Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 31.05.2016.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5- 332/ 1
30.05.2016. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) , Решења о распореду коришћења буџетских средстава Дома здравља Краљево за текуће и капиталне трансфере на нивоу Републике за 2016.годину бр.011-22/2016-III  од 03.02.2016.године ( Службени лист Града Краљева  бр.3/2016)  и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5- 332  од   30.05.2016. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време у трајању од  6 (шест ) месеци због повећаног обима посла  са пуним радним временом , 1 ( једног )  доктора медицине у   Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља Краљево у Краљеву.


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву бр.5-119 од 03.03.2016.године: Медицински факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Наведено радно место финансираће се из средстава буџета Града Краљева.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ  
Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштите
Са подацима од: 31.05.2016.
Клиничко-болнички центар
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 4715/2
Датум: 27. 05. 2016. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, сагласности Комисије за кадрове здравствених установа бр. 112-01-1299/2015-02 од 27.04.2016. године расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара за рад у Служби анестезиологије и интензивног лечења, ради замене привремено одсутног запосленог  до његовог повратка на рад, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине – клиничког лекара су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми:
 1. просечна оцена студирања
 2. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 3. одбрањена докторска теза
 4. радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)
 5. оцена на разговору (интервју)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радом академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – М обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 доктора медицине - клиничког лекара за рад у Служби анестезиологије и интензивног лечења“.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 30.05.2016.
Клинички центар Србије
На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр 8390 од 30.05.2016.године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу са Закључком 51 Број 112-3965/2016 од 11.04.2016.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуке в.д. директора бр 8391 од 30.05.2016 године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” 1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ  
расписује конкурс за  пријем у радни однос

I НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПРОБНИМ РАДОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ЗА


6 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ВИСОКЕ  СТРУЧНЕ СПРЕМЕ  И ТО:
 • 1 доктора медицине за Клинику за гастроентерологију и хепатологију за интернистичку онкологију
 • 1 доктора медицине специјалисту офталмологије за Клинику за неурохирургију
 • 2 доктора медицине специјалисте педијатрије за Клинику за гинекологију и акушерство
 • 2 доктора медицине специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за Центар за анестезиологију и реаниматологију

Општи услови: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит и одговарајућа специјализација (за радна места доктора медицине специјалисте). Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

1 ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА ВИСОКЕ  СТРУЧНЕ СПРЕМЕ  И ТО:
 • 1 дипломирани молекуларни биолог за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Општи услови: Завршен Природно математички факултет смер молекуларна биологија / Биолошки факултет. Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Заинтересовани кандидати уз пријаву у којој се обавезно наводи радно место за које се кандидат пријављује као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
 • кратка пословна биографиј
 • оверену фотокопију дипломе (о завршеном факултету)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија положеног специјалистичког испита (за специјалисте)
 • фотокопија радне књижице (није обавезан документ)

10 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ – 10  ИЗВРШИЛАЦА И ТО:
 • 1 медицинска сестра-техничар за Клинику за инфективне и тропске болести
 • 1 медицинска сестра-техничар за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију
 • 3 медицинске сестре-техничара за Клинику за кардиологију за салу за катетеризацију
 • 3 медицинске сестаре –техничара гинеколошко акушерског смера и 
 • 2 педијатријске сестре за Клинику за гинекологију и акушерство

Општи услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
 • кратка пословна биографија
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда средње школе 
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија радне књижице (није обавезан документ)

II  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НА ПЕРИОД ОД ТРИ МЕСЕЦА ЗА:

1 ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА ВИСОКЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ТО:
 • 1 докторa медицине или специјалистe одговарајуће гране медицине за Клинику за алергологију и имунологију

Општи услови: Најмање VII 1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит. Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Заинтересовани кандидати уз пријаву у којој се обавезно наводи радно место за које се кандидат пријављује као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
 • кратка пословна биографија
 • оверену фотокопију дипломе (о завршеном факултету)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија положеног специјалистичког испита (за специјалисте)
 • фотокопија радне књижице (није обавезан документ)

Кандидати који конкуришу за више радних места у обавези су да поднесу посебну пријаву и комплетну документацију за свако радно место за које конкуришу, уз назнаку за које радно место подносе конкретну пријаву.

Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин
Са подацима од: 30.05.2016.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
тел. 026/240-725

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


1. „ПОНИШТАВА се оглас за пријем: ЈЕДНЕ АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ, са средњом стручном спремом, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка акушерске која се налази на боловању који је објављен дана 16.03.2016. у Публикацији   „Послови“ бр.665, јер  се  акушерска сестра која је била на боловању, вратила на посао.“

В.д.директора
Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево
Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 30.05.2016.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 3650
25.05.2016.године
Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време


1. 1 (једног) спремача, на одређено време са пуним радним временом за рад у Дому здравља у Зајечару до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове: I степен - завршена основна школа;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 30.05.2016.
Здравствени центар Кладово
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
БРОЈ: 2539
ДАНА: 16.05.2016. године
КЛАДОВО

На основу члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије, Аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(Службени гласник Републике Србије број 1/2015) и Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава закључком 51 број 112-646/2016-1 од 09. фебруара 2016. године "Здравствени центар Кладово" из Кладова, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом.

једног медицинског техничара-сестру општег смера
за рад у Служби опште хирургије - Одсек интензивне неге ОЈ Болница Здравственог центра Кладово.

I
Услови за обављање посла су општи услoви за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Службени гласник Републиек Србије број 24/05; 61/05;54/09;32/13;75/14), као и посебни услови :
 • завршена Средња медицинска школа општег смера  IV степен
 • положен стручни испит 
 • дозвола за рад (лиценца) издата од надлежне коморе или решење о упису у комору

II
Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Кладово и обавља се у сменама.

III
Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи траженог смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију дозволе за рад (лиценце или решења о упису у комору);
 • потврду да се лице налази на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда);
 • уверење да нису осуђивани за кривична дела која их која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице).

IV
Оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља и у листу ''Послови'' Националне службе запошљавања.

V
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

VI
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу ''Послови''.

VII
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Приложена документација уз пријаву враћа се кандидатима.

VIII
Пријаве се подносе лично у затвореној коверти или путем поште на адресу :
Здравствени центар Кладово
Дунавска 1-3
19320 Кладово са назнаком "Пријава за јавни оглас за пријем у радни однос на послове мед.техничара-сестре''.

Здравствени центар Кладово
В.Д. Директор
Др мед. Борислав Петровић, с.р. спец. опште хирургије
Са подацима од: 27.05.2016.
Општа болница Лесковац
Број: 4392
26.05.2016. године
Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, као и на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-423/16-02 од 12.04.2016. године, директор Опште болнице Лесковац доноси

ОДЛУКУ

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

1. НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

а) У Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом, Одељењу за кардиологију – Одсеку за инвазивну кардиолошку дијагностику: доктор медицине – 1 извршилац

2. НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  у трајању од 6 месеци, због привремено повећаног обима посла, са пуним радним временом, за обављање послова:

а) У Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом, Одељењу за кардиологију – Одсеку за инвазивну кардиолошку дијагностику - доктор медицине – 1 извршилац,

б) У Служби за неурологију:  доктор медицине - 1 извршилац

в) У Служби за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом: доктор медицине - 1 извршилац

г) У Служби за анестезиологију са реаниматологијом: доктор медицине - 1 извршилац

д) У Служби за пнеумофтизиологију: доктор медицине - 1 извршилац

ђ) У Служби за педијатрију:  доктор медицине - 1 извршилац

е) У Служби за инфективне болести: доктор медицине - 1 извршилац

ж) У Служби за општу хирургију: доктор медицине - 1 извршилац

з) У Служби за физикалну медицину и рехабилитацију: доктор медицине - 1 извршилац

и) У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања: доктор медицине - 1 извршилац

ј) У Служби за техничке и друге послове:
 • молер-фарбар - 1 извршилац,
 • столар - 1 извршилац,
 • бравар-лимар - 1 извршилац,
 • зидар - 1 извршилац,
 • радник за прање и пеглање веша - 2 извршиоца,
 • спремачица - 2 извршиоца, 
 • помоћни радник - 2 извршиоца, 
 • сервирка - 1 извршилац, 
 • возач моторних возила - 2 извршиоца, 
 • електромеханичар за одржавање електроенергетских постројења - 1 извршилац,
 • референт за управљање комуналним и медицинским отпадом - 1 извршилац и
 • радник на третману медицинског отпада - 1 извршилац.

3. НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ЗАПОСЛЕНЕ НА ДУЖЕМ БОЛОВАЊУ:

а) У Служби за гинекологију и акушерство: доктор медицине - 1 извршилац

2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1. за послове доктор медицине
 • да имају завршен медицински факултет и положен стручни испит;

2. за послове молер-фарбар
 • да имају завршен III степен стручне спреме и искуство у раду на пословима кречења и фарбања

3. за послове столар
 • да имају завршен III степен стручне спреме и искуство на пословима израде и поправке намештаја

4. за послове бравар-лимар
 • да имају завршен III степен стручне спреме и искуство на пословима поправке АЛУ и ПВЦ столарије

5. за послове зидар
 • да имају завршен III степен стручне спреме и искуство на зидарским пословима

6. за послове радник за прање и пеглање веша
 • да имају завршену осмогодишњу школу

7. за послове помоћни радник
 • да имају завршену осмогодишњу школу

8. за послове спремачица
 • да имају завршену осмогодишњу школу

9. за послове сервирка
 • да имају завршену осмогодишњу школу

10. за послове возач моторних возила
 • да имају завршен III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит "Ц" категорије

11. за послове електромеханичар за одржавање електроенергетских постројења
 • да имају завршен III  степен електротехничке или електромеханичарске струке

12. за послове референт за управљање комуналним и медицинским отпадом
 • да имају завршену вишу или средњу стручну спрему

13. за послове радник на третману медицинског отпада
 • да имају завршен III степен стручне спреме.

3.

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
 1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;
 2. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - за докторе медицине;
 4. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);
 5. Доказ о искуству у раду (за послове за које је то неопходно) - потврда послодаваца код којих је стечено радно искуство.

4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Рада Кончара бр. 9, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
др Небојша Димитријевић
Са подацима од: 27.05.2016.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:2307/12
25.05.2016. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.2306/12 од 25.05.2016.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

I

Meдицинске сестре техничара за рад  у Одсеку коронарна јединица Службе зе интерну медицину Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета, до повратка запослене на рад или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа, општег смера, положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад  или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

II
Meдицинске сестре техничара за рад  у Ортопедској амбуланти за специјалистичко консултативне прегледе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  до повратка са боловања на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа, општег смера, положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад  или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

III
Физиотерапеут за рад  у Одељењу  за продужену рехабилитацију Службе зе физикалну медицину рехабилтацију  Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са боловања на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Опште болнице Крушевац

Заинтересовани кандидати подносе:
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију дипломе ,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНIЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 27.05.2016.
Са подацима од: 26.05.2016.
Са подацима од: 26.05.2016.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  5492  од  25.05.2016 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања


ОЈ Општа болница Пријепоље

1. Гинеколошко акушерска сестра ........................................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Чајетина

1.  Доктор  медицине................................................................................. 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Косјерић

1. Медицинска сестра техничар општи смер ........................................... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицне – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно место гинеколошко акушерска сестра-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар општи смер-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој  школи,одн.факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 25.05.2016.
Клинички центар Ниш
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр. 15227/1      
Датум: 25.05.2016. год.

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 37. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15), Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 15227 од 25.05.2016. године, а за потребе Клиничког центра Ниш, директор Клиничкog центрa Ниш доноси

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛОВА

I

Оглашава се потреба за пријем једног стручног сарадника за правне послове у радни однос на одређено време са пуним радним временом због привремено повећаног обима послова у Служби за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.

Услови за заснивање радног односа за послове једног стручног сарадника за правне послове су:
 • Завршен Правни факултет, положен правосудни испит, VII1 степен стручне спреме, једна година радног искуства у здравственим установама терцијарног нивоа,

III
Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:
 • Диплома факултета о стеченом образовању;
 • Уверење о положеном правосудном испиту;
 • Потврда здравствене установе у којој је кандидат обављао послове и период обављања послова;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија радне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем једног стручног сарадника за правне послове у радни однос на одређено време са пуним радним временом због привремено повећаног обима послова Службе за правне и економско-финансијске послове Клиничког центра Ниш донеће директор Клиничког центра Ниш на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII
Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII
Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X
Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,
БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48
СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ
Са подацима од: 25.05.2016.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ СРБИЈЕ
Број: 2555/2.
Датум: 23.05.2016.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 2555/1 и 3554/1 све од 20.05.2016. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:


Доктор медицине – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен ст.спреме, Медицински факултет
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до три месецa трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Помоћни радник на транспортним пословима – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ПК – II степен ст.спреме, Школа за основно образовање

Радни однос заснива се на одређено време, до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на преносу и складиштењу, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОР
Др сци мед Градимир Богдановић
Са подацима од: 25.05.2016.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01- 2253/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 2253 од  20.05.2016. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом,  до повратка привремено одсутног запосленог  са боловања


1. Фармацеутски  техничар ......................................................... 1  извршилац - за рад на одељењу Апотека – медицинско снабдевање

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV  степен стручне спреме, завршену средњу медицинску  школу – смер фармацеутски техничар  и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

Оглас важи од  23.05.2016. године до 30.05.2016. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 25.05.2016.
Са подацима од: 25.05.2016.
Са подацима од: 25.05.2016.
Са подацима од: 25.05.2016.
Са подацима од: 25.05.2016.
Са подацима од: 24.05.2016.
Са подацима од: 24.05.2016.
Дом здравља Љубовија
На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе , потребе Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавање слободних ,односно упражњених радних места  и добијене сагласности за пријем радника: допис Министарства здравља бр. 112-01-423/16-02 расписује  се  

ОГЛАС
ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Доктор медицине,  са пунум радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства

2. Доктор медицине са пунум радним временом до повратка запослене са неплаћеног одсуства

ОПИС ПОСЛА:
 • Обавља послове своје струке и занимања ,  из делокруга  и садржаја рада тима опште медицине кућног лечења и неге
 • Спроводи примарну здравствену заштиту, превенцију код најчешћих обољења  и стања, а посебно обавезне видове здравствене заштите и активну здравствену заштиту становништва 
 • Врши и спроводи  мере и поступке дијагнозе и терапије ургентних стања у општој медицини
 • Обавља послове изабраног лекара 
 • Примењује здравствено васпитање  као интегрални део рада у свакодневној пракси

УСЛОВИ:  Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 • VII1  степен стручне  спреме, Медицински факултет ;
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • добијено односно обновљено одобрење за самосталан рад, лиценца

Заинтересовани кандидати за радно место: доктор медицине под редним бројем 1 и 2 уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или  овереној  фотокопији следећа документа:
 • Диплому о завршеном факултету.
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе/Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.  

Кандидати који заснују радни однос дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320

Директор: Радивоје Грујић спец . интерне медицине
Са подацима од: 24.05.2016.
Са подацима од: 24.05.2016.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-411
20.05.2016.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр.6-410 од  20.05.2016. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом   у  Служби за неурологију, Општа болница 1 (једне ) медицинске сестре   ради замене запослене која се налази на  боловању      ( трудничко боловање и породиљско одсуство).


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница": IV степен стручне спреме - Средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу); 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије, почев од 24.05.2016.године.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 23.05.2016.
Општа болница Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија(„Сл. Гласник РС“ 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, директор  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Једне (1)  спремачице за рад у Општoj болници Пожаревац, на одређено време, на три (3) месеца са пуним радним временом, у складу са чл.37. став 1. Закона о раду - због повећаног обима посла

Опис послова за раднo местo под 1: Редовно чишћење и спремање радних просторија, болесничких соба и осталих просторија по распореду шефа одека, скупљање смећа и других отпадака из просторија, редовна дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад, транспортовање нечистог рубља и прљавог метеријала до места предвиђеног за одлагање истог, прање боца за дератизацију, пљуваоница и осталог материјала, испомоћ при преносу болесника и умрлих и све друге послове НК радника по потреби и налогу непосредног руководиоца

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршену основну школу (НК радник). Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи 3. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

В.Д. Директора Oпште болице  Пожаревац
Др   Данко Николић, специјалиста урологије
Са подацима од: 23.05.2016.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/165
Шабац, 23.05.2016.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
 • положен стручни испит и
 • положен возачки испит за возача „Б категорије“

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопија возачке дозволе за возача „Б категорије“, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић с.р.
Са подацима од: 23.05.2016.
Са подацима од: 23.05.2016.
Градски завод за геронтологију
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање  Београд
Краља Милутина 52 ,
11000 Београд
Дел. број: 884/1
Датум: 20.05.2016.

На основу члана 23 Статута Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање Београд и одлуке директора расписује се :

ОГЛАС
За пријем у радни однос неодређено време:


ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ЗА РАД У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет , положен стручни испит , најмање две године радног искуства .

УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВИТИ :
 1. Фотокопију дипломе о завршеном 1. медицинском факултету
 2. Фотокопија уверења у држављанству
 3. Фотокопија потврде о положеном стручном испиту
 4. Фотокопију лиценце издате од надлежне лекарске коморе или решења о упису у лекарску комору
 5. Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV)
 6. Фотокопија личне карте
 7. Уверење да није под истрагом и да се не води кривични поступак против њега

Пријаве слати поштом на адресу Градски завод за геронтологију , Краља Милутина 52 ,11000 Београд  или лично са назнаком Пријава за конкурс за радно место Лекар опште медицине . Сва документа уз пријаву доставити у неовереној фотокопији. Рок заподношење пријава је осам дана од дана објављивања.

Оглас важи до 30.05.2015

ДИРЕКТОР
Др Далибор Паспаљ
Са подацима од: 23.05.2016.
Са подацима од: 20.05.2016.
Завод за трансфузију крви Војводине
Број:01-125/2016-1
Датум:20.05.2016.године

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл.гласник РС» број 1/2015), члана 8. Колективног уговора код Завода за трансфузију крви Војводине број 01-75/2015 и Правилника о организацији и систематизацији послова број 01-91/12, директор Завода за трансфузију крви Војводине расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Хигијеничарка - 1 (један) извршилац на одређено време, до добијања сагласности надлежног министарства сходно Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавниих средстава («Службени гласник РС» број 113/2013, 21/2014,66/2014, 118/2014,22/2015 и 59/2015), са пуним радним временом, за рад у Заводу за трансфузију крви Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а.

2. ОПИС ПОСЛОВА:
 • врши припрему материјала потребног за рад,
 • води рачуна о исправности средстава за рад и о томе извештава главног техничара Завода,
 • води периодичне извештаје о средствима потребним за рад и доставља их начелнику Службе,
 • обавља послове одржавања хигијене у свим просторијама Завода и око Завода (главни и споредни улаз Завода и део паркинг простора код споредног улаза),
 • рукује отпадом и биохазардним материјалом (према радном упутству) и исти одлаже на за то предвиђено место,
 • обавља курирске послове,
 • обавља и друге послове према стручној спреми сходно потребама Завода,
 • врши требовање материјала и води евиденцију материјала за одржавање чистоће,
 • ради и друге послове који проистичу из послова чишћења просторија
 • по потреби обавља послове сервирке и послове перача рубља пеглара
 • за свој рад одговара начелнику службе,главном лабораторијском техничару Завода и директору Завода.

3. УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

4. Кандидат је дужан  да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи,
 • Уверење о здравственој способности не старије од 6 (шест) месеци,
 • Фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • Фотокопију личне карте,
 • Кратку биографију.

5. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама «Послови» Националне службе за запошљавање.

6. Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и web сајту Завода за трансфузију крви Војводине.

7. Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са назнаком «ЗА ОГЛАС» или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 7 до 15 часова.

8. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Нови Сад, 20.05.2016.године
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Проф.др Радмила Јовановић,с.р.
Са подацима од: 20.05.2016.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број  3521
20.05.2016.године
Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време


1. 1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби за неурологију до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 20.05.2016.
Општа болница Пирот
ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ
Број: 03-1244/Р
19.05.2016.год.

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1243/Р  од  19.05.2016. год., расписује се:  

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутних радника, са пуним радним временом за радно место


1. Медицинска сестра, техничар- општи смер - у Дневној болници за парантералну терапију-  1 извршилац

Потребни услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
 • завршена средња медицинска школа –општи смер, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
 • фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

2. Гинеколошко акушерска сестра - у Служби за гинекологију и акушерство- 1 извршилац

Потребни услови: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове
 • завршена средња медицинска школа –гинеколошко- акушерски смер, IV степен стручне спреме и  положен стручни испит,

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
 • фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот.

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Оглас објавити на wеб сајту Министарства здравља РС.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 19.05.2016.године
(до 27.05.2016.године)


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић
Са подацима од: 20.05.2016.
Дом здравља Житиште
Дом здравља Житиште
И.Л.Рибара 16
Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15) ,  расписује се

ОГЛАС
за послове

1. ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА


Број извршилаца :1.

Врста радног односа:радни однос на одређено време -6 месеци

Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште
 1. Завршен фармацеутски факултет
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе
 4. Да је држављанин Републике Србије
 5. Да има возачку дозволу Б катеегорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија возачке дозволе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор
Китареску др Дојнел
Са подацима од: 20.05.2016.
Завод за хитну медицинску помоћ "Ниш"
На основу чл. 7 i 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС" број 1/15), и на основу Кадровског Плана Министарства здравља бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013., и чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ "Ниш" у Нишу број 4103 од 12.09.2008. године у својству директора Завода доносим следећу

ОДЛУКУ
О ПОТРЕБИ ЗА ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА

на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до повратка привремено одсутног радника:

ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ


Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:
 • Завршен Медицински факултет и положен стручни испит, односно VII/1 степен стручне спреме,                                               

Посебни услови рада:
 • отежани због рада у сменама и ноћу, изложеност метеоролошким променама и прсихофизичким напорима.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:
 • Молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,
 • Диплому о завршеном Медицинском факултету VII/1 степен, (оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине VII/1 степен (оверена фотокопија)
 • Извод из матичне књиге рођених код промене презимена и венчаних.
 • Кратку биографију CV

За пријем у радни однос неопходна је претходна провера здравствене способности од надлежне службе за рад на радним местима са повећаним ризиком.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Завод за хитну  медицинску помоћ „Ниш“ 18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће директор Завода за хитну медицинску помоћ  Ниш у Нишу, након приспеле огласне документације.

Одлуку о потреби заснивања радног односа објавити на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
др Славољуб Живадиновић
спец. ургентне медицине