Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 20.03.2018.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.1583/12 од 15.03.2018.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

 

За  послове:

 I   Радникa у болничкој капели за рад у Болничкој капели при Служби за патолошку, атохистолошку и цитолошку дијагностику Опште болнице Крушевац

 -       2 извршиoцa на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа, I степен

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства,
 •  фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  издата на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине

Са подацима од: 20.03.2018.
Клиничко-болнички центар

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Oдлука УС и 113/17), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

·         медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

-    доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 1 медицинске сестре техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.      

 

Д-но:

·          директору

·          кадровској служби

·          огласна табла

·          архиви

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС

Марија Здравковић

 

 

Са подацима од: 20.03.2018.
Специјална болница за болести зависности, Београд

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15.) и Кадровског плана Установе, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. два извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на одређено време ради замене одсутних запослених, до његовог повратка на рад, са пуним радним временом,

 

Услови: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

 • Кратку биографију,
 • Диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,
 • Уверење (оригинал или оверену фотокопија) о положеном стручном испиту.


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                                                     
Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.    


Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.   

 

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић

Са подацима од: 20.03.2018.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време – најдуже до 24 месеца  )

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

1.       ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА…………………1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 :

 

1.        Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.

2.         III  степен стручне спреме, положен возачки испит ''Б'' и ''Ц'' категорије,

-          Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном возачком испиту ''Б'' и ''Ц'' категорије,

 

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.        Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                    Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас
Попов др Милан

Са подацима од: 20.03.2018.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-2813/2 од 14.03.2018. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • ПОМОЋНИ   РАДНИК -1  извршилац

 

Опис послова:

 •  
  •  
   • Помаже приликом транспорта веша од вешераја до стационара и обрнуто;
   • Носи и доноси потрошни материјал за потребе одсека;
   • Ради на утовару и истовару робе и материјла за потребе Института;
   • Одговоран је за одржавање хигијене око објекта Института;
   • Ради и друге физичке послове по потреби,  по налогу непосредног руководиоца;
   • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора и руководиоца стационара;
   • За свој рад непосредно одговара директoру Института и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш број  03-13832/1 од 15.11.2017. године.

 

-завршена Основна школа I, степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа: 

-Сведочанство  о завршеној Основној школи, I степен стручне спреме;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време  за радно место Помоћни радник“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 20.03.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015 i 3/18), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO  VREME zbog povećanog obima posla do 30.12.2018. godine sledećih kadrova:

a)  medicinska sestra tehničar  u Odeljenju kućnog lečenja- 1  izvršilac,

 

2.
                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009
i 32/2013, 75/2015) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-6386 od 30.12.2015. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-4765 od 10.08.2017. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-488 od 30.01.2018.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za medicinske sestre tehničare   su:

·       IV stepen stručne spreme,

·       Završen a srednja medicinska škola  i stečeno zvanje medicinska sestra - tehničar,

·       položen stručni ispit za medicinske sestre - tehničare

·       licenca za medicinsku sestru - tehničara.

 

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Srednje medicinske  škole  o stečenom zvanju  medicinska sestra - tehničar;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike-  medicinske sestre -tehničaree
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za medicinske sestre - tehmičare
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.
                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.
                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

7.

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.
                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

Са подацима од: 20.03.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015 i 3/18), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME radi zamene zaposlenih na dužem odsustvu zbog bolovanja, porodiljskog odsustva ili neplaćenog odsustva sledećih kadrova:

a) doktor medicine  -2 izvršioca,

 

2.
                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009
i 32/2013, 75/2015) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-6386 od 30.12.2015. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-4765 od 10.08.2017. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-488 od 30.01.2018

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  doktora medicine   su:

·       VII stepen stručne spreme,

·       Završen  Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Medicinskog fakulteta o stečenom zvanju doktor medicine;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike- doktore medicine
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za doktora medicine
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.
                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.
                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.
                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

7.
                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.
                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

Са подацима од: 20.03.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015 i 3/18), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisujeO G L A S 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME zbog povećanog obima posla do 30.12.2018. godine  sledećih kadrova:

a) doktor medicine  - 12 izvršilaca,

2.
                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009
i 32/2013, 75/2015) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-6386 od 30.12.2015. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-4765 od 10.08.2017. Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-488 od 30.01.2018.godine.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1. za  doktora medicine   su:

·       VII stepen stručne spreme,

·       Završen  Medicinski fakultet  i stečeno zvanje doktor medicine,

·       položen stručni ispit i

·       licenca.

3.

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma Medicinskog fakulteta o stečenom zvanju doktor medicine;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za zdravstvene radnike- doktore medicine
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Licenca za doktora medicine
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.
 •  

4.
                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.
                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

7.
                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

8.
                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

Са подацима од: 20.03.2018.
Општа болница Чачак

На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број  3857/1 од  19.03.2018. године и чл.8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС 1/2015) Општа болница Чачак расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.       ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби опште хирургије са дечјом хирургијом, са пуним радним временом

 

          Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију са пуним радним временом

 

       Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

 

3.       ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за психијатрију са пуним радним временом

 

       Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој  организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

 

4. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР (СТРУКОВНА/НИ): 1 извршилац, виша или струковна стручна спрема (VI ) радни однос на неодређено време, у Служби Радиолошке дијагностике, са пуним радним временом

 

        Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

5.      МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби  опште хирургије са дечјом хирургијом, са пуним радним временом

 

        Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

6.      МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију, са пуним радним временом

 

         Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

7.      МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 2 извршиоца, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време,  у Служби за интерну медицину, са пуним радним временом

 

 

       Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

8.      МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за анестезију са реанимацију и интензивном негом, са пуним радним временом

 

        Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој      организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

9.      МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ИЛИ ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за педијатрију, са пуним радним временом

                                                     

 Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

 

10.  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за психијатрију, са пуним радним временом

 

Опис послова:  према измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак  

 

У С Л О В И:

-          За радно место под редним бројем 1,2 и 3 кандидати  подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.

 

-          За радно место под редним бројем 4 кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој или Струковној медицинској школи, за вишег радиолошког техничара (VI степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.

 

-          За радно место под редним бројем 9 кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи, општег или педијатријског смера (IV степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара

 

-          За радно место под редним бројем 5,6,7,8 и 10  кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи, општег смера (IV степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног  испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.

 

Пријаве на оглас подносе се у  коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ

Д И Р Е К Т О Р А

др Радослав Милошевић

Са подацима од: 20.03.2018.
Дом здравља Мионица

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-859/2018 од 30.01.2018. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  534/2018 од  09.03.2018. године,

 

Дом здравља  Мионица, расписује:

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ- ТЕХНИЧАРA

(са пуним радним временом)

 

- 1  медицинска сестра техничар општи смер, за рад на неодређено време

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

        завршена средња медицинска школа-општи смер

-          положен стручни испит

-          лиценцa за рад у струци или решење о упису у Kомору медицинских сестара и здравствених техничара

-        пожељно,положен возачки испит Б категорије (због поделе терапије на терену)

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер

-          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе.

 

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.                                                         

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здрав Мионица.

 

 

в д директор Дома здравља Мионица
 др Александар Мишић

Са подацима од: 20.03.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.  Медицинска сестра техничар  на одељењу –  Одељење интерне медицине 1, Одељење кардиологије и коронарне јединице, Служба интерне медицицне  Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време  до  6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013, 75/2014,  13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа, општег смера (IV  степен стручне спреме), положен стручни испит

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2.  Медицинска сестра техничар у интезивној нези –   Одељење реанимације и интезивне неге, Служба анестезиологије са реаниматологијом  Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време  до  6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013, 75/2014,  13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа, општег смера (IV  степен стручне спреме), положен стручни испит

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

3.  Медицинска сестра техничар    Служба педијатрије  Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време  до  6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013, 75/2014,  13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа, педијатријског или општег смера (IV  степен стручне спреме), положен стручни испит

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

4.  Медицинска сестра техничар    Одељење опште хирургије 1 и дечје хирургије, Служба опште хирургије  Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време  до  6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013, 75/2014,  13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа, општег смера (IV  степен стручне спреме), положен стручни испит

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада Сремска Митровица.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

 1.На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

Са подацима од: 19.03.2018.
Клинички центра Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.3286 од  16.03.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТA ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Центар за анестезиологију и ренаматологију

- 1 лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом или специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време у трајању до 3 месеца

 

Услови:

Најмање VII/2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен одговарајући  специјалистички испит, положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

·         кратка пословна биографија (са контакт подацима)

·         оверену фотокопију дипломе Медицинског факулетета

 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

оверену фотокопију положеног специјалистичког испита

·         фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу

·         уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у Лекарску комору Србије.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКО
Г ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин

Са подацима од: 19.03.2018.
Општа болница Врбас

Молимо Вас да за потребе Опште болнице Врбас објавите јавни оглас-конкурс следеће садржине:

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време породиљског  одсуства и одсуства ради неге детета )

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

1.       ПЕДИЈАТРИЈСКА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -1. извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1.        IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-педијатријски смер и  положен стручни испит,

2.        Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 -          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.        Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;

4.        Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.  О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.

Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 19.03.2018.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 24 месеца  )

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

1.       МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

1.       IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

2.       Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.       Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                    Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 19.03.2018.
Здравствени центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 2474  од            16.03.2018.год.,а на основу Закључка 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018.године   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2017.годину број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године, Здравствени центар расписује

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

                 ОЈ  Дом здравља Нова Варош

 

1.       Доктор медицине  - 1 извршилац

               

Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место доктора медицине  VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту  

-          Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић  

Са подацима од: 19.03.2018.
Здравствени центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  2476 од   16.03.2018 .год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

 

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

 ОЈ Општа болница Пријепоље

 

1.       Медицинска сестра техничар општи смер  - 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

·                     За радно место медицинске сестре техничара општи смер -IV степен стручне спреме,завршена  медицинска  школа одговарајућег смера  и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућoј школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

             Здравствени центар Ужице

             Д И Р Е К Т О Р

             Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 19.03.2018.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу Одлуке број 909 од 08.03.2018. године, в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослених са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

 

-Два (2) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за акутне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију, до повратка Инђић Данице и Црепуља Наташе са боловања.

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  две медицинске сестре-техничара на пулмологији
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 19.03.2018.
Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

објављује
О     Г    Л    А    С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ  

1. Радно место : медицинска сестра- техничар..................................  1 извршилац

     На одређено време 6 месеци,

      -   IV степен  стручне спреме  по занимању медицинска сестра-техничар

      -   обављен стаж и положен стручни испит, са радним искуством  у областима физикалне медицине и рехабилитације, 6 месеци. 

   2. Радно место : физиотерапеустки техничар ...............................  1 извршилац

     На одређено време 6 месеци,

     -   IV степен  стручне спреме  по занимању физиотерапеутски -техничар

   -  обављен стаж и положен стручни испит, без искуства

3.  Туристички техничар - рецепционер................................................ 1 извршилац

На одређено време у трајању од 3  месеца

- Без искуства.

4. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији

оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија уверења о положеном стручном испиту.

-потврда  установе о радном искуству

4.  Рок за подношење пријава је 8  дана од дана објављивања огласа у Националној служби за запошљавање.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања; Ул. Краља Милана број 16; 16246 Сијаринска бања, или лична доставом.

 

 

ВД  ДИРЕКТОР-а

Др Петар Јоргаћевић, физијатар

Са подацима од: 19.03.2018.
Завод за јавно здравље Ужице

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 бр.112-859/2018 од 30.01.2018. године и Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.1021 од 21.02.2018. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр.1/2015), објављује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

 

са  пуним радним временом, са једним извршиоцем –лабораторијским техничаром, за рад  у Центру за микробиологију- Одељење за клиничку микробиологију.

               

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

-          завршена средња медицинска школа лабораторијског смера 

-          положен стручни испит за  лабораторијског техничара

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе кратку биографију и доказе о испуњености   услова огласа:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          уверење о држављанству,

-          сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе лабораторијског смера

-          диплому о завршеној медицинској школи лабораторијског смера

-          уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара

-          доказ о промени презимена,  уколико је кандидат променио презиме

 

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се, непосредном предајом  или путем поште,Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Влатка Стевановић

Са подацима од: 19.03.2018.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС и 13/2017“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-599/2017-02 од 30.05.2017. године (Закључак 51 број 112-5003/2017 од 26.05.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

8 медицинских сестара-техничара за рад  на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и радним искуством на пословима здравствене заштите од најмање 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 ·         медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци – најмање 6 месеци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·  пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·  фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·  фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·  фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·  фоткопију лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техичара Србије,

·  фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·  доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).


Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

-    доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценца или решење о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).


Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место - 8 медицинских сестара техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.          

Д-но:

·          директору

·          кадровској служби

·          огласна табла

·          архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. ВНС
Марија Здравковић

Са подацима од: 19.03.2018.
Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

На основу Одлуке директора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања број 636-2018 од 28.02.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.1/2015), Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања расписује

 

О   Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1. Mедицинска сестра/техничар  на одређено време, до повратка запослене са неплаћеног одсуства  - 1 извршилац

Опис посла:

       Врши пријем болесника, узима податке од болесника и кратку анамнезу;  води документацију болесника о потреби лечења и контроли;  асистира доктору при рендген снимању;  води и одговорна је за амбулантну, картотеку и БСЖ;  израђује потребне извештаје и фактуре и доставља их у одређеном року; обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа и  директора Дома здравља.

 

         2. Медицинска сестра/техничар на одређено време, до повратка запослене са привремене спречености за рад - 1 извршилац

         Опис посла:

  Прима телефонске позиве за кућне посете, за превоз пацијента од стана до здравствене установе као и од здравствене установе до места стана; позиве по приоритету хитности уз консултацију лекара дистрибуира  ради реализације или екипи на терену или возачима за транспорт; попуњава радне налоге за возаче и прави дневни распоред ради њиховог извршења; у сталној је комуникацији са свим запосленима у то време путем фиксних телефона, мобилне мреже, радио станице, интерфона, интерног разгласа; обавештава МУП о догађајима као што су саобраћајни удес, повреде на раду и слично; обавља административне послове, врши уписивање у протоколе (редован протокол, за кућне посете и сл); обавља послове електронског фактурисања за све пацијенте из хитне службе, води дневне извештаје као и дневни утрошак лекова за пацијенте; припрема превијалиште за интервенције, ради стерилизацију инструмената и газе и стара се да истих увек буде у довољној количини и у исправном стању; пакује газу у стерилне кесе за централну стерилизацију ради коришћења на терену; врши дезинфекцију свих радних површина пре и после интервенције; асистира лекару током збрињавња пацијената са мањим или већим повредама (обрада и превијање рана, обрада опекотине, ушивање и скидање конаца и сл.); припрема лекарску ординацију,  контролише рад ЕКГ апарата и апарата за контролу шећера у крви; проверава исправност рока важности лекова који се користе у служби, спроводи ампулирану терапију по налогу лекара; асистира у спровођењу високоспецијализованих услуга  као што су: интиубација, вентилација, дефибрилација, реанимација ...; спрема торбе за кућне посете; на терену обавља све послове терапије по налогу лекара са или без асистенције лекара; учествује у периодичним едукацијама у оквиру своје смене и у оквиру службе на редовним месечним састанцима; обавља и друге послове по налогу главне сестре службе, начелника службе и директора Дома здравља.

 

3. Лабораторијски техничар на одређено време, до повратка запослене са привремене спречености за рад - 1 извршилац

Опис посла:

Прима и узима материјал (узорке) од пацијената у болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и цитолошке анализе; региструје материјал (узорке) у протокол, заводи резултате анализа и записује их у формуларе; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева свог радног места.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

- За радно место под тачкама 1. и 2. – завршена медицинска школа и положен стручни испит;

- За радно место под тачком 3. – завршена медицинска школа, смер лабораторијски техничар и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној школи;

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

-Лиценцу за рад или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара  Србије (оверена копија);

-уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија)

-уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага(оригинал или оверена копија).

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

''ДР НИКОЛА ЏАМИЋ'' ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин

спец.гинекол.и акушерства                                                                      

Са подацима од: 19.03.2018.
Института за неонатологију, Београд

Na osnovu čl. 23 Statuta Instituta za neonatologiju, v.d. direktora Instituta doneo je dana 15.03.2018.godine, sledeću

 

O D L U K U

 

I Da se oglas objavljen u listu «Poslovi» dana 14.03.2018.godine, za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla do dobijanja saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najduže do 6 meseci, za poslove rukovalac kotlova – 1 izvršilac, stavlja van snage.

 

 II Ovu Odluku objaviti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja.

 

                Odluku dostaviti: Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu zdravlja, Službi za kadrovske poslove i a/a Instituta.

 

 

V.D. DIREKTORA INSTITUTA
Prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski

Са подацима од: 16.03.2018.
Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 23.Статута Здравственог центра Врање, и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-1247 од 05.03.2018.године др Драган Величковић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни онос на одређено време

 

1.       Медицинска сестра –техничар - 1 (један) извршилац, у Служби за интерну медицину, ОЈ Општа болница  Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са породиљског одсудстава – одсудства са рада ради неге детета.

2.     Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита;

 

 

           Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

·      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Драган Величковић

Са подацима од: 16.03.2018.
Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 1468/1 од 14.03.2018. године, oбjaвљује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове

 

Техничар II1 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб. техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви , чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР
Др сци мед Градимир Богдановић

Са подацима од: 16.03.2018.
Завод за здравствену заштиту студената Ниш

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гл. РС бр. 1/2015), одредби Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш бр. 584 од 12.03.2018. године, расписује се

ОГЛАС 

 за пријем у радни однос на одређено време

 

1 - акушерска сестра, број извршилаца 1, ради замене привремено одсутног радника, до  

     повратка радника са боловања;

2 - медицинска сестра- техничар општег смера , број извршилаца 1, због повећаног обима посла у            местрајању најдуже до 6 месеци;

 

за које су Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:

Кандидати за радно место, поред општих услова предвиђених Законом морају да испуњавају и следеће услове:

-       за радно место под бројем 1 -  завршена средња медицинска школа, акушерски смер, радно искуство од најмање 1 ( једне) године на пословима акушерске сестре, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад;

-       за радно место под бројем 2 – завршена средња медицинска школа, општи смер,

              радно искуство од најмање 1 ( једне) године на пословима медицинске сестре, положен стручни испит и  

              поседовање лиценце за рад;


Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • Пријаву на Оглас
 • CV
 • Оверену копију дипломе о завршеном средњем образовању
 • Оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену копију лиценце за рад на пословима
 • Потврду установе у којој су стекли искуство на пословима

Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од дана објављивања на сајту Министрства здравља Републике Србије.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити разговор.

Разговор ће обавити Комисија именована Одлуком Директора Завода.

О термину и месту одржавања разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Ул Катићева бр 29
18 000 Ниш,
Са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“

У молби назначити датум почетка Огласа.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.

Са подацима од: 16.03.2018.
Дом здравља Дољевац

На основу чл. 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољеваца,  број 523 од 15.03.2018. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

                 - Медицинска сестра/техничар, до повратка привремено одсутног запосленог са привремене спречености за рад преко 30 дана  -  један извршилац

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

                Услови за заснивање радног односа: IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит .

           Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

            - оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            - оверену фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе

            - фотокопију личне карте

            - фотокопију уверења о држављанству

            - фотокопију извода из Матичне књиге рођених

            - кратку биографију

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или непосредно на деловодни протокол Дома здравља ''Дољевац'', ул. Др Михајла Тимотијевића бр.6, 18410 Дољевац, у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОГЛАС“.

               Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

                  

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите

Са подацима од: 16.03.2018.
Дом здравља Ковачица

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-00237/2018-02 од 05.03.2018.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-1711/2018 од 28.02.2018.г. и одлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 349/18 од 14.03.2018.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1. Доктор медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

 • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и упис у Именик Лекарске коморе

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

-       диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; доказ о упису у Именик Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 

 
Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, у публикацији «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.В.Д. Директора ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић

Са подацима од: 16.03.2018.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1710/2018 од  28.02.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018.годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-1380/1 од 13.03.2018 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место РАДНИК ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ДОБАРА-СКЛАДИШТАР – Одељење за економско-финансијске послове, због повећаног обима посла до три месеца.

 

Опис посла: одговоран је за правовремену дистрибуцију добара у Заводу; дневно ажурира књигу требовања и реверса; обавља теренске послове набавке и дистрибуције добара на основу налога шефа Одсека; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима обавља и друге послове по налогу одговорног радника, шефа Одсека и начелника Одељења.

 

- Услови:

 • Средња стручна спрема;
 • познавање рада на рачунару;
 • возач Б категорије.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење о звршеној средњој школи;
 • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 16.03.2018.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1710/2018 од  28.02.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровским планом за 2018.годину и Одлуке директора Градског завода број V-5-1379/1 од 13.03.2018 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ЛИКВИДАТОР ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА И РЕФЕРЕНТ КУПАЦА – Одељење за економско-финансијске послове, због повећаног обима посла до шест месеца.

 

Опис посла: одговоран је за исправност излазних рачуна који морају бити усклађени са Законом о ПДВ-у; прати наплату потраживања и припрема предлоге о даљим поступцима у вези са наплатом које доставља надлежнима и на основу налога спроводи потребне радње; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

 

- Услови:

 • Економски факултет;
 • познавање рада на рачунару.

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење о завршеном факултету;
 • потврда или сертификат о познавању рада на рачунару;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља. Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу: Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме. Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

                            

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић
Са подацима од: 16.03.2018.
Дом здравља Брус

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 113  од 13.03.2018.године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

-          ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ( 1 извршилац)

 

за рад у Служби опште медицине са ХМП,кућним лечењем, поливалентном патронажом и Стационаром- Одељење ХМП, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, на временски период од 3 месеца

 

Опис послова

Обавља хитан превоз поврђених и оболелих, обавља превоз пацијената од места становања до здравстевне установе и обратно, ради у тиму са доктором и медицинском сестром – техничарем, помаже медицинској сестри приликом пружања помоћи болесницима, стара се о техничкој исправности возила које дужи, пере и одржава хигијену возила, води евиденцију о путним налозима, потрошњи горива и друге опреме за саобраћај за возило које дужи, по потреби врши превоз пацијената на хемодијализне третмане од места становања до надлежне здравтсвене установе и обратно. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и овлашћеног лекара.

 

Услови

Општи: III, IV степен стручне спреме, возачки дозвола Б категорије

Посебни: испуњеност здравствених услова

Након избора кандидата, а пре ступања на рад кандидат је у обавези да достави лекарско уверење о испуњености посебних услова за рад на радном месту возача, а у складу са  општим актом Дома здравља.

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

-          кратку биографију

-          фотокопију дипломе о завршеном III, IV степену стручне спреме

-          фотокопију важеће возачке дозволе

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Миломир Петровић

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-5877/2017 од 27.06.2017. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време -

са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 I ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, у Служби заједничких послова 1

      извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови:  VII степен стручне спреме, завршен економски факултет

 

III – Опис     - прати и проучава законске прописе и нормативна акта из области

              економије, финансија и књиговодства и припрема упутства за њихово

              спровођење

                - учествује у изради  нормативних аката из области економско-

              финансијских послова

                - одговоран је за законитост примене свих финансијских

               прописа и нормативних аката Дома здравља у делокругу рада

                - прати и припрема за благовремено  извршавање финансијске и

              материјалне обавезе Дома здравља

                - одговоран је за квалитетну и стручну обраду информација, анализа и

              предлога и одлука из области економско-финансијског пословања,

              стицања, распоређивања дохотка и расподеле чистог дохотка и личних

              доходака

                - инфомрисање органа управљања по периодичном обрачуну и

              завршеном рачуну,

                - прати прописе из економске области и друге прописе из домена рада

              ове службе,           

                - прати финансијску реализацију закључених уговора

                - благовремено обавештава директора и органе управљања о свим

              проблемима везаним за област финансија

                - учествује и одговоран је за израду финансијских планова и програма

              пословања Дома здравља и њихово извршење

 

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

-     Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:       

 

 

Дом здравља „Врачар“
 Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
(дипломирани економиста)
Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-11613/2017 од 28.11.2017. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

IПСИХОЛОГ-а у Специјалистичко – консултативној служби – 1 извршилац, са

      пуним радним временом

 

II – Услови: филозофски факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит

 

III – Опис     -     испитује психолошке способности и личност радника који раде или ће

                             радити у условима штетним по здравље и даје мишљење о њиховој  

                             способности за обављање одређених послова

-          испитује специјалне способности радника чија природа посла то захтева и даје мишљење за обављање тог посла

-          испитује психосензорне способности из области чула вида и слуха и психометријски метод мерења и обраде и интерпретације и даје мишљење о томе

-          сарађује са здравственим радником у решавању социомедицинских проблема

-          спроводи мере здравствено-васпитног рада

-          обавља психолошке и дијагностичке поступке, интелектуалног развоја, неуропсихолошке поремећаје, поремећаје адаптације, психосоматских поремећаја, емоционалних односа, васпитне запуштености, појединачне, групне, индивидуалне психотерапије

-          учествује у прегледу ђака за упис у одређене школе, возача и осталих пацијената

-          обавезан је да  примењује све законске одредбе из своје области и учествује у изради документације по налогу инспекцијских и других државних органа

-          за свој рад одговара начелнику службе и директору Дома

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

-          Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћeна кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:

 

 

Дом здравља „Врачар“
 Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
(дипломирани психолог)
Са подацима од: 14.03.2018.
Дом здравља „Врачар“

 На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-11613/2017 од 28.11.2017. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

IДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ у Служби опште медицине – 1 извршилац, са   

      пуним радним временом

 

II – Услови: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен

       стручне спреме

 

III – Опис:     -    врши превентивне прегледе ради дијагностике и лечења пацијената из

                             свог домена

-          као лекар првог контакта води бригу о здравственом стању популације која му гравитира

-          врши оцену радне способности и упућује пацијента на комисију и друге прегледе као и стационарно лечење

-          са тимом опште медицине даје стручно мишљење код одређених случајева у вези здравственог стања пацијента

-          спроводи мере здравствено – васпитног рада

-          обавља одређене прегледе на захтев других специјалиста а у циљу утврђивања здравственог стања пацијента

-          указује неодложну помоћ у стану болесника, по распореду рада

-          даје савете при позиву

-          обавезан је да примењује законске прописе из области рада који обавља и учествује у изради извештаја и докумената по налогу државних органа

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

-          Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту

-          Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                      

 

 

Дом здравља „Врачар“
 Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
 (доктор медицине)

Са подацима од: 14.03.2018.
Дом Здравља „Нови Београд“