Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 30.11.2015.
Са подацима од: 30.11.2015.
Са подацима од: 27.11.2015.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број 5628
26.11.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  бр.5627  од   26.11.2015. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Доктора медицине на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад,   за рад на пословима доктора медицине у Aмбуланти Нова пијаца Службе опште медицине  Дома здравља Крушева - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
-завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.


2. лабораторијског техничара на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад,   за рад на пословима лабораторијског техничара  у Одељењу лабораторијске дијагностике   Дома здравља Крушева - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
-завршена  средња медицинска школа лабораторијског смера  IV степен стручне спреме  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

3. возача санитетског возила  на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад ,   за рад на пословима возача санитетског возила  у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • III степен стручне спреме,  КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије.

Кандидати достављају:
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном ;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту само за радно место под редним бројем 1. и 2.;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору само  за радно место под редним  бројем  1. и 2.
 • оверену фотокопију возачке дозволе само  за радно место под редним  бројем 3
 • изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву и да се против њих не  води кривични поступак;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Пријавe на  оглас могу се поднети  у року од 8 дана од дана објављивања овог оглас у листу „Послови“ Националне службе запошљавања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим мр сц. мед. др Весна Стевић Гајић спец. опште мед.
Са подацима од: 27.11.2015.
Са подацима од: 25.11.2015.
Са подацима од: 25.11.2015.
Са подацима од: 25.11.2015.
Са подацима од: 24.11.2015.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/3588
Датум: 17.11.2015. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије, („Сл. Гласник РС“ бр. 1/15)  Кадровског плана Болнице  за 2013. годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Измена Кадровског плана  за Специјалну  болницу „Свети Сава“ за 2013. годину,  бр. 112-01-01067/2013-02 од 05.09.2013. године, исказане потребе за запошљавањем три извршиоца на одређено време на замени медицинских сестара - техничара до повратка са боловања (одржавање трудноће / породиљскогболовања за Путинчанин Зорану, Пешић Љиљану и Петровић Снежану)  доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленима.

Три извршиоца, на одређено време до повратка запослених са боловања (одржавање трудноће/породиљско боловање) са пуним радним временом, за обављање послова, медицинска сестра - техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца, утврђени следећи услови:
 • ССС, медицинска школа, општи смер,
 • стручни испит за звање медицински техничар 
 • дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу).  

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са Законом.

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке огласити у средствима јавног информисања (Алтернатива, поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу).

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“. Оглас ће бити објављен дана, 25.11.2015. године.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/3624
Датум: 18.11.2015. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије, („Сл. Гласник РС“ бр. 1/15)  Кадровског плана Болнице  за 2013. годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Измена Кадровског плана  за Специјалну  болницу „Свети Сава“ за 2013. годину,  бр. 112-01-01067/2013-02 од 05.09.2013. године, доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

Један извршилац на одређено време до повратка запосленог, (Соња Коларски, виши радиолошки техничар), са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова: Виши радилошки техничар за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ВШС медицинска школа, смер за радиолошке техничаре ,
 • положен стручни испит за звање, виши радиолошки техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – филијали за запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке огласити у средствима јавног информисања (Алтернатива, поветити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу).

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана  објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 24.11.2015.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА
БРОЈ: 01-2059
ДАНА: 24.11.2015. године

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола,   Директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

1. Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патроnажу, Здравствена амбуланта Стара Моравица – замена за време одржавања трудноће и породиљског  одсуства и одсуства ради неге детета -  1 извршилац

II
Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова: Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године: Доктор медицине обавља послове из домена здравствене заштите за коју је оспособљен редовним школовањем и другим видовима едукације из области своје струке, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осибураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика и настанка болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који су утврђени као правом из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и ускађује мишљење и предлоге за наставак лечења осиураног лица, указује хитну медицинску помоћ.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за: доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту

У пријави обавезно назначите за које радно место конкуришете.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

V
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VI
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 23.11.2015.
Са подацима од: 23.11.2015.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:5061/12
18.11.2015. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.5060/12 од 18.11.2015.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

I

I Доктор медицине за рад  у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Медицински факултет и положен стручни испит, VII-1 степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

II
Специјалиста патолошке анатомије за рад  у Служби патолошке, патохистолошке и цитолошке дијагностике  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Медицински факултет и специјализација из патолошке анатомије, VII-2 sтепен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

III
Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом  за рад  у Служби за анестезиологије са реаниматологијом  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Медицински факултет и специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, VII-2 степен, поседовање лиценце за рад

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

IV
Виши медицински техничар инструментар за рад  у Одељењу  хируршке операционе сале Службе за хирургију  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  породиље до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Виша медицинска школа, смер виша мед. сестра - техничар или виши мед. тех.-инструментар и положен стручни испит, VI степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

V
Виши медицински техничар инструментар  за рад  у Одељењу  хируршке операционе сале Службе за хирургију  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на неплаћеном одсуству до повратка запослене на рад или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Виша медицинска школа, смер виша мед. сестра - техничар или виши мед. тех.-инструментар и положен стручни испит, VI степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

VI
Виши медицинске сестре техничара  за рад  у Служби анестезиологије са реаниматологијом Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на неплаћеном одсуству до повратка запослене на рад или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Виша медицинска школа, општег или смер анестетичар интезивиста и положен стручни испит, VI степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

VII
Медицинске сестре техничара  за рад  у Служби за психијатрију  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  породиље до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

VIII
Медицинске сестре техничара  за рад  у Одсеку кардиологије Службе за интерну медицину  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље  до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

IX
Медицинске сестре техничара  за рад  у Дневној болници психијатрије Службе за психијатрију  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са боловања

Услови: Средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

X
Медицинске сестре техничара за педијатрију  за рад  у Одсеку за превремено рођену новорођенчад и рођену са малом телесном тежином у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене на неплаћеном одсуству  до повратка запослене на рад или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Средња медицинска школа општег, гинеколошко- акушерског или педијатријског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

XI
Медицинске сестре техничара  за рад  у Кабинету за ултразвучну гастро дијагностику Службе за интерну медицину  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом  – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље  до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

XII
Боличара  за рад  у Служби за психијатрију  Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене  породиље  до истека породиљског одсуства, одсуству са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Медицинска школа II степен стручне спреме

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

XIII
Радник у болничкој капели за рад  у Одсеку за просектуру са болничком капелом Службе патолошке, патохистолошке и цитолошке дијагнсотике  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  до повратка са боловања

Услови: Основна школа, I степен

Опис послова: Врши помоћне послове код обдукције, транспорт и пријем умрлог лица са одељења до болничке капеле, врши тоалету умрлих лица, води писмену евиденцију о свим личним подацима умрлог лица, врши наплату горе наведених услуга уз издавање прописне признанице, преузима са одељења ампутиране делове тела и постељице и осталог материјала за кремирање и води рачуна о прописном одлагању. Односи из Болничке капеле веш са умрлог лица у Вешерницу и одржава хигијену капеле и друге послове које захтева то радно место.Стара се о хигијени радног простора

XIV
Одржавања чистоће у здравственим просторијама за рад  у Одсеку за одржавање хигијене, објеката и простора Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове  Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене     до повратка са боловања

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

Заинтересовани кандидати подносе:
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе  или сведочанства,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, сведочанства  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДIРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНIЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 23.11.2015.
Са подацима од: 23.11.2015.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас,Др.Милана Чекића бр.4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Број:4574/2
Дана,23.11.2015.год.
Врбас

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

1. ПОНИШТАВА СЕ ОГЛАС-КОНКУРС  бр.4574 који је објављен  на сајту Министаства здравља Београд дана 17.11.2015.године за пријем ЈЕДНЕ МИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА  ЗА РАД У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРБАС на одређено време-замена за време боловања.
2. Обавештење из тачке 1.објавити на Сајту Министарства здравља Београд.

Директор,
Јанић др Јован
Са подацима од: 20.11.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број  8256
20.11.2015.године
Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време


1. 1 (једне) више медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби нефрологије са хемодијализом у Општој болници у Зајечару до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове: VI степен - завршена виша медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 20.11.2015.
Са подацима од: 20.11.2015.
Институт за неонатологију
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 3319/1 од 16.11.2015. године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


2 извршиоца за послове доктора медицине

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 1/2015) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа: VII степен стручне спреме, доктор медицине.

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба- CV)

Пробни рад у трајању од три месеца.

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. мр сци. мед. др Милица Ранковић Јаневски
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 3279/1 од 09.11.2015. године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Медицинска сестра општег или педијатријског смера - до повратка привремено одсутних запослених - три извршиоца;

2. Медицинска сестра општег или педијатријског смера - до повратка привремено одсутног запосленог, а најдуже до пет месеци - један извршилац;

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа: IV степен стручне спреме- средња медицинска сестра општег или педијатријског смера, положен стручни испит

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – CV).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. мр сци. мед. др Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 19.11.2015.
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник
ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
02-бр. 1513/2
19.11.2015. год.
Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора  02-бр. 1513/1 од 19.11.2015. године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време


1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла у трајању најдуже 1 (један) месец, за послове:

1. У Служби хитне медицинске помоћи:
1. 1. Доктора медицине ..........3 извршиоца

Опис послова: Обавља веома сложене послове превенције, дијагностике и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи код повређених и оболелих и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит

1. 2. Више медицинске сестре-техничара ........ ......2 извршиоца

Опис послова: Обавља веома сложене послове на пријему, обради и терапији болесника, врши пријем позива за интервенције, учествује у екипи за рад на терену, у кућном давању терапије и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Виша медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

1.3.    Медицинске сестре-техничара................... 1 извршилац

Опис послова: Обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији болесника, врши пријем позива за интервенције, учествује у екипи за рад на терену, у кућном давању терапије и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

1.4. Возача за рад у Одсеку санитетског превоза........... 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове санитетског транспорта болесника, као и друге транспорте, превоз пацијената на дијализу, стара се о пацијенту и помаже при дијагностичким процедурама, изврашава налоге лекара на секундарном и терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возила и друге послове у складу са Правилником о унутрашњој контроли и мерама за безбедност саобраћаја

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Школа за КВ возача или средња школа и положен испит за возача Б категорије

2. У Специјалистичко-консултативној служби - Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

2. 1. Вишег физиотерапеута ....................1 извршилац

Опис послова: Обавља више сложене послове из области физикалне терапије, апликује парафин, обавља термо, фото и крио терапију, спрроводи све електротерапијске и хидротерапијске процедуре, спроводи кинези терапију, прави терапијски програм лечења, води стручну документацију о пацијенти и друге послове у оквиру струке.

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Виша медицинска школа- смер виши физиотерапеут
 • положен стручни испит

3. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада-Одељење кућног лечења

3. 1. Медицинске сестре-техничара................. 1 извршилац

Опис послова: Обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији  болесника у кућним условима, спроводи инфузиону терапијиу, обрађује и превија ране у стану болесника, води одговарајућу медицинску документацију

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

4. У Служби за здравствену заштиту жена

4. 1.  Гинеколошко-акушерске сестре..................... 1 извршилац

Опис послова: обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији болесника, води одговарајућу медицинску документацију

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер
 • положен стручни испит

5. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одсеку за техничке послове

5. 1. Спремачице.........................................1 извршилац

Опис послова: Обавља послове одржавања хигијене здравствених просторија и круга

Услови за пријем: Завршена основна школа

Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету, вишој школи, средњој школи, односно о завршеној школи за КВ возача или другој средњој школи и основној школи,  фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору и фотокопију возачке дозволе, у зависности од послова за који се подноси пријава.

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља и огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

Контакт телефон: 037/714-150

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

Директор
Прим. др Славица Илић, спец. опште медицине
Са подацима од: 19.11.2015.
Дом здравља Кучево
Дом здравља Кучево
Жике Поповића бр.48
Дел.бр. 2228/2
Датум: 19.11. 2015.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајна и јединице локалне самоуправе Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Кучево,

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
Расписује оглас за пријем у радни однос


1. виши радиолошки техничар на одређено време до повратка радника са  боловања преко 30 дана

Извршилац…….1

УСЛОВИ:
 • Висока струковна или виша медицинска школа смер радиолошки техничар ,
 • положен стручни испит

Потребна документација:Пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту( уколико је кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу),  извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци) , уверење из суда (не старије од 6 месеци).

Рок за подношење пријава је 8 (осам дана) од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас објавити и на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића бр. 48 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ “

директор ДЗ Кучево
Мирослав Миливојевић
Са подацима од: 18.11.2015.
Са подацима од: 18.11.2015.
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015)  и одлуке директора Института бр. 6788/1 од 10.11.2015. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за eпидемиолошки надзор Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

САРАДНИК/ВИШИ САРАДНИК – ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК
на одређено време, до две године, са пуним радним временом, због повећаног обима посла 1 извршилац

Опис послова и радних задатака: Прикупља и статистички обрађује податке о кретању заразних болести на територији Републике Србије. Прикупља и статистички обрађује податке о учесталости болничких инфекција. Пружа техничку помоћ у организацији студија инциденције и преваленције, припреми стручно-методолошких препорука, организацији семинара. Води евиденцију о корисницима услуга, прикупља резултате лабораторијских анализа за кориснике. Пружа техничку помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију о корисницима, наплаћује и фактурише обављене услуге, обавештава о резултатима и заказује здравствене прегледе. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења.

Услови:
 • санитарни техничар/виши санитарни техничар
 • положен стручни испит
 • познавање рада на рачунару 
 • без обзира на радно искуство
 • организационе способности

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs
или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,
11000 Београд
са назнаком: ЗА КОНКУРС – Сарадник/Виши сарадник – здравствени радник

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.
Са подацима од: 18.11.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем


1. ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, са вишом/средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом,  до повратка мед.сестре која се налази  на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним  IV степеном стручне спреме, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 18.11.2015.
Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула
Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ –
Палилула, Београд
ул. Кнез Данилова бр.16

ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР
на одређено време до повратка одсутног запосленог са дужег боловања (трудничко/породиљско)

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.

Опис послова:
 • води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације,
 • учествује у систематским прегледима,
 • врши прву и поновну обраду рана,
 • ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи,
 • врши фракционо давање серума и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника,
 • даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у диспанзеру и стану болесника,
 • прати болесника до болнице, по налогу лекара,
 • врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената и одговоран је за њих, рукује апаратима за кисеоник и прецовање,
 • ради са компјутерима и видео терминалима,
 • обавља послове на пријему пацијената, руковање новцем и слично,
 • води све административне послове у амбулантама,
 • учествује у изради извештаја,
 • учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада,
 • ради и остале послове из области своје струке по налогу одговорне сестре,
 • за свој рад одговора  одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и Начелнику службе

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопија држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.
Са подацима од: 18.11.2015.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 9897/2
Датум: 10. 11. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
2 виша радиолошка техничара за рад за рад на одређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца


Услови за заснивање радног односа за вишег радиолошког техничара су:
 • виша медицинска школа –  виши радиолошки техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 1. просечна оцена на студијама
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 3. оцена на разговору (интервју)

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – смер виши радиолошки техничар
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду морају доставити:
 • доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – ВМА и Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”); доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б и оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место вишег радиолошког техничара".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 9894/2
Датум: 10. 11. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
9 медицинских сестара-техничара за рад на одређено време са пуним радним временом, пробним радом од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 1. просечна оцена у средњој школи
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу
 3. оцена на разговору

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама.
 
Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место медицинска сестра-техничар".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 17.11.2015.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Број:4574
Дана: 17.11.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања )


Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутног радника  са боловања;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован