Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.07.2017.
Дом здравља "Бачки Петровац"

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац”, а у на основу сагласности Министарства здравља број 112-01-925/2017-02 од 19.07.2017. године, директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

                за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са породиљског одсуства, са пуним радним временом једног ЛЕКАРА ОПШТЕ ПРАКСЕ.

 

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:

-               да има завршен медицински факултет и положен стручни испит.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

-               фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

-               фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац, ул. М. Тита 6.

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код секретара Дома здравља.

 

 

Директор Дома Здравља

Мр.сци.мед. др Ана Болдоцки Илић

Са подацима од: 25.07.2017.
Здравствени центар Зајечар

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

 

1.     1 (једне) више медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Одељењу интензивне неге у Општој болници у Зајечру, до повратка запослене са боловања

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                VI степен - завршена виша медицинска школа и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Станислав Тадић

Са подацима од: 25.07.2017.
Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача

         На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Одлуке В.Д. директора болнице број 323/2017  од  25.07.2017. године,  а на  oснову указане потребе,

 

 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,  

 расписује

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на  одређено време,  

због повећаног обима посла а најдуже до 31.08.2017. године

за обављање следећих послова:

 

 

1.     Физиотерапеут  техничар........................Шест ( 6 ) извршилаца;

Услови:

-          Средња медицинска школа, односно четврти степен стручности,     ( смер – физиотерапеут техничар), положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

 

2.     Хигијеничарка............................................. Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа, радно искуство 1 година.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

3.     Радник на допреми термоминералног блата.............Један ( 1 ) извршиоц;

Услови:

-          Полуквалификован радник, односно други степен стручности, или неквалификован радник уз обавезно претходно оспособљавање за послове радног места, добра физичка својства за специфичност рада са термоминералним блатом .

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

4.      Радник на припреми термоминералног блата.............Један ( 1 ) извршиоц;

Услови:

 

-          Полуквалификован радник, односно други степен стручности, или неквалификован радник уз обавезно претходно оспособљавање за послове радног места, добра физичка својства за специфичност рада са термоминералним блатом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

Оригинал или оверену копију дипломе;

 

 

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                 

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић

Са подацима од: 25.07.2017.
Здравствени центар Врање

           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 1/2015), члана 23.Статута Здравственог центра Врање, и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01- 3180   од 25.07.2017.године др Драган Величковић  в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни онос на одређено време

 

1.    Медицинска сестра –техничар – општи смер- 1 (један) извршилац, у Служби за специјалистичко консултативну делатност-Одељење за ментално здравље ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање, због замене привремено одсутног радника  до повратка  на рад са боловања;

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит; 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.16. Примарна здравствена заштита;

 

 

           Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·       фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати       на девојачко презиме);

·      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дана истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Драган Величковић

Са подацима од: 25.07.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  8377                            од  25.07.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

Боловања

 

          ОЈ Општа болница Ужице

 

1.     Медицинска сестра техничар општи смер ........................................................... 6 извршилаца

 

           ОЈ Општа болница Пријепоље

 

1.       Доктор  медицине  ................................................................................................. 1 извршилац

2.      Медицинска сестра техничар општи смер ............................................................ 2 извршиоца

 

          

           

          

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине- VII степан стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

·          За радно место медицинске сестре техничара општи смер- IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 25.07.2017.
Oпшта болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.Гласник РС1/2015), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, В.Д. Директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

1.     Једне (1) медицинске сестре  у Служби продужене неге и палијативног збрињавања, ради замене привремено одсутне запосленe Тамаре Илић, због породиљског одсуствовања и одсуствовања ради неге детета, до њеног повратка

2.     Једне (1) медицинске сестре  у Служби продужене неге и палијативног збрињавања, на три (3) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

3.     Једне (1) медицинске сестре  у Служби  психијатрије, на три (3) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

Опис послова за радна места под 1, 2 и 3: Обавља општу негу болесника; одржава хигијену болесника; храни болесника; припрема болесника за преглед; припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад  исте стерилише; прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе; предузима пoтребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција; спроводи здравствено васпитање болесника; дели терапију; води потребну документацију; помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези; остало по налогу непосредног руководиоца.

Услови за радна места под 1, 2 и 3:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених оригинал или оверену фотокопију (не старију од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

Др   Данко Николић, специјалиста урологије

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8040/2 од 24.07.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са  боловања  за следеће послове:

 

 

·          РЕЦЕПЦИОНЕР...................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Прима, легитимише, евидентира и према датом распореду врши смештај гостију у капацитетима Института;
 • Пружа све потребне информације корисницима услуга, како смештених у објектима Института, тако и осталих заинтересованих;
 • Прима приспелу пошту и друге пошиљке за госте и пацијенте Института и исту доставља упућеним;
 • Прима и издаје кључеве од болесничких соба и осталих радних просторија Института;
 • Прима и евидентира пропуснице за изнете ствари, власништва Института из објекта;
 • За случај сумње у посетиоца дужан је да истог легитимише;
 • Ради и на телефонској централи;
 • За време рада у другој и трећој смени обавезан је да врши обилазак стационара ради безбедности истог;
 • Обавезно је да константно буде на радном месту и исто не сме да напусти без замене;
 • За време рада обавезан је да носи прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;
 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредном  руководиоцу

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршен VI степен стручне спреме Правног факултета, Економског факултета или Виша туристичка школа.

               

       Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

- Диплома - Уверење о завршеном VI степену Правног факултета, Економског факултета или Вишa туристичке школa

                - Лична карта;

                - Извод из матичне књиге рођених;

                - Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

- Молба

             Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

             Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Рецепционер - замена за боловање“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8799/1 од 24.07.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом због повећаног обима посла,  за следеће послове:

 

·          РАДИОЛОШКИ  ТЕХНИЧАР................................................................1  извршилац

 

 

Опис послова:

 

§   Ради на радиографским снимањима болесника;

§   Ради на обради филмова у комори;

§   Помаже радиологу при радиоскопији;

§   Одговоран је за квалитет свог рада;

§   Води рачуна о хигијенско-техничкој исправности РО кабинета;

§   Ради и друге послове из делокруга рада РО кабинета по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања и лекара специјалисте;

§   За свој рад непосредно одговара дирекотру Института, помоћнику директора за медицинска питања.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Висока здравствена школа струковних студија, Струковни медицински радиолог.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

- Уверење – Диплома  о завршеној Високој здравственој школи струковних струдија, Струковни медицински радиолог, VI степен стручне спреме или IV-ом  степену, СМШ, Радиолошки техничар;

- Уверење о положеном државном –стручном испиту;

                - Лична карта;

                - Извод из матичне књиге рођених;

                - Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                - Молба

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос  на одређено време за радно место Радиолошки техничар“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 25.07.2017.
Дом здравља "др Јован Ристић", Бабушница

                      На основу члана 31. и 37. Закона о раду  („,Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС), чланова 8, 9 и 10. Колективног уговора за дом здравља,, др Јован Ристић“ у Бабушници , и Кадровског плана за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02, од 15.05.2017. године, директор дома здравља,, др Јован Ристић'' у Бабушници,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за заснивање радног односа на одређено време до 31.12.2017. године, са непуним радним временом од 20 часова недељно


Радно место: доктор медицине

 у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом

Број извршилаца : 2

Радно време: непуно (20 сати недељно)

Услови:

1.     VII1 степен стручне спреме – медицински факултет, 

2.     положен стручни испит,

3.     одобрење за самостални рад(лиценца) или упис именик комореУз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:

 

ü  Кратку биографију

ü  Диплому о стеченој стручној спреми

ü  Потврду о положеном стручном испиту

ü  Лиценцу или решење о упису у именик коморе

ü  Очитану личну карту


Документацију доставити у овереним фотокопијама.

 

Достављена  документација се не враћа.

Рок за пријављивање на оглас је
8 дана од дана објављивања у листу ,, Послови“.

Оглас ће бити објављен у листу ,,Послови“ који издаје НСЗ и веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 
         
Пријаве се могу доставити лично или слати на адресу: Дом здравља '' др Јован Ристић'' Бабушница, улица Ивице Миладиновића бр.2, 18330 Бабушница, са назнаком "пријава на оглас".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.


директор

др Миле Николић

Са подацима од: 25.07.2017.
Специјална болница "Сокобања", Сокобања

                На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1730/1 од 17.07.2017. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради у трајању од 2 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

1.     медицинске сестре..................................... 2 извршиоца.

 

 

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                -виша/висока струковна или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме

                -положен стручни испит за своје звање.

 

               

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                -оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)

                -уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)

                -кратку биографију.

 

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

                Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

                Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА,

др Весна Милановић

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8737/2 од 24.07.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са   боловања,  за следеће послове:

 

·          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА...................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

·       Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института,

·       Припрема и учествује у визити;

·       Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;

·       Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;

·       Стара се о брзом прикупљању резултата болесника;

·       Стерилише инструменте и остали санитетски материјал потребан за рад;

·       Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

·       Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;

·       Води потребну медицинску документацију;

·       Ради у сменском раду по утврђеном сменском распореду рада (шихти);

·       Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;

·       Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и непокретних болесника;

·       Врши услуживање болесника у захтевима физиолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;

·       Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на клиници;

·   За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на клиници.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Медицинска школа, IV степен.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе следећа документа у фотокопији:

 

                -Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен;

                -Уверење по положеном државном – стручном испиту;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Медицинска сестра IV степен стручне спреме - замена за боловање“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-8701/2 од 24.07.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-3930 / 2017 од 27. априла 2017. године, за период од 01. маја 2017. године до 31. августа 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, до 31.08.2017. године,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

·          ПОМОЋНИ   РАДНИК........................................................................1  извршилац

 

 

Опис послова:

 

§   Помаже приликом транспорта веша од вешераја до стационара и обрнуто;

§   Носи и доноси потрошни материјал за потребе одсека;

§   Ради на утовару и истовару робе и материјла за потребе Института;

§   Одговоран је за одржавање хигијене око објекта Института;

§   Ради и друге физичке послове по потреби,  по налогу непосредног руководиоца;

§   Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора и руководиоца стационара;

§   За свој рад непосредно одговара директoру Института и непосредном руководиоцу.

 

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Основна школа I, степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Основној школи, I степен стручне спреме;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                -Молба

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Помоћни радник“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

                На основу члана 18. и 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш  члана 131. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр.107/2005,72/2009-др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др закон и 93/2014) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

 

 

ПОНИШТАВА СЕ

 

ЈАВНИ ОГЛАС бр.03-6744/3 од 12.06.2017. године

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Поништава  се  оглас за пријем у радни однос  на одређено радно време, са пуним радним временом,  за следеће послове:

 

·          РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР...................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

§   Ради на радиографским снимањима болесника;

§   Ради на обради филмова у комори;

§   Помаже радиологу при радиоскопији;

§   Одговоран је за квалитет свог рада;

§   Води рачуна о хигијенско-техничкој исправности РО кабинета;

§   Ради и друге послове из делокруга рада РО кабинета по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања и лекара специјалисте;

§   За свој рад непосредно одговара дирекотру Института, помоћнику директора за медицинска питања.

 

                Институт за лечење и рехабилтиацију“Нишка Бања“ Ниш  је 12.06.2017. године,  број 03-6744/3  објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време за једног Радиолошког техничара за рад на одређено време због повећаног обима посла.

 Како је кандидат који је био изабаран Одлуком од 03.07.2017. године број 03-6744/5 и изменом Одлуке у  погледу поуке о правном леку од 07.07.2017. године број 03-6744/6,  писмено (мејлом) од 18.07.2017. године, обавестио Институт  да одбија  да заснује радни однос у Институт, јер је у међувремену засновао радни однос у другој здравственој установи, то се овај оглас ставља ван снаге.

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 2295/1 од 18.07.2017. године, расписује се

 

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

               

I  виша медицинска сестра општег смера-до повратка одсутних запослених са боловања - два извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове више медицинске сестре општег смера: VI степен стручне спреме - виша медицинска сестра општег смера, уверење о положеном стручном испиту

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место више медицинске сестре општег смера за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

-          фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи

-          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију уверења о држављанству

-          фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-          кратку биографију (молба – ЦВ).

-          фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

 

  II средња медицинска сестра општег или педијатријског смера - до повратка одсутних запослених са боловања, посебне неге детета до три године и неплаћеног одсуства – четири извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

-          фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи

-          фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе

-          фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију уверења о држављанству

-          фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-          кратку биографију (молба – ЦВ).

-          фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски

Са подацима од: 25.07.2017.
Општа болница Сремска Митровица

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

1. Медицинска сестра техничар – Одељење интерне медицине 1, Одeљење кардиологије и коронарне јединице, Служба интерне медицине  Сектор за интерниситчке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом.

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 32/2013,75/2014 и 13/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера,  положен стручни испит (IV степен стручне спреме)

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

2. Инструментар – Одељење операционе јединице са стерилизацијом, Сектор за

хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена средња Медицинска школа смер  медицинска сестра-техничар  или акушерског смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-   Курс из радиолошке технике

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада Сремска Митровица.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

    

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Др Живко Врцељ

Са подацима од: 25.07.2017.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.3372/12 од 19.07.2017.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

I Виша медицинска сестра  техничар  за рад  у Служби за трансфузиологију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац.

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или  Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра  и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

II Лабораторијски техничар за рад  у Служби лабораторијске дијагностике  Опште болнице Крушевац,

, 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац.

Услови: Средња Медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

III Медицинска сестра техничар за рад  у Одсеку за полуинтензивно лечење у  Служби за неурологију  Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац.

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

IV Медицинске сестре техничара за рад  у Служби за психијатрију  Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац.

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

V Анестетичар  за рад  у Одсеку анестезије и реанимације Службе за гинекологију и акушерство у Служби за анестезиологију и реаниматологију  Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

VI Медицинске сестре техничара  за рад  у Одсеку кардиологије у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  до истека боловања или или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

VII Медицинске сестре техничара  за рад  у Ортопедској амбуласнти за специјалистичко консулатативне прегледе Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  до истека боловања или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац  

Услови: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

VIII Кувар  за рад  у Одсеку за припрему хране Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  до истека боловања или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња угоститељска школа, III степен стручне спреме

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

IX Одржавање чистоће у здравственим просторијама за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката и простора Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац.

Услови:: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

X Одржавање чистоће у здравственим просторијама за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката и простора Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека боловања или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови:: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе за радна места од 1 до 8:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат у / или био у радном односу) или Решење о упису у комору (ако кандидат није био у радном односу).

За радна места 9 и 10.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства,
 •  фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  издата на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

                 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине

Са подацима од: 25.07.2017.
Дом здравља Сента

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 24.07.2017. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

1.     Доктора медицине, на одређено време, ради замене, са пуним радним временом -1 извршилац

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

 

-          пријаву на оглас са кратком биографијом

-          уверење о држављанству

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-          опверену фотокопију решења о упису у именик Лекарске коморе

 

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Референта за радне односе, Нађ Каролине, тел. 0628066855

 

 

Директор Дома здравља Сента

др Шурјан Густав

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине и члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17/1-2258 од 21.07.2017. године расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос
на одређено време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог

 

1.    Медицинска сестра одсека - 1 извршилац

Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа или виша медицинска школа или висока  здравствена школа струковних студија,

-          положен стручни испит,

-          3 године радног искуства у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за гинекологију Клинике за оперативну онкологију.

 

 

2.    Медицинска сестра у смени - 1 извршилац

Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за оперативну онкологију.

 

 

3.    Медицинска сестра у смени - 1 извршилац

Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за интерну онкологију.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог “ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 25.07.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-136/16-02 од 11.02.2016. године и Сагласности број 112-01-734/2017-02 од 28.06.2017. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17/1-2255 од 21.07.2017. године расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

1)  Физичар – 1 извршилац                         


     Услови за обављање посла:

-          дипломирани физичар

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одсеку за медицинску физику Клинике за радиолошку терапију.

 

2)  Виши радиолошки техничар - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена виша медицинска школа - радиолошки смер, или висока здравствена школа струковних студија - струковни медицински радиолог

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одсеку за високоволтажну терапију Клинике за радиолошку терапију.

 

3)  Медицинска сестра у смени - 2 извршиоца


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за оперативну онкологију.

 

4)  Медицинска сестра у смени - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за интерну онкологију.

 

5)  Медицинска сестра у смени - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за радиолошку терапију.

 

 

За наведена радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеном факултету или завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Са подацима од: 25.07.2017.
Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести, Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010 и 1/2015 ), и Одлуке директора бр 637   /2017, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.     На одређено време  od шест месеци  ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту БОЛНИЧАР

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

-          За радно место БОЛНИЧАР  минимум завршена основна школа


Уз пријаву кандидати  подносе
молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе
 за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница
за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Радетинац- физијатар

Са подацима од: 21.07.2017.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса", Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

3 медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:

 

·     медицинска школа – општи смер

·     положен стручни испит

·     радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријуми:

 

1.  просечна оцена у средњој школи

2.  радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

3.  оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 

·     пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·     фотокопију сведочанства (све 4 године)

·     фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·     фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·     фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије

·     фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·     доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду доставља:

 

v доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос 3 медицинске сестре-техничара на одређено време ".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 21.07.2017.
Дом здравља Бујановац

            На основу члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе(,,Сл. гласник,, бр. 1/2015), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2017.године и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-363/17-03 од 29.06.2017.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 6 месеци

 

      

 

1.     Доктор медицине – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медицински факултет, VII стручне спреме, положен стручни испит.

 

2.     Медицинска сестра – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медицинска школа, IV стручне спреме, положен стручни испит.

 

3.     Гинеколошко акушерска сестра – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медиинска школа, IV стручне спреме, смер гинеколошко акушерска сестра, положен стручни испит.

 

4.     Спремачица здравствених просторија – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Завшена основна школа, I стручне спрема.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

-          Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-          Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),

-          Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,

-          Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене копије),

-          Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-          Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),

-          Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-          Лекарско уверење (не старије од 6 месеци),

-          У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

     

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места.

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министасртва здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

 

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Лела Јовановић

Са подацима од: 21.07.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом,  ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац,

или

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ -  1 извршилац,

за потребе Одељења дневне болнице за хемиотерапију – Клиника за медикалну онкологију,

Услови за заснивање радног односа:

-          завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине (VII-2 степен стручне спреме), активно знање једног светског језика

или

-          завршен медицински факултет (VII-1 степен стручне спреме), просечна оцена најмање 8, положен стручни испит, активно знање једног светског језика

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине,

-          доказ о знању једног светског језика,

или

-          фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

-          фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-          доказ о знању једног светског језика,

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs).

Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 21.07.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу Одлуке број 1822 од 04.07.2017. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запосленe са боловања, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 месеца:

 

-         Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

 

Опис посла:

-спроводи негу болесника

-брине се о пријему, нези и отпусту болесника

-даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге

-узима и шаље материјал на лабораторијске анализе

-ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца

-учествује у сменском раду

-за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.     Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем  медицинске сестре-техничара на Одељењу неонатологије.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 20.07.2017.
Институт за рехабилитацију, Београд

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5877/2017 од 27.06.2017. године, в.д. директора Института за рехабилитацију дана 19.07.2017. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

 

Једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту референта за опште правне, кадровске и послове јавних набавки:

 

-          место рада: Институт за рехабилитацију, организациони део ''Селтерс'' Младеновац

 

Услови:

 

1.     Завршен правни факултет (VII степен);

2.     Радно искуство на правним пословима у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од најмање 1.5 године;

3.     Радно искуство на пословима јавних набавки у здравственој установи у трајању од најмање 6 месеци;

4.     Познавање eнглеског језика

 

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          копије дипломе о завршеном факултету, радне књижице, уговора о раду на наведним пословима, уверење да лице није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити покренута истрага.

 

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 – правна служба, са назнаком „пријава за конкурс“ са навођењем радног места за које се конкурише (референт за опште правне, кадровске и послове јавних набавки).

 

 

Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и сајта Министарства здравља Републике Србије, и то најкасније до 27.07.2017. године, као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене, и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.

 

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.“

 

 

Институт за рехабилитацију

в.д. директор

прим др Снежана Костић

Са подацима од: 20.07.2017.
Дом здравља Апатин

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2017. годину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-394/17. од 18.07.2017. године, в.д. директора Дома здравља Апатин расписује  

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 

1.     Главна стоматолошка сестра – 1 (један) извршилац са пуним радним временом , на одређено време до повратка радника са боловања и породиљског одсуства за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Апатин

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

-          Завршена Виша медицинска школа, смер виши зубни техничар-протетичар

-          Положен стручни испит

 

2.     Медицинска сестра- 1 (један) извршилац са пуним радним временом ,  на одређено време због повећаног обима посла до најдуже 24 месеца,  за рад у Служби Хитне медицинске помоћи Дома здравља Апатин

 

 

    Поред општих услова предвиђених законом., кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

-          Завршена средња медицинска школа

-          Положен стручни испит

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи и доказ о положеном стручном испиту.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 27.07.2017. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

В.д.  Д и р е к т о р а;

Јелић др Ивана

Са подацима од: 20.07.2017.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр.6-679 од 19.07.2017.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О   Г   Л   А   С

                  

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  на пословима медицинске сестре у смени у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања,  Општа болница  ради замене запослен који  се налази на боловању.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије