Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 14.11.2018.
Дом здравља Лајковац

На основу чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина ,јединица локалне самоуправе/СЛ.Гл. бр.1/2015./,Одлуке директора Дома здравља Лајковац о потреби заснивања  радног односа на одређено време  бр. 595    чл.23 Статута Дома здравља Лајковац  директор Дома здравља објављује дана 05.11.2018.

                             

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ   У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

-ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА НА  ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ -1    /једног /  ИЗВРШИОЦА на одређено време до 6 месеци, ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ,ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛОВИ:

-Завршено  средње образовање

-возачка дозвола Б категорује

 

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву достављају :

-оверену копију дипломе

-копију возачке дозволе

-биографију

-извод из матичне књиге рођених

-потврду о некажњавању

-потврду да се не води кривични поступак

-уверење о држављанству

-лекарско уверење

 

-РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО –РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 1 /једног /ИЗВРШИОЦА на одређено време до 6 месеци,   ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ,ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛОВИ:

-Завршено  средње образовање (IV ссс)

-Знање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву достављају :

-оверену копију дипломе

- копију сертификата  електронске пријаве

-биографију

-извод из матичне књиге рођених

-потврду о некажњавању

-потврду да се не води кривични поступак

-уверење о држављанству

-лекарско уверење

 

Пријаву доставити поштом у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља Лајковац  и у Послови код НСЗ.

Пријве доставити поштом на адресу:

Дом здравља ЛАЈКОВАЦ

Ул. Светог Саве бб   

14224  Лајковац  -са назнаком/ за оглас/

 

 

Директор
ДР ЉИЉАНА МОЛЕРОВИЋ

Са подацима од: 14.11.2018.
Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), тачке 4. алинеје 5. Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01- 6060 од 13.11.2018. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

1.                    Виши радиолошки техничар - 1 (један) извршилац, у Служби за радиолошку дијагностику, ОЈ Дом здравља Врање  Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови: VI степен стручне спреме, завршена  виша школа за радиолошког техничара, положен стручни испит, лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

           Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.9. Примарна здравствена заштита;

 

2.  Медицинска сестра –техничар општи смер, у Служби за здравствену заштиту школске деце ОЈ Дом здравља Врање Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања - породиљског одсустава – одсуства са рада ради неге детета.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у Комору здравствених радника;

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 2.16. Примарна здравствена заштита.

 

            3. Медицинска сестра –техничар општи смер, у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања ОЈ Општа болница Врање Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са породиљског одсустава – одсуства са рада ради неге детета.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у Комору здравствених радника;

           Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита.

        

Заинтересовани кандидати подносе :

·      CV;

·      оверену фотокопију дипломе;

·      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·      фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

-      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.Рокови за пријем документације ће се рачунати од дан истицања на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Врање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић

Са подацима од: 14.11.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2017. годину Министарства здравља бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, и обавештењем Министарства здравња, бр. 112-01-00526/2018-02, од 03.05.2018.године, и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

-          ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ1 извршилац,

за потребе Клинике за радиолошку онкологију и дијганостику.

Услови за заснивање радног односа:

Високо образовање из области електротехнике:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство            

-               знање рада на рачунару;

Заинтересовани кандидати подносе:

-         пријаву на оглас са кратком биографијом,

-         фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из одговарајуће области,

-         доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 14.11.2018.
Дом здравља „Сремска Митровица“

          На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015) и на основу добијене сагласности Министарства здравља број 112-01-01270/2018-02 од 05.11.2018. године,  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.За радно место „Доктор медицине  изабрани лекар“ -   Амбуланта Дивош   – Служба опште медицине -1  извршилац

 

          Радни однос се заснива на неодређено време,  са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Положен стручни испит, лиценца

6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-    фотокопију дипломе о завршеном факултету

-    фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-    фотокопију лиценце

-    фотокопију важеће личне карте

-    доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-    детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево  др Мирослава

 

 

          На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015) и на основу добијене сагласности Министарства здравља број 112-01-01270/2018-02 од 05.11.2018. године,  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.За радно место „Доктор медицине  изабрани лекар“ -   Здравствена станица у Мартинцима – Служба опште медицине  - 1  извршилац

 

          Радни однос се заснива на неодређено време,  са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Положен стручни испит, лиценца

6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-    фотокопију дипломе о завршеном факултету

-    фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-    фотокопију лиценце

-    фотокопију важеће личне карте

-    доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-    детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево  др Мирославa

Са подацима од: 14.11.2018.
Дом здравља ''1. октобар'' Пландиште

На основу чл. 7. Koлективног уговора Дома здравља ''1. октобар'' Пландиште од 06.04.2015. године, директор Дома здравља ''1. октобар'', Пландиште расписује

 

О Г Л А С

 

 За послове:

 1. Доктора медицине у служби за општу медицину, кућно лечење и хитна медицинска помоћ  - 1 извршилац на неодређено време.

 

Услови: Завршен Медицински факултет, VII1 степен стручне спреме и положен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова  Дома здравља „1.октобар“ Пландиште број 110 од 22.03.2018. године.

 

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном Медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Пландиште .

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор,

др. Драго Божић

Са подацима од: 14.11.2018.
Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1095/2018-02 од 08.10.2018. године и  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године) вд директора Опште болницеСтефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Помоћни радник у техничкој служби

(II степен стручне спреме)   - jeдан (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • II степен стручне спреме, завршена основна школа,
 • радно искуство најмање годину дана

 

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

-           обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.;

-          врши мање поправке на објекту;

-          води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

-          одржава површину око објекта;

-          одржава хигијену објекта и околине.

-          обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас) или лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду у здравственим установама, додатно образовање или оспособљености...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

 По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

ВД ДИРЕКТОРА
д
р Никола Ристић

Са подацима од: 14.11.2018.
Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1095/2018-02 од 08.10.2018. године и  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницуСтефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године) вд директора Опште болницеСтефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, општи смер

(IV степен стручне спреме)   -два (2) извршиoца

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер,
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведoчанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

 

Фармацеутски техничар

(IV степен стручне спреме)   -  један (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер фармацеутски техничар,
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара-техничара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова, рад на имплементацији ДСГ система, праћење анализа и састављање извештаја о потрошњи лекова и санитетског материјала по трошковним центрима

Критеријуми:

·         просечна оцена у средњој школи

·         радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита као и познавање рада на рачунару у оперативном систему Windows и програмском пакету Оffice).

·         оцена на разговору

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:                                                        

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер фармацеутски техничар,
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведoчанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара-техничара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас за радно место за које се пријављује)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.        

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић

Са подацима од: 14.11.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године (Закључак 51 број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 помоћног радника - II групе у Одсеку за одржавање болничких објеката у Одељењу за техничке послове са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд, а то су:

1.       радно искуство у струци

2.       оцена на разговору

 

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)

·         фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-          доказ о општој здравственој способности; оверену фотокопију: дипломе о завршеном осмогодишњем образовању; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место помоћног радника - II групе у Одсеку за одржавање болничких објеката у Одељењу за техничке послове“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

Директор Клиничко-болничког центра

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 14.11.2018.
Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 Одлука УС и 113/2017“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-1095/2018-02 од 02.10.2018. године (Закључак 51 број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 магистра фармације – медицинског биохемичара

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци и најмање 6 месеци радног искуства на траженим пословима

 

 

Услови за заснивање радног односа за магистра фармације – медицинског биохемичара су:

·         Фармацеутски факултет – смер медицинска биохемија

·         положен стручни испит

·         лиценца

·         најмање 6 месеци радног искуства на траженим пословима

Критеријуми:

 1.       просечна оцена студирања

2.       одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија

3.       одбрањена докторска теза

4.       радно искуство у струци од најмање 6 месеци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)

5.       оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Заинтресовани кандидати подносе – неоверене фотокопије:

·         пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом

·         фотокопију дипломе/уверења о завршеном Фармацеутском факултету – смер медицинска биохемија

·         фотокопију уверења о положеном стручном испиту

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)

·         фотокопију лиценце или решења о упису у Комору биохемичара Србије

·         фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама

·         фотокопију радне књижице  (уколико је кандидат поседује)

·         доказ о радном искуству у струци од најмање 6 месеци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу - уколико је кандидат поседује).

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-          доказ о општој здравственој способности; фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик у Комору биохемичара Србије; доказ о одбрањеном: завршном магистарском раду, завршном радy академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 магистра фармације – медицинског биохемичара“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

Д-но:

·         директору

·         кадровској служби

·         огласна табла

·         архиви

 

 

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА

Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић

Са подацима од: 14.11.2018.
Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-3388/Р  од 09.11.2018. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

I  За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника у Служби ортопедије са трауматологијом, са пуним радним временом за следеће радно место

Медицинска сестра /техничар  на осталим болничким одељењима за рад у Служби ортопедије са трауматологијом   1 извршилац

Потребни услови:

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

-          средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-          стручни испит;

-          лиценца или Решење о упису у комору;

-          најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД
13.11.2018. ГОДИНЕ (до 21.11.2018.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић

Са подацима од: 13.11.2018.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015), granskog Kolektivnog ugovora u zdravstvu, člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci (br. 2419 od 27.07.2015. god) raspisuje se sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period 3 meseca na radnom mestu:

                                                                                                                              

POMOĆNI RADNIK-1 izvršilac

 

II USLOVI:

-završena osnovna škola,

 

III OPIS POSLOVA:

-          vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,

-          vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,

-          po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,

-          vrši košenje trave kosačicama i trimerima,

-          odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,

-          radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,

-          vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,

-          obezbeđuje  dovolјnu količinu blata za primenu u terapijama,

-          vraća u jezero blato nakon upotrebe,

-          održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,

-          priprema namirnice za kuvanje: čisti, lјušti, secka, melјe, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,

-          pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,

-          oblikuje pripremlјene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremlјene namirnice na tanjire i drugo posuđe,

-          pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,

-          razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,

-          održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

-          odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,

-          prenosi dopremlјenu robu od dobavlјača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,

-          obavlјa fizičke poslove u kuhinji i restoranu,

-          obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

-          obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-                      -           za svoj rad odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period do 1 meseca na radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-ELEKTRIČAR-1 izvršilac

 

II USLOVI:

-stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

-tehnička škola - smer električar.

 

III OPIS POSLOVA:

-          obavlјa svakodnevne preglede objekta,

-          vrši kontrolu ispravnosti instalacija i inventara,

-          u slučaju kvara rada električne opreme, pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,

-          vrši električarske radove,

-          priprema objekte, opremu i instalacije za rad,

-          obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama,

-          pušta el. opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada, kao i u slučaju poremećaja ili kvara,

-          prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,

-          kontroliše i otklanja nedostatke u postrojenjima u kotlarnici i hidroforu,

-          obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,

-          vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.

-          obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

-          obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-          za svoj rad je odgovoran rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

c) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period do 3 meseca na radnom mestu:


SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE-1izvršilac

 

II USLOVI:    

-          završena osnovna škola.

III OPIS POSLOVA:

-          održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlјa zdravstvena delatnost;

-          održava higijenu u administrativnim prostorijama;

-          održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;

-          čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odelјenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište

-          čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprlјani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.),

-          dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,

-          čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe,

-          prijavlјuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada,

-          po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prlјav veš na pranje i vodi evidenciju o tome,

-          radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odelјenja u skladu sa propisima,

-          radi i druge poslove iz delokruga svoga rada  po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja.

-          obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

 

d) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period do 3 meseca na radnom mestu:

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR-1 izvršilac

 

II USLOVI:  

-                               stečeno srednje obrazovanje trajanju od četiri godine,

-          završena srednja  medicinska škola-odsek za fizioterapeute,

-          položen stručni ispit.

-          odobrenje za rad – licenca.

 

III OPIS POSLOVA:

-          samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

-          -               primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: hidroterapija, elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija, peloidoterapija, terapija parafangom, krioterapija, ultrazvuk i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije,

-          prati pacijentovo stanje i napredak;

-          prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

-          podstiče i podučava pacijenta da samostalno izvodi vežbe.

-          primenjuje kineziterapiju pod kontrolom višeg fizioterapeuta,

-          vrši usluge u okviru „wellness“; spa programa,

-          vodi urednu evidenciju o broju bolesnika i terapijskih procedura,

-          radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu višeg fizioterapeuta-glavnog terapeuta Bolnice,

-          obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk

Са подацима од: 13.11.2018.
Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, дописа Министарства здравља РС број 112-01-979/2018-02 од 03.09.2018. године  и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-8075/2018 од 28.08.2018. године и Одлуке в.д. директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд број 4083/1 од 06.11.2018. године,

                                            

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

 

ОГЛАС

 

За попуну радних места, једног лекара специјалисте пнеумофтизиологије, са пуним радним временом, на неодређено радно време .

 

УСЛОВИ:  лекар специјалиста пнеумофтизиологије.

Неопходно радно искуство (пет година).

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

                  -доказ о одговарајућој школској спреми;

                  -уверење о завршеној специјализацији;

                  -лиценцу;                                                                                                              

                  -извод из матичне књиге рођених;

                  -уверење о држављанству.

 

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Особа за контакт:Снежана Радовић, телефон  011/3811-823

 

 

в.д. Д и р е к т о р а,

Др Љиљана  Тимотијевић

Са подацима од: 13.11.2018.
Дом здравља „Ћуприја“

На основу члана 7. и 8   Посебног колективног уговора чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица ликалне самоуправе - споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствне установе чији је осноивач РС, аутономна покрајна и јед. лок. самоуправе („ Сл.гл. РС“бр. 1/2015 и 3/2018 ), Кадровским планом Министарства здравља за ДЗ „Ћуприја за 2018 годину бр:112-01-200/2018 -02, Одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа , систему јавних служби систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе за 2018. годину.(„Сл. гл. РС“ бр. 14/2018 и 45/2018)  и Одлуке директора бр. 5243  од 09.11 .2018 године Дом здравља „Ћуприја“ расписује :

 

О г л а с

 

                 За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом , на замени , због привремене спречености за рад запослене  у Дому здравља „Ћуприја“ за послове :

 1. Спремача / спремачице у просторијама у којима се пружају здравствне услуге ( НК степен стручне спреме)  - број извршиоца 1.

 Опис послова: одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност;одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен /а .

 

Кандидати за радно место спремеча / спремачице , су дужни  да  уз пријаву доставе :

-          Оверену фотокопију доказа о завршеној основној школи,

-          Фотокопију личне карте  или очитане податке са личне карте,

-          Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.  

 

Пријаве се подносе лично или поштом , на адресу Дом здравља „Ћуприја“   ул. Кнеза Милоша ББ.35 230 Ћуприја. са назнаком „ пријава за Конкурс за пријем у радни однос на одређено време на замени  - за послове спремеча/ спремечице.  

Оглас објавити на Web сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји - на огласној табли.

        Оглас важи од 09.11.2018 године па до 16.11.2018 године

Непотпуне и неглаговоремене приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

 

Директор

Дома здравља „Ћуприја“

Др Мирјана Милетић     

Специјалиста опште медицине    

Са подацима од: 13.11.2018.
Дом здравља Нови Бечеј

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), и сагласности Министарства здравља бр.112-01-01270/2018-02 од 05.11.2018. године, Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-2123 од 08.11.2018. године, в.д. директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ следећег кадра:

- 1 доктор медицине (висока стручна спрема) за рад на радном месту одељења опште медицине са кућним лечењем: доктор медицине изабрани лекар.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2015) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-571 oд 23.03.2018. године.

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) су:

Високо образовање:

 - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

       Уз пријаву се подносе у фотокопији следећа документа:

·         Диплома о стеченом образовању; 

·         Уверење о положеном стручном/приправничком испиту;

·         Лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору;

·         Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом;

·         Доказ о радном искуству.  

IV

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама, с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду, достави документа у овереним фотокопијама.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове радног места за које се заснива радни однос.

 

V

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VI

Оглас објавити на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на Огласној табли установе даном објављивања и на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју по објави на b страници Министарства здравља РС.            

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду. 

 

VIII

Пријаве са траженом документацијом се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј , ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

              

    

  в.д. ДIРЕКТОРА

Дома здравља Нови Бечеј

др Жарко Ђорђевић

Са подацима од: 13.11.2018.
Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

1.      1 (једног) ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене са боловања,

 

2.      2 (две) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинска сестра на осталим болничким одељењима, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за интерну медицину у Општој болници у Зајечару, до повратка запослених са боловања и

 

3.      1 (једног) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, на одређено време са пуним радним временом за рад у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене са боловања

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1.: VI степен - завршена виша медицинска школа – виши физиотерапеут

       и положен стручни испит

                        Под 2.: IV степен – завршена медицинска школа

         и положен стручни испит

                        Под 3.: I степен – завршена основна школа

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

-           оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-           уверење о положеном стручном испиту,

-           извод из матичне књиге рођених-венчаних,

-           биографију са адресом, телефоном.

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић

Са подацима од: 13.11.2018.
Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ   

1.     ДИПЛОМИРАНИ  ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И

        АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

        СА ПУНОМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ  -1  извршилац.

 

  Услови: - завршен правни факултет по занимању дипломирани правник :

                    ( на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, или

на основним  студијама у трајању од најмање четри године, по пропису

који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године).

- знање рада на рачунару

                         

Опис послова:

-          спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

-          води управни поступак из делокруга рада;

-          припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

-          припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

-          води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

-          припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

-          даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

-          даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

              -      за свој рад одговоран  је директору и обавља и друге послове по његовом налогу.

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

2. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 21.11.2018. године.
3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „ГејзерСијаринска бањаУл Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 21.11.2018. године.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар

Са подацима од: 13.11.2018.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради повећаног обима посла, до 31.12.2018.године, на пословима:

 

СЕРВИРКА – 1 извршилац,

за потребе Одељења исхране и хигијене.

 

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

- средње образовање;

- здравствена способност.

Заинтересовани кандидати подносе:

-          пријаву на оглас са кратком биографијом,

-          фотокопију дипломе о завршеној средњој школи.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 13.11.2018.
Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 1/15),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-10323/2018 од 29.10.2018. године, а који смо примили 09.11.2018. године, дел.број: 01-4461  и  Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-4476 од  13.11.2018. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

                 

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

 

1.    Доктор медицине  -2 извршиоца

 

2.    Социјални радник на осталим болничким одељењима -1 извршилац

 

3.    Виши радиолошки техничар у дијагностици - 1 извршилац

 

4.    Медицинска сестра - техничар на осталим  болничким одељењима... 9 извршиоца

 

            5.    Техничар инвестиционог /техничког одржавања/ одржавања уређаја и опреме

                    (електричар) -1 извршилац

                 

6. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -3 извршиоца

 

 Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

-       доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)  

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2  морају поседовати VII степен стручне  спреме, завршен Филозофски  факултет, Дипломирани социолог.

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

 

Кандидати за радно место под редним бројем 3 морају поседовати VI степен стручне  спреме, завршену  вишу медицинску школу –  смер  виши радиолошки техничар односно високу здравствену школу струковних студија– смер струковни медицински радиолог   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

Ø  молбу

Ø  CV

Ø  оверену фотокопију дипломе

Ø  оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

Ø  оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Ø  лекарско уверење о општој здравственој способности

Ø  доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

Кандидати за радно место под редним бројем 4  морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену    средњу медицинску школу –  општи смер   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

-       оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

-       доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

Кандидати за радно место под редним бројем 5 морају поседовати III степен стручне  спреме, завршену средњу Електротехничку школу - електричар   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

 

Кандидати за радно место под редним бројем  6  морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи

-       уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице

-       лекарско уверење о општој здравственој способности

-       доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  13.11.2018. године до 20.11.2018. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Са подацима од: 13.11.2018.
Завода за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр 1/15,3/18), члана 24. Статута Завода  за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 3546 oд 07.11.2018. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос у Заводу за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, на одређено време због повећаног обима посла, на период до 2 (два) месеца,  са пуним радним временом, за обављање послова радног места:

 

Возач возила Б категорије

– 1 извршилац -

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи  услов:

- средње образовање;

изузетно:основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до 01.01.2018. године;

- возачка дозвола Б категорије.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове: возач возила Б категорије.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом  и  наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронску адресу)

-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми

-очитану личну карту

-фотокопију важеће возачке дозволе

-потврда о радном искуству на пословима возача Б категорије у трајању од најмање 6 месеци

- извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља РС.

Пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за оглас за возача возила Б категорије“ или се предају лично у архиви Завода на четвртом спрату сваког радног дана од 7,30 до 15,00 часова.

Неблаговоремене пријаве и пријаве које не садрже захтевану документацију  неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави оверене фотокопије свих докумената за наведено радно место из огласа, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту возача возила Б категорије.

Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Завод задржава право да расписани оглас из оправданих разлога поништи,или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић

Са подацима од: 13.11.2018.
Дом здравља Кикинда

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 oд 20.08.2018. годинe, Закључком Комисије за давање сагласноси за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-1711/2018 од 28.02.2018. године, број 112-4955/2018 од 31.05.2018. године и број 112-6160/2018 од 28. 06. 2018. године  и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-12/16-1 од 08.11.2018. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

1)Доктор медицине у хитној медицинској помоћи на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи -  3 (три) извршиоца.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

2)Доктор медицине изабрани лекар на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге -  2 (два) извршиоца.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

1.Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

2. положен стручни испит;

3. лиценца;

4. најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке;
 • Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце и решење о упису у именик Лекарске коморе Србије.

·         Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

1.       Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.       Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.       Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.

 

II

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

IV

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић

 

Са подацима од: 13.11.2018.
Дом здравља Апатин

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-581/18 oд 08.11.2018. године, в.д. директора Дома здравља Апатин расписује  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос na одређено време  

 

1.       МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време  због повећаног обима посла у трајању најдуже до 4 (четири) месеца, за рад у служби здравствене заштите одраслих Дома здравља Апатин.

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

-          Завршена средња медицинска школа

-          Положен стручни испит

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију и потврду о радном искуству (уколико га имају).

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи и доказ о положеном стручном испиту.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 19.11.2018. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д.  д и р е к т о р а,

Ракетић др Бранислав

Са подацима од: 13.11.2018.
Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица

 

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.    Медицинска  сестра–техничар на осталим болничким одељењима  Одељење опште хирургије 1 и дечје хирургије - Служба опште хирургије, Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла , са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

 

2.    Медицинска  сестра–техничар на осталим болничким одељењима  Служба ортопедије, Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла , са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

 

3.    Медицинска  сестра–техничар на осталим болничким одељењима  Одељење урологије - Служба опште хирургије, Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла , са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

4.    Медицинска  сестра–техничар на осталим болничким одељењима – Служба педијатрије -  Сектор клиничких служби, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла , са пуним радним временом  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Средња медицинска школа педијатријског или општег смера (IV степен стручне спреме) са положеним стручним испитом.

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице  

2.Националној служби за запошљавање 

3.Помоћнику директора Сектора  

4.Кадровском одсеку 

5.Архиви

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ                                                                                    

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

др Живко Врцељ   

Са подацима од: 13.11.2018.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.1/15), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-00597/2018-02 од 16.07.2018.год и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр.9000/12 од 07.11.2018. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време у
Општој болници Крушевац,

за следећа радна места - послове:

 

1.   Сервирка  за рад у Одсеку за припрему хране у Служби за помоћне и друге послове Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац

Услови: Средње образовање

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о радном искуству на наведеним пословима
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине

Са подацима од: 13.11.2018.
Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.8938/12 од 07.11.2018.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:             

 

1. Психолог на осталим болничким одељењима за рад у Кабинету за дечију адолесцентну психијатрију Службе за психијатрију Опште болнице Крушевац,

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Филозофски факултет,основне или мастер академске студије, одсек за психологију ,VII-1 степен;

- стручни испит, у складу са законом

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2. Медицинска сестра техничар на инфективном одељењу за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3. Медицинска сестра техничар на инфективном одељењу за рад у Одељењу за кожне болести у Служби за инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 4. Виши радни терапеут у здравствени установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Виша медицинска школа смер радни терапеут, Висока медицинска школа струковних студија, струковни радни терапеут или завршен Медицински факултет, основне струковне студије првог степена на студијском програму струковни радни терапеут, VI-1 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радно искуства у наведеном звању.

 Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

5. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Служби микробиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња мед. школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

6. Помоћни радник за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

2 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

За радно место бр.1.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радно место бр. 2 до 5:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

За радно место бр.6.  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине

Са подацима од: 13.11.2018.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  12180  од 13.11.2018.год., Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

         

         ОЈ Дом здравља Чајетина

 

1.       Доктор  стоматологије   -  1 извршилац

             

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место доктор стоматологије  -VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки  факултет и положен стручни испит

·          

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 13.11.2018.
Здравствени центар Ужице

            На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 12178  од    13.11.2018.год., Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

             

            ОЈ Дом здравља Бајина Башта

1.       Доктор  медицине-изабрани лекар  -  1 извршилац

           ОЈ Дом здравља Чајетина

1.       Медицинска сестра техничар у амбуланти  -  1 извршилац

          ОЈ Општа болница Ужице

1.       Кувар посластичар /III или IV/  -  1 извршилац

                   

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место доктора медицине – VIIстепен стручне спреме,завршен  медицински факултет   и положен стручни испит

·         За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит

·         За радно место кувар посластичар-III или IV степен стручне спреме,завршена  школа одговарајућег смера ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем  факултету одн. школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

 

Са подацима од: 13.11.2018.
Општа болница Ваљево

На  основу  члана  7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник РС ,,бр.1/2015)   и Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-9795  од  06.11.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 за  пријем   у   радни  однос  на  одређено  време  до  6 месеци   ради  обезбеђења   услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности,  са  пуним  радним  временом  ,  за  радно  место

 

- доктор  медицине,  за  потребе   Службе   ортопедије   и   трауматологије  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   Завршен  медицински  факултет ,  доктор  медицине, VII/1  степен  стручне  спреме

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за  пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

  Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са  назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

                                                                                                           

 

        На основу  члана  7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.1/2015)   и Одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-9797 од  06.11.2018.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 за  пријем   у   радни  однос  на  одређено  време  до  6 месеци   ради  обезбеђења   услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности,  са  пуним  радним  временом  , за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар    за  потребе   Службе  за   психијатрију -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* Завршена  средња  медицинска  школа , медицинска  сестра/техничар, општи  смер, IV  степен  стручне  спреме

*  Положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила;

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло   до  промене  презимена /

 

  Рок   за  пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне   пријаве  неће  бити   узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са  назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

Са подацима од: 13.11.2018.
Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 5. до 8  Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018 од 20.08.2018. године, који је Дом здравља Кула примио дана 03.09.2018. године под бројем 2571, као на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања број 3408 од 07.11.2018. године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на  одређено време, ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка на рад привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, за следеће послове:

 

-    ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац у  Служби за  хитну медицинску помоћ

 

1. Послови и радни задаци:

а) Врши ургентне интервенције на терену, у кући болесника или у амбуланти, целој популацији којима је у тим тренуцима потребна неодложна лекарска помоћ; врши инцизије и дренаже локалних површинских фурункула, карбункула, абцеса, була и сл. промена на кожи, примарну обраду рана са или без шивења ране, обраду улкуса, гангрене, опекотина, скидање шавова, катетеризација бешике, вађење страног тела из коже и поткожног ткива и спровођење других инструменталних процедура, имобилизација, фиксација, привремено збрињавање прелома костију и повреда зглобова, репозицију киле, ендотрахијална интубација, коникотомију, кардиоверзију, дефрибилацију, давање интракардијалне ињекиције , кардиореспираторну реанимацију, заустављање крварења већих крвних судова Езмарховом повеском, давање ињекције (поткожно, интрамускуларно), давање интравенске ињекције, давање локалне анестезије, апликација кисеоника, инхалацију лека, давање инфузије, превијање, заустављање површинског крварења, тампонаде површне

б) Врши и друге послове из своје надлежности и послове који му се ставе у задатак;

ц) За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Службе ХМП.

 

II

Оглашава се пријем у радни однос  на одређено време, ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка на рад привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, за следеће послове:

 

-    МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту жена

 

1. Послови и радни задаци:

а) Припремање и стерилизација свих инструмената и санитетског материјала неопходног за рад у одељењу;

б) Свакодневно испирање, туширање и запрашивање код жена, по потреби узимање бриса за цитохормоналну анализу, фарм. - Папа одређивање грав.индекса, узимање вагиналних и уретралних брисева за утврђивање степена чистоће, обављање разних врста превијања; по потреби узимање урина катетером и давање ињекција (иИМ и ИВ), давање инфузија преписане од стране гинеколога;

ц) Припремање стерилних инструмената, завојног и санитетског материјала, дезинфекционих средстава и асистирање гинекологу код специјалистичког прегледа и интервенција;

ч) Рад у саветовалишту за труднице;

ћ) Утврђивање индентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација), проналажење или отварање здравственог картона, уписивање у регистар или протокол болесника; попуњавање заглавља специјалистичких извештаја, рецепата, налога за ињекције, упута за специјалистичке прегледе и болничко лечење, услуга и упута; исписивање и слање позива пацијентима након приспелих налаза Папа и патохистолошких анализа и уручивање истих пацијентима; свакодневно вођење дневне и текуће евиденције, сачињавање извештаја и достављање надлежној служби Дома у предвиђеном року; свакодневно фактурисање услуга осигураницима; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и уплаћивање новца у благајну Дома без задржавања; требовање и доношење лекова, инструмената и другог потребног материјала за рад диспанзера;

д) Архивирање целокупне документације по Правилнику о архивирању грађе;

џ) Одваја комунални од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање).

 

III

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I и II Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Oдлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 2355 од 20.08.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 2355 од 20.08.2018.године.

 

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Огласа:               

а) Завршен медицински факултет - Доктор опште медицине - VII-1 степен стручне спреме;

б) Положен стручни испит;

ц) Поседовање лиценце за рад;

ч) Потпуна физичка и психичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из  тачке I Огласа.

 

 Услови за обављање послова и радних задатака из тачке II Огласа:

а) Завршена средња медицинска школа гинеколошко акушерског смера - IV степен стручне спреме;

б) Положен приправнички испит;

ц) Поседовање лиценце за рад;

ч) Потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

 Радно искуство није услов за обављање послова из  тачке II Огласа.

 

IV

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила за послове из тачке I Огласа– завршен медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме; за послове из тачке II Огласа – завршена средња медицинска школа – гинеколошко-акушерски смер, IV степен стручне спреме;

- уверење (потврда) о положеном стручном испиту;

-  фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

V

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

 

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VII

Јавни оглас о потреби заснивања радног односа са новим запосленим се оглашава код Националне службе за запошљавање, и објављује и оглашава на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VIII

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

IX

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - доктор медицине у Служби  за хитну медицинску помоћ“ из тачке 1. Огласа, „Пријава на оглас за пријем у радни однос за медицинску сестру-техничара у Служби за здравствену заштиту жена  из тачке 2. Огласа,

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко