Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 16.09.2014.
Клиника за стоматологију Ниш
Број: 01-1124
Датум: 16.09.2014.године

На основу чл. 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ број 36/2010), чл.23 ст.3 Статута Клинике за стоматологију Ниш И Одлуке Директора бр. 01-1122 од 16.09.2014.године, а у вези Кадровског плана за Клинику за стоматологију Ниш за 2013. годину Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године,  Клиника за стоматологију Ниш расписује  

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ 1 ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ

I
Оглашава се пријем за 1 здравственог радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног лица због коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета до повратка на рад:
 • 1 (једног) извршиоца – медицинске сестре/теничара, са пуним радним временом у Служби за максилофацијалну хирургију са стационаром.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005) и Правилником о унутрашњој организацији рада и систематизацији радних места Клинике за стоматологију Ниш 459 од 11. 06. 2012. године:
 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара/техничара,
 • познавање информационих технологија , 
 • пожељно је радно искуство у струци.

Кандидати за које се прегледом достављене документације утврди да испуњавају наведене услове, у обавези су да полажу и писани тест из наведене стручне области за коју се кандидат пријавио, као додатни услов.  

III
Уз пријаву је обавезно доставити оригинал документацију или оверене копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом средњешколском образовању,
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу),
 • Извод из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена, 
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са наведеним радним искуством, адресом, контакт телефоном, e- mail адресом.

Бодовање по критеријумима огласа извршиће Комисија, која ће бити одређена посебним решењем, а по извршеном бодовању формираће се ранг листа кандидата. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених донеће директор Клинике за стоматологију Ниш.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и интерент страници Клинике за стоматологију Ниш.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VI
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Клиника за стоматологију Ниш, Бул.др Зорана Ђинђића 52, 18 000 Ниш, са назнаком „За оглас“ .   

Приложена документација за оглас се неће враћати кандидатима.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резулати бити објављеии на сајту Клинике за стоматологију Ниш (www.kzsnis.rs).
Са подацима од: 16.09.2014.
Дом здравља "Милоје Хаџић – Шуле" Рача
На основу члана 5. и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, члана 23. Статута Дома здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ Рача и сагласности комисије Министарства здравља бр. 112-01-887/2014-02, директор доноси одлуку о расписивању

Јавног огласа
о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим и то:

1. Доктор медицине (изабрани лекар) ............................. 1 извршилац

(опис посла по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ Рача)

Начин заснивања радног односа – на неодређено време у Дому здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ Рача;

Радно време – пуно;
услови:
 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит

Рок за пријаву кандидата је осам (8) дана.

Пријаве се достављају на адресу:
Дом здравља "Милоје Хаџић – Шуле"
Виноградска б.б. , 34210 Рача.

В.Д.Директор
Др Дејан Милосављевић
15.09.2014
Рача
Са подацима од: 16.09.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.10357 од 16.09.2014.год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ  Општа болница Ужице
1. Медицинска сестра техничар општи смер ................................................. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За тражено радно место– IV степен стручне спреме- завршена средња медицинска школа општег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 16.09.2014.
Апотекa Бор
Број:2237
Датум:16.09.2014.год

На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр.2236 од 16.09.2014.године,

„АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са боловања, годишњег одмора-породиљског боловања:

ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА
за рад у организационој јединици апотека „ДОМ ЗДРАВЉА КЛАДОВО“ у Кладову.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршен фармацетски факултет – дипломирани фармацеут

Рок за подношење пријава је 8 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 12 сати у Управу Апотеке Бор са истеком последњег дана огласа.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању,
 • фотокопију личне карте,
 • доказ о радном искуству у струци, 
 • положен стручни испит,
 • доказ о поседовању возачке дозволе Б категорије,
 • потврду о незапослености Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135

„АПОТЕКА БОР“
Са подацима од: 16.09.2014.
Специјална болница за болести зависности
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/10, 42/10 и 46/13) и Кадровског плана, расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Једног извршиоца на радном месту дипломирани психолог, на одређено време - до повратка запосленог, са пуним радним временом.

Услови: Филозофски факултет – дипломирани психолог, положен стручни испит.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплома-уверење (или оверена фотокопија) о завршеном Факултету – дипломирани психолог,
 • Потврда (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

2. Једног извршиоца на радном месту медицинска сестра-техничар, на одређено време - до повратка запосленог, са пуним радним временом.

Услови: виша или средња медицинска школа општег смера, VI/IV степен стручне спреме, положен стручни испит.    

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

Уз пријаву приложити:
 • Кратку биографију.
 • Диплома-уверење (или оверена фотокопија) завршене школе која се тражи огласом,
 • Потврда (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Оглас ће се објавити и на интернет страници Министарства здравља.    

Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.    

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

В.Д Директора
Прим. Мр сци мед Др Мира Ковачевић
Са подацима од: 16.09.2014.
Са подацима од: 15.09.2014.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:4638/12
10.09.2014. године
Крушевац

На основу члана 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.113/13, 21/14 и 66/14) и члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, и одлуке директора бр.4637/12 од 10.09.2014.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
за  пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка

За послове:

1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац – један (1)  извршилац

Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора медицине, под упутством и контролом начелника служби или одељења. Присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и  код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

2. Доктор медицине за рад у Служби радиолошке дијагностике Опште болнице Крушевац – један (1)  извршилац

Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора медицине, под упутством и контролом начелника служби или одељења. Пише медицинске извештаје, помаже у извођењу интервенција и  код збрињавања пацијената у служби, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

3. Виша медицинска сестра техничар за рад Одсеку за хируршку инфекцију на Првом одељењу Службе за хирургију Опште болнице Крушевац – један (1)  извршилац

Опис послова: Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља, стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршена Виша медицинска школа, смер виша мед. сестра техничар или хируршког смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

4. Виша медицинска сестра за рад у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац – један (1)  извршилац

Опис послова: Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља, стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршена Виша медицинска школа, смер виша мед. сестра техничар или педијатријског смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

5. Виши физиотерапеут за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију Служби физиклане медицине и рехабилитације Опште болнице Крушевац – један (1)  извршилац

Опис послова: Виши физиотерапеут самостално изводи физиотерапијске поступке по предлогу ординирајућег лекара, примена термо, електро, механо, кинези и друге терапије, спроводи кинези реакцијска мерења, ради оцену успешности терапије, адаптира према потреби болесника инвалидска колица и остала ортопедска помагала, контролише извођење физиотерапијских поступака које обавља физиотерапијски техничар код болесника, организује рад и обавкља стручно-административне послове на свом радном месту, учествује у здравственом васпитању и у едукацији кадрова Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршена Виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут,  VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

6. Медицинска сестра техничар за рад у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са пуним радним временом. – два (2) извршиоца

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

7. Медицинска сестра техничараа за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац – један (1)  извршилац

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

8. Медицинска сестра техничар за рад у Служби патолошке, патохистолошке и цитолошке дијагностике Општа болница Крушевац, са скраћеним радним времнеом – један (1)  извршилац

Опис послова: Прима биоптички материјал, води књигу биоптичких материјала, књигу лешева, одлаже готове плочице и води др. медицинску документацију. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Кандидати достављају:
 • Пријаву у којој наводе за које послове се пријављују;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
 • Оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију Решења о упису у Комору.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Крушевац,
са назнаком“ Пријава на оглас“
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 15.09.2014.
Са подацима од: 15.09.2014.
Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран
Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран
ул. Јована Поповића бр. 25/1
Број: 1343
Дана: 15.09.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Службени гласник РС“ бр.   36/10),  Кадровског плана  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01   и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности  за ново запошљавање и додатно радно    ангажовање  бр.  112-01-887/2014-02  од  22.07.2014. године,   Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на радно место:


1. Медицинска сестра-техничар за пружање кућног лечења......1 извршилац са пуним радним временом на неодређено време

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, обављен приправнички стаж   и   положен стручни испит  

Опис посла: врши припрему ампулираних лекова, завојног  и санитетског материјала неопходних за кућно лечење, самостално даје све врсте инјекција у кући болесника осим оних за које лекар процени да се дају  под стручним надзором лекара, обавља превијање и обраду ране  у стану болесника, даје савете у погледу спровођења прописане терапије, лечења, хигијене и исхране за време кућног лечења, стара се о техничкој исправности рада повереног му возила и медицинских инструмената неопходних за његов рад, уредно води сву потребну евиденцију.

Заинтересовани кандидати  подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи
 • Оверену фотокопију  дипломе о положеном стручном испиту 
 • Фотокопију  лиценце

Рок за пријављивање на оглас је  8  дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање  - Испостава Србобран.

Оглас ће бити објављен  и на веб сајту Министарства заравља Републике Србије и веб сајту Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран.

Пријаве за  потребном документацијом слати на адресу:  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, ул. Јована Поповића бр. 25/1 са назнаком  „пријава на оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Директор
Вуковић  др  Воја
Са подацима од: 12.09.2014.
Дом здравља Жабаљ
Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66
Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net
ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 963
Дана: 12.09.2014.

На основу одлуке директора Дома здравља Жабаљ бр.962 од 11.09.2014. године, Дом здравља Жабаљ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, на одређено време до повратка одсутне раднице, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, важећа лиценца

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију лиценце.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Жабаљ, Николе Тесле бр. 66, 21230 Жабаљ, или лично правној служби Дома здравља Жабаљ од 07,00 до 14,00 часова, са назнаком “Пријава на оглас за медицинску сестру-техничара”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Жабаљ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Благојевић др Душан
Са подацима од: 12.09.2014.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке директора Института за онкологију и радиологију Србије-Београд,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом,  и то:

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – ФИЗИЧАР ПРИПРАВНИК - 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:
 • Природно–математички факултет-одсек физика, или  Факултет за физику  (VII степен стручне спреме),
 • Активно знање једног светског језика

Рок за подношење пријава је 8 дана почев од 15.09.2014. године.

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • пријаву на огласу са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном степену стручне спреме,
 • оверену фотокопију доказа о знању једног светског језика.

Оверене фотокопије не старије од 6 месеци.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
-Одељење за правне послове  (за оглас)-
Београд, Савски Венац, Пастерова 14
Контакт телефон за информације:
011.20.67.128

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 12.09.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 7020/2.
Датум: 12.9.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 7020/1 од 09.09.2'14. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Доктор медицине –
1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен ст.спреме, Медицински факултет
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка послова на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 11.09.2014.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 707.
ДАТУМ: 05.09.2014. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гл. РС бр. 36/2010), члана 6. Правилника о раду Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Специјална болница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутне запослене

I
Медицинска сестра - техничар - 1 извршилац,

Послови се обављају са пуним радним временом.

Услови за обављање послова:

I
Завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме образовни профил медицинска сестра.
 • положен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:         
 • фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених и
 • пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Др Слободан Продановић
Са подацима од: 11.09.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/462
Шабац, 09.09.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог
 2. Доктор медицине – 1 извршилац, са непуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене
 3. Чистачица – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутнe запослене

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

За радна места из тачке 1. и тачке 2. Огласа:
 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и
 • положен стручни испит

За радно место из тачке 3. Огласа
 • завршена основна школа - I степен стручне спреме

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

За радна места из тачке 1. и 2. Огласа (доктор медицине) уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

За радно место из тачке 3. Огласа (чистачица) уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној школи; уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Критеријуми на основу којих ће се извршити избор кандидата за заснивање радног односа за радна места доктор медицине су просечна оцена на студијама, време проведено на евиденцији Националне службе за запошљавање и селекциони интервју за посао.  

