Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.04.2017.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета )

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

1.     ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.     VI,VI-1/2  степен стручне спреме, завршена висока-струковни медицински радиолог/виша медицинска школа-виши радиолошки техничар,положен стручни испит, 2 године радног искуства у стеченом звању,

2.     Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

3.     Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;

4.     Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

 

Са подацима од: 25.04.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-3915/2 од 18.04.2017. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног  запосленог, до повратка на рад са  боловања( породиљско одсуство, одсуство ради неге детета)  за следеће послове:

 

 

·          СОБАРИЦА-ХИГИЈЕНИЧАР...................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради на комплетном спремању и одржавању хигијене соба,купатила, ходинка, холова  и свих одсека и осталих просторија у објекту;

§   Ради на одржавању стаклених површина, скидању и намештању завеса, детаљном чишћењу и полирању санитарних просторија, керамичких плочица и сл;

§   Стара се о благовременој замени постељног рубља и свакодневно намешта кревете;

§   Стара се о рационалној употреби потрошног материјала за одржавање хигијене;

§   Материјално одговара за имовину и ситан инвентар  на свом реону о чему води и посебну евиднецију;

§   У случају неисправности било ког уређаја обавезна је да о томе обавести службу техничког одржавања и руководиоца стационара;

§   Носи заштититу одећу и обућу која мора бити чиста и уредна;

§   Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института и непосредног руководиоца;

§   За свој рад непосредно одговара директору Института и непосредном руководиоцу;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Основна школа,  II степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Собарица-хигијеничар - замена за боловање“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 25.04.2017.
Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, Меленци

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) и Oдлуке в.д. директора бр. 2001 од дана 21.04.2017. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време  на период од 12 месеци због повећаног обима послова,  на пословима:

 

АДМИНИСТРАТИВНИ  РАДНИК  НА  ПРИЈЕМНОМ  ОДЕЉЕЊУ

 

УСЛОВИ:    

-     IV степен стручне спреме

-          завршена гимназија или средња економска школа

-          једна година радног искуства

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          прима, сређује и чува упуте болесника и другу медицинску документацију

-          води регистарску књигу стационарних болесника

-          води књигу страних држављана који се лече у Установи и о томе извештава надлежни орган

-          прима медицинску документацију и комплетира је на основу које позива болеснике на лечење уз сагласност директора или другог лекара којег он овласти

-          прима пошту и води кореспонденцију са болесницима који треба да дођу на лечење

-          води бригу о могућностима за смештај болесника

-          отвара историје болести (матични лист болесника),

-          издаје одговарајуће потврде болесницима о времену проведеном на лечењу,

-          свакодневно води бројно стање болесника,

-          ради и друге послове  из делокруга свога рада  по налогу начелника службе,

-          обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је начелнику службе.

 

б) На одређено време  на период од 12 месеци због повећаног обима послова,  на пословима:

 

ЛОЖАЧ

 

УЛОВИ:    

-    III   степен стручне спреме

-          завршена машинска школа за КВ раднике,

-          положен стручни испит за руковање котловима свих врста и јачина без обзира на врсту горива и начин сагоревања,

 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          ложи и рукује парним котловима,

-          стара се о исправности парних котлова и котловских постројења и учествује у њиховим поправкама,

-          стара се о правилном ложењу парног котла и обезбеђује потребне количине горива,

-          брине се о прописаном загревању и редовном хлорисању  воде за терапијски базен,

-          врши редовну измену воде у терапијском базену,

-          контролише притисак у парном котлу и обезбеђује потребну количину воде за нормалан рад,

-          обезбеђује прописану температуру за загревање просторија Болнице као и топлу и хладу санитарну воду,

-          учествује у истовару течног горива,

-          у случају пожара или квара дужан је да обезеди његову локализацију и да одмах извести непосредног руководиоца,

-          ради и друге послове у оквиру своје струке по налогу главног ложача,

-          ради и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је главном ложачу и руководиоцу техничког сектора.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  служби за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

в.д. директора:

Мр сц. мед. др Ћулибрк Зорица

Са подацима од: 25.04.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради повећаног обима посла, до 31.12.2017.године, на пословима:

 

1.     АДМИНИСТРАТИВНИ ТЕХНИЧАР - ДАКТИЛОГРАФ2 извршиоца, за потребе Клинике за медикалну онкологију,

2.     ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА – 1 извршилац, за потребе Службе за техничке и друге сличне послове,

3.     СЕРВИРКА – 4 извршиоца, за потребе Одељења исхране и хигијене,

4.     ХИГИЈЕНИЧАР – 3 извршиоца, за потребе Одељења исхране и хигијене

 

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

1. Средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) и познавање рада на рачунару и познавање дактилографије, или звање дактилограф, или IV, односно III степен стручне спреме и I класа из дактилографије;

2.  КВ возач или III, односно IV степен стручне спреме, положен возачки испит за Б категорију;

3. и 4. осмогодишња школа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

За послове под ред.бр. 1.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи/степену школске спреме,

·          оверену фотокопију уверења о познавању рада на рачунару и дактилографије;

За послове под ред.бр. 2.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију сведочанства о завршеном одговарајућем степену школске спреме,

·          оверену фотокопију возачке дозволе;

За послове под ред.бр. 3.и 4.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 25.04.2017.
Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 20.04.2017. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зерњанин и интернет страници Министарства здравља

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове шефа рачуноводства. Извршилац један

 

Опис послова:

-              организује и руководи радом одсека за економско финансијске послове,

-              преглед и контрола докумената,

-              праћење позитивних прописа који се односе на послове одсека,

-              проучавање и примена закона и других важећих прописа и аката из области обрачунског система и организовање рада у рачуноводству,

-              усклађивање контног плана са позитивним прописима,

-              контрола приспелих докумената и давање налога за даљу обраду,

-              припрема извештаја о пословању,

-              саставља и доставља периодичне извештаје и завршни рачун у прописаним роковима,

-              контролише извршења финансијских, књиговодствених и рачуноводствених послова,

-              праћење извршавања благајничких и рачуноводствених обавеза,

-              учешће у изради финансијског плана и праћење извршења финансијског плана,

-              доставља рачуноводствене исправе и документацију на књижење у прописаном року,

-              контрола извршења плаћања пореза и доприноса,

-              предузимање потребних мера за наплату потраживања,

-              давање налога и стручних упутстава за рад појединих запослених,

-              распоређивање послова извршиоцима и контрола њиховог извршења,

-              спровођење јавних набавки у складу са законом,

-              обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

             VII-1 степен стручне спреме, економски факултет, дипломирани економиста (према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,бр. 76/05)) или мастер економиста (према Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“,бр. 76/05));

             3 године радног искуства у струци на економско финансијским пословима.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи)

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима шефа рачуноводства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

в.д. директора

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале

Са подацима од: 25.04.2017.
Дом здравља Нови Београд

На основу чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и једница локалне самоуправе(,,Сл.гласник РС'' бр. 1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА,,НОВИ БЕОГРАД'' РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

-           Спремачица (три извршиоца)

Услови: завршена Основна школа

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца због повећаног обима посла.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у Булевару маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д.  директора

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 25.04.2017.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 4077   од 24.04.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

             

            

             ОЈ Дом здравља Ужице

 

1.     Доктор  медицине............................................................................................... 1 извршилац

 

           ОЈ Дом здравља Сјеница

 

1.     Лабораторијски  техничар  ............................................................................... 1  извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине -  VII степен стручне спреме завршен медицински факултет и положен стручни испит

·          За радно место лабораторијски техничар- IV степен стручне спреме завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућем факултету одн.  школи

-           Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

Са подацима од: 25.04.2017.
Здравствени центар Кладово

На основу дате сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-1733/2017 од 27. фебруара 2017. године и члана 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије, Аутономна покрајна Војводина и јединица локалне самоуправе, "Здравствени центар Кладово" из Кладова, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време; са пуним радним временом:

                                - доктор медицине - 3 извршиоца,

                                - медицинска сестра - техничар - 1 извршилац,

                                - гинеколошко-акушерска сестра - 1 извршилац,

за рад у ОЈ Болници здравствене установе.

 

I

                Услови за заснивање радног односа:

                                - за радно место доктора медицине - завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за рад,  радно искуство у трајању од 06 месеци, након положеног стручног испита;

                                - за радно место медицинске сестре и гиненколошко-акушерске сестре - завршена медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит, лиценца за рад,  радно искуство у трајању од 06 месеци, након положеног стручног испита;

 

II

                Заинтересовани кандидати подносе:

                - пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

                - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету - средњој школи;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце за рад;

                - потврду да се лице налази на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање;

                - доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда);.

                - уверење да нису осуђивани за кривична дела која их која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице);

                - доказ о радном искуству.

 

III

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

IV

                Оглас објавити код Националне службе запошљавања Бор - Испостава Кладово, листу Послови - огласи, на web страници Министарства здравља.

                Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу Послови - огласи.

 

V

                Одлука о избору кандидата  биће донете у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава.

                Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације.

 

VI

                Пријаве се подносе лично или путем поште на аресу:

                Здравствени центар Кладово

                Дунавска 1-3

                19320 Кладово

са назнаком "Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ... ".

 

VII

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Здравствени центар Кладово

В.Д. Директор

Др мед. Борислав Петровић

- спец. опште хирургије -

Са подацима од: 25.04.2017.
Дом здравља Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  расписује се

 

ОГЛАС
за послове
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

 

Број извршилаца :2.(два)
Врста радног односа:радни однос на одређено време
6 месеци-повећан обим посла
Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

1.     Завршен медицински факултет

2.     Да има положен стручни испит

3.     Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Лекарске коморе

4.     Да је држављанин Републике Србије

5.     Да има возачку дозволу Б катеегорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Уверење о држављанству.
  • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
  • Уверење о положеном стручном испиту.
  • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе
  • Уверење о држављанству
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Китареску др Дојнел

Са подацима од: 21.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 3027 од  13.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене са боловања , са пуним радним временом за радно место

 

-           Гинеколошко акушерска сестра  IV ссс , за потребе  Службе за гинекологију и акушерство    Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс, гинеколошко акушерски  смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 21.04.2017.
Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године,  в.д. директор Опште болнице Суботица, Суботица доноси

 

 

О Д Л У К У

 

I

 

Ставља се ван снаге Оглас бр.  01 – 1/1009 од дана 13.04.2017. године у тачки  I под б) и тачки II став 3,  односно не оглашава се потреба за пријем  у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и ПРОБНИМ РАДОМ у трајању од 3 (три) месеца  :

 

б)  возач-техничар логистике у Одељењу за оперативно-техничке послове и логистику 1 (један)

      извршилац;

II

Оглас бр.  01 – 1/1009 од дана 13.04.2017. године у пресоталом делу остаје непромењен и на снази.

III

Ова одлука је коначна.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке незадовољни кандидат може покренути спор пред стварно надлежним судом у Суботици, у року од 60 дана од дана објављивања одлуке на интернет презентацији Опште болнице Суботица, Суботица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиологије
Са подацима од: 21.04.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     1 (једне) више медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Одељењу интензивне неге у Општој болници у Зајечру, до повратка запослене са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                VI степен - завршена виша медицинска школа и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.


            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Станислав Тадић
Са подацима од: 21.04.2017.
Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе(,,Сл. гласник,, бр. 1/2015), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2013.године, Закључка 51 број 11-5085/2016 од 27.05.2016. год. Министарства здравља и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-126/17-03 од 06.04.2017.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 3 месеци

 

      

 

1.     Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

 

             Услови: Медицински факултет, VII стручне спреме, положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

-          Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-          Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),

-          Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,

-          Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене копије),

-          Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-          Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),

-          Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-          Лекарско уверење (не старије од 6 месеци),

-          У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

     

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места.

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министасртва здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

 

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

 

Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Лела Јовановић

Са подацима од: 21.04.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2013. годину, број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2429/1 од 19.04.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- ХИГИЈЕНИЧАР ............ 6 извршилаца

 

Опис послова:

Одржава свакодневно хигијену болесничких соба, помоћних просторија, санитарних просторија, дневног боравка и свих радних просторија као и дворишта око зграде. Свакодневно пере и дезинфикује приборе за физиолошке потребе пацијената као и прибор у коме се скупља смеће, врши прање и дезинфекцију санитарног чвора (WС шоља, зидних плочица, умиваона, врата и прозора). Свакодневно по устаљеном распореду обавља генерално спремање једне просторије. Чува и води рачуна о рационалној потрошњи средстава и прибора за чишћење. Обавештава главну мед. сестру  Одсека - Одељења или Кабинета (одговорну сестру- техничара смене) о уоченим оштећењима инвентара. Пре пријема на рад подлеже провери општих способности уз обавезну едукацију о хигијенском минимуму. По потреби обавља послове опште неге (купање, пресвлачење, физичко обезбеђење и помоћ у  смиривању узнемирених пацијената). Помаже код пријема пацијената и у њиховој санитарној обради. Ради и друге послове по налогу претпостављеног. Непосредно је одговоран  главној медицинској сестри- техничару Одељења, Одсека или Кабинета у коме ради.

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

 

1)     Завршена основна школа, I степен стручне спреме.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 21.04.2017.
Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Горња Топоница

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), Кадровског плана за Болницу  за 2013. годину, број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2428/1 од 19.04.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до шест месеци,

због повећаног обима посла,

за послове

               

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР ............ 1 извршилац

 

Опис послова:

Обавља послове опште и специјалне здравствене неге, терапије, превенције, лечења и рехабилитације пацијента, спроводи административни поступак код пријема и отпуста пацијената и у случају смрти. Стара се о одржавању хигијене пацијената и спровођењу мера за спречавање интрахоспиталне инфекције. Одговоран је за хуман и адекватан психотерапијски став према пацијентима. Стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом примања и отпуштања пацијената. Припрема растворе за дезинфекцију, спроводи стерилизацију. Врши санитарну обраду пацијента. Обавља здравствену негу психијатријских пацијената, учествује у дијагностичким и терапеутским поступцима. Активно учествује у исхрани пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка. Одговоран је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне дупље. Припрема пацијенте за визиту и учествује у истој. Узима и шаље материјал на лабораторијске прегледе. Пружа хитну медицинску помоћ пацијенту. Мотивише пацијента на адекватну самопомоћ. Ради у малим психотерапијским групама, учествује у раду терапијских заједница. Кроз извештаје прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Континуирано прати развој болести пацијента и о томе обавештава стручно надлежна лица. Прати пацијенте на консултативне прегледе. Одговоран-а је за рационалну потрошњу лекова и другог потрошног материјала. Одговоран-а је за законитост свог рада и поштовање принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран-а је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације из домена своје одговорности. Обезбеђује консултативну и стручну помоћ млађим колегама. Одговоран је за спровођење мера будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и сл. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран главном техничару Одељења- Одсека или Кабинета. Медицинске сестре-техничари који обављају послове у Центру за ментално здравље у заједници, врше надзор и прате стање и понашање пацијената за време дневних активности у Центру, током хоспитализације на пријемним одељењима Болнице и за време боравка у заштићеним стамбеним просторима. Врши обилазак пацијената на терену, самостално или као члан тима, апликује терапију у кућним условима, обавља послове опште и специјалне здравствене неге и предузима одговарајуће мере у циљу лечења и рехабилитације пацијената. Непосредно је одговоран главној медицинској сестри- техничару Центра за ментално здравље у заједници.

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

 

1)     Завршена Медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар;

2)     Положен стручни испит;

3)     Лиценца.

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи - смер медицинска сестра-техничар;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

Са подацима од: 21.04.2017.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“36/10, 42/10, 46/13 – споразум, 74/13 – споразум, 97/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године, Одлуке в.д. директора Института број 992/1 од 07.04.2017. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

  

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

 

1.     Виши радиолошки техничар на Одељењу за радиолошку дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове на одређено време, до повратка запослене са боловањаЈедан (1) извршилац

 

 

Опис посла:

 

-      асистира лекару и врши медицинско-техничке процедуре  по налогу лекара;

-      припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;                                    

-      даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

-      поставља пацијента у положај пожељан за снимање;

-      снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;

-      примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и

прати нежељена дејстава зрачења;

-          спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике;

-          учествује у практичном оспособљавању приправника и млађих кадрова;

-          води прописане евиденције и документацију

-          одговара за средства којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада

-          ради и друге послове из домена своје струке по налогу главног техничара и надлежног лекара

-          послове обавља у оквиру сменског рада,  а по потреби у дежурству и приправности

-          за свој рад одговоран  је главном  РТГ техничару и начелнику одељења

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 

1.     Основне студије  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или Струковне  студије  првог степена (основне  струковне студије) по пропису који уређује високо  образовање, почев од 10. септембра 2005. године

2.     Положен стручни испит

3.     Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-    Диплому о завршеним Основним или Струковним  студијама  првог степена (наведено у посебним условима)

-      Уверење о положеном стручном испиту

-      Здравствена способност за рад у радиологији

-    Познавање рада на рачунару (MS Office)

-    Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-    Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-      Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-    Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једног вишег радиолошког техничара на Одељењу за радиолошку дијагностику до повратка запослене са боловања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски

Са подацима од: 20.04.2017.
Универзитетска дечја клиника

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр. 112-01-520/2015-02 од 17.07.2015. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом

 

Правника, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове правника, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

·          Обавља послове припреме и израде нормативних аката УДК;

·          Прати спровођење општих аката, припрема и предлаже закључење уговора и споразума о пословној сарадњи, врши и друге послове у складу добијеним овлашћењем;

·          Врши контролу и помаже у изради документације и у реализацији послова везаних за радне односе које обављају референт за кадровске послове и кадровски оператер;

·          Припрема материјал и присуствује седницама Управног и Надзорног одбора, као и седницама других стручних тела;

·          Припрема и други материјал од значаја за доношење Одлука из делокруга службе по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;

·          Припрема правна мишљења и прати и обезбеђује примену правних прописа посебно из области радних односа, као и прописа из области здравствене заштите и осталих везаних прописа која се односе на организацију и обављање здравствене делатности и прописа у вези са истом (из области заштите података, вођења медицинске документације и евиденција, заштите од корупције и др.);

·          Непосредно контролише и надзире рад референта за кадровске послове и кадровског оператера, предлаже систематику рада, контролише вођење кадровских евиденције и предлаже мере за унапређење рада у договору са истима и о томе обавештава непосредног руководиоца;

·          Непосредно сарађује са другим службама Универзитетске дечје клинике по питању организације послова и активности из свога делокруга;

·          Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;

·          Учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;

·          Учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење документације и евиденција;

·          Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;

·          Подноси редовне извештаје из делокруга свог рада начелнику организационе јединице;

·          По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;

·          Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове правника, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

- VI степен стручне спреме

- 1 (једна) година радног искуства на одговарајућим пословима

- познавање рада на рачунару

            - познавање једног светског језика

                               

Предност ће имати кандидати са претходним искуством на пословима јавних набавки.

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

-          кратку биографију

-          фотокопију личне карте

-          фотокопију дипломе

-          фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

-          доказ о искуству на пословима јавних набавки

 


Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање
Са подацима од: 20.04.2017.
Дом здравља Мерошина

  На основу члана 131.  Закона о здравственој заштити  РС ( ''Сл.гласник РС ''бр. 107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013 и др закон 93/2014) , члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе    и    члана 21.   Статута Дома здравља Мерошина ,

в.д. директор  Дома здравља  Мерошина   дана   19.04.2017.год.  донео је следећу

 

 

О Д Л У К У

О  ПОНИШТЕЊУ  ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  БР. 356. ОД 12.04.2017.

 

 

        Поништава се  јавни оглас за пријем у радни однос   на неодређено време,    1 лекара специјалисте   радиологије , са пуним радним временом  ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места  у Дому здравља Мерошина .

                                                                         

      Одлука  ће бити  објављена  код Националне службе за запошљавање,  и достављен    Министарству здравља, ради објављивања на интернет страници Министарства.

 

           Одлука ступа на снагу даном доношења  ,

 

ДОМ  ЗДРАВЉА  МЕРОШИНА

Директор ,

др Небојша Цветковић

Са подацима од: 20.04.2017.
Општа болица „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

 

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО

Улица Кнез Михаилова бр.51

11300  Смедерево

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

1.               ЈЕДНЕ ВИШЕ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ, са  VI степеном стручне спреме, положеним стручним испитом, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом, за рад у служби за гинекологију и акушерство, до повратка на рад запослене

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

- оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 20.04.2017.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи", Бачка Топола

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола,  Директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  у трајању од три месеца са пуним радним временом:

 

1.        Акушерска  сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време посебне  неге детета

     -  1 извршилац

2.        Педијатријска сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време посебне  неге детета

     -  1 извршилац

3.        Возач кола хитне медицинске помоћи  у  Службу хитне медицинске помоћи                                                   -  2 извршилаца

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Акушерска  сестра:  завршена  средња  медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

- Педијатријска сестра: завршена  средња  медицинска школа педијатријског  смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

- Возач кола хитне медицинске помоћи: III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Ц“ категорије

 

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- акушерску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи акушерског  смера и  уверење о положеном стручном испиту,  лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

- педијатријску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи педијатријског  смера и  уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

-  возача кола хитне медицинске помоћи:  диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме, -    доказ о положеном испиту за возача „ Ц „ категорије  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 ВД  ДИРЕКТОР

Тот Жужана., дипл.ецц.

Са подацима од: 20.04.2017.
Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  и Одлуке  директора  02-бр. 539/1 од 18. 4. 2017. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

                 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла, за послове:

 

                1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

1.     1. Возача за рад у Одсеку санитетског превоза.........................2 извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже 3 месецa

 

Опис послова: Обавља послове санитетског транспорта болесника, као и друге транспорте, превоз пацијената на дијализу, стара се о пацијенту и помаже при дијагностичким процедурама, извршава налоге лекара на секундарном и терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возила и друге послове у складу са Правилником о унутрашњој контроли и мерама за безбедност саобраћаја

 

Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-          завршена Школа за КВ возача или средња школа и положен испит за возача Б категорије

                Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

                Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију возачке дозволе.

                Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

                Контакт телефон: 037/714-150

                Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић,

спец. ургентне медицине

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 2738 од  03.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене на рад, са трудничког, односно породиљског боловања и боловања ради неге детета , са пуним радним временом за радно место

 

-           Лабораторијског  техничара  IV  ссс , за потребе  Одељења  за снабдевање крвљу и крвним продуктима Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,смер-лабораторијски техничар, IV ссс

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

На основу члана 11. Kолективног уговора код Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-2723/2015 од 17. јула 2015. године и одлукe в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор о расписивању огласа број 06.-1925/2017 од 10. априла 2017. године донете у складу са Кадровским планом за Општу болницу „др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2013. годину број 112–01-00550/2013-01 од 11. априла 2013. године и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године (у даљем тексту: Правилник), а у складу са чланом 1682 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – 1 ИЗВРШИЛАЦ, до повратка запослене са боловања.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас треба да испуњава и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа - смер медицинска сестра-техничар – IV степен стручне спреме

-   положен стручни испит за звање медицинске сестре-техничара

-   поседовање лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или чланство у КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)

Посебни услови:

-   рад у сменама

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити:

‒ молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и радно место за које се кандидат пријављује

‒ оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер медицинска сестра-техничар

‒ оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

‒ оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара, издате од стране КМСЗТС (ако је кандидат заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита) или оверену фотокопију решења о упису у Именик КМСЗТС (ако кандидат није заснивао радни однос на тим пословима након положеног стручног испита)

‒ уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

‒ доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

‒ кратку биографију (Curriculum Vitae - CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а в.д. директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће бити одређен пробни рад у трајању од ТРИ (3) месеца.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу:

Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за медицинску сестру одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију“ или лично преко Службе протокола у згради Управе – соба бр.12.

Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

В.д.директора Опште болнице

„дрРадивој Симоновић“ Сомбор

Грбадр Др Милан
Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 2887 од  10.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запослене на рад са неплаћеног одсуства  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Мед.сестра техничар  IV ссс , за потребе  Службе за анестезију и  реаниматологију   Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс, општи смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

 

 

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01- 2928 од  10.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време у трајању од три месеца  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Дипломираног економсите  VII ссс , за потребе  Одељења за економско финансијске послове  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршен економски факултет ,VII ссс

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 18.04.2017.
Општа болница Ваљево

На основу Члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015) и Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр.ОБВ -01-3027 од  13.04.2017.године.

 

Општа болница Ваљево расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка стално запосленe са боловања  , са пуним радним временом за радно место

 

-           Гинеколошко акушерске сестре  техничара –IV ссс , за потребе  Службе за гинекологију и акушерство  Опште болнице Ваљево – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

-Завршена  мед.школа ,IV ссс,гин.ак.смер

-Положен стручни испит

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

          Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:

Општа болница Ваљево

Одељење за правне,кадровске и административне послове

Ул.Синђелићева бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове........................

(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)

 

Др Зоран Ђурић,  вд директора

Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља Уб

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава која је Закључком број:112-12258/2016 од 28.12.2016.год. Дому здравља Уб дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца високе стручне спреме - доктора медицине и на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр. 01-421 од 05.04.2017.године, Дом здравља Уб расписује:

Оглас
за послове

1.        ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Број извришалаца: 1

Врста радног односа: радни однос на неодређено време Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб

1.     Завршен медицински факултет

2.      Да има положен стручни испит

3.      Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Лекарске коморе

4.      Да је држављанин Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

         Пријаву на оглас са кратком биографијом

         Фотокопија личне карте

         Уврење о држављанству

         Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

         Уверење о положеном стручном испиту

         Фотокопију лиценце или решење о упису у именик лекарске коморе

         Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14 210 Уб. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља Житиште

Директор Дома здравља Житиште доноси

 

О Д Л У К У

 

Поништава се оглас  за доктора медицине-  један   извршилац објављен  06.04.2017. на сајту Министарства здравља РС..

 

Директор

Китареску др Дојнел

Са подацима од: 18.04.2017.
Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа ( „ Службени гласник РС „ број 1/15 ) , Одлуке В.Д. директора болнице број 160/2017  од  13.04.2017. године,  а на  oснову указане потребе,

 

        Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,  

                                                 расписује

 

            Јавни оглас за пријем у радни однос на  одређено време,  

           због повећаног обима посла а најдуже до 31.08.2017. године

                            за обављање следећих послова:

 

 

1.     Виши физиотерапеут..................................Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

- виша медицинска школа, односно шести степен стручности, смер за физиотерапеуте, положен стручни испит.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

2.     Струковни физиотерапеут........................... Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

- Висока Медицинска школа струковних студија, високо образовање, на струковим студијама првог степена (основне струковне студије), положен стручни испит.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

 

3.     Физиотерапеут  техничар........................Шест ( 6 ) извршилаца;

Услови:

-          Средња медицинска школа, односно четврти степен стручности,     ( смер – физиотерапеут техничар), положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

4.     Медицинска сестра -  техничар.....................Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

-          Средња  Медицинска школа, односно четврти степен стручности, ( смер – општи смер), положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

-          Оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

5.     Хигијеничарка.............................................Пет ( 5 ) извршилаца;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа, радно искуство 1 година.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

6.     Радник у вешерају........................................Један ( 1 ) извршилац;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

7.     Помоћни радник у техничкој служби.......Tри ( 3 ) извршиоца;

Услови:

      -  Неквалификована радница, односно први степен стручности,    завршена осмогодишња школа, способан за обављање физичких послова.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

8.     Кувар ............................................................Шест ( 6 ) извршилаца;

Услови:

- Квалификовани кувар, односно трећи степен стручности, угоститељска струка оспособљен за самосталан рад на месту кувара.

.

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

9.     . Помоћни кувар ..............................................Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

-          Полуквалификовани радник, односно други степен стручности, угоститељска струка оспособљен за самосталан рад на месту помоћног кувара, завршена осмогодишња школа.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

10.   Радник на допреми термоминералног блата.............Два ( 2 ) извршиоца;

Услови:

-          Полуквалификован радник, односно други степен стручности, или неквалификован радник уз обавезно претходно оспособљавање за послове радног места, добра физичка својства за специфичност рада са термоминералним блатом .

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

-          Оригинал или оверену копију дипломе;

 

11.    Радник на припреми термоминералног блата.............Три ( 3 ) извршиоца;

Услови:

 

-          Полуквалификован радник, односно други степен стручности, или неквалификован радник уз обавезно претходно оспособљавање за послове радног места, добра физичка својства за специфичност рада са термоминералним блатом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-          Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

Оригинал или оверену копију дипломе;

 

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08 до 14 сати, са назнаком „ за оглас – не отварати,,                                   

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. Др Александар Јокић

Са подацима од: 18.04.2017.
Дом здравља Мерошина

На основу  члана 7. до  9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 355.  од 12.04.2017. године,    расписује се

 

ОГЛАС   ЗА

ПРИЈЕМ  У  РАДНИ  ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

       Ради попуњавања слободног , односно упражњеног радног места  примиће се у радни однос у  Дом здравља    Мерошина   , на неодређено време,    1 лекар специјалиста   радиологије , са пуним радним временом.

 Опис Послова:  Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Мерошина .

 Услови за заснивање радног односа су :

    -    VII  2 степен стручне спреме, медицински факултет

    -     положен стручни испит

    -     положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности

    -     важећа  лиценца

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе :

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;

    -     Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности;

   -      Оверену фотокопију лиценце, датум овере не старији од 6 месеци;

   -       Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;

   -        Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;

    -        Потврду о радном искуству

    -        Кратку биографију са  контакт подацима .

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту  Дома здравља Мерошина .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити  на адресу:   Дом здравља Мерошина , Ул. Цара Лазара бр. 11 ,18252 Мерошина , или лично  на писарну Дома здравља Мерошина . 

 

Дом здравља Мерошина

в.д. директора ,

др Небојша Цветковић

Са подацима од: 18.04.2017.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.     2 (две) медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару у Служби ортопедије и Одељењу интензивне неге у Општој болници у Зајечру, до повратка запослених са боловања

 

                                УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

                                IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

 

                                Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-        уверење о положеном стручном испиту,

-        извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-        биографију са адресом, телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                                                                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р

Др Станислав Тадић