Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 05.10.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом - општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед.сестара које се налазе на неплаћеном одсуству

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 05.10.2015.
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ
Београд

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Булевар Војводе Путника 7, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/15) и у складу са Кадровским планом за Специјалну болницу, број 112-01-01416/2013-02 од 08.10.2013. год., директор Специјалне болнице

расписује оглас за пријем у радни однос:

1. Референт за економске послове, један извршилац за рад на одређено време, са пуним радним временом.

Опис посла: прати позитивне прописе у области финансија и рачуноводства и примењује их у домену своје струке, сарађује са свим службама болнице у обављању финансијско рачуноводствених послова, саставља све финансијско рачуноводствене извештаје за потребе надлежних институција, органа управљања и потребе болнице, сарађује са службама болнице и даје упутства приликом припреме планова и обједињује у финансијски план болнице, учествује у пословима јавних набавки, врши наплату потраживања, даје службама упутства о спровођењу свих пописа.

Конкурс се објављује под следећим условима:
 • завршене студије економије на Економском факултету, VII степен стручне спреме, радно искуство у здравственој установи.

Кандидати су обавезни да доставе:
 • пријаву са краћом биографијом, адресом, контакт телефоном и мејл адресом;
 • фотокопију дипломе о стручној спреми;

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас се објављује и код Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу: Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Булевар Војводе Путника 7, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В д  Директор
Прим. др Верица Живковић
Са подацима од: 05.10.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 7110/2.
Датум: 01.10.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 7110/1 од 01.10.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове: Стручни сарадник на мотивацији давалаца
– 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен стручне спреме, Висока стручна спрема
 • положен возачки испит Б категорије

Радни однос се заснива на одређено време, до повратка привремено отсутног радника са породиљског отсуства и отсуства са рада ради неге детета..

Опис посла: припрема планова и програма добров. давања крви; одржавање предавања из области давалаштва крви; сарадња са организацијама Црвеног крста, установама и мобилним екипама на реализацији планова и програма доб. давања крви; израда извештаја о прикупљању крви;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

В.Д. ДИРЕКТОР
Др сци мед Градимир Богдановић
Са подацима од: 01.10.2015.
Апотека Пожаревац
На основу члана 131. став 1. Закона о здравственој заштити (СЛ.Гл.РС број 107/05 и 119/12, 45/13 и 93/14)а у складу са чланом 22. став 2 Статута и члана 5. и члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), помоћник директора Здравствене установе Апотека Пожаревац расписује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, једног организатора-програмера за рад у ИТ одељењу.


Место рада:  Управа Апотеке Пожаревац у Пожаревцу, Моше Пијаде 4.

Број извршилаца: 1 (један)

1. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:
 • Виша (VI степен) или Висока (VII степен) стручна спрема информатичког смера
 • Поседовање возачке дозволе – Б категорије

2. Предност:
 • Поседовање додатних сертификата из ИТ области
 • Познавање  и поседовање сертификата из из стандарда 9001 и 27001
 • Претходно искуство везано за ИТ послове у области Здравства

3. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву:
 • ЦВ
 • Фотокопију дипломе траженог факултета или Више школе
 • Фотокопију важеће возачке дозволе – Б категорије

Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла  у ЗУ Апотека Пожаревац.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs    

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Особа за контакт Иван Лазаревић тел:012/523-127
Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ЗУ Апотека Пожареваца
помоћник директора
Дипл.фарм.спец Саша Петровић
Са подацима од: 01.10.2015.
Са подацима од: 01.10.2015.
Са подацима од: 01.10.2015.
Дом здравља "Краљево"
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-726/1
30.09.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) , сагласности Министарства здравља бр.112-01-914/2015-02  од 17.09.2015.год. , Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број:112-8983/2015-03 од 15.09.2015.године  и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.5-726  од  30.09.2015. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању до 6 месеци  1 ( једне ) медицине сестре-техничара у  Служби за кућно лечење и негу, Дома здравља.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву: Средња медицинска школа и положен стручни испит и положен возачки испит "Б" категорије

