Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 27.07.2016.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
насеље Озрен бб
18230 Сокобања
расписује

ОГЛАС
за пријем у  радни  однос  на одређено време ради замене привремено одсутног радника,са пуним радним временом


ЈЕДНЕ  MEДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА ОПШТЕГ СМЕРА

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа-општи смер
 • положен стручни испит
 • лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сестру" или лично у просторијама Болнице.

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
Др. Михајло Јовановић
Са подацима од: 27.07.2016.
Институт за неонатологију
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 2236/1 од 25.07.2016.  године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Виши рачуновођа-материјални књиговођа - виша стручна спрема економског смера, до  повратка   привремено одсутног запосленог- један извршилац

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидат треба да испуњава и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа:
 • VI степен стручне спреме- Економиста за рачуноводство, финансије и банкарство
 • Познавање рада на рачунару
 • 2 године радног искуства на пословима наведене стручности

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи економске струке
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – ЦВ).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. неонатологија.рс.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 27.07.2016.
Са подацима од: 26.07.2016.
ДОМ ЗДРАВЉА ШАБАЦ
Број: 01-1/261-1
Шабац, 27.07.2016.год.

На основу члана члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. Kолективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац доноси следећу

ОДЛУКУ

Поништава се Јавни оглас за пријем у радни однос број 01-1/261 од 26.07.2016.год. објављен на огласној табли НСЗ-Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и Министарства здравља, дана 27.07.2016.године.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић, с.р
Са подацима од: 26.07.2016.
Са подацима од: 26.07.2016.
Општа болница Суботица
Број : 01 – 1/1647
Дана : 26.07.2016. године

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад и то:

а)  доктор медицине у Одељењу за анестезију – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља послове доктора медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту  о пристиглим налазима и променама стања болесника, 
 • учествује у визитама у одељењу,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • VII-1 степен стручне спреме,
 • завршен медицински факултет,  
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе); 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Рeшењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII
Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX
Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

X
Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 26.07.2016. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 26.07.2016.
Са подацима од: 26.07.2016.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/1869
Датум: 18.07.2016. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије („Сл. Гласник РС, рб 1/2015),  указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време из разлога одсуства запослених  са рада због боловања (боловање преко 30 дана – одржавање трудноће), на радном месту,  медицинска сестра -  техничар (Мунћан Бојана), и на радном месту физиотерапеутског техничара (Андријана Ћаловић)   доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

1) Један извршилац на одређено време до повратка запослене, медицинске сестре - техничара, са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова: Медицинска сестра - техничар  – за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, медицинска сестра – техничар,
 • положен стручни испит за звање, медицинска сестра - техничар,
 • лиценца издата од надлежног органа.

2) Један извршилац на одређено време до повратка запослене, физиотерапеутског техничара, са боловања, са пуним радним временом, за обављање послова: Физиотерапеутски техничар  – за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, физиотерапеутски техничар,  
 • положен стручни испит за звање, физиотерапеутски техничар,
 • лиценца издата од надлежног органа.

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање надлежно према седишту послодавца, у складу са законом.

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 26.07.2016.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/261
Шабац, 25.07.2016.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

2. Медицинска сестра – техничар општег смера у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутни запослених због боловања

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

За радно место из тачке 1. Огласа:
 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет
 • положен стручни испит

За радно место из тачке 2. Огласа
 • завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера,
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За јавни оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном медицинском факултету односно медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић с.р.
Са подацима од: 25.07.2016.
Клинички центар Ниш
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр.        ___21471/1    
Датум:  25.07.2016. god.

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 37. става 4. тачке 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15), Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 21471 од 25.07.2016. године, а за потребе Клиничког центра Ниш, директор Клиничкog центрa Ниш доноси

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 24 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

I

Оглашава се потреба за пријем 24 здравствена радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

а) 8 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
б) 14 медицинске сестре-техничарa ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
в) 1 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;
г) 1 вишег радиолошког техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:
 • Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:
 • Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:
 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:
 • Завршена виша медицинска школа – радиолошки смер, положен стручни испит.

III
Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија радне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 24 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу предлога Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII
Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII
Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X
Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,
БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48
СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ
Са подацима од: 25.07.2016.
Са подацима од: 25.07.2016.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1593
Дана: 25.07.2016. године

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, и то:

а)  трансфузиолошки техничар у Служби за трансфузију крви – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља послове трансфузиолошог техничара,
 • обавља вађење крви од болесника,
 • обавља пунктирање - прикупљање крви од добровољних давалаца крви у служби и на терену,
 • обавља утовар и истовар опреме и припрему просторија за рад у служби и на терену,
 • обавља послове обраде прикупљене крви од добровољних давалаца, израду компонената крви и њихово складиштење,
 • обавља разврставање узорака крви из службе и са терена и из болнице и припрема их за рад,
 • припрема реагенсе за рад на апарату,
 • води рачуна о хигијени радних простора и  апаратима, 
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате и инвентар по принципима сепсе и антисепсе
 • обавља послове професионално и има хуман однос према болесницима,
 • обавља послове и у амбуланти у оквиру службе, 
 • води електронску евиденцију података, 
 • води медицинску документацију, дневне и статистичке извештаје,
 • за свој рад одговара главном трансфузиолошком техничару службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, 
 • положен стручни испит,
 • положен специјалистички испит (V степен) за рад у трансфузиологији.

III
Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе); 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII
Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX
Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 25.07.2016. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Број : 01 – 1/1592
Дана : 25.07.2016. године

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године и тачке 6 Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО у складу са Одлуком владе о максималном броју и важећим кадровским кадровским планом за здравствену установу, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом због повећаног обима посла, у трајању најдуже до 5 месеци  и то:

а)  медицинска сестра – техничар – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира у листи здравствене неге виталне функције болесника и о евентуалном погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ  и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • асистира лекару током визите и припрема болеснике за прегледе, ултразвучне прегледе и друге интервенције,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • контактира са посетом болесника и даје неопходне информације у оквиру своје надлежности,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију,
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој, електронској форми,
 • обавља послове у сменском раду,
 • за свој рад одговара водећој сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

б) виши радиолошки техничар – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља послове вишег радиолошког техничара, односно струковног медицинског радиолога,
 • задужен-а је за ефикасну и функционалну организацију рада,
 • обавља стандардна и специјална рентгенолошка снимања, нативно или уз примену контрасних средстава,
 • врши прегледе на компјутеризованом томографу, као и МР, самостално или уз специјалисту радиологије,
 • асистира специјалисти радиологије код ултразвучних прегледа,
 • врши припрему и позиционирање болесника за преглед,
 • припрема потребни материјал за радиолошку дијагностику,
 • поставља интравенску канилу болеснику за апликацију контрасног средства,
 • примењује анти шок терапију у случају појаве алергијске реакције код болесника,
 • одговоран је за квалитет Ртг снимака и тачно сигнирање филмова,
 • обавља део постпроцесинга и архивирање прегледа на ЦД, ДВД или ласерски филм након ЦТ и МР прегледа,
 • одговоран је за правилно руковање и хигијену опреме, пратеће опреме и хигијену радног простора,
 • ради у зони јонизујућег зрачења,
 • учествује у дежурству,
 • придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • врши примопредају смене и дежурства, 
 • води евиденцију о број прегледа и утрошку материјала,
 • води уредну медицинску документацију,
 • обавља послове и у амбуланти у оквиру службе, 
 • планира, организује и спроводи интерну и екстерну медицинску едукацију на нивоу одељења, службе, сектора,
 • води електронску евиденцију података, 
 • континуирано се едукује у својој струци и руковању апарата новије генерације,
 • присуствује стручним и радним састанцима у служби,
 • за свој рад одговара главном радиолошком техничару службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа,  
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.б. су :
 • VI степен стручне спреме,
 • завршена виша/висока медицинска школа - виши радиолошки  техничар или струковни медицински радиолог,  
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе); 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Рeшењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII
Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX
Општа болница задржава право да поништи оглас за пријем у радни однос уколико РФЗО не укључи изабране кандидате – нове запослене у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО, у складу са тачком 6 Инструкције Министарства здравља РС.

X
Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 25.07.2016. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 25.07.2016.
Дом здравља Параћин
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
БР.1335
Датум:25.07.2016.година
Адреса:Ул.Мајора Марка број 10
ПАРАЋИН

На основу члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 1/2015), одлуке   Директора Дома здравља Параћин бр.1334. од 25.07.2016.године,  ДОМ ЗДРАВЉА  ПАРАЋИН  расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ


1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА – један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до дванаест (12) месеци, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом за рад у Служби за  обављање заједничких послова одсек економско финасијаских послова  Дома здравља Параћин.   

2. ВОЗАЧ  – један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до дванаест (12) месеци, због повећаног обима посла за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом Дома здравља Параћин.   

Услови за заснивање радног односа су: Завршена основна школа , возачка дозвола Б категорије – за возача, завршен Економски  факултет – за дипл.економисту.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас
 • кратку биографију
 • извод из матичне књиге рођених, венчаних
 • уверење о држављанству
 • диплому о завршеној основној школи
 • диплому о завршеном економском факултету
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурс).

Опис посла за дипл.економисту
 1. Обавља послове у области економско-финансијских, комерцијалних, књиговодствених и фактурних послова,
 2. Учествује у изради анализа, извештаја, планова и програма рада, односно извршења планова и програма рада и развоја.
 3. Учествује у изради и других докумената, који служе као непосредна основа за закључивање уговора о обезбеђењу средстава за спровођење и извршавање програма здравствене заштите и других пратећих програма  
 4. Непосредно прати и контролише извршавање и остваривање права и обавеза из уговора о  спровођењу и финансирању здравствене заштите са надлежном Филијалом РФЗО, обезбеђењу средстава за спровођење програма здравствене заштите и других уговора и споразума и стара се о наменском коришћењу средстава.
 5. Учествује у припреми и изради општих аката из области економско финансијских прописа.      
 6. Стара се о изради периодичних, завршних рачуна и извештаја,  у складу са Законом о рачуноводству и свим другим правним прописима из ове области.
 7. Проучава и примењује прописе чија је примена обавезна за финансијско рачуноводствено пословање, врши контролу припрема налога и стара се о исплати са свих рачуна, као и о финансијама уопште.
 8. Прати рокове за достављање књиговодствене и друге документације и поступа у складу са истима. 
 9. Контролише књиговодствену архиву и стара се о чувању документације у складу са законским роковима. 
 10. Стара се о законитости рада, рационалности, наменском утрошку средстава и свега што је повезано са финансијама.
 11. Обавља  послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора , а који су из  делокруга рада  служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања
 12. За свој рад одговоран је Помоћнику директора за финасијска питања.

Оис посла за возача:
 1. Превози пацијенте, помаже пацијенту при уласку и изласкуиз санитетског возила
 2. Стара се о техничкој исправности, безбедности, опремљености и хигијени возила
 3. Води прописану документацију и евиденцију
 4. Познаје и по потреби примењује протокол прве медицинске помоћи
 5. Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама.
 6. Обавља  послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора , а који су из  делокруга рада  служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања
 7. Одговоран је за свој рад шефу возног парка и начелнику службе.

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се у овереним копијама.

Плата се запосленима исплаћује из средстава буџета општине Параћин.

Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

Дом здравља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186 локал 103.

Директор
Дом-а  здравља Параћин
Др Весна Весић, спец.педијатрије
Са подацима од: 25.07.2016.
Са подацима од: 22.07.2016.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Бр.2077/1
Дана: 22.07.2016. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време ( замену радника на дужем одсуству због боловања)

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
…………………1. извршилац

Опис послова:
 • обавља послове доктора опште медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту о пристиглим налазима и променама  стања болесника, 
 • учествује у  визитама у служби,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника службе прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику службе.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ово радно место је са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII-1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са боловања;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован
Са подацима од: 22.07.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел.број: 2981/1
Датум: 15.07.2016. године

На основу Одлуке број 2981 од 15.07.2016, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана (на терет Фонда), са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца:


Једног (1) извршиоца: лабораторијски техничар у Генетској лабораторији Службе за медицинску генетику Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:
 • обавља све лабораторијске анализе из домена своје струке
 • учествује у свакодневном рутинском раду Лабораторије који се одвија у сменама
 • учествује у едукацији млађих кадрова
 • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу шефа Лабораторије и начелника Службе
 • за свој рад одговоран је шефу Лабораторије и начелнику Службе

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи, смер лабораторијски техничар
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  1 лабораторијског техничара у Генетској лабораторији“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 22.07.2016.
Са подацима од: 22.07.2016.
Институт за ментално здравље
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр: 1387/2
Дана 19.07.2016. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 19.07.2016. године расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос:

На одређено време, до повратка запослене са породиљског одсуства, са пуним радним временом за послове

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
–  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:
 • завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит
 • лиценца за самосталан рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије ,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу: Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић Тошевски,ср
Са подацима од: 21.07.2016.
Институт за онкологију Војводине
На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-136/16-02 од 11.02.2016. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 14.08.2015. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр.101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/3-2343 од 20.07.2016. године расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом
 

1)  Лабораторијски техничар  -  на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац

Услови за обављање посла:
 • завршена средња стручна спрема – одсек за лабораторијске техничаре, медицинске, хемијске или друге одговарајуће струке
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за молекуларну биохемију са хематолошком и имунобиолошком лабораторијом у Служби за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију осталих докумената којима се доказује испуњеност услова наведених у Огласу,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико је тражен условима за радно место).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Доц др Зоран Радовановић,
в. д. директора Института за онкологију Војводине
Са подацима од: 21.07.2016.
Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор
На основу члана 11. Kолективног уговора код Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-2723/2015 од 17. јула 2015. године и одлуке директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа бр. 20.-3301 од 15. јула 2016. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године, расписује се:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:


1. ЗДРАВСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА-ЛАБОРАНТА у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИОЦ, до повратка запослене са боловања.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас треба да испуњава и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа - смер лабораторијски техничар – IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за звање лабораторијског техничара
 • поседовање лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови:
 • рад на терену у редовном, после редовног радног времена, рад недељом и на дане државних пазника према потребама службе,
 • рад са инфективним материјалом, органским отапалима и другим хемикалијама, 
 • рад у више организационих јединица

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер лабораторијски техничар
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање лабораторијског техничара
 • уверење да је кандидат пријављен на евиденцију Националне службе за запошљавање – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима лабораторијског техничара издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у Именик КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће бити одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу: Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, уз напомену „за оглас за лабораторијског техничара“ или лично преко Службе протокола у згради Управе – соба бр.12.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан
Са подацима од: 21.07.2016.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број: 3800
20.07.2016.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр. 3760  од  19.07.2016. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад,   за рад на пословима доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза   Дома здравља Крушевац  - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

2. више медицинске сестре - техничара или струковне медицинске сестре- техничара за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима више патронажне медицинске сестре у Служби поливалентне патронаже Дома здравља Крушевац – 1 извршулац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена виша медицинска школа или висока школа струковних студија  VI степен стручне спреме,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

3. Лабораторијског техничара за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 3  месеца за рад на пословима лабораторијског техничара и Одељењу лабораторијске дијагностике Дома здравља Крушевац – 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски техничар  IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

4. Возача за пријем у радни однос   на одређено време због повећаног обима посла,  у трајању до 3 месеца,   за рад на пословима возача санитетског возила у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза    Дома здравља Крушева     - 2 извршиоца.

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове- III степен стручне спреме,  КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије.

Кандидати достављају:

За радно место под редним бројем 1,2 и 3.:
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору
 • изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву и да се против њих не  води кривични поступак;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;

За радно место под редним бројем 3 .
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију возачке дозволе
 • изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву и да се против њих не  води кривични поступак;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Пријавe на  оглас подносе се у року од 8 дана од дана објављивања овог огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим мр сц. мед. др Весна Стевић Гајић спец. опште мед.
Са подацима од: 21.07.2016.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлука в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД
расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог (дуже боловање) за потребе Службе за патохистологију и цитологију,

ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа: Средња медицинска школа одговарајућег смера, (IV степен стручне спреме), положен стручни испит;

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 22.07.2016. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера, 
 • оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас) -
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 21.07.2016.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 7555 од 15.07.2016. год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Општа болница Ужице


1. Медицинска сестра техничар општи смер.......................................................1 извршилац

ОЈ Општа болница Пријепоље

1. Медицинска сестра техничар општи смер ..................................................... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинске сестре општег смера -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа одговарајућег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију стручног испита
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић  
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр од .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Општа болница Пријепоље


1. Доктор медицине........................................................................................... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 21.07.2016.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-434/1
21.07.2016. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.5-434  од 21.07.2016. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује                                         

ОГЛАС

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  у трајању до 6 (шест)  месеци због повећаног обима посла и то:

Под тачком 1. - 3 (три)  медицинске сестре – техничара за рад у  Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здрава Краљево у Краљеву;  
Под тачком   2.  - 1 ( једне) медицинске сестре- техничара за рад у Служби за кућно лечење и негу, Дома здрава Краљево у Краљеву;
Под тачком  3. -  1 ( једне ) патронажне сестре за рад у Служби за поливалентну патронажу, Дома здравља Краљево у Краљеву;
Под тачком   4. -  1 ( једне ) медицинске сестре – техничара у Служби за здравствену заштиту одраслих становника , Дома здравља Краљево у Краљеву;
Под тачком  5. - 1 ( једног ) дипломираног психолога за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, Дома  здравља  Краљево у Краљеву;

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Под тачком 1 - Виша или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит
Под тачком 2 - Виша или средња мед. школа општег смера и положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије
Под тачком 3 - Виша мед.школа општег или гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије
Под тачком 4  - Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит
Под тачком  5 - Филозофски факултет група за психологију и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном   факултету -школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију возачке дозволе за  радна места под тачком 2 и 3 ;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштитеДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-433/1
21.07.2016. године

КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.5-433 од  21.07.2016 . године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос  на одређено време ради замене запослених медицинских сестара које користе породиљско боловање и породиљско одсуство  и то:

Под тачком 1. - 2 ( две )  медицинске сестре – техничара за рад у  Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здрава Краљево у Краљеву; 

Под тачком  2.  -  1 ( једне ) патронажне сестре за рад у Служби за поливалентну патронажу, Дома здравља Краљево у Краљеву;

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Под тачком 1 - Виша или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит
Под тачком 2 - Виша мед.школа општег или гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију возачке дозволе за  радно место под тачком 2  ;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер   менаџмента у систему здравствене заштите
Са подацима од: 21.07.2016.
Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг
На основу члана 21. Статута  Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг и Одлуке директора бр.392-2/16 od 19.07.2016. године, Дом здравља Сврљиг расписујe

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време од 2-  (две ) године са пуним радним временом


1. Доктор медицине .........1 извршиоца, за рад на одређено време у трајању од 2 – ( две ) године ,  са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслих,

УСЛОВИ за заснивање радног односа:
 • VII степен стручне спреме-завршен медицински факултет
 • обављен стаж и положен стручни испит
 • радно искуство од најмање 3. године на пословима доктора медицине после положеног стручног испита

ПОСЕБНИ услови:
 • положен возачки испит Б категорије
 • познавање рада на рачунару

Карактеристике радног места
 • рад у 2 смене
 • рад на терену у кућним условима
 • рад на пословима кућне неге и палијативног збрињавања  болесних лица и особа са инвалидитетом

Пријаве на оглас се могу поднети лично сваког радног дана од 0700-1400 часова или послати препорученом пошиљком на адресу Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ 18360 Сврљиг, Хаџићева 40 са назнаком „ За оглас „.

Уз пријаву са доказима о испуњености услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету
 • оверена фотокопија потврде о положеном стручном испиту
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита
 • фотокопија возачке дозволе

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање-организационе јединице Сврљиг.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Директор ДЗ-а
Будимовић др Драган
Са подацима од: 20.07.2016.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци
Број: 2535
Датум: 19.07.2016.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) и одлуке директора бр. 2534 од дана 19.07.2016. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


а) На одређено време  на период од 1 месеца због повећаног обима послова,  на пословима:

АДМИНИСТРАТИВНИ  РАДНИК  НА  ПРИЈЕМНОМ  ОДЕЉЕЊУ

УСЛОВИ:     
 • IV степен стручне спреме
 • завршена гимназија или средња економска школа
 • једна година радног искуства

ОПИС ПОСЛОВА:
 • прима, сређује и чува упуте болесника и другу медицинску документацију
 • води регистарску књигу стационарних болесника
 • води књигу страних држављана који се лече у Установи и о томе извештава надлежни орган
 • прима медицинску документацију и комплетира је на основу које позива болеснике на лечење уз сагласност директора или другог лекара којег он овласти
 • прима пошту и води кореспонденцију са болесницима који треба да дођу на лечење
 • води бригу о могућностима за смештај болесника
 • отвара историје болести (матични лист болесника),издаје одговарајуће потврде болесницима о времену проведеном на лечењу,
 • свакодневно води бројно стање болесника,
 • ради и друге послове  из делокруга свога рада  по налогу начелника службе,
 • обавља и друге послове по налогу директора Болнице,
 • за свој рад одговоран је начелнику службе.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директорица:
Проф. др Нада Наумовић
Са подацима од: 20.07.2016.
Здравствени центар Књажевац
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
БРОЈ:4334
ДАТУМ:11.07.2016.
КЊАЖЕВАЦ

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.01/15), а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Књажевац за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Изменама Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2013.годину бр.112-01-01049/2013-02 od 11.07.2013.године, закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-10409/2015 од 05.10.2015.године, обавештењем Министарства здравља РС број 112-01-1020/2015-02 од 08.10.2015, и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа број 4326 од 08.07.2016.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пробним радом у трајању од 3 месецa, са пуним радним временом за следеће радно место:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – VII- с.с.с.1 (један) извршилац

Опис послова: обавља послове за које је оспособљен-а; врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским амбулантама и здравственим амбулантама службе опште медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију и прати ефекат  дејства, спроводи здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

II
Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе из области здравствене заштите:
 • завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме, доктор медицине;
 • положен стручни испит;
 • поседовање дозволе/лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.
 • радно искуство у струци – минимум 3 месеца (подразумева рад у радном односу након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
 • возачка дозвола за управљање моторним возилима «Б» категорије.

III
Критеријуми за избор кандидата иапуњавају услове из течке II су:

III
 1. просечна оцена током студија - максимално 20 бодова
 2. дужина студирања - максимално 20 бодова
 3. дужина чекања на запослење (након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите) - максимално  5 бодова
 4. радно искуство стечено у ЗЦ Књажевац - максимално 10 бодова - подразумева рад у радном односу након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 5. оцена рада у ЗЦ Књажевац - подразумева оцену коју даје начелни, односно шеф службе за рад у радном односу у ЗЦ Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)           - максимално 15 бодова
 6. оцена на разговору - максимално 30 бодова

IV
За посао из тачке I огласа, заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 1. диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету;
 2. уверење о положеном стручном испиту
 3. дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 4. извода из матичне књиге рођених;
 5. извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 6. уверење о држављанству;
 7. фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 8. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак;
 9. фотокопију радне књижице;
 10. фотокопије уговора о раду као доказ радног искуства (подразумева рад у радном односу након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
 11. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.
 12. фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије

V
Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре потписивања Уговора о раду биће дужан да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,
 • уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.

VI
Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата, исте рангирати  на основу критеријума из тачке III подтачка 1. до.4 ове одлуке a примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке III подтачке 5 ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат радио по основу радног односа након положеног стручног испита.

Кандидати који су се јавили на оглас, испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани на разговор. О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова  које кандидат добије на разговору.

VII
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

VIII
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавања,  на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место лекара“.

В.д. директора ЗЦ Књажевац
Др Ивица Ракић
Са подацима од: 20.07.2016.
Са подацима од: 20.07.2016.
Дом здравља Суботица
Број:01-3562
Дана:20.07.2016.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Суботица бр. 01-457 од 19.02.2015 године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2015. годину бр. 112-01-520/2015-02 од 08.07.2015. године,  директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене запослених на дужем одсуству због боловања, породиљског одсуства или неплаћеног одсуства са пуним радним временом, следећих кадрова:
а) доктор медицине - 1 извршилац,
б) медицинска сестра – 2 извршиоца,

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-6386 oд 30.12.2015. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I)  под  а) су:
 • VII степен стручне спреме,
 • Завршен Медицински факултет и стечено звање доктор медицине,
 • положен стручни испит и
 • лиценца.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I)  под  б) су:
 • IV степен стручне спреме,
 • Завршена  средња медицинска школа  и стечено звање  медицинска сестра,
 • положен стручни испит и
 • лиценца.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту за здравствене раднике; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица,    24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 20.07.2016.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“
БАЧКА ТОПОЛА
БРОЈ: 01-1237-1
ДАНА: 20.07.2016. године

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола и потписаног Прогокола о сарадњи број 01.991 од 2.06.2015. године, Директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

1. Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патроnажу – замена за време специјализације -  1 извршилаца

2. Доктор медицине специјалиста педијатрије у Службу за здравствену заштиту деце и школске деце– због повећаног  обима посла

III
Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:
 • Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.
 • Доктор медицине специјалиста педијатрије завршен медицински факултет, завршена специјализација из педијатрије  VII2 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

Доктор медицине обавља послове из домена здравствене заштите за коју је оспособљен редовним школовањем и другим видовима едукације из области своје струке, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осибураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика и настанка болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који су утврђени као правом из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и ускађује мишљење и предлоге за наставак лечења осиураног лица, указује хитну медицинску помоћ.

IV
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:
 • доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету,  и   уверење о положеном стручном испиту
 • доктор медицине специјалиста педијатрије диплома о завршеном Медицинском факултету, диплома о завршеној специјализацији из педијатрије,  и   уверење о положеном стручном испиту

У пријави обавезно назначите за које радно место конкуришете.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

V
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VI
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за одношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/773-122
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 20.07.2016.
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015)  и одлуке директора Института бр. 3114/1 од 11.07.2016. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за правне послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
на одређено време, до две године, због повећаног обима посла,
са пуним радним временом
1 извршилац


Опис послова и радних задатака: Обједињава план јавних набавки и сачињава предлог плана који се подноси Управном одбору на усвајање. Обавља послове израде нацрта финансијских докумената и анализа који су везани за обављање јавних набавки. Учествује у изради и примени општих аката из економско-финансијске области, врши истраживање тржишта набавке. Евидентирање и анализирање извора набавке. Израђује план набавке у сарадњи са запосленима у Центру за који се врши набавка (на годишњем нивоу). Спроводи поступак набавке према Закону о јавним набавкама. Врши наручивање и уговарање набавки материјалних средстава и услуга. Прати извршење рокова испоруке. Комплетира и контролише улазну документацију, води дневну евиденцију о спроведеним јавним набавкама. Анализира резултате јавних набавки и предлаже мере за њихово побољшање. Прати и примењује законске прописе из области јавних набавки. У сарадњи са представницима организационих целина за које се спроводи поступак јавних набавки ради на  изради предлога годишњег плана јавних набавки за организационе целине за које обавља ове послове. Ради на изради финансијских планова и анализа. Сачињава предлоге аката из области јавних набавки. Врши истраживање тржишта набавке. Сачињава текст огласа о јавној набавци и процењује вредност конкретне јавне набавке. Води поступак јавне нaбавке и сачињава записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, одлуку о додели уговора као и др. одлуке које се односе на спровођење поступка јавне набавке. Сачињава коначан текст уговора са понуђачем и прати извршење рокова испоруке уз контролу квалитета испоручених добара и пружених услуга, односно изведених радова. У сарадњи са запосленим одговорним за набавку центра за који се спроводи поступак јавне набавке прати стање залиха. Комплетира и контролише улазну документацију. Учествује у изради калкулације цена за набавке у којој се Институт појављује као понуђач. Анализира резултате пословања, кретање цена услуга на тржишту  и предлаже мере за ефикасније економско пословање. Прати и примењује законске прописе из области јавних набавку. Обавља и друге послове из делокруга рада  Одељења по налогу начелника Службе. За свој рад непосредно одговара шефу Одељења и начелнику Службе.

Услови:
 • дипломирани eкономиста или дипломирани правник
 • положен испит за службеника за јавне набавке
 • познавање рада на рачунару (рад са текст процесором)
 • познавање једног светског језика
 • 3 године радног искуства на истим или сличним пословима
 • организационе способности

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs
или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,
11000 Београд
са назнаком: ЗА КОНКУРС – Јавне набавке


Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
Са подацима од: 19.07.2016.
Општа болница Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(„Сл. Гласник РС“ 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Jедног (1) медицинског техничара-сестру за рад у Служби ортопедије Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка, у складу са чл.37. став 4. тачка 1. Закона о раду;

Опис послова за радно место под 1: Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради  ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководоца

Услови за радно место под  1:  Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац
Др Данко Николић, специјалиста урологије
Са подацима од: 19.07.2016.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Дана: 19.07. 2016.
Апатин

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин a у вези са Кадровским планом за Дом здравља   Апатин за 2013. годину број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године ; сагласности Комисије Министарства здравља РС број: 112-01-424/2016-02  и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-303/16. од 19.07.2016. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Поливалентна патронажна сестра-техничар – 1 (један) извршилац са пуним радним временом , на одређено време у трајању до две године због повећаног обима посла у Поливалентној патронажној служби Дома здравља Апатин

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству.  

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на огласној табли и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 27.07..2016. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 19.07.2016.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Број: 583/II
Датум: 07.07.2016. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

Медицинска сестра-техничар, на одређено време по основу замене привремено  одсутног  радника, 1  извршилац, са пуним радним временом.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова: Виша или средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, уверење о положеном стручном испиту.  

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

ДИРЕКТОР
Др Мирјана Бошковић
Број: 614/II
Датум: 13.07.2016. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

Виши радни терапеут
, на одређено време по основу замене привремено  одсутног  радника, 1  извршилац, са пуним радним временом.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова: Виша медицинска школа, одсек радне терапије, положен стручни испит, лиценца за рад.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, уверење о положеном стручном испиту.  

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

ДИРЕКТОР
Др Мирјана Бошковић
Са подацима од: 19.07.2016.
Општа болница Пирот
ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ
Број: 03-1884/Р
15.07.2016.год.

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1883/Р  од  15.07.2016. године  расписује се:  

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом за радна места


1. Доктор медицине:

за рад у Служби за радиолошку дијагностику- 1извршилац и
за рад на Одељењу оториноларингологије- 1 извршилац

Потребни услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме и  положен стручни испит.    

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

1. Медицинска сестра, техничар- општи смер:
за рад у Служби опште хирургије- 1извршилац и
за рад у Служби интерне медицине- 1 извршилац

Потребни услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа –општи смер, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
 • фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

3. Педијатријска сестра

за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом- 1 извршилац

Потребни услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове завршена средња медицинска школа – образовни профил педијатријска сестра, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
 • фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 15.07.2016.године (до 23.07.2016.године)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић
Са подацима од: 19.07.2016.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш
Српских јунака бр.2
18205 Нишка Бања
Број:03- 9407/2
Датум: 18.07.2016. године

На основу члана 18. и 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш  члана 131. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр.107/2005,72/2009-др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др закон и 93/2014) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

ПОНИШТАВА СЕ

ЈАВНИ ОГЛАС бр.03-8491/2 од 05.07.2016. године

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Поништава  се  оглас за пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла,   за следеће послове:

РЕНТГЕН ТЕХНИЧАР........................................................................1  извршилац

Опис послова:
 • Ради на радиографским снимањима болесника;
 • Ради на обради филмова у комори;
 • Помаже радиологу при радиоскопији;
 • Одговоран је за квалитет свог рада;
 • Води рачуна о хигијенско-техничкој исправности РО кабинета;
 • Ради и друге послове из делокруга рада РО кабинета по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања и лекара специјалисте;
 • За свој рад непосредно одговара дирекотру Института, помоћнику директора за медицинска питања.

Институт за лечење и рехабилтиацију“Нишка Бања“ Ниш  је 05.07.2016 године објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време за једног  Рентген техничара. С обзиром да нико од пријављених кандидата не испуњава услове за рад на наведеном радном месту то се објављени  оглас  за наведено радно место поништава и ставља ван снаге.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 19.07.2016.
Са подацима од: 19.07.2016.
Специјална болница Сокобања
На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1792/1 од 13.07.2016. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради у трајању од 3 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

1. физиотерапеута ........................................... 5 извршиоца.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • виша или средња стручна спрема (физиотерапеут/физиотерапеутски техничар), VI или IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за своје звање.

III
Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • кратку биографију.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

В.Д. ДИРЕКТОРА,
др Весна Милановић
На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1792/1 од 13.07.2016. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради у трајању од 3 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

1. медицинске сестре ........................................... 5 извршиоца.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • виша или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за своје звање.

III
Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • кратку биографију.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

В.Д. ДИРЕКТОРА,
др Весна Милановић
Са подацима од: 19.07.2016.
Општа болница Суботица
Број : 01 – 1/1565
Дана : 19.07.2016. године

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године и тачке 6 Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО у складу са Одлуком владе о максималном броју и важећим кадровским кадровским планом за здравствену установу, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом због повећаног обима посла, у трајању најдуже до 5 месеци  и то:

а)  медицинска сестра – техничар – 3 (три)  извршиоца;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира  функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • обавља послове у сменском раду,
 • за свој рад одговара главној сестри - техничару службе - одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа,  
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе); 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII
Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX
Општа болница задржава право да поништи оглас за пријем у радни однос уколико РФЗО не укључи изабране кандидате – нове запослене у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО, у складу са тачком 6 Инструкције Министарства здравља РС.

X
Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 19.07.2016. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 19.07.2016.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 6035/2
Датум: 18. 07. 2016. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад са пуним радним временом, пробним радом од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 1. просечна оцена у средњој школи
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)
 3. оцена на разговору

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду доставља:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос за рад у зони зрачења пре склапања Уговора о раду доставља:
 • доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – ВМА и Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”), доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 медицинска сестра-техничар".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 6258/2
Датум: 18. 07. 2016. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-459/2016-02 од 30. 05. 2016. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5086/2016 од 27. 05. 2016. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 вишег радиолошког техничара за рад на неодређено време са радним искуством од најмање 12 месеци, пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за вишег радиолошког техничара су:
 • виша медицинска школа –  виши радиолошки техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 1. просечна оцена на студијама
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 3. оцена на разговору (интервју)

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – смер виши радиолошки техничар
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду морају доставити:
 • доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – ВМА и Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”); доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б и оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место вишег радиолошког техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 19.07.2016.
Са подацима од: 18.07.2016.
Дом здравља Житиште
Дом здравља Житиште
И.Л.Рибара 16
Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15) ,  расписује се

ОГЛАС
за послове

1. ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА


Број извршилаца :1.

Врста радног односа:радни однос на одређено време до 6 месеци

Радно време: пуно- 40 часова недељно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште
 1. Завршен фармацеутски факултет
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе
 4. Да је држављанин Републике Србије
 5. Да има возачку дозволу Б катеегорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија возачке дозволе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор
Китареску др Дојнел
Са подацима од: 18.07.2016.
Институт за неонатологију
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 1786/1 од 08.06.2016.  године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


Виши рачуновођа- ликвидатор- виша стручна спрема економског смера, до  повратка   привремено одсутног запосленог- један извршилац

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидат треба да испуњава и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа:
 • VI степен стручне спреме-Економиста за рачуноводство, финансије и банкарство
 • Познавање рада на рачунару
 • 2 године радног искуства на пословима наведене стручности

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи економске струке
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – ЦВ).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. неонатологија.рс.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 18.07.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел. бр: 2847-1
Датум: 06.07.2016. године

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке директора Института број 2847 од 06.07.2016. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС
за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 1 месеца.


1. Медицинска сестра-инструментарка у Одељењу операциних сала у Служби операционих сала и ендоскопске дијагностике и терапије Поликлинике на Клиници за дечју хирургију на неодређено време– Један (1) извршилац

Опис посла:
 • инструментира код хируршких захвата према програму рада
 • води бригу о инструментаријуму, апаратури и осталом прибору за оперативне захвате и њиховом одржавању (прање, дезинфекција, стерилизација и др.)
 • учествује у сменском раду
 • обавља и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговорна је начелнику, главној сестри Одељења и главној сестри Клинике

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, педијатријски или општи смер
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре-инструментарке у Одељењу операционих“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф. др Слободан Гребелдингер
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 2858-1
Датум: 06.07.2016. године

На основу Одлуке број 2858 од 06.07.2016. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос:


Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу неонатологије  Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за патологију одојчета Службе за одојче и мало дете Стационара Клинике за педијатрију на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 • Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 • Положен стручни испит 
 • Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:   - Пријава на оглас за пријем  у радни однос на неодређено време на послове___(навести назив).     

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 18.07.2016.
Општа болница Параћин
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Сл. Гласник РС» бр. 1/2015.) у складу са Кадровским планом за 2013. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом


1. Медицински техничар општег смера  на одређено време до 12 месеци, замена  за одсутног радника   -  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су: Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат мора да испуњава   психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

Опис посла: Стара се о нези и исхрани болесника на одељењу. Врши припрему болесника за визиту и присуствује визити. Помаже доктору приликом прегледа болесника. Прати болеснике приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије и примењује све медицинско-техничке дијагностичке и терапијске мере и поступке из домена своје струке по налогу надлежног доктора, као што су давање инјекција, укључивање инфузија и трансфузија, пласирање ив. канила, катетера, превијање, узимање узорка крви, Екг и остале медицинско-техничке мере и поступке. Учествује у спровођењу реанимације и санитетском транспорту пацијената и у санитетском возилу пружа медицинску помоћ и негу пацијенту из домена своје струке. Контролише виталне параметре болесника(мери температуру, пулс, крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убележава их у температурну листу.По налогу односи лабораторијски материјал  и доноси резултате у службу. Уредно води неопходну медицинску документацију у папирном и електронском облику. Стара се о стерилности инструмената.Врши припрему инструмената и другог медицинског материјала за стерилизацију.Обавештава доктора о променама у здравственом стању пацијента, проблемима и нежељеним и неповољним реакцијама пацијената на терапију, као и нежељеним догађајима на одељењу. У сарадњи са осталим сестрама спроводи здравствено-васпитни рад. Ради у специјалистичко-консултативној амбуланти, на пријему и отпусту пацијената. Стара се о хигијени просторија и опреме, редовној промени постељног рубља,о примени принципа асепсе и антисепсе у свакодневном раду са пацијентима.Одговоран је за поштовање кућног реда и поштовања времена предвиђеног за посете.У случају смртног исхода, превози пацијента до просторије за смештај умрлих лица и попуњава сву неопхдну документацију. Ради и друге послове из домена своје струке по налогу главног техничара одељења,службе и/или болнице, шефа одељења, начелника службе/сектора и директора Опште болнице За свој рад одговорна је главној сестри и руководиоцу одсека, одељења и службе.

2. Медицински техничар општег смера на одређено време до 6 месеци,  замена за одсутног радника – 2 извршиоца

Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит. Kандидат мора да испуњава   психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

Опис посла: Стара се о нези и исхрани болесника на одељењу. Врши припрему болесника за визиту и присуствује визити. Помаже доктору приликом прегледа болесника. Прати болеснике приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије и примењује све медицинско-техничке дијагностичке и терапијске мере и поступке из домена своје струке по налогу надлежног доктора, као што су давање инјекција, укључивање инфузија и трансфузија, пласирање ив. канила, катетера, превијање, узимање узорка крви, Екг и остале медицинско-техничке мере и поступке. Учествује у спровођењу реанимације и санитетском транспорту пацијената и у санитетском возилу пружа медицинску помоћ и негу пацијенту из домена своје струке. Контролише виталне параметре болесника(мери температуру, пулс, крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убележава их у температурну листу.По налогу односи лабораторијски материјал  и доноси резултате у службу. Уредно води неопходну медицинску документацију у папирном и електронском облику. Стара се о стерилности инструмената.Врши припрему инструмената и другог медицинског материјала за стерилизацију.Обавештава доктора о променама у здравственом стању пацијента, проблемима и нежељеним и неповољним реакцијама пацијената на терапију, као и нежељеним догађајима на одељењу. У сарадњи са осталим сестрама спроводи здравствено-васпитни рад. Ради у специјалистичко-консултативној амбуланти, на пријему и отпусту пацијената. Стара се о хигијени просторија и опреме, редовној промени постељног рубља,о примени принципа асепсе и антисепсе у свакодневном раду са пацијентима.Одговоран је за поштовање кућног реда и поштовања времена предвиђеног за посете.У случају смртног исхода, превози пацијента до просторије за смештај умрлих лица и попуњава сву неопхдну документацију. Ради и друге послове из домена своје струке по налогу главног техничара одељења,службе и/или болнице, шефа одељења, начелника службе/сектора и директора Опште болнице За свој рад одговорна је главној сестри и руководиоцу одсека, одељења и службе

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом  и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише
 • Извод из матичне књиге рођених и извод из метичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена)
 • Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа  и сведочанства за сва четири разреда
 • Потврду о положеном стручном   испиту
 • Фотокопију  радне књижице
 • Извод са евиденције Националне службе за запошљавање
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Оглас је објављен и на web сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

Директор
др Слађана Васић
Са подацима од: 18.07.2016.
Са подацима од: 18.07.2016.
Клинички центар Србије
На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр.10723 од 15.07.2016. године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу са Кадровским планом за Клинички центар Србије за 2015.годину Министарства здравља РС бр. 112-01-520/2015-02 од 07.04.2015. године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” 1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 3 МЕСЕЦА


1 ДИПЛОМИРАНИ ЛОГОПЕД ИЛИ МАСТЕР ЛОГОПЕД ЗА КЛИНИКУ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Општи услови: Завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова - смер логопед или мастер академске студије – смер логопед, положен стручни испит, познавање енглеског језика.

1 ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СЛУЖБУ ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

Општи услови: Завршен факултет из области информационих технологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова.

Заинтересовани кандидати уз пријаву у којој се обавезно наводи радно место за које се кандидат пријављује као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
 • кратка пословна биографија
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • оверена фотокопија дипломе о завршеним мастер студијама (за мастер логопеда)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за дипломираног логопеда или мастер логопеда)
 • фотокопија радне књижице (није обавезан документ)

Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин