Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 26.08.2016.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време од два месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

-       НК-радник- 1 извршилац, ради обављања послова ПОМОЋНОГ КУХИЊСКОГ РАДНИКА са следећим описом посла:

-       Пере посуђе и други прибор у кухињи, одржава хигијену парних казана, шпорета и других урeђаја у кухињи. Чисти просторије кухиње и остале припадајуће просторије. Преноси намирнице од магацина до кухиње, избацује смеће из кухиње. Танспортује намирнице и јела из кухиње до кола која их превозе до очног одељења. Преузима судове са очног одељења и води рачуна о њиховој чистоћи и исправности. По потреби у случају отсуства кувара учествује и у припремању намирница за кување јела и на други начин помаже куварима у спремању хране. Транжира месо. За свој рад одговара ВКВ кувару и шефу исхране.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, НК радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас  " или лично у просторијама Болнице.

 

                                                           ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

                               

 

Др. Михајло Јовановић

 


На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време од три месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

-       НК-радник- 1 извршилац, ради обављања послова ДЕЗИНФЕКТОРА са следећим описом посла:

Прикупља пљуваонице са заразним материјалом, врши дезинфекцију и враћа их на одсек-одељење. Ради на дезинфекцији лопата и гусака са одељења одсека, а по потреби и посуда из лабораторије.Одржава просторију за дезинфекцију и задужује се пљуваоницом, осталим материјалом и инвентаром у дезинфектури. Употребљава мање сложена и лична средства за рад. Обавља и друге послове у својој струци по налогу главне медицинске сестре техничара болнице.За свој рад одговара главној медицинској сестри-техничару болнице и начелницима лабораторија

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-I степен стручне спреме, НК радник

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

-          Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

-          Оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

-          Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

-          Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за дезинфектора  " или лично у просторијама Болнице.

 

                                                           ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

                               

 

Др. Михајло Јовановић

Са подацима од: 26.08.2016.
Здравствени центар Зајечар

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број  5708

23.08.2016.године

З а ј е ч а р

 

 

 

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     1 (једног) спремача, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Одељењу за инфективне болести до повратка запосленог са боловања

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                I степен - завршена основна школа;

 

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

 

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                                                Др Станислав Тадић

Са подацима од: 26.08.2016.
Специјална болница за болести зависности

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.


На основу чланова 7.
и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15.) и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

једног извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на одређено време,
ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад, са пуним радним временом

 

Услови: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.       
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:

·          Кратку биографију.

·          Диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,

·          Уверење (оригинал или оверену фотокопија) о положеном стручном испиту.


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                                                     

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.        

Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.     


            
в.д. Директора

 

     Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић

Са подацима од: 26.08.2016.
Специјална болница за плућне болести Сурдулица

Специјална болница за плућне болести Сурдулица

17530 Сурдулица

Српских владара бб

Тел. 017/815-202

 

 

 

          

 

                             МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ

 

 

 

 

        На одређено време у трајању од 2 месеца као замена раднице на породиљском одсуству.

 

         1 извршиоц

 

        Услови: ИВ степен стручне спреме, медицинска школа,смер општи и положен стручни испит.Кандидат уз пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе – уверења о завршеној средњој медицинској  школи , оверени препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој способности за рад ( по извршеном избору кандидата – за изабраног кандидата); биографију са адресом и контакт телефоном.Пријаве на оглас доставити на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у недељнику „Послови“ Националне службе за запошљавање.

        Нетпопуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

                  

                                                

                                                                           

                                                                                  Специјална болница за плућне

                                                                                                             болести Сурдулица

                                                                                                                      директор

                                                                                                               др Васил Ненков

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Тутин

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

Број: 1710

25.08.2016. године

ТУТИН     

                  На основу чл.7. и 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самопуправе (,,Службени гласник РС“, бр.1/2015) и Одлуке в.д.директора Дома здравља Тутин                        бр.1709  од 25.08.2016.године,  Дом здравља Тутин расписује

 

Ј  А  В  Н  И        О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, једну медицинску сестру-техничара за рад на одељењу опште медицине,ради замене привремено одсутне запослене Демировић Хурије, до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

                Опис послова :                                                                                                                      Обавља пријем пацијената. Припрема и води прописану медицинску документацију и евиденцију. Учествује у изради извештаја о раду. Припрема материјал и врши стерилизацију. Спроводи терапијске процедуре по налогу лекара и обавља послове функционалног испитивања: екг, превијање пацијената, промена катетера и друге сличне послове. Ради на пословима требовања медицинског, санитетског и потрошног матријала. Врши контролу хигијене просторија. Спроводи здравствено - васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и терену. Фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО-у у складу са номенклатуром. Исправља накнадно оспорене фактурисане услуге, настала личном грешком приликом уноса. Наплаћује услуге на фискалној каси. Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

                Услови : Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Тутин :

-врста и степен стручне спреме:средња стручна спрема –завршена средња медицинска школа,  IV степен- медицинска сестра-техничар,

-положен стручни испит и

-лиценца за рад.

Уз пријаву кандидати треба да приложе следећу документацију :

-оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-уверење о положеном стручном испиту,

-извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-извод са евиденције незапослених

-биографију са адресом и телефоном.

           Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља Републике Србије и код Националне службе за запошљавања.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује служба за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Тутин.

               Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

           Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаве се предају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавања.

            Пријаве слати на адресу:

Дом здравља Тутин,улица Богољуба Чукића бр.12, 36320 Тутин, са назнаком ,,оглас за пријем у радни однос “  или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.         

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

                                                                                                            в.д.директора,

                                                                                                     др Шериф Хамзагић   

Са подацима од: 26.08.2016.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  8937 од   . 25.08.2016.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

 

·          ОЈ Општа болница Ужице

 

1.     Медицинска сестра техничар општи смер.......................................................1 извршилац

 

 

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место медицинске сестре општег смера -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа одговарајућег смера,положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи

-           Оверену фотокопију стручног испита

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 


На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  8885  од 24.08.2016.  год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

·          ОЈ Дом здравља Прибој

 

1.     Сппемачица............................................................................................1 извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место спремачице -I степен стручне спреме,завршена основна школа

·          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеној основној школи

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 
Са подацима од: 26.08.2016.
Општа болница Пирот

ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03-2270

25.08.2016.год.

 

 

На основу сагласности Комисије  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број 112-6150/2016 од 25. julа 2016.године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2269  од 24.08.2016. године, расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

I  За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следећа радна места

1. Медицинска сестра, техничар -  2 извршиоца

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
- завршена средња медицинска школа –општи смер, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 

                 

2.  Доктор медицине -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
- завршен Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме и  положен стручни испит.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.


ОГЛАС ВАЖИ
ОД 25.08.2016.године
(до
02.09.2016.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

 др Горан Петровић


ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

Број: 03-2272/Р

25.08.2016.год.

 

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2271  од  25.08.2016. год., расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом за радно место – Медицинска сестра, техничар

- у Служби пнеумофтизиологије- 1 извршилац,

1.  Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
- завршена средња медицинска школа –општи смер, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.


ОГЛАС ВАЖИ ОД 25
.08.2016.године
(до
02.09.2016.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

 др Горан Петровић

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Велико Градиште

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

                                тел: 012/662-240; фах: 012/663-115; е-маил: domzvg@mts.rs

                                Ж.Р. 840-473661-98; ПИБ: 101364553; М.Б:17185918

 

 

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС" бр.1/2015), и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља "Велико Градиште", Дом здравља Велико Градиште расписује

 

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 

                1. Доктор медицине, на одређено време, до повратка запосленог са боловања, са пуним радним временом (1 извршилац).

 

                Услови за заснивање радног односа:

                Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:

 

                - завршен Медицински факултет

                -положен стручни испит

 

                Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

                - пријаву на конкурс са потпуном личном и радном биографијом, телефоном и е маил адресом

                - оверену фотокопију Дипломе о завршеном Медицинском факултету

                -  оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту

                - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

                - фотокопију личне карте 

 

                Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији "Послови", код Националне службе за запошљавање.

                Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеном радном месту.

                Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор др Љиљана Стевановић.

 

                 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

                По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

                За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Директор

                                                                                                                                       Дома здравља Велико Градиште

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   Др Љиљана Стевановић

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Гроцка

Дом здравља Гроцка

Број:1471

Датум: 05.08.2016.године

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010) и овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља Гроцка, а у  складу са Кадровског плана за 2013-ту годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Дома здравља Гроцка, доноси

 

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И   З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А   Н А   Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О   В Р Е М Е

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следећа радна места:

 

1) У Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем у Дому здравља Гроцка:

·          1 доктора медицине  са VII1 степеном стручне спреме;

 

2)  У Служби за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем у Дому здравља Гроцка:

·          1 здравственог сарадника - дипломираног логопеда односно мастер дефектолога логопеда са VII1 степеном стручне спреме;

 

3)  У Заједничким службама Дома здравља Гроцка-Служба за правно-кадровске и опште послове:

·          1 административног радника- администратора компјутерског система -информатичара са VI степеном стручне спреме;

 

 

4) У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

·          2 медицинске сестре техничара-општег смера са IV степеном стручне спреме;

 

5) У Служби за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем:

·          1 педијатријску сестру са IV степеном стручне спреме;

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под редним бројем 1) кандидат треба да испуњава:

За радно место доктора медицине:

-завршен медицински факултет  (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит Б категорије;

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктора медицине подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију возачке дозволе;

-фотокопију личне карте;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

 

За радно место под редним бројем 2) кандидат треба да испуњава:


За радно место здравственог сарадника-дипломираног логопеда односно мастер дефектолога логопеда са VII1 степеном стручне спреме:

 

-завршен дефектолошки факултет-смер логопедија (звање дипломирани логопед односно мастер дефектолог логопед  са VII1 степеном стручне спреме);

-положен државни стручни испит;

-једну (1) годину радног искуства у струци у здравственој делатности;

-познавање рада на рачунару;

 

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место здравственог сарадника- дипломираног логопеда односно мастер дефектолога логопеда, подноси следећу документацију:

- фотокопију дипломе о завршеном  дефектолошком факултету-смер логопедија;

- фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

- фотокопију личне карте;

- фотокопија радне књижице као доказ о оствареном радном стажу у струци у здравственој делатности;

- кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

 

 

За радно место под редним бројем 3) кандидат треба да испуњава:

 

За радно место - административног радника- администратора компјутерског система-информатичара:

-завршену високу пословну школу струковних студија-смер пословна информатика и е-бизнис са VI степеном стручне спреме

-фотокопију личне карте;

-кратку биографију са адресом са контакт телефоном.

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место  административног радника-администратора компјутерског система-информатичара, подноси следећу документацију:

 

-фотокопију дипломе о завршеном високој пословној школи струковних студија-смер информатика и е-бизнис са VI степеном стручне спреме;

- фотокопију личне карте;

- кратку биографију  са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

 

 

За радно место под редним бројем 4) кандидат треба да испуњава:

За радно место медицинске сестре-техничара-општег смера са IV степеном стручне спреме:

-завршен средњу медицинску школи-општег смера (звање медицинска сестра техничар-општег смера са IV степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит Б категорије;

 

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре техничара-општег смера са IV степеном стручне спреме подноси следећу документацију:

 

-фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општег смера;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

 

 

За радно место под редним бројем 5) кандидат треба да испуњава:

 

За радно место педијатријске сестре са IV степеном стручне спреме:

-завршену средњу медицинску школу-педијатријског смера (звање педијатријска сестра са IV степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит Б категорије;

 

Заинтересовани кандидат за радно место педијатријске сестре са IV степеном стручне спреме, подноси следећу документацију:

 

-фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-педијатријског смера;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

 

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

 

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

IV

 

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

 

V

 

 

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради  објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                                   Директор

                                                                                      с.р др Драгиша Станојевић

                                                                                 ____________________________

   

 

 

 

 
 

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Кула

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

Трг ослобођења 9

Број: 2491

Дана, 24.08.2016.године

 

На основу одредаба члана 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 2490 од 24.08.2016.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                                                                                                      

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка одсутног запосленог са дужег боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за следеће послове:

 

-          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 извршилац у организационој јединици Служба за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге

 

Опис послова:

а) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;

б) Давање свих врста ињекција;

ц) Превијање свих врста рана на свим деловима тела;

ч) Свакодневна контрола попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима; требовање лекова и санитетског материјала из апотеке и економата и доношење истих у службу; сачињавање месечних и тромесечних извештаја о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава и благовремено достављање надлежној служби Дома;

ћ) Обављање по потреби медицинско-техничких радњи:

- Узимање материјала за судске потребе (крв и урин);

- Снимање ЕКГ апаратом;

- Давање инфузије;

- Замена уринарног катетера;

д) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;

џ) Одвајање комуналног од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);

ђ) Учествовање у кућном лечењу - посете:

- као наставак лечења после првог прегледа где није потребно и неопходно болничко лечење;

- као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење;

- као облик непрекидног праћења болесника са хроничним оболењима када не могу сами да дођу до здравствене установе;

Обављање у кућном лечењу самостално свих послова и радних задатака описаних од тачке а) до тачке д).

е) Непосредна и стална сарадња са лекаром, вођење регистра о издатим наркотицима на рецепту и налогу, вођење регистра о заразним болестима и пријављивање, евиденција о упућивању на болничко лечење и специјалистичке прегледе;

ф) Обављање здравствено-васпитног рада као облика превентивног рада са појединцем, у малој групи и у виду предавања;

г) Свакодневно припремање стерилних шпатула, тубуса и бризгалица, топломера, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала), потребних образаца и рецепата за рад лекара на терену;

х) Свакодневна тријажа болесника;

и) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација); проналажење или отварање здравственог картона и уписивање у регистар или у протокол пролазних болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, вођење здравствених регистара и евиденције;

ј) Свакодневно фактурисање услуга; наплаћивање услуга лицима која нису осигурана ни по једном основу, за издавање лекарских уверења и потврда; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и предавање новца благајни Дома без задржавања или уплаћивање новца на текући рачун Дома у пошту по насељеним места; свакоднево вођење дневне и текуће евиденције о стањима и облицима болести пацијената, сачињавање месечних, тромесечних и по потреби полугодишњих извештаја;

к) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;

л) По потреби откључава и закључава просторије здравственог објекта.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места број 228 од 01.02.2016.године, који је објављен под бројем 320 дана 08.02.2016.године.

 

Услови за обављање послова и радних задатака:                                          

- завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;

- положен стручни испит;

- поседовање лиценце за рад;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

 

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спреме;

- уверење о положеном стручном испиту;

- извод из матичне књиге рођених;

- уверење о држављанству;

- доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);

- уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Медицинска сестра у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                                ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

                                                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                                                   Шевин др Жарко

Са подацима од: 26.08.2016.
Клинички центар Крагујевац

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 30

КРАГУЈЕВАЦ

Број: 01-10359/1

Датум: 16. август 2016. године

 

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6150/2016 од 22. јула 2016. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-10359 од 16. августа 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

 

      I.        Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

а.     2 (два) виша радиолошка техничара ради попуне радног места вишег радиолошког техничара за потребе Центра за онкологију и радиологију, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

б.     2 (два) медицинских техничара општег смера ради попуне радног места медицински техничар/сестра за потребе Центра за онкологију и радиологију , са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

 

     II.        Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005...) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места број 01-164 од 8. јануара 2016. године.

а.     Заједнички посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке Ia-Iб) су:

1.    Положен стручни испит са одговарајућим степеном стручне спреме;

2.    Кандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад у сменама.

 

    III.        По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг листа. Ранг листа није обавезујућа. На основу ранг листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и по потреби извршиће се психолошко тестирање кандидата и/или други тестови. Коначна одлука о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг листи.

 

    IV.        Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

·          Диплома o стеченом образовању одговарајућег профила;

·          Уверење о положеном стручном испиту;

·          Сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом школском спремом;

·          Уверење о држављанству РС;

·          Извод из матичне књиге рођених;

·          Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

     V.        Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

·         лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

·         доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 

·         уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);

·         Дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

    VI.        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.

   VII.        Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља и интернет презентацији Клиничког центра Крагујевац.

 

  VIII.        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

    IX.        Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034 50 52 73.

                               

     X.        Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:

Клинички центар Крагујевац

Ул. Змај Јовина 30

34000 Крагујевац

Обавезно назначити за које се радно место конкурише:

Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“  

 

В. Д. Директора Клиничког центра Крагујевац

 

Проф. др Предраг Саздановић

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Сремска Митровица

ДОМ ЗДРАВЉА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Адреса: Сремска Митровица; Стари шор 65

Телефон: 022/610-222; Телефон и факс: 022/615-105

Е-пошта: ustanova@dzsm.rs;Матични број 08894426

ПИБ: 105809818; Шифра делатности: 8621

Текући рачуни: 840-793661-10: 840-780667-95

БРОЈ: 9/14

ДАНА: 1 1 AUG 2016

 

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник РС» бр. 1 /2015), ДОМ ЗДРАВЉА „CPЕMCKA МИТРОВИЦА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА расписује

 

 

О Г Л A С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1. За радно место - мсдицинска сестра-техничар у Служби за кућно лечење и здравствену негу

                                                                - 1 мзвршилац

 

                Радни однос се заснива на одређено време са пуним радним временом. до 6 месеци, због повећаног обима посла.

 

                Услови за заснивање радног односа:

 

                - Завршена средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме)

                - положен стручни испит

                - положен возачки испит „Б“ категорије

                -  са или без радног искуства

 

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Сремска Митровица и на сајту Мннистарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом пли лично, иа адресу Дома здравља „Сремска Митровица“Сремска Митровица. ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

                Заинтересовани кандидати треба да уз молбу приложе потребну документацију: фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију возачке дозволе, потврду о радном искуству уколико поседују.

                Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматратм.

 

 

 

 

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ДОМА ЗДРАВЉА

 

„СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

 

Прим. др Душко Маџић


ДОМ ЗДРАВЉА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Адреса: Сремска Митровица; Стари шор 65

Телефон: 022/610-222; Телефон и факс: 022/615-105

Е-пошта: ustanova@dzsm.rs;Матични број 08894426

ПИБ: 105809818; Шифра делатности: 8621

Текући рачуни: 840-793661-10: 840-780667-95

БРОЈ: 9/13

ДАНА: 09.AUG 2016

 

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник РС» бр. 1 /2015), ДОМ ЗДРАВЉА „CPЕMCKA МИТРОВИЦА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА расписује

 

 

О Г Л A С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

                1.3a радно место медицинска сестра-техничар - Служба за здравствену заштиту школске деце

                                                                 - 1 извршилац

                Радни однос се заснива на одређено време са пуним радним временом, до повратка запосленог радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 3 месеца.

 

                Услови за заснивање радног односа:

 

                - Завршена средња медицинска школа општег или педијатријског смера (IV степен стручне спреме)

                - положен стручни испит

                - са или без радног искуства

 

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Сремска Митровица и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровнца“ Сремска Митровмца, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

                Заинтересовани кандидати треба да уз молбу приложе потребну документацију: фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству уколико поседују.

 

                Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената ириликом пријема у радни однос.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ДОМА ЗДРАВЉА

 

„СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

 

Прим. др Душко Маџић


ДОМ ЗДРАВЉА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Адреса: Сремска Митровица; Стари шор 65

Телефон: 022/610-222; Телефон и факс: 022/615-105

Е-пошта: ustanova@dzsm.rs;Матични број 08894426

ПИБ: 105809818; Шифра делатности: 8621

Текући рачуни: 840-793661-10: 840-780667-95

БРОЈ: 9/12

ДАНА: 09.AUG 2016

 

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник РС» бр. 1/2015), ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЋЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

                1 За радно место - медицинска сестра-техинчар - Амбулаита Сремска Рача у Служби опште медицине

                                                                 - 1 извршилац

 

                Радни однос се заснива на одређено време са пуним радним временом  до повратка запосленог радника са боловаља.

 

                Услови за заснивање радног односа:

 

                - Завршена виша или средња медицинска школа општег смера ( VI или IV степен стручне спреме)

                - положен стручни испит

                - са или без радног нскуства

 

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Сремска Митровица и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“. Сремска Митровица. ул. Стари шор 65. са назнаком ,.ОГЛАС“.

 

                Заинтересовани кандидати треба да уз молбу приложе потребну документацију: фотокопију дипломе о завршеној школи. фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству уколико поседују.

 

                Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ДОМА ЗДРАВЉА

 

„СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

 

Прим. др Душко Маџић

Са подацима од: 26.08.2016.
Општа болница Сремска Митровица

ОПШТА БОЛНИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Bpoj: 10/ 35

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономиа покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник PC бр. 1/2015) и на основу члана 10 и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица. в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Расписује

 О Г Л A С

за пријем у радни однос

 

1. Доктор у одељењу - Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања - Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

                                                                - извршилац 1.

 

                Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник PC број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице.

                Услови: Завршен Медицински факултет и положен специјалистички испит из ургентне медицине или опште медицине или завршен Медицински факултет и положен стручни испит (Vii-2 или VII-1 степен стручне спреме).

                Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

                2. Медицинска сестра-техничар, Одељење интерне медицине 2, Одсек за гастроентерологију са хепатологијом, Служба интерне медицине 2 - Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

                                                                - извршилац 1.

 

                Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник PC број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице.

                Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера са положеним стручним испитом (IV степен стручне спреме)

                Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и

систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица,Сремска Митровица.

 

                Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

                - Потписану пријаву на omac са кратком биографијом,

                - Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

                - Оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту из ургеитне или опште медицине уколикоје кандидат завршио специјализацију,

                - Оверена фотакопија уверења о положеном стручном испиту,

                - Фотокопија важеће личне карте,

                - Доказ о лромени презимена у складу са приложеном документацијом

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

                Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

               

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДОСТАВИТИ:

1 На огласну таблу Олште болнице

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку

б.Архиви

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

др Живко Врцељ


ОПШТА БОЛНИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број10/ 38

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоулраве (Службени гласник PC бр. 1/2015) и на основу члана 10 и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Расписује

О Г Л A С

 за пријем у радни однос

 

 

1. Лаборант - Служба за лабораторијску дијагностику - Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

                                                                - извршилац 1.

 

                Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник PC број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

                Услови: Завршена средња Медицинска школа - смер: лабораторијски техничар са положеним стручним испитом (IV степен стручне спреме)

                Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и

систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

                Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

                - Потписану пријаву на огпас са кратком биографијом,

                - Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

                - Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.

                - Фотокопија важеће личне карте,

                - Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

 

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији лослова Опште болнице Сремска Митровица. Сремска Митровица

                Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

                - Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

                - Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

                - Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

                - Фотокопија важеће личне карте,

                - Оверена фотокопија уверења о положеном курсу из хигијене, животних намирница, личне хигијене и заразних болести

                - Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

                Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање

3.Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку

5.Архиви

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

др Живко Врцељ


ОПШТАБОЛНИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Bpoj. 10/37

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник PC бр 1/2015) и на основу члана 10 и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Расписује

О Г Л A С

за пријем у радни однос

 

1. Медицииска сестра-техничар, Одељење опште хирургије 3, Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом

                                                                - извршилац 1.

                Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник PC број 24/2005. 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице.

 

                Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера са положеним стручним испитом (IV степен стручне спреме)

 

                Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и

систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

 

 

2. Спремачица-сервирка - Сектор за хируршке гране медицине - на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла. са пуним радним временом

                                                                - извршилац1.

 

                Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник PC број 24/2005. 61/2005 54/2009 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњаваЈу и услове лрописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

                Услови: Завршена Основна школа са положеним курсом из хигијене животних намирница, личне хигијене и заразних болести (I степен стручне спреме).

 

                Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

                Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

 

                Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

1 На огласну таблу Опште болнице

2.Националној служби за запошљавање

3 Помоћнику директора Сектора

4.Кадровском одсеку

5.Архиви

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

др Живко Врцељ

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Нови Београд

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

 

 

ОГЛАС

 

1. Доктор медицине

 

Услови: завршен Медицински факултет,положен стручни испит

Радни однос се заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

 

Број извршилаца: 1

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља ( соба бр. 3) на трећем спрату у ул. Гоце Делчева 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. к за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

 

 

др Божица Новаковић

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Мали Иђош

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МАРТОН ШАНДОР"

МAЛИ ИЂОШ

Занатлијска бр 1

Бр. 132/2015-1-(2016)

 

 

                На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник PC" број 1/15), расписује се

 

 

ОГЛ AC ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

                Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом:

 

                1. Доктор медицине у Служби за здрадвствену заштиту одраслих становника - 1 извршилац

 

II

 

                Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

                - Завршени медицински факултет, VII степен стручне спреме, и положен стручни испит;

 

III

 

                Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

                - Диплома о завршеном Медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту.

 

IV

 

                Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља PC, Националне службе за запошљавање Мали Иђош, сајта Дома здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош.

 

V

 

                Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података ноји могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош.

 

VI

 

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

 

VII

 

                Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

 

                Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Контакт телефон: 024/730-236

 

                Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком "Пријава за оглас".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

 

 

 

др Зденка Стевовић Вујовић

 

спец. медицине рада

Са подацима од: 26.08.2016.
Завод за јавно здравље Зрењанин

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15

Број: 2258/1

Дана: 22.08.2016.

 

 

                На основу чл 7 и 8 Колективног уговора код Завод за јзвно здравље Зрењанин, директор Завода за јавно здравље Зрењанин дана 22 08.2016.г објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за заснивање радног односа на одређено време за послове вишег техничара хемијске лабораторије. Извршилац један

 

Опис послова:

                - обавља лабораторијске анализе,

                - у раду се придржава принципа добре лабораторијске праксе,

                - припрема уређаје, опрему и прибор за рад,

                - припрема узорке за исптивање и растворе за рад,

                - проверава функционалну исправност опреме и уређаја за исптивање,

                - спроводи поступак испитивања појединих својстава и састава узорака по валидним методама,

                - прикупља резултате анализе појединих узорака и попуњава извештај о анализи,

                - евидентира узорке о извршеним испитивањима,

                - одржава чистоћу средстава за рад,

                - учествује у изради планова рада и извештаја о раду,

                - учествује у статистичкој обради података,

                - обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености

 

Услови:

 

                - VI степен стручне спреме, виша стручна спрема: инжењер прехрамбене технологије,

                - положен стручни испит.

                - лице које заснива радни однос не може бити млађе од 18 година и старије од 55 година и треба да је здравствено способно за рад на пословима хемијског лаборанта.

 

                Радни однос се заснива на одређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене.

                Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

                Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту ).

                Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима хемијског лаборанта.

                Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

                Неблаговремене и нелотпуне пријаве ће се одбацити

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

 

 

 

мр.сци.мед. др Мирко Бачић

Са подацима од: 26.08.2016.
Општа болница Кикинда

ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА

Број: 01-4/15

Дана: 11.08.2016. године

 

 

                На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2013. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01- 00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /34 од 10.08.2016.године, расписује се

 

 

О Г JI A С

 

за пријем у радни однос на одређено време

 

1. Медицинске сестре-техничара - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за инфективне болести ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

2. Медицинске сестре- техничара - инструментарке, 1 извршилац, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за општу хирургију ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

3. Гинеколошко-акушерска сестра - 1 извршилац на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за гинекологију и акушерство- ради замене одсутне запослене која се налази на неплаћеном одсуству

4. Вишег физиотерапеута - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију са спортском медицином ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана.

5. Вешерке - 1 извршилац, на одређено време у Службу за техничке и помоћне послове - Одељење вешераја ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

 

                Услови за обављање послова под редним бројем 1 - Завршена средња медицинска школа опиггег смера, IV степен стручне спреме и положен стручни испит.

               

                Опис послова под редним бројем 1 - Обавља целокупну терапију одређену од стране лекара, врши обраду болесника за преглед, припрема болесника и материјал за потребе интервенције, узима материјал за анализу, пружа сву потребну негу и помоћ болеснику у границама својих стручних могућности, одржава хигијену лежећих болесника, врши примопредају болесничког и болничког веша, одела и предмета и о томе саставља писмени документ, одговара за свакодневно одржавање чистоће кревета и постељине, врши примопредају дужности писмено у за то сврхе устројеној књизи, у време како је то распоредом одређено, остаје у смени и по истеку радног времена до примопредаје дужности наредној смени и о томе обавештава главну медицинску сестру најкасније наредног дана, даје информације о болесницима (да ли се налазе на лечењу ) о свим уоченим променама у току рада обавештава лекара службе, а исто тако и на захтев болесника, ради и друге послове из свог делокруга a no налогу начелника службе, лекара и главне сестре, води потребну евиденцију, храни болеснике, односно врши надзор над донетим понудама.

 

                Услови за обављање послова под редним бројем 2 - Завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и положен стручни испит.

 

                Опис послова под редним бројем 2 - Припрема инструменте и материјап за операције одговорна је за број и стерилност истог, активно учествује у операцијама у својству инструментарке.После операције чисти употребљене инструменте и одлаже их за то одређено место.Брине о стерилизацији (постављање спремљених прибора, са других одељења у стерилизатор).Разношење у операционе сале потребне количине стерилног прибора и доношења употребљаваног на чишћење.Брине о томе да потребних инструмената буде довољно и у исправном стању.Стара се о стерилности инструмената и операционог материјала, контолише стерилност истог, по потреби шаље узорак материјала на бактериолошку анализу.Ради и друге послове из свог делокруга рада, по налогу лекара.

 

                Услови за обављање послова под редним бројем 3 су: Завршена средња медицинска школа- акушерског смера, IV степен стручне спреме и положен стручни испит.

 

                Опис послова под редним бројем 3: Поред послова и задатака медицинске сестре на одељењу обавља и: Припрему породиље за порођај и води нормалан физиолошки порођај уз присуство и контролу лекара.Учествује у нези породиље у порођајној сали, припрема материјал за стерилизацију неопходан у порођајној сали.Води евиденцију о порођају, врши перманентни надзор над породиљом, која се налази у порођајној сали и о свим променама обавештава лекара.Учествује и у другим интервенцијама које се врше у порођајној сали.Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу начелника - шефа службе и лекара.

 

                Услови за обављање послова под редним бројем 4: Завршена виша медицинска школа - смер за више физотерапеуте, обављен приправнички стаж и положен стручни испит или завршена висока здравствена школа струковних студија - студијски програм за струковне физиотерапеуте, обављен приправнички стаж и положен стручни испит.

 

                Опис послова под редним бројем 4. Самостапно изводи све физиотерапеутске поступке, према индикацијама извршиоца послова лекара специјалисте физијатра. Примењује термотерапијске, лабораторијске, електродијагностичке, механотерапијске, кинезитерапијске и криотераписке методе.Учествује у спровођењу дијагностичких поступака у свом делокругу рада: мерење опсега покрета, мерење мишићне снаге (мануелним динамометријским мишићним тестом), функционално тестирање по Росу, тест моторних функција, функционални тест горњих екстремитета, самостално планирање и програмирање кинезитерапијске и друге апликације, праћење поотигнутих терапијских ефеката.Контролише извођење терапијске технике извршилаца послова физитерапеута и медицинске сестре са средњом стручном спремом.Ради и друге послове из делокруга службе, по налогу начелника и главног физиотерапеута службе.

 

                Услови за обављање послова под редним бројем 5: Завршена основна школа.

                Опис послова под редним бројем 5: - Врши сортирање и мерење рубља за прање, натапање и прање рубља машином и искувавање.Ставља опрано рубље у машину за центрифугирање и сушење. Сортира рубље за ручно и машинско пеглање.Пегла сав опран веш, машински или ручно.Сваки дан одпази на одељење, прима прљаво рубље, сортира га по врсти и пребројава. Прљаво рубље транспортује колицима од одељења до вешераја и предаје шефу вешераја.

               

                Броји рубље до количине која је донета прљава са одељења, ставља рубље на колица, транспортује до одељења и ређа у плакаре.Одржава чистоћу просторије у вешерају и машина на којима ради,Ради и друге послове по налогу шефа вешераја.

 

                Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под реднхим бројевима 1, 2, 3 и 4 подносе:

 

                • Оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи;

                • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),

                • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под реднхим бројевима 5 подносе:

                • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи;

                • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

                Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

               

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

               

                Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

                Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) - Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНА

 

 

 

др Милан Митрић

Са подацима од: 26.08.2016.
Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Апатин

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ЈУНАКОВИЋ", АПАТИН, АПАТИН

Број: 01-3082/16

Дана: 16.08.2016. год.

А П A T И Н

 

                На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-3081/16 од 16.08.2016. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин, Апатин расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I На одређено време, због повећаног обима посла, на период до 3 месеца:

 

                1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ - 1 извршиоц

                Услови: VI - 1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа - одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, лиценца за рад

 

                2. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - 2 извршиоца

                Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - одсек за физиотерапеута, положен стручни испит. лиценца за рад

 

                3. МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР - 1 извршиоц

                Услови. IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - смер медицински техничар, положен стручни испит, лиценца за рад.

 

                У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Web сајта Министарства здравља.

                Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе запошљавања, Филијала Сомбор.

                Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин - Сектору за опште и правне послове.

 

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

„ЈУНАКОВИЋ“, АПАТИН, АПАТИН

 

ДИРЕКТОР

 

Мајсторовић др Рајко

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Ражањ

Дом Здравља „др Милорад Михајловић" Ражањ

ул. Партизанска 145, 37215 Ражањ, Србија

ПИ6:101463492, Мат бр: 07215380 ж.р: 840-603661-38

Тел: 4381 37 841 151; Фах: +381 37 841 663

 

                На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник PC” бр. 1/2015), и члана 23.Статута Здравствене установе Дом здравља „др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС

               

                За пријем у радни однос једне медицинске сестре-техничара са пуним радним временом на одређено време у трајању од 1 године.

               

                Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуне и посебне услове и то:

                - да поседују IV степен стручне смреме - медицинска сестра-техничар

                - да поседују положен стручни испит

 

                Оглас ocтaje отворен 8 дана од дана објављивања од стране Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Пријаве са документацијом у овереној фотокопији:

 

                - Диплома средње медицинске школе

                - Уверење о положеном стручном испиту

                - Извод из матичне књиге рођених,

                - CV

доставити личио или поштом na адресу:

Дом здравља „др Милорад Михајловић, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ, са назнаком „Пријава на оглас".

 

                Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року. Обавештење о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663 сваког радног дана од 7-13 часова.

 

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

 

 

 

Ненад Станковић, дипл.ецц

Са подацима од: 26.08.2016.
Дом здравља Мали Зворник

ДОМ ЗДРАВЉА МЛИ 3BOPHИК

Рибарска бр. 25

15318 Мали Зворник

ПИБ: 106867296

Машчшз Gpoj: 17813820

Матични број: 17813820

Е-маил: dzmalizvornik@open.telekom.rs

Шифра дедатностн: 8621

 

 

 

                                На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр 1/2015), члана 24-27 и члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24 05. 6105. 54/09, 32/13 и 7514). члана 23. Статута Дома здравља „Мали Зворник“, директор Дома здравља „Мали Зворник" расписује

 

 

О Г Л А С

 

Зa пријем у радни однос на ОДРЕЋЕНО време са пуним радним временом, за временски период до 2 године

 

 

                1. СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА - један извршилац

                УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове :

                - Завршен медицинеки факултег

                - Положен стручни испит

                - Завршена слецијализација из гинекологпје и акушерства.

 

                Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 

                -Пријаву са кратком биографијом

                -оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

                -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

                -оверену фотокопију дипломе о положеној специјализацији

                -извод нз матичне књиге рођених

                -уверење о држављанству

 

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web сајту Националне службе за запошљавање.

 

               

                Оглас ћe бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

 

                Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

 

 

др Драган Бојић, спец мед рада

Са подацима од: 24.08.2016.
Дом здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

Број: 6715/3

Датум: 03.08.2016. године

Б е о г р а д

 

На основу члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе  и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ  ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, у периоду од 3 месеца и  са пуним радним временом, и то:

 

-СПРЕМАЧИЦЕ- 3 ИЗВРШИОЦА,

 

УСЛОВИ: Осмогодишња школа,

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

- оверену фотокопију дипломе о основној школи,

-неоверена фотокопија личне карте,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић


ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

Број: 6751/2

Датум: 04.08.2016.године

Б е о г р а д

 

На основу  члана  7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12) и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ   ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом,  на пословима_

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР, ПЕДИЈАТРИЈСКИ СМЕР – 1- извршилац

 

УСЛОВИ:   средња медицинска школа, педијатријског смера, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару, радно искуство најмање 3 (три) године, на наведеним пословима

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-педијатријског  смера,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад-лиценце (за кандидате који су у радном односу) или решење о упису у комору (за кандидате који нису у радном односу),

–уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старије од 6 месеци

-доказ о радном искуству на пословима медицинске сестре-техничара, педијатријског смера (потврда послодавца или фотокопија уговора о раду)

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној таби поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић


ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

Број: 6752/2

Датум: 04.08.2016. године

Б е о г р а д

 

На основу  Закључка 51 број 112-5086/2016 од 27.маја 2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута,

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ  ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом,  и ПРОБНОМ РАДОМ ОД ДВА МЕСЕЦА на пословима:

 

-ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ– 1 ИЗВРШИОЦА

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, специјализација из опште медицине, ВСС, VII/2 степен стручне

                  спреме, положен стручни испит, дозвола за рад (лиценца) или решење о упису у комору,

                  познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима

 

II

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дипломе  о завршеној  специјализацији из опште медицине

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу ) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак ( потврду издаје суд),не старије од 6 месеци.

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној таби поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић


ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

Број:6716/2

Датум: 03.08.2016. године

Б е о г р а д

На основу  Закључка 51 Број: 112-5086/2016 од 27.маја 2016 године,  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута Дома здравља Раковица

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ  ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  И ПРОБНИМ РАДОМ ОД ДВА  МЕСЕЦА на пословима:

 

-ДОКТОР  СПЕЦИЈАЛИСТА ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ– 1 ИЗВРШИЛАЦ  у Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

УСЛОВИ: Стоматолошки  факултет, специјализација из дечије и превентивне стоматологије,

 ВСС, VII/2 степен стричне спреме, положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца

или решење о упису у Комору,  познаване рада на рачунару, пожељно радно

                     искуство на наведеним пословима

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

--фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком  факултету,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопију дипломе  о завршеној  специјализацији из дечије и превентивне стоматологије

-фотокопију  дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу ) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

-уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак ( потврду издаје суд),не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење пријава  је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић