Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 29.08.2014.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1237
Дана: 28.08.2014. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 42/2010 – др.пропис, 46/2013 и 37/2014), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених и то :

а) медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

б) медицинска сестра-техничар у специјалистичкој дијагностичкој амбуланти у Служби за специјалистичко-консултативне прегледе – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља посао медицинске сестре – техничара у специјалистичко дијагностичкој амбуланти,
 • одређује редослед уписа и прегледа болесника по реду доласка и хитности,
 • упућује болесника у лабораторију са прописаном документацијом,
 • заказује наредне амбулантне прегледе или пријем болесника на болничко лечење,
 • попуњава законом прописане медицинске  обрасце, уводи податке о болеснику у протокол и врши електронску обраду података,
 • припрема радни простор, материјал и прибор за рад у амбуланти и проверава исправност медицинских апарата пре почетка и након завршетка рада,
 • врши наплату партиципације, 
 • обавља све дијагностичке процедуре одговарајуће специјалистичко дијагностичке амбуланте код испитивању болесника и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • даје терапију по налогу ординирајућег лекара,
 • по потреби ради на одељењу стационарног дела Опште болнице,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • ради и друге послове у оквиру своје струке по налогу главне сестре - техничара Службе за специјалистичко - консултативне прегледе,
 • за свој рад одговара главној сестри - техничару службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I.б. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
 
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Др Горан Бићанин, неурохирург

У Суботици, дана 28.08.2014. године
Са подацима од: 29.08.2014.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Број: 017-1846/3
Датум: 27.08.2014. године
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, и Изменама Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године,Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-887/2014-02 од 23.07.2014. године, и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и предходним пробним радом у трајању од 3 (три) месеца на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из   радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису у Именик мед.сестара и здравствених техничара Србије

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Број: 017-1802/3
Датум: 27.08.2014.
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.
 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 29.08.2014.
Дом здравља Жабаљ
Број: 901
Дана: 29.08.2014.

На основу одлуке директора Дома здравља Жабаљ бр.900 од 28.08.2014. године, Дом здравља Жабаљ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, на одређено време у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, важећа лиценца

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију лиценце.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 14,00 часова, са назнаком “Пријава на оглас за медицинску сестру-техничара”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Благојевић др Душан
Са подацима од: 29.08.2014.
Дом здравља "Нови Београд"
ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС
Виши физиотерапеут ( један извршилац)

Услови: завршена Виша медицинска школа- виши физиотерапеут , положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Гоце Делчева бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

в.д. директора
Др Радомир Ковачевић
Са подацима од: 27.08.2014.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицине, специјалисте гинекологије и акушерства.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:
 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 2. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 27.08.2014.
Општa болницa Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 27.08.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. АКУШЕРСКА СЕСТРА …………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-акушерски смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор Опште болнице Врбас
Предраг Р.Радовић,дипл.правник
Са подацима од: 27.08.2014.
Са подацима од: 27.08.2014.
Апотекa Бор
Број:2073
Дана:26.08.2014.год

На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр. 2071од 26.08.2014.године,

„АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са годишњег одмора - породиљског боловања:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА
за рад у организационој јединици „АПОТЕКА РУДНА ГЛАВА“ у Рудној глави.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена средња школа-смер фармацеутски техничар

Рок за подношење пријава је 5 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 12 сати у Управу Апотеке Бор са истеком последњег дана огласа..

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте
 • доказ о радном искуству у струци 
 • положен стручни испит
 • доказ о поседовању лиценце
 • потврду о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135„АПОТЕКА БОР“
Број: 2074
Дана:26.08.2014.год

На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр. 2072 од 26.08.2014.године,

„АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до  3 месеца уз могућност прродужења:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА
за рад у организационој јединици апотека„ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ у Доњем Милановцу.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена средња школа-смер фармацеутски техничар-

Рок за подношење пријава је 5 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 12 сати у Управу Апотеке Бор са истеком последњег дана огласа..