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној   школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију возачке дозволе "Б" категорије
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
СТЕФАНОВИЋ  ДР ЉУБОМИР, СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И СУБСПЕЦИЈАЛИСТА ИЗ РЕУМАТОЛОГИЈЕ
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-725/1
30.09.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) , сагласности Министарства здравља бр.112-01-914/2015-02  од 17.09.2015.год. , Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број:112-8983/2015-03 од 15.09.2015.године  и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.5-725  од  30.09.2015. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању до 6 месеци  1 ( једне ) медицине сестре-техничара у  Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву: Средња медицинска школа општег смера  и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној   школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
СТЕФАНОВИЋ  ДР ЉУБОМИР, СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И СУБСПЕЦИЈАЛИСТА ИЗ РЕУМАТОЛОГИЈЕ
Са подацима од: 01.10.2015.
Са подацима од: 30.09.2015.
Са подацима од: 30.09.2015.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 7218/3
Датум: 28. 09. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутног радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:
 • виша медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 • просечна оцена на студијама
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору (интервју)

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место више медицинске сестре-техничара ".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 7217/3
Датум: 28. 09. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1 физиотерапеутског техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутног радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за  физиотерапеутског техничара су:
 • медицинска школа – смер физиотерапеутски техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 1. просечна оцена у средњој школи
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)
 3. оцена на разговору

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверење издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место физиотерапеутског техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 30.09.2015.
Дом здравља "Др Милорад Влајковић" - Барајево
Дом  здравља „Др Милорад Влајковић“-Барајево
23.09.2015.године расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време једног здравственог радника са вишом стручном спремом


Здравствени радник са завршеном вишом стручом спремом за рад у Дому здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево  -  1 ( један) извршилац.

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

Завршена виша медицинска школа  ( VI степен) , и положен стручни испит.

Заинтересовани  кандидати  уз  пријаву  као доказ подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој  медицинској школи
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену  фотокопију  дозволе за рад-лиценце  издата од надлежне Коморе ( ако је кандидат из радног односа ) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)
 • радна биографија

Оглас објавити на  Web сајту Министарства  здравља PС и код Националне службе за запошљавања.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања  у публикацији „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ –Барајево Улица Светосавска 91, Барајево Или лично доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

В.Д. ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
Др Александар Стојановић
Са подацима од: 30.09.2015.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 3872/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 3872 од 29.09.2015. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог са боловања


1. Медицинска сестра-техничар........................1 извршилац (за рад на Интерном одељењу)

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу-општи смер и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 30.09.2015. ГОДИНЕ
(до 07.10.2015.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 30.09.2015.
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Број: 02-772/1
Датум: 30.09.2015.

На основу чл. 7. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 1/2015), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014), расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На следећим пословима:

Медицинска сестра-техничар на одсеку, одељењу – два извршиоца на одређено време, са пуним радним временом, због замене:
 • једног привремено одсутног запосленог, до повратка истог са неплаћеног одсуства, за период 19.10.2015. – 18.01.2016. године,
 • једног привремено одсутног запосленог, до повратка истог са неплаћеног одсуства, за период 20.10.2015. –  19.01.2016. године, све сходно чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014);

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:
 • завршена средња медицинска школа,
 • положен стручни испит,
 • најмање 6 месеци радног искуства.

Кандидат је обавезан да уз пријаву, која садржи биографију, достави:
 • оверену фотокопију дипломе о школској спреми,
 • оверену фотокопију потврде, или уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о радном искуству,
 • обичну неоверену фотокопију личне карте;

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра И Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, саназнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице на истој адреси.

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Директор Петровић др. Јованка, психијатар
Са подацима од: 30.09.2015.
Универзитетска дечја клиника
На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр.112-01-520/201-02 од 17.07.2015. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплсћеног одсуства са пуним радним временом


Медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца.

Опис послова : Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА-2(ДВА) ИЗВРШИОЦА“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 30.09.2015.
Клиникa за неурологију и психијатрију за децу и омладину
КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ, Београд, др Суботића 6а
Број: 2082/2
датум:22.09.2015. године

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС“ број, 1/2015), Обавештења Министарства здравља број 112-01-554/2015-02 од 05.05.2015. године о добијању сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 Број 112-4865/2015 од 30. априла 2015. године, члана 23. Статута Клинике и Одлуке о потреби заснивања радног односа за пријем на неодређено време, број 2082/1 од 21.09.2015. године, в.д. директор Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, дана 22.09.2015. расписује  

ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом


1. Дипломирани психолог који ће се упутити на специјализацију из медицинске психологије – 1 (један)  извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:
 • да поседује високу стручну спрему - стручни назив дипломирани психолог
 • да је положио стручни испит
 • радно искуство – 1(једна) година на пословима дипломираног психолога
 • предност имају кандидати са просечном оценом на основним студијама изнад 9,00 (девет)

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију у неовереним фотокопијама :
 • Диплому (Уверење) о завршеној високој стручној спреми – стручни назив дипломирани психолог
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту    
 • Доказ о радном искуству
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених 
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења
 • Молбу и кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас -  дипломирани психолог», или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

Кандидати ће о избору бити обавештени писменим путем у законском року.

в.д. директор
проф др сци мед Анета Лакић
Са подацима од: 29.09.2015.
Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг
На основу члана 21. Статута  Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг и Одлуке директора бр. 525-1/15 од 25.09.2015. године а у вези обавештења Министарства здравља РС број 112-01-407/2015-02 од 03.04.2015.г. Дом здравља Сврљиг расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време


1. Медицинска сестра - педијатријски смер ......... 1 извршиоц, за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању и породиљском одсуству до повратка  одсутног запосленог са дужег боловања и породиљског одсуства.

УСЛОВИ за заснивање радног односа:
 • IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа –  педијатријски смер.
 • обављен стаж и положен стручни испит

ПОСЕБНИ услови:
 • радно искуство од најмање 1 године на пословима медицинске сестре после положеног стручног испита
 • положен возачки испит Б категорије

Карактеристике радног места
 • рад у 2 смене

Пријаве на оглас се могу поднети лично сваког радног дана од 0700-1400 часова или послати препорученом пошиљком на адресу Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ 18360 Сврљиг, Хаџићева 40 са назнаком „ За оглас „.

Уз пријаву са доказима о испуњености услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи
 • оверена фотокопија потврде о положеном стручном испиту
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита
 • фотокопија возачке дозволе

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање-организационе јединице Сврљиг.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Директор ДЗ-а
Будимовић др Драган
Са подацима од: 29.09.2015.
Институт за реуматологију
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69
тел: 011/3600-812

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015) и члана 22. Института за реуматологију директор Института расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69     
тел: 011/3600-812

1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР, на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до повратка привремено одсутне запослене са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

Услови:
 • завршена висока здравствена школа струковних студија - виша медицинска школа,
 • положен стручни испит за више медицинске сестре,

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеној високој здравственој школи струковних студија
 • вишој медицинској школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за више медицинске сестре техничаре, 
 • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију радне књижице,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • фотокопију личне карте.  

Пријаве са неопходних прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови",  на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.

ДИРЕКТОР
Проф. др Немања Дамјанов
Са подацима од: 29.09.2015.
Oпшта болница Пожаревац
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија(„Сл. Гласник РС“ 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, директор  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Два (2) доктора медицине за рад у пријемно-ургентној служби Опште болнице Пожаревац, на три (3) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

2. Два (2) виша радиолошка техничара за рад у радиолошкој служби Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њиховог повратака, у складу са чл.37 став 4 тачка 1. Закона о раду

Опис послова за радна места под 1: Прегледа и обрађује болеснике на одељењу пише историје болести, задужује потребне лаб. анализе и   дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте; води медицинску докумкентацију у папирној и електронској форми; у свом раду се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу и обућу; за свој рад је одговоран начелнику службе; ради и друге послове своје струке по налогу начелника, шефа одељења или одсека.

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1.кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 4. извод из МК рођених  оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценцe.

Опис послова за раднa местa под бр.2 и 3: Обавља послове вишег радиолошког техничара, односно струковног медицинског радиолога, задужен-а је за ефикасну и функционалну организацију рада,обавља стандардна и специјална рентгенолошка снимања, нативно или уз примену контрасних средстава, врши прегледе на компјутеризованом томографу, самостално или уз специјалисту радиологије, асистира специјалисти радиологије код ултразвучних прегледа,врши припрему и позиционирање болесника за преглед,припрема потребни материјал за радиолошку дијагностику,  поставља интравенску канилу болеснику за апликацију контрасног средства,примењује анти шок терапију у случају појаве алергијске реакције код болесника, придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,  води евиденцију о број прегледа и утрошку материјала, води уредну медицинску документацију и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Услови за радна места под бр. 2 и 3 : Поред општих услова предвиђених законом и завршену вишу/струковну медицинску школу – смер виши радиолошки  техничар/ струковни медицински радиолог и положен стручни испит.  Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи–смер виши/струковни медицински радиолог (VI степен ) 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од  шест месеци). Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

Директор Oпште болице  Пожаревац
Prim. dr Срећко Босић
Са подацима од: 29.09.2015.
Са подацима од: 28.09.2015.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/2784
Датум: 17.09.2015. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије, („Сл. Гласник РС“ бр. 1/15)  Кадровског плана Болнице  за 2013. годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Измена Кадровског плана  за Специјалну  болницу „Свети Сава“ за 2013. годину,  бр. 112-01-01067/2013-02 од 05.09.2013. године, доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленима.

Један  извршилац на одређено време, до повратка запосленог са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова: Медицинска сестра – техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца, утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, смер, медицинска сестра - техничар,
 • положен стручни испит за звање, медицинска сестра - техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са Законом.

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке огласити у средствима јавног информисања (Алтернатива, поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу).

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“. Оглас ће бити објављен дана, 23.09.2015. године.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 28.09.2015.
Са подацима од: 25.09.2015.
Са подацима од: 25.09.2015.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:3822/12
23.09.2015. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.3821/12 од 23.09.2015.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

I
Meдицинске сестре техничара за рад  у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом - 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња медицинска школа, општег смера, положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

II
Meдицинске сестре техничара за рад  у Одсеку за имплатологију Службе за ортопедију са трауматологијом  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом - 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња медицинска школа, општег смера, положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

III
Медицинске сестре техничара за рад  у Служби за ортопедију са трауматологијом  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  - 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

IV
Више медицинске сестре техничара  за рад  у Служби за педијатрију  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  - 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  на боловању

Услови: Виша медицинска школа смера педијатријског или смер виша мед. сестра – техничар и положен стручни испит, VI степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

V
Медицинске сестре техничара  за рад  у Одсеку за палијативно лечење Службе за продужено лечење и негу  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  - 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

VI
Лабораторијског техничара за рад  у Одсеку хематологије Службе лабораторијске дијагностике  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом  - 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  на боловању

Услови: Средња Медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

Заинтересовани кандидати подносе:
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, сведочанства  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 25.09.2015.
Са подацима од: 25.09.2015.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-13809/2
Датум: 23.09.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-13809/1 од 23.09.2015.  године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

БАЊАР АПЛИЦЕР – 2 извршиоца

Опис послова:
 • Прима болеснике за апликацију пелоида и распоређује их;
 • врши припрему пелоида за апликовање болесницима;
 • по налогу лекара врши апликацију пелоида;
 • након завршеног апликовања, скупља пелоид ради поновне обраде и распрема одељење пелоида;
 • стара се о уредном евидентирању бањских листи и броју апликација и о томе доставља уредне дневне извештаје;
 • одговоран је за хигијену у просторији пелоида, као и хигијену постељине, компреса и другог болничког рубља за апликацију пелоида;
 • ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на одељењу, главног физиотерапеута и одговорног физиотерапеута на одељењу;
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на одељењу, главном физиотерапеуту и одговрном физиотерапеуту.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-13827/2
Датум: 23.09.2015. године
На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-13827/1 од 23.09.2015.  године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

Службеник за јавне набавке – 1 извршилац

Опис послова:
 • Обавља све административно-техничке послове везано за поступак јавних набавки (пријем, распоред и прикупљање понуда),
 • води евиденцију о јавним набавкама,
 • евидентира документацију и предаје на даљу обраду,
 • води записник и врши техничку обраду записника са седница комисија приликом јавног отварања понуда,
 • обавља и друге административно-техничке и дактилографске послове,
 • води подсетник за рад,
 • даје обавештење странкама усмено и телефоном,
 • прима пошту, отвара је и даје директору на увид,
 • води телефонски именик,
 • обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми, који нису стални и нису могли бити предвиђени описом послова по налогу непосредног руководиоца,
 • ради и друге послове из оквира Одсека по налогу директора Института и  шефа одсека,
 • за свој рад непосредно одговара директору Института и шефу одсека.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена средња економска школа, IV степен стручне спреме, са образовним профилом економско-комерцијални техничар или,
 • Завршена средња угоститељко туристичка школа, IV степен стручне спреме, са образовним профилом туристички техничар или,
 • Завршена гимназија, IV степен стручне спреме.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној средњој школи      
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише. Пријаве које не садрже податак за које радно место се конкурише, биће аутоматски одбачене као непотпуне и неће се узимати у разматрање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 25.09.2015.
Са подацима од: 23.09.2015.
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања
СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА  ЗА ИНТЕРНЕ  БОЛЕСТИ  ВРЊАЧКА БАЊА ВРЊАЧКА  БАЊА

На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања” број  112-01-00550/2013-1 од 11.04.2013.год., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-3654/2015 од 01.04.2015.год.  и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1512/15  од 07.09.2015.год., расписује се:

ОГЛАС
ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Специјалиста интерне медицине -1 (један) извршилац,  на неодређено време, уз пробни рад у трајању од  два месеца, са пуним радним временом.

Опис посла специјалисте интерне медицине: Преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање  консултативних прегледа на захтев  основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на  друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању  и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05,61/05, 54/19 , 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:
-VII2  степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском  факултету;
 • оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине;
 • фотокопију радне књижице;
 • фотокопију лиценце;
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
 • европски CV на српском језику.

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве  је 15 дана од дана дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Са кандидатима који испуњавају услове огласа обавиће се разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен  у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови” и  web сајту Министарства здравља РС.

Одлука о оизбору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана од дана истека рока за подношење пријава.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор
Специјaлна болница за интерне болести Врњачка Бања
Слађана Брковић, дипл.ецц.
Са подацима од: 23.09.2015.
Апотека Пожаревац
На основу члана 131. став 1 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС број 107/05, 119/12, 45/13 и 93/14) а у складу са чланом 22. став 2. Статута и члана 5. и члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), директор ЗУ Апотека Пожаревац расписује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла , са пуним радним временом једног дипломираног фармацеута за рад у апотеци у Голупцу


1. Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:
 • Завршен фармацеутски факултет, Висока стручна спрема  (VII степен)
 • Положен стручни испит за самостално обављање послова дипломираног фармацеута.

2. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву је:
 • ЦВ
 • Фотокопију дипломе траженог факултета
 • Потврду о положеном стручном испиту

Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла  у ЗУ Апотека Пожаревац.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs     

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Особа за контакт Иван Лазаревић тел:012/523-127

Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ЗУ Апотека Пожаревац
Директор
Дипл.фарм.спец Небојша Јорговановић
На основу члана 131. став 1 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС број 107/05, 119/12, 45/13 и 93/14) а у складу са чланом 22. став 2. Статута и члана 5. и члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/15), директор ЗУ Апотека Пожаревац расписује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла , са пуним радним временом једног дипломираног фармацеута за рад у апотеци у Кучеву


1. Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:
 • Завршен фармацеутски факултет, Висока стручна спрема  (VII степен)
 • Положен стручни испит за самостално обављање послова дипломираног фармацеута.

2. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву је:
 • ЦВ
 • Фотокопију дипломе траженог факултета
 • Потврду о положеном стручном испиту

Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла  у ЗУ Апотека Пожаревац.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs     

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Особа за контакт Иван Лазаревић тел:012/523-127

Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ЗУ Апотека Пожаревац
Директор
Дипл.фарм.спец Небојша Јорговановић