Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Љубовија
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА (са стационаром)
Брoј: 711-1/2014
Датум : 25. 07. 2014. год

На основу   члана  4. Колективног  уговора  за  Дом  здравља  Љубовија са  стационаром   и  Одлуке директора  711/.2014. а у складу са Кадровским  планом  Дома здравља Љубовија  са стационаром објављује   се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  РАДНИКА

1. Лекар опште праксе (доктор медицине)  – 1 извршиоц, са пуним радним  временом  на одређено  време до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ:

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

УСЛОВИ:
 • VII1  степен стручне  спреме, Медицински факултет занимања доктор  медицине ;
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • добијено односно обновљено одобрење за самосталан рад, лиценца

Пожељно  познавање рада на рачунару

Опис послова: утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома  здравља  Љубовија са  стационаром.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење  о држављанству
 • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном
 • Диплому о завршеном медицинском факултету (у овереној фотокопији)
 • Уверење о положеном стручном испиту (у овереној фотокопији)
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе / упис у именик коморе (у овереној фотокопији)
 • Лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурс),

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у листу „Послови“

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дома здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320 са назнаком: оглас за пријем радника

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

ДИРЕКТОР
Др Радивоје Грујић спец. интерне мед.
Са подацима од: 25.07.2014.
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 90
24.07.2014. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 132  и 136 став  1 тачка 8 Закона о здравственој заштити ( Сл.гласник бр.107/05,72/2009,88/2010 и 57/2011 ), члана 19. и 26. Статута Дома здравља " Краљево " у Краљеву и Одлуке Управног одбора Дома здравља " Краљево " у Краљеву  број 1-1/2 од 24.07. 2014. године, расписује                                         

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Поред општих услова Законом  прописаних , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • да је доктор медицине специјалиста из гране медицине из које Дом здравља обавља здравствену делатност или доктор стоматологије специјалиста из гране стоматологије из које Дом здравља обавља здравствену делатност или да има високу стручну спрему друге струке - дипломирани правник или дипломирани економиста, који има завршену едукацију из области здравственог менаџмента,
 • и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

Уз пријаву на конкурс са биографијом кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању услова предвиђених конкурсом.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве доставити на адресу: Дома здравља " Краљево " у Краљеву, Улица Југ Богданова 112, 36 000  Краљево.

Управни одбор Дома здравља " Краљево " у Краљеву  извршиће избор кандидата у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса и предлог доставити оснивачу ради именовања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Миловановић Иван, дипломирани правник
Са подацима од: 25.07.2014.
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Голубац
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
Трг палих бораца,12223 Голубац
Тел/факс :012/678-131 и 678-113
ПИБ: 106889829
Матични број: 17816080
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com
www.domzdravljagolubac.rs

На основу члана 6.Појединачног колективног уговора у Дому здравља Голубац број 793 од 23.08.2011.године,Дом здравља Голубац расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине - 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа: ВСС –VII степен, Медицински факултет, положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време на 12 месеци.

Приликом  пријаве кандидати су дужни да поднесу : оверену фотокопију дипломе,извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода ,оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања у часопису „Послови“.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непoтпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

Пријаве слати  на адресу:Дом здравља Голубац,Трг палих бораца бб,12223 Голубац.

Директор Дома здравља Голубац
др Бобан Трифуновић
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Мало Црниће
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и кадровског плана за 2013. годину

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
расписује оглас за пријем у радни однос  

1 ( једног ) специјалисте педијатрије   са пуним радним  временом на  одређено време од 6 ( шест ) месеци за рад у  служби  за здравствену заштиту деце.

Опис послова: Обавља специјалистичке прегледе деце и омладине; упућује на стационарно лечење, води уредну медицинску документацију; врши мање хируршке интервенције;обавља саветовалишни рад, обавља и друге послове из домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља као и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће услове: Завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из педијатрије

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту из педијатрије , оверена фотокопија лиценце, извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

1 ( једног  ) медицинског техничара   са пуним радним временом   на одређено време ради замене  одсутног радника за рад у амбуланти у Божевцу

Опис послова: Припрема пацијенте за преглед; стара се о благовременом пријему пацијената на преглед, припрема здравствени картон; води уредно медицинску документацију, по завршеном прегледу одлаже здравствени картон, даје ампулирану терапију;  ради на пословима превијања, учествује у хитном збрињавању пацијената а обавља и друге послове из домена медицинског техничара по налогу лекара.

Услови: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: Завршена средња медицинска школа и положен стручни

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи ,оверена фотокопија уверења о пoложеном стручном испиту, фотокопија лиценце уколико је кандидат био у радном односу и , извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном докумантацијом доставити на адресу: Дом здравља Мало Црниће, ул. Стишка бб са назнаком ,,Пријава на оглас за радно место__________.

Директор ДЗ Мало Црниће
Еслеем др. Емад
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Кучево
Дом здравља Кучево
Жике Поповића бр.48
Дел.бр. 1119/2
Датум:  22.07.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља директор Дома здравља Кучево доноси,

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у листу „Послови“ дана 09.07.2014. године  а који је расписан на основу одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр. 909 од 26.06.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,и то за радно место
 • физиотерапеут на одређено време због повећаног обима посла до 6 месеци са пуним радним временом Извршилац 1

У осталом делу конкурс остаје исти.

Образложење: Реорганизацијом рада службе физикалне медицине, тренутно нема потребе за ангажовањем једног радника.

В.д. директор ДЗ Кучево
Др Петар Радак
Са подацима од: 25.07.2014.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Измена Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године, Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-393/2014-02 од 04.04.2014. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом за потребе Центра за дечију хирургију

Доктора медицине, 3 (три) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом   на послове доктора медицине, 3 (три) извршиоца, за потребе Центра за дечију хирургију

Опис послова: Ради уз лекара специјалисту у специјалитичкој амбуланти, обавља све послове око пријема и обраде болесника, праћења, стања и тока болести, планирања дијагностичких и терапијских поступака уз сагласност и по налогу специјалисте, учествује у визити службе и реферише, уз помоћ специјалисте, болесника за који је задужен, уз сагласност специјалисте даје обавештења родитељима о току болести њиховог детета, ради послове медицинске документације које му одреди начелник службе, припрема отпуст и потребну документацију за то, континуирано се едукује, по налогу начелника службе прати болеснике на разне дијагностичке и терапијске процедуре на Клиници и у друге установе. Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.

II
УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове доктора медицине, 3 (три) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике,за потребе Центра за дечију хирургију, како следи:
 • завршен Медицински факултет
 • просечна оцена на студијама изнад 8,5 
 • положен стручни испит
 • познавање најмање једног светског језика.

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ЗАМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму,  времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.   

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 25.07.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 5692/2.1.
Датум: 22.7.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5692/2 од 22.7.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Лекар специјалиста – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/2 степен стручне спреме, Медицински факултет са специјализацијом из превентивне гране медицине
 • Положен стручни испит

Радни однос се заснива на одређено време, до три месеца трајања, због привременог повећања обима посла.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Фотокопију дипломе о завршеној специјализацији 
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 25.07.2014.
Општа болница Параћин
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. Гласник РС» бр. 36/2010.) у складу са Кадровским планом за 2013. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-00550/2013-04 од 11.04.2013. године

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

1. Медицински  техничар општег смера   на одређено време  замена до повратка са породиљског одсуства - 2  извршиоца

Услови за заснивање радног односа су: Средња медицинска школа  општег смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

2. Виши медицински техничар инструментар на одређено време замена до повратка са породиљског одсуства.

Услови за заснивање радног односа су: Виша медицинска школа – смер инструментар  (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа( за ССС поред дипломе и сва четири сведочанства)
 • Потврду о положеном стручном испиту
 • Фотокопија радне књижице
 • Извод са евиденције Националне с лужбе за запошљавање
 • Лиценцу или потврду о упису у регистар Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12 35250 Параћин.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу «Послови».

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неоговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

Директор
Др Слађана Васић
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, Дом здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време ради замене запослене са пуним радним временом:

Медицинска сестра - 1 извршилац
Доктор медицине - 1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • за медицинску сестру  : диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и уверење о положеном стручном испиту
 • за доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверења о положеном стручном испиту 
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.domzdravbt.stcable.net).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

V
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VI
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 24.07.2014.
Са подацима од: 24.07.2014.
Са подацима од: 24.07.2014.
Завод за хитну медицинску помоћ "Ниш"
На основу чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС" број 36/2010), чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ "Ниш" у Нишу број 4103 од 12.09.2008. године у својству  директора Завода доносим следећу

ОДЛУКУ
О расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до повратка привремено одсутних радника:

ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ  – ТЕХНИЧАРА,

Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:
 • Завршена средња медицинска школа – општи смер МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР IV степен стручне спреме.
 • Положен стручни испит за звање медицинске сестре – техничара.

Посебни услови:
 • отежани због рада у сменама и ноћу, изложеност метеоролошким променама и прсихофизичким напорима.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:
 • молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи – општи смер медицинска сестра – техничар IV степен стручне спреме.
 • Уверење о положеном стручном испиту за звање медицинске сестре техничара 
 • Извод из матичне књиге рођених код промене презимена и венчаних.
 • Кратку биографију CV

За пријем у радни однос неопходна је претходна провера здравствене способности од надлежне службе за рад на радним местима са повећаним ризиком.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Завод за хитну  медицинску помоћ „Ниш“ 18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће  Директор Завода за хитну медицинску помоћ „Ниш“ у Нишу, након приспеле огласне документације.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
др Саша Милутиновић
спец. интерне медицине
Са подацима од: 23.07.2014.
Институт за ментално здравље - Београд
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр:
Дана 18.07.2014. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2010 и 42/2010.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 18.07.2014. године расписује

Јавни оглас
за пријем у радни однос:

1. На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног  радника, за послове;

СТРУКОВНА ИЛИ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР – 1 извршилац

Услови:
 • завршена Висока здравствена школа струковних студија или виша медицинска школа
 • положен стручни испит

2. На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног радника, за послове;

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 1 извршилац

Услови:
 • завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • радну биографију,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама. Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:
Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,
са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код
пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић-Тошевски
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС

Ради попуне радног места

1) Доктор стоматологије у Служби стоматолошке здравствене заштите – Одељење за превентивну и дечију стоматологију примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време у трајању од 3 (три) месеца;

2) Доктор стоматологије у Служби стоматолошке здравствене заштите – Одељење за превентивну и дечију стоматологију примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време, до повратка запосленог са специјализације;

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит
 • Здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном стоматолошком факултету;
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите/уколико има радно искуство/;
 • кратку биографију.

3) Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време у трајању од 3 (три) месеца;

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области ургентне медицине или области интерне медицине или опште медицине или опште хирургије или анестезиологије са реаниматологијом или VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • Здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном медицинском факултету
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (ако кандидат има радно искуство)
 • оверену фотокопију лиценце за рад уколико је лице радило у струци и 
 • кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ на адресу Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова.
Са подацима од: 23.07.2014.
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Дана: 23. 07. 2014.
Апатин

На основу одредаба  члана 4. Колективног уговора за Дом здравља Апатин и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 429/14.од 23.07.2014. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине за рад у Служби Хитне медицинске помоћи– 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време  до 12 месеци , због повећаног обима посла.

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен медицински факултет и
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи.  

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на огласној табли, веб сајту (www.dzapatin.co.rs) Дома здравља Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 31.07.2014. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор,
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља Кањижа
„ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА“
Број: Р-1723/2014
Дана: 23.07.2014. године
КАЊИЖА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС” бр. 36/2010, 46/2010 - споразум и 74/2013 - споразум и 97/2013 - споразум) директор Дома здравља Кањижа др Ласло Кермеци, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 23.07.2014. године доноси доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за пријем у радни однос на следеће радно место:

Два (2) возача санитетског возила, на одређено време,

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопија личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи смер саобраћајна или аутомеханичар (III или IV степен стручне спреме) 
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопија возачке дозволе, као и доказ о категорији „Д“
 • уверење да није био кажњен или не води се поступак против кандидата, због саобраћајног прекршаја, одузимање дозволе итд.

Пожељно је познавање српског и мађарског језика од стране кандидата, као и стално пребивалиште кандидата у Кањижи.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 16 дана.

Изабрани кандидат заснива радни однос са 15. августом 2014. године.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Дом здравља Кањижа, ул. Карађорђева бр. 53, 24420 Кањижа, са назнком: „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

Директор Дома здравља Кањижа
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља "Шид" Шид
Дом здравља "Шид" Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240  Шид
тел. 022/712-522
e-mail:domzdravlja@open.telekom.rs

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл.гласник РС бр. 36/2010 ), Одлуке директора о потреби заснивања радног односа бр. 05-1108/1 од  15.07.2014. године, Дом здравља Шид расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на  одређено време са пуним радним временом

Назив радног места: доктор  медицине - 1 извршилац, на  одређено време, за рад на пословима доктора  медицине у СХМП Дома здравља Шид, због замене одсутног радника, најкасније до 18.01.2015. године

Кандидат мора имати завршен VII-1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и  лиценцу за рад или доказ о поднетом захтеву за лицецу

Уз пријаву на оглас приложити:
 • фотокопију дипломе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце 
 • копију/очитану личну карту

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 23.07.2014. г.  до 30.07.2014.г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш
спец. оториноларингологије
Дом  здравља ,,Шид,, Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240  Шид
тел. 022/712-522
e-mail:domzdravlja@open.telekom.rs

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл.гласник РС бр. 36/2010 ), Одлуке директора о потреби заснивања радног односа бр. 05-1119/1 од 18.07.2014. године, Дом здравља Шид расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

Назив радног места: медицинска сестра-техничар општег смера - 1 извршилац, на одређено време, због замене одсутног радника, а најкасније до 31.10.2014. године, за рад на пословима медицинске сестре-техничара у СХМП  Дома здравља Шид у Шиду.

Назив радног места: гинеколошко-акушерска сестра - 1 извршилац, на одређено време, због замене одсутног радника, а најкасније до 31.10.2014. године, за рад на пословима гинеколошко-акушерске сестре у Гинеколошкој служби Дома здравља Шид у Шиду.

Кандидат мора имати завршен IV степен стручне спреме, општег/ гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испит, најмање 6 месеци рада у струци и лиценцу.

Уз пријаву на оглас приложити:
 • фотокопију дипломе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице 
 • копију лиценце
 • копију/очитану личну карту

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 23.07.2014. г.  до  30.07.2014.г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш
спец. оториноларингологије
Са подацима од: 23.07.2014.
Са подацима од: 23.07.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Број: 5659/2.
Датум: 22.7.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5659/1 од 22.7.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Техничар II – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време, до шест месеци трајања због привременог повећања обима посла – 1 извршилац и на одређено време, до три месеца трајања због привременог повећања обима посла – 1 извршилац.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 22.07.2014.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број:01-______________
Датум: _______________________
Врање

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл..Гласник РС“ бр.36/2010) и члана 23. Статута Здравственог центра Врање, као и чл 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, в.д. директор Здравственог центра Врање расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
(за пријем у радни однос на одређено време – замена за време боловања)

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ............................................. 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

IVстепен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Потребно је претходно радно искуство у трајању од најмање 6 месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Здравственог центра Врање.

О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Здавственог центра Врање.Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Здравствени центар Врање, ул. Ј.Ј.Лунге 1, Служба за опште и правне послове.

В.Д.ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
Са подацима од: 22.07.2014.
Општa болницa "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300 Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању (1 извршилац)

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.167.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300 Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА ИЛИ РЕНДГЕН ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.техничара који се налази на боловању (1 извршилац)

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.167.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 22.07.2014.
Са подацима од: 18.07.2014.
Са подацима од: 18.07.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1040
Дана: 17.07.2014. године

На основу Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-1870 од 14.04.2011. године и бр: 01-1837 од 01.04.2013. године, у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутног запосленог и то :

а) медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу  стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

У Суботици, дана 17.07.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 18.07.2014.
Клиникa за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Београду
КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ, Београд, др Суботића 6а
Тел: 011/2658-355 ; 011/2645-064
Број: 1444/3
датум: 09.07. 2014. год.

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС  (“Сл. гласник РС“ бр. 36/10, 42/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14), и Одлуке o потреби заснивања радног односа на одређено  време до повратка одсутног запосленог, са пуним радним временом, бр 1444/2 од 09.07.2014.године  в.д. директор Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Београду, дана 09.07.2014.године расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос  на одређено време до повратка одсутног запосленог, са пуним радним временом

Медицинска сестра – техничар

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:
 • да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу – општи или педијатријски смер
 • да је положио стручни испит;

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију у неовереним фотокопијама :
 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту;    
 • Дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне Коморе;
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)  или потврду да је поднет захтев за издавање уверења
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења
 •  Молбу и  кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком „за оглас“  за  радно место медицинска сестра - техничар, или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

Кандидати ће о избору бити обавештени писменим путем у законском року.

В.Д.ДИРЕКТОР
Проф. др сци мед. Анета Лакић
Са подацима од: 18.07.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Број: 5399/2.
Датум: 15.7.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5399/1 од 14.7.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Техничар II – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време, до повратка привремено отсутног радника..

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 18.07.2014.
Дом здравља Сента
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС” бр. 36/2010, 46/2010 - споразум и 74/2013 - споразум и 97/2013 - споразум) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 11.07.2014. године доноси доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за пријем у радни однос на следеће радно место:

1. две (2) медицинске сестре - техничара, на одређено време, због повећаног обима посла са пуним радним временом

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи -смер медицинска сестра – техничар (IV степен стручне спреме)
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испит
 • фотокопију радне књижице

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Директора установе др Шурјан Густава, тел. 0628062368.

Директор Дома здравља Сента
др Шурјан Густав
Са подацима од: 17.07.2014.
Са подацима од: 16.07.2014.
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Бр.2047/2
16.07.2014.
ЗАЈЕЧАР

На основу одлуке директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у складу са чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 36/10, 42/10 и 46/13)

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

за пријем у радни однос једног дипломираног правника за послове референта за правне и опште послове

Опис послова референта за правне и опште послове:врши стручну припрему за израду предлога колективног уговора код послодавца и других општих аката Специјалне болнице; израђује нацрте свих врста уговора; учествује и стручно-технички помаже директору у  поступку за у тврђивање одговорности запослених због повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине и у поступку за накнаду штете; даје правне савете и стручна мишљења органима, запосленима и странкама из домена рада Специјалне болнице; израђује уговоре и анексе уговора о раду и појединачна правна акта (решења, одлуке и др.) којима се остварују појединачна права и обавезе запослених; припрема седнице органа управљања и других органа и комисија Специјалне болнице; обавља техничко-правне послове из области јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама; у одсуству шефа Одсека за правне и опште послове обавља његове стручне послове који не трпе одлагање; у одсуству референта за административне послове обавља послове из његовог описа послова; води прописану евиденцију, докуменатацију и статистику и kонтролише исправност и благовременост архивирања; ради и друге послове из своје струке по налогу шефа Одсека за правне и опште послове, коме и одговара за свој рад.  Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима.

Радни однос се заснива на одређено време на годину дана са пуним радним временом.

Услови: завршен Правни факултет; VII.1. степен стручне спреме; обављен приправнички стаж и положен приправнички (стручни) испит.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 24.07.2014.

Кандидати треба да доставе:
 • пријаву (у слободној форми),
 • кратку радну биографију,
 • диплому Правног факултета (оверена фотокопија),
 • уверење о обављеном приправничком стажу и о положеном стручном испиту,
 • фотокопију радне књижице и
 • уверење о држављанству.

Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 51 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Директор,
Др мед. Петар Николић
Са подацима од: 16.07.2014.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију “Русанда“ и Одлуке директора бр.2276 /2014, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

На одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима послова, на пословима:

Спремачица – 3 извршиоца;

Услови: I степен стручне спреме – НКВ радник, завршена основна школа.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Проф.др Нада Наумовић
Са подацима од: 15.07.2014.
Дома здравља "Темерин"
На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштиту жена, до повратка замењиваног радника са специјализације (4 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • важећа лиценца.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.
Са подацима од: 15.07.2014.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог, за потребе Службе радиолошке дијагностике

ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА

Услови за заснивање радног односа:
 • Виша медицинска школа одговарајућег смера, (VI степен стручне спреме), положен стручни испит,

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 16.07.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128
e-mail: opp@ncrc.ac.rs

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 15.07.2014.
Дом здравља Нови Београд
ДОМ ЗДРАВЉА,,НОВИ БЕОГРАД'' РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС
Медицинска сестра општег смера ( један извршилац)

Услови: Завршена Медицинска школа, положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца, ради замене привремено одсутног запосленог.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

в.д.  директора
Др Радомир Ковачевић
Са подацима од: 09.07.2014.
Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић
На основу чл.132. и 136. става 1 тачке 8) Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр: 107/2005) и члана 19 и 20 Статута Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић, Управни одбор на седници од 09.06.2014.године
расписује

јавни конкурс за избор директора
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ КОНКУРСА:
 1. *лице које има високу школску спрему здравствене струке и то: доктор медицине, доктор стоматологије или специјалиста одговарајуће гране (гране медицине која је делатност Дома здравља), или *лице које има високошколску спрему друге струке и то: дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента,
 2. Kоје има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.

Директор Дома здравља на пословима своје стручне спреме ради ¾ радног времена а на пословима руковођења ¼ радног времена.

Пријаву са назнаком ,,конкурс за директора,,  са потребном документацијом доставити на адресу Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић 34240 Кнић.

Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе доказе о испуњености услова из конкурса:
 1. Извод из матичне књиге рођених (без обзира на датум издавања)
 2. Оверена копија дипломе о завршеном факултету
 3. Оверена копија уверења о положеном стручном испиту(за кандидате здравствене струке)
 4. Оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту (само за специјалисте)
 5. Потврда о радном стажу у области здравствене заштите (за све кандидате)
 6. Лиценца за рад издата од надлежне лекарске коморе (за кандидате здравствене струке)
 7. Доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате правне и економске струке).

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу ,,ПОСЛОВИ,,.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

У Книћу 09.06.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК
Др сци.мед. Данијела Д. Ђоковић