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте
 • доказ о радном искуству у струци 
 • положен стручни испит
 • доказ о поседовању лиценце
 • потврду о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135
„АПОТЕКА БОР“
Са подацима од: 27.08.2014.
Дом здравља “Др Милутин Ивковић” Палилула
Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ – Палилула, Београд
ул. Кнез Данилова бр.16

ДВА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЈЕДНА ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЈЕДАН ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Виша медицинска школа, физиотерапеутски смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЈЕДНА ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Медицинска школа, педијатријски смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

ЧЕТИРИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршена Медицинска школа, општи смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,  фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.

О резултатима огласа кандидати ће бити писмено обавештени.
Са подацима од: 26.08.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/436
Шабац, 26.08.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Виша медицинска сестра – техничар у Служби за дечју здравствену заштиту – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена виша медицинска школа – VI степен стручне спреме,
 • положен стручни испит и
 • радно искуство на пословима у струци након положеног стручног испита

Критеријуми на основу којих ће се извршити избор кандидата за заснивање радног односа за радно место више медицинске сестре – техничара су просечна оцена школовања и радно искуство након положеног стручног испита.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту; радна књижица или потврда о радном искуству;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Весна Ђурић, с.р.

Са подацима од: 25.08.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107- 9521  од 22.08.2014 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ Дом здравља Пријепоље

1. Медицинска сестра техничар...................................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинске сестре техничара –IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, односно

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 22.08.2014.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр 36/2010)  и члана 24 Статута Дома здравља“Земун“

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. доктор медицине - спец.педијатрије - на неодређено време 2(два) извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
 • завршен  Медицински факултет
 • положен државни испит
 • положен специјалистички испит из педијатрије
 • лиценца
 • пожељно радно искуство у  раду са децом

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз  пријаву  заинтересовани  кандидати  подносе доказе о испуњености  општих услова   и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци,уз краћу биографију са пропратним писмом,адресом и контакт телефоном .
 • доказ о радном искуству (,радна књижица,Уговор о раду,Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично)
 • доказ  да кандидат није под истрагом ,да се против њега не води кривични поступак уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаве на оглас могу се поднети лично  на   архиви  Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46 –III спрат  соба  7,сваког радног дана  од 7.00 do 14.00 часова  или  послати препоручено  поштом на  исту адресу са назнаком  „За оглас“.

Оглас ће бити објављен на  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту  Министарства здравља

Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од  дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“ на трећем спрату ,ул.Рада Кончара бр 46,Земун.Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем .

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима

За све информације се можете обратити на телефон  011/3076233

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Душан Јоксимовић,спец.опште медицине
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр 36/2010)  и члана 24 Статута Дома здравља“Земун“

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. медицинска сестра - на неодређено време за рад на терену 2(два) извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена  Медицинска школа (средња стручна спрема)
 • положен стручни испит
 • лиценцa
 • пожељно радно искуство

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву  заинтересовани  кандидати  подносе доказе о испуњености  општих услова   и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци,уз краћу биографију са пропратним писмом,адресом и контакт телефоном .
 • доказ о радном искуству (,радна књижица,Уговор о раду,Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично)
 • доказ да кандидат није под истрагом ,да се против њега не води кривични поступак уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаве на оглас могу се поднети лично  на   архиви  Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46 –III спрат  соба  7,сваког радног дана  од 7.00 do 14.00 часова  или  послати препоручено  поштом на  исту адресу са назнаком  „За оглас“.

Оглас ће бити објављен на  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту  Министарства здравља

Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од  дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“ на трећем спрату ,ул.Рада Кончара бр 46,Земун.Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем .

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима

За све информације се можете обратити на телефон  011/3076233

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Душан Јоксимовић,спец.опште медицине
Са подацима од: 22.08.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 6235/2.
Датум: 21.8.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 6235/1  и број  6401/1  обе од 21.8.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Доктор медицине – 5 извршилаца

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен ст.спреме, Медицински факултет
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка послова на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Техничар II – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време, до шест месеци трајања због потребе завршетка послова на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 22.08.2014.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 5931/2
22.08.2014.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 36/10 и 42/10) и обавештења Министарства здравља бр.112-01-887/2014-02 од 25.07.2014.године, Здравствени центар Зајечар

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време у ОЈ Општа болница

1. ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ИНФОРМАТИКЕ

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • завршен факултет одговарајућег смера

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 5931/1
22.08.2014.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 36/10 и 42/10) и обавештења Министарства здравља бр.112-01-887/2014-02 од 25.07.2014.године, Здравствени центар Зајечар

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време у ОЈ Општа болница


1. ЧЕТИРИ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ (за рад у области интерне медицине, опште хирургије са дечјом хирургијом и анестезиологије са реаниматологијом)

2. ДВА ВИША РАДИОЛОШКА ТЕХНИЧАРА

3. ЈЕДНОГ ВИШЕГ ТЕХНИЧАРА – АНЕСТЕТИЧАРА

4. ШЕСТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА, општег смера (за рад у одељењима: урологије, инфективних болести, пнеумофтизиологије, неурологије, интерне медицине, ортопедије)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под редним бројем 1: завршен медицински факултет и положен стручни испит;

Под редним бројем 2: завршену вишу школу за радиолошке техничаре;

Под редним бројем 3: завршену вишу медицинску школу-смер за анестетичаре

Под редним бројем 4: завршену средњу медицинску школу – општег смера

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету-школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав ТадићЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 5947/1
22.08.2014.године
Зајечар
На основу члана 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, Здравствени центар Зајечар

расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос

1. ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, на одређено време, до повратка одсутних радница са боловања, за рад у Служби за психијатрију у Општој болници у Зајечару

УСЛОВИ:
Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи општег смера,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 5946/1
22.08.2014.године
Зајечар

На основу члана 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, Здравствени центар Зајечар

расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос

1. ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, на одређено време, до повратка одсутне раднице са боловања, за рад у Служби за општу медицину у Дому здравља Зајечар,

УСЛОВИ:
Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
 • завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи општег смера,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 22.08.2014.
Специјална болница за болести зависности
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/10, 42/10 и 46/13) и Кадровског плана Установе, расписује се:

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Једног извршиоца на радном месту клинички лекар – доктор медицине, на одређено време - до повратка запосленог, са пуним радним временом.

Услови: Медицински факултет, положен стручни испит.    

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплома-уверење (или оверена фотокопија) о завршеном Медицинском факултету,
 • Потврда (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

2. Једног извршиоца на радном месту дипломирани специјални педагог, на одређено време - до повратка запосленог, са пуним радним временом.

Услови: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – дипломирани спец. педагог/дефектолог, положен стручни испит.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплома-уверење (или оверена фотокопија) о завршеном Факултету,
 • Потврда (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

Рок за подношење свих пријаве је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Оглас ће се објавити и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

В.Д Директора
Др Александар Вујошевић
Са подацима од: 22.08.2014.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01-3213/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 3213 од 21.08.2014. годинe расписује се:

ОГЛАС

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време најдуже  до повратка привремено одсутног запосленог

1. Медицинска сестра-техничар - општи смер.....................1 извршиоц

2. Медицинска сестра-гинеколошко-акушерски смер..........1 извршиоц

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу- општи смер и положен стручни испит

Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу- гинеколошко-акушерски смер и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну документацију (оверене фотокопије) за радно место на које су се пријавили ради доказа о испуњавању услова,  молбу и CV.

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 22.08.2014. ГОДИНЕ
(до 29.08.2014.године)

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 21.08.2014.
Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 616
ДАТУМ: 21.08.2014. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гл. РС бр. 36/2010), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање  и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51  број: 112-1551/2014 од 14. фебруара 2014. год. и  51  број: 112-7874/2014 од 17. јула 2014. год., Специјална болница расписујe

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време

I Доктор опште медицине -  1 извршилац,
II Физиотерапеут – 2 извршиоца,
III Медицинска сестра - техничар - 2 извршиоца,
IV Лабораторијски техничар  - 1 извршилац
V Кувaр - 2 извршиоцa
VI Спремачица -  1 извршилац

Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови за обављање послова:

I
 • Завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме и
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад.

II
 • Завршена  виша или висока здравствена школа струковних студија - VI степен стручне спрем
 • положен стручни испит и
 • лиценца за рад.

III
 • Завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме образовни профил медицинска сестра.
 • положен стручни испит.
 • лиценца за рад.

IV
 • Завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме образовни профил лабораторијски техничар
 • положен стручни испит.
 • лиценца за рад.

V
 • Кв кувар или угоститељска школа - IV степен стручне спреме

VI
 • Mинимум завршена основна школа – I или II степен стручне спреме

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:         
 • фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце за рад,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених и
 • пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Др Слободан Продановић
Са подацима од: 20.08.2014.
Са подацима од: 20.08.2014.
Завод за јавно здравље Шабац
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Број: 1303/1
19.08.2014. године
ШАБАЦ

На основу члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гласник РС», бр. 36/2010), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа на одређено време ради замене привремено одсутне запослене

Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запослене  на пословима лабораторијског  техничара у Одељењу за клиничку микробиологију, при Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Шабац.

Услови за рад:
 • завршена медицинска школа, одсек лабораторијски  техничар;
 • положен стручни испит;
 • важећа лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Директор,
Прим. др Милијана Поповић
Са подацима од: 15.08.2014.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
На основу члана 132. Закона о здравственој заштити ( “Сл.гласник РС”  број 107/05,72/09,88/10, 99/10,17/11, 119/12, 45/13) и члана 18. , 19. и 20. Статута  Дома здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола , Управни одбор Дома здравља  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР ЈАНОШ ХАЏИ” БАЧКА ТОПОЛА

За Директора Дома здравља Бачка Топола може бити именовано лице које испуњава услове прописане Законом и Статутом Дома здравља и то:
 1. које има високу школску спрему здравствене струке – завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и специјалистички испит здравствене струке из делатности Дома здравља или завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
 2. које има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите;
 3. ако против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције, односно ако није правноснажном судском одлуком  осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције Директора Дома здравља;
 4. које има општу здравствену способност.

Директор Дома здравља именује се на период од 4 године, највише два пута узастопно.

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс треба да поднесу следеће доказе:
 1. диплому односно уверење о стручној спреми и положеном специјалистичком испиту за кандидате здравствене струке, а за кандидате друге струке и доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, све у оригиналу или овереној фотокопији;
 2. потврду о радном стажу у области здравствене заштите, у оригиналу;
 3. уверење суда да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције, и уверење Министарства унутрашњих послова да није правноснажном судском одлуком  осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције Директора Дома здравља, у оригиналу;
 4. лекарско уверење о општој здравственој способности, у оригиналу;
 5. писмену изјаву  из члана 130. став 6. Закона о здравственој заштити ( Сл.гласник РС бр. 107/05,72/09,88/10, 99/10,17/11, 119/12, 45/13 ).

Пријаву на јавни конкурс подносе Управном одбору у року од 15 дана рачунајући од дана објављивања на wеб страници Министарства здравља РС (www.здравље.гов.рс), као и на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола (www.домздравбт.стцабле.нет) на следећу адресу: Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, улица Светог Стефана бр.1.  у затвореној коверти са назнаком  „ Пријава за јавни конкурс – не отварати“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве Управни одбор неће разматрати.

Председник Управног одбора
Ваш Арпад
Са подацима од: 15.07.2014.
Дома здравља "Темерин"
На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштиту жена, до повратка замењиваног радника са специјализације (4 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • важећа лиценца.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.