Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 24.04.2014.
Дом здравља "Велико Градиште"
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС" бр.36/2010), у складу са Кадровским планом Дома здравља "Велико Градиште" за 2013. годину  и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља "Велико Градиште"

ДОМ ЗДРАВЉА "ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"
Ул.Војводе Путника број 1
12 220 Велико Градиште
расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, за рад у служби зз одраслог становништва са хитном медицинском помоћи и кућним давањем, до повратка  медицинске сестре која се налази на породиљском боловању (1 извршилац)

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степеном стручне спреме- општег смера,
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног     послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивањаогласа у Публикацији "Послови", код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 1, 12 220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240

Директор
Дома здравља Велико Градиште
Др Миодраг Митић
Са подацима од: 24.04.2014.
Општa болницa Сремска Митровица
ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 10/17
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр 36/10 и 42/10) и члана 10. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

Расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Медицинска сестра -техничар– Одељење урологије – Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, (IV  степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

2. Mедицинска сестра- техничар –  Служба педијатрије - Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа педијатријског или општег смера, положен стручни испит, (IV  степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

3. Медицинска сестра – техничар – Одељење опште хирургије 3 – Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског одсуства, и одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, (IV  степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

4. Медицинска сестра - техничар –  Служба ортопедије  - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, (IV  степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

5. Лаборант - Служба за лабораторијску дијагностику – Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа лабораторијског смера, положен стручни испит, (IV степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

6. Радник обезбеђења – Одељење заштите – Служба за техничке послове – Сектор за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена основна школа, положен курс ПП заштите, да није под истрагом, да није кажњаван и да испуњава законске услове за ношење оружја, (I степен стручне спреме), 6 месеци радног искуства.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

7. Спремачица – Одељење акушерства - Служба гинекологије и акушерства – Сектор за хируршке гране медицине – на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена Основна школа  са положеним курсом из хигијене животних намирница, личне хигијене и заразних болести, (I степен стручне спреме )

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
 • Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • доказ о положеном курсу из хигијене животних намирница, личне хигијене и заразних болести – за радно место спремачице
 • доказ о радном искуству – за радно место за које се тражи радно искуство,
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом.

За радно место под редним бројем 6 – радник обезбеђења – доставити још и доказ да кандидат није осуђиван (уверење Полицијске управе), доказ да против кандидата није покренут кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело (уверење суда), доказ о положеном курсу ПП заштите, доказ да испуњава законске услове за ношење оружја

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
Прим.др Мирослав Кендришић
Са подацима од: 24.04.2014.
Са подацима од: 24.04.2014.
Дом здравља Кучево
Дел.бр. 601
Датум: 24.04.2014.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља, одлуке директора Дома здравља Кучево о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр.600 од 23.04.2014.године,

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
Расписује оглас за пријем у радни однос

1. Медицински техничар-санитарни смер на одређено време до 3 месеца због повећаног обима посла  са пуним радним временом, извршилац...........1

Потребна документација: Пријава са биографијом, оверена фотокопија дипломе са стеченом стручном спремом ( не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених ( оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству ( оригинал или фотокопија на старији од 6 месеци), уверење из суда ( не старије од 6 месеци).

УСЛОВИ:
 • Завршена средња медицинска школа- IV степен санитарни смер

Рок за подношење пријава је 8 (осам дана) од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића бр. 48 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________

Директор ДЗ Кучево
Др Новица Илић
Са подацима од: 24.04.2014.
Са подацима од: 24.04.2014.
Општа болница Панчево
ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО
Милоша Требињца 11
26 000 Панчево
Дана 23.04. 2014.

На основу одлуке директора Опште болнице Панчево,број 01-2531/14 од 23.04.2014.године.

Расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време и сменски рад
 1. Једну медицинску сестру-техничара са пуним радним временом
 2. Једног вишег лабораторијског техничара са пуним радним временом.

Приликом пријављивања на оглас кандидати под редним бројем 1 требају да доставе
 • CV кратку биографију са обавезно назначеном адресом становања и контакт телефоном.
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи.
 • оверену  фотокопију уврења о положеном државном испиту.
 • оверену  фотокопију сведочанства за све четири године средње школе.
 • оверену фотокопију лиценце за рад.

Кандидати под редним бројем 2 подносе сладећу документацију
 • CVкратку биографију са обавезно назначеном адресом становања и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе више медицинске школе
 • оверену фотокопију уверења о положеном државном испиту
 • оверену фотокопију лиценце за рад.

Лиценца за рад се не захтева за кандидате који први пут заснивају радни одос.

Рок достављања пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања.

Пријаве на оглас достављати лично на писарници болнице или поштом на адресу Општа болница Панчево  ул.Милоша Требињца 11    26000  Панчево.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати.

Директор
Доц.др сц мед Милан Милић
Са подацима од: 23.04.2014.
Дом здравља Блаце
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 435/2
23.04.2014. године
БЛАЦЕ

На основу Одлуке Директора Дома здравља Блаце број 435 од 11.04.2014. године, Дом здравља Блаце, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

ВОЗАЧ, на одређено време, до повратка радника са одсуства, са пуним радним временом – 1. извршилац.

Опис послова: Врши превоз пацијената до установе и из установе, по налогу лекара, обавља превоз медицинских екипа, врши превоз запослених, врши мање оправке на возилима, редовно одржавање, промену уља, гума, воде, брине о снабдевености возила дериватима за превоз, води рачуна о хигијени возила, помаже приликом уношења и изношења пацијената из возила, води неопходну документацију са одговарајућим подацима. Обавља и друге послове по налогу претпостављених.

Услови: средња стручна спрема-III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит „Б“ категорије.

Остало: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверења о држављанству (не старије од 6 месеци) и оверену фотокопију возачке дозволе.  

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић бр.55., са назнаком „за оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Директор
др Мирољуб Вуксановић
спец. оппште медицине
Са подацима од: 23.04.2014.
Дом здравља Бела Паланка
Дом здравља Бела Паланка
Бр. 609
23.04.2014. год.

На основу члана 24. Статута Дома здравља Бела Паланка, у вези члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 36/10, 42/10-др. пропис, 46/13, 74/13 и 97/13), директор Дома здравља Бела Паланка доноси следећу:

ОДЛУКУ
о поништењу јавног огласа за попуну упражњених радних места бр. 497 са изменама и допунама бр. 497/1 од 04.04.2014. године

 1. Поништава се јавни оглас за попуну упражњених радних места бр. 497 са изменама и допунама бр. 497/1 од 04.04.2014. године.
 2. Одлуку објавити у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Директор Дома здравља
др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологије
Са подацима од: 23.04.2014.
Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), и Одлуке директора бр  .485 /2014 донете у складу са oдредбама измене кадровског плана за Специјалну болницу за прогресивне мишићне, неуромишићне болести Нови Пазар за 2013. Годину бр: 112-01-00703-2013-02 од 16.07.2013. године, те Заклјучка Комисије за даванје сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр 51 број 112-1551/2014 којим се одобрава запосленје на неодређено време доктора медицине , Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

На недређено време  ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА НЕУРОЛОГИЈЕ

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • VII степен стручне спреме-завршен медицински факултет, положен стручни испит, завршена специјализација из области неурологије

Уз пријаву кандидати  подносе доказ о поседованју стручне спреме-
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из области неурологије
 • молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ    ДИРЕКТОР
23.04.2014. god.
Др Соња Радетинац- физијатар
Са подацима од: 23.04.2014.
Дом здравља Љубовија
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИА (са стационаром)
Брoј: 463-1
Датум 22. 04 2014. год

На основу   члана  4. Колективног  уговора  за  Дом  здравља  Љубовија са  стационаром   и  Одлуке директора  463/.2014. а у складу са Кадровским  планом  Дома здравља Љубовија за  2013 расписује  се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  РАДНИКА

1. Виша  медицинска сестра техничар VI  степен стручне  спреме  – 1 извршиоц, са пуним радним  временом  на   одређено  време до  повратка  раднице  са  породиљског  боловања.

УСЛОВИ:
Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 • VI  степен стручне  спреме медицинска школа , занимања Виша медицинска  сестра техничар
 • обављен приправнички стаж и положен стручни испит;
 • упис у именик коморе;
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе

Опис послова: утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома  здравља  Љубовија са  стационаром  .

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или  овереној фотокопији следећа документа:
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење  о држављанству
 • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном
 • Диплому о завршеној  школи занимања Виша медицинска сестра –техничар 
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе / упис у именик коморе
 • Потврду-уверење од Националне службе за запшљавање о дужини чекања на посао по положеном   стручном испиту
 • Потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите  

Пожељно  познавање рада на рачунару

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у листу „Послови“

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дома здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320 са назнаком: оглас за пријем радника

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање
Са подацима од: 23.04.2014.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Русанда" Меленци
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију “Русанда“ и Одлуке в.д. директора бр. 1225/2014, Специјалнa болницa за рехабилитацију «Русанда» Меленци расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. На одређено време, до повратка запослене са породиљског одсуства и осуства ради неге детета, на пословима:

виши физиотерапеут – 2 извршиоца

Услови: VI-1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа – одсек за физиотерапеуте, полпжен стручни испит, дозвола за рад- Лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу),  пожељно познавање мануелне масаже.

спремачица – 1 извршиоц

Услови: I степен стручне спреме-НКВ радник, завршена основна школа  

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију «Русанда» 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Сектору за опште и правне послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д Директора,
Проф. др Нада Наумовић
Са подацима од: 23.04.2014.
Са подацима од: 23.04.2014.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Деловодни број: 1203-1
Датум: 17.04.2014.

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласникРС“ број 36/2010, 42/10, 46/10 – споразум, 74/13 – споразум и 37/14 - споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013 годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. и Одлуке директора број 1203 од 17.04.2014. године, директор Института расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању три (3) месеца, са пуним радним временом:

Једног (1) извршиоца: медицинске сестре-техничара на Одељењу за гастроентерохепатологије и исхране Стационара Клинике за педијатрију са пуним радним временом.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме
 2. Положен стручни испит
 3. Најмање 1 година радног искуства у стационарној здравственој заштити деце

Потребно је поднети пријаву на оглас уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у Комору
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе)
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице,
 • Потврду о запослењу у стационарној здравственој заштити деце
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e- mail адресом.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове које ће обављати.

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: ’’Пријава на оглас за пријем медицинске сестре-техничара на Одељењу гастроентерохепатологије и исхране’’.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Слободан ГребелдингерИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ број 36/2010, 42/2010, 46/2013-споразум и 74/2013-споразум, 97/13 споразум и 37/14 споразум) у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и одлуке директора бр 1199 од 17.04.2014. године, директор Института расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до три (3) месеца са пуним радним временом:

Једног ( 1 ) извршиоца: лабораторијски техничар на неодређено време са пробним радом у трајању до три (3) месеца за послове у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и ЗМП (IV степен) 

Опис посла:
 • обавља рутинске анализе и технолошке поступке који претходе истим
 • обавља и друге послове из свог делокруга а по нaлогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, смер лабораторијски техничар,
 2. положен стручни испит 
 3. најмање 6 месеци радног искуства на пословима лабораторијског техничара у терцијарној здравственој заштити

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној  средњој медицинској школи,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног    односа)  или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу),
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а),
 • Извод из матичне књиге рођених 
 • Фотокопија радне књижице,
 • Кратку биографију  (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт - телефоном,  e-mail адресом.

Рок за подношење пријаве  је  осам  (8) дана од дана објављивања  огласа у публикацији „ПОСЛОВИ“ код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се подносе ковертиране лично или путем поште на адресу:

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Хајдук  Вељкова 10, Нови Сад, са назнаком „ Пријава на оглас за лабораторијског техничара “.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити у публикацији „ПОСЛОВИ“ код Националне службе за запошљавање и Web sit-u Министарства здравља Републике Србије.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 23.04.2014.
Дом здравља "Сремска Митровица"
БРОЈ: 9/2
ДАНА: 17.04.2014
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 36/2010),   ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

1. За радно место доктора медицине Здравствена станица Kузмин  Служба опште медицине..........1 извршилац

Радни однос се заснива на одређено време са пуним радним временом, до повратка запосленог радника са боловања

2. За радно место курира – Правна служба.....................1 извршилац

Радни однос се заснива на одређено време са пуним радним временом, до повратка запосленог радника са боловања

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати завршен Медицински факултет и положен стручни испит (VII 1 степен стручне спреме).

Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати завршену школу за КВ радника (IIIстепен стручне спреме).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Сремска Митровица и на сајту  Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1. треба да уз молбу приложе потребну документацију: фотокопије дипломе о завршеном Медицинском факултету,положеном стручном испиту,као и потврду о потребном радном искуству.

Заинтересовани кандидати за радно место број 2. уз молбу су дужни доставитити,фотокопију дипломе о завршеној школи за КВ раднике.

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената  приликом пријема у радни однос.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
Др Милан Латковић
Са подацима од: 23.04.2014.
Здравствени центар Ужице
ИСПРАВКА ОГЛАСА 0107 БР 4594 ОД 14.04.2014.ГОДИНЕ

Поништава се оглас у делу који се односи на ОЈ Дом здравља Ужице за радно место  доктора медицине- 1 извршилац , на одређено време ,на замену радника на дужем одсуству.

Здравствени центар Ужице
Директор
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 23.04.2014.
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010)  и одлуке директора Института бр. 2968/1 од 15.04.2014. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у Др Суботића бр. 5, Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за епидемиолошки надзор Одељења за превенцију и контролу заразних болести Центра за контролу и превенцију болести.

СТРУЧНИ САРАДНИК – ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК
На неодређено време
1 извршилац

Опис послова и радних задатака: Систематизује податке о кретању заразних болести. Припрема периодичне извештаје о кретању заразних болести. Обавља лекарске прегледе посебних категорија становништва које подлежу обавезним здравственим прегледима, у амбуланти и на терену у складу са одредбама закона. Спроводи  здравствено васпитање о мерама и поступцима за спречавање настанка заразних болести. Одржава пословне контакте са корисницима услуга, учествује у припреми уговора и анекса уговора за кориснике услуга. Прати, анализира, даје мишљење и извештава о изолованим патогенима, према категоријама становништва. Обавља и друге мање сложене послове и задатке из делокруга рада Одељења за епидемиолошки надзор, по налогу шефа Одсека и шефа Одељења.

Услови:
 • доктор медицине
 • активно знање енглеског језика
 • познавање рада на рачунару
 • без обзира на радно искуство
 • организационе способности

Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs
или на адресу Институт за јавно здравље Србије “др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд
са назнаком ЗА КОНКУРС – Стручни сарадник-здравствени радник

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике СрбијеНа основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010)  и одлуке директора Института бр. 2969/1 од 15.04.2014. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у Др Суботића бр. 5, Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за програмски рад, промоцију здравља у заједници и социјалну мобилизацију Центра промоцију здравља.

САРАДНИК – ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ШТАМПУ И ДИЗАЈН ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
На неодређено време
1 извршилац

Опис послова и радних задатака: Ради дизајн и припрему за штампу здравственоваспитног, промотивног и едукативног материјала.  Учествује у техничкој припреми материјала за семинаре, стручне конференције, јавне манифестације, изложбе и друго. Пружа техничку подршку едукативним активностима, континуираним и кампањским. Учествује у изради презентација за едукацију и стручне скупове из промоције здравља. Ради на производњи едукативних видео филмова (снимање, израда шпица анимација, дигитални ефекти, дигитална монтажа). Ажурира базу података фото и видео документације. Обавља и друге послове и задатке из делатности по налогу начелника.

Услови:
 • висока стручна спрема – Факултет ликовне уметности, примењене уметности или графичког дизајна, виша стручна спрема, техничар за припрему за штампу или графички дизајнер
 • познавање рада у графичким програмима (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe in design, Adobe Illustrator)
 • две године радног искуства на пословима из делатности
 • организационе способности

Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs
или на адресу Институт за јавно здравље Србије “др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд
са назнаком ЗА КОНКУРС – Сарадник за припрему за штампу и дизајн здравствено васпитног материјала

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
Са подацима од: 22.04.2014.
Клиника за стоматологију Ниш
На основу члана 136. став 1. тачка 8 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 - др. закон)  и чл.26 ст.1 тач.15. Статута Клинике за стоматологију Ниш, Управни одбор Клинике за стоматологију Ниш расписује

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
за мандатни период од четири године

За Директора Клинике за стоматологију Ниш може бити именовано лице које, у складу са општим условима прописаних законом, испуњава и посебне услове предвиђене Статутом Клинике за стоматологију Ниш:

I
 • Да је доктор стоматологије, специјалиста из гране стоматологије која је из делатности Клинике,
 • Да има научно или наставно звање, 
 • Да има најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту;  

II
 • Да има завршен правни или економски факултет,
 • Да има завршену едукацију из области здравственог менаџмента, 
 • Да има најмање шест година радног стажа у области здравствене заштите.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећу документацију (оригинали или оверене фотокопије):
 • Извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних уколико постоји промена презимена,
 • Уверење о држављанству, 
 • Дипломе и докази о стручној спреми,
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту, односно доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 
 • Уверење да против кандидата/кандидаткиње није покренут кривични поступак за дело које га/је чини недостојним/недостојном за обављање функције, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен/осуђена за кривично дело које га/је чини недостојним/недостојном за обављање функције директора здравствене установе, 
 • Професионална / радна биографија, 
 • Потврда о дужини радног стажа.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Клиника за стоматологију Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.52, 18000 Ниш, са назнаком „За Управни одбор – пријава на конкурс, не отварати“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Текст конкурса објавити у листу „Службени гласник Републике Србије“
Са подацима од: 17.04.2014.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број__1825____
17.04.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа бр. 1807 од 17.04.2014. год.  в.д. директора Дома здравља Крушевац расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

1. Доктора медицине за рад у  Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза, Дома здравља Крушевац, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца , број извршиоца - 3

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршен  медицински факултет , VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

2. Доктора медицине за рад у Амбуланти Нова пијаца,  Службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Крушевац, на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању од  три месеца , број  извршиоца - 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • Завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у Комору.

3.  Више медицинске сестре за рад   у Служби поливалентне патронаже Дома здравља на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању од три месеца - број извршиоца 3

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • Завршена  виша медицинска школа или висока школа  струковних студија , VI  степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

4. Вишег радиолошког техничара за рад у Одељењу за радиолошку дијагностику Дома здравља, на одређено време због повећаног обима посла,у трајању од три месеца – број извршиоца 2

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • Завршена виша медицинска школа радиолошког смера или висока школа струковних студија радиолошког смера, VI  степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

5. Лабораторијског техничара за рад у Служби лабораторијске дијагностике Дома здравља на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број  извршиоца- 5

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

6. Медицинске сестре за рад на пословима тимске сестре  у Одељењу за здравствену заштиту деце предшколског узраста, Службе за здравствену заштиту деце Дома здравља, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број извршиоца - 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа, педијатријског или општег смера,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

7. Медицинске сестре за рад на пословима тимске сестре  у Амбуланти Дијагностички центар,  Службе за здравствену заштиту одраслих, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број извршиоца- 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа,  општег смера,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

8. Медицинске сестре за рад на пословима тимске сестре  у Одсеку дечије и превентивне стоматологије  Службе стоматолошке здравствене заштите, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број извршиоца- 2

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Кандидати достављају:
 • пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • изјаву да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава по овом огласу је  8 дана од дана објављивања оглас у листу  „Послови“  Националне службе запошљавања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web сајту Министарства здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
В.Д. ДИРЕКТОР
Прим мр. сци.мед . др Весна Стевић Гајић спец. опште мед.
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице 0107-4591 од 14.04.2014..год,  Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на неодређено време

ОЈ Општа болница Прибој

1. Доктор медицине  .............................................................  2 извршиоца
2. Медицинска сестра техничар ............................................ 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа
 • За  радно место доктора медицине- VII степен стручне спреме-завршен медицински  факултет и положен стручни испит .
 • За радно место  медицинске сестре техничара – IV степен стручне спреме- завршена средња медицинска школа одговарајућег смера,положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС и листа *Послови*

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

На основу члана 36. Закона о раду и члана 18. Правилиника о систематизацији и организацији Здравственог центра Ужице, пробни рад траје 2 месеца.

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић  На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 4593 од 14.04.2014. год.и 0107-4903 од 17.04.2014.год , Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству

ОЈ  Општа болница Прибој
      
1. Доктор медицине ..........................................................  1  извршилац

OJ Oпшта болница Ужице

1. Доктор медицине  ..... ..................................................   1  извршилац
2. Медицинска сестра техничар  .......................................   3  извршиоца

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор медицине ...................................................  1  извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктор медицине – VII степен сртручне спреме –завршен  медицински факултет и положен стручни испит
 • За  радно место медицинске сестре техничара –  IV степен стручне спреме-завршена  средња медицинска  школа одговарајућег смера и положен стручни испит .

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листа *Послови* .

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 17.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас,Др.Милана Чикића бр.4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана,17.04.2014.год.
Врбас

ОГЛАС
О ПРИЈЕМУ  РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
замена за време боловања

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР /општи смер/................................2 извршиoца

Услови за заснивање радног односа : IV  степен стручне спреме, завршена медицинска школа-општи смер  и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас  подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Уверење о положеном стручном испиту

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Молбе са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу : Општа болница Врбас,ул.Др Милана Чекића др 4-Служба за опште и правне послове /тел.021/ 795-4410.Особа за контакт: Драгица Ћурчић.

в.д. Директор,
Цвејић др Драгана
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Дом здравља Мионица
Дом здравља Мионица
Број : 739/2014
Датум : 17.04.2014.год.
Мионица

На основу одлуке директора Дома здравља Мионица бр. 693 од  17.04.2014. године, Дом здравља Мионица расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ , на неодређено време, са пуним радним временом – 1 извршилац.

УСЛОВИ:  VI степен стручне спреме, завршена    виша / струковна  медицинска школа – смер виши физиотерапеут/ струковни физиотерапеут  положен стручни испит;лиценца за рад

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце.
 • ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца  

Пожељно  је да кандидат има положен возачки испит и познавање рада на рачунару

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307 , 14242 Мионица, или лично на писарници  Дома здравља Мионица од 08,00 до 13,00 часова,са назнаком “Пријава  на оглас за вишег физиотерапеута”.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Мионици и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Николић  др  Биљана
Дом здравља Мионица
Број: 739/2014
Датум: 17.04.2014.год.
Мионица

На основу одлуке директора Дома здравља Мионица бр. 693 од  10.04.2014. године, Дом здравља Мионица расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  ОПШТЕГ СМЕРА  , на неодређено време, са пуним радним временом – 1 извршилац

УСЛОВИ:  IV степен стручне спреме, завршена    средња  медицинска школа – општи смер  положен стручни испит; лиценца за рад

Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце.
 • ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца  

Пожељно је да кандидат има положен возачки испит и познавање рада на рачунару

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаве слати на адресу Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307 , 14242 Мионица, или лично на писарници  Дома здравља Мионица од 08,00 до 13,00 часова,са назнаком “Пријава  на оглас за медицинску сестру/техничара”.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Мионици и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор
Николић др Биљана
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Са подацима од: 17.04.2014.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 16.04.2014. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС
( КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ )


Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈЕ....1. извршилац за рад у Одељењу пнеумофтизиологије

Опис послова за радно место под редним бројем 1:

Опис послова:
 • обавља послове лекара специјалисте пнеумофтизиологије,
 • у дијагностици и лечењу користи званичне алгоритме и препоруке званичне медицине и где постоје Националне водиче добре праксе,
 • врши пријем и отпуст болесника, води медицинску документацију болесника ( писање историје болести непосредно по пријему болесника, температурне листе, отпусног писма, специјалистичке извештаје, извештаје за инвалидску комисију и друго ),
 • свакодневно обавља визиту, учествује у заједничкој визити  и стручним колегијумима на одељењу,
 • свакодневно пише декурзусе болести ( оверене потписом ),
 • издаје потписом и печатом оверене интерне упутнице за дијагностичке процедуре и консултативне прегледе других специјалности као и упутнице у здравствене установе вишег нивоа лечења,
 • бавља послове и у Служби за специјалистичко – консултативне прегледе и дневној болници у времену предвиђеном за рад током кога одговара начелнику ове службе, 
 • рационално примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • даје информације болеснику о болести, предвиђеним дијагностичким и терапијским процедурама, предвиђеној дужини лечења и врши едукацију болесника,
 • даје обавештење родбини оболелог о току лечења у складу са правима болесника о тајности података, у времену предвиђеном за давање обавештења о болеснику,
 • врши едукацију лекара на приправничком и специјалистичком стажу, 
 • oдговара за исправност апарата које користи у свом раду и о неисправности истих обавештава начелника,
 • континуирано се усавршава у оквиру своје специјалности,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаним заштитним мерама у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • учествује у дежурству,
 • за свој рад одговара начелнику одељења.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овим радним местима може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима. Ова радна места су са посебним условима рада. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VII2  степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит,завршена специјализација из пнеумофтизиологије.

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из пнеумофтизиологије
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на неодређено време;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

в.д.Директор,
Цвејић др Драгана
Са подацима од: 16.04.2014.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
насеље Озрен бб
18230 Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања, доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа на одређено време са једним

СПРЕМАЧЕМ БОЛНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА-НК радник ради замене привремено одсутног радника,са пуним радним временом

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • Завршену основну школу
 • Радно искуство од минимум годину дана, на истим или сличним пословима у здрaвственим установама

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом  
 • Оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • Потврду о радном искусту од минимум годину дана на истим или сличним пословима у здравственим установама.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање.,  Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за спремача " или лично у просторијама болнице сваког радног дана у времену од 7,00-14,00 часова .

Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Изабрани кандидат обавезан је да ,пре заснивања радног односа, донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ,
Прим.др. Драгослав Анђелковић
Са подацима од: 16.04.2014.
Са подацима од: 16.04.2014.
Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а  објављује:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време од 12 месеци, једног доктора медицине, специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, са пуним радним временом.

Уз пријаву на оглас потребно је доставити:

 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 2. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације,
 3. Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања овог огласа. Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће неће бити разматране.

Пријаве се достављају на адресу:
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Директор
Др Момир Антоловић,с.р.
Са подацима од: 16.04.2014.
Дом здравља Бела Паланка
Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18 310 Бела Паланка
Бр. 497/1
04.04.2014. год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 36/10, 42/10-др. пропис, 46/13, 74/13 i 97/13) и указане потребе, Дом здравља Бела Паланка, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За попуну упражњених радних места:

1. Медицинска сестра-техничар општег смера, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета у укупном трајању од 365 дана

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа одговарајућег смера или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит за одговарајући степен стручне спреме.

Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту и лиценцу, који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

2. Лабораторијски техничар, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета у укупном трајању од 365 дана

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа – одсек лабораторијских техничара, положен стручни испит.

Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту и лиценцу, који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

3.  Хигијеничар на одређено време, до повратка запослених који користе други део годишњег одмора за 2013. годину

Број извршилаца: 1

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: II степен стручне спреме, завршена основна школа и познавање хигијенског минимума.

Уз пријаву на оглас приложити диплому о стеченом образовању, која се доставља у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у листу „Послови“ и на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља
др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологије
Са подацима од: 15.04.2014.
Са подацима од: 15.04.2014.
Општa болницa Сремска Митровица
ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 10/15
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр 36/10 и 42/10) и члана 10. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

Расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Медицинска сестра – техничар у интезивној нези  – Одељење реанимације  и интезивне неге – Служба aнестезиологије са реаниматологијом - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним  радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, (IV степен стручне спреме).

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
 • Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи огласом,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом,

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА      
Прим.др Мирослав Кендришић
ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 10/16
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Службени гласник РС бр 36/10 и 42/10) и члана 10. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица,  директор Опште болнице Сремска Митровица

Расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Стручни сарадник за  правне послове  – Одсек кадровских послова -  Служба за правне послове - Сектор за правне, економско финансијске, техничке и др.сличне послове, на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице

Услови: Завршен Правни факултет са положеним правосудним испитом, (VII-1 степен стручне спреме ), 1 година радног искуства у струци

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
 • Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету,
 • доказ о положеном правосудном испиту,
 • доказ о радном искуству,
 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом,

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се  поштом или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
Прим.др Мирослав Кендришић
Са подацима од: 15.04.2014.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/238
Шабац, 15.04.2014.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет
 • положен стручни испит и 
 • радно искуство на пословима доктора стоматологије

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету, уверење о положеном стручном испиту, радна књижица или потврда о радном искуству,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Весна Ђурић,с.р.
Са подацима од: 15.04.2014.
Дом здравља Куршумлија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Куршумлија
Број: 850
Датум:14. 4.2014 . године
Куршумлија

На основу члана 24. Закона о раду, члана од 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и Одлукe   директора Дoма здравља Куршумлија бр.849 од 14.4.2014. године, Дом здравља Куршумлија расписује:

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

1. Дипломираног фармацеута – медицинског биохемичара – 1 извршиоц, на одређено време на упражњено радно место

Услови:
 • завршен фармацеутски факултет ,
 • положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву као доказ подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • кратку биографију.

2. Mедицинске сестре – техничара  – 1 извршиoц -  за рад у амбулантама Рача и Добри До, на одређено радно време, због повећаног обима посла .

Услови:
 • завршена средња медицинска школа – општег смера , IV степен стручне спреме ,
 • положен стручни испит,
 • положен возачки испит

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву као доказ подносе:
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • фотокопију возачке дозволе
 • кратку биографију.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко Правне службе  Дома здравља Куршумлија у року од 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства здравља.

Пријаве достављати на адресу:
Дом здравља Куршумлија, ул Др Мелгарда1, Куршумлија, са назнаком - пријава за заснивање радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Др Уранија Петровић
спец.опште медицинe
Са подацима од: 15.04.2014.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 2968/2.
Датум: 11.4.2014.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 2968/1 од 11.4.2014. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос, за следеће послове:

Техничар II – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. или лаб.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због привременог повећања обима посла.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сц мед  Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 15.04.2014.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:2025/12
11.04.2014. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, и одлуке директора бр.1946/12 од 10.04.2014.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време
За послове;

1. Вишег медицинског техничара инструментара за рад на Одељењу за хируршке операционе сале у Служби за хирургију Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом – један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: По упутству и надзору главне инструментарке обавља сложеније послове везане за рад инструментара: припрема инструменте и материјал и стерилише исте, асистира при хируршким интервенцијама, води потребну мед. документацију

Услови: Завршена Виша медицинска школа или Висока струковна школа, смер виша мед. сестра техничар или виши медицински техничар -инструментар, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.  

2. Више медицинске сестре техничара за рад на Одељењу за хируршку инфекцију у Служби за хирургију Општа болница Крушевац, са пуним радним времнеом – један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља, стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Виша медицинска школа или Висока струковна школа, смер виша мед. сестра техничар или хируршког смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

3. Више медицинске сестре за рад у Одсеку за припрему и порођај трудница Одељења акушерства у Служби за гинекологију и акушерство Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета.

Опис послова: Врши пријем трудница и спроводи припреме за породјај и прати ток породјаја, стара се о породиљи  и новородјенчету након породјаја, врши припрему породиља за визиту, помаже доктору приликом прегледа, прати породиљу приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља

Услови: Завршена Виша медицинска школа или Висока струковна школа, смер виша мед. сестра техничар или гинеколошко –акушерског смера, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

4. Медицинске сестре техничара за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистирање лекару при мањим хируршким и другим медицинским интервенцијама, врши стерилизацију и припрему инструмената и апарата за рад,  даје обавештење пацијентима која се односе на рад службе, прима књижице од пацијената уз личну карту, проверава њену исправност, упуте, врши достављање евиденције месечних и других извештаја и води другу потребну документацију. Одговорна је за упис сваког пацијената у протокол и његово уредно вођење, обавља и друге послове у домену своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

5. Медицинске сестре техничара за рад у одсеку коронарна јединица на Одељењу за интезивно лечење у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: У   коронарно интезивној нези спроводи општу и специјалну негу болесника, интензивно прати виталне функције болесника непосредно или преко монитора и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, ради потребну медицинску и другу документацију, обавља и друге послове из своје струке и захтева радног места.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

6. Медицинске сестре техничара за рад у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са пуним радним временом један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

7. Медицинске сестре техничара за рад на одељењу за специјалистичко консултативну делатност у Служби за интерну медицину Општа болница Крушевац, са пуним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене  која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

8. Медицинске сестре техничара за рад на одељењу опште неурологије у Служби за неурологију Општа болница Крушевац, са скраћеним радним времнеом један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

9. Медицинске сестре за рад у Служби патолошке, патохистолошке и цитолошке дијагностике Општа болница Крушевац, са скраћеним радним времнеом два (2) извршиоца ради замене привремено одсутних запослених  који се налазе на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Прима биоптички материјал, води књигу биоптичких материјала, књигу лешева, одлаже готове плочице и води др. медицинску документацију.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

10. Медицинске сестре техничара за педијатрију за рад у Служби за педијатрију Општа болница Крушевац, са пуним радним времено један (1) извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег или педијатријског смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

11. Медицинске сестре техничара за рад на Одељењу неонатологије у Служби за гинекологију и акушерство  Општа болница Крушевац, са скраћеним радним временом један (1)  извршилац ради замене привремено одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: Обрада коже пупка и видљивих слузокожа код новорођенчади, узимање материјала за лабораторијске анализе, подела терапије, помоћ мајци при подоју, вођење медицинске и друге документације.

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег, педијатријског или гинеколошко-акушерског смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Кандидати достављају:
 • Пријаву у којој наводе за које послове се пријављују;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
 • Оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију Решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Крушевац,
са назнаком“ Пријава на оглас“
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић,
неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 11.04.2014.
Специјалнa болницa за рехабилитацију "Русанда" Меленци
На основу члана 136. став 1.тачка 8. а у вези са чланом 132. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“,бр.107/05,72/2009др.закон,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012 и 45/2013-др.закон) и члана 17. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију «Русанда» Меленци, Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију «Русанда» Меленци  расписује јавни конкурс за

ИЗБОР ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "РУСАНДА"

За директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ у Меленцима може бити именовано лице које поред услова утврђених Законом о здравственој заштити испуњава и следеће услове:
 1. да има завршен медицински факултет и специјализацију из физикалне медицине и рехабилитације или правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
 2. које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;
 3. које је држављанин Републике Србије;
 4. да није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе.

Кандидати за избор директора дужни су да доставе:
 1. диплому о завршеном медицинском факултету;
 2. уверење о положеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације;
 3. диплому о завршеном правном или економском факултету са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;
 4. потврду о радном стажу у области здравствене заштите;
 5. уверење о држављанству Републике Србије;
 6. уверење да није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе.

Кандидати за избор директора учествују на јавном конкурсу писменом пријавом и документацијом којом доказују испуњеност услова за избор директора.

Документацију којом доказују испуњеност услова за избор директора кандидати су дужни да доставе у овереној фотокопији или оригиналу.

Управни одбор разматра пријаве кандидата и цени документацију коју кандидати доставе уз пријаву.

Управни одбор одлуку о извршеном избору кандидата за директора и предлог доставља Оснивачу који именује директора у складу са одредбама Закона о здравственој заштити.

Директор се именује на период од четири године.

Кандидати су дужни да пријаву са потребном документацијом  доставе Управном одбору Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“, у затвореној коверти са назнаком „За избор директора“, на адресу Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Блиц“.

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
Са подацима од: 09.04.2014.
Дом здравља "Бачки Петровац"
Датум: 01.04.2014
Дел. број: 240/14

На основу члана 20. Статута Здравствене установе Дом здравља «Бачки Петровац» Бачки Петровац  Управни одбор Дома здравља  расписује

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове:
 • да има високу школску спрему:
 • здравствене струке: завршен медицински факултет, фармацеутски или стоматолошки факултет и положен стручни испит
 • или високошколску  спрему друге струке: правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента,
 • да има најмање  5 година радног стажа у области здравствене заштите,     
 • да не постоје законске сметње за његово именовање,      
 • да поседује организаторске способности и да познаје проблематику здравства.

Директора именује оснивач на период од 4 године.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Уз пријаву, са биографским подацима,  кандидат треба да приложи:
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • потврду о радном искуству,
 • потврду да није осуђиван, односно да се не води кривични поступак против истог,
 • доказе о својим стручним и организаторским способностима: да понуди програм рада и развоја Дома здравља за мандатни период од 4 год.  

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља «Бачки Петровац» Б. Петровац, ул. М. Тита 6.  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације се могу добити на тел. 021/781-771 код секретара Дома здравља.

Председник Управног одбора
Инг. Иван Забунов