или општег смера.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера,

-          оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,

-          оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-          оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 21.02.2017.
Завод за јавно здравље Сомбор

Број: 461/2017-1

Дана: 20. фебруара 2017. године

 

                На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; те Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 461/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова

                 ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАР у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству     ..................................................   1 извршилац                   

        

                Опис послова:

                     прикупља, контролише и враћа на исправку приспеле индивидуалне и периодичне извештаје,

                     контролише обухватност приспелог материјала и ургира доставу података са терена,

                     перманентно обрађује део изворног материјала у обиму унутрашње расподеле посла у служби,

                     брине о прикупљању и учествује у обради периодичних извештаја у прописаним роковима и стара се о њиховој правоременој достави надлежним институцијама,

                     приврема потребне статистичке податке из обрађеног изворног материјала, врши табелирање, исказује апсолутне бројеве, пропорције, стопе и индексе, као и графичко приказивање статистичких података,

                     води евиденцију о свом раду,

                     ради и друге послове из делокруга свог рада у складу са својом стручном спремом и способностима,

                     у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

                     све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO,

                     у овом делу за свој рад одговоран је начелнику Центра и Руководиоцу Одељења;

                     учествује у спровођењу едукација становништва у области промоције здравља у Заводу и на терену,

                     учествује у спровођењу и праћењу спровођења програмског здравствено-васпитног рада у здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама,

                     врши комуникацију са здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама, ради спровођења  здравствено-васпитног рада у истима,

                     дистрибуира стручни, едукативни материјал и здравствено васпитна средства за здравствене установе, предшколске и школске установе, удружења грађана, невладине организације и друге,

                     учествује у едукацији  едукатора и сарађује са њима у  примени савремених метода здравственог васпитања за развој знања и вештина унапређења здравља посебно вулнерабилних група,

                     учествује у кампањама и обележавању значајних датума из календара здравља,

                     прати, евидентира и сачињава извештаје о предузетим активностима на промоцији здравља,

                     обавља и друге послове из делокруга промоције здравља у складу са својом стручном спремом и способностима,

                     у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

                     све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO;

                     за свој рад одговара Шефу Одсека и Начелнику Центра

               

                               

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                      IV степен стручне спреме, СМШ, смер – медицинска сестра-техничар;

                      положен стручни испит;

                      дозвола за рад – лиценца;

                      познавање рада на рачунару, искуство у интернет комуникацији;

                      2 године радног искуства у здравственој заштити

 

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                      оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;

                      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                      оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору;

                      фотокопију радне књижице, уговора о раду или други релевантни доказ о дужини и врсти радног искуства;

                      пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

                      фотокопију личне карте.

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.
                Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за здравственог техничара“.
                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

                Оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

 

                                                                                                                                             Директор

                                                                                                                           Завода за јавно здравље Сомбор

                                                                                                                                       др Срђан Мереи                          
Са подацима од: 21.02.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључак 51 број:112-12258/2016 од 28.12.2016.год, дописа Министарства Здравља број:112-01-1190/2016-02 од 06.01.2017.године,   в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

-на неодређено време са пуним радним временом:

медицинска сестра – техничар – извршилаца 1 (један)

Услови: - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,  положен стручни испит.

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном   средњом медицинском школом одговарајућег смера .

Остало: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из књиге рођених оригинал или оверену фотокопију, уверење о држављанству оригинал или оверену фотокопију, копију личне карте, кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

 

                                                                                                                В.д. Директор

Опште болнице Петровац на Млави

                                                                                                                Др Саша Милојевић

Са подацима од: 21.02.2017.
Завод за јавно здравље Сомбор

Број: 460/2017-1

Дана: 20. фебруара 2017. године

 

                На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; као и Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 460/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор. за обављање послова

                ТЕРЕНСКИ РАДНИК у Центру за хигијену и хуману екологију ……........………………. 1 извршилац.

                Опис послова:

                     узоркује и доставља материјал за микробиолошко и хемијско испитивање,

                     води протокол узорковања материјала и лабораторијских налаза,

                     припрема средства за рад на терену,

                     обавља непосредан надзор комуналног објекта у току процеса узорковања,

                     ради на апаратима за испитивање аерозагађења као и апаратима за мерење буке, микроклиме, за чију исправност сноси одговорност,

                     учествује у поступцима асанације водних и осталих објеката,

                     води бригу о повереним му срествима рада и одговара за њих,

                     учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,

                      у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,

                     све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO.

 

                Посебни услови:

                     рад на терену

               

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                      IV степен стручне спреме, СМШ, средња технолошка, средња хемијска, или средња пољопривредна школа прехрамбеног смера;

                      положен стручни испит за здравственог радника, односно здравственог сарадника;

                      возачки испит Б категорије

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                      оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;

                      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                      фотокопију важеће возачке дозволе за управљање возилом “Б” категорије;

                      за здравствене раднике: оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору

                      пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

                      фотокопију личне карте.

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.
                Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за теренског радника“.
                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

                Оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

 

                                                                                                                                             Директор

                                                                                                                           Завода за јавно здравље Сомбор

                                                                                                                                       др Срђан Мереи                          

Са подацима од: 21.02.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  1172 од 17.02.2017. год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

             ОЈ Општа  болница Прибој

 

1.     Књиговођа лекова  ............................................................................................ 1 извршилац

             

             ОЈ Дом здравља Ужице

 

1.     Спремачица  ..................................................................................................... 1 извршилац

 

           

 

           

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место књиговођа лекова– IV степен стручне спреме,завршена економска школа, без обзира на радно искуство

·          За радно место спремачице- I степен стручне спреме,завршена основна школа , без обзира на радно искуство

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућој  школи

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 21.02.2017.
Дом здравља Сента

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента, др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 20.02.2017. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

1.     Један (1) доктор медицине, на одређено време, ради замене, са пуним радним временом

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

 

-          пријаву на оглас са кратком биографијом

-          уверење о држављанству

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Референта за радне односе, Нађ Каролине, тел. 0628066855.

 

 

 

                                                                                Директор Дома здравља Сента

 

                                                                           ________________________________

                                                                                         др Шурјан Густав

Са подацима од: 21.02.2017.
Дом здравља "Др Властимир Гордић", Варварин

Дом здравља `` Др Властимир Годић`` Варварин, на основу чл.37, 192 и 193 Закона о раду (Сл. Гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/2014), одредаба чл.7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајна и локална самоуправа (``Сл.гласник РС`` 1/2015), као и на основу Кадровског плана за Дом здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин бр.112-01-00550/2013 од 11.04.2013.год и одлуке директора бр.___240____ од _14.02.2017___год, а ради извршења одређеног посла, расписује

 

К О Н К У Р С

 

 За пријем у радни однос на одређено време до 3 месеца,  ради извршења одређеног посла, са пуним радним временом :

 

- 1 доктор медицине у  Служби за здравствену заштиту одраслог становништва- Одељење за здравствену заштиту грађана- Здравствена станица Варварин-  Дома здравља“ Др Властимир Годић“ Варварин.

 

Опис послова :

Лекарски прегледи и терапија, преглед у амбуланти и по позиву, ординирање терапије, издавање лекарских уверења и других потврда, вођење медицинске документације.

               

Услови за пријем у радни однос кандидата  су :

завршен Медицински факултет VII1 степен стручне спреме и положен стручни испит

Посебни услови : 

Лиценца лекарске коморе или доказ о упису у лекарску комору

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

-          доказ о стручној спреми ( оверену фотокопију : дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце),

-          извод из матичне књиге рођених,

-          уверење о држављанству,

-          лекарско уверење,

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу : Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб.

 

Контакт телефон : 037/787-276

                                                                      В.д. Директор Дома здравља Варварин

                                                                     Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине

Са подацима од: 17.02.2017.
Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

 

Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр  .108 /2017 донете у складу са oдредбама Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.     На одређено време  од једне године , ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СПРЕМАЧИЦА

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

-          За радно место спремачица минимум завршена основна школа

-          Минимум шест месеци рада на сличним пословима


Уз пријаву кандидати  подносе
молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата, као и потврду о минимум шест месеци рада на сличним пословима код подлодавца где је остварен радни стаж на сличним пословима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе
 за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница
за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

У НОВОМ ПАЗАРУ                                                                                                                              ДИРЕКТОР

14.02.2017. god.                                                                                            Др Соња Радетинац- физијатар               
Са подацима од: 17.02.2017.
Дом здравља Зрењанин

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

БРОЈ: 01-153/1

ДАНА: 14.02.2017. г.

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н

 

 

                На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, вд директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

                Медицинско-лабораторијски техничар – 1 извршилац

 

                   Радни однос се заснива на одређено време,  због повећаног обима посла - до 3 месеца  

 

               Услови:

- завршена средња медицинска школа смер за лабораторијске техничаре (IV степен)

-                      положен стручни испит

               

                Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

1.       пријаву са кратком биографијом

2.       фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

3.       фотокопију Уверења о положеном стручном испиту       

4.       фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара                   

                     

               

                  Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

                  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

                                                                                                                В.д.  директора

                                                                               

                                                                                                                                            Субић мр Миодраг

Са подацима од: 17.02.2017.
Дом здравља Врбас

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

Број :   234

Дана : 14.02.2017. године

ВРБАС

 

 

               На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013. годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 14.02.2017. године расписује:

 

 

ОГЛАС

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ        (до повратка стално запослене са породиљског одсуста и одсуства са рада ради неге детета):

 

ПАТРОНАЖНА СЕСТРА у Служби за кућно лечење с поливалентном патронажом  1  (jедан) извршилац

 

Опис послова:

- врши патронажне посете у кући;

- бави се здравствено-васпитним радом у породици и заједници;

- ради на унапређењу здравља и спречавања болести;

- по потреби самостално управља возилом којим обилази породице;

- ради и друге послове из делокруга свог рада;

- за свој рад непосредно је одговорна начелнику службе и директору Дома здравља.

 

 

2.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 385 од 14.03.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

 

-  VI степен стручне спреме;

-  Виша медицинска школа;

-  положен стручни испит за звање патронажна сестра;

-  положен возачки испит за возача Б категорије;

- поред општих здравствених услова на овом радном месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима;

 -  РАДНО МЕСТО СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА.

 

 

3.

 

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави :

 

-   пријаву на оглас;

-   оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи;

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за звање патронажна сестра;

-   кратку биографију.

 

4.

 

 

Приликом заснивања радног односа из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да достави:

 

-  лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

-   лиценцу за патронажну  сестру.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

 

5.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељeње за правне послове Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

 

 

6.

 

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

 

 

 

7.

 

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs).

 

 

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20 радним даном од 7.00-15.00 сати или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место патронажна сестра у Служби за кућно лечење с поливалентном патронажом“.

 

 

ОГЛАС ВАЖИ ОД 14.02.2017. ГОДИНЕ

( ДО 23.02.2017. ГОДИНЕ)

 

 

Непотпуне,неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

                                                                                                      

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                        ДИРЕКТОР

                                                                                                    др Јасмина Асси

                                                                                         специјалиста ургентне медицине

Са подацима од: 17.02.2017.
Дом здравља Врбас

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

Број :   233

Дана : 14.02.2017. године

ВРБАС

 

 

               На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013. годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 14.02.2017. године расписује:

 

 

ОГЛАС

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ      ( до повратка стално запосленог са неплаћеног одсуства):

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Одељењу за здравствену заштиту предшколске  деце -  1 (један) извршилац

 

Опис послова:

- врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена  редовним школовањем;

- обавља потребне административне послове;

- ради и друге послове из делокруга свога рада;

- за свој рад непосредно је одговорна начелнику службе и директору Дома здравља.

 

 

2.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 385 од 14.03.2016. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

 

-  IV степен стручне спреме;

-  Средња медицинска школа,смер –педијатријска сестра;

-  положен стручни испит за звање педијатријска сестра.

 

 

3.

 

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави :

 

-   пријаву на оглас;

- оверену фотокопију дипломе о завршеној  средњој медицинској школи, смер - педијатријска сестра;

-  оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за педијатријску сестру;

-   кратку биографију.

 

4.

 

 

Приликом заснивања радног односа из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да достави:

 

-  лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

-   лиценцу за педијатријску сестру.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,са њим се неће засновати радни однос.

 

 

5.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељeње за правне послове Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

 

 

6.

 

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

 

7.

 

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs).

 

 

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20 радним даном од 7.00-15.00 сати или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место педијатријска сестра у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена“.

 

 

ОГЛАС ВАЖИ ОД 14.02.2017. ГОДИНЕ

( ДО 23.02.2017. ГОДИНЕ)

 

 

Непотпуне,неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                   др Јасмина Асси

                                                                                            специјалиста ургентне медицине

Са подацима од: 17.02.2017.
Дом здравља "Ковачица"

ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

Ковачица, Штурова 42

Број: 190/17-1

Дана: 14.02.2017.

 

 

 

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 190/17 од 14.02.2017.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


1. Доктор
стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:
за радно место под бројем 1 - диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету; доказ о упису у именик Стоматолошке коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, у публикацији «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.                                                                                                                                Директор ДЗ «Ковачица»
                                                                                                                                др Драган Јосифовић

Са подацима од: 17.02.2017.
Дом здравља Зрењанин

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

Број: 01-150/1

Дана: 13.02.2017. г.

З  р  е  њ  а  н  и  н

 

 

                На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

                Доктор медицине – 1 извршилац

 

                Радни однос се заснива на одређено време   до повратка запосленог са боловања

 

                Услови: - завршен Медицински факултет

                                - положен стручни испит за доктора медицине

 

                Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

1.             пријаву са кратком биографијом

2.             фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

3.             фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине

4.             фотокопију Решења о упису у Именик лекарске коморе Србије

 

           -- У пријави назначити број Огласа на који се кандидат пријављује.

               

                Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

                                                                                                                В.д.  директора

                                                                               

                                                                                                                                            Субић мр Миодраг

Са подацима од: 17.02.2017.
Дом здравља Шабац

Број: 01-1/74

Шабац, 13.02.2017.год.

  

 

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац, члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац и у вези са Обавештењем Министарства здравља број: 112-01-1190/2016-02 од 06.01.2017.год. о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем у радни однос на неодређено време једног доктора стоматологије, директор Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет

- положен стручни испит

- једна година радног искуства

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa „Др Драга Љочић“ Шабац, Попа Карана 2, Шабац,  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља„Др Драга Љочић“ Шабац и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање .

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

                                                                      Директор Дома здравља „Др Драга Љочић“  Шабац

                                                                                             др Бранко Вујковић, с.р

               

Са подацима од: 14.02.2017.
Општа болница Ваљево

На основу овлашћења из чл. 23 Статута Опште болнице Ваљево, в.д. директора др Зоран Ђурић донео је дана 10.02. 2017.год. следећу

 

 

О Д Л У К У

 

1.

Сторнира се оглас објављен у листу «Послови» дана 04.01.2017.год. за пријем у радни однос на одређено време лабораторијског техничара за потребе Службе за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику, због повећаног обима посла.

 

2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

                                          О б р а з л о ж е њ е

 

На предлог начелника Службе за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику, а у складу са одлуком в.д. директора ОБВ-01-408 од 16.01.2017.год. којом је именована радна група за разматрање поднетих пријава, у листу «Послови» дана 04.01.2017.год. објављен је оглас за пријем у радни однос лабораторијског техничара у Службу за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику.

У складу са обавезом провере финансијске обезбеђености за унос података у апликацију уговорених радника, а на основу дописа РФЗО-а, Сектора за уговарање, бр. 450-179/17 од 12.01.2017.год., констатовано је да у оквиру уговорене накнаде за плате Опште болнице Ваљево нису обезбеђена средства за плату једног лабораторијског техничара кога би установа ангажовала на одређено време  за потребе Службе за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику, из ког разлога је одлучено као у диспозитиву.

 

 

в.д. директора Опште болнице Ваљево

др Зоран Ђурић

Са подацима од: 14.02.2017.
Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12) и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ   ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, са пуним радним временом,  у  Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и здравственом негом и поливалентном патронажом, до повратка запосленог са боловања:

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР-ОПШТЕГ СМЕРА  – 2  извршилаца

 

УСЛОВИ:   Средња медицинска школа,  општег смера,  IV степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца, познавање рада на рачунару , пожељно радно искуство на пословима медицинске сестре-техничара, општег смера

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-општег смера

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору

-уверење да кандидат није кажњаван (издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и истрага (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблагоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић

Са подацима од: 14.02.2017.
Општа болица „Свети Лука“, Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
1
1300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

1.          ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ, са VII2 степеном стручне спреме, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у одељењу за општу хирургију, са положеним стручним испитом, до повратка спец.опште хирургије са боловања и одсуствовања са рада ради неге детета`

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеним VII степеном стручне спреме,

-  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије

- оверену фотокопију лиценце,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

в.д. директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 14.02.2017.
Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин

На основу члана 16. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин директор доноси следећу

 

 

О Д Л У К У

 

 

Оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећеног обима посла на период  најдуже до 3 месеца – објављен на сајту Министарства здравља, дана 10.02.2017. године се ставља ван снаге.

 

Оглас за пријем у радни однос на неодеђено време  објављен на сајту Министарства здравља дана 10.02.2017. године се ставља ван снаге.

 

Како се исти огласи стављају ван снаге, по истима се неће спровести поступак нити ће се извршити избор.

 

 СПЕЦИЈАНА БОЛНИЦА ЗА

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„ЈУНАКОВИЋ“

АПАТИН,  АПАТИН

 

                                                                                                                                     Д и р е к т о р

Мајсторовић др Рајко

Са подацима од: 14.02.2017.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.569/12 од 08.02.2017.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

 

I Сервирке за рад у Одсеку за припрему хране Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

-       2 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

II Радник у болничкој капели за рад у Болничкој капели при Служби за патолошку, патохистолошку и цитолошку дијагностику Опште болнице Крушевац

-       1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа, I степен

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи,

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.                                                                                                 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине

Са подацима од: 14.02.2017.
Дом здравља „Сремска Митровица“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

1.     За радно место „ Возач  у Служби хитне медицинске помоћи“  -  Служба хитне медицинске помоћи            -----------------------------------------------------------------------------------1  извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време до 6 месеци,  са пуним радним временом,  због повећаног обима посла.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Завршена школа за КВ возаче,

-           Положен возачки испит „Ц“ категорије, посебна здравствена способност за возача професионалца (III степен стручне спреме), 6 месеци радног искуства.

       Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-          фотокопију дипломе о завршеној  школи

-          фотокопију сведочанстава о завршеним разредима  школе

-          фотокопију доказа о положеном возачком  испиту

-          фотокопију важеће личне карте

-          доказ о радном искуству

-          детаљнију биографију ( контакт телефон, адреса становања..).

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос и доказ да је здравствено способан за обављање наведених послова ( лекарско уверење).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Лукић  др Владимир
Са подацима од: 14.02.2017.
Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 304/1 од 02.02.2017. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

               

И  виша медицинска сестра општег смера – један извршилац - до повратка одсутног запосленог са боловања

                ИИ средња медицинска сестра општег или педијатријског смера - до повратка одсутних запослених са боловања- два извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

И Услови за заснивање радног односа за послове више медицинске сестре општег смера: ВИ степен стручне спреме – виша медицинска сестра општег смера, уверење о положеном стручном испиту

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место више медицинске сестре општег смера за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

-          оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију уверења о држављанству

-          фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-          кратку биографију (молба – ЦВ).

-          оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

ИИ Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: ИВ степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

           Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

-          оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

-          фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију уверења о држављанству

-          фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-          кратку биографију (молба – ЦВ).

-          оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

              Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. неонатологија.рс.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски

Са подацима од: 14.02.2017.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12796/2016-1 од 29.12.2016.године,Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-880/1 од 13.02.2017 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Један (1) извршилац на радно место ИНФОРМАТИЧАР-СТРУЧНИ САРАДНИК – Центар за информатику и биостатистику у здравству, због повећаног обима посла у трајању до годину дана.

 

- Опис посла: прати примену закона и прописа из области радних односа, здравства и здравствене информатике и извештава начелника о примени прописа и закона из наведених области; води рачуна о свим прописаним документима и обрасцима за рад из домена Центра; организује и координира рад на прикупљању података из датотека (приоритет база кадрова и штамбиљи); врши логичку контролу прикупљених података у сарадњи са здравственим установама; кориговане податке преноси из основних докумената на рачунарске медије, проверава тачност улазних и излазних података и штампаног материјала; учествује у пројектовању информационих система за потребе Завода и региона; пружа помоћ сарадницима из здравствених установа на територији Београда у вези са методологијом рада и функционисањем ресурсних база за које је задужен/одговоран; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.

- Услови:

 

·          Висока стручна спрема, информатичке струке, VII-степен стручне спреме;

·          Познавање рада на рачунару.

 

- Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

 -  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе  фотокопије следећих докумената:

 

 • диплому/уверење o завршеном факултету;
 • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;

·          извод из матичне књиге рођених и венчаних;

·          уверење о држављанству;

·          фотокопију/очитану личну карту;

·          потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

2. Један ( 1 ) извршилац на радно место ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла у трајању до годину дана.

 

- Опис посла:  учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска и хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у теренским физичко, физичко-хемијским и хемијским испитивањима; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

- Услови:

 

·          Виша Медицинска школа, Одсек дијететичар нутрициониста, Одсек виши санитарни техничар, VI-степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

- Додатни услов:

·          Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

 • диплому/уверење о завршеној вишој медицинској школи;
 • уверење о положеном стручном испиту;

·          извод из матичне књиге рођених и венчаних;

·          уверење о држављанству;

·          фотокопију/очитану личну карту;

·          потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                           II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                        III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Служба за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

               

 

                                                                        

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

 

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 14.02.2017.
Општа болница Панчево

На основу одлуке директора Опште болнице Панчево од 13.02.2017 године број:01-1343/17,расписује се

 

О  Г  Л  А  С

 

Ради пријема у радни однос на неодређено време и то:

 

1.             Доктор медицине - 3 извршиоца

VII-1- Медицински факултет,положен стручни испит, лиценца за рад

 

2.             Виша  - струковна медицинска сестра- техничар - 1 извршилац

VI ,VI 2,Виша медицинска школа,односно висока струковна школа,  положен стручни испит, лиценца за рад

 

3.             Медицинска сестра -  техничар- 2 извршилац

IV , средња  медицинска школа ,  положен стручни испит, лиценца за рад

 

Лиценца за рад се не захтева за кандидате који први пут заснивају радни однос.

Рад се обавља у сменама.

Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе:

 

-               ЦВ-кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

-               Оверену копију дипломе о завршеном факултету / школи

-               Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-               Лиценца за рад

Рок за достављање пријава је 22.02.2017 године.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу:

Општа болница Панчево, Панчево, ул.Милоша Требињца бр.11, са назнаком – за оглас

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Са подацима од: 14.02.2017.
Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године и члана 23. ст. 1. тач. 9. Статута Института за неонатологију и одлуке директора Института број 336/1 од 03.02.2017. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

               

           - Лекар специјалиста педијатрије или доктор медицине -  један извршилац

 

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

                Услови за заснивање радног односа: ВИИ2 или ВИИ1 степен стручне спреме, лекар специјалиста педијатрије, положен специјалистички испит или доктор медицине.

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

            - оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

            - оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

            - фотокопију извода из Матичне књиге рођених

            - кратку биографију (молба- ЦВ)

- оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

             Пробни рад у трајању од три месеца.

 

              Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

           НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. неонатологија.рс.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
 Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 14.02.2017.
Дом здравља Ивањица

На основу  Одлуке Министарства здравља Републике Србије  и Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажаовање код корисника   јавних   средстава  Број  112-01-129/2017-02  од  30. јануара 2017. године, Дом здравља Ивањица, расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.     ДОКТОР МЕДИЦИНЕ: 2 извршиоца на неодређено време - Служба за здравствену заштиту одраслих становника, медицина рада и кућно лечење.

 

2.     ЕКОНОМИСТА: 1 извршилац на неодређено време – Служба за техничке и сличне послове.

 

У С Л О В И:

-          За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон, оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик Лекарске Коморе, извод из књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

-          За радно место под редним бројем 2 кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон, оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој стручној спреми – економске струке.

 

Пријаве на оглас подносе се Одсеку за административно-правне послове Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39  у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање и на Сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

За све информације можете се обратити на телефон 032/662-039.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Сретина Стојановић

Са подацима од: 14.02.2017.
Дом здравља Суботица

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-457 од 19.02.2015 године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2015. годину бр. 112-01-520/2015-02 од 08.07.2015. године,  директор Дома здравља Суботица расписује

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запослених на дужем одсуству због боловања, породиљског одсуства или неплаћеног одсуства са пуним радним временом, следећих кадрова:

а) медицинска сестра техничар  -  2 извршиоца

 

II

                Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-638630.12.2015. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) медицинска сестра техничар  су:

·        I V степен стручне спреме,

·        Завршена средња медицинска школа и стечено звање  медицинска сестра техничар,

·        положен стручни испит и

·        лиценца.

 

III

 

                Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту за здравствене раднике;
 • лиценца
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

                Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VII

                Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

                Контакт телефон 024/600-736

 

VIII

                Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Суботица,    24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА

Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог

Са подацима од: 14.02.2017.
Општа болница Сремска Митровица

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-129/2017-02 од дана 30.01.2017. године, и закључка 51 број 112-696/2017 од дана 26.01.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

1. Лаборант  - Служба за лабораторијску дијагностику – Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.  – извршилаца 2.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа лабораторијског смера, положен стручни испит  (IV степен стручне спреме).

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,

-  Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

    -  Уверење о држављанству,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку

5.Архиви

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Др Живко Врцељ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Са подацима од: 14.02.2017.
Општa болницa „Стефан Високи“, Смедеревска Паланка

На основу члана 23. Статута Опште болнице  Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-696/2017 од 26.01.2017. године, допис Министарства здравља Број:112-01-129/2017-02 од 30.01.2017. године и  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2013. годину (бр-112-01-0055072013 од 11.04.2013.године) вд директора Опште болницеСтефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

1.      Специјалиста гинекологије и акушерства

 (VII/2 степен стручне спреме) .............................................................1(један) извршилац

 • VII2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства
 • лиценца за рад издата од стране лекарске коморе Србије за специјалисту гинекологије и акушерства

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства,
 • Оверена фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • Оверена фотокопија лиценце лекарске коморе Србије
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

 

2.Доктор медицине

(VII/1 степен стручне спреме)............................................................1(један) извршилац

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
 • положен стручни испит,
 • лиценца издата од стране лекарске коморе Србије Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • Оверена фотокопија лиценце или решење о упису у именик  лекарске коморе Србије
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас, (са  назнаком за радно место)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку
огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић

Са подацима од: 14.02.2017.
Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 23. Статута Завод за трансфузију крви Ниш расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом и то :

- 1( једног  )  дипломираног   правника

Услови за заснивање радног односа:

·          завршен правни факултет  или високо образовање са називом дипломирани  правник  

·           да поседује сертификат за службеника за јавне набаке ;

·          познавање рада на рачунару

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеном факултету;

-  копију уверења о положеном испиту за службеника за јавне набаке ;

 

-1( једног ) медицинског  техничара у лабораторији

Услови за заснивање радног односа:

·          IV степен стручне спреме,  медицинска школа, смер општи,  лабораторијски, санитарни,

·          положен стручни испит,

·          познавање рада на рачунару

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеној школи

-  копију уверења о положеном  стручном испиту;

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,,за оглас – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

 

                                                                                            

 

У нади да ће те претхидни текс сторнирати  и управо послати текст објавити на вашем сајту користимо прилику да Вам се захвалимо на разумевању и да Вас поздравимо