Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 29.07.2014.
Са подацима од: 29.07.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 5792/2.
Датум: 25.7.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5792/1 од 25.7.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Помоћни радник – 3 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ПК – II степен ст.спреме, Школа за основно образовање

Помоћни радник – вешерај – 1 извршилац, са пуним радним временом

 • ПК – II степен ст.спреме, Школа за основно образовање

Радни однос заснива се на одређено време, до два месеца трајања због привременог повећања обима посла.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 28.07.2014.
Са подацима од: 28.07.2014.
Дом здравља "Врачар"
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС број 36/2010 и 42/2010) у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 18.07.2014 године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

I
ВИШИ ЛАБОРАНТ у Служби за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац, са  пуним радним временом

II
Услови: : виша медицинска школа одговарајућег смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит,

III
Опис:
 • обавља сложеније лабораторијске анализе у циљу постављања дијагнозе
 • ради на аутоматизованим апаратима и стара се да исти буду у исправном стању
 • ради и послове лабораторијског техничара
 • учествује у изради извештаја и документације за потребе Дома и државних органа
 • примењује законске прописе из области свог рада
 • одговара за свој рад одговорној сестри службе, главној сестри Дома и начелнику службе, и по њиховом налогу ради и друге послове
 • спроводи мере здравствено-васпитног рада

IV
Кандидати уз пријаву подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију
 • Уверење о држављанству

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се примају.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

V
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

VI
Пријаве доставити на адресу:
Дом здравља „Врачар“
Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС број 36/2010 и 42/2010) у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 18.07.2014 године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

I
ПАТРОНАЖНА СЕСТРА у Служби поливалентне патронаже – 1 извршилац, са   пуним радним временом

II
Услови: виша медицинска школа превентивног или општег смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит

III
Опис:
 • спроводи мере здравствено-васпитног рада у Дому здравља и школама
 • врши патронажну службу поливалентног типа на подручју на коме Дом здравља пружа здравствену заштиту
 • породичне посете трудницама, бабињари, новорођенчету, 5 узастопних посета након изласка из болнице
 • посета одојчадима, предшколској и школској деци 
 • посете оболелима од болести од већег социомедицинског значаја
 • учествује у различитим видовима едукације, и контактира са доктором, социјалним радником, стационарним установама и другим институцијама, ради обављања послова свог радног места.
 • учествује у изради извештаја и докумената за потребе Дома и државних органа
 • ради и друге послове по налогу одговорне сестре службе, главне сестре Дома и начелника службе
 • за свој рад одговара одговорној сестри службе, главној сестри Дома и начелнику службе

IV
Кандидати уз пријаву подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију
 • Уверење о држављанству

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се примају.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

V
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

VI
Пријаве доставити на адресу:
Дом здравља „Врачар“
Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС број 36/2010 и 42/2010) у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 18.07.2014 године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

I
ДОКТОРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ у Служби опште медицине – 3 извршиоца, са пуним радним временом

II
Услови: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1степен стручне спреме

III
Опис:
 • врши превентивне прегледе ради дијагностике и лечења пацијената из свог домена
 • као лекар првог контакта води бригу о здравственом стању популације која му гравитира
 • врши оцену радне способности и упућује пацијента на комисију и друге прегледе као и стационарно лечење
 • са тимом опште медицине даје стручно мишљење код одређених случајева у вези здравственог стања пацијента
 • спроводи мере здравствено – васпитног рада
 • обавља одређене прегледе на захтев других специјалиста а у циљу утврђивања здравственог стања пацијента
 • указује неодложну помоћ у стану болесника, по распореду рада
 • даје савете при позиву
 • обавезан је да примењује законске прописе из области рада који обавља и учествује у изради извештаја и докумената по налогу државних органа
 • ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директорa Дома

IV
Кандидати уз пријаву подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију
 • Уверење о држављанству

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се примају.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

V
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

VI
Пријаве доставити на адресу:
Дом здравља „Врачар“
Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС број 36/2010 и 42/2010) у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 18.07.2014 године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

I
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР у Служби опште медицине – 3 извршиоца, са пуним радним временом

II
Услови: средња медицинска школа IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни испит.

III
Опис:
 • врши тријажу и збрињавање пацијената
 • обавља послове сестре – техничара у амбуланти и по распореду у стану пацијента       
 • води здравствену и другу евиденцију у вези пружања здравствене заштите
 • учествује у примени ординиране терапије и вакцинације у амбуланти и стану пацијента
 • припрема материјал за стерилизацију, учествује у систематским прегледима
 • спроводи мере здравствено-васпитног рада
 • има обавезу да требује ургентну и осталу терапију, потребну за рад
 • прима позиве за посету лекара болеснику, даје савете пацијентима преко телефона и разврстава позиве по хитности, када по распореду рада ради на овим пословима
 • за свој рад одговара одговорној сестри службе, главној сестри Дома и начелнику службе

IV
Кандидати уз пријаву подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију
 • Уверење о држављанству

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се примају.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

V
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

VI
Пријаве доставити на адресу:
Дом здравља „Врачар“
Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС број 36/2010 и 42/2010) у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 18.07.2014 године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

I
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА у  Служби  опште медицине – 1 извршилац, са   пуним радним временом

II
Услови: виша медицинска школа општег смера, , VI степен стручне спреме, положен стручни испит

III
Опис:
 • врши тријажу и збрињавање пацијената
 • учествује у припреми и спровођењу превентивних здравствених активности
 • учествује у вакцинацији и примени ординиране терапије
 • учествује у систематским прегледима
 • врши мере здравствено-васпитног рада
 • требује ампулиране лекове и стара се о чувању истих и роковима трајања
 • одговара за примену законских прописа из делатности свога рада и учествује у изради извештаја и докуемената по налогу државних органа
 • ради и друге послове по налогу непосредних руководилаца и директора

IV
Кандидати уз пријаву подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију
 • Уверење о држављанству

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се примају.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

V
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

VI
Пријаве доставити на адресу:
Дом здравља „Врачар“
Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. Гласник РС број 36/2010 и 42/2010) у складу са Закључком 51 бр. 112-7874/2014 од 18.07.2014 године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време

I
ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГ у Служби за здравствену заштиту жена – 1 извршилац, са пуним радним временом

II
Услови: завршен медицински факултет, специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме

III
Опис:
 • врши систематске гинеколошке прегледе, прегледе у циљу лечења стерилитета, прегледе у вези примене контрацепције, прегледе ради откривања раног малигнитета путем колпоскопских прегледа, цитолошких и других анализа
 • врши преглед пацијенткиња на захтев доктора других служби и даје мишљење о здравственом стању пацијента
 • издаје лекарска уверења о здравственом стању пацијекиње на захтев других органа
 • врши прегледе путем ултразвука у циљу постављања тачне дијагнозе
 • врши оцену радне способности и упућује на комисију преко 30 дана боловања и комисије за оцену радне способности
 • учествује у едукацији свих профила здравствених радника своје   службе
 • обавезан је да  примењује све законске одредбе из своје области и учествује у изради документације по налогу инспекцијских и других државних органа
 • обавезан је да се стручно усавршава кроз све видове стручног усавршавања у оквиру своје специјалности
 • спроводи мере здравствено-васпитног рада
 • за свој рад одговоран је  нечелнику службе и директору Дома

IV
Кандидати уз пријаву подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију
 • Уверење о држављанству

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које је примљен.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

V
Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

VI
Пријаве доставити на адресу:
Дом здравља „Врачар“
Ул. Бојанска бр.16
11 000 Београд
са назнаком „ЗА КОНКУРС“
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Љубовија
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА (са стационаром)
Брoј: 711-1/2014
Датум : 25. 07. 2014. год

На основу   члана  4. Колективног  уговора  за  Дом  здравља  Љубовија са  стационаром   и  Одлуке директора  711/.2014. а у складу са Кадровским  планом  Дома здравља Љубовија  са стационаром објављује   се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  РАДНИКА

1. Лекар опште праксе (доктор медицине)  – 1 извршиоц, са пуним радним  временом  на одређено  време до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ:

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

УСЛОВИ:
 • VII1  степен стручне  спреме, Медицински факултет занимања доктор  медицине ;
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • добијено односно обновљено одобрење за самосталан рад, лиценца

Пожељно  познавање рада на рачунару

Опис послова: утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома  здравља  Љубовија са  стационаром.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење  о држављанству
 • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном
 • Диплому о завршеном медицинском факултету (у овереној фотокопији)
 • Уверење о положеном стручном испиту (у овереној фотокопији)
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе / упис у именик коморе (у овереној фотокопији)
 • Лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурс),

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у листу „Послови“

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дома здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320 са назнаком: оглас за пријем радника

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

ДИРЕКТОР
Др Радивоје Грујић спец. интерне мед.
Са подацима од: 25.07.2014.
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 90
24.07.2014. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 132  и 136 став  1 тачка 8 Закона о здравственој заштити ( Сл.гласник бр.107/05,72/2009,88/2010 и 57/2011 ), члана 19. и 26. Статута Дома здравља " Краљево " у Краљеву и Одлуке Управног одбора Дома здравља " Краљево " у Краљеву  број 1-1/2 од 24.07. 2014. године, расписује                                         

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Поред општих услова Законом  прописаних , кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • да је доктор медицине специјалиста из гране медицине из које Дом здравља обавља здравствену делатност или доктор стоматологије специјалиста из гране стоматологије из које Дом здравља обавља здравствену делатност или да има високу стручну спрему друге струке - дипломирани правник или дипломирани економиста, који има завршену едукацију из области здравственог менаџмента,
 • и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

Уз пријаву на конкурс са биографијом кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању услова предвиђених конкурсом.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве доставити на адресу: Дома здравља " Краљево " у Краљеву, Улица Југ Богданова 112, 36 000  Краљево.

Управни одбор Дома здравља " Краљево " у Краљеву  извршиће избор кандидата у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса и предлог доставити оснивачу ради именовања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Миловановић Иван, дипломирани правник
Са подацима од: 25.07.2014.
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Голубац
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
Трг палих бораца,12223 Голубац
Тел/факс :012/678-131 и 678-113
ПИБ: 106889829
Матични број: 17816080
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com
www.domzdravljagolubac.rs

На основу члана 6.Појединачног колективног уговора у Дому здравља Голубац број 793 од 23.08.2011.године,Дом здравља Голубац расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине - 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа: ВСС –VII степен, Медицински факултет, положен стручни испит.

Радни однос се заснива на одређено време на 12 месеци.

Приликом  пријаве кандидати су дужни да поднесу : оверену фотокопију дипломе,извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода ,оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања у часопису „Послови“.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непoтпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

Пријаве слати  на адресу:Дом здравља Голубац,Трг палих бораца бб,12223 Голубац.

Директор Дома здравља Голубац
др Бобан Трифуновић
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Мало Црниће
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и кадровског плана за 2013. годину

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
расписује оглас за пријем у радни однос  

1 ( једног ) специјалисте педијатрије   са пуним радним  временом на  одређено време од 6 ( шест ) месеци за рад у  служби  за здравствену заштиту деце.

Опис послова: Обавља специјалистичке прегледе деце и омладине; упућује на стационарно лечење, води уредну медицинску документацију; врши мање хируршке интервенције;обавља саветовалишни рад, обавља и друге послове из домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља као и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће услове: Завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из педијатрије

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту из педијатрије , оверена фотокопија лиценце, извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

1 ( једног  ) медицинског техничара   са пуним радним временом   на одређено време ради замене  одсутног радника за рад у амбуланти у Божевцу

Опис послова: Припрема пацијенте за преглед; стара се о благовременом пријему пацијената на преглед, припрема здравствени картон; води уредно медицинску документацију, по завршеном прегледу одлаже здравствени картон, даје ампулирану терапију;  ради на пословима превијања, учествује у хитном збрињавању пацијената а обавља и друге послове из домена медицинског техничара по налогу лекара.

Услови: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: Завршена средња медицинска школа и положен стручни

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи ,оверена фотокопија уверења о пoложеном стручном испиту, фотокопија лиценце уколико је кандидат био у радном односу и , извод из МК рођених ( не старији од 6 месеци ) или оверена фотокопија.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном докумантацијом доставити на адресу: Дом здравља Мало Црниће, ул. Стишка бб са назнаком ,,Пријава на оглас за радно место__________.

Директор ДЗ Мало Црниће
Еслеем др. Емад
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља Кучево
Дом здравља Кучево
Жике Поповића бр.48
Дел.бр. 1119/2
Датум:  22.07.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља директор Дома здравља Кучево доноси,

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у листу „Послови“ дана 09.07.2014. године  а који је расписан на основу одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр. 909 од 26.06.2014.год. и Kадровског плана за 2013. годину,и то за радно место
 • физиотерапеут на одређено време због повећаног обима посла до 6 месеци са пуним радним временом Извршилац 1

У осталом делу конкурс остаје исти.

Образложење: Реорганизацијом рада службе физикалне медицине, тренутно нема потребе за ангажовањем једног радника.

В.д. директор ДЗ Кучево
Др Петар Радак
Са подацима од: 25.07.2014.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Измена Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године, Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-393/2014-02 од 04.04.2014. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр.36/10), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом за потребе Центра за дечију хирургију

Доктора медицине, 3 (три) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом   на послове доктора медицине, 3 (три) извршиоца, за потребе Центра за дечију хирургију

Опис послова: Ради уз лекара специјалисту у специјалитичкој амбуланти, обавља све послове око пријема и обраде болесника, праћења, стања и тока болести, планирања дијагностичких и терапијских поступака уз сагласност и по налогу специјалисте, учествује у визити службе и реферише, уз помоћ специјалисте, болесника за који је задужен, уз сагласност специјалисте даје обавештења родитељима о току болести њиховог детета, ради послове медицинске документације које му одреди начелник службе, припрема отпуст и потребну документацију за то, континуирано се едукује, по налогу начелника службе прати болеснике на разне дијагностичке и терапијске процедуре на Клиници и у друге установе. Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.

II
УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове доктора медицине, 3 (три) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике,за потребе Центра за дечију хирургију, како следи:
 • завршен Медицински факултет
 • просечна оцена на студијама изнад 8,5 
 • положен стручни испит
 • познавање најмање једног светског језика.

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ЗАМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму,  времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.   

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 25.07.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 5692/2.1.
Датум: 22.7.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5692/2 од 22.7.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Лекар специјалиста – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/2 степен стручне спреме, Медицински факултет са специјализацијом из превентивне гране медицине
 • Положен стручни испит

Радни однос се заснива на одређено време, до три месеца трајања, због привременог повећања обима посла.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Фотокопију дипломе о завршеној специјализацији 
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 25.07.2014.
Општа болница Параћин
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. Гласник РС» бр. 36/2010.) у складу са Кадровским планом за 2013. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-00550/2013-04 од 11.04.2013. године

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

1. Медицински  техничар општег смера   на одређено време  замена до повратка са породиљског одсуства - 2  извршиоца

Услови за заснивање радног односа су: Средња медицинска школа  општег смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

2. Виши медицински техничар инструментар на одређено време замена до повратка са породиљског одсуства.

Услови за заснивање радног односа су: Виша медицинска школа – смер инструментар  (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Kандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа( за ССС поред дипломе и сва четири сведочанства)
 • Потврду о положеном стручном испиту
 • Фотокопија радне књижице
 • Извод са евиденције Националне с лужбе за запошљавање
 • Лиценцу или потврду о упису у регистар Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12 35250 Параћин.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу «Послови».

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неоговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

Директор
Др Слађана Васић
Са подацима од: 25.07.2014.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, Дом здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време ради замене запослене са пуним радним временом:

Медицинска сестра - 1 извршилац
Доктор медицине - 1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • за медицинску сестру  : диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и уверење о положеном стручном испиту
 • за доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверења о положеном стручном испиту 
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.domzdravbt.stcable.net).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

V
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VI
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 24.07.2014.
Са подацима од: 24.07.2014.
Са подацима од: 24.07.2014.
Завод за хитну медицинску помоћ "Ниш"
На основу чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС" број 36/2010), чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ "Ниш" у Нишу број 4103 од 12.09.2008. године у својству  директора Завода доносим следећу

ОДЛУКУ
О расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до повратка привремено одсутних радника:

ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ  – ТЕХНИЧАРА,

Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:
 • Завршена средња медицинска школа – општи смер МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР IV степен стручне спреме.
 • Положен стручни испит за звање медицинске сестре – техничара.

Посебни услови:
 • отежани због рада у сменама и ноћу, изложеност метеоролошким променама и прсихофизичким напорима.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:
 • молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи – општи смер медицинска сестра – техничар IV степен стручне спреме.
 • Уверење о положеном стручном испиту за звање медицинске сестре техничара 
 • Извод из матичне књиге рођених код промене презимена и венчаних.
 • Кратку биографију CV

За пријем у радни однос неопходна је претходна провера здравствене способности од надлежне службе за рад на радним местима са повећаним ризиком.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и  на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Завод за хитну  медицинску помоћ „Ниш“ 18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће  Директор Завода за хитну медицинску помоћ „Ниш“ у Нишу, након приспеле огласне документације.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА
др Саша Милутиновић
спец. интерне медицине
Са подацима од: 23.07.2014.
Институт за ментално здравље - Београд
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр:
Дана 18.07.2014. године
Београд, Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 36/2010 и 42/2010.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 18.07.2014. године расписује

Јавни оглас
за пријем у радни однос:

1. На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног  радника, за послове;

СТРУКОВНА ИЛИ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР – 1 извршилац

Услови:
 • завршена Висока здравствена школа струковних студија или виша медицинска школа
 • положен стручни испит

2. На одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног радника, за послове;

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 1 извршилац

Услови:
 • завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • радну биографију,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама. Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:
Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,
са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код
пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић-Тошевски
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС

Ради попуне радног места

1) Доктор стоматологије у Служби стоматолошке здравствене заштите – Одељење за превентивну и дечију стоматологију примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време у трајању од 3 (три) месеца;

2) Доктор стоматологије у Служби стоматолошке здравствене заштите – Одељење за превентивну и дечију стоматологију примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време, до повратка запосленог са специјализације;

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит
 • Здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном стоматолошком факултету;
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите/уколико има радно искуство/;
 • кратку биографију.

3) Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време у трајању од 3 (три) месеца;

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области ургентне медицине или области интерне медицине или опште медицине или опште хирургије или анестезиологије са реаниматологијом или VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • Здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном медицинском факултету
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (ако кандидат има радно искуство)
 • оверену фотокопију лиценце за рад уколико је лице радило у струци и 
 • кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ на адресу Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова.
Са подацима од: 23.07.2014.
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља Апатин
ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН
Дана: 23. 07. 2014.
Апатин

На основу одредаба  члана 4. Колективног уговора за Дом здравља Апатин и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 429/14.од 23.07.2014. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине за рад у Служби Хитне медицинске помоћи– 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време  до 12 месеци , због повећаног обима посла.

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен медицински факултет и
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи.  

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на огласној табли, веб сајту (www.dzapatin.co.rs) Дома здравља Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 31.07.2014. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор,
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља Кањижа
„ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА“
Број: Р-1723/2014
Дана: 23.07.2014. године
КАЊИЖА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС” бр. 36/2010, 46/2010 - споразум и 74/2013 - споразум и 97/2013 - споразум) директор Дома здравља Кањижа др Ласло Кермеци, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 23.07.2014. године доноси доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за пријем у радни однос на следеће радно место:

Два (2) возача санитетског возила, на одређено време,

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопија личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи смер саобраћајна или аутомеханичар (III или IV степен стручне спреме) 
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопија возачке дозволе, као и доказ о категорији „Д“
 • уверење да није био кажњен или не води се поступак против кандидата, због саобраћајног прекршаја, одузимање дозволе итд.

Пожељно је познавање српског и мађарског језика од стране кандидата, као и стално пребивалиште кандидата у Кањижи.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 16 дана.

Изабрани кандидат заснива радни однос са 15. августом 2014. године.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Дом здравља Кањижа, ул. Карађорђева бр. 53, 24420 Кањижа, са назнком: „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

Директор Дома здравља Кањижа
Са подацима од: 23.07.2014.
Дом здравља "Шид" Шид
Дом здравља "Шид" Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240  Шид
тел. 022/712-522
e-mail:domzdravlja@open.telekom.rs

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл.гласник РС бр. 36/2010 ), Одлуке директора о потреби заснивања радног односа бр. 05-1108/1 од  15.07.2014. године, Дом здравља Шид расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на  одређено време са пуним радним временом

Назив радног места: доктор  медицине - 1 извршилац, на  одређено време, за рад на пословима доктора  медицине у СХМП Дома здравља Шид, због замене одсутног радника, најкасније до 18.01.2015. године

Кандидат мора имати завршен VII-1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и  лиценцу за рад или доказ о поднетом захтеву за лицецу

Уз пријаву на оглас приложити:
 • фотокопију дипломе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце 
 • копију/очитану личну карту

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 23.07.2014. г.  до 30.07.2014.г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш
спец. оториноларингологије
Дом  здравља ,,Шид,, Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240  Шид
тел. 022/712-522
e-mail:domzdravlja@open.telekom.rs

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл.гласник РС бр. 36/2010 ), Одлуке директора о потреби заснивања радног односа бр. 05-1119/1 од 18.07.2014. године, Дом здравља Шид расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

Назив радног места: медицинска сестра-техничар општег смера - 1 извршилац, на одређено време, због замене одсутног радника, а најкасније до 31.10.2014. године, за рад на пословима медицинске сестре-техничара у СХМП  Дома здравља Шид у Шиду.

Назив радног места: гинеколошко-акушерска сестра - 1 извршилац, на одређено време, због замене одсутног радника, а најкасније до 31.10.2014. године, за рад на пословима гинеколошко-акушерске сестре у Гинеколошкој служби Дома здравља Шид у Шиду.

Кандидат мора имати завршен IV степен стручне спреме, општег/ гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испит, најмање 6 месеци рада у струци и лиценцу.

Уз пријаву на оглас приложити:
 • фотокопију дипломе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице 
 • копију лиценце
 • копију/очитану личну карту

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 23.07.2014. г.  до  30.07.2014.г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш
спец. оториноларингологије
Са подацима од: 23.07.2014.
Са подацима од: 23.07.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Број: 5659/2.
Датум: 22.7.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5659/1 од 22.7.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Техничар II – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време, до шест месеци трајања због привременог повећања обима посла – 1 извршилац и на одређено време, до три месеца трајања због привременог повећања обима посла – 1 извршилац.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту 
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 22.07.2014.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број:01-______________
Датум: _______________________
Врање

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл..Гласник РС“ бр.36/2010) и члана 23. Статута Здравственог центра Врање, као и чл 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, в.д. директор Здравственог центра Врање расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
(за пријем у радни однос на одређено време – замена за време боловања)

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ............................................. 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

IVстепен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Потребно је претходно радно искуство у трајању од најмање 6 месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Здравственог центра Врање.

О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Здавственог центра Врање.Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Здравствени центар Врање, ул. Ј.Ј.Лунге 1, Служба за опште и правне послове.

В.Д.ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
Са подацима од: 22.07.2014.
Општa болницa "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300 Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању (1 извршилац)

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.167.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300 Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА ИЛИ РЕНДГЕН ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.техничара који се налази на боловању (1 извршилац)

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.167.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 22.07.2014.
Са подацима од: 17.07.2014.
Са подацима од: 15.07.2014.
Дома здравља "Темерин"
На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштиту жена, до повратка замењиваног радника са специјализације (4 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • важећа лиценца.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.
Са подацима од: 09.07.2014.
Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић
На основу чл.132. и 136. става 1 тачке 8) Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр: 107/2005) и члана 19 и 20 Статута Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић, Управни одбор на седници од 09.06.2014.године
расписује

јавни конкурс за избор директора
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ КОНКУРСА:
 1. *лице које има високу школску спрему здравствене струке и то: доктор медицине, доктор стоматологије или специјалиста одговарајуће гране (гране медицине која је делатност Дома здравља), или *лице које има високошколску спрему друге струке и то: дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента,
 2. Kоје има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.

Директор Дома здравља на пословима своје стручне спреме ради ¾ радног времена а на пословима руковођења ¼ радног времена.

Пријаву са назнаком ,,конкурс за директора,,  са потребном документацијом доставити на адресу Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић 34240 Кнић.

Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе доказе о испуњености услова из конкурса:
 1. Извод из матичне књиге рођених (без обзира на датум издавања)
 2. Оверена копија дипломе о завршеном факултету
 3. Оверена копија уверења о положеном стручном испиту(за кандидате здравствене струке)
 4. Оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту (само за специјалисте)
 5. Потврда о радном стажу у области здравствене заштите (за све кандидате)
 6. Лиценца за рад издата од надлежне лекарске коморе (за кандидате здравствене струке)
 7. Доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате правне и економске струке).

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу ,,ПОСЛОВИ,,.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

У Книћу 09.06.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК
Др сци.мед. Данијела Д. Ђоковић