Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.05.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

   ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ / ТЕХНИЧАРА, са  VI/IV степеном стручне спремеопшти смер,  положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене,   за рад  у служби за психијатрију, до повратка  запослене са боловања и одсуствовања са рада ради неге детета.

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном VI/IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

По овлашћењу за заступање

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Помоћник директора за медицинске послове

др Жељко Смиљанић

Са подацима од: 25.05.2018.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2017.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ЈЕДНОГ ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА, са  VI степеном стручне спреме,  положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене,   за рад  у ОЈ за ултразвучну и радиолошку дијагностику, до повратка  запослене са боловања и одсуствовања са рада ради неге детета.

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725

 

По овлашћењу за заступање

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
Помоћник директора за медицинске послове:

др Жељко Смиљанић

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Параћин

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 1/2015 и 3/2018), одлуке  Директора Дома здравља Параћин бр.796.  од  23.05.2018.године,  ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН  расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

        1.МЕДИЦНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ-  један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ до 24 месеца због повећаног обима посла, са пуним  радним временом за рад у Служби  за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Параћин са одсеком превентивне здравствене заштите.

 

        Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: Завршена средња медицинска школа-општи смер, положен стручни испит, лиценца за самосталан рад у струци  или решење о упису у Комору, најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

  

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          - кратку  биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију дипломе о завршеној  средњој медицинској школи - општи смер

          - фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

          - фотокопију лиценце или решења о упису у надлежну Комору

          -доказ о радном искуству од најмање шест месеци у звању медицинске сестре

            / техничара

          -лекарско уверење (подноси кандидат који буде био изабран на конкурс)

 

Опис посла:

  - у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада;

 - припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

 - учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

 - врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

  - правилно одлаже медицински отпад;

-Води целокупну прописану медицинску документацију, врши електронско фактурисање, наплаћује партиципацију, предаје новац на благајну

-Спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног лекара.
-Учествује у пружању прве помоћи  у хитним случајевима
- Учествује у здравствено васпитном раду
-Учествује у заказивању прегледа
-Контролише документацију, чува медицинску документацију пацијената од неовашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност података

  -Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем 

     директора у складу са Законом о јавним набавкама.

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

-За свој рад одговоран је Главном медицинском техничару и Начелнику службе.

 

           Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

СА НАЗНАКОМ “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА”.

 

Докази о испуњености услова  подносе  се у неовереним копијама.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

 

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије

Са подацима од: 25.05.2018.
Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1822/Р  од  23.05.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време због повећаног обима посла за радно место:

1.доктор медицине за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом - 1 извршилац

2.медицинска сестра, техничар за рад на Одељењу урологије- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под редним бројем 1 кандидати  морају поседовати  VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет,  положен стручни испит.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

За радно место под редним бројем 2 кандидати морају поседовати IV степен стручне спреме, завршену Средњу медицинску школу- општи смер, положен стручни испит.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 23.05.2018.године (до 31.05.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ  
др Горан Петровић

Са подацима од: 25.05.2018.
Општа болница Студеница Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-582   од 24.05.2018.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С           

      

За пријем у радни однос  због повећаног обима посла на одређено време са пуним радним временом у трајању од 6  (шест ) месеци и пробним радом у трајању од 3 ( три ) месеца:

 1. Одељење за лабараторијску дијагностику  један лабораторијски техничар
 2. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију  – један физиотерапеутски техничар и један  виши физиотерапеут
 3. Одељење здравствене неге  – један виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер
 4. Служба за анестезију са реаниматологијом – три медицинске сестре/техничара у операционој сали
 5. Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – две медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији у смени
 6. Служба за дечију хирургију – једна медицинска сестра/техничар на болничком одељењу
 7. Служба за педијатрију- једна медицинска сестра/ техничар на болничком одељењу

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1 -  IV  степен - средња медицинска школа смер лабораторијски техничар,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Под тачком  2 -  IV  степен - средња медицинска школа смер за физиотерапеуте,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 и

- Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – смер за физиотерапеуте, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер за физиотерапеуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

.

 Под тачком 3  -  Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) - струковни санитарно еколошки инжењер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер санитани техничар у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Под тачком  4 и 5  - IV  степен - средња медицинска школа општег смера,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Под тачком  6 и 7  - IV  степен - средња медицинска школа педијатријског смера ,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

 

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-584   од  24.05.2018.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  медицинских сестара/техничара на одређено време са пуним радним временом до повратка запослених са боловања:

 

1.Служба за интерну медицину  1 мед.сестра/техничар на болничком одељењу -  до повратка са породиљског одсуства

2.Служба за гинекологију и акушерство- 1 медицинска сестра / техничар у интензивној нези ниво 2 – до повратка са боловања

3.Служба за анестезију са реаниматологијом – 1 виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези ниво 2 -  до повратка са трудничког боловања и породиљског одсуства

4.Служба за анестезију са реаниматологијом – – 1 медицинска сестра/техничар у интензивној нези ниво 2 у смени -  до повратка са боловања

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1 и 4 -  IV  степен - средња медицинска школа општег смера ,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж ).               

 

Под тачком  2  - IV  степен - средња медицинска школа акушерског смера

,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању            ( приправнички стаж ).

Под тачком  3  - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за анестетичаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању              ( приправнички стаж )

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

 

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) , С агласности Министарства здравља број 112-859/2018 од 30.01.2018.год од 30.01.2018.год.,број 112-3878/2018  од 25.04.2018.год.  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-586 од 24.05.2018.                     године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1.Одељење за рендген дијагностику – 1 виши радиолошки техничар у дијагностици

2.Служба за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 виши физиотерапеут

3.Одељење здравствене неге – 1 медицинска сестра /техничар

-  1медицинска сестра/техничар  педијатријског смера

-  1акушерска сестра/техничар

4.Одељење за лабораторијску дијагностику- 1 лабораторијски техничар

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1  - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) - студијска група струковни медицински радиолог, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – радиолошки смер у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању             ( приправнички стаж ).           

Под тачком  2  - IV  степен - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – смер за физиотерапеуте, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер за физиотерапеуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж ).

 

Под тачком  3  -  IV  степен - средња медицинска школа општег смера стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

-  IV  степен - средња медицинска школа педијатријског смера, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  ( приправнички стаж )

 

-  IV  степен - средња медицинска школа акушерског смера, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  ( приправнички стаж )

 

 

Под тачком  4  - IV  степен - средња медицинска школа смер лабораторијски техничар стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању              ( приправнички стаж )

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

 

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) ,  Сагласности Министарства здравља број 112-3878/2018  од 25.04.2018.год.  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-589                од 24.05.2018. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 1. Служба за пнеумофтизиологију – 1 доктор медицине
 2. Служба за хирургију – 1 доктор медицине
 3. Служба за офталмологију – 1 доктор медицине

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

Под тачком 1, 2 и 3:

 високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине ( приправнички стаж).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

Са подацима од: 25.05.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME  do 31.12.2018.  zbog povećanog obima posla  sa punim radnim vremenom, sledećih kadrova:

a-  službenik za javne nabavke diplomirani ekonomista -1 izvršilac,

 

II

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

                Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke  (1.) pod a) službenik za javne nabavke – diplomirani  ekonomista su:

 

·       VII stepen stručne spreme,  diplomirani ekonomista,

·       završen Ekonomski fakultet,

·       položen stručni ispit za službenika za javne nabavke,

 

III

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju na Ekonomskom fakultetu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

IV

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

VI

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

VII

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

VIII

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

Са подацима од: 25.05.2018.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) расписује се следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време на период 6 месеци због повећаног обима посла, на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ИНТ. НЕЗИ НИВОА 2 И 3- 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

ШИФРА РАДНОГ МЕСТА: З032306

ОПИС ПОСЛОВА:

- спроводи општу и специјалну негу на одељењу интензивне неге и води медицинску документацију из свог делокруга рада, - контролише виталне функције болесника (пулс, притисак, и др.), - примењује прописану медикаментну терапију од стране лекара специјалисте и води евиденцију о њиховој примени, - припрема болеснике за одређене медицинске поступке, врши аспирацију, примену оксигене терапије, нега декубита, испирање мокраћне бешике, катетеризацију, мери диурезу, примена клизме, нега анус претер натуралиса, нега ПЕГ-а, нега цистостоме, - узима материјал за лабораторијске анализе, - припрема материјал за дезинфекцију и стерилизацију инструмената, - помаже у самозбрињавање болесника на одељењу (скидање, облачење, обување, помоћ око личне хигијене и сл.), - помаже при трансферу болесника, - учествује у постављању, контроли и одржавању функционалних и корективних помагала на одељењу, - врши превенцију настанка декубиталних улцера, - обавља хигијену болесника у постељи (купање, негу усне дупље и косе и умивање), - пресвлачи постељно и болесничко рубље у току дана према доктрини Болнице, - спроводи дистрибуцију хране по собама и помаже болесницима приликом узимања хране, - спроводи храњење болесника преко сонде и ПЕГ-а и одржава прибор за храњење, - придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику, - врши здравствено просвећивање особља и болесника, - дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица), - у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења, - обавља и друге послове из своје струке по налогу главне сестре одељења, начелника службе, - ради и друге послове по налогу директора. - за свој рад одговоран/на је главној сестри одељења интензивне неге нивоа 2 и 3.  

               

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

мр сц. мед. др ЗорицаЋулибрк

Са подацима од: 25.05.2018.
Завод за јавно здравље Чачак

На основу чл.24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе („Сл.гл.РС“ број 1/15) и  у складу са Закључком 51 број: 112-3878/2008 од 25.априла 2018.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК расписује:

 

 Ј А В Н И   О Г Л А С
за пријем у радни однос

 

                 I. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ

1.     Радни однос се заснива на неодређено време

2.     Број извршилаца: 1

3.     радно време: пуно радно време

 

                Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Чачак у Центру за контролу и превенцију болести:

            Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција,учествује у набавци потребног материјала,врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама.Обавља послове дезинсекције, дезинфекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама, по уговорима и захтевима корисника услуга, врши требовање потребних материјала за ДДД, води евиденцију о потрошњи истог.Обавља послове из области јавног здравља здравствено васпитање,врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама,врши унос података из области здравствене статистике,води евиденције узима лабораториски материјал у Заводу и на терену.

 

                УСЛОВИ: - завршена средња Медицинска школа ( IV), смер Медицинска сестра -техничар,

                                 - положен стручни испит,

                             - возачки испит “Б” категорије

                             - лиценца

                             - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

                             - познавање рада на рачунару

       Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа:оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи смер медицинска сестра/техничар,

Фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о стеченом радном искуству од најмање 6 месеци у наведеном звању, фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних (ако је дошло допромене презимена),фотокопију возачке дозволе, доказ о познавању рада на рачунару-фотокопију сертификата ако поседује, а ако не поседује провера се врши непосредно код послодавца.

           Поред напред наведеног, кандидати достављају и кратку биографију(CV)са адресом и контакт телефоном.

 

            II. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ – НА ПРИПРЕМИ ХРАНЉИВИХ ПОДЛОГА

1         Радни однос се заснива на неодређено време

2    Број извршилаца: 1

3    радно време: пуно радно време

 

                Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Чачак у Центру за хигијену и хуману екологију – Одељење за  санитарну микробиологију:

                    Врши припрему узорака, реагенаса и подлога и опреме за микробиолошка испитивања.Ради на припреми хранљивих подлога по плановима потреба подлога (број и врста), води евиденцију о утрошеним супстанцама, води евиденцију о броју произведених подлога, датуму, врши складиштење произведених подлога, и води евиденцију о издавању подлога. Учествује у контроли хранљивих подлога (стерилност и фертилност). Врши пријем узорка у лабораторију, припрему узорка за даљу обраду, врши примарну обраду узорка, секундарну обраду узорка, обрађује податке о извршеном испитивању узорка, израђује предлог фактуре, евидентира добијене резултате у протокол лабораторијског испитивања, штампа резултат испитивања и даје га лекару на верификацију. По овлашћењу/одлуци директора обавља послове из области система квалитета и акредитацији лабораторије.Обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу претпостављених.

 

            УСЛОВИ: - завршена средња Медицинска школа ( IV),лабораторијски смер,

                                 - положен стручни испит,

                             - лиценца

                             - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

                             - познавање рада на рачунару

             Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова огласа:оверену фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи смер лабораториски техничар,фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о стеченом радном искуству од најмање 6 месеци у наведеном звању, фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних (ако је дошло допромене презимена), доказ о познавању рада на рачунару-фотокопију сертификата ако поседује, а ако не поседује провера се врши непосредно код послодавца.           

             Поред напред наведеног, кандидати достављају и кратку биографију(CV)са адресом и контакт телефоном.

                РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ОГЛАС је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе запошљавања филијала у Чачку.

                  Пријаве са документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Чачак, ул.Краља Петра бр.I бр.8 са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ________________ (навести назив радног места)” а на полеђини коверта навести име и презиме подносиоца пријаве. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве које не садрже тражене податке неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 30 дана.

 

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на Wеb сајту Министарства здравља.

 

  Објављено дана 24.05.2018.године    

 

 

вд Директор

др Ана Мишовић

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Ковачица

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-00526/2018-02 од 08.05.2018.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-8878/2018 од 25.04.2018.г. и одлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 724/18 од 24.05.2018.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 
1.
Возач у хитној медицинској помоћи – 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

2. Возач у санитетском транспорту - 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

 • Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 2. Огласа:

 • Возач у хитној медицинској помоћи - средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

      За радно место из тачке 3. Огласа:

 • Возач у санитетском транспорту – средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

за радно место под бројем 1 и 2:

-       диплома – уверење о завршеној средњој школи; фотокопија возачке дозволе Б категорије; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 


Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласнопст за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  Националне службе за запошљавањеИспостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. Директора ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић

Са подацима од: 25.05.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME  do 31.12.2018.  zbog povećanog obima posla  sa punim radnim vremenom, sledećih kadrova:

a-  vozač -kurir  - 1 izvršilac,

 

II

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

                Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke  (1.) pod a) vozač  - kurir su:

 

·         KV radnik ili III stepen stručne spreme  sa položenom "B" kategorijom i radnim iskustvom od 1  godine.

III

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;
 • Vozačka dozvola  “B” kategorije
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

IV

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

VI

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

VII

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

VIII

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

Са подацима од: 25.05.2018.
Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 1/2015), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-457 od 19.02.2015 godine a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine,  direktor Doma zdravlja Subotica raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME  do 31.12.2018.  zbog povećanog obima posla  sa punim radnim vremenom, sledećih kadrova:

a- spremačica  - 5  izvršilaca,

II

                Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.

                Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke  (1.)  spremačica   su:

·         osnovno obrazovanje

III

                Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

 • Diploma o stečenom osnovnom obrazovanju;
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
 • Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

IV

                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

V

                Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

VI

                Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

                Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

VII

                Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

                Kontakt telefon 024/600-736

VIII

                Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

DIREKTOR
DOMA ZDRAVLJA  SUBOTICA
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

 

Са подацима од: 25.05.2018.
Завод за јавно здравље Пирот

На основу чл.23 Статута Завода за јавно здравље Пирот, чл.37 Закона о раду (“Сл.гласник РС”, бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), чл.7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (“Сл.гласник РС”, бр.1/15 и 3/18-споразум), Кадровског плана за Завод за јавно здравље Пирот за 2017 год.бр.112-01-505/2017-02 од 03.07.2017.год.и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених на неодређено време, в.д.директор-а ЗЗЈЗ Пирот доноси следећу

 

 

ОДЛУКУ

 

 

     Да се изврши пријем радника, техничара економско финансијске струке- број извршилаца-1, у радни однос на одређено време у трајању од годину дана са пуним радним временом.

     Радник се прима  за рад у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове- радно место-шеф рачуноводства, обзиром да је то радно место предвиђено Правилником о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр.863/2 од 22.03.2018.год., као и да се пријем врши због наступања одређеног догађаја, одласка радника у старосну пензију.

     Стручна спрема/образовање и додатна знања/испити/радно искуство регулисани су поменутим Правилником, у складу са којим треба спровести оглас.

 Поступак огласа треба објавити преко Националне службе за запошљавање  и на сајту Министарства здравља.                                                                                   

 

В.Д.ДИРЕКТОР-а
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
др Елизабета Алексић

 

               

 На основу чл.7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гл.РС”, бр.1/15 и 3/18-споразум), Кадровског плана за Завод за јавно здравље Пирот за 2017 год.бр.112-01-505/2017-02 од 03.07.2017.год., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава где се даје сагласност да корисник јавних средстава може имати број запослених по основу уговора на одређено време до 10% укупно запошљених на неодређено време и Одлуке в.д.директор-а ЗЗЈЗ  бр. ______ од ____05.2018.год., Завод за јавно здравље Пирот расписује

 

 

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време  у трајању од годину дана са пуним радним временом

* Техничара економско- финансијске струке - број извршилаца -1,

 

Радник се прима за рад у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове за радно место- шеф рачуноводства.

 

Услови за заснивање радног односа предвиђени су Правилником о организацији  и систематизацији послова  у ЗЗЈЗ Пирот бр.863/2 од 22.03.2018.год.и то:

Стручна спрема/образовање:

      *Високо образовање:

      -на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године;

      -на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

       *Средње образовање.

  Додатна знања/испити/радно искуство:

      -знање рада на рачунару;

      -најмање три година радног искуства на пословима са високим/вишим образовањем;

      -најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

 

Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

 

-кратку биографију, адресу и контакт телефон

-оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

-оверену фотокопију доказа о завршеној школи

-потврду о дужини радног стажа-издату од стране послодавца  или оверену фотокопију  радне књижице

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издаје Основни и Виши суд на чијем подручју кандидат има пребивалиште) -издато након објављивања огласа

 -уверење да кандидат није осудјиван(издаје МУП)-издато након објављивања огласа

 

Рок за подношење пријаве  је 8 дана од дана објављивања на огласној табли код Националне Службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Пирот, ул.Кеј б.б. са назнакомОглас за шефа рачуноводства”.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду,  дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад(лекарско уверење).

 

                Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР-а  

ЗАВОДА  ЗА  ЈАВНО  ЗДРАВЉЕ ПИРОТ

др Елизабета Алексић

 

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Крагујевац

На основу  члана 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр:01-10503 од 01.12.2015. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава  51 Број:112- 3878/2018 од 25. априла 2018. и одлуке директора бр:01-4312 од 15.05.2018. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

ОГЛАС   ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ на неодређено време, са пуним радним временом за рад у  Одсеку за одржавање објеката и опреме у Служби за Техничке послове   Дома  здравља Крагујевац – 1 извршилац

Опис послова: Утврђен Правилником  о организацији   и  систематизацији  послова  Дома здравља Крагујевац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове

·         Средње образовање   IV  степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :

-          Пријаву на оглас,  биографију са адресом и бројем телефона

-          Диплому  о завршеној школи

-          Извод из матичне књиге рођених

-          Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)

-          Уверење о држављанству РС

-          фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту

-          Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (Уверење Суда)

-          Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење МУП-а)

-          приликом заснивања радног односа кандидати су дужни  да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Др Василије Антић спец. интерне медицине

Са подацима од: 25.05.2018.
Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

ПРЕДМЕТ:  Објављивање огласа за пријем у радни однос

                        на неодређено време у 

                        Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

 

Радно место – Виша медицинска сестра/техничар у интензивној терапији са пуним радним временом – 1 извршилац    

         

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

-          завршена виша медицинска школа – општег или хируршког смера (VI степен стручне спреме)

-          положен стручни испит

-          најмање годину дана радног искуства у струци

Пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Kандидати обавезни да доставе уз пријаву:

-          оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи – општег или хируршког смера (са просечном оценом),

-          оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-          потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,

-          доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),

-          фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),

-          биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

 

Пробни рад  је шест месеци.

 

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

 

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА   

Проф. др сц. мед. Зоран Башчаревић

Са подацима од: 25.05.2018.
Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

ПРЕДМЕТ:  Објављивање огласа за пријем у радни однос

                        на неодређено време у 

                        Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

 

Радно место – Виши физиотерапеут са пуним радним временом – 1 извршилац    

          

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

-          завршена виша медицинска школа – смер за физиотерапеуте (VI степен стручне спреме)

-          положен стручни испит

-          најмање годину дана радног искуства у струци

Пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Kандидати обавезни да доставе уз пријаву:

-          оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи – смер за физиотерапеуте (са просечном оценом),

-          оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-          потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,

-          доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),

-          фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),

-          биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

 

Пробни рад  је шест месеци.

 

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

 

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА   

Проф. др сц. мед. Зоран Башчаревић

Са подацима од: 25.05.2018.
Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

ПРЕДМЕТ:  Објављивање огласа за пријем у радни однос

                        на неодређено време у 

                        Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

 

Радно место – Медицинска сестра - инструментарка са пуним радним временом – 15 извршилаца    

         

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

-          завршена средња медицинска школа – општи или хируршког смера (IV степен стручне спреме)

-          положен стручни испит

-          пожељно је претходно радно искуство у здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Kандидати обавезни да доставе уз пријаву:

-          оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи – општи смер (са просечном оценом),

-          оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-          потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,

-          доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),

-          фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),

-          биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

 

Пробни рад  је шест месеци.

 

Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа.

 

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА   

Проф. др сц. мед. Зоран Башчаревић

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Земун

 

Дом здравља“Земун“,улица Рада Кончара бр 46 ,Земун, Београд,на  основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе , Статута ДЗ „Земун“  (чланови 14,16 и 24 .) и Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља“Земун“, Директор Дома здравља”Земун“ доноси Одлуку 03.бр.1626  од  18.05.2018.године ,којом расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :  ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА

- 2 извршиоца, са пуним радним временом

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

-  Медицинска школа –акушерски смер  (IV степен)

-  положен стручни испит
 -лиценца

-радно искуство најмање 6 месеци у наведеном звању, после положеног стручног  испита на пословима здравствене заштите

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-          фотокопију дипломе

-          уверење о положеном стручном испиту

-          фотокопију лиценце

-          -фотокопија радне књижице и Уговора о раду

-          фотокопију личне карте

-          кратку биографију

 

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља, ради објављивања на интернет страници Министрства.

 Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања Огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима у ужем избору, ради добијања додатних информација.

Одлука о избору биће објављена на интернет страници Дома здравља „Земун“. Учесници конкурса неће бити појединачно обавештавани, осим изабраног кандидата.

Учесницима конкурса нећемо враћати документацију коју су послали.

 

 


Директор
др Ксенија Узуновић
спец.опште хирургије

Са подацима од: 25.05.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину, бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог, на пословима:

 

-          ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У РАДИОТЕРАПИЈИ – 2 извршиоца, за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику у области радиотерапије.

Услови за заснивање радног односа:

Високо образовање из области здравства:

- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- стручни испит;

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи,

-         фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

-         фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ Палилула, Београд

ЈЕДАН ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Завршен средња медицинска школа, лабораторијски смер,  положен стручни испит, IV степен стручне спреме, возачки испит „Б категорије, лиценца или Решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

 

Опис послова:

·         припрема и одржава простор и прибор за рад,

·         припрема пацијенте и узима биолошки материјал за рад,

·         учествује у изради лабораторијских анализа, хематолошких и биохемијских анализа,

·         ради на биохемијским и хематолошким анализаторима (програмирање и пуштање узорака),

·         одлази на терен код непокретних болесника ради узимања биолошких материјала за рад,

·         обавља послове и радне задатке на терену по потреби,

·         води рачуна о правилном одлагању медицинског отпада,

·         учествује у пословима везаним за напредак службе (увођење нових информационих технологија, едуковање на новим апаратима),

·         обавља послове под стручним надзором специјалисте медицинске биохемије, односно биохемичара,

·         врши административне послове, уписује пацијенте у протокол, уписује резултате извршених анализа и извештаје које издаје пацијентима,

·         води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и температурне карте,

·         помаже у припремању извештаја,

·         контрола стерилизације, стерилизација материјала,

·         обавља и друге послове из своје струке по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и  Начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију возачке дозволе,  фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Др Александар Стојановић

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Нови Кнежевац

На основу члана  7. Посебног колективног уговора здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( “Сл. Гласник ПС” бр.36/2010, 46/2010-споразум и 74/2013-споразум и 97/2013-споразум, 1/2015) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

 

1. Доктор медицине, на одређено време са пуним радним временом
-  1 извршилац

 

 Услови за заснивање радног односа:

     - Високо образовање:- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

          - положен стручни испит,

          - лиценца за рад

 

Захтевано радно искуство:

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопију личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију лиценце или решење о упису у Комору

 

   2. Дипломирани правник и правни заступник - на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом      -  1 извршилац

     

         Услови за заснивање радног односа:

    - Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

        -  познавање рада на рачунару

        -  положен правосудни испит

 

Захтевано радно искуство:

- најмање три године радног искуства.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопија личне карте
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету
 • оверену фотокопију потврде о положеном правосудном испиту

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

 

Директор Дома здравља Нови Кнежевац

др Рената Миклош   

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Шид

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 1/2015), Кадровског плана Дома здравља Шид и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, путем јавног огласа бр. 05-790/2 од  16.05.2018. године, Дом здравља Шид расписује

 

  ОГЛАС

 

                За пријем у радни однос  на  одређено време са пуним радним временом, због замене запослене на боловању

                Назив радног места: доктор  стоматологије

 

 - 1 извршилац, одређено време, за рад на пословима доктора стоматологије у Стоматолошкој служби Дома здравља Шид.

                Послови доктора стоматологије одређени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Шид.

                Кандидат мора испуњавати посебне услове утврђене Правилником:

                Високо образовање:

                -на интегрисаним академским студијама, по прописима које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

                -на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

                -положен стручни испит

                -лиценцу за рад или доказ о поднетом захтеву за лиценцу.

                Уз пријаву на оглас приложити:

                - фотокопију дипломе

                - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

                - фотокопију лиценце

                - копију/очитану личну карту.

                Кандидати који буду изабрани, доставиће и следеће документе:

                -потврду да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда )

                -уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе ).

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису  Послови НСЗ, односно од 23.05.2018. г.  до  30.05.2018.г. Пријаве се подносе путем поште или лично предати  у канцеларију бр. 6, Одељења за правне и административне послове Дома здравља Шид.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД

Др Крсто Куреш

спец. оториноларингологије

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Шид

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 1/2015), Сагласности Министарства здравља за ново запошљавање и додатно радно ангажовање ( Закључак 51 број: 112-3878/2018 од 25.04.2018. године ) и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, путем јавног огласа бр. 05-797/1 од  16.05.2018. године, Дом здравља Шид расписује

 

  ОГЛАС

 

За пријем у радни однос  на  неодређено време са пуним радним временом

Назив радног места: доктор  медицине

 

 - 3 извршиоца, на  неодређено време, за рад на пословима доктора  медицине у СХМП Дома здравља Шид.

Послови доктора медицине у СХМП одређени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Шид.

Кандидат мора испуњавати посебне услове утврђене Правилником:

Високо образовање:

                -на интегрисаним академским студијама, по прописима које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

                -на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                -положен стручни испит

                -лиценцу за рад, или доказ о поднетом захтеву за лиценцу.

Уз пријаву на оглас приложити:

                - фотокопију дипломе

                - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

                - фотокопију лиценце

                - копију/очитану личну карту.

Кандидати који буду изабрани, доставиће и следеће документе:

                -потврду да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда )

                -уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе ).

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 23.05.2018. г.  до  30.05.2018.г. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  у канцеларију бр. 6, Одељења за правне и административне послове Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД

Др Крсто Куреш

спец. оториноларингологије

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом Здравља „Нови Београд“

У складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.1/15)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

- Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

  Четири извршиоца на одређено време до три месеца.

  Услови: завршена Основна школа

 

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља(соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

в.д. директора

Др Божица Новаковић

Са подацима од: 25.05.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Oдлука УС и 113/17), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 медицинске сестре-техничара за рад  на одређено време ради замене привремено одсутне запослене

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

·         медицинска школа – општи смер

·         положен стручни испит

·         радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

·   просечна оцена у средњој школи

·   радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираник у радној књижици – уколико је кандидат поседује)

·   оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

·   пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,

·   фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),

·   фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

·   фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства  и уверења издати на девојачко презиме),

·   фоткопију лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије,

·   фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),

·   доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради  сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-    доказ о општој здравственој способности; неоверену фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед – фотокопију санитарне књижице); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испит; лиценце или решења о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање –МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипо понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место - 1 медицинске сестре техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                                                                                                                   

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 25.05.2018.
Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора за здравствене установе(,,Сл. гласник,, бр. 1/2015), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2017.године и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-118/18-03 од 14.05.2018.године, директор Дома здравља Бујановац расписује           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 3 месеци

      

1.       Доктор медицине – 6 извршиоцa, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: Медицински факултет, VII стручне спреме, положен стручни испит.

 

2.       Доктор стоматологије – 2 извршиоцa, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: Стоматолошки факултет, VII стручне спреме, положен стручни испит.

 

3.       Медицинска сестра – 4 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: Медицинска школа, IV стручне спреме, положен стручни испит.

4.       Возач санитетског возила – возач у ХМП – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: IV или III степен стручне спреме, положен возачки испит за ,,Б,, и ,Ц,, категорију.

 

5.       Спремачица здравствених просторија – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац.

             Услови: Завшена основна школа, I стручне спрема.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

-          Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

-          Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),

-          Сведочанство о завршеној основној школи за радно место под бр. 5,

-          Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,

-          Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене копије),

-          Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

-          Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),

-          Уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

-          У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

     

       Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

 

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени, након чега ће доставити лекарско уверење.

 

 

Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Лела Јовановић

Са подацима од: 23.05.2018.
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

На основу члана  37. Закона о раду („ Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), чланoва 7. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 1/2015 и 3/2018), Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину број: 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, Обавештења Министарства здравља број  112-01-1495/2017-02 од 12.12.2017.  године о добијању сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године, члана 23.Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Одлуке за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, број 1018/1   од 08.05.2018. године,  в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Београду, Проф др Анета Лакић, дана 08.05.2018. године расписује  

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос  на неодређено време, са пуним радним временом

 

 

1. Медицинска сестра – техничар – 1 (један) извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 • да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу педијатријски или општи смер

·         да је положио стручни испит

·         да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

 • радно искуство – 6 месеци
 • да поседује доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

·         Кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

  Диплому о завршеној средњој медицинској школи педијатријског или општег смера

·         Уверење (потврду) о положеном стручном испиту 

·         лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе

·         Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)  или потврду да је поднет захтев за издавање уверења

·         Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења

 

Изабрани кандидат  је дужан да пре заснивања радног односа приложи горе наведену документацију у овереним фотокопијама, осим Уверења да кандидат није осуђиван и Уверења да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага, који се могу доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пре заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос медицинске сестре – техничара  на неодређено време,  са пуним радним временом» или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење Одлуке о избору кандидата.

 

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у законском року.

 

 

в.д. директора

Проф. др Анета Лакић                                                                         

Са подацима од: 23.05.2018.
Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02, Обавештења Министарства здравља бр.112-01-00526/2018-02 од 09.05.2018. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-3878/2018 од 25.04.2018.  године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун-Београд,  Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 2888 од  16.05.2018. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

 Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

1.       Инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме – 1 извршилац, у Служби за техничке и друге сличне послове,

 

2.       Помоћни радник – 2 извршиоца, у Служби за техничке и друге сличне послове.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 овог Огласа за инжењера инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме су:

 

         Висока стручна спрема (завршен Машински факултет или Електротехнички факултет) - 240 ЕСПБ или VII/1,

         Знање рада на рачунару,

         Радно искуство у области конкурса.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2 овог Огласа за помоћног радника су:

-         Завршена основна школа.

-         Радно искуство.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 1 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

-      Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,

-      Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,

-      Диплома о завршеном  Машинском факултету или Електротехничком факултету,

-      Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

-      Доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

 

IV

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 2 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

-      Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,

-      Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,

-      Диплома о завршеној основној школи,

-      Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

-      Доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

 

V

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

VI

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                               

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

VIII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић

Са подацима од: 23.05.2018.
Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-00526/2018-02 од 09.05.2018.  године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-3878/2018 од 25.04.2018. године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун-Београд,  Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 2887 од 16.05.2018. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

1. Виши радиолошки техничар у дијагностици – 1 извршилац, у Служби за радиолошку дијагностику, Заједничке медицинске службе,

2. Виша медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби неурохирургије, Клиника за хирургију,

3. Виша медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби ортопедије са трауматологијом, Клиника за хирургију,

4. Виша медицинска сестра - техничар у ургентним службама и реанимацији – 1 извршилац, у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања,  Заједничке  медицинске службе,

5. Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац, у Служби за лабораторијску дијагностику,  Заједничке  медицинске службе,

6. Медицинска сестра-техничар у операционој сали – 1 извршилац, у Служби операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом, Клиника за хирургију,

7. Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 – 1 извршилац, у Служби операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом, Клиника за хирургију,

8. Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби урологије, Клиника за хирургију,

9. Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби баромедицине, Клиника за хирургију,

10. Медицинска сестра - техничар у онкологији и хемиотерапији – 1 извршилац,  у Служби медикалне онкологије, Клиника за интерну медицину,

11. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 2 извршиоца, у Служби интернистичке геријатрије,  Клиника за интерну медицину,

12. Медицинска сестра - техничар у онкологији и хемиотерапији – 1 извршилац,  у Служби хематологије, Клиника за интерну медицину,

13. Медицинска сестра - техничар у ургентним службама и реанимацији – 2 извршиоца, у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања,  Заједничке  медицинске службе.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 1 овог Огласа за вишег радиолошког техничара у дијагностици су:

-         Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог,

-         Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе

-         Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

-         Радно искуство у клиничком раду.

 

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2 и 3 овог Огласа за вишу медицинску сестру - техничара на осталим болничким одељењима су:

-         Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи смер,

-         Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе,

-         Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

-         Радно искуство у клиничком раду.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 4 овог Огласа за вишу медицинску сестру - техничара у ургентним службама и реанимацији су:

-         Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи смер,

-         Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе,

-         Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

-         Радно искуство у клиничком раду.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 5 овог Огласа за вишег лабораторијског техничара су:

-         Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – смер виши лабораторијски техничар/струковни медицинско лабораторијски технолог,

-         Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе,

-         Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 овог Огласа за медицинску сестру-техничара у операционој сали  (6), медицинску сестру-техничара на интензивној нези нивоа-2 (7), медицинску сестру - техничара на осталим болничким одељењима (8, 9 и 11), медицинску сестру - техничара у онкологији и хемиотерапији (10 и 12) и медицинску сестру-техничара у ургентним службама и реанимацији (13) су:

-         Завршена средња медицинска школа – општи смер,

-         Положен стручни испит након завршене средње школе,

-         Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-         Радно искуство у клиничком раду.

 

                                                                         III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2, 3, 4 и 5 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

-      Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,

-      Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,

-      Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи – виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог (за подтачку 1),

-      Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – општи смер (за подтачке 2, 3 и 4),

-      Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – лабораторијски смер (за подтачку 5),

-      Уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе,

-      Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-      Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

-      Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице), (за подтачке 1, 2,  3 и 4).

 

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 

 

 

 

-      Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,

-      Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,

-      Диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер (за подтачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13),

-      Уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе,

-      Сведочанства за сваки разред средње школе,

-      Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије,

-      Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

-      Доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице), (за подтачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13).

 

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                               

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Боград и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић

Са подацима од: 23.05.2018.
Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02, Обавештења Министарства здравља