Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице 0107-4591 од 14.04.2014..год,  Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на неодређено време

ОЈ Општа болница Прибој

1. Доктор медицине  .............................................................  2 извршиоца
2. Медицинска сестра техничар ............................................ 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За  радно место доктора медицине- VII степен стручне спреме-завршен медицински  факултет и положен стручни испит .
 • За радно место  медицинске сестре техничара – IV степен стручне спреме- завршена средња медицинска школа одговарајућег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС и листа *Послови*

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

На основу члана 36. Закона о раду и члана 18. Правилиника о систематизацији и организацији Здравственог центра Ужице, пробни рад траје 2 месеца.

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић  На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 4593 од 14.04.2014. год.и 0107-4903 од 17.04.2014.год , Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ  Општа болница Прибој
      
1. Доктор медицине ..........................................................  1  извршилац

OJ Oпшта болница Ужице

1. Доктор медицине  ..... ..................................................   1  извршилац
2. Медицинска сестра техничар  .......................................   3  извршиоца

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор медицине ...................................................  1  извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктор медицине – VII степен сртручне спреме –завршен  медицински факултет и положен стручни испит
 • За  радно место медицинске сестре техничара –  IV степен стручне спреме-завршена  средња медицинска  школа одговарајућег смера и положен стручни испит .

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листа *Послови* .

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 17.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас,Др.Милана Чикића бр.4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана,17.04.2014.год.
Врбас

ОГЛАС
О ПРИЈЕМУ  РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
замена за време боловања

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР /општи смер/................................2 извршиoца

Услови за заснивање радног односа : IV  степен стручне спреме, завршена медицинска школа-општи смер  и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас  подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Уверење о положеном стручном испиту

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Молбе са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу : Општа болница Врбас,ул.Др Милана Чекића др 4-Служба за опште и правне послове /тел.021/ 795-4410.Особа за контакт: Драгица Ћурчић.

в.д. Директор,
Цвејић др Драгана
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Дом здравља Мионица
Дом здравља Мионица
Број : 739/2014
Датум : 17.04.2014.год.
Мионица

На основу одлуке директора Дома здравља Мионица бр. 693 од  17.04.2014. године, Дом здравља Мионица расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ , на неодређено време, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  VI степен стручне спреме, завршена    виша / струковна  медицинска школа – смер виши физиотерапеут/ струковни физиотерапеут  положен стручни испит;лиценца за рад

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце.
 • ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца  

Пожељно  је да кандидат има положен возачки испит и познавање рада на рачунару

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307 , 14242 Мионица, или лично на писарници  Дома здравља Мионица од 08,00 до 13,00 часова,са назнаком “Пријава  на оглас за вишег физиотерапеута”.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Мионици и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Николић  др  Биљана
Дом здравља Мионица
Број: 739/2014
Датум: 17.04.2014.год.
Мионица

На основу одлуке директора Дома здравља Мионица бр. 693 од  10.04.2014. године, Дом здравља Мионица расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  ОПШТЕГ СМЕРА  , на неодређено време, са пуним радним временом – 1 извршилац

УСЛОВИ:  IV степен стручне спреме, завршена    средња  медицинска школа – општи смер  положен стручни испит; лиценца за рад

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце.
 • ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца  

Пожељно је да кандидат има положен возачки испит и познавање рада на рачунару

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307 , 14242 Мионица, или лично на писарници  Дома здравља Мионица од 08,00 до 13,00 часова,са назнаком “Пријава  на оглас за медицинску сестру/техничара”.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Мионици и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Николић др Биљана
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 16.04.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС
( КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ )


Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈЕ....1. извршилац за рад у Одељењу пнеумофтизиологије

Опис послова за радно место под редним бројем 1:

Опис послова:
 • обавља послове лекара специјалисте пнеумофтизиологије,
 • у дијагностици и лечењу користи званичне алгоритме и препоруке званичне медицине и где постоје Националне водиче добре праксе,
 • врши пријем и отпуст болесника, води медицинску документацију болесника ( писање историје болести непосредно по пријему болесника, температурне листе, отпусног писма, специјалистичке извештаје, извештаје за инвалидску комисију и друго ),
 • свакодневно обавља визиту, учествује у заједничкој визити  и стручним колегијумима на одељењу,
 • свакодневно пише декурзусе болести ( оверене потписом ),
 • издаје потписом и печатом оверене интерне упутнице за дијагностичке процедуре и консултативне прегледе других специјалности као и упутнице у здравствене установе вишег нивоа лечења,
 • бавља послове и у Служби за специјалистичко – консултативне прегледе и дневној болници у времену предвиђеном за рад током кога одговара начелнику ове службе, 
 • рационално примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • даје информације болеснику о болести, предвиђеним дијагностичким и терапијским процедурама, предвиђеној дужини лечења и врши едукацију болесника,
 • даје обавештење родбини оболелог о току лечења у складу са правима болесника о тајности података, у времену предвиђеном за давање обавештења о болеснику,
 • врши едукацију лекара на приправничком и специјалистичком стажу, 
 • oдговара за исправност апарата које користи у свом раду и о неисправности истих обавештава начелника,
 • континуирано се усавршава у оквиру своје специјалности,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • учествује у дежурству,
 • за свој рад одговара начелнику одељења.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овим радним местима може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ова радна места су са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII2  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,завршена специјализација из пнеумофтизиологије.

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из пнеумофтизиологије
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на неодређено време;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор,
Цвејић др Драгана
Са подацима од: 16.04.2014.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
насеље Озрен бб
18230 Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања, доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа на одређено време са једним

СПРЕМАЧЕМ БОЛНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА-НК радник ради замене привремено одсутног радника,са пуним радним временом

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • Завршену основну школу
 • Радно искуство од минимум годину дана, на истим или сличним пословима у здрaвственим установама

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом  
 • Оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • Потврду о радном искусту од минимум годину дана на истим или сличним пословима у здравственим установама.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање.,  Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за спремача " или лично у просторијама болнице сваког радног дана у времену од 7,00-14,00 часова .

Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Изабрани кандидат обавезан је да ,пре заснивања радног односа, донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ,
Прим.др. Драгослав Анђелковић
Са подацима од: 16.04.2014.
Са подацима од: 16.04.2014.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време од 12 месеци, једног доктора медицине, специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, са пуним радним временом.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 2. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 16.04.2014.
Дом здравља Бела Паланка
Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18 310 Бела Паланка
Бр. 497/1
04.04.2014. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 36/10, 42/10-др. пропис, 46/13, 74/13 i 97/13) и указане потребе, Дом здравља Бела Паланка, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За попуну упражњених радних места:

1. Медицинска сестра-техничар општег смера, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета у укупном трајању од 365 дана

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа одговарајућег смера или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит за одговарајући степен стручне спреме.

Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту и лиценцу, који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

2. Лабораторијски техничар, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета у укупном трајању од 365 дана

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа – одсек лабораторијских техничара, положен стручни испит.

Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту и лиценцу, који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

3.  Хигијеничар на одређено време, до повратка запослених који користе други део годишњег одмора за 2013. годину

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: II степен стручне спреме, завршена основна школа и познавање хигијенског минимума.

Уз пријаву на оглас приложити диплому о стеченом образовању, која се доставља у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у листу „Послови“ и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља
др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологије
Са подацима од: 15.04.2014.
Са подацима од: 15.04.2014.
Општa болницa Сремска Митровица
ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 10/15
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр 36/10 и 42/10) и члана 10. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

Расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Медицинска сестра – техничар у интезивној нези  – Одељење реанимације  и интезивне неге – Служба aнестезиологије са реаниматологијом - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним  радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, (IV степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
 • Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом,

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА      
Прим.др Мирослав Кендришић
ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 10/16
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр 36/10 и 42/10) и члана 10. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

Расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Стручни сарадник за  правне послове  – Одсек кадровских послова -  Служба за правне послове - Сектор за правне, економско финансијске, техничке и др.сличне послове, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршен Правни факултет са положеним правосудним испитом, (VII-1 степен стручне спреме ), 1 година радног искуства у струци

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
 • Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету,
 • доказ о положеном правосудном испиту,
 • доказ о радном искуству,
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом,

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
Прим.др Мирослав Кендришић
Са подацима од: 15.04.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/238
Шабац, 15.04.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет
 • положен стручни испит и 
 • радно искуство на пословима доктора стоматологије

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету, уверење о положеном стручном испиту, радна књижица или потврда о радном искуству,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Весна Ђурић,с.р.
Са подацима од: 15.04.2014.
Дом здравља Куршумлија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Куршумлија
Број: 850
Датум:14. 4.2014 . године
Куршумлија

На основу члана 24. Закона о раду, члана од 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и Одлукe   директора Дoма здравља Куршумлија бр.849 од 14.4.2014. године, Дом здравља Куршумлија расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

1. Дипломираног фармацеута – медицинског биохемичара – 1 извршиоц, на одређено време на упражњено радно место

Услови:
 • завршен фармацеутски факултет ,
 • положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву као доказ подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • кратку биографију.

2. Mедицинске сестре – техничара  – 1 извршиoц -  за рад у амбулантама Рача и Добри До, на одређено радно време, због повећаног обима посла .

Услови:
 • завршена средња медицинска школа – општег смера , IV степен стручне спреме ,
 • положен стручни испит,
 • положен возачки испит

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву као доказ подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • фотокопију возачке дозволе
 • кратку биографију.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко Правне службе  Дома здравља Куршумлија у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства здравља.

Пријаве достављати на адресу:
Дом здравља Куршумлија, ул Др Мелгарда1, Куршумлија, са назнаком - пријава за заснивање радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Др Уранија Петровић
спец.опште медицинe
Са подацима од: 15.04.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 2968/2.
Датум: 11.4.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 2968/1 од 11.4.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Техничар II – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због привременог повећања обима посла.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 15.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас,Др.Милана Чекића бр.4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана,15.04.2014.год.
Врбас

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

 1. ПОНИШТАВА СЕ ОГЛАС за пријем  ЈЕДНОГ ДОКТОРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ  ЗА РАД У ОДЕЉЕЊУ ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈЕ на неодређено време  ,који је објављен на сајту Министарства здравља Београд дана 14.04.2014.године.
 2. Обавештење из тачке 1.објавити на Сајту Министарства здравља Београд.

в.д. Директор-а,
Цвејић др Драганa
Са подацима од: 15.04.2014.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:2025/12
11.04.2014. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, и одлуке директора бр.1946/12 од 10.04.2014.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време
За послове;

1. Вишег медицинског техничара инструментара за рад на Одељењу за хируршке операционе сале у Служби за хирургију Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом – један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: По упутству и надзору главне инструментарке обавља сложеније послове везане за рад инструментара: припрема инструменте и материјал и стерилише исте, асистира при хируршким интервенцијама, води потребну мед. документацију

Услови: Завршена Виша медицинска школа или Висока струковна школа, смер виша мед. сестра техничар или виши медицински техничар -инструментар, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.  

2. Више медицинске сестре техничара за рад на Одељењу за хируршку инфекцију у Служби за хирургију Општа болница Крушевац, са пуним радним времнеом – један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља, стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Виша медицинска школа или Висока струковна школа, смер виша мед. сестра техничар или хируршког смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

3. Више медицинске сестре за рад у Одсеку за припрему и порођај трудница Одељења акушерства у Служби за гинекологију и акушерство Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета.

Опис послова: Врши пријем трудница и спроводи припреме за породјај и прати ток породјаја, стара се о породиљи  и новородјенчету након породјаја, врши припрему породиља за визиту, помаже доктору приликом прегледа, прати породиљу приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља

Услови: Завршена Виша медицинска школа или Висока струковна школа, смер виша мед. сестра техничар или гинеколошко –акушерског смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

4. Медицинске сестре техничара за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистирање лекару при мањим хируршким и другим медицинским интервенцијама, врши стерилизацију и припрему инструмената и апарата за рад,  даје обавештење пацијентима која се односе на рад службе, прима књижице од пацијената уз личну карту, проверава њену исправност, упуте, врши достављање евиденције месечних и других извештаја и води другу потребну документацију. Одговорна је за упис сваког пацијената у протокол и његово уредно вођење, обавља и друге послове у домену своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

5. Медицинске сестре техничара за рад у одсеку коронарна јединица на Одељењу за интезивно лечење у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: У   коронарно интезивној нези спроводи општу и специјалну негу болесника, интензивно прати виталне функције болесника непосредно или преко монитора и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, ради потребну медицинску и другу документацију, обавља и друге послове из своје струке и захтева радног места.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

6. Медицинске сестре техничара за рад у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са пуним радним временом један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

7. Медицинске сестре техничара за рад на одељењу за специјалистичко консултативну делатност у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са пуним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене  која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

8. Медицинске сестре техничара за рад на одељењу опште неурологије у Служби за неурологију Општа болница Крушевац, са скраћеним радним времнеом један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

9. Медицинске сестре за рад у Служби патолошке, патохистолошке и цитолошке дијагностике Општа болница Крушевац, са скраћеним радним времнеом два (2) извршиоца ради замене привремено одсутних запослених  који се налазе на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Прима биоптички материјал, води књигу биоптичких материјала, књигу лешева, одлаже готове плочице и води др. медицинску документацију.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

10. Медицинске сестре техничара за педијатрију за рад у Служби за педијатрију Општа болница Крушевац, са пуним радним времено један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег или педијатријског смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

11. Медицинске сестре техничара за рад на Одељењу неонатологије у Служби за гинекологију и акушерство  Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Обрада коже пупка и видљивих слузокожа код новорођенчади, узимање материјала за лабораторијске анализе, подела терапије, помоћ мајци при подоју, вођење медицинске и друге документације.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег, педијатријског или гинеколошко-акушерског смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Кандидати достављају:
 • Пријаву у којој наводе за које послове се пријављују;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
 • Оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију Решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Крушевац,
са назнаком“ Пријава на оглас“
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић,
неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 15.04.2014.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01-1557/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 1557  од 14.04.2014. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време најдуже  до повратка привремено одсутног запосленог

1. За радно место – Медицинска сестра-техничар..............................2 извршиоца

2. За радно место – Виши (струковни) радиолошки техничар..............1 извршилац

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршен средњу медицинску школу општи смер и положен стручни испит

Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати VI степен стручне спреме, завршену струковну (вишу) медицинску школу  радиолошки смер и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну документацију (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњавању услова,  молбу и CV.

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 15.04.2014. ГОДИНЕ
(до 22.04.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 14.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас,Др.Милана Чекића бр.4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана,14.04.2014.год.
Врбас

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

 1. ПОНИШТАВА СЕ ОГЛАС за пријем  ЈЕДНОГ КУВАРА  на одређено време-замена за време боловања  ,који је објављен на сајту Министарства здравља Београд дана 31.03.2014.године.
 2. Обавештење из тачке 1.објавити на Сајту Министарства здравља Београд.

в.д.  Директор-а,
Цвејић др Драгана
Са подацима од: 14.04.2014.
Општа болница "др Радивој Симоновић" Сомбор
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, члана 10. Колективног уговора код Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, одлукa директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа бр. 7.2.-1021 од 08. априла 2014. године, 4.1.-983 од 04. априла 2014. године и 7.4.-1036 од 09. априла 2014. године донетих у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године расписује се:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом:


I - МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА  – 1 извршилац, за обављање послова::
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за анестезију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, до повратка запослене са боловања.

II - ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА или ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ – 1 извршилац, за обављање послова:
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА НЕОНАТОЛОГИЈИ – на Одељењу за гинекологију и акушерство,  Служба за гинекологију и акушерство, до повратка запослене са боловања.

III - ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА – 1 извршилац, за обављање послова:
 1. ЗДРАВСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА – ЛАБОРАНТА – у Клиничкој лабораторији,  Сектор за заједничке медицинске делатности, до повратка запослене са боловања..

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављавања на оглас треба да испуњава и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа IV степен стручне спреме - смер
 • медицинска сестра-техничар – за радно место под тачком I.1
 • педијатријска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра – за радно место под тачком II.1
 • лабораторијски техничар – за радно место под тачком III.1
 • положен стручни испит за звање
 • медицинска сестра-техничар – за радно место под тачком I.1
 • педијатријска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра – за радно место под тачком II.1
 • лабораторијски техничар – за радно место под тачком III.1
 • посебна обученост за рад у интензивној терапији – рад са мониторима само за радно место под тачком I.1

Посебни услови за рад на свим радним местима:
 • рад у сменама

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи – смер
 • медицинска сестра-техничар – за радно место под тачком I.1
 • педијатријска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра – за радно место под тачком II.1
 • лабораторијски техничар – за радно место под тачком III.1
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање
 • медицинска сестра-техничар – за радно место под тачком I.1
 • педијатријска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра – за радно место под тачком II.1
 • лабораторијски техничар – за радно место под тачком III.1
 • уверење да је кандидат пријављен на евиденцију Националне службе за запошљавање – не старије од 7 дана од дана расписивања огласа
 • потврду о посебној обучености за рад у интензивној терапији – рад са мониторима – САМО за радно место под тачком I.1
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Одабраним кандидатима ће бити одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу: Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, Сомбор, уз напомену „за оглас за медицинску сестру-техничара“ односно „за оглас за педијатријску/акушерску сестру-техничара“ односно „за оглас за лабораторијског техничара“ или лично преко Службе протокола у згради бараке поред управне зграде – улаз од стране Хируршког блока – прва соба десно.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор Опште болнице
„др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан
Са подацима од: 14.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 14.04.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на неодређено време)

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. Доктор опште медицине за рад у Одељењу пнеумофтизиологије.....................1. извршилац

Опис послова:
 • обавља послове доктора опште медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту о пристиглим налазима и променама  стања болесника, 
 • учествује у  визитама у служби,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника службе прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику службе.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ово радно место је са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII-1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на неодређено време,

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Цвејић др Драгана
Са подацима од: 11.04.2014.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 02/6-569
Дана, 09.04.2014.године

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 36/2010, 46/2013, 74/2013 и 97/2013), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа број 02/6-568 од 09.04.2014.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка одсутног запосленог са неплаћеног одсуства, у периоду од 01.05.2014.године до 31.10.2014.године, са пуним радним временом, за следеће послове:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих, кућног лечења и медицинске неге, Здравствена станица у Руском Крстуру.

Опис послова:
а) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;
б) Давање свих врста ињекција;
ц) Превијање свих врста рана на свим деловима тела;
ч) Свакодневна контрола попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима; требовање лекова и санитетског материјала из апотеке и економата и доношење истих у службу; сачињавање месечних и тромесечних извештаја о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава и благовремено достављање надлежној служби Дома;
ћ) Обављање по потреби медицинско-техничких радњи:
 • Узимање материјала за судске потребе (крв и урин);
 • Снимање ЕКГ апаратом;
 • Давање инфузије;
д) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;
џ) Одвајање комуналног од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);
ђ) Учествовање у кућном лечењу - посете:
 • као наставак лечења после првог прегледа где није потребно и неопходно болничко лечење;
 • као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење;
 • као облик непрекидног праћења болесника са хрончним оболењима када не могу сами да дођу до здравствене установе; обављање у кућном лечењу самостално свих послова и радних задатака описаних од тачке а) до тачке д);
е) Непосредна и стална сарадња са лекаром, вођење регистра о издатим наркотицима на рецепту и налогу, вођење регистра о заразним болестима и пријављивање, евиденција о упућивању на болничко лечење и специјалистичке прегледе;
ф) Обављање здравствено-васпитног рада као облика превентивног рада са појединцем, у малој групи и у виду предавања;
г) Свакодневно припремање стерилних шпатула, тубуса и бризгалица, топломера, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала), потребних образаца и рецепата за рад лекара у ординацији и на терену;
х) Свакодневна тријажа болесника;
и) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација); проналажење или отварање здравственог картона и уписивање у регистар или у протокол пролазних болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, вођење здравствених регистара и евиденције;
ј) Свакодневно фактурисање услуга; наплаћивање услуга лицима која нису осигурана ни по једном основу, за издавање лекарских уверења и потврда; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и предавање новца благајни Дома без задржавања или уплаћивање новца на текући рачун Дома у пошту по насељеним места; свакоднево вођење дневне и текуће евиденције о стањима и облицима болести пацијената, сачињавање месечних, тромесечних и по потреби полугодишњих извештаја;
к) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе.
л) По потреби откључава и закључава просторије здравственог објекта.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • завршена средња медицинска школа - општег смера - IV степен стручне спреме;
 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Медицинска сестра у Служби за општу здравствену заштиту одраслих, кућног лечења и медицинске неге, Здравствена станица у Руском Крстуру“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 11.04.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-4068 од 01.04.2014.год и 0107-4321 од 07.04.2014.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

1. ОЈ  Општа болница Ужице

1. Медицинска сестра техничар ............................................ 1  извршилац

2. ОЈ Дом здравља Чајетина

1. Доктор медицине  ............................................................  1 извршилац

3. OJ Дом здравља Ужице

1. Доктор медицине ............................................................. 1 извршилац
2. Медицинска сестра техничар  .......................................... 2 извршиоца

4. ОЈ Дом здравља Пријепоље

1. Медицинска сестра техничар ......................................... 2 извршиоца

5. ОЈ Дом здравља Ариље

1. Медицинска сестра техничар .........................................  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За  радно место медицинске сестре техничара – VI или IV степен стручне спреме-завршена виша или средња медицинска  школа одговарајућег смера и положен стручни испит .
 • За радно место доктора медицине – VII степен стручне спреме – завршен медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС и листа Попслови

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

  Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 11.04.2014.
Дом здравља ''Дољевац''
ДОМ ЗДРАВЉА ''ДОЉЕВАЦ''ДОЉЕВАЦ
БРОЈ:332
ДАТУМ:11.04.2014.године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гл. РС бр. 36/2010),члана 21 Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’ , и одлуке директорке бр.331 од 11.04.2014. године,  директорка Дома здравља ''Дољевац'' дана 11.04.2014. год., расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време  ради замене одсутног запосленог до његовог  повратка са боловања, и то:

 • 1 возача санитетског возила

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:
 1. Завршена Техничка школа-смер возач друмског саобраћаја, III, IV или V степен
 2. Најмање 6 месеци радног искуства у занимању
 3. Поседовање возачке дозволе за возача „Б“ категорије или „Б“ и „Ц“ категоријe
 4. За пријем у радни однос неопходна је предходна провера здравствене способности од надлежне службе за рад на радним местима са повећаним ризиком.

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Диплому о завршеној  школи
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Фотокопију радне књижице
 • Потврду послодавца о радном искуству у занимању 
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Уверење  о здравственој способности издато од надлежне службе за рад на радном  местима са повећаним ризиком
 • Кратку биографију ( CV и мотивационо писмо), са адресом, контакт телефоном, e- mail  адресом.

Послови се обављају са пуним радним временом.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља ''Дољевац''. Посебни услови: отежани због рада у сменама и ноћу, изложеност метеоролошким променама и психпофизичким напорима.Додатне информације-Теренски рад, Рад у сменама, Ноћни рад, Радно место са повећаним ризиком.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља ''Дољевац'', ул. Др Михајла Тимотијевића бр.6, 18410 Дољевац.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.
Одлуку доставити:Архиви

ДИРЕКТОРКА
Др Весна Златановић Митић
Са подацима од: 11.04.2014.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Русанда" Меленци
На основу члана 136. став 1.тачка 8. а у вези са чланом 132. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“,бр.107/05,72/2009др.закон,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012 и 45/2013-др.закон) и члана 17. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију «Русанда» Меленци, Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију «Русанда» Меленци  расписује јавни конкурс за

ИЗБОР ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "РУСАНДА"

За директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ у Меленцима може бити именовано лице које поред услова утврђених Законом о здравственој заштити испуњава и следеће услове:
 1. да има завршен медицински факултет и специјализацију из физикалне медицине и рехабилитације или правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
 2. које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
 3. које је држављанин Републике Србије;
 4. да није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе.

Кандидати за избор директора дужни су да доставе:
 1. диплому о завршеном медицинском факултету;
 2. уверење о положеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације;
 3. диплому о завршеном правном или економском факултету са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
 4. потврду о радном стажу у области здравствене заштите;
 5. уверење о држављанству Републике Србије;
 6. уверење да није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе.

Кандидати за избор директора учествују на јавном конкурсу писменом пријавом и документацијом којом доказују испуњеност услова за избор директора.

Документацију којом доказују испуњеност услова за избор директора кандидати су дужни да доставе у овереној фотокопији или оригиналу.

Управни одбор разматра пријаве кандидата и цени документацију коју кандидати доставе уз пријаву.

Управни одбор одлуку о извршеном избору кандидата за директора и предлог доставља Оснивачу који именује директора у складу са одредбама Закона о здравственој заштити.

Директор се именује на период од четири године.

Кандидати су дужни да пријаву са потребном документацијом  доставе Управном одбору Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“, у затвореној коверти са назнаком „За избор директора“, на адресу Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Блиц“.

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
Са подацима од: 11.04.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-1447
Дана:09.04.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године који је Дом здравља примио 31.05.2013. под бројем 01-2114, директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запослених  до повратка са дужег боловања, са пуним радним временом, следећих кадрова:

Медицинска сестра- техничар -  2 извршиоца у Служби за општу медицину

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  медицинске сестре - техничара су:
 • IV степен стручне спреме,
 • Завршенa  средња медицинска школа –општег смера, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
ул. Петефи Шандора 7.
24000 Суботица са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Број:01-1448
Дана:09.04.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године који је Дом здравља примио 31.05.2013. под бројем 01-2114, директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запослене до повратка са порођајног одсуства  са пуним радним временом, следећег кадра:

доктор медицине  - 1  извршилац у Служби за  општу медицину

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  доктора медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
ул. Петефи Шандора 7.
24000 Суботица са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 11.04.2014.
Дом здравља Кучево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Кучево, одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр. 535 од 09.04.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
расписује оглас за пријем у радни однос

1. доктор медицине на одређено време до повратка радника са породиљског боловањља са пуним радним временом - извршилац.......2

Потребна документација: Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе Медицинског факултета, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( уколико је кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу ), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци).

УСЛОВИ:
 • VII/1 степен стручне спреме
 • завршен медицински факултет
 • положен стручни испит за звање доктора медицине  и поседовање лиценце

2. медицински техничар на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом - Извршилац…….1

УСЛОВИ:
 • завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера,
 • положен стручни испит

Потребна документација:Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,  извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Кучево  ул. Жике Поповића 48  са назнаком ,,Пријава на оглас за радно место_______________под редним бројем______,,

Директор ДЗ Кучево
Илић др. Новица
Са подацима од: 11.04.2014.
Са подацима од: 10.04.2014.
Апотека Параћин
АПОТЕКА ПАРАЋИН
Бр._____
Д а т у м: 07.04.2014.године
35250 Параћин

АПОТЕКА ПАРАЋИН,ул.Краља Петра Iбр.69, Параћин,  на основу члана 24.Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр.24/05, 61/05 и 57/09), Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(''Сл.гласник РС'' бр.36/2010) и Одлуке директора Апотеке Параћин од 07.04.2014.године,

расписује

ОГЛАС/КОНКУРС О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Ради попуне радног места референт за кадровска питања и безбедност и здравље радника – на рад одређено време до повратка привремено одсутног запосленог:  1 извршилац.

Услови:
 • IV степен стручне спреме,завршено средње образовање
 • Кандидат мора да испуњава и психо - физичку и здравствену способност за рад на пословима који су предмет огласа.

Уз пријаву на Оглас заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова:
 • оверену копију дипломе,
 • уверење о држављанству, 
 • извод из матичне књиге рођених, 
 • краћу биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Огласа у листу ''Послови''Националне службе запошљавања и на сајту Министарства здравља РС.

Молбе достављати на адресу: Апотека Параћин, ул.Краља Петра Iбр.69, Параћин, са ознаком ''Молба за заснивање радног односа на одређено време- за радно место референт за кадровска питања и безбедност и здравље радника'', или лично донети у Апотеци Параћин.

Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по окончању огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

АПОТЕКА ПАРАЋИН
ДИРЕКТОР
Мр Пх Драгица Стојановић, спц.фармације
Са подацима од: 10.04.2014.
Са подацима од: 10.04.2014.
Са подацима од: 10.04.2014.
Универзитетска дечја клиника - Тиршова
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 3 (три) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 3 (три) извршиоца.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 3 (три) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре – техничара након положеног стручног испита.

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ-3 ИЗВРШИОЦА“

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 09.04.2014.
Са подацима од: 09.04.2014.
Завод за биоциде и медицинску екологију
На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ број 36/2010.г, 36/2010, 42/2011 и 46/2013), и сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-165/2014-02, од 27.02.2014. године,)

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
из Београда, ул. Требевићка бр. 16
расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Истраживач ветеринар – 2 извршилаца.

Услови: завршен Факултет ветеринарске медицине, ВСС, VII 1 степен стручне спреме.

Радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом.

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе).

Опис посла:
 1. рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени,
 2. организација и координација извођења програмских активности у складу са уговорним обавезама (евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих односа са корисницима услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.),
 3. израда програма из области контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести,
 4. учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима,
 5. припремање програма,  пројеката и оперативних планове из домена програмских активности  и учествовање у уговарању програмских активности, 
 6. истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова 
 7. контрола квалитета услуга (анализом документације, на основу контаката са корисницима услуга и непосредно на терену),
 8. учествовање у уговарању продаје услуга и производа.

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или лично на писарницу Завода.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

Директор Завода
др Драгана Деспот
Са подацима од: 09.04.2014.
Дом здравља Српска Црња
На основу одредаба  члана 6. Колективног уговора за Дом здравља Српска Црња , директор Дома здравља Српска Црња расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

А. НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Информатичар  ………………….  1 извршиоца

Услови: VIIстепен стручне спреме-висока стручна спрема из области информационих технологија,радно искуство 1 година.

Опис послова утврђен Пралником о систематизацији послова Дома здравља Српска Црња.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија
 • диплома о завршеном факултету-оверена фотокопија 
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству.

Б. НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

1. Возач хитне медицинске помоћи ……1 извршиоц

Услови:  Четврти  степен стручне спреме , са положеним возачким испитом“ Б“ категорије .

Oпис посла: Опис послова утврђен Пралником о систематизацији послова Дома здравља Српска Црња

Радни однос се заснива на одређено време, због повећаног обима посла,  до 3 месеца.

Уз пријаву се подноси
 • кратка биографија
 • диплома о завршеној школској спреми 
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству
 • возачка дозвола „ Б“ категорије-оверена фотокопија.

Пријаве слати на адресу Дома здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15, 23220 Српска Црња, са назнаком „за оглас“ или донети лично у просторије Дома здравља, на другом спрату.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ''Послови''.

Директор,
др Димитрије Бекан
Са подацима од: 09.04.2014.
Дом здравља Димитровград
Република Србија
Дом здравља Димитровград
Број: 01- 198
08.04.2014. године

На основу члана 37. става 3. („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05) и члана 7,8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе  („Службени гласник Републике Србије”, број 36/10 и 42/10), а у вези закључка Комисије Министарства здравља за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-1551/2014 од 14.02.2014. годинеДиректор Дома здравља Димитровград расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Радно место: доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград.

Број извршилаца:  1.

Начин заснивања радног односа: на неодређено време

Радно време: пуно( 40 сати недељно).

Услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Извод из матичне књиге рођених.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ДИРЕКТОР
Др Бојан Давитков
Република Србија
Дом здравља Димитровград
Број: 01- 199
08.04.2014. године

На основу члана 37. става 3. („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05) и члана 7,8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе  („Службени гласник Републике Србије”, број 36/10 и 42/10), Директор Дома здравља Димитровград расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Радно место: доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград

Број извршилаца:  1.

Начин заснивања радног односа: на одређено време, ради замене доктора медицине на специјализацији, на временски период до повратка доктора медицине са специјализације.

Радно време: пуно( 40 сати недељно).

Услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Извод из матичне књиге рођених.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ДИРЕКТОР
Др Бојан Давитков
Са подацима од: 09.04.2014.
Са подацима од: 09.04.2014.
Завод за здравствену заштиту студената
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС бр 36/10, 42/10 и 46/13), тачке 6. Кадровског плана Министарства здравља за Завод за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Одлуке директора дел. бр. 1681 од 08.04.2014. године

Расписује се

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, до повратка одсутне раднице, са пуним радним временом

1. Медидицинска сестра-техничар – 1 извршилац

Услови:
 • Средња медицинска школа, положен стручни испит

Опис послова: према Правилнику о унутрашљој организацији и систематизацији радних места у Заводу

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

За радно место под бројем 1:
 • Oверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Доказ о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, са назнаком „за оглас“ .

Пријаве је могуће послати и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Е-маil> infomed@sezampro.rs

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Др Дубравка Миљуш
Са подацима од: 09.04.2014.
Дом здравља Раковица
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број:2418/2
Датум: 04.03.2014. године
Београд

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене 22

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на послове:

1. Виши рентген техничар - 1(један) извршилац

ОПИС ПОСЛОВА:
 • врши стручне и административне послове у вези са специјланом рендгенографијом органа, интравенском холецистографијом, интра-венском пијелографијом,
 • води рачуна о апаратима са којима ради,
 • требује филмове и остали материјал,
 • ради све послове ро техничара са средњом стручном спремом,
 • бави се здравствено васпитним радом,
 • ради и друге послове по налогу начелника службе, коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: Виша медицинска школа-одсек за ро техничар, VI/1 степен стручне спреме, полођен стручни испит,потребно радно искуство

II
КАНДИДАТИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи-одсек з ро техничара
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију дозволе за рад-лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје Суд),
 • извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање),
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

III
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошњавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, ул. Краљице Јелене број 22 у Београду (Раковица).

Пријаве слати поштом на адресу:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, ул. Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

В.Д. ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Са подацима од: 09.04.2014.
Специјалнa болницa за психијатријске болести "Горња Топоница"
Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Број: 03-2461/1
07.04.2014. године.
Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37. став (1) Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2010, 42/2010- др. пропис, 46/2013- споразум и 74/2013 - споразум) и овлашћења из чл. 23. став 1. тачка 4) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, директор Болнице доноси

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈДУЖЕ ДО ГОДИНУ ДАНА   у Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА, за следеће радно место:

1. Хигијеничар .......................... 6 извршилаца;

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
1) завршена основна школа.

III
Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови". Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Документација се враћа на лични захтев кандидата.

V
Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

VI
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Националној служби за запошљавање- Филијала у Нишу, Одељењу за правне послове и Архиви Болнице.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Мр. сци мед. др Албина Станојевић
Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА ТОПОНИЦА"
Број: 03-2460/1
07.04.2014. године.
Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37. став (1) Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2010, 42/2010- др. пропис, 46/2013- споразум и 74/2013 - споразум) и овлашћења из чл. 23. став 1. тачка 4) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, директор Болнице доноси

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈДУЖЕ ДО ГОДИНУ ДАНА   у Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА, за следеће радно место:

1. Помоћни радник у Кухињи .......................... 1 извршилац;

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
1) завршена основна школа.

III
Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови". Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Документација се враћа на лични захтев кандидата.

V
Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

VI
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Националној служби за запошљавање- Филијала у Нишу, Одељењу за правне послове и Архиви Болнице.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Мр. сци мед. др Албина Станојевић
Са подацима од: 09.04.2014.
Са подацима од: 09.04.2014.
Дом здравља "Бачки Петровац"
Датум: 01.04.2014
Дел. број: 240/14

На основу члана 20. Статута Здравствене установе Дом здравља «Бачки Петровац» Бачки Петровац  Управни одбор Дома здравља  расписује

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:
 • да има високу школску спрему:
 • здравствене струке: завршен медицински факултет, фармацеутски или стоматолошки факултет и положен стручни испит
 • или високошколску  спрему друге струке: правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента,
 • да има најмање  5 година радног стажа у области здравствене заштите,     
 • да не постоје законске сметње за његово именовање,      
 • да поседује организаторске способности и да познаје проблематику здравства.

Директора именује оснивач на период од 4 године.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Уз пријаву, са биографским подацима,  кандидат треба да приложи:
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • потврду о радном искуству,
 • потврду да није осуђиван, односно да се не води кривични поступак против истог,
 • доказе о својим стручним и организаторским способностима: да понуди програм рада и развоја Дома здравља за мандатни период од 4 год.  

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља «Бачки Петровац» Б. Петровац, ул. М. Тита 6.  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код секретара Дома здравља.

Председник Управног одбора
Инг. Иван Забунов