Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 28.06.2016.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број:  5-381/1
27.06.2016. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке в.д. директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 6-381 од 27.06.2016.године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  1 ( једне ) више патронажне сестре  која се налази на породиљском боловању и породиљском осуству  у  Служби за поливалентну патронажу.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:
-Виша мед.школа општег или гинеколошко акушерског смера , положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи ;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ,СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВ.ЗАШТИТЕ
Са подацима од: 27.06.2016.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/1610
Датум: 20.06.2016. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републике Србије („Сл. Гласник РС, рб 1/2015) као и Сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места (ново запошљавање) за укупнпо једно радно место и то радно место (средња стручна спрема), један здравствени радник са средњом стручном спремом, Министарства здравља републике Србије бр. 112-01-459/16-02 од 30.05.2016. године,  доносим

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа


I
Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова: Медицинска сестра - техничар – за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа,
 • положен стручни испит за звање, медицинска сестра - техничар,
 • лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити надлежној  организацији за запошљавање (Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање надлежно према седишту послодавца), у складу са законом.

III
Слободне послове из тачке 1. ове одлуке огласити у средствима јавног информисања (Алтернатива, поверити надлежној организацији за запошљавање да изврши оглашавање у посебном гласилу).

IV
Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана  објављивања огласа у Новинама НЗС „Послови“.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 27.06.2016.
Општa болницa Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:2960/12
22.06.2016. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.2959/12 од 22.06.2016.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место-послови

I
I Вишег физиотерапеута за рад  на Одељењу за рану и дечију рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац
Услови: Виша медицинска школа физиотерапеутског смера или Висока медицинска школа струковних студија, струковни физиотерапеут и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

II
Више мeдицинске сестре за рад на Одељењу за интезивно лечење  Службе за хирургију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета
Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра - техничар или хируршког смера или Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад. или Решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

III
Више мeдицинске сестре техничара за рад у Одсеку за стандардну негу Службе за урологију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета
Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар, Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен Медицински факултет, основне струковне струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар, положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

IV
Мед. техничара –лаборанта за рад  у Служби микробиолошке дијагностике Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са боловања на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац
Услови: Средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара и положен стручни испит, IV степн, поседовање лиценце за рад. или решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

Заинтересовани кандидати подносе:
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију дипломе ,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац, улица Косовска бр. 16, 37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНIЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 27.06.2016.
Дом здравља Темерин
ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН
Дана: 24.06.2016.г.

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Специјалиста гинекологије и акушерства, на одређено време, у служби за здравствену заштиту жена,  до повратка замењиваног радника са специјализације (2 године), са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • важећа лиценца.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама не старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 3 месеца од дана објављивања Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.
Са подацима од: 27.06.2016.
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Број: 02-493/1
Датум: 27.06.2016.

На основу чл. 7. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 1/2015), Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године и чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014), расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На следећим пословима:

Спремачица – један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због замене једне привремено одсутне запослене, до повратка исте са боловања,

све сходно чл. 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014);

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:
 • I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Кандидат је обавезан да уз пријаву, која садржи биографију, достави:
 • оверену фотокопију дипломе о школској спреми,
 • обичну неоверену фотокопију личне карте;

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Директор Петровић др. Јованка, психијатар
Са подацима од: 27.06.2016.
Институт за неонатологију
На основу члана 192. Закона о раду (»Службени гласник РС«, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-5086/2016 од 27.05.2015. године и члана 23. ст. 1. тач. 9. Статута Института за неонатологију, директор Института доноси

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


1. Медицинска сестра општег или педијатријског смера – на неодређено време - два извршиоца

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

Услови за заснивање радног односа: IV степен стручне спреме- средња медицинска сестра општег или педијатријског смера, положен стручни испит

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – ЦВ).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 27.06.2016.
Са подацима од: 24.06.2016.
Институт за онкологију Војводине
На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015), члана 9. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године, Кадровског плана за Институт за онкологију Војводине за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 14.08.2015. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр.101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/3-2116 од 24.06.2016. године расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом  до повратка привремено одсутног запосленог

1. Медицинска сестра у смени - 2 извршиоца

Услови:
 • завршена средња медицинска школа;
 • положен стручни испит.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за оперативну онкологију и Клиници за интерну онкологију.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи, 
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију осталих докумената којима се доказује испуњеност услова наведених у Огласу,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико је тражен условима за радно место).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог “ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Проф. др Милош Лучић,
директор Института за онкологију Војводине
Са подацима од: 24.06.2016.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Број:1830
Дана: 24.06.2016. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета )

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 1. IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован
Са подацима од: 24.06.2016.
Општa болницa Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број:2960/12
22.06.2016. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке директора бр.2959/12 од 22.06.2016.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
За пријем у радни оснос на одређено време
За  радно место-послови

I

I Вишег физиотерапеута за рад  на Одељењу за рану и дечију рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац
Услови: Виша медицинска школа физиотерапеутског смера или Висока медицинска школа струковних студија, струковни физиотерапеут и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

II
Више мeдицинске сестре за рад на Одељењу за интезивно лечење  Службе за хирургију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета
Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра - техничар или хируршког смера или Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад. или Решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

III
Више мeдицинске сестре техничара за рад у Одсеку за стандардну негу Службе за урологију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене породиље до истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета
Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар, Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен Медицински факултет, основне струковне струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар, положен стручни испит, VI-1 степен, поседовање лиценце за рад или Решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

IV
Мед. техничара –лаборанта за рад  у Служби микробиолошке дијагностике Опште болнице Крушевац, – 1 извршилац ради замене привремено одсутне запослене до повратка са боловања на рад или његовог престанка радног односа у Општој болници Крушевац
Услови: Средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара и положен стручни испит, IV степн, поседовање лиценце за рад. или решење о упису у комору
Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

Заинтересовани кандидати подносе:
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе  или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију дипломе ,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНIЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 24.06.2016.
Дом здравља "Др Добривоје Гер. Поповић" Александровац
Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке директора бр. 1775 од 13.06.2016. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

I

Пријем у радни однос на одређено време, нa временски период до 6 месеци, са пуним радним временом:

Доктор медицине................................................................................... 1 извршилац,

Медицинска сестра- техничар (општи смер) ........................ 2 извршиоца,

у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, укључујући хитну медицинску помоћ, медицину рада и кућно лечење-  одељење за здравствену заштиту одраслог становништва- одсек здравствена станица Александровац.

Пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због замене привремено одсутне запослене:

Медицинска сестра- техничар (општи смер) ........................ 1 извршилац,

у Служби за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику, специјалистичко-консултативну делатност- Одељење за специјалистичко консултативну и другу дијагностику.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Посебни услови за заснивање радног односа за доктора медицине су:
 • завршен Медицински факултет (VII1 степен)
 • положен стручни испит
 • лиценца Лекарске коморе Србије или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије

Посебни услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • завршена средња (IV степен) медицинска школа (општи смер)
 • положен стручни испит
 • лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • фотокопију личне карте, 
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и сајту Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Пријаве послати на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Др Милана Мирковића број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“, или предати лично у Правној служби Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматарати.

ДИРЕКТОР,
Др Стаменко Костов
спец. опште медицине
Са подацима од: 24.06.2016.
Са подацима од: 24.06.2016.
Са подацима од: 23.06.2016.
Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар
Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гл. РС», бр. 36/2010 и 42/2010, 01/2015), и Одлуке директора бр   604/2016 донете , Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

На oдређено време од до повратка запослене  са породиљског одсуства  ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:
 • IV степен стручне спреме-завршенa средња школа медицинског смера
 • Положен стручни испит
 • Минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима
 • Уз пријаву кандидати  подносе доказ о поседованју стручне спреме-
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеноj oдговарајућој школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Одговарајући доказо траженом  радном искуству( копија радне књижице или М3образац или изјава ранијег послодавца о обављању тражених послова  и траженој дужини стажа)
 • молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У НОВОМ ПАЗАРУ    ДИРЕКТОР
23.06.2016
Др Соња Радетинац- физијатар

Са подацима од: 23.06.2016.
Институт за ментално здравље
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Бр: 1166
Дана 21.06.2016. године
Београд,
Палмотићева бр. 37

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015.), и члана 22. Статута, директор Института за ментално здравље дана 21.06.2016. године расписује

Јавни оглас
за пријем у радни однос: На неодређено време, са пуним радним временом за послове

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 3 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:
 • завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит
 • лиценца за самосталан рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије ,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. (ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ЛИСТУ ''ПОСЛОВИ''  ДАНА 23.06.2016. ГОДИНЕ).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:

Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

Директор
Института за ментално здравље
Проф. др Душица Лечић Тошевски
Са подацима од: 23.06.2016.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број:01-2731/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 2731 од  22.06.2016. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом,  до повратка привремено одсутног запосленог  

1. Медицинска сестра - техничар .............................................  1  извршилац - за рад на одељењу Збрињавање и пријем ургентних стања

Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу – општи смер,   и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

Оглас важи од  23.06.2016. године до 30.06.2016. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 23.06.2016.
Дом здравља Темерин
ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“
ТЕМЕРИН
Дана: 23.06.2016.г.

