Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 26.11.2014.
Са подацима од: 26.11.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/2037
Дана: 26.11.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене на породиљском одсуству и то :
а) медицинска сестра-техничар у интензивној јединици ниво 2 у Служби за гинекологју и акушерство - Одељењу за неонатологију – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља трећи, четврти и пети степен прогресивне неге новорођенчета,
 • прати и евидентира виталне функције новорођенчета и о евентуалном погоршању стања одмах обавештава лекара, 
 • негује и збрињава новорођенче по процесу здравствене неге ,
 • даје прописану терапију, узима узорке крви новорођенчета, биолошке материјале за анализе и  друге медицинско техничке радње за које је едукована.
 • асистира лекару током визите и припрема новорођенче за прегледе, врши надзор над новорођенчетом, одређене медицинске процедуре, ултразвучне прегледе и друге интервенције,
 • учествује у транспорту новорођенчета на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • контактира са посетом новорођенчета и даје неопходне информације у оквиру своје надлежности,
 • обавља здравствено едукативни рад са породиљама, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој, електронској форми,
 • за свој рад одговара главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит,
 • 1 година радног искуства у стеченом звању.

III
Уз пријаву се подносе следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3 24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 26.11.2014. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 26.11.2014.
Са подацима од: 26.11.2014.
Са подацима од: 26.11.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 26.11.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време  породиљског одсуства )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  породиљског одсуства;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Предраг Р.Радовић,дипл.правник
Са подацима од: 25.11.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице 0107- 12710 од 21.11.2014 . год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ  Општа болница Пријепоље

1. Доктор медицине ............................................................. 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор медицине ............................................................... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине- VII степен стручне спреме-завршен медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРEКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 25.11.2014.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-7915
Датум: 19.11.2014. године
Врање
На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр.36/2010), члана 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013. годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, в.д.директор Здравственог центра Врање расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са дужег боловања

1. Медицинска сестра-техничар..........................1 извршилац,

У Служби за гинекологију и акушерство ОЈ Општа болница Врање,  на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са дужег боловања

Услови:
 • ССС,  медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме,

2. Спремач.................................................................................1 извршилац,

У Одсеку за одржавање хигијене ОЈ Дом здравља Врање при Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Здравственог центра  Врање,  на одређено време, због замене привремено одсутног до његовог повратка са дужег боловања

Услови:
 • I степен стручне спреме, завршена основна школа

Уз зехтев за заснивање радног односа, (за тачку 1) медицинска сестра-техничар, приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа или Решење о упису у комору.

Уз захтев за заснивање радног односа (за тачку 2)  приложити доказ о испуњавању услова, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује в.д.директор Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на web.сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код  Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1.  

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
Са подацима од: 25.11.2014.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 8505
24.11.2014.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 36/10 и 42/10) у складу са Кадровским планом за ЗЦЗ за 2014.годину бр.112-01-00952/27/2014-02 од 06.08.2014.год., директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Jедан лабораторијски техничар са едукацијом за рад у служби трансфузије, на одређено време  до повратка раднице са  боловања
2. Један спремач-спремачица на одређено време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1. IV степен - завршена медицинска школа лабораторијског смера, едукација за рад у трансфузији и положен стручни испит;

Под 2.  I степен – завршена осмогодишња школа

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту, (само за послове под тачком 1)
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав ТадићЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 8504
24.11.2014.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 36/10 и 42/10) у складу са Кадровским планом за ЗЦЗ за 2014.годину бр.112-01-00952/27/2014-02 од 06.08.2014.год., директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Шест медицинске сестре-техничара, на одређено време  до повратка радница са  боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршенојшколи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 25.11.2014.
Са подацима од: 25.11.2014.
Са подацима од: 24.11.2014.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница"
Република Србија
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА ТОПОНИЦА"
Број: 03-7313/1
19.11.2014. године.
Горња Топоница, Ниш

На основу члана 37. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2010, 42/2010- др. пропис, 46/2013- споразум и 74/2013 - споразум) и овлашћења из чл. 23. став 1. тачка 4) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, директор Болнице доноси

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈДУЖЕ ДО 5 МЕСЕЦИ   у Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА. за следеће радно место:

1. Ложач .......................... 4 извршиоца;

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
1) завршена Школа металско-машинске струке, III степен стручне спреме;    
2) положен испит за ложача централног грејања.

III
Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи металско машинске струке,III степен стручне спреме;
 • оверену фотокопију Уверења о положеном испиту за ложача централног грејања,
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови". Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.

V
Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

VI
Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

VII
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Националној служби за запошљавање- Филијала у Нишу, Одељењу за правне послове и Архиви Болнице.

ДИРЕКТОР
Мр. сци мед. др Албина Станојевић
Са подацима од: 24.11.2014.
Дом здравља Кучево
Дом здравља Кучево
Жике Поповића бр.48
Дел.бр. 1903
Датум: 18.11.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља директор Дома здравља Кучево доноси,

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у листу „Послови“ дана 22.10.2014. године  а који је расписан на основу одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр. 1662 од 14.10.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,и то за радно место под редним бројем 2. технички секретар и архивар на одређено време  због повећаног обима посла  са пуним радним временом Извршилац 1

У осталом делу конкурс остаје исти.

Образложење:
Након истека рока за подношење документације, за радно место технички секретар и архивар на одређено време  због повећаног обима посла  са пуним радним временом, конкурисао је само један кандидат Марко Богдановић, који је испуњавао све услове предвиђене конкурсом.

О избору кандидата за радно место технички секретар и архивар на одређено време  због повећаног обима посла  са пуним радним временом донета је Одлука  о избору кандидата дел.бр.1828/2 пд 05.11.2014. године која је уручена једином кандидату Богановић Марку.

Изабрани канидат није желео да заснује радни однос у Дому здравља Кучево.

Из горе наведених разлога , донета је одлука као у диспозитиву.

В.д. директор ДЗ Кучево
Др Петар РадакДел.бр. 1905
Датум: 18.11.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Кучево, одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр.1904  од  18.11.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
расписује оглас за пријем у радни однос

1. доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом,  извршилац.......1

Потребна документација: Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе Медицинског факултета, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( уколико је кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу ), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци)

УСЛОВИ:
 • VII/1 степен стручне спреме
 • завршен медицински факултет
 • положен стручни испит за звање доктора медицине  и поседовање лиценце

2. информатичар на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом, извршилац....1

Потребна документација: Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе завршеног  факултета/школе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци)

УСЛОВИ:
 • VI  или   VII  степен стручне спреме-информатички смер

Рок за подношење пријава је 8 (осам дана) од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића бр. 48 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ редни број __________“

В.д.Директор ДЗ Кучево
Др Петар Радак
Са подацима од: 24.11.2014.
Са подацима од: 21.11.2014.
Дом здравља "Земун"
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр. 36/2010),одлуке в.д. Директора Дома здравља”Земун“03.бр  3535-2 од 05.11.2014.године о потреби заснивања радног односа

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
-1 извршилац на одређено време,за рад на терену у Служби за кућно лечење и негу,ради замене одсутног запосленог .

Услови:-завршена  Медицинска школа ,општи смер IV  степен ,
 • радно искуство
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • возачка дозвола “Б“категорије

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (дипломе,уверења о положеном стручном испиту и лиценце,)
 • доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и Уговор о раду или Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично) 
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)  
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.        

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

в.д.Директора Дома здравља“Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 21.11.2014.
Општа болница Ваљево
На основу члана 130., 132. и 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014), члана 17., 19., 20. и 21. Статута Опште болнице Ваљево и Одлуке Управног одбора број: ОБВ-01-8282/6 од 06.11.2014.год., расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВАЉЕВО

За директора Опште болнице Ваљево може бити именовано лице које поред општих услова прописаних Законом испуњава и следеће посебне услове:
 1. Завршен медицински факултет и специјализацију из гране медицине из које Општа болница обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, или
 2. Завршен стоматолошки факултет и специјализацију из гране медицине из које Општа болница обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, или 
 3. Завршен фармацеутски факултет и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите од чега најмање 3 године радног стажа на руководећим пословима у здравственој делатности, или
 4. завршен економски или правни факултет или факултет организационих наука, завршену едукацију из области здравственог менаџмента признату од стране овлашћеног државног органа и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, од чега најмање 3 године радног стажа на руководећим пословима у здравственој установи.

Уколико за директора Опште болнице Ваљево не буде именовано лице са високом школском спремом здравствене струке већ лице са завршеном високом школском спремом друге струке, заменик директора мора бити лице са високом школском спремом здравствене струке

Директор Опште болнице именује се на период од четири године, највише два пута узастопно.

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс подносе следеће доказе o испуњености услова:
 • диплому о завршеном одговарајућем факултету у оригиналу или овереној фотокопији;
 • уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате здравствене струке, у оригиналу или овереној фотокопији;
 • доказ о едукацији из здравственог менаџмента, уколико се ради о кандидату немедицинске струке, у оригиналу или овереној фотокопији;
 • доказ о радном стажу у области здравствене заштите, у оригиналу;
 • доказ о радном стажу на руководећим пословима у оригиналу (за кандидате наведене под тачком 3. и 4. );
 • доказ да није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције, односно да правоснажном судском одлуком није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора Опште болнице Ваљево, издат од стране надлежног органа;
 • доказ да не постоји сукоб интереса из члана 130. став 6. Закона о здравственој заштити (текст изјаве који се може преузети у кадровској служби Опште болнице Ваљево и на web сајту установе: wwwzcvaljevo.com) ;
 • радну биографију, са адресом и контакт телефоном.

Конкурс ће бити објављен на web сајту Министарства здравља РС, web сајту Опште болнице Ваљево, дневном листу „Политика“ и недељном листу „Послови“.

Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ - 20.11.2014.год. односно, закључно са 05.12.2014.год. до 15 часова.

Пријаву за конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити на адресу: Општа болница Ваљево, улица Синђелићева 62, Ваљево, са назнаком: КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА, не отварати.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити  узете у разматрање.На основу члана 130., 132. и 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014), члана 19., 20. и 21. а у вези члана 32. Статута Опште болнице Ваљево и Одлуке Управног одбора број: ОБВ-01-8282/6 од 06.11.2014.год., расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВАЉЕВО

За заменика директора Опште болнице Ваљево може бити именовано лице које поред општих услова прописаних Законом испуњава и следеће посебне услове:
 1. Завршен медицински факултет и специјализацију из гране медицине из које Општа болница обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, или
 2. Завршен стоматолошки факултет и специјализацију из гране медицине из које Општа болница обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, или 
 3. Завршен фармацеутски факултет и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите од чега најмање 3 године радног стажа на руководећим пословима у здравственој делатности, или
 4. завршен економски или правни факултет или факултет организационих наука, завршену едукацију из области здравственог менаџмента признату од стране овлашћеног државног органа и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, од чега најмање 3 године радног стажа на руководећим пословима у здравственој установи.

Уколико за директора Опште болнице Ваљево не буде именовано лице са високом школском спремом здравствене струке већ лице са завршеном високом школском спремом друге струке, заменик директора мора бити лице са високом школском спремом здравствене струке.

Заменик директора Опште болнице именује се на период од четири године, највише два пута узастопно.

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс подносе следеће доказе o испуњености услова:
 • диплому о завршеном одговарајућем факултету у оригиналу или овереној фотокопији;
 • уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате здравствене струке, у оригиналу или овереној фотокопији;
 • доказ о едукацији из здравственог менаџмента, уколико се ради о кандидату немедицинске струке, у оригиналу или овереној фотокопији;
 • доказ о радном стажу у области здравствене заштите, у оригиналу;
 • доказ о радном стажу на руководећим пословима у оригиналу (за кандидате наведене под тачком 3. и 4. );
 • доказ да није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање функције, односно да правоснажном судском одлуком није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције заменика директора Опште болнице Ваљево, издат од стране надлежног органа;
 • доказ да не постоји сукоб интереса из члана 130. став 6. Закона о здравственој заштити (текст изјаве који се може преузети у кадровској служби Опште болнице Ваљево и на web сајту установе: wwwzcvaljevo.com) ;
 • радну биографију, са адресом и контакт телефоном.

Конкурс ће бити објављен на web сајту Министарства здравља РС, web сајту Опште болнице Ваљево, дневном листу „Политика“ и недељном листу „Послови“.

Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ - 20.11.2014.год. односно, закључно са 05.12.2014.год. до 15 часова.

Пријаву за конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити на адресу: Општа болница Ваљево, улица Синђелићева 62, Ваљево, са назнаком: КОНКУРС ЗА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА, не отварати.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити  узете у разматрање.
Са подацима од: 21.11.2014.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлука в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених ради дужег боловања (трудничко/породиљско),

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА – 8 извршилаца

Услови за заснивање радног односа:
 • Средња медицинска школа одговарајућег смера - IV степен стручне спреме, положен стручни испит;

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања, почев од 24.11.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
 • оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију радне књижице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14
Телефон за информације: 2067-128

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом,  ради замене одсутног запосленог ради дужег боловања (трудничко/породиљско), за потребе Клинике за медикалну онкологију

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена преко 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 24.11.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уз пријаве које се шаљу e-mail-ом потребно је доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Пријаве слати на адресу:
Институт за онкологију и радиологију Србије
Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 21.11.2014.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 4704/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 4704  од 20.11.2014. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време  до повратка привремено одсутне запослене са боловања

1. Медицинска сестра-техничар.................................1 извршилац

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 21.11.2014. ГОДИНЕ
(до 28.11.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 20.11.2014.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
ДАНА: 19.11.2014.
На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи“  Бачка Топола, Дом здравља" Др Јанош Хаџи“  Бачка Топола расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време ради замене запослене са пуним радним временом:

Доктор медицине - 1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверења о положеном стручном испиту
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

V
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VI
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 20.11.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 8971/2.
Датум: 18.11.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 8971/1, бр. 8972/1, бр. 8948/1 и бр. 8966/1 од 17.11.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

1. Лекар специјалиста – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/2 степен стручне спреме, Медицински факултет са специјализацијом из превентивне гране медицине
 • Положен стручни испит

Радни однос се заснива на одређено време, до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на изради планско-аналитичких докумената и извештаја, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Фотокопију дипломе о завршеној специјализацији
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

2. Доктор медицине – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен ст.спреме, Медицински факултет
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка послова на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

3. Техничар II – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб. техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

4. Сарадник за комуникације РДКС – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВШС –Виша стручна спрема друштвеног смера
 • Активно знање енглеског језика
 • Познавање рада у рачунарским програмима
 • Пожељно је искуство у коресподенцији и комуникацији

Предност имају кандидати који владају пословном коресподенцијом и вербалном комуникацијом на енглеском језику и кандидати који располажу напредним нивоом рада у рачунарским програмима (MS Office пакет и Интернет).

Провера знања енглеског језика и рада на рачунарским програмима ће се вршити у Институту.

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на РДКС чији је обим привремено повећан.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 20.11.2014.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 7991/3
Датум: 13. 11. 2014. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд а у складу са Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
9 медицинских сестара-техничара
, за рад на одређено време ради замене привремено одсутних радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит

Критеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • дужина чекања на посао
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. дужина чекања на посао: х коефицијент 0,1 за сваки месец чекања на посао после положеног стручног испита - максимално 4 бода
 3. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 36 бодова
 4. оцена на разговору - максимално 30 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-3,  имају 17 бодова мање од  првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (фотокопије: Уговора о раду, Уговора о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично)
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б и оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место медицинске сестре-техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић

        


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 8269/3
Датум: 13. 11. 2014. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд а у складу са Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1 доктора медицине – клиничког лекара
за рад на одређено време на Одељењу опште и абдоминалне хирургије, ради замене привремено одсутног радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати су:
 • просечна оцена на студијама
 • дужина студирања
 • радно искуство у струци
 • стручно оспособљавање и усавршавање у струци
 • оцена на разговору  (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Ради рангирања кандидата који испуњавају услове за пријем, утврђује се следећи начин бодовања:
 1. просечна оцена студирања:  за просечну оцену 8,0 кандидат добија 20,00 бодова, за сваких 0,1 изнад изнад просечне оцене 8,0 добија 1,00 бод, а за сваких 0,1 испод просечне оцене 8,0 одузима се 1,00 бод – максимално 40,00 бодова
 2. дужина студирања: х коефицијент 4 (број бодова се умањује за сваки месец студирања преко 6 година за коефицијент 0,33)  – максимално 24,00 бода 
 3. радно искуство у струци (подразумева радни однос након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,5 за сваки месец радног искуства –  максимално 12,00 бодова
 4. стручно оспособљавање и усавршавање у струци (подразумева стручно оспособљавање у струци  након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,33, за сваки месец стручног оспособљавања и усавршавања –  максимално 8,00 бодова
 5. оцена на разговору – максимално 16,00 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-4, имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • доказ о радном искуству у струци, уколико га поседује (фотокопију радне књижице, Уговора о раду и слично)
 • доказ о стручном оспособљавању и усавршавању у струци (Уговор о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично)
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности или вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик лекарске коморе Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу: Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место доктора медицине – клиничког лекара за рад на Одељењу опште и абдоминалне хирургије".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић  
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 8034/3
Датум: 13. 11. 2014. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гл. РС“ 36/2010), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд а у складу са Правилником о процедури и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1108 од 20. 02. 2013. године, расписује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1 доктора медицине – клиничког лекара
за рад на одређено време на Одељењу кардиологије ради замене привремено одсутног радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати су:
 • просечна оцена на студијама
 • дужина студирања
 • радно искуство у струци
 • стручно оспособљавање и усавршавање у струци
 • оцена на разговору  (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа на неодређено време у КБЦ „Бежанијска коса”.

Ради рангирања кандидата који испуњавају услове за пријем, утврђује се следећи начин бодовања:
 1. просечна оцена студирања:  за просечну оцену 8,0 кандидат добија 20,00 бодова, за сваких 0,1 изнад изнад просечне оцене 8,0 добија 1,00 бод, а за сваких 0,1 испод просечне оцене 8,0 одузима се 1,00 бод – максимално 40,00 бодова
 2. дужина студирања: х коефицијент 4 (број бодова се умањује за сваки месец студирања преко 6 година за коефицијент 0,33)  – максимално 24,00 бода 
 3. радно искуство у струци (подразумева радни однос након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,5 за сваки месец радног искуства –  максимално 12,00 бодова
 4. стручно оспособљавање и усавршавање у струци (подразумева стручно оспособљавање у струци  након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите): х коефицијент 0,33, за сваки месец стручног оспособљавања и усавршавања –  максимално 8,00 бодова
 5. оцена на разговору – максимално 16,00 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-4, имају 17 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • доказ о радном искуству у струци, уколико га поседује (фотокопију радне књижице, Уговора о раду и слично)
 • доказ о стручном оспособљавању и усавршавању у струци (Уговор о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично)
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности или вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик лекарске коморе Србије; одјаву на претходно осигурање; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу: Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место доктора медицине – клиничког лекара за рад на Одељењу кардиологије".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.             

ВД ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић   

Са подацима од: 19.11.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/594
Шабац, 19.11.2014.год.

На основу члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац и члана 23. Статута Дома здравља Шабац, в.д. директора Дома здравља Шабац, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Чистачица – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутних запослених због привремене спречености за рад (боловања)

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат  мора испуњавати и следећи посебан услов:
 • завршена основна школа - I степен стручне спреме

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној школи; уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

В. д. директора Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић, с.р.

Са подацима од: 19.11.2014.
Са подацима од: 19.11.2014.
Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број: 1895
Дана: 19.11.2014.године
ВРБАС

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013 и 75/2014), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010; 46/2013-споразум; 74/2013-споразум и 37/2014-споразум),члана 23. Статута Дома здравља „ Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 19.11.2014.године расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (до  повратка стално запослене са боловања ради  одржавања трудноће/породиљског одсуства ):

а) ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, Одељењу за здравствену заштиту предшколске  деце – 1 ( један ) извршилац

Опис послова:
 • Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем
 • обавља потребне административне послове
 • ради и друге послове из делокруга свога рада
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и директору Дома здравља

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013;75/2014),посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 838 од 21.05.2013.године, Правилником о изменама и допунама  Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 1990 од 25.11.2013.године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, бр.560 од 21.03.2014. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су :
 • IV степен стручне спреме
 • Средња медицинска школа,смер – педијатријска сестра
 • положен стручни испит за звање педијатријска сестра

3.
Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној  Средњој медицинској школи,смер-педијатријска сестра
 • оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за педијатријску сестру
 • кратку биографију

4.
Приликом заснивања радног односа,изабрани кандидат дужан је да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос
 • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд)
 • лиценцу за педијатријску сестру

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

5.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.
Оглас објавити код Националне службе за запошљављње Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvrbas.co.rs ).
Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа.

7.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс,а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvrbas.co.rs).Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

8.
Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20 радним даном од 7.00-15.00 сати или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место педијатријска сестра“.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 19.11.2014. ГОДИНЕ
( ДО 27.11.2014.године)

Непотпуне, неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицине
Са подацима од: 19.11.2014.
Дом здравља Димитровград
Оглас Дом здравља Димитровград
Република Србија
Дом здравља Димитровград
Број: 01- 522
Датум: 19.11.2014. године

На основу члана 31. Закона о раду ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе  („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/10 и 42/10), Директор Дома здравља Димитровград расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

Радно место: возач санитетског возила у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград.

Број извршилаца:  1 .

Начин заснивања радног односа: одређено време, због изненадног повећања обима посла, за време трајања тих потреба.

Радно време: пуно( 40 сати недељно).

Услови: III степен стручне спреме, Возач.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Извод из матичне књиге рођених.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ДИРЕКТОР
Др Бојан Давитков
Са подацима од: 19.11.2014.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.167.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 19.11.2014.
Специјална болница за болести зависности
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/10, 42/10 и 46/13) и Кадровског плана, расписује се:

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Једног извршиоца на радном месту виши радни терапеут, на одређено време – до повратка запосленог, са пуним радним временом.

Услови: Виша медицинска школа, смер: радни терапеут, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплома-уверење (оригинал или оверена копија) о завршеној Вишој медицинској школи, смер: радни терапеут,
 • Потврда-Уверење (оригинал или оверена копија) о положеном стручном испиту,

Радни однос се заснива на одређено време, до пвратка привремено одсутног радника.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Оглас ће се објавити и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

В.Д Директора
Прим. Мр сц.мед. Др Мира Ковачевић
Са подацима од: 19.11.2014.
Апотека Бор
Број:2926
Дана:18.11.2014.год
На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр.2924 од 18.11.2014.године,

„АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са боловања:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА
за рад у организационој јединици „Градска апотека Кладово“ у Кладову.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена средња школа-смер фармацеутски техничар-

Рок за подношење пријава је 5 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 12 сати у Управу Апотеке Бор са истеком последњег дана огласа..

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте
 • доказ о радном искуству у струци 
 • положен стручни испит
 • доказ о поседовању лиценце
 • потврду о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135
„АПОТЕКА БОР“
Са подацима од: 18.11.2014.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију “Русанда“ и Одлуке директора бр.3659 /2014, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

На одређено време на период до 12 месеци до добијања сагласности за ново запошљавање у складу са законом, на пословима:
 • Самостални стручни сарадник за правне послове – 1 извршилац;

Услови:
 • завршен правни факултет ( VII-1 степен стручне спреме или високо образовање на студијама другог степена- мастер академске студије са 300 ЕСПБ односно завршене основне академске студије са 240 ЕСПБ - дипломирани правник),
 • познавање рада на рачунару – Microsoft Word, Excel , Internet,
 • најмање једна године радног искуства у струци.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

Овај оглас се објављује и на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Проф.др Нада Наумовић
Са подацима од: 18.11.2014.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 4612/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 4612  од 17.11.2014. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време  до повратка привремено одсутнe запослене са породиљског одсуства

1. Доктор медицине..............................................1 извршилац

1. Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати VII степен стручне спреме, завршен  медицински факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 18.11.2014. ГОДИНЕ
(до 25.11.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 18.11.2014.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/2653
Датум: 12.11.2014. године

На основу члана 37. став 1. и 2. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005 ... 75/2014) члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 42/2010 ... 37/2014), Кадровског плана за Специјалну болницу за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ за 2013. годину, као и указане потребе за заснивањем радног односа са једним извршиоцем на одређено време из објективних разлога који се огледају у неопходности обезбеђења непрекидности рада у условима честих одсуствовања уговорених запослених на радном месту портир-телефониста због боловања и коришћења годишњих одмора, који се финансира из сопствених средстава,  на одређено време до двадесет четири месеца и са једним извршиоцем на одређено време на радном месту спремачице са пуним радним временом до повратка са породиљског боловања запослене Васиљевић Слађане са пуним радним временом,  доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа на следећим радним местима.

1. Један извршилац на одређено време до двадесет четири месеца  због повећаног обима посла са пуним радним временом које се финансира из сопствених средстава, за обављање послова - портир - телефониста

За које су  Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:  
 • ССС/КВ без обзира на струку,
 • положен испит из П.П. заштите и  
 • познавање ТТ апарата и уређаја.  

Сваки кандидат је дужан, да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:
 • диплома о завршеној потребној школи,
 • доказ о положеном испиту из П.П. заштите, 
 • доказ о познавању ТТ апарата и уређаја, 
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

2. Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са породиљског боловања са пуним радним временом за обављање послова - спремачица

За које су  Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:  
 • основна школа.

Сваки кандидат је дужан, да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:
 • диплома о завршеној потребној школи,
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Послове из ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом.

Слободне послове из ове одлуке поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу.

Пријаву на оглас за послове из ове одлуке, са доказима о испуњености услова за рад На наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана  објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“.

(дан објављивања Огласа у новинама НСЗ „Послови“, 19.11.2014.  године, рок за предају пријава на оглас, 27.11.2014. године)

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 17.11.2014.
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Специјална болница за психијатријске болести „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
Ул. Краља Петра 1. Карађорђевића бр. 85
23330 Нови Кнежевац
Број: 02-1021/2014
Датум: 17.11.2014.г.

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл. гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2011 и 46/2013), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, чл. 6. став 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац  (дел. бр. 02-60/1 од 28.02.2012.), као и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 112-01-165/2014-02, од 27.02.2014. године, директор Специјалне болнице расписује:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Лекар опште медицине ------------- 1 извршилац на неодређено време.

Поред услова утврђених чл. 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац и то:
 • VII-1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
 • положен стручни испит,
 • радно искуство од најмање 6 месеци.

Опис послова је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Кандидат је обавезан да уз пријаву, са биографијом, достави:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (или оверену потврду медицинског факултета, уколико му диплома још није уручена);
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • доказ – наводе о траженом радном искуству,
 • фотокопију личне карте.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Обавештење о избору кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра 1. Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице на истој адреси.

Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
Директор: Петровић др Јованка, психијатар
Са подацима од: 17.11.2014.
Дом здравља "Земун"
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр. 36/2010),одлуке в.д. Директора Дома здравља”Земун“03.бр  3456 од 31.10.2014.године о потреби заснивања радног односа

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ -1 извршилац на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог :

1. доктор медицине за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

Услови:
 • завршен Медицински факултет  , VII  степен ,
 • радно искуство   
 • положен стручни испит
 • лиценца

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (дипломе,уверења о положеном стручном испиту и лиценце)
 • доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и Уговор о раду    или Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци и слично) 
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.        

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

в.д.Директора Дома здравља“Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 17.11.2014.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-39   
17.11.2014. године
КРАЉЕВО
На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 36/2010) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр.6-38 од 17.11.2014.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом   у Служби за гинекологију и акушерство - Одељење за неонатологију, Општа болница, 1 (једне)  педијатријске сестре ради замене запослене која се налази на  породиљском одсуству.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница":
 • СМШ педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак;
 • уверење МУП да кандидат није осуђиван;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр. сци.мед. Др Зоран Мрвић, спец.дечје хирургије и дечје урологије