Критеријум на основу којег ће се извршити избор кандидата за заснивање радног односа за радно место чистачице је селекциони интервју за посао.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту   Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Весна Ђурић
Са подацима од: 11.09.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107- 10216 од 11 09.2014.год.,Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1. Доктор медицине..................................................... 1 извршилац   

ОЈ Дом здравља Прибој   

1. Доктор медицине........................................................1 извршилац      

Услови за заснивање радног односа

За радно место доктора медицине – VII степен стручне спреме-завршен медицински факултет, положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, односно

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 11.09.2014.
Са подацима од: 10.09.2014.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр 36/2010)  и члана 24 Статута Дома здравља“Земун“

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. економски техничар - на  одређено време  три (3) месеца  за рад у Служби за економско-финансијске послове  због повећаног обима посла 1 (један) извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена Економска школа (четврти степен стручне спреме)
 • радно искуство једна година у струци     

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву заинтересовани  кандидати  подносе доказе о испуњености  општих услова   и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци,уз краћу биографију са пропратним писмом,адресом и контакт телефоном .
 • доказ о радном искуству (,радна књижица,Уговор о раду,Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично)
 • доказ  да кандидат није под истрагом ,да се против њега не води кривични поступак уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаве на оглас могу се поднети лично  на   архиви  Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46 –III спрат  соба  7,сваког радног дана  од 7.00 do 14.00 часова  или  послати препоручено  поштом на  исту адресу са назнаком  „За оглас“.

Оглас ће бити објављен на  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту  Министарства здравља

Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од  дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља “Земун“ на трећем спрату ,ул.Рада Кончара бр 46,Земун.Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем .

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима

За све информације се можете обратити на телефон  011/3076233

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Душан Јоксимовић,спец.опште медицине

Са подацима од: 10.09.2014.
Институт за ментално здравље - Београд
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр: 1346
Дана 08.09.2014. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2010 и 42/2010.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 08.09.2014. године расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос:

На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног радника, за послове;

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 1 извршилац

Услови:
 • завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • радну биографију,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:
Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,
са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код
пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић-Тошевски
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр: 1326
Дана 04.09.2014. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2010 и 42/2010.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 04.09.2014. године расписује

Јавни оглас за пријем у радни однос:

На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутних  радника, за послове;

ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ  - 1 извршилац

Услови:
 • завршен Биолошки факултет, VII степен стручне спреме, смер молекуларни биолог и физиолог или опши смер,
 • положен стручни испит и
 • радно искуство из области цитогенетике

ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ – 2 извршиоца

Услови:
 • завршен Филозофски факултет – VII-1  степен стручности
 • положен стручи испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас подносе:
 • диплому о завршеном факултету,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • доказ о радном искуству, 
 • радну биографију,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:
Институт за ментално здравље, Београд, Палмотићева 37, са назнаком: ''За јавни оглас''
или се предају лично код пословног секретара.

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић-Тошевски
Са подацима од: 10.09.2014.
Универзитетска дечја клиникa
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Број: 017-1892/4
Датум: 10.09.2014. године
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 2 (два) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ-2(ДВА) ИЗВРШИОЦА“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 10.09.2014.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Деловодни број: 2611-1
Датум: 04.09.2014. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до три (3) месеца:

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за неонатологију Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију са пуним радним временом.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за имунологију и алергологију Службе за  имунологију, алергологију, реуматологију и дечју кардиологију Стационара Клинике за педијатрију са пуним радним временом.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседују средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе),
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице,
 • Потврду о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре-техничара на послове ...................“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 10.09.2014.
Дом здравља Нови Кнежевац
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
БРОЈ:02-522
ДАТУМ: 02.09.2014.

На основу члана 132 и 133 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник Р.С.” бр. 107/05,72/09,88/10,99/10,17/11,119/12,45/13) и члана 20, 21, 22 и 27 Статута Дома здравља Нови Кнежевац број 02-183 од 15.08.2006.године, Управни одбор Дома здравља Нови Кнежевац на својој седници одржаној 27.08.2014. године,донео одлуку о расписивању

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

За директора Дома здравља Нови Кнежевац може бити именовано лице које испуњава услове прописане Законом и Статутом здравља Нови Кнежевац и то:
 1. да има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и положен стручни испит или завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента
 2. да има најмање 5 (пет) година радног стажа у области здравствене заштите,
 3. ако против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције,односно ако није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције Директора Дома здравља,
 4. да има општу здравствену способност .

Директор Дома здравља именује се на период од 4 (четири) године, највише два пута узастопно.

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс треба да поднесу следеће доказе:
 1. диплому о завршеном медицинском, стоматолошком, фармацеутском, правном или економском факултету, у оригиналу или овереној фотокопији
 2. уверење о положеном стручном испиту за кандидате здравствене струуке, у оригиналу или овереној фотокопији
 3. доказ о едукацији из области здравственог менаџмента (уколико се ради о кандидату немедицинске струке), у оригиналу или овереној фотокопији.
 4. доказ о радном стажу у области здравствене заштите, у оригиналу или овереној фотокопији
 5. уверење суда да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те функције, и уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције Директора Дома здравља, у оригиналу
 6. лекарско уверење о општој здравственој способности, у оригиналу
 7. писмену изјаву из члана 130.став 6. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник Р.С.” бр 107/05,72/09,88/10,99/10,17/11,119/12,45/13)
 8. радну биографију

Пријаве на јавни конкурс са приложеном документацијом подносе се Управном одбору у року од 15 дана рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови” и на сајту Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), на следећу адресу: ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ ,улица КРАЉА ПЕТРА I.КАРАЂОРЂЕВИЋА БР.85, 23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ у затвореној коверти са назнаком “Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАТИ”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Управни одбор неће разматрати.

Председник Управног одбора ДЗ Нови Кнежевац
Др Мариа Апро Барат с.р.
Са подацима од: 09.09.2014.
Са подацима од: 09.09.2014.
Завод за здравствену заштиту студената Београд
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС бр 36/10, 42/10 и 46/13), тачке 6. Кадровског плана Министарства здравља за Завод за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Одлуке директора дел. бр. 3589 од 28.07.2014. године

Расписује се

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног радника, Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац

Услови: Виша или средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит

Опис послова: према Правилнику о унутрашљој организацији и систематизацији радних места у Заводу

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
 • Oверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, са назнаком „за оглас“ .

Пријаве је могуће послати и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Е-маil: zzzzstudenata @sezampro.rs

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Др Дубравка Миљуш
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС бр 36/10, 42/10 и 46/13), тачке 6. Кадровског плана Министарства здравља за Завод за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број 112-2576/2014 од 25.03.2014. године, чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, на основу указане потребе, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу, директор Завода Одлуке директора дел. бр. 4166           од 04.09.2014. године

Расписује се

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом лабораторијски техничар – 1 извршилац

Услови: Виша или средња медицинска школа-смер лабораторијски техничар, положен стручни испит

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
 • Oверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, са назнаком „за оглас“ .

Пријаве је могуће послати и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената.

Е-маil: zzzzstudenata @sezampro.rs

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Др Дубравка Миљуш
Са подацима од: 09.09.2014.
Са подацима од: 09.09.2014.
Дом здравља Суботица
Број:01-3636
Дана:09.09.2014.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 36/2010 ... 46/2013) године а, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године који је Дом здравља примио 31.05.2013. под бројем 01-2114, директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  до 31 децембра 2014, због повећног обима посла, са пуним радним временом, следећих кадрова:
а) стоматолошка сестра – 1  извршилац
б) спремачица -1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (1) под а) стоматолошка сестра су:
 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа стоматолошког смера - стоматолошка сестра,
 • положен стручни испит

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под б) спремачица су:
 •  завршена основна  школа,

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 09.09.2014.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр 36/2010)  и члана 24 Статута Дома здравља“Земун“

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. виша медицинска сестра за рад на терену - на  одређено време  ради замене привремено одсутног запосленог 1(један) извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена  виша Медицинска школа
 • положен стручни  испит
 • лиценца   
 • пожељно радно искуство 
 • возачка дозвола „Б“категорије

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз  пријаву  заинтересовани  кандидати  подносе доказе о испуњености  општих услова   и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци,уз краћу биографију са пропратним писмом,адресом и контакт телефоном .
 • доказ о радном искуству (,радна књижица,Уговор о раду,Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично)
 • доказ  да кандидат није под истрагом ,да се против њега не води кривични поступак уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаве на оглас могу се поднети лично  на   архиви  Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46 –III спрат  соба  7,сваког радног дана  од 7.00 do 14.00 часова  или  послати препоручено  поштом на  исту адресу са назнаком  „За оглас“.

Оглас ће бити објављен на  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту  Министарства здравља

Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од  дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“ на трећем спрату ,ул.Рада Кончара бр 46,Земун.Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем .

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима

За све информације се можете обратити на телефон  011/3076233

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Душан Јоксимовић,спец.опште медицине
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр 36/2010)  и члана 24 Статута Дома здравља“Земун“

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. медицинска сестра педијатријкосг смера - на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог 1 (један) извршиоца

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена Медицинска школа (средња стручна спрема)
 • положен стручни испит 
 • лиценца
 • пожељно радно искуство са децом

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз  пријаву  заинтересовани  кандидати  подносе доказе о испуњености  општих услова   и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци,уз краћу биографију са пропратним писмом,адресом и контакт телефоном .
 • доказ о радном искуству (,радна књижица,Уговор о раду,Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично)
 • доказ да кандидат није под истрагом ,да се против њега не води кривични поступак уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаве на оглас могу се поднети лично  на   архиви  Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46 –III спрат  соба  7,сваког радног дана  од 7.00 do 14.00 часова  или  послати препоручено  поштом на  исту адресу са назнаком  „За оглас“.

Оглас ће бити објављен на  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту  Министарства здравља

Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од  дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“ на трећем спрату ,ул.Рада Кончара бр 46,Земун.Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем .

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима

За све информације се можете обратити на телефон  011/3076233

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Душан Јоксимовић,спец.опште медицин
еНа основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(Сл.гласник РС бр 36/2010)  и члана 24 Статута Дома здравља“Земун“

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Доктор медицине или доктор медицине специјалиста педијатрије - на  одређено време  ради замене привремено одсутног запосленог 1(један) извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена Медицински факултет
 • положен државни испит
 • положен специјалистички испит из педијатрије
 • лиценца   
 • пожељно радно искуство у раду са децом

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (Сл.гласник РС бр 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) и  посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву  заинтересовани  кандидати  подносе доказе о испуњености  општих услова   и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци,уз краћу биографију са пропратним писмом,адресом и контакт телефоном .
 • доказ о радном искуству (,радна књижица,Уговор о раду,Уговор о стручном оспособљавању,усавршавању и стицању  посебних знања и способности у струци и слично)
 • доказ  да кандидат није под истрагом ,да се против њега не води кривични поступак уверење издаје суд)  и да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаве на оглас могу се поднети лично  на   архиви  Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр 46 –III спрат  соба  7,сваког радног дана  од 7.00 do 14.00 часова  или  послати препоручено  поштом на  исту адресу са назнаком  „За оглас“.

Оглас ће бити објављен на  на сајту Националне службе за запошљавање и сајту  Министарства здравља

Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од  дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“ на трећем спрату ,ул.Рада Кончара бр 46,Земун.Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем .

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима

За све информације се можете обратити на телефон  011/3076233

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
Др Душан Јоксимовић,спец.опште медицине
Са подацима од: 08.09.2014.
Са подацима од: 08.09.2014.
Са подацима од: 08.09.2014.
Дом здравља Тител
ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ.
ТИТЕЛ
Главна 22, 21240 Тител
Тел. 021/861-768
e-mail: dztitel@gmail.com

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/10, 42/10, 46/13, 97/13 и 37/14) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање Министарства здравља, број: 112-01-887/2014-02 од 23.7.2014.г,

расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос

медицинску сестру-техничара – на неодређено време, са пуним радним временом -
1 извршилац

Услови: средња медицинска школа - медицинска сестра-техничар ( IV ст.стр.спр.), положен стручни испит

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Уз пријаву приложити:
 • оверену фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће се објавити и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у правну службу или поштом на адресу: Дом здравља Тител, ул. Главна бр. 22 , 21240 Тител, са назнаком : „ за оглас“.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

Директор
Др Невена Кнежић
Са подацима од: 08.09.2014.
Са подацима од: 08.09.2014.
Општa болницa Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас,Др.Милана Чекића бр.4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана,08.09.2014.год.
Врбас

објављује

ИСПРАВКУ ОГЛАСА

 1. ИСПРАВЉА  СЕ  ЈАВНИ  ОГЛАС - КОНКУРС за пријем ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА у Општој болници Врбас на одређено време, који је објављен на сајту Министарства здравља Београд дана 04.09.2014.године у делу који се односи на  в.д. Директора Опште болнице Врбас где уместо: Цвејић др Драгана треба да стоји Предраг Р.Радовић дипл.правник.
 2. Обавештење из тачке 1.објавити на Сајту Министарства здравља Београд.

в.д. Директор-а,
Предраг Р.Радовић,дипл.правник
Са подацима од: 08.09.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 6939/2
Датум: 4.9.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 6939/1 и бр. 6604/1 обе од 4.9.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос за следеће послове:

1. Портир – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • КВ – III степен стручне спреме
 • положен испит из П.П. заштите

Радни однос се заснива на одређено време до 6 месеци трајања, због потребе завршетка посла

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном испиту П.П. заштите
 • Кратку биографију

2. Стручни сарадник за фактурисање – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII  степен стручне спреме, Економски факултет или други факултет друштвеног смера

Радни однос се заснива на одређено време до 3 месеци трајања, због потребе завршетка посла на фактурисању

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 03.09.2014.
Апотека Бор
Број:2080/3
Дана:26.08.2014.

На основу члана 132 Закона о здравственој заштити ( Сл.гласник РС бр.107/2005, 72/2009-др.закон 88/2010,99/2010,57/2011,119/2012 и 45/2013-др.закон ) и члана 19-21 Статута Апотеке Бор,

Управни одбор „ АПОТЕКЕ БОР“ БОР

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
директора Апотеке Бор на период од 4 године

Поред законом прописаних општих услова кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове утврђене Статутом Апотеке Бор и то:
 • да има завршен Фармацеутски факултет са положеним  стручним испитом  или завршен Фармацеутски факултет са завршеном специјализацијом и
 • да има најмање пет година радног стажа на пословима руковођења у здравственој установи; или
 • да има завршен Правни или Економски факултет ( дипломирани правник или дипломирани економиста ) са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и 
 • да има најмање пет година радног стажа на пословима руковођења у здравственој установи.  

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • потпуну личну и радну биографију ( CV );
 • диплому о завршеном факултету ( оригинал или оверену фотокопију ); 
 • диплому ( оригинал или оверену фотокопију ) о стручном називу специјалисте;
 • лиценцу ( оверену фотокопију );
 • потврду о радном стажу;
 • потврду о радном искуству на пословима руковођења у здравственој установи;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као непотпуне,  као и неблаговремено поднете пријаве, неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу: Апотека Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за директора“ или предати лично у Апотеци Бор.

Рок за подношење пријава је 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања у јавном гласилу.
Са подацима од: 15.07.2014.
Дома здравља "Темерин"
На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштиту жена, до повратка замењиваног радника са специјализације (4 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • важећа лиценца.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.