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 01/2015), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1. Доктор медицине, на одређено време, у Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем,  до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:
 • завршен медицински факултет, VII - 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит.
 • Важећа лиценца
 • Возачка дозвола, Б категорије
 • Рад на рачунару (MS office пакет, интернет)

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), и посебним прописима везаним за јавне службе:
 • уверење о држављанству РС,
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, на wеб сајту Министарства здравља, и на wеб сајту Дома здравља „Темерин“.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас“.
Са подацима од: 23.06.2016.
Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА
БРОЈ: 01-1017/1
ДАНА: 23.06.2016. године

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола,  Директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I
Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

1. Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патроnажу,  –  замена за време приврмене спречености на раду -                                                                                                                               -  1 извршилац

III
Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:
 • Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

Доктор медицине обавља послове из домена здравствене заштите за коју је оспособљен редовним школовањем и другим видовима едукације из области своје струке, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осибураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика и настанка болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који су утврђени као правом из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и ускађује мишљење и предлоге за наставак лечења осиураног лица, указује хитну медицинску помоћ.

IV
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:
 • доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

IV
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

V
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VI
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 23.06.2016.
Дoм здрaвљa Кoвин
Брoj: 01-456
Дaнa: 15.06.2016. године

Нa oснoву члaнa 7. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa здрaвствeнe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja (''Сл. глaсник РС'' бр. 36/2010) ДOM ЗДРAВЉA КOВИН, КOВИН рaсписуje:

OГЛAС
ЗA ПРИJEM У РAДНИ OДНOС


1. Дoктoр мeдицине …………………………………..…………………..1 извршилац

Услoви: Зaвршeн мeдицински фaкултeт и пoлoжeн стручни испит.

Oпис пoслa: Пружa свe видoвe мeдицинскe зaштитe грaђaнимa свих узрaстa, учeствуje у здрaвствeнoм вaспитaњу грaђaнa, вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу, oдгoвaрa зa стручнoст рaдa свoje eкипe, врши и другe пoслoвe пo нaлoгу нaчeлникa службe и дирeктoрa Дoмa здрaвљa Кoвин.

Рaдни oднoс сe зaснивa нa неoдрeђeнo врeмe.

Уз приjaву сe пoднoси крaткa биoгрaфиja (пожељно је навести е- маил адресу) и дoкaзи o испуњeнoсти услoвa кoнкурсa (у нeoвeрeним фoтoкoпиjaмa);

2. Дoктoр мeдицине …………………………………..…………………..4 извршилаца

Услoви: Зaвршeн мeдицински фaкултeт и пoлoжeн стручни испит.

Oпис пoслa: Пружa свe видoвe мeдицинскe зaштитe грaђaнимa свих узрaстa, учeствуje у здрaвствeнoм вaспитaњу грaђaнa, вoди прoписaну мeдицинску дoкумeнтaциjу, oдгoвaрa зa стручнoст рaдa свoje eкипe, врши и другe пoслoвe пo нaлoгу нaчeлникa службe и дирeктoрa Дoмa здрaвљa Кoвин.

Рaдни oднoс сe зaснивa нa oдрeђeнo врeмe дo годину дана.

Уз приjaву сe пoднoси крaткa биoгрaфиja (пожељно је навести е- маил адресу) и дoкaзи o испуњeнoсти услoвa кoнкурсa (у нeoвeрeним фoтoкoпиjaмa);

Приjaвe слaти нa aдрeсу Дoмa здрaвљa Кoвин, ул. Tрг oслoбoђeњa бр. 4, 26220 Кoвин сa нaзнaкoм зa кoнкурс или дoнeти личнo у кaнцeлaриjу Oдсeкa зa прaвнe пoслoвe брoj 57, нa другoм спрaту.

Рoк зa пoднoшeњe приjaвa je 8 (oсaм) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oглaсa у oглaсним нoвинaмa Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe ''Пoслoви''

Директор,
Прим. др мед. Свето Вукадиновић
спец. радиологије
Са подацима од: 23.06.2016.
Са подацима од: 23.06.2016.
Институт за ортопедско-хируршке болести "БАЊИЦА"
Oгласа за пријем у радни однос на неодређено време у Институту за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар са пуним радним временом
– 1 извршилац

Услови које кандидати треба да испуњавају су:
 • пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:
 • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету – VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања),
 • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
 • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има),
 • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
 • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
 • фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
 • биографију, са адресом и контакт телефоном.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Пробни рад три месеца.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

Сачинила
Ксенија Анђелковић, дипл. правник

Оверава:
Начелник Службе за правне и опште послове
Душан Рајаковић, дипл. правник

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА     
Доц. др Зоран Башчаревић
Са подацима од: 23.06.2016.
Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
БРОЈ: 869
ДАНА: 20.06.2016. године

На основу члана 24. Закона о раду  (,,Службени гласник Р.С.“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 9. Kолективног уговора  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 1025. од дана 07.09.2015. године и члана 23. Статута  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године , расписује се

ОГЛАС

за пријем у радни однос, на одређено време, са пуним радним временом, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге дете

1) Доктора медицине број извршилаца 1

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит
 • Лиценца за рад

2) Фармацеутског техничара број извршилаца 1

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • завршена средња Медицинска школа – смер фармацеутски техничар
 • положен стручни испит
 • Лиценца за рад

Сваки кандидат дужан је да уз пријаву - биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе ;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте;
 • Лиценцу надлежне коморе;
 • краћу биографију.

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном  сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља .

Контакт телефон: 022-436-266
Пријаве достављати на адресу: Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
- кадровској служби -
Улица Јове Негушевић 5-7       
22410 Пећинци
или лично доставити у  Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

ДИРЕКТОР
др Дубравка Цветковић Мићић
спец.интерне медицине
Са подацима од: 23.06.2016.
Дом здравља Шид
Дом  здравља ,,Шид,, Шид
ул. Алексе Шантића бр. 1
22240  Шид
тел.  022/712-522
e-mail:domzdravlja@mts.rs

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( ,,Службени гласник РС'' бр. 1/2015 ) и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са незапосленим лицем путем јавног огласа бр. 05-994/1 од 17.06.2016. године, Дом здравља Шид расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом


Назив радног места: медицинска сестра-техничар општег смера

MEДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР - 2 извршиоца, на одређено време, због повећаног обима посла до 3 месеца, за рад на пословима медицинске сестре-техничара у СХМП  Дома здравља Шид у Шиду.

Назив радног места: лабораторијски техничар

ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР - 1 извршилац, на одређено време, због замене одсутне раднице на боловању, а најкасније до њеног повратка, за рад на пословима лабораторијског техничара у Одељењу за лабораторијску дијагностику Дома здравља Шид у Шиду.

Кандидат мора имати завршен IV степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу општег/лабораторијског смера, положен стручни испит и лиценцу.

Уз пријаву на оглас приложити:
 • фотокопију дипломе
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију/очитану личну карту
 • уверење о некажњавању
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да оптужница није ступила на правну снагу.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису ,, Послови'' НСЗ, односно од 22.06.2016. г.  до  29.06.2016.године. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати  на писарницу Дома здравља Шид.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД
Др Крсто Куреш спец. оториноларингологије
Са подацима од: 22.06.2016.
Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
насеље Озрен бб
18230 Сокобања
расписује

ОГЛАС
за пријем у  радни  однос  на одређено време од два месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

НК-радник- 1 извршилац, ради обављања послова ПОМОЋНОГ КУХИЊСКОГ РАДНИКА са следећим описом посла:
 • Пере посуђе и други прибор у кухињи, одржава хигијену парних казана, шпорета и других урeђаја у кухињи. Чисти просторије кухиње и остале припадајуће просторије. Преноси намирнице од магацина до кухиње, избацује смеће из кухиње. Танспортује намирнице и јела из кухиње до кола која их превозе до очног одељења. Преузима судове са очног одељења и води рачуна о њиховој чистоћи и исправности. По потреби у случају отсуства кувара учествује и у припремању намирница за кување јела и на други начин помаже куварима у спремању хране. Транжира месо. За свој рад одговара ВКВ кувару и шефу исхране.
 • Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • I степен стручне спреме, НК радник

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас  " или лично у просторијама Болнице.

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА
Др. Михајло Јовановић
Са подацима од: 22.06.2016.
Институт за онкологију и радиологију Србије
На основу Одлуке в.д. директора Института,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5086/2016 од 27. маја 2016.године и обавештења Министарства здравља број: 112-01-459/16-02

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца - један за потребе Одељења хирургије, један за потребе Одељења анестезије и реанимације).

Услови за заснивање радног односа: Завршен медицински факултет, (VII степен стручне спреме, просечна оцена већа од 8), положен стручни испит, активно знање једног светског језика.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, почев од 24.06.2016. године.

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • доказ о знању једног светског језика.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос, пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију и радиологију Србије, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије
- Одељење за правне послове (за оглас)
Београд, Пастерова 14
Приложену документацију за оглас кандидати могу преузети у Институту, приземље, соба 32.

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Радан Џодић
Са подацима од: 22.06.2016.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 2597/1
Датум: 14.06.2016. године

На основу Одлуке број 2597 од 14.06.2016, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, до 31.07.2016. године, због повећаног обима посла, са пуним радним временом:


Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за интензивну негу и терапију  Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  1 медицинске сестре-техничара на Одељењу за интензивну негу и терапију“.
        
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан ГребелдингерИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 2557/1
Датум: 10.06.2016. године

На основу Одлуке број 2557 од 10.06.2016, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, до повратка запослене са боловања, са пуним радним временом:


Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра-техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  1 медицинске сестре-техничара на Одељењу за хроничне плућне болести“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 22.06.2016.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш
Српских јунака бр.2
18205 Нишка Бања
Број:03-7765/2
Датум: 20.06.2016. године

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-7765/1 од 17.06.2016. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, за следеће послове:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА...................................................................1 извршилац

Опис послова:
 • Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;
 • Припрема и учествује у визити;
 • Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;
 • Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;
 • Стара се  о брзом прикупљању резултата болесника;
 • Стерилише инструменте и остали систематски материјал потребан за рад;
 • Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;
 • Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;
 • Води потребну медицинску документацију;
 • Ради у сменском раду по утвђеном сменском распореду рада( шихти);
 • Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;
 • Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и и непокретних болесника;
 • Врши услуживање болесника у захтевима физолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;
 • Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне сестре у служби, одговорне сестре на одсеку и главне медицинске сестре;
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној  сестри у служби и одговорној сестри на одсеку.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 30.01.2016. године бр.03-1017/1.
-завршена Медицинска школа, IV степен.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен;
 • Лична карта;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос  за радно место Медицинска сестра“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф др Марина Дељанин ИлићИнститут за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш
Српских јунака бр.2
18205 Нишка Бања
Број:03-7752/2
Датум: 17.06. 2016. године

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-7752/1 од 17.06. 2016. године, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

КОНОБАР...............................................................................................1 извршилац

Опис послова:
 • Врши услуживање гостију на реону у својој смени;
 • Одговоран је за што квалитетнију и бржу услугу гостију према примљеној наруџбини;
 • Припрема салу, столове, столице и одговара за хигијену и уредност у сали на свом реону;
 • Прима рекламације од госта и исте решава у заједници са вођом смене;
 • За време организаовања угоститељских скупова врши послужење и учествује у припремним радњама истих;
 • Одговоран је за правилно маркирање конзумације артикла које износи из кухиње и наплату конзумације према ценовнику Института;
 • чисти и полира прибор којим послужује госте, сакупља прибор и суђе након оброка;
 • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;
 • За свој рад непосредно одговара директору и непосредном руководиоцу.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 30.01.2016. године бр.03-1017/1.
 • завршена Угоститељско-туристичка школа, III степен стручне спреме-Конобар.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној угопститељско-туристичкој школи;
 • Лична карта;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Конобар“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 22.06.2016.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 17.07.2015. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом

Доктора медицине
, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове доктора медицине, 1 (један) извршилац.

Опис послова:
 • По одобрењу руководиоца организационе јединице и уз надзор лекара специјалисте учествује у свим активностима у оквиру организационе јединице у коју је распоређен.    
 • Обавља све послове око пријема, обраде болесника, праћења, стања и тока болести, планирања дијагностичких и терапијских поступака и отпуста болесника уз сагласност руководиоца организационе јединице и уз надзор лекара специјалисте;
 • По налогу руководиоца организационе јединице прати болеснике на разне дијагностичке и терапијске процедуре на Клиници и у друге установе;
 • Узима активно учешће у визитама које води начелник организационе јединице, односно шефови подјединица;
 • По одобрењу руководиоца организационе јединице, а уз надзор лекара специјалисте даје обавештења родитељима о стању болесника по утврђеном распореду;  
 • По потреби дежура односно је приправан, а у складу са одредбама Посебног колективног уговора и Одлуком директора; 
 • Током дежурства одговоран је шефу дежурне екипе.
 • Учествује у раду Стручног колегијума Клинике;
 • По потреби учествује у раду конзилијума, одељенским визитама у другим организационим јединицама; 
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинских апарата и стање инвентара;
 • Одговоран је за уредно вођење медицинске документације која му је поверена; 
 • Учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима; 
 • Учествује у научноистраживачком раду, здравственом васпитању и едукацији здравствених радника;
 • Учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција; 
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и руководиоцу организационе јединице у коју је тренутно распоређен.

II
УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове доктора медицине, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • 6 (шест) месеци лекарског стажа
 • положен стручни испит
 • познавање рада на рачунару
 • познавање најмање једног светског језика
 • лиценца

Предност ће имати кандидати са искуством у здравственим установама које пружају здравствену заштиту деци.

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА  РАДНИКА СА БОЛОВАЊА“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму,  времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.   

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 22.06.2016.
Са подацима од: 22.06.2016.
Дом здравља Велико Градиште
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС" бр.1/2015), и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља "Велико Градиште", Дом здравља Велико Градиште расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1.  Доктор медицине, на одређено време, до повратка запосленог са одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом, (1 извршилац).

Услови за заснивање радног односа: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:
 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију Дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Уверења о држављанству
 • оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених

2. Лабораторијски техничар  - на одређено време, до повратка радника са боловања, са пуним радним временом- 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:

Услови за заснивање радног односа су : IV  степен стручне спреме- лабораторијски техничар и  положен стручни испит.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
 • Пријаву на конкурс са кратком биографиом и претходним радним искуством, бројем телефона и адресом
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Уверења о држављанству
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији "Послови", код Националне службе за запошљавање.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор др Љиљана Стевановић.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240

Директор
Дома здравља Велико Градиште
Др Љиљана Стевановић
Са подацима од: 22.06.2016.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Матични број: 08010714
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
e-mail: dzspazova@gmail.com

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС


1.) Ради попуне радног места Дипломирани фармацеут у Служби за фармацеутску делатност-апотека примиће се у радни однос 1 /један/ извршиоц на одређено време до повратка запосленог са породиљског одсуства, са пробним радом од 3 (три) месеца, са пуним радним временом.

Опис послова: евидентира потребе и врши набавку лекова и другог мединског материјала и помагала,врши пријем, квалитативну и кавантитативну проверу испоручених лекова и друге робе,врши писање рекламација у случају неодговарјуће испоруке, врши одвајање и смештај лековитих супстанција које спадају у отрове (сепаранда, венена и наркотика),врши контролу смештаја лекова и супстанција у посебним условима смештаја,врши проверу услова чувања и рокове ваљаности за време док се лек налази у апотеци,врши стручно-административну обраду докумената,врши пријем рецепата и налога, провера исправности истих (овера, адекватна попуна података и сл.),врши избор потребних количина прописаног лека, давање потребних информација пацијенту, издавање лека, таксирање и др.,врши издавање опојних дрогае, пријем опојних дрога и одвајање од осталих приспелих лекова ради смештаја на посебно место, евидентирање истих у књигу евиденције опојних дрога,убележавање свих потребних података и евентуалних података по захтеву надлежних органа,ради на изради магистралних лекова exтeмпoрa и изради галентских препарата која садрже скуп свих потребних стручних операција којима по датом препису из лековитих сировина справља прописани лек, односно препарат,обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит
 • Лиценца за рад
 • Општа здравствена способност
 • Познавање рада на рачунару

Потребно радно искуство:
 • Поред радног искуства стеченог при обављању обавезног приправничког стажа, није неопходно радно искуство након положеног стручног испита

Радно време износи 40 сати недељно (пуно радно време).

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном Фармацеутском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

Директор Дома здравља:
Омеровић др Александар
Са подацима од: 22.06.2016.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 5438/2
Датум: 21. 06. 2016. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03. 09. 2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља број: 112-01-459/16-02 од 30. 05. 2016. године и закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-5086/2016 од 27. 05. 2016. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 специјалисте интерне медицине за рад на неодређено време на Одељењу гастроентерологије и хепатологије са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за специјалисту интерне медицине су:
 • медицински факултет
 • положен стручни испит
 • завршена специјализација из интерне медицине

Критеријуми:
 1. одбрањен завршни рад из уже специјализације
 2. одбрањена докторска теза
 3. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 4. оцена на разговору (интервју)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту
 • фотокопију дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је имају)
 • фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их имају)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; дипломе о завршеној специјализацији из интерне медицине; дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је има); доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези (уколико га има); лиценце или решења о упису у именик у лекарску Комору Србије; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – М обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), радну књижицу и лекарски факсимил уколико га поседујете.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место специјалисте интерне медицине за рад на Одељењу гастроентерологије и хепатологије“.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 22.06.2016.
Са подацима од: 22.06.2016.
Са подацима од: 22.06.2016.
Са подацима од: 21.06.2016.
Општа болница Суботица
Број : 01 – 1/1374
Дана : 21.06.2016. године

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године и тачке 6 Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО у складу са Одлуком владе о максималном броју и важећим кадровским кадровским планом за здравствену установу, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом због повећаног обима посла, у трајању најдуже до 5 месеци  и то:

а)  медицинска сестра – техничар у Одељењу за продужено лечење и негу – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника,
 • прати и евидентира  функције болесника  на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара, 
 • даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско техничке радње за које је едукована,
 • припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите,
 • учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе,
 • проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
 • после употребе пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, 
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша и у случају потребе помаже код транспорта до патологије,
 • обавља здравствено едукативни рад са болесницима, 
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • врши примопредају дужности у усменој, писменој и електронској форми,
 • за свој рад одговара главној сестри - техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа,  
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе); 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.

IX
Општа болница задржава право да поништи оглас за пријем у радни однос уколико РФЗО не укључи изабраног кандидата – новог запосленог у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО, у складу са тачком 6 Инструкције Министарства здравља РС.

X
Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 21.06.2016. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Број : 01 – 1/1371
Дана : 21.06.2016. године

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-5707 од 17.09.2015. године и тачке 6 Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО у складу са Одлуком владе о максималном броју и важећим кадровским кадровским планом за здравствену установу, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом због повећаног обима посла, у трајању најдуже до 5 месеци  и то:

а)  доктор медицине у Одељењу за патолошко-анатомску дијагностику – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
обавља послове доктора медицине,
води медицинску документацију,
учествује у раду одељења под надзором лекара специјалисте,
води електронску евиденцију података и лекарску документацију,
за свој рад одговара начелнику одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду РС („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-485 од 25.01.2016. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • VII-1 степен стручне спреме,
 • завршен медицински факултет,  
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву – молбу кандидати прилажу копије следеће документације:
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе); 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак.

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговорa - интервјуa са њима.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију (диплома, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге венчаних) у оригиналу или оверене фотокопије.

V
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и на порталима Нациналне службе за запошљавање и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII
Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

VIII
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица.

IX
Општа болница задржава право да поништи оглас за пријем у радни однос уколико РФЗО не укључи изабраног кандидата – новог запосленог у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО, у складу са тачком 6 Инструкције Министарства здравља РС.

X
Пријаве се подносе лично у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

Општа болница Суботица, Суботица,
Изворска 3
24000 Суботица,

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 21.06.2016. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 21.06.2016.
Oпшта болица Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(„Сл. Гласник РС“ 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Два (2) медицинска техничара - сестре за рад у Одсеку онколигије, на одређено време, на три (3) месеца са пуним радним временом, у складу са чл.37. став 1. Закона о раду - због повећаног обима посла

Опис послова за раднo местo под 1: Обавља све послове као и медицински техничари опште неге, али и раствара цитостатике и апликује исте

Услови за раднo местo под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4.извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац
Др   Данко Николић, специјалиста урологије
Са подацима од: 21.06.2016.
Са подацима од: 21.06.2016.
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник
ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
02-бр. 747/2
20. 6. 2016. год.
Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора  02-бр. 747/1 од 20. 6. 2016. године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време

1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла у трајању најдуже до 3 (три) месеца, за послове:

1. У Служби хитне медицинске помоћи:

1. 1. Доктора медицине ..........5  извршиоца

Опис послова: Обавља веома сложене послове превенције, дијагностике и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи код повређених и оболелих и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит

1. 2. Више медицинске сестре-техничара ........ ......2 извршиоца

Опис послова: Обавља веома сложене послове на пријему, обради и терапији болесника, врши пријем позива за интервенције, учествује у екипи за рад на терену, у кућном давању терапије и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Виша медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

1.3.    Медицинске сестре-техничара................... 2  извршиоца

Опис послова: Обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији болесника, врши пријем позива за интервенције, учествује у екипи за рад на терену, у кућном давању терапије и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена средња медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

1.4. Возача за рад у Одсеку санитетског превоза........... 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове санитетског транспорта болесника, као и друге транспорте, превоз пацијената на дијализу, стара се о пацијенту и помаже при дијагностичким процедурама, изврашава налоге лекара на секундарном и терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возила и друге послове у складу са Правилником о унутрашњој контроли и мерама за безбедност саобраћаја

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Школа за КВ возача или средња школа и положен испит за возача Б категорије

2. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада-Одељење кућног лечења

2. 1. Медицинске сестре-техничара................. 2  извршиoцa

Опис послова: Обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији  болесника у кућним условима, спроводи инфузиону терапијиу, обрађује и превија ране у стану болесника, води одговарајућу медицинску документацију

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Медицинска школа
 • положен стручни испит
 • положен испит за возача Б категорије

3. У Служби за здравствену заштиту жена

3. 1.  Гинеколошко-акушерске сестре..................... 1 извршилац

Опис послова: обавља средње сложене послове на пријему, обради и терапији болесника, води одговарајућу медицинску документацију

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Медицинска школа-гинеколошко-акушерски смер
 • положен стручни испит

4. У Служби за специјалистичко-консултативну делатност-Одељењу за социјалну медицину, епидемиологију и дерматовенерологију

4. 1. Здравственог статистичара...................... 1 извршилац

Опис послова: Обавља више сложене послове статистичке обраде података медицинских услуга, координира у изради законом прописаних извештаја и друге послове у оквиру струке

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Виша медицинска школа-смер екологија
 • Положен стручни испит

5. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за опште и правне послове

5. 1.  Правника............................................1 извршилац

Опис послова:обавља послове припреме седница органа управљања, води записнике са седница органа управљања и врши израду израду одлука, закључака, учествује у изради нормативних аката, врши израду одлука, решења и сл. у вези појединачних права, обавеза и одговорности запослених из радних односа, обавља и друге послове из своје струке  по налогу директора и начелника

Услови за пријем у радни однос кандидата су:
 • Завршена Виша управна школа или Први степен Правног факултета

У одсеку за техничке послове

5. 2. Спремачице.........................................2  извршиоца

Опис послова: Обавља послове одржавања хигијене здравствених просторија и круга

Услови за пријем: Завршена основна школа

Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету, вишој школи, средњој школи, односно о завршеној школи за КВ возача или другој средњој школи и основној школи,  фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору и фотокопију возачке дозволе, у зависности од послова за који се подноси пријава.

Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља и огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

Контакт телефон: 037/714-150

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

Директор,
Прим. др Славица Илић, спец. опште медицине
Са подацима од: 21.06.2016.
Са подацима од: 20.06.2016.
Са подацима од: 20.06.2016.
Са подацима од: 20.06.2016.
Институт за неонатологију
На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и одлуке директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 1831/1 од 15.06.2016. године, расписује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


2 извршиоца за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера- до повратка одсутних запослених са боловања

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 75/2014) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме- средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
 • фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију личне карте 
 • фотокопију уверења о држављанству 
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба – ЦВ).

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски
Са подацима од: 20.06.2016.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 6658   од 20.06.2016 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

ОЈ Дом здравља Ужице

1. Доктор  медицине................................................................................. 1 извршилац
2. Виша медицинска сестра општи смер ................................................. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицне – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно више медицинске сестре општег смера-VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној  одговарајућој  школи,одн.факултету
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 20.06.2016.
Дом здравља Житиште
Дом здравља Житиште
И.Л.Рибара 16
Житиште

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Службени гласник РС» бр.1/2015) расписује се

ОГЛАС
за послове

1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР


Број извршилаца :1.

Врста радног односа:радни однос на одређено време до 6 (шест) месеци.

Радно време: пуно (36 сати)

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

Услови:
 1. Завршена средња медицинск школа-смер лабораторијски техничар
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик коморе мед.сестара и здравствених техничара
 4. Да има возачку дозволу Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеној средњој мед.школи-смер лабораторијски техничар
 • Уверење о положеном стручном испиту-фотокопија
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе
 • Фотокопија возачке дозволе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор
Китареску др Дојнел
Са подацима од: 20.06.2016.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Број: 490/II
Датум: 14.06.2016. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010 и бр.01/2015), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


Виши физиотерапеут  – на одређено време -1 извршилац са пуним радним временом по основу замене привремено одсутног запосленог

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:
 • Виша медицинска школа, одсек физиотерапеута
 • положен стручни испит, лиценца за рад  

Радно искуство:  6 месеци

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,  извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту.  

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

ДИРЕКТОР
Др Мирјана Бошковић
Са подацима од: 17.06.2016.