Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 30.06.2015.
Институт за ментално здравље
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр: 1058
Дана 24.06.2015. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 24.06.2015. године расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос:
на одређено време, са пуним радним временом,  за послове:
ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ
– 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:
 • заврешен Филозофски факултет – VII-1  степен стручнe спреме
 • положен стручи испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеном факулету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о радном искуству у струци,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама. Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. (ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ДАНА 26.06.2015. ГОДИНЕ).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:

Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

Директор Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић-Тошевски,с.р
Са подацима од: 30.06.2015.
Са подацима од: 29.06.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-2926
Дана:23.06.2015.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 1/2015) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354   директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ од 3 месеца,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла   следећих кадрова: доктор стоматологије - 1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.)    су:
 • VII степен стручне спреме,
 • Завршен  Медицински или Стоматолошки факултет  и стечено звање доктор стоматологије
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 29.06.2015.
Са подацима од: 26.06.2015.
Са подацима од: 26.06.2015.
Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 705
ДАТУМ: 26.06.2015.  год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац и Кадровског плана за 2013 годину, Специјална болница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

На одређено време због повећаног обима посла до 31.12.2015. године:
1. Кувaр - 1 извршилац
2. Пoмoћни кувaр - 3 извршиоца
3. Спремачица -  3 извршиoца                       

Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови за обављање послова:
 1. Кв кувар или угоститељска школа - IV или III степен стручне спреме
 2. Угоститељска школа III степен стручне спреме
 3. Mинимум завршена основна школа – I или II степен стручне спреме.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених и
 • пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

На разговор могу бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
др Слободан Продановић
Са подацима од: 26.06.2015.
Гинеколошко акушерскла клиника ''Народни фронт''
Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број:  1205/2
Датум:  24.06.2015. године

На основу Одлуке в.д. директора број 1205/1 од 16.06.2015. године, у складу са чланом 5-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), чланом 24-27. и чланом 192. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/25и 54/09, 32/13 и 75/14), Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ГАК „Народни фронт“ бр. 2177/1 од 10.12.2012. године и измене и допуне правилника бр. 3771/4 од 30.10.2014. године, на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-554/2015-02 од 05.05.2015. године, а у складу са Закључком 51 број 112-4865/2015 од 30.04.2015. године, на основу овлашћења из члана 19. Статута Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт" („Службени гласник РС“ бр.33/07 и 89/09), в.д.директора расписује следећи:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

I
Гинеколошко-акушерска сестра – 3 (три) извршиоца

II
Лабораторијски техничар – 1 (један) извршилац

Услови за заснивање радног односа :
 1. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду
 2. Посебни услови  за заснивање радног односа утврђени у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова ГАК„Народни фронт“:

I
 • Средња медицинска школа – акушерски смер (IV стeпeн стручне спреме )
 • Положен стручни испит

II
 • Средња медицинска школа – смер лабораторијски техничар  (IV стeпeн стручне спреме )
 • Положен стручни испит

Као доказ о испуњености услова неопходно је да  заинтересовани кандидати доставе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Оверену фотокопију сведочанства од  I – IV разреда 
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверенуфотокопију  решења о издавању лиценце или оверену фотокопија решења о упису у регистар надлежне коморе
 • Фотокопију радне књижице  (за лица са радним искуством)
 • Извод са Националне службе за запошљавање (за незапослена лица)
 • Биографију(лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом)

Предност ће имати кандидати са радним искуством у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос у складу са чланом 10.  Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009 – др.закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012), Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ГАК „Народни фронт“, Београд, Краљице Наталије 62.

Оглас објавити на веб сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs, на веб сајту Министарства здравља РС www.zdravlje.gov.rs и на веб сајту ГАК „Народни фронт“ www.gakfront.org.

Рок за подношење пријава је 8 (oсaм) дaнa од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе  лично у писарници ГАК „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62., која се налази у приземљу, сваким радним даном од 7-15 часова или се могу послати поштом на адресу ГАК „Народни фронт“ Краљице Наталије 62., Београд,  са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место (навести радно место за које кандидат конкурише)“.

Неблаговремене и непотуне пријаве неће бити узете у разматрање

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и биће објављена на веб сајту ГАК „Народни фронт“ www.gakfront.org.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације, чије фотокопије ће бити задржане као доказ. Информације о преузимању документације по завршеном конкурсу могу се добити на телефон 011/2068-231.

