Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 24.10.2014.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-6753
Датум: 24.10.2014.године
Врање

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр.36/2010), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013.годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, в.д.директор Здравственог центра Врање расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог због дужег боловања   (породиљско – нега детета)

1. Виши радиолошки техничар ..........................................1 извршилац,

У Служби за радиолошку дијагностику ОЈ Општа болница Врање,  на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са боловања.

Услови:
 • ВШС медицинска школа, смер радиолошки, VI степен стручне спреме,

2. Виши физиотерапеутски техничар ..................................1 извршилац,

У Служби за физикалну медицину и рехабилитацију ОЈ Општа болнца Врање, на  одређено време, због замене привремено одсутног, до његовог повратка са боловања.

Услови:
 • ВШС медицинска школа, смер физиотерапеутски, VI степен стручне спреме,

3. Медицинска сестра-техничар ..............................................1 извршилац,

У Служби за педијатрију ОЈ Општа болнца Врање, на  одређено време, због замене привремено одсутног, до његовог повратка са боловања.

Услови:
 • средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, IV степен стручне спреме,

Уз зехтев за заснивање радног односа приложити:  CV  (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног орага или Решење о упису у комору.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује в.д.директор Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за пријаву кандидата  је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1.  

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић  с.р.
Са подацима од: 24.10.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време за следеће послове:

Техничар III – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. лаб. или сан.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на фракционисању плазме, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

ријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 24.10.2014.
Са подацима од: 24.10.2014.
Са подацима од: 23.10.2014.
Са подацима од: 23.10.2014.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Број: 01-617/1-14
Дана: 23. 10. 2014.
Апатин

На основу одредаба  члана 4. Колективног уговора за Дом здравља Апатин у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2013. годину број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 617/14 од 23.10.2014. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине у ЗС Пригревица – 1 ( један) извршилац  са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства, а почев од 12.11.2014. године  до 29. 07. 2015. године.

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен медицински факултет и
 • Положен стручни испит
 • радно искуство на пословима доктора медицине у трајању од најмање 1 године

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе, доказ о положеном стручном испиту, потврда о радном искуству, оверена копија лиценце/решења о упису у именик лекарске коморе Србије,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на огласној табли и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 31.10.2014. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор,
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 22.10.2014.
Здравствени центар "Студеница" Краљево
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА
Број: 6-1131/1
17.10.2014.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 36/2010) и Одлуке директора Здравственог центра "Студеница" Краљево бр.6-1131 од 17.10.2014.године,  расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом :
 • једног (1) доктора медицине у Служби за интерну медицину,
 • једног (1) доктора медицине у Служби за хирургију,
 • једног (1)  доктора медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати који се јављају на оглас под тачкама 1,2 и 3 морају испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра "Студеница" Краљево и то:
 • завршен медицински факултет
 • положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише;
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме );
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарсва здравља РС.

Избор кандидата ће се извршити на основу утврђених критеријума:
 • просечна оцена студирања,
 • дужина студирања, 
 • време протекло од положеног стручног испита,
 • мишљење комисије за избор кандидата.

По извршеном бодовању формираће се прелиминарна ранг листа са које првих десет кандидата улази у ужи избор, након чега ће се донети  коначна одлука.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Здравствени центар "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци.мед.др Звонимир Веселиновић
Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-4382
Дана:22.10.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
(НАСТАВАК ПОСТУПКА ПО ОГЛАСУ БРОЈ 01-4928 од 02.12.2013)

I
(1.) Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова: доктор медицине  - 5 извршилаца  

(2.) Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, следећих кадрова: медицинска сестра - техничар, са пуним радним временом -  6 извршилаца.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.)  доктор медицине су:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (2.)  Медицинска сестра - техничар  су:
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.
Кандидати који су поднели пријаве на Оглас за пријем у радни однос  број 01-4928 од 02.12.2013. који је објављен 02.12.2013 – доктори медицине и медицинске сестре (оглас за пријем у радни однос на неодређено време)  поново подносе пријаве, без документације, ако исту нису преузели из Дома здравља. Њихове пријаве на оглас узеће се у разматрање приликом доношења одлуке о заснивању радног односа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља "Др Симо Милошевић" Чукарица
Дана 22.10.2014 објављује се оглас

1. Стручни сарадник за правне послове -1 извршилац, на одређено време, ради замене раднице на боловању.

Услови:
 1. завршен Правни факултет ,
 2. VII 1 степен стручне спреме ,
 3. радно искуство у јавним набавкама
 4. Познавање рада на рачунару ( основни пакет МS Office i Windows окружење)

Заинтересовани кандидати подносе :
 • Пријаву на оглас са кратком бијографијом,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • фотокопију личне карте,
 • уверење о држављанству
 • доказ о радном искуству у јавним набавкама и
 • доказ о познавању рада на рачунару (курс или оцена у току школовања)

Оглас траје 8 дана од дана објављивања огласа на сајту министарства здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, у листу "Данас - додатак Послови" и на сајту infostud

Као доказ о испуњавању услова огласа потребно је да се приложе фотокопије одговарајуће документације.

Неблаговремене и непотпуне молбе се неће узимати у разматрање.

Молбе се предају путем поште или на архиви Дома здравља, Пожешка бр 82. III спрат, соба бр. 15 од 07:00 - 15:00

Сва обавештења о избору кандидата биће објављени на сајту дома здравља Чукарица.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.
Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља Жабаљ
Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66
Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net
ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 1106
Дана: 21.10.2014.

На основу одлуке директора Дома здравља Жабаљ бр.1105 од 20.10.2014. године, Дом здравља Жабаљ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. ТЕХНИЧКИ РАДНИК (ДОМАР-КУЋНИ МАЈСТОР) на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  IV или III степен стручне спреме, завршена школа за к.в. раднике електро, металске или грађевинске струке.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи

Пријаве слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 14,00 часова, са назнаком: „Пријава на оглас за техничког радника (домар-кућни мајстор)“.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Благојевић др Душан

Са подацима од: 22.10.2014.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине, специјалисте гинекологије и акушерства.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:
 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 2. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 22.10.2014.
Са подацима од: 21.10.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1703
Дана: 16.10.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених и то :

а) медицинска сестра-техничар у смени у Одељењу за продужено лечење, негу и палијативну негу – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира  функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • обавља послове у сменском раду,
 • за свој рад одговара главној сестри - техничару одељења.

б)  лабораторијски техничар у Служби за лабораторијску дијагностику – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • преузима и узима биолошки материјал стационарних болесника и амбулантних болесника,
 • преузима, разврстава и врши регистрацију биолошког материјала,
 • припрема биолошки материјал за рад,
 • ради одређене фазе, односно одређене лабораторијске анализе из области хематологије и хемостазе, биохемије, имунологије, имунохемије, серологије и токсикологије,
 • води рачуна о адекватном одлагању биолошког материјала,
 • брине о одржавању разних анализатора, апарата, аутоматских пипета, фрижидера, замрзивача, водених купатила, микроскопа и других апарата  према распореду,
 • врши дезинфекцију радних површина,
 • одговоран је за хигијену радне просторије,
 • одговоран је за инвентарске предмете,
 • учествује у едукацију лабораторијских техничара на приправничком стажу и ученика средње медицинске школе на практичној едукацији,
 • присуствује стручним колегијумима у служби и стручним састанцима на нивоу болнице,
 • придржава се мера заштите на раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • води медицинску документацију, статистичке и дневне  извештаје, 
 • за свој рад одговара главном лабораторијском техничару службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.б. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа лабораторијског смера, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 16.10.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 21.10.2014.
Са подацима од: 21.10.2014.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 4154/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 4154  од 20.10.2014. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време   до повратка привремено одсутне запослене са боловања


1. Референт за обрачун зарада и услуга..................................................1 извршилац

1. Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу   економску школу или гимназију и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном приправничком испиту

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 21.10.2014. ГОДИНЕ
(до 28.10.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 21.10.2014.
Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци
БРОЈ: 1224
ДАНА: 20.10.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (,,Службени гласник Р.С. “ број 36/2010 и 42/2010), члана 6.  Колективног уговора  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 271. од 03.06.2011.године и члана 18.  Статута  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године , расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос медицинске сестре- техничара на одређено време ради замене привремено одсутне запослене у Служби за здравствену заштиту одраслих са здравственим станицама и амбулантама Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци

Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова:
 • оверену фотокопију дипломе ,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију Лиценце  ,
 • потврду о радном искуству на истим пословима,
 • краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана од дана објављивања, почев од 21.10.2014.године.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља .

Контакт телефон: 022-436-266

Пријаве достављати на адресу:

Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
кадровској служби
Улица Јове Негушевић 5-7

22410 Пећинци

или лично доставити у  Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

В.Д. ДИРЕКТОРА
др Дубравка Цветковић Мићић
спец.интерне медицине
Са подацима од: 20.10.2014.
Завод за јавно здравље Чачак
Број: 3905
Датум: 17.10.2014.г.

На основу чл.37. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гл.РС“ број 36/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14), ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК

РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа на пословима:
РЕФЕРЕНТ  ФАКТУРИСАЊА И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА  у Одељењу за економско финансијске послове

Радни однос се заснива на одређено време  због повећаног обима посла (повећан обим послова наплате потраживања, као и послова фактурисања), у трајању од три месеца.

Број извршилаца: 1

Радно време: пуно радно време.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и друге услове:

УСЛОВИ: - виша школа економског или финансијског смера (VI1), положен возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на рачунару.

Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа: извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној одговарајућој школи(оверена фотокопија); доказ о познавању рада на рачунару- сертификат ако поседује, а уколико не поседује провера се врши непосредно код послодавца и фотокопија возачке дозволе.

Поред напред наведеног, кандидати достављају и кратку биографију.

РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ОГЛАС  је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање.   

Пријаве слати поштом на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра бр.I бр.8.          

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеб сајту Министарства здравља.

Објављено на огласној табли Националне
службе за запошљавање дана 20.10.2014.г.

ВД директор,
др Ана Мишовић
Са подацима од: 20.10.2014.
Институт за ортопедско - хируршке болести "Бањица"
На основу одлуке Управног одбора расписује се:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

Услови- завршен медицински факултет, специјализацијa из ортопедске хирургије и трауматологије, десет година специјалистичког стажа у струци по положеном специјалистичком испиту, научно звање магистара или доктора медицинских наука, или завршен економски факултет и специјализацијa из области менаџмента у здравству или завршен правни факултет и специјализацијa из области менаџмента у здравству, десет година радног стажа на пословима руковођења у здравственој делатности и звање доктора наука.

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:
 • доказ о стручној спреми: оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; потврда о положеном специјалистичком испиту за лица медицинске струке; доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за лица немедицинске струке;
 • доказ о радном искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • биографију, са адресом и контакт телефоном
 • предлог Плана рада и развоја Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ за мандатни период од 4 године.

Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

Пријаве слати на адресу: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Београд, Михаила Аврамовића 28, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Доц. др. Драган Јечменица
Са подацима од: 20.10.2014.
Са подацима од: 17.10.2014.
Завод за здравствену заштиту студената Београд
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС бр 36/10, 42/10 и 46/13), тачке 6. Кадровског плана Министарства здравља за Завод за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од11.04.2013.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број 112-2576/2014 од 25.03.2014. године, чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, на основу указане потребе, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу и Одлуке директора Завода дел. бр. 4866 од 15.10.2014. године

Расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

1. Специјалиста психијатрије/неуропсихијатрије - 1 извршиоца

Услови:
 • Медицински факултет, специјализација из психјатрије/неуропсихијатрије,VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит

Опис послова: према Правилнику о унутрашљој организацији и систематизацији радних места у Заводу

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
 • Oверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту
 • Оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС.

Пријаве се подносе на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, са назнаком „за оглас“ .

Пријаве је могуће послати и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Е-маil: zzzzstudenata @sezampro.rs

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.
Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Др Дубравка Миљуш
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС бр 36/10, 42/10 и 46/13), тачке 6. Кадровског плана Министарства здравља за Завод за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од11.04.2013.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број 112-2576/2014 од 25.03.2014. године, чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, на основу указане потребе, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу и Одлуке директора дел. бр. 4865 од 15.10.2014. године

Расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време, до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом


1. Зубни техничар – 1 извршилац

Услови:
 • Средња медицинска школа-смер зубни техничар, положен стручни испит

Опис послова: према Правилнику о унутрашљој организацији и систематизацији радних места у Заводу

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
 • Oверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Доказ о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, са назнаком „за оглас“ .

Пријаве је могуће послати и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Е-маil: zzzzstudenata @sezampro.rs

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Др Дубравка Миљуш
Са подацима од: 17.10.2014.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом,  ради замене одсутног запосленог ради дужег боловања (трудничко/породиљско), за потребе Клинике за медикалну онкологију и Службе радиотерапије

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
 • Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 20.10.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог ради дужег боловања (трудничко/породиљско), за потребе Службе радиолошке дијагностике

ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА – 1 извршилац,

Услови за заснивање радног односа:
 • Виша медицинска школа одговарајућег смера (VI степен стручне спреме), положег стручни испит;

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 20.10.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 17.10.2014.
Са подацима од: 17.10.2014.
Са подацима од: 16.10.2014.
Дом здравља Кучево
Дел.бр. 1663
Датум: 14.10.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Кучево, одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр.1662  од  14.10.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
расписује оглас за пријем у радни однос

1. медицински техничар на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом Извршилац…….1

УСЛОВИ:
 • завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера,
 • положен стручни испит

Потребна документација: Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,  извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци).

2. технички секретар и архивар на одређено време  због повећаног обима посла  са пуним радним временом Извршилац 1

УСЛОВИ:
 • завршена средња  школа – IV степен ,економски смер, гимназија
 • сертификовано знање рада на рачунару

Потребна документација:Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,  извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Кучево  ул. Жике Поповића 48  са назнаком ,,Пријава на оглас за радно место_______________под редним бројем______,,

В.д.директор ДЗ Кучево
Др Петар Радак
Са подацима од: 16.10.2014.
Дом здравља Ваљево
Дом здравља Ваљево
Улица Железничка 12 Ваљево
Тел.  014-3150050
Датум:15.10.2014.г

На основу члана 23. Статута Дома здравља Ваљево ,члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија , члана 10. и 11.Правилника о раду, и одлуке директора Дома здравља Ваљево о расписивању огласа број ДЗ -01-2226 од 15.10.2014.године, директор Дома здравља Ваљево објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос једног извршиоца - стоматолошке сестре техничара, за рад у Служби стоматологије

Дома здравља Ваљево, на одређено време, због повећаног обима посла, до  6 месеци, са пуним радним временом.

Услови: IV ссс, стоматолошка сестра техничар , положен стручни испит, лиценца за рад.

Потребна документација:
 • оверена фотокопија  дипломе о завршеној школи,
 • оверена фотокопија уверења  о положеном стручном испиту,
 • фотокопија лиценце или Решења о упису у Комору

Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од дана објављивања у лист Послови.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаве слати на адресу :
Дом здравља Ваљево ,
Улица Железничка 12
14000 Ваљево

Дом здравља Ваљево
Др Миливоје Симовић, директор
Са подацима од: 16.10.2014.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 02/6-2102
Дана, 14.10.2014.године

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 36/2010, 46/2013, 74/2013, 97/2013 и 37/2014), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 02/6-2101 од 14.10.2014.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем одсуству, до повратка на рад одсутног запосленог са дужег одсуства, са пуним радним временом, за следеће послове:

ДОКТОР СТОМАТОЛОГ - 1 извршилац у Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих

Опис послова:
а) Обављање зубно лекарског прегледа у установи а по потреби и у стану болесника;
б) Обављање контролног зубно лекарског прегледа;
ц) Систематски и серијски зубно лекарски преглед; уношење свих података и налаза у картон у рубрику за систематске прегледе; планирање евентуалне санације;
ч) Импрегнација и флуоризација зуба по сеанси; уношење података у картон болесника са саветом детету или родитељу;
ћ) Уклањање каменца и меких наслага са зуба и уношење података у картон болесника;
д) Указивање прве помоћи; уношење свих података о извршеној интервенцији у картон болесника као и усменим, а по потреби и писменим саветима о даљем току лечења;
џ) Рентгенографија зуба и читање снимака, уз евентуални писмени извештај и уношење података у здравствени картон;
ђ) Испитивање виталитета зуба;
е) Лечење меких делова;
ф) Пломбирање зуба;
г) Вађење зуба;
х) Мање хируршке интервенције;  
и) Протетски радови;
ј) По потреби упућивање пацијената на друге консултативне специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе или на стационарно лечење; отварање боловања код активних осигураника, издавање извештаја о привременој неспособности за рад, рецепата за лекове и налога за инекције, налога за израду протетских радова и свакодневна контрола стерилизације инструмената и другог материјала потребног за рад стоматолошке амбуланте;
к) Здравствено васпитни рад као облик унапређивања стања зуба и опште здравственог стања становништва свих узраста током самог зубно лекарског прегледа и лечења као и у виду вештачења;
л) Обављање по потреби судско-медицинског вештачења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • завршен стоматолошки факултет - VII-1 степен стручне спреме;
 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршен стоматолошки факултет - VII-1 степен стручне спреме;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Доктор стоматолог у Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 16.10.2014.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
насеље Озрен бб
18230 Сокобања
расписује

ОГЛАС
за пријем у  радни  однос  на одређено време ради замене радника на боловању , са пуним радним временом

1. ДВЕ  МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ -ТЕХНИЧАРА (ОПШТИ СМЕР)

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме-општи смер
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад у струци

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - IV степен стручне спреме -медицинска сестра-техничар-општи смер
 • Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци

Изабрани кндидат је обавезан, да, пре потписивања уговора о раду , достави позитивну туберкулинску - манту пробу.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас" или лично у просторијама Болнице.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"
Прим.др Драгослав Анђелковић
Са подацима од: 16.10.2014.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 7541
16.10.2014.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 36/10 и 42/10)  у складу са Кадровским планом за ЗЦЗ за 2013.годину бр.112-11-00550/2013-01, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

 1. Једне медицинске сестре-техничара на одређено време за рад у служби за инфективне и кожне болести. до повратка раднице са боловања,
 2. Једног аутомеханичара-возача на одређено време од 3 месеца због повећаног обима посла,
 3. Једног чистача на одређено време од 3 месеца због повећаног обима посла, за рад у Одсеку за одржавање хигије у Дому здравља,
 4. Једног помоћног радника у кухињи на одређено време од 3 месеца због повећаног обима посла,
 5. Три помоћника ложача на одређено време од 3 месеца због повећаног обима посла.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под редним бројем 1: IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

Под редним бројем 2: III степен - завршена школа техничког смера, возачка дозвола Б категорије

Под редним бројем  3, 4 и5: I степен - завршена осмогодишња школа

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.
 • биографију са адресом, телефоном

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 15.10.2014.
Општа болница Пирот
ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ
Број: 03-2292/Р
13.10.2014.год.

На основу Одлуке директор Опште болнице Пирот број 03-2291/Р од 13.10.2014. год., расписује се:  

ОГЛАС

I
За пријем у радни однос на одређено време до повратка радника са боловања, са пуним радним временом за радно место – Медицинска сестра, техничар  у Служби ортопедије, Сектора за хируршке гране медицине - 1 извршилац.

Потребни услови:
 • Кандидати  морају имати IV степен стручне спреме, завршену Средњу медицинску школу-општи смер;
 • положен стручни испит;

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе потребну документацију :
 • доказ о стручној спреми (фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију сведочанства )
 • извод из матичне књиге рођених 
 • кратку биографију.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».

ОГЛАС ВАЖИ ОД 14.10.2014. ГОДИНЕ
(до 22.10.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДИРЕКТОР
др Горан Петровић
Са подацима од: 15.10.2014.
Дом здравља Димитровград
Република Србија
Дом здравља Димитровград
Број: 01-465
14.10.2014. године

На основу члана 37. става 3. („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05) и члана 7,8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе  („Службени гласник Републике Србије”, број 36/10 и 42/10), а у вези закључка Комисије Министарства здравља за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-1551/2014 од 14.02.2014. годинеДиректор Дома здравља Димитровград расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

Радно место: доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград.

Број извршилаца:  1.

Начин заснивања радног односа: на неодређено време

Радно време: пуно( 40 сати недељно).

Услови: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, положен стручни испит.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Извод из матичне књиге рођених.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ДИРЕКТОР
Др Бојан Давитков
Са подацима од: 15.10.2014.
Општа болница "др Радивој Симоновић" Сомбор
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, члана 10. Колективног уговора код Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор и одлуке директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа бр. 4.1.-2726 од 10. октобра 2014. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом:

I
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА или ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ – 1 извршилац, за обављање послова:

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ИНСТРУМЕНТАРКЕ на Одељењу за гинекологију и акушерство,  Служба за гинекологију и акушерство, до повратка запослене са боловања.

Приликом пријављавања на оглас, поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа IV степен стручне спреме - смер
 • медицинска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра
 • положен стручни испит за звање
 • медицинска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра, у складу са завршеним смером

Посебни услови:
 • рад у сменама
 • рад у операционој сали
 • рад у зони јонизујућег зрачења

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити:
 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи – смер
 • медицинска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање, у складу са завршеним смером
 • медицинска сестра-техничар или гинеколошко-акушерска сестра
 • уверење да је кандидат пријављен на евиденцију Националне службе за запошљавање – не старије од 7 дана од дана расписивања огласа
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
 • кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће бити одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу: Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, Сомбор, уз напомену „за оглас за медицинску/акушерску сестру-техничара“ или лично преко Службе протокола у згради бараке поред управне зграде – улаз од стране Хируршког блока – прва соба десно.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан
Са подацима од: 15.10.2014.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.167.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 15.10.2014.
Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула
Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ – Палилула, Београд
ул. Кнез Данилова бр.16

ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

на одређено време до повратка одсутног запосленог са дужег боловања (трудничко/породиљско)

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

ЈЕДАН ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

на одређено време до повратка одсутног запосленог са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, физиотерапеутски смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.

О резултатима огласа кандидати ће бити писмено обавештени.
Са подацима од: 14.10.2014.
Институт за ментално здравље - Београд
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр:
Дана 06.10.2014. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2010 и 42/2010.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 06.10.2014. године расписује

Јавни оглас
за пријем у радни однос:

1. На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног  радника (породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета), за послове;

ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ  - 1 извршилац
 • завршен Биолошки факултет, VII степен стручне спреме, смер молекуларни биолог и физиолог или општи смер,
 • положен стручни испит и
 • радно искуство из области цитогенетике

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас подносе:
 • диплому о завршеном факултету,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • доказ о радом искуству,
 • радну биографију,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:

Институт за ментално здравље, Београд, Палмотићева 37, са назнаком: ''За јавни оглас'' или се предају лично код пословног секретара.

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић-Тошевски
Са подацима од: 14.10.2014.
Општа болница Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010), члана 37. став 4. тачка 1.) Закона о раду, члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, директор Опште болнице Пожаревац расписује  

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 1. једног (1) медицинског техничара за фактурну службу за рад у  Општој болници Пожаревац а ради замене привремено одсутне запосленe  због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета са пуним радним временом
 2. једног (1)  фармацеутског техничара за рад у  Општој болници Пожаревац а ради замене привремено одсутне због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета са пуним радним временом
 3. једног (1)  лекара опште медицине за рад у  служба дијализе у Општој болници Пожаревац, а ради замене привремено одсутне запосленe  због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета са пуним радним временом  
 4. једног (1)  вишег физиотерапеута за рад у  служби физикалне медицине и рехабилитације у Општој болници Пожаревац, а ради замене привремено одсутне запосленe  због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета са пуним радним временом 
 5. једног (1) вишег радиолошког техничара за рад у  служби радиологије у Општој болници Пожаревац, а ради замене привремено одсутне запосленe  због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета са пуним радним временом  
 6. једног (1) медицинског техничара- сестре за рад у служби ортопедије  у  Општој болници Пожаревац, а ради замене привремено одсутне запосленe  због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета са пуним радним временом 
 7. једног (1)  лекара опште медицине за рад у  служби продужене неге у Општој болници Пожаревац, а ради замене привремено одсутне запосленe  због дужег боловања са пуним радним временом

Опис послова за радно место под бр.1: Врше електронско фактурисање обрачуна трошкова лечења лежећих болесника, проверава исправност медицинске документације ( здравствена књижица,упут, лекарски извештај,историју болести по формирању и сл.), сарађује са одговорним радницима одељења и социјалним радницима, а по потреби и са службама РФЗО, даје релевантне информације пацијентима у вези трошкова њиховог лечења,раде и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца

Опис послова за радно место под бр.2 : Стара се о лабораторијском прибору, вагама и другим инструментима; Стара се о чистоћи лабораторијског прибора, амбалаже и лекова; Води рачуна о правилном чувању лекова; Прима и издаје лекове по требовању; Издаје санитетски материјал, Води рачуна о роковима лекова и остале робе; Води потребну документацију;  одржава магацин за чување материјала за дијализу.

Опис послова за радно место под бр.3 и 7: Прегледа, обрађује, лечи  болеснике на одељењу и у амбуланти,обавља одређене интервенције и поступке,организује прикупљања лабораторијских идругих дијагностичких анализа неопходних за оцену здравственог стања и потребе специјалисте,пружа хитне медицинске услуге,заједно са тимом лекара одређене службе спроводи мере здравственог васпитања и просвећивања,води потребну документацију .

Опис послова за радно место под бр.4: Самостално изводи физотерапеутске послове по предлогу одговарајућих лекара, примена термо, електро, махно кинези и друге терапије, спровођење кинези реакциских мерења ради оцене успешности терапије, адаптирање, према потреби болесника, инвалидских колица и осталих ортопедских помагала, контрола извођења физотерапеутских поступака које обавља физиотерапеутски техничар код болесника, организација рада и обављање стручне административних послова на свом радном месту,учешће у здравственом одгоју и васпитању и у едукацији кадрова

Опис послова за радно место под бр.5: Обавља послове вишег радиолошког техничара, односно струковног медицинског радиолога, задужен-а је за ефикасну и функционалну организацију рада,обавља стандардна и специјална рентгенолошка снимања, нативно или уз примену контрасних средстава, врши прегледе на компјутеризованом томографу, самостално или уз специјалисту радиологије, асистира специјалисти радиологије код ултразвучних прегледа,врши припрему и позиционирање болесника за преглед,припрема потребни материјал за радиолошку дијагностику,  поставља интравенску канилу болеснику за апликацију контрасног средства,примењује анти шок терапију у случају појаве алергијске реакције код болесника, придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,  води евиденцију о број прегледа и утрошку материјала, води уредну медицинску документацију и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Опис послова за радно место под бр.6: Обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструмената за рад  исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради  ЕКГ-е

Услови за радна места под  1 и  6 :  Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Услови за радно место под бр. 2: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – фармацеутски техничар (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – фармацеутски техничар 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци).

Услови за радно место под бр. 3 и 7: Поред општих услова предвиђених законом и завршен медицински факултет (VII степен /мастер студије) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII степен/мастер студије); 3.оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 4.извод из МК рођених или оверена фотокопија(не старија од шест месеци)  Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Услови за радно место под бр. 4: Поред општих услова предвиђених законом и завршену вишу/струковну медицинску школу – смер виши физиотерапеут/ струковни физиотерапеут и положен стручни испит.  Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши/струковни физиoтерапеут (VI степен) 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Услови за радно место под бр. 5: Поред општих услова предвиђених законом и завршену вишу/струковну медицинску школу – смер виши радиолошки  техничар/ струковни медицински радиолог и положен стручни испит.  Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши/струковни медицински радиолог (VI степен ) 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од  шест месеци). Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

Директор Oпште болице  Пожаревац
Prim  dr Срећко Босић
Са подацима од: 14.10.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-4236
Дана:14.10.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године који је Дом здравља примио 31.05.2013. под бројем 01-2114, директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла до 31.12.2014.године, са пуним радним временом, следећег кадра: спремачица са ложењем

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) спремачица  са ложењем су:
 • I степен стручне спреме,
 • завршена основна школа, 
 • положен испит за руковаоца централног грејања.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној основној школи;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
ул. Петефи Шандора 7.
24000 Суботица
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 14.10.2014.
Специјална болница за болести зависности
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/10, 42/10 и 46/13) и Кадровског плана, расписује се:

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Једног извршиоца на радном месту лекар специјалиста психијатрије / неуропсихијатрије, на неодређено време, са пуним радним временом.

Услови: Медицински факултет – доктор медицине, положен специјалистички испит из психијатрије/неуропсихијатрије, једна година радног искуства после положеног специјалистичког испита на пословима специјалисте психијатра/неуропсихијатра.    

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплома-уверење (оригинал или оверена фотокопија) о завршеном Медицинском факултету,
 • Уверење (оригинал или оверена фотокопија) о положеном специјалистичком испиту из психијатрије/неуропсихијатрије,
 • Потврда о радном искуству (минимум једна година после положеног специјалистичког испита на пословима специјалисте психијатра/неуропсихијатра).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Оглас ће се објавити и на интернет страници Министарства здравља.    

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.    

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

В.Д Директора
Прим. Мр сц.мед.Др Мира Ковачвић