Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 27.02.2015.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 416
Дана, 27.02.2015.године

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава према Закључку 51 број 112-14293/2014 од 13.11.2014.године, према обавештењу Министарства здравља РС број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.године, које је Дом здравља Кула примио дана 01.12.2014.године под бројем 01/6-2464, а на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 415 од 27.02.2015.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА, са пуним радним временом, за следеће послове:

ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГ - 1 извршилац у Одељењу за здравствену заштиту жена.

Опис послова:
а) Организује рад и врши стручну контролу рада у служби за здравствену заштиту жена;
б) Учествује у изради плана и програма рада службе;
ц) Превентивни гинеколошки преглед: узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед (под спекулумом и бимануелни преглед) ради раног откривања обољења, узимање бриса за Папаниколау и вагиналног бриса, колпоскопски преглед, преглед дојки, упућивање на радиолошке претраге на скрининг за предвидјену старост, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, здравствено васпитни рад; специјалистички гинеколошки преглед, постављање дијагнозе, одредивање и прописивање терапије, давање упутства и савета у погледу лечења и хигјенско дијететског режима, давање извештаја ординирајућем лекару;
ч) Циљани преглед ради раног откривања рака грлића материце: узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед (под спекулумом и бимануелни преглед), узимање бриса за Папаниколау, оцена здравственог стања, индивидуални здравствено васпитни рад;
ћ) Циљани преглед ради раног откривања рака: узимање анамнестичких података, палпаторни преглед дојки, упућивање на ултразвучни, односно радиографски преглед дојки, оцена здравственог стања, индивидуални здравствено васпитни рад;
д) Превентивни преглед у вези са планирањем породице: узимање анамнестичких података (захтева присуство оба партнера), клинички и гинеколошки преглед по потреби, упућивање на додатне претраге и прегледе у вези са планирањем породице, давање упустава за примену контрацептивних средстава, индивидуални здравствено-васпитни рад у вези са планирањем породице и родитељством;
џ) Први преглед труднице: узимање анамнестичких података, системски преглед трудница који обухвата мерење артеријског притиска и телесне масе, преглед дојки и брадавица, инспекција доњих екстемитета, палпаторни преглед штитне жлезде, гинеколошки преглед, (под спекулумом и бимануелни преглед), узимање бриса за Папаниколау и вагиналног бриса, колпоскопски преглед, упућивање на лабораторијске анализе (крвна слика, шећер у крви, уреа, креатинин, комплетан преглед урина, крвна група, Пх фактор, тестирање на ХИВ, хепатитис Б, а код вискоризичних трудноћа према индикацијама), утврђивање старости трудноће и одређивање термина порођаја, упућивање на ултразвучни преглед и процедуре за рано откривање генетских аномалија (Нухална бразда+, ППАП-а+β ХЦГ); у случају одмакле трудноће старијег од првог триместра, упућивање на претраге у складу са старошћу трудноће; оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, у случају утврђених ризика за трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и друге претраге по потреби, упућивање на специјалистичко-консултативне преглед или болничко лечење према потреби, оцена здравственог стања, доношење радне или коначне дијагнозе;
ђ)  Контролни преглед труднице: узимање анамнестичких података, одређивање старости трудноће, мерење телесне масе и артеријског крвног притиска, инспекција доњих екстремитета, гинеколошки преглед (бимануелни и под спекулумом, од 28. гестационе недеље, спољашњи преглед), слушање срчаних тонова плода, одређивање става и положаја плода, упућивање на лабораторијске анализе (еритроцити, хемоглобин, комплетна анализа урина), упућивање на кардиографију и на друге претраге у складу са старошћу трудноће, упућивање на ултразвучни преглед и рано откривање генетских аномалија +, ППАП-а +β ХЦГ +Е3) уколико није урађено у првом триместру, упућивање на стоматолошки преглед и школу родитељства и психофизичку припрему за порођај, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад, давање упута за породилиште; у случају утврђених ризика за трудноћу упућивање на лабораторијске анализе и друге претраге по потреби, упућивање на специјалистичко консултативни преглед или болничко лечење, доношење радне или коначне дијагнозе;
е) Преглед породиље: узимање анамнестичких података, општи физикални преглед, ради праћења здравственог стања породиље, гинеколошки преглед (праћење инволуције материце) преглед дојки, упућивање додатне прегледе и претраге по потреби, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуални здравствено-васпитни рад;
ф) Први гинеколошки преглед ради лечења: узимање анамнестичких података, гинеколошки преглед и остали прегледи циљано и у складу са тегобама и проценом лекара, одређивање дијагностичких поступака, упућивање на специјалистичко-консултативне прегледе и додатне претраге, упућивање на болничко лечење по потреби, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, постављање радне или коначне дијагнозе; спровођење хигјенско-епидемиолошког надзора (епидемиолошка анкета, хигјенско-епидемиолошки надзор и интервенција) уз сарадњу са заводом за јавно здравље: спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције уз сарадњу са центром за социјлани рад;
г) Поновни гинеколошки преглед ради лечења: узимање анамнестичких података, провера ефикасности прописане терапије, гинеколошки преглед циљано у складу са тегобама и проценом лекара, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, упућивање на специјалистичко-консултативни преглед и додатне претраге, упућивање на болничко лечење по потреби, провера радне или постављање коначне дијагнозе;
х) Кратка посета изабраном лекару: давање кратке информације и савета. обука вештинама и едукација у терапијске сврхе, прописивање рецепата;
и) Унос података у медицинску документацију.
ј) Оцена радне способности, отварање и закључивање боловања, попуњавање хранариских дознака.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • специјализација из гинекологије и акушерства - VII-2 степен стручне спреме;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о завршеним специјалистичким студијама и положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства;
 • диплома о завршеном факултету;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Доктор специјалиста гинеколог у Одељењу за здравствену заштиту жена“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 27.02.2015.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/204
Дана: 27.02.2015. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 01/2015),  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене на породиљском одсуству и то :

а) медицинска сестра-техничар – инструментар у Одељењу операционог блока са стерилизацијом – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • контролише личну хигијену болесника и физичку припрему оперативног поља,
 • обавља катетеризацију у случају потребе, 
 • обавља све послове медицинске сестре – техничара везане за процес рада у операционој сали,
 • врши контролу  стерилног материјала и припрему операционе сале за оперативни програм,
 • инструментира током операције,
 • опслужује оперативни тим,
 • пере, пакује инструменте за стерилизацију,
 • уноси податке о трошењу потрошног материјала,
 • стара се о попуњавању и распоређивању потрошног материјала,
 • врши потребну контролу, биолошку и хемијску у операционим салама,
 • обавља послове медицинске сестре - техничара у централној  стерилизацији  у случају потребе,
 • води медицинску документацију о извршеној операцији у писменој и електронској форми,
 • стара се да стерилизација операционог веша и инструмената буде на задовољавајућем нивоу,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • води електронску евиденцију података, 
 • код леталног исхода болесника обрађује тело умрлог према медицинским прописима,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а  су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе следећа документа (фотокопије):
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил – назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 27.02.2015. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 27.02.2015.
Дом здравља Суботица
Број:01-940
Дана:28.02.2015.

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС 1/2015) године а  у складу са Кадровским планом за Дом здравља Суботица за 2014. годину бр. 112-01-00952/2/2014-02 од 06.08.2014. године који је Дом здравља примио 21.10.2014. под бројем 01-4354 те на основу дописа Mинистарства здравља број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.   директор Дома здравља Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

1. Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  са пуним радним временом, због повећаног обима посла  на 3 месеца,  следећих кадра - спремачица - 3  извршиоца

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Суботица бroj 01-3691 oд 10.10.2012. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) под (1.) спремачица  су:
 • завршена основна школа – први степен стручне спреме

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној основној школи;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Суботица (www.domzdravlja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024/600-736

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Дом здравља Суботица
24000 Суботица , ул. Петефи Шандора 7.
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове- радно место ... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА  СУБОТИЦА
Др Мила Богдановић Дујмић, пнеумофтизиолог
Са подацима од: 27.02.2015.
Са подацима од: 26.02.2015.
Са подацима од: 26.02.2015.
Општa болницa Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Бр.854/1
Дана: 26.02.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време ( замену радника на дужем одсуству због боловања)

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ…………………1. извршилац

Опис послова:
 • обавља послове доктора опште медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе, дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту о пристиглим налазима и променама  стања болесника, 
 • учествује у  визитама у служби,
 • по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника службе прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику службе.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ово радно место је са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII-1  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са боловања;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован
Са подацима од: 26.02.2015.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС
Ради попуне радног места

1. Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на одређено време у трајању од 3 (три) месеца;

