Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 01.04.2015.
Здравствени центар Сурдулица
Здравствени центар Сурдулица
Ул. Српских Владара 111
Тел.фах.  017/815-300,815-182
ж.р. 840-432661-05
бр........500....................
датум..............20.03.2015...............

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
Расписује:

ОГЛАС

1. За пријем у радни однос струковне медицинске сестре ( VI ссс ) или медицинска сестра – техничар општи смер  ( IV ссс ) на одређено време до повратка раднице Александре Николић са породиљског одсуства  за рад  у  служби анестезиoлогије са реаниматологијом, 1 извршилац,

Услови: VI ссс,  струковна медицинска сестра или IV ссс – медицинска сестра техничар-општи смер,  положен стручни испит -  1 извршилац.

Потребна документација:
 • оверена фотокопија  дипломе о завршеној   школи струковне медицинске сестре  VI ссс или медицинска сестра техничар-општи смер, IV ссс,
 • оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту, 
 • извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које су промениле презиме,
 • извод из евиденције незапошљених,
 • лекарско уверење.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, ул. Српских владара бр: 111, 17530 Сурдулица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
ДИРЕКТОР
Др Драган Китановић
Са подацима од: 01.04.2015.
Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број: 565
Дана: 30.03.2015.године
ВРБАС

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 30.03.2015.године расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1
.
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( до повратка стално запослених  са oдсуства са рада ради неге детета) :

а) МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР-СЕСТРА у Служби хитне медицинске помоћи - 1 (један) извршилац

Опис послова:
 • врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем и то на терену,у стану пацијента или амбуланти Службе хитне медицинске помоћи;  
 • води потребну евиденцију;
 • ради све  послове из делокруга свог рада;
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и директору Дома здравља..

б) ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Одељењу за здравствену заштиту предшколске  деце -  1 (један) извршилац

Опис послова:
 • врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем;
 • обавља потребне административне послове;
 • ради и друге послове из делокруга свога рада;
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и директору Дома здравља.

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године,  Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1990 од 25.11.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 560 од 21.03.2014. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас број 1979 од 14.11.2014. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.а )  су :
 • VI или IV степен стручне спреме;
 • завршена Виша или Средња медицинска школа,општег смера;
 • положен стручни испит за звање медицински техничар;
 • поред општих здравствених услова,на овом радном месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.
 • РАДНО МЕСТО СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДA

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.б)  су :
 • IV степен стручне спреме;
 • Средња медицинска школа,смер –педијатријска сестра;
 • положен стручни испит за звање педијатријска сестра.

3.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.а)  треба да достави:
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој или Средњој медицинској школи,општег смера;
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за медицинског техничара;
 • кратку биографију.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.б)  треба да достави:
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној  Средњој медицинској школи,смер-педијатријска сестра;
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за педијатријску сестру;
 • кратку биографију.

4.
Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1.а) изабрани кандидат дужан је да  достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);
 • лиценцу за медицинску сестру општег смера.

Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1.в) изабрани кандидат дужан је да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос;
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);
 • лиценцу за педијатријску сестру.

Уколико изабрани кандидати не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

5.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља.

7.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs ).

8.
Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ...“ ( навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву ).

ОГЛАС ВАЖИ ОД 30.03.2015. ГОДИНЕ
( ДО 07. 04. 2015. ГОДИНЕ )

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 01.04.2015.
Са подацима од: 01.04.2015.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-222
31.03.2015.године
КРАЉЕВО

На основу члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр 6-221  од  31.03.2015. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом   у  Служби за хирургију, Општа болница, 1 (једне)  медицинске сестре ради замене запослене која се налази на  боловању.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница": СМШ општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 01.04.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-1441
Дана:01.04.2015.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем боловању и породиљском одсуству и неплаћеном одсуству следећих кадрова: доктор медицине - 2  извршиоца  

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке  (1.)  доктор медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 01.04.2015.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
e-mail: dzspazova@gmail.com

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС

1. Ради попуне радног места специјалиста гинекологије и акушерства у Служби за здравствену заштиту жена примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на одређено време у трајању од три (3) месеца, са могућношћу заснивања радног односа на неодређено време.

Опис послова:
 • ради на унапређењу репродуктивног здравља жена, дијагностиковању оболења и лечењу,
 • спроводи ултразвучну дијагностику,
 • спроводи превентивне мере предвиђене Планом рада службе,
 • води саветовалиште за труднице, за планирање породице и за рано откривање малигнитета,
 • врши систематске, контролне и циљане гинеколошке прегледе,
 • учествује у раду саветовалишта за младе,
 • конторлише рад осталих медицинских радника под својом непостредном контролом,
 • контолише периодичне статистичке извештаје о раду службе,
 • уноси податке у здравствени картон и води потребну медицинску документацију,
 • сарађује са патронажном службом,
 • обавља и друге послове изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом,
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области гинекологије и акушерства,
 • Општа здравствена способност,
 • Познавање рада на рачунару.

Потребно радно искуство:
 • Поред радног искуства стеченог при обављању обавезног приправничког стажа и специјалистичког стажа, није неопходно радно искуство након положеног специјалистичког испита.

Радно време износи 40 сати недељно (пуно радно време).

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног специјалистичког испита на пословима пружања здравствене заштите/уколико има радно искуство/;
 • кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

ВД директора Дома здравља
Омеровић др Александар
Са подацима од: 01.04.2015.
Дом здравља Српска Црња
Дом здравља Српска Црња
Број: 211
Датум: 30.03.2015. године
Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња, одлуком директора Дома здравља Српска Црња бр. 210  од 30.03.2015. године,  расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са породиљског одсуства

1. Медицинска сестра-техничар .........................................................    1 извршилац,

У амбуланти у Тоби, Дома здравља Српска Црња, на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са породиљског одсуства.

Опис послова:обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему пацијената за преглед,асистирање лекару при интервенцијама,спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену ,обављање патронажних посета ,учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГапарату, вођење прописане медицинске документације и евиденција,те израда потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену.

Услови:
 • ССС,  медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме,

Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа или Решење о упису у комору,

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује директор Дома здравља Српска Црња.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

ДИРЕКТОР
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Др Димитрије Бекан
Са подацима од: 01.04.2015.
Дома здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања
36210 Врњачка Бања
Краљевачка 21
Тел центр: 036 601 600
Факс: 036 611 744
Е-пошта: dzvbanja@gmail.com
Број: 619/1-2015.
Датум: 20.03.2015.г.

На основу Одлуке директора Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања број 618-2015. од 20.03.2015. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе («Сл.гл.РС»бр.1/2015), Дом здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања расписује

ОГЛАС
Оглашава се пријем у  радни однос са пуним радним временом и то:


1. Mедицинска сестра-техничар oпштег смера на одређено време до повратка запослених са дужег боловања и  породиљског одсуства ..........     2 извршиоца;

Опис посла: Даје ињекције, врши тоалету ране и опекотина, (чишћење ране, скидање копчи и превијање); врши припрему за испирање ушију и евентуално испира уши; даје инфузију; врши припрему материјала за стерилизацију и исту стерилише; води медицинску документацију; даје информације пацијентима и врши њихово здравствено просвећивање;  врши требовање лекова и истима се задужује. У здравственим станицама и амбулантама на сеоском подручју врши требовање потрошног материјала и лекова, води рачуна о њиховом утрошку, и задужује се целокупном имовином здравствене станице - амбуланте; У ЗС - ЗА на сеоском подручју по потреби обавља послове медицинске сестре у поливалентној патронажи; Обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа, начелника службе, главне сестре  службе и директора.

Услови за заснивање радног односа су:

Завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу «Послови» Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР
Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства
Са подацима од: 01.04.2015.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом,  ради замене одсутног запосленог (трудничко/породиљско), за потребе Клинике за медикалну онкологију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

ГЛАВНОГ ИНЖЕЊЕРА ЗАШТИТЕ

Услови за заснивање радног односа: Факултет заштите на раду (VII степен стручне спреме), стручни испит из БЗР, стручни испит из ЗОП, едукација код надлежне установе у руковању са јонизијућим изворима зрачења, рад на рачунару – MS Office пакет, 3 године радног искуства.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: посебна едукација за рад са изворима јонизујућег зрачења.

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 31.03.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе супортивне терапије и палијативног збрињавања у Клиници за медикалну онкологију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Службе анестезије

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за потребе Службе радиотерапије

ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА – 6 извршилаца.

Услови за заснивање радног односа: Виша медицинска школа одговарајућег смера (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 31.03.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Службе радиотерапије,

1. СПЕЦИЈАЛИСТУ РАДИОЛОГИЈЕ или
2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ - укупно 4 извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
 1. Завршен медицински факултет, (VII-2 степен стручне спреме), положен специјалистички испит из радиологије, активно знање једног светског језика;
 2. Завршен медицински факултет, (VII-1 степен стручне спреме, просечна оцена виша од 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 31.03.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
За послове под редним бројем 1.
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, 
 • доказ о знању једног светског језика.

За послове под редним бројем 2.
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог (трудничко/породиљско), за потребе Клинике за онколошку хирургију, Клинике за медикалну онкологију, Службе радиотерапије, Службе педијатријске онкологије и Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе,

1. ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА  – 3 извршиоца,
2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА – 6 извршилаца.

Услови за заснивање радног односа:

За послове под редним бројем 1.: Виша медицинска школа одговарајућег смера (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

За послове под редним бројем 2.: Средња медицинска школа одговарајућег смера (за потребе Службе педијатријске онкологије општег или педијатријског смера)  - IV степен стручне спреме, положен стручни испит;

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
1. За послове под редним бројем 1.:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

2. За послове под редним бројем 2.:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
 • оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 , бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Службе радиотерапије,

1. СПЕЦИЈАЛИСТУ РАДИОЛОГИЈЕ или
2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ - укупно 4 извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
 1. Завршен медицински факултет, (VII-2 степен стручне спреме), положен специјалистички испит из радиологије, активно знање једног светског језика
 2. Завршен медицински факултет, (VII-1 степен стручне спреме, просечна оцена виша од 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 31.03.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:

За послове под редним бројем 1.
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, 
 • доказ о знању једног светског језика.

За послове под редним бројем 2.
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом
 
ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕРА – 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа: Електротехнички факултет (VII степен стручне спреме).

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,  за потребе Одељења нуклеарне медицине,

1. СПЕЦИЈАЛИСТУ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ или
2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа:
 1. Завршен медицински факултет, (VII-2 степен стручне спреме), положен специјалистички испит из из нуклеарне медицине, активно знање једног светског језика;
 2. Завршен медицински факултет, (VII-1 степен стручне спреме, просечна оцена виша од 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:

За послове под редним бројем 1.
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, 
 • доказ о знању једног светског језика.

За послове под редним бројем 2.
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

На основу закључка 51 бр. 112-2763/2015, од 13.03.2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, за потребе Клинике за онколошку хирургију, Клинике за медикалну онкологију, Службе радиотерапије и Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе

ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА – 4 извршиоца.

Услови за заснивање радног односа: Виша медицинска школа одговарајућег смера (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 01.04.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Радан Џодић
Са подацима од: 31.03.2015.
Дом здравља Раковица
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 2243/2
Датум: 26.03.2015.године
Београд

На основу  Закључка 51 број 112-1551/2014 од 14. Фебруара 2014. године,, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, дописа Министарства здравља,  Сектор за организацију здравствених служби, број 2067 од 20.03.2015. године,  и члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику,  на пословима:

ВИШЕГ РЕНДГЕН ТЕХНИЧАРА-1 ИЗВРШИЛАЦ

УСЛОВИ: Виша медицинска школа/висока здравствена школа струковних студија, VI/1 степен стручне спреме, одсек за  ро техничара,  положен стручни испит за вишег ро техничара/струковног  медицинског  радиолога

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о Вишој медицинскоj школи/Високој  здравственој  школи струковних студија,одсек за ро техничара/струковног медицинског радиолога,
 • фотокопију уверења о положеном  стручном испиту ,
 • Фотокопије дозволе за рад-лиценце, или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара,
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци
 • уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Са подацима од: 30.03.2015.
Са подацима од: 30.03.2015.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Број:1118
Дана: 30.03.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време  породиљског одсуства )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  породиљског одсуства;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован
Са подацима од: 30.03.2015.
Дом здравља Раковица
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 2241/2
Датум: 26.03.2015.године
Београд

На основу  Закључка 51 број 112-7874/2014 од 17.јула 2014 године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на пословима:

ВИШA  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР – 1 ИЗВРШИОЦА у  Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и здравственом негом и поливалентном патронажом

УСЛОВИ: Виша медицинска школа/висока здравствена школа струковних студија, VI/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за вишу медицинску сестру, познавање рада на рачунару (основи пакет MS office  и Windows  окружење),возачка дозвола Б категорије.

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о Вишој медицинског школи/високој  здравственој  школи струковних студија,
 • фотокопију уверења о положеном  стручном испиту ,
 • Фотокопије дозволе за рад-лиценце, или решење о упису у Комору,
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци
 • уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,
 • фотокопија возачке дозволе,
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној таби поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Са подацима од: 30.03.2015.
Са подацима од: 30.03.2015.
Са подацима од: 27.03.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр. 3405 од  27.03.2015 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ  Дом здравља Чајетина-Служба за здравствену заштиту одраслих становника,Здравствена станица Сирогојно

1. Медицинска сестра техничар...............................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинска сестра техничар- IV степен стручне спреме-  завршена медицинска школа одговарајућег смера , положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић 
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.3255 од 25.03.2015.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Општа болница Ужице

1. Лабораторијски техничар................................................ 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место лабораторијског техничара-IV  степен стручне спреме-завршена средња  медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
 На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр. 2992 од 20.03.2015.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања


ОЈ Општа болница Прибој

1. Медицинска сестра техничар...................................................................1 извршилац

ОЈ Општа болница Пријепоље

1. Сервирка.............................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинска сестра техничар- IV степен стручне спреме-  завршена медицинска школа одговарајућег смера , положен стручни испит
 • За радно место сервирке – I степен стручне спреме- завршенa основна  школа

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр. 3405 од  27.03.2015 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ  Дом здравља Чајетина - Служба за здравствену заштиту одраслих становника,Здравствена станица Сирогојно

1.  Медицинска сестра техничар..................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинска сестра техничар- IV степен стручне спреме-  завршена медицинска школа одговарајућег смера , положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице

ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 27.03.2015.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/129
Шабац, 27.03.2015.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Репулика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Медицинска сестра – техничар општег смера у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера,
 • положен стручни испит  

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић, с. р.
Са подацима од: 27.03.2015.
Са подацима од: 27.03.2015.
Са подацима од: 27.03.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 1892
27.03.2015.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Једног физиотерапеута, на одређено време у трајању од 3 месеца, за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију у Општој болници у Зајечару, због повећаног обима послова.
2. Једног радника на обезбеђењу-ватрогасца, на одређено време у трајању од 3 месеца, за рад у техничкој служби Опште болнице у Зајечару, због повећаног обима послова.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под редним бројем 1:
 • IV степен - завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит;

Под редним бројем 2:
 • завршен курс и положен испит за ватрогасца.

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 27.03.2015.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/357
Дана: 26.03.2015. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 01/2015),  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене на одржавању трудноће и након тога на породиљском одсуству и то :

а) медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу  стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а  су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил – назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 26.03.2015. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 27.03.2015.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 1861/3
Датум: 25. 03. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1683 од 05. 03. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-199/2015-02 од 06. 02. 2015. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1187/2015 од 04. 02. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 вишег санитарног техничара за рад за рад на неодређено време са радним искуством у Служби лабораторијске дијагностике – Одсек за микробиологију и паразитологију са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за вишег санитарног техничара су:
 • виша медицинска школа –  виши санитарни техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 1. просечна оцена на студијама
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 3. оцена на разговору (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена на студијама:  х  коефицијент  3  - максимално 30,00 бодова;
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду):  х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 15 бодова
 3. оцена на разговору - максимално 55 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-2, имају 55 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – смер виши санитарни техничар
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б и оверене фотокопије оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место вишег санитарног техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 1858/3
Датум: 25. 03. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1683 од 05. 03. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-199/2015-02 од 06. 02. 2015. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1187/2015 од 04. 02. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

3 медицинске сестре-техничара за рад за рад на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци – НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНА (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 15 бодова
 3. оцена на разговору - максимално 55 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-2, имају 55 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место медицинске сестре-техничара ".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 1857/3
Датум: 25. 03. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1683 од 05. 03. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-199/2015-02 од 06. 02. 2015. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1187/2015 од 04. 02. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 фармацеутског техничара за рад за рад на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за фармацеутског техничара су:
 • медицинска школа – смер фармацеутски техничар или фармацеутско-физиотерапеутска школа – смер фармацеутски техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци – НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНА У БОЛНИЧКОЈ АПОТЕЦИ (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) и познавање рада у информационом систему YUBIS и HELIANT

Критеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 15 бодова
 3. оцена на разговору - максимално 55 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-2, имају 55 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место фармацеутског техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 1860/3
Датум: 25. 03. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1683 од 05. 03. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-199/2015-02 од 06. 02. 2015. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1187/2015 од 04. 02. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 физиотерапеутског техничара за рад за рад на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за физиотерапеутског техничара су:
 • медицинска школа – смер физиотерапеутски техничар или фармацеутско-физиотерапеутска школа – смер физиотерапеутски техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци – НАЈМАЊЕ 2 ГОДИНЕ на пословима физикалне медицине и DEX-a прегледа (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 15 бодова
 3. оцена на разговору - максимално 55 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-2, имају 55 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место физиотерапеутског техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 27.03.2015.
Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Јунаковић'' Апатин
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ЈУНАКОВИЋ", АПАТИН, АПАТИН
Број: 01-1013/15
Дана: 26.03.2015. год.
АПАТИН

На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1012/15 од 25.03.2015. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
На одређено време, због повећаног обима посла, на период до 12 месеци:

1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ – 1 извршиоц

Услови: VI – 1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа - одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, лиценца за рад

2. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 1 извршиоц

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, лиценца за рад

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

Оглас се објављује и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ. ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

Директор,
Обрадовић Драгомир,дипл.екон.
Са подацима од: 27.03.2015.
Са подацима од: 26.03.2015.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Тел. 011/20 60 676

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поништавању јавног огласа за пријем у радни однос

Обавештавамо Вас да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове лекар специјалиста радиолог – 1 (један) извршилац, објављеног дана 04.03.2015. године у листу „Послови“ бр. 611, Националне службе за запошљавање , из разлога што није било заинтересованих кандидата.
Са подацима од: 25.03.2015.
Дом здравља Ада
Република Србија Аутономна Покрајина Војводина
ДОМ ЗДРАВЉА АДА
ДИРЕКТОР
Број: 245/2015

Ада, 25. марта 2015. године

На основу члана 9.  став 1.  Колективног уговора код послодавца у Дому здравља Ада  Број. 57/15 од 29. јануара 2015. године а у складу са Одлуком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  Број: 112-01-290/2015-02 од 17. марта 2015. године,  Директор Дома  здравља Ада, дана  25.  марта   2015. године

расписује

ОГЛАС
за пријем

1. ТРИ  ДОКТОРА   МЕДИЦИНЕ  -  НА РАДНА МЕСТА ИЗАБРАНИХ  ЛЕКАРА на неодређено време са пуним радним временом

Услови:  Медицински факултет,  VII 1 степен стручне спреме, Положени стручни испит,  Потребна лиценца за обављање послова

2. ЈЕДНОГ ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА – НА РАДНО МЕСТО ВИШИ   РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР на неодређено време са пуним радним временом

Услови: Виша медицинска школа – смер радиологија,VI степен стручне спреме Положени  приправнички испит,  Потребна лиценца за обављање послова,    Здравствена способност у зони зрачења

Заинтересовани кандидати треба да  приложе (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњености услова, молбу и ЦВ, као   и оверену фотокопију  М образаца  уколико је кандидат    имао раније запослење у здравственој  установи,  и потврду да нису осуђивани   за кривично дело.

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана   од дана објављивања огласа  код  Националне службе за  запошљавање      Кикинда – Испостава Ада   и на сајту Министарства здравља  Републике Србије.

Пријаве се подносе поштом или лично,   на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком   »ЗА ОГЛАС«.

ДИРЕКТОР,
Др  Балог  Андраш
Са подацима од: 25.03.2015.
Дом здравља Бела Паланка
Дом здравља
Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18 310 Бела Паланка
Бр. 436
13.03.2015. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/15) и указане потребе, Дом здравља Бела Паланка расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуну упражњених радних места:

1.
Дипломирани фармацеут
– на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета у укупном трајању од 365 дана, са пуним радним временом

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит и познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на оглас приложити диплому о стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту, који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у листу „Послови“ и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

2.
Финансијски књиговођа
– главни књиговођа - на одређено време до повратка запослене са привремене спречености за рад у вези са одржавањем трудноће, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета у укупном трајању од 365 дана, са пуним радним временом

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VI степен стручне спреме, завршена виша економска школа, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару, или VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет, положен приправнички испит, познавање рада на рачунару и годину дана радног искуства на пословима из своје струке.

Уз пријаву на оглас приложити диплому о стручној спреми и уверење о положеном приправничком испиту, који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у листу „Послови“ и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља:
др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологије
Са подацима од: 25.03.2015.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 913/1
Датум: 23.03.2015.

На основу члана 7 и члана 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/2015), у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (бр. 27 од 05.01.2007, 2038-4 од 30.11.2010. и 2760 од 21.10.2013.), директор Института расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са породиљског одсуства, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању  до 1 (једног) месеца:

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за неонатологију Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседују средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик  Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе),
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице (оверена)
 • Потврду о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  1 медицинске сестре-техничара на Одељењу за неонатологију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 25.03.2015.
Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања" Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-4037/2
Датум: 24.03.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-14293/2014 од 13.11.2014. године и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-4037/1 од 24.03.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено радно време, са пробним радом у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом, за следеће послове:

ЛЕКАР - СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ – 1 извршилац у Одсеку за рентген дијагностику

Опис послова:
 • Организује стручно медицински рад као и координацију Рö кабинета са другим кабинетима, службама и одељењима
 • Ради на свим стручним пословима и апаратима Рö дијагностике из домена специјалисте радиолога (радиоскопије и тумачењу радиографа и др.)
 • Ради на увођењу нових процедура, савременије опреме и дијагностичких поступака у складу са најновијим техничко-технолошким достигнућима у области  Рö дијагностике
 • Учествује у реализацији стручно медицинског и научно-истраживачког рада
 • Ради на сопственом стручном усавршавању, као и усавршавању и стручном оспособљавању особља за рад на новим апаратима и на увођењу нове технологије
 • Организује и контролише све административне послове и требовања потрошног материјала Рö кабинета
 • Придржава се мера заштите од јонизирајућег зрачења и осталих мера заштите на раду и стара се о њиховом спровођењу
 • Стара се о техничкој исправности апарата и уређаја, као и хигијени кабинета;
 • Ради и друге послове из домена специјалисте радиологије
 • Обавља и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике и шефа одсека

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршен Медицински факултет, доктор медицине, VII-2 степен стручне спреме
 • Положен специјалистички  испит за звање лекара- специјалисте радиологије
 • Поседовање лиценце за рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету
 • Уверење ( потврду) о положеном специјалистичком испиту из радиологије
 • Дозволу за рад- лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у Комору
 • Уверење да кандидат није осуђиван
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага 
 • Лична карта
 • Уверење о држављанству
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 24.03.2015.
Завод за здравствену заштиту студената Београд
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС бр 36/10, 42/10 и 46/13), тачке 6. Кадровског плана Министарства здравља за Завод за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Одлуке директора дел. бр. 1435 од 20.03.2015. године

Расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

Радник на техничком одржавању – 1 извршилац

Услови: средња стручна спрема техничког смера или ВК или КВ радник

Опис послова: према Правилнику о унутрашљој организацији и систематизацији радних места у Заводу

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
 • Oверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, са назнаком „за оглас“ .
Пријаве је могуће послати и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.
Е-маi: zzzzstudenata @sezampro.rs
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.
Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Др Дубравка Миљуш
Са подацима од: 24.03.2015.
Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
БРОЈ: 381
ДАНА: 24.03.2015. године

На основу члана 7. став 1. Посебног  колективног уговора за здравствене установе чије је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  (,,Службени гласник Р.С. “ број 1/2015)  и члана 18.  Статута  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године , расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос медицинске сестре – техничара на одређено време до повратка запослене са боловања  у Служби за здравствену заштиту одраслих са здравственим станицама и амбулантама Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци

Број извршилаца: 2 (два)

Услови за заснивање радног односа су:
 • завршен медицинска школа
 • положен стручни испит
 • радно искуство на истим или сличним пословима

Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова:  оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,  краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља .

Контакт телефон: 022-436-266

Пријаве достављати на адресу:
Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
кадровској служби
Улица Јове Негушевић 5-7
22410 Пећинци или лично доставити у  Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

ДИРЕКТОР
др Дубравка Цветковић Мићић спец.интерне медицине
Са подацима од: 24.03.2015.
Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар
Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр  . 184/2015 донете у складу са oдредбама Кадровског плана за Специјалну болницу за прогресивне мишићне, неуромишићне болести Нови Пазар за 2014. Годину бр: 112-01-00952/36/2014-02 од 06.08.2014. године, те Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. На одређено време  од две године, ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СПРЕМАЧИЦА

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • За радно место спремачица минимум завршена основна школа

Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ    ДИРЕКТОР
24.03.2015.
Др Соња Радетинац- физијатар  
 Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр  . 184/2015 донете у складу са oдредбама Кадровског плана за Специјалну болницу за прогресивне мишићне, неуромишићне болести Нови Пазар за 2014. Годину бр: 112-01-00952/36/2014-02 од 06.08.2014. године, те Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. На одређено време  од две године, ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту БОЛНИЧАР

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • За радно место БОЛНИЧАР  минимум завршена основна школа

Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ    ДИРЕКТОР
24.03.2015
Др Соња Радетинац- физијатар
Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр  . 184/2015 донете у складу са oдредбама Кадровског плана за Специјалну болницу за прогресивне мишићне, неуромишићне болести Нови Пазар за 2014. Годину бр: 112-01-00952/36/2014-02 од 06.08.2014. године, те Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. На одређено време  од две године, ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СЕРВИРКА

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • За радно место СЕРВИРКА  минимум завршена основна школа

Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ    ДИРЕКТОР
24.03.2015
Др Соња Радетинац- физијатар

Са подацима од: 24.03.2015.
Дом здравља Петровац на Млави
Дом здравља  Петровац на Млави
Моравска 2
12 300 Петровац на Млави
Бр: 01-272
Датум: 18.03.2015.

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
на одређено време због повећаног обима посла 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, положен стручни испит, лиценцу уколико је поседује

Опис посла:
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице ;
 • ради на откривању и сузбијању фактора ризика  за настанак болести ;
 • организује и спроводи прописане систематске и циљане прегледе;
 • обавља прегледе и дијагностику;
 • одређује начин и врсту лечења,прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица;
 • указује хитну медицинску помоћ;
 • упућује осигурано лице на амбулантно – специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво;
 • одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење;
 • прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала;
 • сарађује са Поливалентном патронажном службом;
 • спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
 • учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби;
 • води прописану медицинску документацију и евиденцију;
 • одређује дужину привремене спречености за рад због болести или  повреде осигураника;
 • даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности;
 • по потреби иде у кућне посете;
 • обавља и друге послове из делокруга рада изабраног лекара по налогу начелника службе и директора.

Радно искуство:без
Посебна знања и вештине: рад на рачунару
Врста запослења: на одређено време.
Место рада: Дом здравља Петровац на Млависа са припадајућим амбулантама

Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља  Петровац на Млави и осталим општим актима.

Остало: Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију изводаиз матичне књиге рођених . Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење уколико је поседује.

Послови се обављају са пуним радним временом.

Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу  Дом здравља Петровац на Млави, Моравска бр. 2 , 12 300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу  Дома здравља Петровац на Млави са назнаком за „ Оглас – за пријем у радни однос доктора медицине , на одређено време „.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања  у листу „ Послови „ Националне службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
директор др Мира Ранковић
Са подацима од: 24.03.2015.
Са подацима од: 23.03.2015.
Са подацима од: 23.03.2015.
Са подацима од: 23.03.2015.
Дом здравља Панчево
ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
БРОЈ:86
ДАНА: 23.03.2015.године
ПАНЧЕВО

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравстсвене установе чији је оснивач Република Србија /Службени гласник РС бр 36/10/ и члана 7 и 8 Колективног уговора Дома здравља Панчево  директор  Дома здравља Панчево

расписује

ОГЛАС
за пријем  у  радни  однос

1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОРАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ  - 1 извршиоца  на  неодредјено  време са  пуним радним временом, за рад  у   Служби за стоматолошку здравствену заштиту

ОПИС ПОСЛОВА: Дужан је да познаје и примењује савремена знања и вештине из домена специјализације оралне хирургије. Обавља послове доктора  стоматологије специјалисте у складу са законом, уговором и планом рада Одсека у области превентивних, дијагностичких и терапијских услуга у стоматолошкој здравственој заштити и здравствено-васпитни рад. Врши едукацију здравствених радника и одговоран је за исправно вођење медицинске документације и евиденција. Дужан је да се у обављању својих послова придржава начела утврђених у Хипократовој заклетви и Кодексу етике здравствених радника, да примењује само проверене научно доказане методе, поступке и вештине савладане током едукације, да се континуирано стручно усавршава, прати достигнућа стоматолошке и сродних наука и да послове обавља у прописаном и планираном обиму и квалитету. Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада. За свој рад одговара шефу Одељења, по чијем налогу обавља и друге послове из домена своје струке.

УСЛОВИ:
 1. Завршен Стоматолошки факултет, Специјализација из оралне хирургије, VII-2, Лиценца за рад, познавање рада на рачунару  у програмима, Wорд, Еxел и интернет сервиса

Рок за подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана од  дана објављивања на  огласној табли Националне службе  за запошљавање  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

Пријаве  са  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО, МИЛОША  ОБРАНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
ДР СЛОБОДАН ОВУКА
Са подацима од: 23.03.2015.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/122
Шабац, 20.03.2015.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац, чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке градоначелника града Шапца број 020-0-76/2015-13 од 19.03.2015.год., директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине - 10 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 9 месеци
 2. Медицинска сестра – техничар општег смера - 10 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 9 месеци

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

За радно место из тачке 1. Огласа:
 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и
 • положен стручни испит

За радно место из тачке 2. Огласа
 • завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера и
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2, Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном медицинском факултету односно о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

При избору кандидата за заснивање радног односа разматраће се просечна оцена на студијама односно школовања, евентуално радно искуство у струци, време проведено на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
Прим. др Мирослав Поповић, с.р.
Са подацима од: 23.03.2015.
Институт за реуматологију
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69    
тел: 011/3600-812

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015) и члана 22. Института за реуматологију директор Института расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ БОЛЕСНИКА на одређено време у трајању од 12 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршена средња медицинска школа-општи смер,
 • положен стручни испит за медицинску сестру техничара,
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,
 • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • фотокопију личне карте.

2. ФАКТУРИСТА, на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршена средња школа, четврти степен стручне спреме
 • познавање рада на рачунару (Word, Excel)
 • две године радног искуства

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој економској или биротехничкој школи, четврти степен стручне спреме, 
 • фотокопију радне књижице,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • фотокопију личне карте.

Пријаве са неопходних прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови",  на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Проф. др Немања Дамјанов