В.Д. ДИРЕКТОРА ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“
Проф. др Снежана Ракић
Са подацима од: 25.06.2015.
Дом здравља Нови Београд
ДОМ ЗДРАВЉА ,,НОВИ БЕОГРАД'' РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС

1. Спремачица

Услови: Завршена основна школа.

Радни однос се заснива на одређено време, због повећаног обима посла

Уз пријаву  се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова  (у неовереним фотокопијама).

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, достављају се  преко писарнице Дома здравља ,,Нови Београд'', III спрат, соба бр.3, ул.Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука ће бити објављена на огласној табли поред писарнице Дома здравља на трећем спрату, ул.Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

В.Д. ДИРЕКТОРА
др Божица Новаковић
Са подацима од: 25.06.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр. 7134 од 24.06.2015.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Дом здравља Сјеница
1. Медицинска сестра техничар општи смер........................................1 извршилац

ОЈ Општа болница Ужице
1. Медицинска сестра техничар општи смер........................................3 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинске сестре  техничара-IV  степен стручне спреме-завршена средња  медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном факултету односно одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 25.06.2015.
Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић" Шабац
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015) и члана 23. Статута Опште болнице Шабац, применом члана 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013; 21/2014; 66/2014 и 118/2014) директор Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

1. Медицинска сестра - техничар – општег смера – један извршилац са пуним радним временом, на одређено време до повратка запосленог са боловања.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена медицинска школа – IV степен општег  смера,
 • положен стручни испит.

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац www.bolnica015.org.rs.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује у листу „Глас Подриња“, на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, веб сајту Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Глас Подриња“.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице„Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Са подацима од: 25.06.2015.
Са подацима од: 24.06.2015.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015),сагласности Министарства здравља број 112-01-407/2015-02,Одлуке директора Дома здравља”Земун“03.бр. 2338   од  22.06.2015.године о потреби заснивања радног односа  

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
I МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
, 3 извршиоца на неодређено време:

Услови:
 • завршена Медицинска школа-општи смер, IV степен
 • положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (Сл.гласник РС бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (диплома,уверење о положеном стручном испиту )
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)  
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр. 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр. 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

Директор Дома здравља“Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015),сагласности Министарства здравља број 112-01-407/2015-02,Одлуке директора Дома здравља”Земун“03.бр. 2338   од  22.06.2015.године о потреби заснивања радног односа  

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА
, 2 извршиоца на неодређено веме

Услови:
 • завршена Медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер  , IV степен
 • положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (Сл.гласник РС бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (диплома,уверење о положеном стручном испиту )
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр. 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.        

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр. 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

Директор Дома здравља “Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 24.06.2015.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница"
Република Србија
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА ТОПОНИЦА"
Број: 03-3636/1
16.06.2015. године.
Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 1/2015) и овлашћења из чл. 23. став 1. тачка 4) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, директор Болнице доноси

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на период од годину дана  у Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА. за следеће радно место:

1. ХИГИЈЕНИЧАР .......................... 3 извршиоца.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 1. завршена осмогодишња школа, I степен стручне спреме;

III
Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију Сведочанства о завршеној основној школи, I степен стручне спреме;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови". Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

V
Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

VI
Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

VII
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Националној служби за запошљавање- Филијала у Нишу, Одељењу за правне послове и Архиви Болнице.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Мр. сци мед. прим. др Албина Станојевић
Република Србија
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА ТОПОНИЦА"
Број: 03-3637/1
16.06.2015. године.
Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37. став 4.  тачка 1) Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 1/2015) и овлашћења из чл. 23. став 1. тачка 4) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, директор Болнице доноси

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ у Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, за следеће радно место:

1. МАТИЧАР .......................... 1 извршилац.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 1. Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме;
 2. Познавање рада на рачунару.

III
Сваки кандидат дужан је да уз пријаву - биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију Дипломе о завршеној средњој стручној спреми, IV степен стручне спреме;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови". Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

V
Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

VI
Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

VII
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Националној служби за запошљавање- Филијала у Нишу, Одељењу за правне послове и Архиви Болнице.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Мр. сци мед. прим. др Албина Станојевић
Са подацима од: 24.06.2015.
Дом здравља "Др Добривоје Гер. Поповић" Александровац
Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке бр. 1905 од 15.06.2015. године, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом

I
Пријем у радни однос на послове медицинске сестре- техничара у поливалентној патронажи, на одређено време, са пуним радним временом, ради замене запослене одсутне због породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета:

Виша медицинска сестра- техничар ........................ 1 извршилац

II
Опис посла: запослени обилази и даје савете трудници и породиљи, обилазак породиље и одојчета (купање новорођенчади, правилно повијање, санирање сора, пенфигуса, санирање рагода,  брадавица, санирање маститиса код породиља, даје савете о правилном режиму подоја, правилној исхрани новорођенчади и одојчади, ставља фластер на пупчану врпцу одојчади, обилази оболеле од ТБЦ, бубрежних и других категорија хроничних болесника, ординира терапију пацијената на кућном лечењу, води медицинску евиденцију и документацију и друге послове у домену свог радног места.

III
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Посебни услови за заснивање радног односа су:
 • завршена виша (VI степен) медицинска школа (општи или гинеколошко-акушерски смер)
 • положен стручни испит
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

IV
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију личне карте, 
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља РС и сајту Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Пријаве послати на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Др Милана Мирковића број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“, или предати лично у Правној служби Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматарати.

ДИРЕКТОР
Др Стаменко Костов спец. опште медицине
Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке директора бр. 2008 од 22.06.2015. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

I
Пријем у радни однос на одређено време, нa временски период до 6 месеци, са пуним радним временом:

Медицинска сестра- техничар (општи смер)..... 1 извршилац, у одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва,

зубног техничара......................................... 1 извршиоц, у одељењу дечје и превентивне стоматологије.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Посебни услови за заснивање радног односа су:
 • завршена средња (IV степен) медицинска школа (општи смер)
 • положен стручни испит
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Посебни услови за заснивање радног односа за зубног техничара су:
 • завршена средња (IV степен) медицинска школа- образовни профил зубни техничар
 • положен стручни испит
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију личне карте, 
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља РС и сајту Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Пријаве послати на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Др Милана Мирковића број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“, или предати лично у Правној служби Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматарати.

ДИРЕКТОР
Др Стаменко Костов спец. опште медицине
Са подацима од: 24.06.2015.
Општа болница Параћин
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. Гласник РС» бр. 36/2010.) у складу са Кадровским планом за 2013. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

1. Медицински техничар општег смера  на одређено време  до повратка  запосленог са боловања и  породиљског одсуства  -  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су: Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат мора да испуњава   психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

Опис посла: Стара се о нези и исхрани болесника на одељењу. Врши припрему болесника за визиту и присуствује визити. Помаже доктору приликом прегледа болесника. Прати болеснике приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије и примењује све медицинско-техничке дијагностичке и терапијске мере и поступке из домена своје струке по налогу надлежног доктора, као што су давање инјекција, укључивање инфузија и трансфузија, пласирање ив. канила, катетера, превијање, узимање узорка крви, Екг и остале медицинско-техничке мере и поступке. Учествује у спровођењу реанимације и санитетском транспорту пацијената и у санитетском возилу пружа медицинску помоћ и негу пацијенту из домена своје струке. Контролише виталне параметре болесника(мери температуру, пулс, крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убележава их у температурну листу.По налогу односи лабораторијски материјал  и доноси резултате у службу. Уредно води неопходну медицинску документацију у папирном и електронском облику. Стара се о стерилности инструмената.Врши припрему инструмената и другог медицинског материјала за стерилизацију.Обавештава доктора о променама у здравственом стању пацијента, проблемима и нежељеним и неповољним реакцијама пацијената на терапију, као и нежељеним догађајима на одељењу. У сарадњи са осталим сестрама спроводи здравствено-васпитни рад. Ради у специјалистичко-консултативној амбуланти, на пријему и отпусту пацијената. Стара се о хигијени просторија и опреме, редовној промени постељног рубља,о примени принципа асепсе и антисепсе у свакодневном раду са пацијентима.Одговоран је за поштовање кућног реда и поштовања времена предвиђеног за посете.У случају смртног исхода, превози пацијента до просторије за смештај умрлих лица и попуњава сву неопхдну документацију. Ради и друге послове из домена своје струке по налогу главног техничара одељења,службе и/или болнице, шефа одељења, начелника службе/сектора и директора Опште болнице За свој рад одговорна је главној сестри и руководиоцу одсека, одељења и службе.    

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа  и сва четири сведочанства
 • Потврду о положеном стручном   испиту
 • Фотокопију  радне књижице
 • Извод са евиденције Националне службе за запошљавање

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

Директор
др Слађана Васић
Са подацима од: 24.06.2015.
Са подацима од: 24.06.2015.
Са подацима од: 24.06.2015.
Универзитетска дечја клиника
На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Измена Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године, Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

Доктора медицине, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове доктора медицине, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Ради уз лекара специјалисту у специјалитичкој амбуланти, обавља све послове око пријема и обраде болесника, праћења, стања и тока болести, планирања дијагностичких и терапијских поступака уз сагласност и по налогу специјалисте, учествује у визити службе и реферише, уз помоћ специјалисте, болесника за који је задужен, уз сагласност специјалисте даје обавештења родитељима о току болести њиховог детета, ради послове медицинске документације које му одреди начелник службе, припрема отпуст и потребну документацију за то, континуирано се едукује, по налогу начелника службе прати болеснике на разне дијагностичке и терапијске процедуре на Клиници и у друге установе. Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.

II
УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове доктора медицине, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • завршен Медицински факултет
 • просечна оцена на студијама изнад 8,5 
 • положен стручни испит
 • познавање најмање једног светског језика.

Предност ће имати кандидати са радним искуством у установама терцијарног нивоа здравствене заштите.

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму,  времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.   

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-2(ДВА) ИЗВРШИОЦА“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 24.06.2015.
Завод за јавно здравље Пожаревац
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
Завод за јавно здравље Пожаревац
12000 Пожаревац
Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (са пуним радним временом)

Засновати радни однос на одређено време у трајању од 24 месеца, због повећаног обима послова,  за следеће радно место:

1. Контролор финансијске документације, са радним ангажовањем од 01.09.2015. године -  1 (један) извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • Завршена средња економска школа - IV степен стучне спреме, смер финансијски техничар

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, број телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи - IV степен стручне спреме.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа почев од дана 24.06.2015. године у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку  овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:  064/873-40-89.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „За оглас – не отварати“ или директно у Одсек за правно економско-финансијске послове, сваког радног дана од 07:30 до 15:00 часова.

В.Д. Директора Завода за јавно здравље Пожаревац
Др Ана Јовановић
Са подацима од: 24.06.2015.
Са подацима од: 23.06.2015.
Дом здравља Нови Београд
ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС
Лекар опште медицине ( један извршилац)

Услови: завршен Медицински факултет , положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

в.д. директора
Др Божица Новаковић
Са подацима од: 23.06.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 4045
23.06.2015.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Једне медицинске сестре-техничара, на одређено време за рад у Општој болници у Зајечару до повратка раднице са боловања
2. Један дипломирани правник на оређено врме до 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1. - IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;
Под 2. – Завршен VII степен правног факултета

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 23.06.2015.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом,  ради замене одсутног запосленог (трудничко/породиљско), за потребе Клинике за онколошку хирургију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 24.06.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати поштом или доставити лично на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије - Одељење за правне послове (за оглас) - Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 22.06.2015.
Са подацима од: 22.06.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-2851
Дана:19.06.2015.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 1/2015) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354,  дописа Министарства здравља бр. 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015. године, директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, ради замене запослених на дужем  одсуству –породиљско одсуство, дуже боловање и  неплаћено  одсуство  следећих кадрова: Медицинска сестра - техничар  3  извршиоца  

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке  (1.)  медицинска сестра - техничар су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршен средња школа - медицинска сестра - техничар, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица, ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 22.06.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.6991 од 22.06.2015 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања
ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор медицине....................................... 2  извршиоца

ОЈ Општа болница Ужице

1. Доктор медицине....................................... 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине-VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном факултету односно одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу.

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 22.06.2015.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01-2476/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 2476 од 19.06.2015. годинe расписује се:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог са боловања

1. Медицинска сестра-техничар...........................................................1 извршилац - за рад на одељењу  Општа хирургија

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 22.06.2015. ГОДИНЕ
(до 29.06.2015.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 22.06.2015.
Специјална болница "Сокобања"
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 1/2015) и члана 22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања, в.д. директора Болнице доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време  у трајању од 4 месеца са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

1. медицинске сестре ................................................. 3 извршиоца.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • средња стручна спрема (медицинска сестра),  IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за своје звање.

III
Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:
 • диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • извод, односно уверење из Националне службе запошљавања
 • кратку биографију.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку за правне и опште послове и архиви Болнице.

В.Д. ДИРЕКТОРА,
др Весна Милановић