Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 23.09.2016.
Институт за трансфузију крви Србије

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

КРВИ СРБИЈЕ

Број: 6175/2.

Датум: 14.09.2016.год.

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 6175/1 од 13.09.2016. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Стручни сарадник за радно-правне послове – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

         ВСС – VII степен стручне спреме, Правни факултет 

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка послова из области радно-правних односа, чији је обим привремено повећан

Опис посла: израда одлука и решења, радно-правних уговора, кадровске евиденције, израда извештаја из области радних односа, припрема и организација спровођења поступка за утврђивање повреде радних обавеза односно непоштовања радне дисциплине запослених (узимање изјава, израда одлука и њихово спровођење);израда општих аката установе и предлога уговора из радних односа и др.;

 Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Са подацима од: 23.09.2016.
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. гласник РС“  бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и члана 6. Колективног уговора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад директор расписује

 

Јавни оглас

за заснивање радног односа на одређено време

 

Радно место: доктор медицине

Број извршилаца: 1

Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: скраћено

Услови: медицински факултет, положен стручни испит, возачки испит „Б“ категорије

Уз пријаву за оглас, кандидати су дужни да приложе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом;

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          доказ о поседовању возачког испита „Б“ категорије;

-          фотокопија личне карте.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Нови Сад, Вршачка 28, са назнаком „пријава на оглас“ или непосредно на писарницу Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, сваки радни дан од 07-15,00 сати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

                                                                     

                                                                         Директор

                                                               др Богдан Живановић  


Број: 2/33

Дана: 20.09.2016.

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. гласник РС“  бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и члана 6. Колективног уговора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад директор расписује

 

Јавни оглас

за заснивање радног односа на одређено време

 

Радно место: дипломирани правник

Број извршилаца: 1

Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време: пуно

Услови: правни факултет

Уз пријаву за оглас, кандидати су дужни да приложе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом;

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету;

-          фотокопија личне карте.

-           

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Нови Сад, Вршачка 28, са назнаком „пријава на оглас“ или непосредно на писарницу Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, сваки радни дан од 07-15,00 сати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

                                                                        Директор

                                                               др Богдан Живановић  

Са подацима од: 23.09.2016.
Здравствени центар Зајечар

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број

21.09.2016.године

З а ј е ч а р

 

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 

 

Ј  А  В  Н  И      О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

 

 

1.     1 (једног) дипломираног дефектолога – логопеда, на одређено време са пуним радним временом, у трајању до 3 месеца за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, због повећаног обима послова.

 

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

                                                завршен дефектолошки факултет и положен стручни испит;

                               

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-       биографија са сдресом и телефоном.

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

 

 

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                                                Др Станислав Тадић

Са подацима од: 23.09.2016.
Универзитетска дечја клиника

 

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр.112-01-520/201-02 од 17.07.2015. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства

са пуним радним временом

 

 

Медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара,1 (један) извршилац.

 

Опис послова : Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

 

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- најмање шест месеци радног искуствa

 

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА- 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

-          кратку биографију

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију дипломе о завршеној школи

-          фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-          фотокопију радне књижице ии другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 23.09.2016.
Општа болница Зрењанин

 

ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН

Број:   01-3858/1

З Р Е Њ А Н И Н

 

                На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 3858 од  20.09.2016. годинe расписује се:

 

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог

 

 

 

 

 

           1 .  Медицинска сестра - техничар .............................................  1  извршилац

                 За рад на одељењу Урологије

 

          

 

 

           **Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати IV степен стручне  спреме,

               завршену  средњу медицинску школу – општи смер,   и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       Лекарско уверење о општој здравственој способности

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

 са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

 

 

 

Оглас важи од  21.09.2016. године

до 28.09.2016. године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

 

Са подацима од: 23.09.2016.
Општа болница Врбас

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

Врбас, Милана Чекића бр. 4.

Матични бр.08888752

ПИБ:105592289

Број:2583

Дана: 21.09.2016. год.

В р б а с

 

MИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Р. СРБИЈЕ

БЕОГРАД

 

 

Молимо Вас да за потребе Опште болнице Врбас објавите јавни оглас-конкурс следеће садржине:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета )

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 

 

 

1.     МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                     О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                   Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

 

 

 

Директор Опште болнице Врбас

                                                                                                           Јанић др Јован


ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

Врбас, Милана Чекића бр. 4.

Матични бр.08888752

ПИБ:105592289

Број:2597

Дана: 22.09.2016. год.

В р б а с

 

MИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Р. СРБИЈЕ

БЕОГРАД

 

 

Молимо Вас да за потребе Опште болнице Врбас објавите јавни оглас-конкурс следеће садржине:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета )

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 

 

 

1.     ЛОГОПЕД…………………1. извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     VI  степен стручне спреме, завршена виша дефектолошка школа-одсек логопедија,положен стручни испит ,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                     О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                   Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

 

 

 

Директор Опште болнице Врбас

                                                                                                           Јанић др Јован

Са подацима од: 23.09.2016.
Општа болница Крушевац

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

Број:5373/12

21.09.2016. године

К р у ш е в а ц

                               

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.5372/12 од 21.09.2016.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За  послове:

I Више медицинске сестре техничара за рад  на Одељењу за интезивно лечење Службе за хирургију Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутнe запосленe на неплаћеном одсуству до повратка запосленe на рад или њeног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра - техничар или хируршког смера или Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

II Медицинске сестре техничара за рад у Кабинету за колпоскопију Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Услови: Средња медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад. или решење о упису у комору

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

III Одржавање чистоће у здравственим просторијама за рад  у Одсеку за одржавање хигијене објаката и простора  Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац,

1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене   до повратка са боловања на рад или њеног престанка радног односа у Општој болници Крушевац

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе за радна места под редним бројем 1. и 2.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 •  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Заинтересовани кандидати подносе за радно место под редним бројем 3.

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства,
 •  фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  издата на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

                                                                                                                 ДIРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНIЦЕ КРУШЕВАЦ

                                                                                                                             Прим. др Слободанка Јотић,

                                                                                                                        неуропсихијатар-епилептолог

 

Са подацима од: 23.09.2016.
Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2013. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /38 од 14.09.2016.године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Медицинског лаборанта -  1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом,   за рад у Служби за лабораторијску и клиничко-биохемијску дијагностику  ради замене одсутне запослене која се налази на неплаћеном  одсуству

2.    Медицинске сестре-техничара – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за анестезију и реанимацију ради замене одсутног  запосленог  који се налази на неплаћеном одсуству

3.    Медицинске сестре-техничара на одељењу за снабдевање крвњу и крвним продуктима– 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за снабдевање крвљу и крвним продуктима ради замене одсутне запослене  за време спречености за рад преко 30 дана

4.    Медицинске сестре– техничара –1 извршилац, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за фармацеутску делатност – болничка апотека ради замене одсутне запослене која се налази на неплаћеном одсуству

5.    Вешерке – 1 извршилац, на одређено време у Службу за техничке и помоћне послове – Одељење вешераја ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана     

6.    Вешерке – 1 извршилац, на одређено време у Службу за техничке и помоћне послове – Одељење вешераја ради замене одсутне запослене која се налази на неплаћеном одсуству

7.    Спремачице – 1 извршоилац, на одређено време са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране – ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана

8.    Спремачице – 1 извршоилац, на одређено време са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране – ради замене одсутне запослене која се налази на неплаћеном одсуству

 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 су: Завршена Средња медицинска школа –лабораторијског семра, IV степен стручне спреме и положен стручни испит.

            Опис послова медицинског лаборанта под редним бројем 1: Припремање пријема болесника (стерилизација инструмената, припрема раствора).Узимање материјала од пацијената.Биохемијска – хематолошка рутинска обрада примљених материјала према тражењу лекара.Вођење књига дневног протокола и друге администрације.Излазак у кућне посете лежећим болесницима по налогу лекара.Обављање осталих послова по налогу специјалисте медицинске биохемије и његовим надзором.

Услови за обављање послова под редним бројем 2 су:  Завршена  средња медицинска школа општег смера, обављен приправнички стаж и положен приправнички испит.

             Опис послови медицинске сестре – техничара  под редним бројем 2:Врши пријем болесника.Формира интезивне листе, као и сву потребну документацију.Врши контролу свих виталних параметра.Прикључује апарате ( мониторе, респираторе), контрола и одржавање истих.Припрема терапију и дају исту по налогу лекара.Узима крв и урин за лабораторијске

анализе.Врши прање и одржавање медицинског ивентара.Врши негу болесника.Врши контролу болесничког веша и целокупног ивентара.Припрема лекове за анестезију и интезивну негу.Асистира код кардиопулмоналне реанимације.Врши припрему свих апарата за давање анестезије (провера и замена гасова, добијање тубуса, ервеја и сл.) и вакум аспиратора.Врши припрему свих раствора потребних за анестезију као и инфузију.Припрема иструменте и материјал за ендотрахијалну интубацију.Даје премедикацију.Врши пријем болесника на операциони сто (налажење вена, мерење виталних функција).Асистира анестезиологу у току анестезије.Распрема апарате после анестезије.Пере црева, балоне тубуса и сл..Мери виталне параметре, разговара са болесником који се спрема за операцију.Врши постоперативни надзор болесника у соби за буђење.Обавља и друге послове из свог делокруга по налогу начелника Службе.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 3 су:Завршена средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, завршен V степен за трансфузијске техничаре и положен стручни испит.

              Опис послова медицинске сестре-техничара под редним бројем 3:Врши узимање крви од даваоца, примаоца амбулантних пацијената.Одређује хемоглобин, крвну групу на плочици и епруветама, Du antigen, диретктан sommbsov test i fenitip.Припрема и издаје крв за болеснике и осталих замена за крв.Учествује у раду екипе на терену, ради сву пропратну документацију, ради на издавању плазме, ради хематолошко-коагулационе анализе и остале послове у склопу хематолошко-коагулационе амбуланте.

 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 4 : Средња медицинска школа, обављен приправнички стаж и положен приправнички испшит.

               Опис послова медицинске сестре – техничара под редним бројем 4: Врши комплетну обраду података у вези пријема робе, рачуна, отпремница, издатих требовања одељењима/службама ради на пријему одељенских требовања,евидентира улазне рачуне болничке апотеке,врши повезивање оргиналних требовања по датуму (одељења/служби и апотеке),врши унос података (улазни рачуни, требовања и друго) у рачунар,врши комплетну обраду података о примљеној роби у апотеци,ради на смештају приспелих лекова и санитетског материјала,ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 5 и 6: Завршена основна школа.

            Опис послова вешерке: - Врши сортирање и мерење рубља за прање, натапање и прање рубља машином и искувавање.Ставља опрано рубље у машину за центрифугирање и сушење. Сортира рубље за ручно и машинско пеглање.Пегла сав опран веш, машински или ручно.Сваки дан одлази на одељење, прима прљаво рубље, сортира га по врсти и пребројава.Прљаво рубље транспортује колицима од одељења до вешераја и предаје шефу вешераја.Броји рубље до количине која је донета прљава са одељења, ставља рубље на колица, транспортује до одељења и ређа у плакаре.Одржава чистоћу просторије у вешерају и машина на којима ради,Ради и друге послове по налогу шефа вешераја.

 

 

Услови за обавњање послова под редним бројем 7 и 8 -  Завршена основна школа.  

Опис послова спремачице: Чисти, пере, уређује, дезинфикује све просторије и нуспросторије службе.брине се и одговара за рад и чистоћу просторије и ноћних ормара као и за инвентар за који је задужена.Пере боце за дренажу, пљуваонице, санитарни чвор и сл.Ради и друге послове по налогу главне медицинске сестре одељења или службе, шефа сервиса за хигијену и главне медицинске сестре болнице

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под реднхим бројевима 1, 2, 3 и 4 подносе:

·          Оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи;

·          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·          Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),

·          Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под реднхим бројевима 5, 6, 7 и 8 подносе:

·          Оверену фотокопију дипломе о завршеној  основној школи;

·          Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА

Др Милан Митрић

Са подацима од: 23.09.2016.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, по одобрењу Министарства здравља РС бр: 112-01-590/16-02 од 25.07.2016. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

 

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  и то:

 

а)  доктор медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања  1 (један)  извршилац;

 

       Опис послова:

 

·          обавља послове доктора медицине,

·          учествује у раду одељења,

·          води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре у оквиру своје стручне оспособљености,

·          позива консултанта, обавештава га о стању болесника, примењеним дијагностичким и терапијским поступцима

·          по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,

·          обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,

·          води електронску евиденцију података и лекарску документацију,

·          за свој рад одговара начелнику одељења.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а.  су :

 

·        VII-1 степен стручне спреме,

·        завршен медицински факултет,  

·        положен стручни испит,

·        важеће одобрење за самосталан рад (лиценца).

 

III

Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:

 

·         Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;

 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.   Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

 

 

 

 

           ДИРЕКТОР

                               ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

 

У Суботици, дана 22.09.2016. године                                 _____________________________________                                 

                         Др Горан Бићанин, неурохирург

Са подацима од: 23.09.2016.
Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Апатин

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

Број: 01-3614/16

Дана: 21.09.2016. год.

     А П А Т И Н

 

                На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-3613/16 од 21.09.2016. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

Ј А В Н И     О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла, на период до 6   

   месеци најдуже:

    1.КУВАР– 2 извршиоца

       Услови: III степен стручне спреме за послове кувара

 

    2.РЕЦЕПЦИОНАР– 1 извршилац

               Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња школа,

                             познавање два страна језика

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијале Сомбор.

                 Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

                                                                                                ''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

                        Д и р е к т о р,

 

                                                                                                            Мајсторовић др Рајко

Са подацима од: 23.09.2016.
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије

На основу чл. 131. Закона о здравственој заштити ( Сл. Гласник РС бр. 107/2009, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012,45/2013, 93/2014/,96/2015 и 106/2015)  у  вези са чл. 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији  је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. Гл. РС бр. 1/2015) и чл. 22. Статута Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“директор  објављује

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО 3 МЕСЕЦА ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

1.  АДМИНИСТРАТОР  У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ КЛИНИЦИ -  2  извршиоца

       Услови за распоређивање:

-          Средња стручна спрема

-          Познавање рада на рачунару

 

 

 2. СПРЕМАЧИЦА  У ЗДРАВСТВУ -  6 извршилаца

      Услови за распоређивање:

-          Осмогодишња школа

 

 

3. РАДНИК НА ЦЕЂЕЊУ ВЕША-ДИСТРИБУТЕР ВЕША -  1 извршилац

    Услови:

-          Осмогодишња школа

-          Интерна квалификација

 

4. ШИВАЧИЦА – 1 извршилац

-          Осмогодишња школа

-          Курс из  шивења

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе:

 

- кратку пословну биографију

- оверену фотокопију дипломе о завршеној основној односно средњој школи

- оверене фотокопије сведочанстава од 1.до 4. разреда средње школе – за радно место бр.1

- оверену фотокопију сертификата о курсу рачунара односно шивења – за радна места под бр. 1. и     4.

 

За сва радна места предност ће имати кандидати који имају радно искуство у здравственим утановама терцијарног нивоа здравствене заштите.

 

Кандидати који конкуришу на више радних места у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на Архиви Института или послати  поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ др Вукан Чупић“, Радоја Дакића бр.6-8, 11070 Нови Београд, са назнаком: „За Конкурс“.

Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узети  у разматрање.

 

 

                                                                                            В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА  

 

                                                                                              Доц. др сци.мед.Радоје Симић

Са подацима од: 23.09.2016.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, директор Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 21.09.2016. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове домара, ложача. Извршилац један

 

 

Опис послова:

-          чување имовине и средстава Завода од крађа, пожара и других оштећења,

-          одржавање зграде и инсталације (водовод, канализација, централно грејање, санитарни уређаји и остало),

-          оправка на иснталацијама, уређајима и апаратима и осталом,

-          ложење централног грејања,

-          одржавање чистоће у котларници, угљарници, дворишту, око зграде, прилазима и степеништу,

-          чишћење снега око зграде и на прилазима,

-          храњење лабораторијских животиња,

-          закључава зграду Завода по завршетку радног времена и откључава је пре почетка радног времена,

-          обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

 

Услови:

-         III степен стручне спреме, КВ радник машинске струке,

-         положен стручни испит за руковаоце котларница за централно грејање до 0,49 БАР без обзира на врсту горива и начин сагоревања.

 

 

Радни однос се заснива на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима домара, ложача (специфичан услов рад на висини).

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Мр сц. мед. др Мирко Бачић


На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, директор Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 14.09.2016. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове хемијског лаборанта. Извршилац један

 

 

Опис послова:

-         обавља лабораторијске анализе,

-         у раду се придржава принципа добре лабораторијске праксе,

-         припрема уређаје, опрему и прибор за рад,

-         припрема узорке за испитивање и растворе за рад,

-         проверава функционалну исправност опреме и уређаја за испитивање,

-         спроводи поступак испитивања појединих својстава и састава узорака по валидним методама,

-         прикупља резултате анализе појединих узорака и попуњава извештај о анализи,

-         евидентира узорке о извршеним испитивањима,

-         одржава чистоћу средстава за рад,

-         обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

 

Услови:

-         IV степен стручне спреме, средња хемијско-технолошка техничка школа,

-         положен стручни испит,

-         лице које заснива радни однос не може бити млађе од 18 година и старије од 55 година и треба да је здравствено способно за рад на пословима хемијског лаборанта.

 

Радни однос се заснива на одређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене.

Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима хемијског лаборанта.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Мр сц. мед. др Мирко Бачић

 

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, директор Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 21.09.2016. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове референта возног парка, возача. Извршилац један

 

 

Опис послова:

-          вози службена возила,

-          одржавање возила (пуњење, подмазивање, мерење притиска у гумама и сл.),

-          врши накнадни обрачун утрошка: уља, бензина, бензинских бонова и пређених километара,

-          достављање аутомеханичару потребне рекламације о стању возила,

-          одржавање чистоће у гаражи и простору око гараже,

-          води евиденцију о коришћењу службених возила, броју пређених километара и утрошку горива,

-          води евиденцију о продужењу регистрације возила,

-          обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

 

Услови:

-         IV степен стручне спреме,

-         положен стручни испит за возача моторних возила.

 

Посебни услови:

-         рад на терену.

 

Радни однос се заснива на одређено време, на период од 6 месеци.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима референта возног парка, возача.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Мр сц. мед. др Мирко Бачић

 

 


Са подацима од: 23.09.2016.
Дом здравља Србобран

Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран

ул. Јована Поповића бр.  25/1

Број:    1604

Дана:   22.09.2016. године

 

 

На основу одредбе  члана 7.  Колективног уговора  код послодавца Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран а у вези са  Кадровским  планом  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран за 2014. годину бр. 112-01-00952/10/2014-02  и Закључка Комисије   за давање сагласности  за ново запошљавање и додатно радно    ангажовање  бр.  112-01-423/16-02  од  12.04.2016. године,  директор  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран расписује

 

О  Г  Л   А  С

за пријем у радни однос

 

1.       Лекар специјалиста или лекар опште медицине у амбуланти Надаљ   -    1 извршилац

        са пуним  радним временом  на неодређено време  у служби за здравствену заштиту  

        одраслих  -  амбуланта у Надаљу

 

Услови:    VII/2   или   VII/1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет са специјализацијом из опште медицине или ургентне медицине или завршен медицински факултет  са положеним  стручним  испитом

 

Опис посла:  организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, спроводи превентивне прегледе и здравствено васпитни рад, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и даје предлоге за наставак лечења, указује хитну медицинску помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу здравствену установу,  прописује лекове и медицинска средства као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, даје оцену о здравственом стању осигураног лица, утврђује дужину привремене спречености за рад, одређује  употребу и  врсту превозног средства за превоз болесника,   обавља послове мртвозорства, води прописану медицинску документацију, прати и унапређује квалитет рада,  обавља  и послове здравствене заштите деце.

 

Кандидати  уз пријаву на оглас подносе:

-          Кратку биографију

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

-          Оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији

-          Фотокопију лиценце или  решења о упису у именик Лекарске коморе

 

Оверене фотокопије докумената не смеју бити старије од 6 месеци.

 

Рок за пријављивање на оглас је  8  дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање  - Испостава Србобран.

Оглас ће бити објављен  и на веб сајту Министарства заравља Републике Србије и веб сајту Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран.

Пријаве за  потребном документацијом слати на адресу:  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, ул. Јована Поповића бр. 25/1 са назнаком  „пријава на оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

                                                                                                                           Д и р е к т о р

                                                                                                                        Вуковић  др  Воја

Са подацима од: 23.09.2016.
Дом здравља Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Jедног (1) Стручног сарадника за економске послове у Одсеку јавних набавки Опште болнице Пожаревац, на три (словима: три) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

Опис послова: Учествује у припреми конкурсне документације  у домену усклађености исте са  финансијским планом и планом јавних набавки; Стара се о благовремености предузимања одређених радњи у поступку јавних набавки; Учествује у припреми одлука, записника, извештаја и уговора у јавним набавкама а који се односе на финансијке ефекте; Учествује у изради плана набавки; Учествује у припреми правилника и других нормативних аката који се односе на јавне набавке; Припрема и доставља редовне извештаје управи за јавне набавке по закону и подзаконским актима из домена јавних набавки; Прати реализацију уговора; Обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца

 

Услови за радно место: Поред општих услова предвиђених законом, услов је  завршен економски факултет - VII степен стручне спреме. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном економском факултету 3. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци).

 

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

    В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

                    Др   Данко Николић

Са подацима од: 23.09.2016.
Дом здравља Краљево

ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Број: 5-542/1      

­­13.09.2016. године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) , сагласности Министарства здравља бр.112-01-740/2016-02  од 31.08.2016.год. , Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број:112-7551/2016-01 од 26.08.2016.године  и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-542  од  13.09.2016. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

                                                        О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању  од 6 месеци  1 ( једног )  доктора медицине  у  Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Медицински  факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                 ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

                   "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

 

                                               Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и

                                            мастер менаџмента у систему здравствене заштите

Са подацима од: 23.09.2016.
Дом здравља Бач

На основу Одлуке директора Дома здравља

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

 

 

 

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7551/2016-01 од 26.08.2016. године и обавештења Министарства здравља број: 112-01-740/2016-02 од 31.08.2016. године, за потребе Одељења опште медицине са ХМП:

 

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац

 

 

 

I. Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

                - завршен медицински факултет,

                - положен стручни испит, и

                - познавање рада на рачунару.

 

II. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији «Послови».

 

III. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву на оглас подносе:

                       - оверену фотокопију дипломе,

                 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

                 - копију лиценце (или решења о упису у комору), и

                      - кратку биографију са изјашњавањем или доказом о познавању рада на рачунару.

 

IV. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком «Пријава по огласу за заснивање радног односа», на адресу Дом здравља Бач, Бач улица Бачка број 2.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Директор

                                                                                                                  Дома здравља Бач

                                                                                                                   Панић др Стева

Са подацима од: 23.09.2016.
Дом здравља Ада

ДОМ ЗДРАВЉА АДА – ЕGÉSZSÉGHÁZ АDА

                                                        24430 АДА, Јожефа Атиле 9.Пак : 448092

                                                                 Тел./Фаx.: 024/853-253, Тел.: 024/851-272

                                                        е-маил: dzadasek@eunet.rs

                                                        ПИБ: 100986631 , Матични бр.: 08018545,                                Регист. бр.: 8201001578

                                          Шифра делат.: 8620   Текући рачун: 840-21661-38  ;  840-21667-20

 

Број: 731/2016

Ада, 21.  септембар 2016. године

                                                                    

            На основу члана 37.  става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана  21.  септембра 2016. године

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

1.     ЈЕДНОГ   ДОКТОРА   МЕДИЦИНЕ  -  НА РАДНО МЕСТО ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

 на одређено време до повратка запослене са пуним радним временом

 

 

 Услови:  Медицински факултет,  VII 1 степен стручне спреме,                                        Положени стручни испит,  Потребна лиценца за обављање послова,Возачка дозвола Б категорије

 

Уз пријаву приложити:

·           Кратку биографију.

·           Диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом,

·           Уверење (оригинал или оверену фотокопија) о положеном стручном испиту.

·           и потврду да нису осуђивани   за кривично дело

·           фотокопију лиценце

·           фотокопију возачке дозволе

 

                                                                                                      

              Молбе са неопходним документима    треба доставити у року од 8 дана   од дана објављивања огласа  код  Националне службе за  запошљавање      Кикинда – Испостава Ада   и на сајту Министарства здравља  Републике Србије.

                                  Пријаве се подносе поштом или лично,   на адресу                       ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком   »ЗА ОГЛАС«.

 

                                                                                                                                                   
                                                                                         ДИРЕКТОР,
                                                           

                                                                                         Др  Балог  Андраш                                 

Са подацима од: 23.09.2016.
Дом здравља "Др Симо Милошевић"

На основу члана 7. и 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), у складу са Закључком 51 Број:112-7551/2016-1 од 26.08.2016  год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић , директор Дома здравља расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић,на пословима:

 

1.Доктор медицине, у Служби опште медицине-2 извршиоца:

 

Услови за заснивање радног односа су:

Завршен Медицински факултет

-  VII1 степен стручне спреме;

-Положен стручни испит;

-Важећа лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office и Windows окружење);

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктора медицине подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком  биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце или Решењe о упису у Комору;

-Фотокопију личне карте;

 

2. Стручни сарадник за здравствено-информациони систем ,у  Служби за социјалну медицину и здравствено информациони систем и поливалентну патронажу (Одсек за здравствено информациони систем)-1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

-Завршена виша школа електротехничког образовања

- VI степен стручне спреме

-Знање енглеског језика

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место  стручног сарадника за здравствено –информациони систем, подноси следећу документацију:

 

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

отокопију дипломе о завршеноj вишој школи електротехничког образовања;

-Доказ о знању енглеског језика

- Фотокопију личне карте;

 

3.Медицинска сестра-техничар,у Служби опште медицине-2 извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа су:

Завршена средња медицинска школа-општег смера

-  IV степен стручне спреме;

-Положен стручни испит;

-Лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office и Windows окружење);

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре техничара-општег смера  подноси следећу документацију:

 

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

отокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општег смера;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце или Решење о упису у Комору;

-Фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС,и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић

 

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

 

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

 

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

                                                                                                                  Директор

                                                                                          Mr.Sci.Prim.dr Драгана Кривокапић

                                                                               

   

 

Са подацима од: 21.09.2016.
Здравствени центар Зајечар

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Број  6384

19.09.2016.године

З а ј е ч а р

 

 

                                На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.     1 (једне) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом, за рад у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене раднице са боловања

2.     1 (једног) спремача, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене раднице са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1. –  IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен

                                                   стручни испит;

                                Под 2. – I степен – завршена основна школа

                               

 

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

            Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                                                Др Станислав Тадић

Са подацима од: 21.09.2016.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Институт за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-11667/2

Датум: 14.09. 2016. године

 

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-11667/1       од 09.09.2016. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

·          КОНОБАР / КОНОБАРИЦА................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Врши услуживање гостију на реону у својој смени;

§   Одговоран је за што квалитетнију и бржу услугу гостију према примљеној наруџбини;

§   Припрема салу, столове, столице и одговара за хигијену и уредност у сали на свом реону;

§   Прима рекламације од госта и исте решава у заједници са вођом смене;

§   За време организаовања угоститељских скупова врши послужење и учествује у припремним радњама истих;

§   Одговоран је за правилно маркирање конзумације артикла које износи из кухиње и наплату конзумације према ценовнику Института;

§   Чисти и полира прибор којим послужује госте, сакупља прибор и суђе након оброка;

§   За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

§   Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;

§   За свој рад непосредно одговара директору и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

 

1

 

 

 

-завршена Угоститељско-туристичка школа, III степен стручне спреме-Конобар.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној угопститељско-туристичкој школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место Конобар“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                               

                                                                                                Проф др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 21.09.2016.
Дом здравља Параћин

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

БР.1614.

Адреса:Ул.Мајора Марка број 10

Д а т у м:19.09.2016.година

П А Р А Ћ И Н

        На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 1/2015), одлуке  Директора Дома здравља Параћин бр.1613. од 19.09.2016.године,   ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН  расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

        1.СПРЕМАЧИЦА -  ДВА (2) извршиоца,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, до 24 месеца, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек техничких и других послова Дома здравља Параћин

 

          Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају и посебне услове: Завршена основна школа.

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          -кратку биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију дипломе о завршеној основној школи

          -лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурс).

 

Опис посла:

1. Обавља послове чишћења, и спремања радних просторија.

2. Обавља послове дезинфекције просторија, предмета, прибора и инвентара.

3.  Обавља послове уклањања и одношења нечистог веша на прање.

4.  Уклања и друге нечисте отпадне материјале и предмете одношењем на то одређено место.

5.  Обавља послове доношења и спремања чистог веша као и послове требовања и доношења потрошног и другог материјала неопходног за рад служби.

6. Обавља  послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора , а који су из  делокруга рада  служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања

6. Одговара за свој рад шефу службе.

 

        Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у овереним копијама.

      

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186 локал 103.

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије

Са подацима од: 21.09.2016.
Дом здравља Шабац

Број: 01-1/369

                Шабац, 16.09.2016. године

 

 

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац, члана 6. и 7. Kолективног уговора за Дом здравља Шабац и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-6150/2016 од 22.07.2016.год., директор Дома здравља Шабац објављује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

1)             Референт за план и анализу – 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време

 

               Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

                - завршена средња школа - IV степен стручне спреме немедицинске струке

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2, 15 000 Шабац, сваког радног дана од 0700 до 1400 часова, или послати препоручено поштом на адресу Домa здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

 

                                                                                                             Дом здравља Шабац

                                                                                                   прим. др Мирослав Поповић, с.р.

                                                                                                                       Директор

Са подацима од: 21.09.2016.
Дом здравља Кикинда

„Дом здравља Кикинда“

Број:01-4/7-2

Датум:19.09.2016. године

Кикинда

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, по одобрењу Министарства здравља број 112-01-591/2016-02 од 25.07.2016. године и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-4/7-1 од 19.09.2016. године, директор „Дома здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.     Доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла (до дана 30.11.2016. године), са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта  у граду- 2 (два) извршиоца

 

Опис  послова: Обавља дијагностику и благовремено лечење пацијената  у амбуланти;Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената,Обавља све видове опште лекарске праксе и упућује пацијенте у одговарајуће здравствене установе према медицинским индикацијама и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента са  специјалистом са секундарни и терцијарног нивоа здра.заштите,Врши послове изабраног лекара у складу са законом,Одговара за стручни рад превијања,Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте ),Спроводи терапију, контролише ТА, П,Врши систематске прегледе одраслих,Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје,Спроводи кардиопулмоналну реанимацију,Учествује у едукацији члана породице пацијента,Врши контролу исправности фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Води евиденцију и пријаву заразних обољења,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише стручни рад медицинских сестара/техничара,Спровођење упутстава Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

2.     Доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла(до дана 30.11.2016. године), са пуним радним временом, за рад у Служби зхитне медицинске помоћи - 1 (један) извршилац

Опис  послова:Пружа лекарску помоћ и ради у екипи за ургентно збрињавање витално угрожених пацијената у амбуланти , стану или на месту удеса-несреће,Након указане прве неодложне помоћи, по потреби, прати болесника са медицинском екипом до стационарне здравствене установе,По потреби упућује болесника у одговорајућу стационарну установу или код изабраног доктора медицине, на даљу дијагностику и лечење,Врши пријем дужности од лекара из претходне смене тј. подноси извештај приликом примопредаје смене случајевима који су се десили,Обавља порођај на терену, пласира катетер код акутног застоја урина,Одговара за стручни рад и за вођење прописане документације свога тима,Стара се о исправности рада медицинске опреме и уређаја и о њиховом раду подноси извештај начелнику службе,Води дневну евиденцију извршених прегледа и пружених услуга,Учествује у едукацији здравствених радника и других чланова тима,Извештава органе унутрашњих послова о саобраћајним несрећама, тучама и др., у којима долази до повређиња која су изазвана прекршајним и криминалним радњама,По потреби прима позиве и даје савете преко телефона, одржава везу мобилним телефоном и радио везом,Води прописану медицинску документацију,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише исправност фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Спроводи упутства Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

·          Завршен медицински факултет, доктор медицине,

·          VII1 степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

Уз пријаву се подноси:

·          Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;

·          Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

·          Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

 

II

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

1.     Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.     Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.     Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

4.     Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

V

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

                                                                                           Директор „Дом здравља Кикинда“

                                                                                                     Др Биљана Марковић