Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 03.09.2014.
Са подацима од: 02.09.2014.
Институт за неонатологију
На основу одлуке директора Института за неонатологију број 2255/1 од 27.08.2014. године, директор Института за неонатологију Београд, Ул. краља Милутина бр. 50

расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ПОВРАТКА ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Један извршилац на послове спремачица здравствених просторија

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 75/14) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа: II степен стручне спреме

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – CV).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. мр сци. мед. др Милица Ранковић Јаневски
На основу одлуке директора Института за неонатологију број 2254/1 од 27.08.2014. године, директор Института за неонатологију Београд, Ул. краља Милутина бр. 50  

расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО  ПОВРАТКА ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

Виша медицинска сестра општег смера,  на одређено време- два извршиоца

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа: VI степен стручне спреме - виша медицинска сестра општег смера, уверење о положеном стручном испиту

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – CV).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. мр сци. мед. др Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 02.09.2014.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Деловодни број: 2588/1
Датум: 02.09.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до три (3) месеца:

Једног (1) извршиоца: медицинску сестру-техничара у Одељењу за интензивну негу и терапију Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију са пуним радним временом.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседују средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе),
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице,
 • Потврду о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре-техничара на Одељењу за интензивну негу и терапију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 02.09.2014.
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Бр. 2540/2
01.09.2014.
ЗАЈЕЧАР

На основу одлуке директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у складу са чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 36/10, 42/10 и 46/13)

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС
за пријем у радни однос једне хигијеничарке

Опис послова за хигијеничарку:
 • чисти све просторије где се остварује хидротерапија, кинези терапија, радна терапија, парафино трапија, гинеколошко орошавање, као и све пратеће просторије (ходници, холови, WЦ-и и др.); пере и дезинфикује базене са термоминералном водом (када се испразне), најмање једном недељно; пере и дезинфикује галванске каде, хабард каду, минералне каде и друге купке после сваке употребе од стране појединог пацијента; врши замену чаршава, пешкира, потрошног материјала за личну хигијену и др.; чисти и дезинфикује друге радне просторије, апарате и други прибор за рад; износи смеће до контејнера; повремено врши генерално чишћење и спремање просторија у хидро блоку; прати стање инвентара у хидро блоку и, у случају нестанка, оштећења  или квара, обавештава главног терапеута; по потреби превози непокретне и тешко покретне пацијенте инвалидским колицима; одговара за чистоћу просторија у којима ради и инвентара и за исправност оруђа којима ради; требује средства за рад и потрошни материјал од предрадника хигијеничарки у одељењу за терапијски и рехабилитациони третман; дужна је да поштује нормативе утрошака средстава за одржавање хигијене; користи једноставна средства за рад; ради и друге послове по налогу главног терапеута и предрадника хигијеничарки , коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: Ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима уз незнатно повећање влажности ваздуха, повећана опасност од инфекције и алергије.

Радни однос се заснива на одређено време до повратка раднице са породиљског одсудства и одсуства са рада ради неге детета.

Услови: завршена Основна школа; I степен стручне спреме;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 09.09.2014. године.

Треба доставити:
 • пријаву
 • кратку радну биографију,
 • сведочанство о завршеној основној школи (оверена фотокопија), 
 • фотокопију радне књижице.
 • уверење о држављанству.

Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 51 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Директор,
Др мед. Петар Николић
Са подацима од: 01.09.2014.
Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''
Република Србија
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА ТОПОНИЦА"
Број: 03-5621/1
27.08.2014. године
Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2010) и овлашћења из чл. 23. став 1. тачка 4) и 24а Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, заменик директора Болнице доноси

ОДЛУКУ
O ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈДУЖЕ ДО ГОДИНУ ДАНА у Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА, за следеће радно место:

1. Санитарни техничар  .......................... 1 извршилац;

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 1. завршена средња Медицинска школа, смер санитарни техничар;
 2. положен стручни испит.

III
Сваки кандидат дужан је да уз пријаву - биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој Медицинској школи, смер санитарни техничар;
 • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за санитарног техничара;
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови". Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

V
Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

VI
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Националној служби за запошљавање- Филијала у Нишу, Одељењу за правне послове и Архиви Болнице.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ
Др Владан Аранђеловић
Са подацима од: 01.09.2014.
Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Oглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог у Институту за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“
медицински техничар у трансфузији са пуним радним временом –
1 извршилац

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:
 • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, положен специјалистички испит медицинског техничара за рад у трансфузији крви (са просечном оценом),
 • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
 • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • биографију, са адресом и контакт телефоном.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

С поштовањем,

сачинио
Душан Рајаковић

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
Доц. др Зоран Башчаревић
Са подацима од: 01.09.2014.
Са подацима од: 29.08.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1237
Дана: 28.08.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених и то :

а) медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

б) медицинска сестра-техничар у специјалистичкој дијагностичкој амбуланти у Служби за специјалистичко-консултативне прегледе – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља посао медицинске сестре – техничара у специјалистичко дијагностичкој амбуланти,
 • одређује редослед уписа и прегледа болесника по реду доласка и хитности,
 • упућује болесника у лабораторију са прописаном документацијом,
 • заказује наредне амбулантне прегледе или пријем болесника на болничко лечење,
 • попуњава законом прописане медицинске  обрасце, уводи податке о болеснику у протокол и врши електронску обраду података,
 • припрема радни простор, материјал и прибор за рад у амбуланти и проверава исправност медицинских апарата пре почетка и након завршетка рада,
 • врши наплату партиципације, 
 • обавља све дијагностичке процедуре одговарајуће специјалистичко дијагностичке амбуланте код испитивању болесника и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • даје терапију по налогу ординирајућег лекара,
 • по потреби ради на одељењу стационарног дела Опште болнице,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • ради и друге послове у оквиру своје струке по налогу главне сестре - техничара Службе за специјалистичко - консултативне прегледе,
 • за свој рад одговара главној сестри - техничару службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.б. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
 
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Др Горан Бићанин, неурохирург

У Суботици, дана 28.08.2014. године
Са подацима од: 29.08.2014.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Број: 017-1846/3
Датум: 27.08.2014. године
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, и Изменама Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године,Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-887/2014-02 од 23.07.2014. године, и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из   радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису у Именик мед.сестара и здравствених техничара Србије

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Број: 017-1802/3
Датум: 27.08.2014.
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.
 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 29.08.2014.
Дом здравља Жабаљ
Број: 901
Дана: 29.08.2014.

На основу одлуке директора Дома здравља Жабаљ бр.900 од 28.08.2014. године, Дом здравља Жабаљ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, на одређено време у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, важећа лиценца

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију лиценце.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 14,00 часова, са назнаком “Пријава на оглас за медицинску сестру-техничара”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Благојевић др Душан
Са подацима од: 29.08.2014.
Дом здравља "Нови Београд"
ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС
Виши физиотерапеут ( један извршилац)

Услови: завршена Виша медицинска школа- виши физиотерапеут , положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

в.д. директора
Др Радомир Ковачевић
Са подацима од: 27.08.2014.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине, специјалисте гинекологије и акушерства.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:
 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 2. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 27.08.2014.
Општa болницa Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 27.08.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. АКУШЕРСКА СЕСТРА …………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-акушерски смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Предраг Р.Радовић,дипл.правник
Са подацима од: 27.08.2014.
Са подацима од: 27.08.2014.
Апотекa Бор
Број:2073
Дана:26.08.2014.год

На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр. 2071од 26.08.2014.године,

„АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са годишњег одмора - породиљског боловања:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА
за рад у организационој јединици „АПОТЕКА РУДНА ГЛАВА“ у Рудној глави.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена средња школа-смер фармацеутски техничар

Рок за подношење пријава је 5 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 12 сати у Управу Апотеке Бор са истеком последњег дана огласа..

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте
 • доказ о радном искуству у струци 
 • положен стручни испит
 • доказ о поседовању лиценце
 • потврду о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135„АПОТЕКА БОР“
Број: 2074
Дана:26.08.2014.год

На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр. 2072 од 26.08.2014.године,

„АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до  3 месеца уз могућност прродужења:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА
за рад у организационој јединици апотека„ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ у Доњем Милановцу.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена средња школа-смер фармацеутски техничар-

Рок за подношење пријава је 5 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 12 сати у Управу Апотеке Бор са истеком последњег дана огласа..

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте
 • доказ о радном искуству у струци 
 • положен стручни испит
 • доказ о поседовању лиценце
 • потврду о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135
„АПОТЕКА БОР“
Са подацима од: 27.08.2014.
Дом здравља “Др Милутин Ивковић” Палилула
Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ – Палилула, Београд
ул. Кнез Данилова бр.16

ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЈЕДНА ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЈЕДАН ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, физиотерапеутски смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЈЕДНА ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Медицинска школа, педијатријски смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЧЕТИРИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.

О резултатима огласа кандидати ће бити писмено обавештени.
Са подацима од: 26.08.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/436
Шабац, 26.08.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Виша медицинска сестра – техничар у Служби за дечју здравствену заштиту – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена виша медицинска школа – VI степен стручне спреме,
 • положен стручни испит и
 • радно искуство на пословима у струци након положеног стручног испита

Критеријуми на основу којих ће се извршити избор кандидата за заснивање радног односа за радно место више медицинске сестре – техничара су просечна оцена школовања и радно искуство након положеног стручног испита.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту; радна књижица или потврда о радном искуству;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Весна Ђурић, с.р.

Са подацима од: 25.08.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107- 9521  од 22.08.2014 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ Дом здравља Пријепоље

1. Медицинска сестра техничар...................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинске сестре техничара –IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, односно

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 15.07.2014.
Дома здравља "Темерин"
На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштиту жена, до повратка замењиваног радника са специјализације (4 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • важећа лиценца.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.