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области ургентне медицине или области интерне медицине или опште медицине или опште хирургије или анестезиологије са реаниматологијом или VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • Здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном медицинском факултету
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (ако кандидат има радно искуство)
 • оверену фотокопију лиценце за рад уколико је лице радило у струци и 
 • кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ на адресу Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова.
Са подацима од: 26.02.2015.
Клинички центар Србије
На основу Одлуке Директора Клиничког центра Србије бр. 3351 од 25.02.2015.године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу Закључком 51 број 112-1187/2015 од 4.фебруара 2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.36/10..37/14...1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од три месеца

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ – 15 ИЗВРШИЛАЦА И ТО:
 • 1 гинеколошко-акушерска сестра за Клинику за гинекологију и акушерство,
 • 1 педијатријска сестра за Клинику за гинекологију и акушерство,
 • 1 медицинска сестра/техничар (општи смер), за Центар за радиологију и магнетну резонанцу,
 • 5 медицинских сестара /техничара (општи смер) за Клинику за пулмологију,
 • 2 медицинске сестре/техничарa (општи смер) за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања- Ургентни центар,
 • 1 медицинска сестра/техничар (општи смер) за Клинику за неурохирургију,
 • 1 медицинска сестра/техничар (општи смер) за Клинику за кардиологију,
 • 2 медицинске сестре/техничарa (општи смер) за Центар за анестезиологију и реаниматологију,
 • 1 медицинска сестра/техничар (општи смер)  за Клинику за неурологију

Опис посла за послове гинеколошко - акушерска сестре: успоставља добру комуникацију, узима мед. документацију, мери и региструје виталне функције, прати психофизичко стање труднице на опсервацији и саопштава лекару евентуалне промене, процењује хитност пријема, учествује као члан тима у реанимацији, асистира лекару при прегледу и при медицинским процедурама, требује лекове, опрему за рад и санитетски материјал и друге послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.

Опис посла за послове педијатриске сестре: евидентирање виталних функција и других показатеља здравља новорођенчета; врши надзор над стањем новорођенчета; збрињавање новорођенчета и породиље; храњење новорођенчета; давање прописане терапије новорођенчету; спровођење програма здравствено-васпитног рада обавља и друге послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.

Опис посла за послове медицинску сестру/техничара (општи смер): неговање пацијента, евидентирање виталних функција и других показатеља здравља пацијента, вршење надзора (контроле стања) пацијента, збрињавање пацијента, храњење пацијента, давање прописане терапије пацијенту, узимање биолошког материјала пацијенту (по налогу лекара), заказивање прописаних активности за пацијента, припремање материјала за рад и сређивање документације, припремање пацијента за медицински третман, спровођење програма здравствено-васпитног рад; обавља и друге послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.

Општи услови:
 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смера и положени стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
 • кратка пословна биографија
 • оверену фотокопију дипломе (о завршеноj средњој школи)
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда средње школе
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија радне књижице

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за Конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс неће бити узете у разматрање.

ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф.др Миљко Ристић
Са подацима од: 25.02.2015.
Клинички центар Крагујевац
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 30
КРАГУЈЕВАЦ
Број: 01- 514/1-3
Датум: 11. фебруара 2015. године

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних срестава 51 број 112-14293/2014 од 13. новембра 2014. године и број 112-1551/2014 од 14. фебруара 2014. године, као и  Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01- 514/2 од 11. фебруара 2015. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна прокрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015),  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

I
Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

а) 1 (једног) санитарног техничара ради попуне радног места санитарни техничар/сестра, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005...) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места од 17. маја 2007. године.

Посебни услов за заснивање радног односа за послове из тачке Ia) је:
 1. Завршена средња медицинска школа санитарног смера, стечено стручно звање санитарни техничар/сестр општег смера (IV степен стручне спреме);
 2. Положен стручни испит са одговарајућим степеном стручне спреме;
 3. Kандидат мора да испуњава психо-физичку и здравствену способност за рад у сменама.
 4. Радно искуство на пословима санитарног техничара/сестре у стационарној здравственој заштити у трајању од најмање 6 (шест) месеци;

III
Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима:

a) за послове радног места из тачке I. Одлуке су:
 1. Просечна оцена током школовања;
 2. Радно искуство;

По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг листа. Ранг листа није обавезујућа. На основу ранг листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и по потреби  извршиће се психолошко тестирање кандидата и/или други тестови.  Коначна одлука о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг листи.

V
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Дипломa o стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Сведочанства за сваки разред средње школе;
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопију радне књижице,
 • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • Дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.

VI
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља и интерент презентацији Клиничког центра Крагујевац.

VII
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII
Коначни резулати конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 034 50 52 60.

IX
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац
Ул. Змај Јовина 30
34000 Крагујевац
Пријава се подноси у затвореној коверти  са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место санитарни техничар“.

Директор
Проф. др Небојша Арсенијевић
Са подацима од: 25.02.2015.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број: 681
25.02.2015.год.

У  огласу Дома здравља Крушевац за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, у трајању до 3 месеца, који је објављен на  веб сајту Министарства здравља дана 19.02.2015.год., врши се исправка огласа у делу који се односи на рок за подношење пријава, тако да гласи:

"Рок за подношење пријава је 28.02.2015.године.“

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Прим др Весна Стевић Гајић, спец. опште медицине
Са подацима од: 25.02.2015.
Дом здравља Апатин
На основу одредаба  члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2013. годину број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим  бр. 112 од 25.02.2015. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Педијатријска сестра – 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са боловања за рад у Слижби за зз деце и омладине

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) , уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује  на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 05.03.2014. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор
Ракетић др Бранислав
Са подацима од: 25.02.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
расписује

ОГЛАС
за пријем

1. ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестара које се налазе на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице "Свети Лука" Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 25.02.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 1257/2.
Датум: 23.02.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1257/1 од 23.02.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Сарадник на мотивацији давалаца
– 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен стручне спреме, Висока стручна спрема
 • положен возачки испит Б категорије

Радни однос се заснива на одређено време, до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на организацији и мотивацији добровољних давалаца крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: припрема планова и програма добров. давања крви; одржавање предавања из области давалаштва крви; сарадња са организацијама Црвеног крста, установама и мобилним екипама на реализацији планова и програма доб. давања крви; израда извештаја о прикупљању крви;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 24.02.2015.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Број: 188 /II
Датум: 18.02.2015. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр. 01/2015), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. виши радни терапеут  – на одређено време -1 извршилац са пуним радним временом по основу замене привремено одсутног радника

Услови:
 • Виша медицинска школа,  VI степен стручности, одсек радне терапије
 • Положен стручни испит.
 • Радно искуство – 6  месеци.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту.  

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ
Др Мирјана Бошковић
Са подацима од: 24.02.2015.
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ
Београд
Број:
Датум:

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Булевар Војводе Путника 7, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/15) и у складу са Кадровским планом за Специјалну болницу, број 112-01-01416/2013-02 од 08.10.2013. год., директор Специјалне болнице

расписује оглас за пријем у радни однос:

1. Виши физиотерапеут, један извршилац за рад на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка, са пуним радним временом.

Опис посла: спрoвoди тeрaпeутскe пoступкe и тeхникe кoд свих стaњa кoд кoјих јe индикoвaн нeки oд вoдoвa физикaлнe тeрaпијe и кинeзитeрaпијe, уз сaрaдњу сaмoстaлнoг вишeг физиoтeрaпeутa и кoнтинуирaну стручну кoнтрoлу eдукaтoрa и глaвнoг тeрaпeутa, учeствујe у тиму  зa eвaлуaцију прoтeтичкo-oртoтичкoг рeхaбилитaциoнoг трeтмaнa кao и прoтeтичкo-oртoтичкoг срeдствa

Конкурс се објављује под следећим условима:
 • завршена Виша медицинска школа, смер Виши физиотерапеут, VI степен стручне спреме, положен стручни испит.

Кандидати су обавезни да доставе:
 • пријаву са краћом биографијом, адресом, контакт телефоном и мејл адресом;
 • фотокопију дипломе о стручној спреми;
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту (фотокопије не морају бити оверене).

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу: Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Булевар Војводе Путника 7, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В д  Директор
Прим. др Верица Живковић
Са подацима од: 24.02.2015.
Клиника за стоматологију Ниш
Број: 01-171
Датум: 24.02.2015.године

На основу чл. 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономсна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 01/2015), чл.23 ст.3 Статута Клинике за стоматологију Ниш, а у вези Кадровског плана за Клинику за стоматологију Ниш за 2013. годину Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године,  Клиника за стоматологију Ниш расписује  

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ 2 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

I
Оглашава се пријем за 2 здравствена радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних лица због коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета до повратка на рад:
 • 1 (једног) извршиоца – доктора медицине специјалисте анестезиологије са реаниматологијом, са пуним радним временом у Служби за максилофацијалну хирургију са стационаром.
 • 1 (једног) извршиоца – медицинске сестре/техничара, са пуним радним временом у Служби за максилофацијалну хирургију са стационаром.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005) и Правилником о унутрашњој организацији рада и систематизацији радних места Клинике за стоматологију Ниш 459 од 11. 06. 2012. године са припадајућим изменама:

1. за радно место доктора медицине специјалисте анестезиологије са реаниматологијом:
 • Положен специјалистички испит из анестезиологије са реаниматологијом,
 • пожељно је радно искуство у струци, посебно у некој од сродних хируршких грана.

2. за радно место медицинске сестре:
 • средња медицинска школа – одсек медицинских сестара/техничара,
 • познавање информационих технологија , 
 • пожељно је радно искуство у струци.

Кандидати за које се прегледом достављене документације утврди да испуњавају наведене услове, у обавези су да полажу и писани тест из наведене стручне области за коју се кандидат пријавио, као додатни услов.  

III
Уз пријаву је обавезно доставити оригинал документацију или оверене копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању,
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту (за радно место доктора медицине специјалисте), односно о стручном испиту (за радно место медицинске сестре-техничара),
 • Уверење о досадашњем укупном радном стажу код претходних послодаваца на радном месту за које конкурише,
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу),
 • Извод из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена, 
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са наведеним радним искуством, адресом, контакт телефоном, e- mail адресом.

Бодовање по критеријумима огласа извршиће Комисија, која ће бити одређена посебним решењем, а по извршеном бодовању формираће се ранг листа кандидата. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених донеће директор Клинике за стоматологију Ниш.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас објавити и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и интерент страници Клинике за стоматологију Ниш.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VI
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Клиника за стоматологију Ниш, Бул.др Зорана Ђинђића 52, 18 000 Ниш, са назнаком „За оглас“ .   

Приложена документација за оглас се неће враћати кандидатима.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резулати бити објављеии на сајту Клинике за стоматологију Ниш (www.kzsnis.rs).
Са подацима од: 24.02.2015.
Институт за ортопедско - хируршке болести "Бањица"
Oбјављивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време у Институту за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

Медицинска сестра техничар са пуним радним временом
– 4 извршиоца

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:
 • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са просечном оценом),
 • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
 • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • биографију, са адресом и контакт телефоном.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Пробни рад три месеца.

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА     
Доц. др Зоран Башчаревић
Oбјављивање огласа за пријем у радни однос на неодређено време у Институту за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

Виша медицинска сестра техничар са пуним радним временом
– 1 извршилац

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:
 • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој или високој струковној медицинској школи (са просечном оценом),
 • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
 • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • биографију, са адресом и контакт телефоном.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Пробни рад три месеца.

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА     
Доц. др Зоран Башчаревић
Са подацима од: 24.02.2015.
Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг
На основу члана 2. Статута  Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг и Одлуке директора бр. 76-1/15 од 24.02.2015. године , Дом здравља Сврљиг расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка радника са боловања

1. Ложач централног грејања ......... 1 извршиоц, за рад на пословинма ложача котлова на чврсто гориво у котларници Дома здравља Сврљиг

УСЛОВИ за заснивање радног односа:
 • III или  IV степен стручне спреме-Машинске или било које друге струке
 • положен стручни  испит за руковаоца парних котлова

ПОСЕБНИ услови:
 • положен возачки испит Б категорије

Карактеристике радног места
 • рад у 2 смене у току грејне сезоне – свакодневно
 • ван грејне сезоне рад на пословима возача санитетског возила или на уређењу круга Дома здравља

Пријаве на оглас се могу поднети лично сваког радног дана од 0700-1400 часова или послати препорученом пошиљком на адресу Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ 18360 Сврљиг, Хаџићева 40 са назнаком „ За оглас „.

Уз пријаву са доказима о испуњености услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној школи
 • оверена фотокопија потврде или дипломе о положеном стручном испиту за руковаоца парних котлова
 • фотокопија возачке дозволе

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање-организационе јединице Сврљиг.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Директор ДЗ-а
Будимовић др Драган
Са подацима од: 24.02.2015.
Са подацима од: 24.02.2015.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/516
Датум: 18.02.2015. године

На основу члана 37. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005 ...75/14)   члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, („Сл. Гласник РС“ бр. 1/15)  Кадровског плана за 2013. годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Измена Кадровског плана  за Специјалну  болницу „Свети Сава“ за 2013. годину,  бр. 112-01-01067/2013-02 од 05.09.2013. године,  Oдлуке директора Болнице о потреби расписивања огласа,  бр. 03/516 од 18.02.2015. године, објављује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
1) Два извршиоца на одређено време, најдуже до 24 месеца а ради обезбеђиванја услова за несметано функционисање здравствене установе и обављање здравствене заштите, са пуним радним временом, за обављање послова:

Доктор медицине – за које су Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:
 • ВСС, медицински факултет,
 • положен стручни испит за звање доктор медицине,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

2) Шест извршилаца на одређено време, најдуже до 24 месеца а ради обезбеђиванја услова за несметано функционисање здравствене установе и обављање здравствене заштите, са пуним радним временом, за обављање послова:

Медицинска сестра - техничар
– за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, општи смер,
 • положен стручни испит за звање, медицинска сестра - техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

3) Један извршилац на одређено време, најдуже до 24 месеца а ради обезбеђиванја услова за несметано функционисање здравствене установе и обављање здравствене заштите, са пуним радним временом, за обављање послова:

Лабораторијски техничар - за које су Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, смер за лабораторијске техничар,
 • положен стручни испит за звање, лабораторијски техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

4) Један извршилац на одређено време најдуже до 24 месеца а ради обезбеђиванја услова за несметано функционисање здравствене установе и обављање здравствене заштите, са пуним радним временом, за обављање послова:

Виши радилошки техничар – за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ВШС медицинска школа, смер за радиолошке техничаре ,
 • положен стручни испит за звање, виши радиолошки техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију:
 • фотокопија дипломе о завршеној траженој школи,
 • фотокопија уверења/дипломе о положеном стручном испиту, 
 • дозвола за рад (лиценца или решење) у фотокопији и 
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

III
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе поштом на адресу Специјалне болнице „Свети Сава“, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 24.02.2015.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-149/1
23.02.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-149  од 23.02.2015. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом   у Служби за здравствену заштиту одраслих  становника, Дома здравља, 1 (једног)  доктора медицине или специјалисте  ради замене запослене која се налази на боловању.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:
 • Медицински факултет и положен стручни испит или Медицински факул.и специјал.испит из опште медицине

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету или специјал.испиту из опште медицине ;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
СТЕФАНОВИЋ  ДР ЉУБОМИР, СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И СУБСПЕЦИЈАЛИСТА ИЗ РЕУМАТОЛОГИЈЕ
Са подацима од: 23.02.2015.
Дом здравља Житиште
Дом здравља Житиште
И.Л.Рибара 16
Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр. 1/15) ,  расписује се

ОГЛАС
за послове
1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ

Број извршилаца :1.

Врста радног односа:радни однос на одређено време -3 месеца

Место рада: Б.Карађорђево -2 дана, С.Итебеј-3 дана

Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова: Издаје готове лекове, издаје наркотике и води књигу истих, врши консултације у вези нових и паралелних лекова, надзире и контролише рад фармацеутских техничара и одговоран је за поверена материјална и финансијска средства

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:
 1. Завршен фармацеутски факултет
 2. Да има положен приправнички испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе
 4. Да има 3  годинe радног искуства
 5. Да је држављанин Републике Србије
 6. Да има возачку дозволу Б катеегорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Уверење о држављанству.
 • Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе
 • Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

В.Д.Директора
Китареску др Дојнел
Са подацима од: 23.02.2015.
Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр  . 184/2015 донете у складу са oдредбама Кадровског плана за Специјалну болницу за прогресивне мишићне, неуромишићне болести Нови Пазар за 2014. Годину бр: 112-01-00952/36/2014-02 од 06.08.2014. године, те Закључка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се  даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених, Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. На одређено време  од две године, ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту СПРЕМАЧИЦА

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • За радно место спремачица миниму завршена основна школа

Уз пријаву кандидати  подносе молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ ДИРЕКТОР
23.02.2015
Др Соња Радетинац- физијатар
Са подацима од: 23.02.2015.
Дом здравља Прокупље
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ,аутономна   покрајина  и   јединица   локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.1/2015),a у складу са Кадровским планом за 2014. годину и Одлуком ВД директора 449 oд 20.02.2015. расписује се

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до повратка запосленог са јавне функције, са пуним радним временом за следеће радно место:

ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ
- VII 2 с.с.с. 1 (један) извршилац

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови.

Услови за обављање послова:    
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине VII 2 – степен стручне спреме;
 • положен специјалистички испит за звање лекара специјалиста педијатрије;

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету
 • уверење/потврду о положеном специјалистичком испиту из педијатрије;
 • дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).
 • Биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом)

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас и испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља Прокупље, ул.Ћирила и Методија бр. 4, Прокупље.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Дом здравља Прокупље, ул.Ћирила и Методија бр. 4, Прокупље., са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место лекара специјалисте – педијатрије“.

Дом здравља Прокупље
ВД директора
др Мирјана Миладиновић
Са подацима од: 23.02.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице   0106 бр 1491 од 13.02.2015.год.,а на основу одобрења Министарства здравња број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.год, Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на  неодређено време

ОЈ Дом здравља Косјерић

1. Медицинска сестра техничар општи смер ................. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место медицинске сестре техничара општег смера- IV степен стручне спреме – завршена медицинска школа одговарајућег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Уверење Националне службе запошљавања да је кандидат на евиденцији незапослених лица
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 20.02.2015.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број:  6-124  
20.02.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр 6-123  од 20.02.2015. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом 2 ( два) доктора медицине  у  Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања, Општа болница.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница":
 • Медицински факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 20.02.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 1124/2.
Датум: 12.02.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1124/1 од 12.02.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Техничар II – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб. техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 19.02.2015.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број______
______2015.год.

На основу члана члана 8  Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач Република Србија ( Сл гл Рс бр. 1/2015) ,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа на одређено време бр.590   од  19.02.2015. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца

1. Лабораторијског техничара за рад у Служби лабораторијске дијагностике Дома здравља на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број  извршиоца- 5

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

2. Медицинске сестре за рад на пословима тимске сестре у Амбуланти Дијагностички центар, Службе опште медицине, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број извршиоца- 2

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа,  општег смера,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Кандидати достављају:
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • изјаву да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не    води кривични поступак
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава по овом огласу је  8 дана од дана објављивања оглас у листу  „Послови“  Националне службе запошљавања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web сајту Министарства здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим мр. сци.мед . др Весна Стевић Гајић спец. опште мед.

Са подацима од: 19.02.2015.
Апотекa Бор
Број:382
Дана:19.02.2015.год

На основу члана 5  Колективног уговора Апотеке Бор и Одлуке в.д.директора  „Апотеке Бор“  из Бора, бр. 380 од  19.02.2015.године,

"АПОТЕКА БОР“ БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са боловања:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА
за рад у организационој јединици „Градска апотека Кладово“ у Кладову.

Услови за заснивање радног односа:
 • завршена средња школа-смер фармацеутски техничар-

Рок за подношење пријава је 5 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у Националној служби за запошљавање.

Достављање доле наведене документације до 12 сати са истеком последњег дана огласа.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте
 • доказ о радном искуству у струци 
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • потврду о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„АПОТЕКА БОР“ БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
телефон за информације:030/444-135
„АПОТЕКА БОР“
Са подацима од: 19.02.2015.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-116
18.02.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр.6-115 од  18.02.2015.године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  у Служби за хирургију, Општа болница, 1 (једне) медицинске сестре ради замене запосленог који се налази на  боловању.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница":
 • СМШ  општег или педијатријског смера  и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду о радном искуству;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечје хирургије и дечје урологије
Са подацима од: 18.02.2015.
Дом здравља Шид
ДОМ ЗДРАВЉА “ШИД” ШИД
Дана: 09.02.2015.
Број: 05-192/1

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Статута Дома здравља “Шид” Шид, директор Дома здравља Шид, дана 09.02.2015. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

 1. ПОНИШТАВА СЕ Оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом лабораторијског техничара - 1 извршилац на одређено време, због замене одсутног радника на породиљском боловању, а најкасније до 19.10.2015. године за рад на пословима лабораторијског техничара у Одељењу за лабораторијску дијагностику Дома здравља Шид у Шиду.
 2. Оглас је био објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  у часопису “Послови” дана 21.01.2015. године, као и на сајту Министарства здравља дана 23.01.2015. године.
 3. Одлуку о поништењу Огласа објавити на сајту Националне службе за запошљавање, у часопису “Послови” и сајту Министарства здравља.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА “ШИД” ШИД
Др Крсто Куреш спец. оториноларингологије
Са подацима од: 18.02.2015.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015),сагласности Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02,одлуке в.д.Директора Дома здравља”Земун“03.бр.522 од 13.02.2015.године о потреби заснивања радног односа  

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, специјалиста  оториниларингологије, 1 извршилац на неодређено време:

Услови:
 • завршен Медицински факултет, VII2  степен - положен специјалистички испит     

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (Сл.гласник РС бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (диплома,уверење о положеном специјалистичком испиту )
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)  
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр. 46 ,Земун

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр. 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

в.д.Директора Дома здравља“Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 18.02.2015.
Здравствени центар Врање
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-1090
Датум:11.02.2015. године
Врање

На основу  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013. годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, одлуком в.д.директора Здравственог центра Врање бр. 01-825 од 02.02.2015. године,  расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка, са породиљског одсуства – неге детета

I
Два  извршиоца, на одређено време – због  замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка са породиљског одсуства – нега детета, за обављање послова радиолошки техничар – здравствени рендген радник, у Служби за радиолошку дијагностику, ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање.

Услови:
 • IV степен средње медицинске школе – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит, или VI степен стручне спреме, виши радилошки техничар, и положен стручни испит.

II
Уз зехтев за заснивање радног односа кандидати су у обавези да приложе: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа или Решење о упису у комору.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података,  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује в.д.директор Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које ће се засновати радни однос.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на web.сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код  Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком „за радно место (навести образовање) у Служби (навести службу)“  доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1. 

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 01-1018
Датум: 10.02.2015. године
Врање

На основу  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Врање за 2013. годину Министарства здравља РС бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, Одлуком в.д.директора Здравственог центра Врање бр. 01-1017 од 10.02.2015. године,  расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време – ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка  са неплаћеног одсуства

I
Један извршилац на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са неплаћеног одсуства, за обављање послова медицинска сестра – техничар – трансфузиста, у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање.

Услови:
 • IV ссс, средња  медицинска школа, положен стручни испит и завршен курс из трансфузије крви.

II
Уз зехтев за заснивање радног односа кандидати су у обавези да приложе: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа или Решење о упису у комору, и Уверење о положеном специјалистичком испиту, мед.техничара за рад у трансфузији крви.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података,  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одкучује в.д.директор Здравственог центра Врање.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на web.сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и код  Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком „за радно место мед.техничар у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима,“  доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр. 1.  

В.Д.ДИРЕКТОР
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ
Др Владимир Стаменковић
Са подацима од: 18.02.2015.
Здравствени центар Књажевац
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
БРОЈ: 822
ДАТУМ: 10.02.2015.

На основу одредаба члана 7. до 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС бр.1/2015), а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Књажевац за 2013.годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и Изменама Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2013.годину бр.112-01-01049/2013-02 od 11.07.2013.године, сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава према Закључку 51 број 112-14293/2014 од 13.11.2014.године, према обавештењу Министарства здравља РС број 112-01-1458/2014-02 од 14.11.2014.године, које је Здравствени центар Књажевац примио дана 01.12.2014.године под бројем 5310, и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа број 821 од 10.02.2015.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пробним радом у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом за следеће радно место:

ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ – VII 2 с.с.с. 1 (један) извршилац

Опис послова: врши прегледе и обраду пацијента, одређује терапију; учествује у визити и присуствује рапортима; у оквиру своје специјалности самостално обавља дијагностику, конзервативно лечење; стара се о пријему и отпусту пацијента; учествује у консултативним прегледима, одређује терапију и даје мишљење и извештаје; учествује са тимом у интервенцијама по плану оперативног програма кога сачињава начелник; обавља ултразвучну дијагностику гинеколошких случајева, уколико је едукован за обављање ултразвучне дијагностике у оквиру свог редовног радног времена; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

II
Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I огласа:    
 • завршен Медицински факултет, доктор медицине VII 2 – степен стручне спреме;
 • положен специјалистички испит за звање лекара специјалиста гинекологије; 
 • положен стручни испит;
 • поседовање дозволе/лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

III
За послове из тачке I огласа, заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету
 • уверење/потврду о положеном специјалистичком испиту из гинекологије;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом)

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

IV
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

V
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавања,  на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас и испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Здравственог центра Књажевац, ул.4 јули бр. 2, Књажевац (просторије управе ЗЦ Књажевац).

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место лекара специјалисте – гинекологије“.

в.д. директора ЗЦ Књажевац
Др Ивица Ракић
Са подацима од: 18.02.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.1513 од 18.02.2015. год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Општа болница Прибој

1. Доктор медицине.........................................1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктор медицине– VII степен стручне спреме- завршен  медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић