Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 23.01.2017.
Општа болница Мајданпек

Опште болница Мајданпек

Број 64

Дана 18.01.2017 године

 

На основу члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, а у складу са чланом 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе ,   Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за  2014. Годину и у складу са чланом 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, вршилац дужности директора доноси:

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на  одређено време до повратка радника са дужег боловања  са пуним радним временом

 

1)  Лекар специјалиста интерне медицине  - 1 извршилац

 

     Услови за обављање посла:

-          завршен медицински факултет,

-          положен стручни испит.

-        завршена специјализација

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Мајданпек.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

               својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,

               фотокопију дипломе о завршеној школи односно завршеном факултету,

               фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

               Фотокопија дипломе о завршеној специјализацији

               фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

               фотокопију извода из матичне књиге рођених,

               фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

               фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,

               фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Мајданпек.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „конкурс за пријем у радни однос  на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Општа болница Мајданпек, Капетанска број 30, 19250 Мајданпек.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена  на огласној табли Опште болнице Мајданпек . Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време  пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б;  уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије;, оверена фотокопија  дипломе о завршеној специјализацији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                              

в. д. директора Опште болнице Мајданпек

 др Снежана Абу Варда, спец.педијатрије

 

Са подацима од: 23.01.2017.
Специјална болница "Сокобања", Сокобања

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-3128/1 од 23.12.2016. године расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

  

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради замене запосленог напородиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

1.        медицинске сестре ........................................... 1 извршилац.

 

 

II

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

           -виша или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме

                -положен стручни испит за своје звање.

 

               

III

                Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

                -оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)

                -уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)

                -кратку биографију.

 

IV

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

                Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

                Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА,

др Весна Милановић
Са подацима од: 23.01.2017.
Клиника за рехабилитацију

Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године, вд директора Клинике дана 09.01.2017. године расписује

 

 

Оглас за пријем у радни однос

 

 

- једног извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту ложач.

 

                Услови:

1.     IV степен стручне спреме, средње образовање,

2.     положен стручни испит за руковаоца/ложача парних котлова,

3.     радно искуство у струци минимум 2 године

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,

-          неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 26.01.2017. године).

 

ВД ДИРЕКТОРА
Прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух
Са подацима од: 23.01.2017.
Дом Здраља "Др Шурјан Густав", Сента

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 10.01.2017. године доноси

 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

1.     Један (1) доктор медицине, на одређено време, због повећаног обима посла, у Служби хитне медицинске помоћи са пуним радним временом

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

 

-          пријаву на оглас са кратком биографијом

-          уверење о држављанству

-          оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Референта за радне односе, Нађ Каролине, тел. 0628066855

 

 

 

                                                                                Директор Дома здравља Сента

 

                                                                           ________________________________

                                                                                         др Шурјан Густав

Са подацима од: 23.01.2017.
Општа болница Петровац на Млави

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“1/15), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2014. годину бр. 112-01-00952/20/2014-02, в.д. директор Опште болнице Петровац на Млави расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

1) на одређено време до повратка одсутног радника са  породиљског одсуства и одсуства због неге детета, са пуним радним временом:

медицинска сестра – техничар – извршилаца 1 (један)

Услови: - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,  положен стручни испит.

    -на одређено време до повратка одсутног радника са дужег боловања са пуним радним временом:

медицинска сестра – техничар – извршилаца 1 (један)

Услови: - IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,  положен стручни испит.

2). Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном   средњом медицинском школом одговарајућег смера.

3.) Остало: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,  уверење о држављанству, копију личне карте.

4). Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужни су да доставе кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови„.

Пријаве слати у затвореним  ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

                                                                                               

В.д  Директор

Опште болнице Петровац на Млави

 

Др Саша Милојевић

Са подацима од: 23.01.2017.
Општа болница "Студеница" Краљево

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

Број:6-59

 18.01.2017. године

К  Р  А  Љ  Е  В  О 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-58  од 18.01.2017.                године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

 

О   Г   Л   А   С

 

                 

За пријем у радни однос  на одређено време са пуним радним временом  на пословима медицинске сестре у смени  у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања,  Општа болница  ради замене запослене која се налази на трудничком боловању и  породиљском одсуству.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

VI степен стручне спреме -  Висока здравствена школа струковних студија - струковна медицинска сестра или виша медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-       оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

-       оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-       извод из матичне књиге рођених;

-       кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове  Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопију решења о упису у именик одговарајуће коморе ( ако кандидат није у радном односу). У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево (Одсек за кадровске послове) - Југ Богданова 110. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 23.01.2017.
Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2014. годину Министарства здравља бр. 112-01-00952/53/2014-02 од 06.08.2014. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије, расписује се

 

 

ОГЛАС

 

 

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради повећаног обима посла, на пословима:

 

1.        САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 1 извршилац, у трајању од 3 месеца, за потребе Одељења дата центар,

2.        СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2 извршиоца, у трајању до 11 месеци, за потребе Одељења за јавне набавке,

3.        АДМИНИСТРАТИВНИ ТЕХНИЧАР - ДАКТИЛОГРАФ1 извршилац, у трајању од 3 месеца, за потребе Клинике за медикалну онкологију,

4.        ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА – 1 извршилац, у трајању од 3 месеца, за потребе Службе за техничке и друге сличне послове,

5.        ПОМОЋНИ РАДНИК – 1 извршилац, у трајању од 3 месеца, за потребе Службе за техничке и друге сличне послове.

 

Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

1. висока стручна спрема – смер информатика, стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен стручне спреме), знање енглеског језика;

2. Економски факултет или Правни факултет или други одговарајући факултет, стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII степен стручне спреме), положен стручни испит за службеника за јавне набавке, познавање рада на рачунару;

3. Средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) и познавање рада на рачунару и познавање дактилографије, или звање дактилограф, или IV, односно III степен стручне спреме и I класа из дактилографије;

4.  КВ возач или III, односно IV степен стручне спреме, положен возачки испит за Б категорију;

5. осмогодишња школа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

За послове под ред.бр. 1.:

·          кратку пословну биографију

·          оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету

·          оверену фотокопију уверења о знању енглеског језика;

За послове под ред.бр. 2.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету,

·          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке,

·          оверену фотокопију уверења о познавању рада на рачунару;

За послове под ред.бр. 3.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи/степену школске спреме,

·          оверену фотокопију уверења о познавању рада на рачунару и дактилографије;

За послове под ред.бр. 4.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију сведочанства о завршеном одговарајућем степену школске спреме,

·          оверену фотокопију возачке дозволе;

За послове под ред.бр. 5.:

·          кратку пословну биографију,

·          оверену фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 15) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас)

Београд, Пастерова 14

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић

Са подацима од: 23.01.2017.
Дом здравља Краљево

ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Број:26/1 

­17.01.2017. године

К  Р  А  Љ  Е  В  О

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) ,Одлуке о  буџету града Краљева за 2017.годину ( Сл.гласник бр.35)  и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.  26  од   17.01 .2017. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

 

                                                                                                     

О   Г   Л   А   С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време у трајању   до  6 (шест ) месеци због повећаног обима посла  са пуним радним временом 1 ( једног ) кадровског  администратора   у  Служби за правне, опште и кадровске послове, Дома здравља Краљево у Краљеву.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

 - Виша или средња стручна спрема правног смера 

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи ;

-       извод из матичне књиге рођених;

-       кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У  КРАЉЕВУ   

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине

и  мастер менаџмента у систему здравствене заштите

 

Са подацима од: 23.01.2017.
Дома Здравља Апатин

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

.Дана: 17.01.2017.

.А п а т и н

 

 

 

На основу одредаба  члана 5. Колективног уговора за Дом здравља Апатин a у вези са Кадровским планом за Дом здравља   Апатин за 2013. годину број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године  и одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-36/17. од 17.01.2017. године,  в.д. директорa Дома здравља Апатин расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 

1.     Медицинска сестра1 (један) извршилац  са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла у трајању најдуже до 2 (две) године за рад у Служби  Хитне медицинске помоћи Дома здравља Апатин

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

-          Завршена средња медицинска школа

-          Положен стручни испит

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

 

    

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 25.01.2017. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

 

 

 

                                                                                                           в..д.   Д и р е к т о р,

                                                                                                               Бајић  Бранка

Са подацима од: 23.01.2017.
Дом Здравља "Др Сава Станојевић", Трстеник

ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

02-бр. 72/2

17. 01. 2017. год.

Т р с т е н и к

 

 

                Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  и Одлуке  директора  02-бр. 72/1 од 17. 01. 2017. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

 

                1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла, у трајању од најдуже 4 месеца за послове:

 

                1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

1.     1.  Доктора медицине ..................................................5 извршилаца

 

                Опис послова: Обавља веома  сложене послове превенције, дијагностике и терапије болесника, као и указивање неодложне и прве помоћи код повређених и оболелих и друге послове у оквиру струке

 

                Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

                - завршен Медицински факултет

                - положен стручни испит

               

                Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

 

                Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору.

 

                Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

                Контакт телефон: 037/714-150

                Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.                                                            

 

 

Д и р е к т о р ,

                                                                                          ________________

                                                                                      Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине

Са подацима од: 23.01.2017.
Дом здравља Житиште

Дом здравља Житиште

И.Л.Рибара 16

Житиште


На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15) ,  расписује се

 

ОГЛАС
за послове
1. ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА

 

Број извршилаца :1.
Врста радног односа:радни однос на одређено време -
6 месеци
Радно време: пуно 40 часова недељноОпис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

1.     Завршен фармацеутски факултет

2.     Да има положен стручни испит

3.     Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе

4.     Да је држављанин Републике Србије

5.     Да има возачку дозволу Б катеегорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија возачке дозволе

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор

Китареску др Дојнел    

Са подацима од: 23.01.2017.
Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

Република Србија                                                                             

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Број: 03-232/2 

12.01.2017. године

Горnjа Топоница, Ниш

 

На основу 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015), дописа Министарства здравља бр. 112-01-1113/2016-02 од 29.11.2016. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. године, Кадровског плана за Болницу  за 2013. годину, број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-232/1 од 12.01.2017. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

 

- ДОКТОР МЕДИЦИНЕ.................................... 2 извршиоца

Опис послова:

Учествује у клиничкој експлорацији пацијента и континуираном праћењу развоја болести пацијента. Учествује у визитама. Посебно се стара о општем здравственом стању пацијента. Под супервизијом лекара специјалисте обавља одређене специфичне медицинске интервенције и поступке. Под супервизијом лекара специјалисте према потреби обавља консултативне прегледе пацијената ван матичног одељења у Болници и врши контролне и амбулантне прегледе. Учествује на стручним састанцима. Одговоран је за законитост свог рада, спровођење принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације. Кроз историју болести прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Наведене послове, по налогу директора обавља и у другим организационим јединицама Болнице. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран шефу Одсека.

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

                Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-5000/1 од 02.08.2016. године и бр.03-8141/1 од 13.12.2016. године:

1)     Завршен Медицински факултет;

2)     Положен стручни испит;

3)     Лиценца;

 

                Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

                - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

                - оверену фотокопију лиценце;

                -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-  фотокопију уверења о држављанству.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.        

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.                                                                                         

                                                                              

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

     _______________________ 

Др Милан Станојковић
Са подацима од: 23.01.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања" Аранђеловац

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ

БРОЈ: 53

ДАТУМ: 16.01.2017.  год.

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутoнoмнa пoкрajинa и jeдиницa локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 1/2015), Зaкључкa Кoмисиje зa дaвaњe сaглaснoсти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11219/2016-1 од 24.11.2016. год. и Кадровског плана за 2013 годину, Специјална болница расписује

 

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

На неодређено време:

1. Електротехничар 1 извршилац;

Послови се обављају са пуним радним временом.
Услови за обављање послова:

Завршена  средња  школа IV степен стручне спреме - електротехничар.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Заинтересовани кандидати, као доказ о испуњености услова,  уз пријаву  подносе:        

- фотокопију дипломе о завршеноj  школи,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених и
- пријаву на оглас са кратком биографијом.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб  34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства  здравља са назнаком – пријава на оглас.

По потреби, на разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуне и неблаговремене
 пријаве  неће се разматрати.

 

 

 

 

  Д  И  Р  Е  К  Т  О Р

др Слободан Продановић

 

Са подацима од: 23.01.2017.
Дом здравља Нови Београд

На основу чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и једница локалне самоуправе(,,Сл.гласник РС'' бр. 1/15)

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА,,НОВИ БЕОГРАД'' РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

-           Спремачица (пет извршилаца)

 

Услов: завршена Основна школа

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од  дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови''.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30, Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

 

 

                                                                                                                        в.д.  директора

                                                                                                                Др Божица Новаковић

Са подацима од: 23.01.2017.
Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Апатин

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

Број: 01-53/17

Дана: 16.01.2017. год.

     А П А Т И Н

 

                На основу члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-52/17 од 16.01.2017. год., директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

           О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, за рад на пројекту (INTERREG – IPA CBC Hungary –   

                                     Serbia),до завршетка пројекта, а најдуже до 24 месеца

  

      1. КООРДИНАТОРА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА– 1 извршиоца

          Услови: VII -1 степен стручне спреме, економски факултет, 5 година

                        радног искуства у струци, положен испит службеника за

                        јавне набавке

 

      2. КУВАРА – 1 извршиоца, замена одсутног радника због дужег болова-

                             ња, до повратка са боловања

                Услови: IV или III степен стручне спреме, завршена угоститељска

                         школа, смер кувар

 

                У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

                Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

                Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                         

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

Д и р е к т о р,

Мајсторовић др Рајко    

Са подацима од: 23.01.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  245          од                  16.01.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

             ОЈ Општа  болница Пријепоље

 

1.     Доктор  медицине ............................................................................................ 1 извршилац

             

             ОЈ Дом здравља Ужице

 

1.     Доктор  медицине.............................................................................................. 1 извршилац

 

            ОЈ Дом здравља Пожега

 

1.     Виши  физиотерапеут .......................................................................................... 1 извршилац

 

          ОЈ Дом здравља Нова Варош

 

1.      Виши физиотерапеут .......................................................................................... 1 извршилац  

 

           

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктора медицине– VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

·          За радно место вишег физиотерапеута- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету одн.школи

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић

 

Са подацима од: 23.01.2017.
Општа болница Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
1
1300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 

1.       ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у одељењу за општу хирургију у одсеку операциони блок, положеним стручним испитом, до повратка мед. сестре са боловања

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

в.д. директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
1
1300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 

2.       ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме – општи смер, на одређено време у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом, за рад на интерном одељењу и у одсеку за кардиологију са коронарном јединицом, положеним стручним испитом,  ради повећаног обима посла

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

 

Са подацима од: 23.01.2017.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-166/3

Датум:13.01.2017. године

 

                                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-166/2 од 12.01.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко 10%) Закључком  51 број 112-12032  / 2016 од 28. децембра 2016. године,  за период од 01. јануара 2017. године  до 31. марта 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

·          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР...............................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;

§   Припрема и учествује у визити;

§   Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;

§   Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;

§   Стара се  о брзом прикупљању резултата болесника;

§   Стерилише инструменте и остали систематски материјал потребан за рад;

§   Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

§   Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;

§   Води потребну медицинску документацију;

§   Ради у сменском раду по утвђеном сменском распореду рада( шихти);

§   Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;

§   Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и и непокретних болесника;

§   Врши услуживање болесника у захтевима физолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;

§   Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне сестре у служби, одговорне сестре на одсеку и главне медицинске сестре;

§   За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној  сестри у служби и одговорној сестри на одсеку.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацикју “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Медицинска школа, IV степен.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен;

                -Уверење о положеном државном - стручном испиту;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

               

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос одређено време  за радно место Медицинска сестра“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                               

                                                                                                Проф др Марина Дељанин Илић

 

 

 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-167/3

Датум:13.01. 2017. године

 

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-167/2 од 12.01.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком  51 број 112-12032/2016 од 28. децембра 2017. године, за период од 01. јануара до 31. марта 2016. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла,   за следеће послове:

 

·          ПОМОЋНИ РАДНИК........................................................................2  извршиoца

 

 

Опис послова:

 

§   Помаже приликом транспорта веша од вешераја до стационара и обрнуто;

§   Носи и доноси потрошни материјал за потребе одсека;

§   Ради на утовару и истовару робе и материјла за потребе Института;

§   Одговоран је за одржавање хигијене око објекта Института;

§   Ради и друге физичке послове по потреби,  по налогу непосредног руководиоца;

§   Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора и руководиоца стационара;

§   За свој рад непосредно одговара дирекотру Института и непосредном руководиоцу.

 

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

 

-завршена Основна школа I, степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној Основној школи, I степен стручне спреме;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Помоћни радник“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                               

                                                                                                Проф др Марина Дељанин Илић

Институт за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-135/5

Датум: 13.01.2017. године

 

                На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-135/3 од 12.01.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко 10%) Закључком  51 број 112-12032  / 2016 од 28. децембра 2016. године,  за период од 01. јануара 2017. године  до 31. марта 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време,  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

·          СЕРВИРКА /СЕРВИР ..........................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;

§   Након оброка сакупљају прљаво суђе и односи у кухињу;

§   Чисти и полира прибор којим послужује госте;

§   Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;

§   Послужује храну тешким болесницима по собама;

§   За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

§   Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних  руководилаца;

§   За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

-завршена Основна  школа, II степен стручне спреме.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у овереној фортокопији следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној Основној школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

               

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време  за радно место Сервирка/Сервир“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                               

                                                                                                Проф др Марина Дељанин Илић

Институт за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш

Српских јунака бр.2

18205 Нишка Бања

Број:03-135/4

Датум: 13.01. 2017. године

 

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-135/2 од 12.01.2017. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко 10%) Закључком  51 број 112-12032  / 2016 од 28. децембра 2016. године,  за период од 01. јануара 2017. године  до 31. марта 2017. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ –Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

               

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, са пуним радним временом,  због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

·          КОНОБАР / КОНОБАРИЦА................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

§   Врши услуживање гостију на реону у својој смени;

§   Одговоран је за што квалитетнију и бржу услугу гостију према примљеној наруџбини;

§   Припрема салу, столове, столице и одговара за хигијену и уредност у сали на свом реону;

§   Прима рекламације од госта и исте решава у заједници са вођом смене;

§   За време организаовања угоститељских скупова врши послужење и учествује у припремним радњама истих;

§   Одговоран је за правилно маркирање конзумације артикла које износи из кухиње и наплату конзумације према ценовнику Института;

§   Чисти и полира прибор којим послужује госте, сакупља прибор и суђе након оброка;

§   За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;

§   Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног руководиоца;

§   За свој рад непосредно одговара директору и непосредном руководиоцу.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 21.07.2016. године бр.03-9591/1.

 

 

-завршена Угоститељско-туристичка школа, III степен стручне спреме-Конобар.

               

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 

                -Диплома о завршеној угопститељско-туристичкој школи;

                -Лична карта;

                -Извод из матичне књиге рођених;

                -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 

                Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

               

                Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

                Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

                Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

                Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место Конобар“.

 

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                                                               

                                                                                                Проф др Марина Дељанин Илић

Са подацима од: 23.01.2017.
Дом здравља Сремска Митровица

 

            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015),  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.             За радно место „медицинска сестра-техничар -   Служба за здравствену заштиту  жена  -          --------------------------------------------------------------------------------------------------------1  извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено време,  са пуним радним временом,  до повратка одсутног радника са боловања.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

-                      Завршена виша Медицинска школа општег или акушерског смера или средња Медицинска школа општег или  акушерског смера, са положеним стручним испитом (VI или IV степен стручне спреме).

 

       Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

-                      фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи

-                      фотокопију сведочанстава о завршеним разредима медицинске школе

-                      фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-                      фотокопију важеће личне карте

-                      доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

-                      детаљнију биографију (податке о евентуалном радном искуству, контакт телефон, адреса становања..).

 

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

 

__________________________

                                                                    Лукић  др Владимир

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Зрењанин

ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН

Број:   01-114/1

З Р Е Њ А Н И Н

 

                На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-114 од  10.01.2017. годинe расписује се:

 

 

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време због повећаног обима посла

– најдуже до три месеца

 

 

 

 

 

   

           1 .  Грађевински радник

 

      Опис посла:

     - Ради све врсте грађевинских послова из своје струке

     - После обављених послова уређује место извођења радова

     - Уредно води радне налоге и одговара за утрошак и уградњу требованог потрошног  материјала

     - За свој  рад одговара грађевиснском техничару и шефу одсека

     - Раду на свом стручном усавршавању, прати техничке прописе и стандарде

 

          

           **Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати завршен III степен стручне  спреме,

               завршену  средњу грађевинску школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

-       молбу

-       CV

-       оверену фотокопију дипломе

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

 са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

 

 

 

 

Оглас важи од  11.01.2017. године

до 19.01.2017. године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Општа болница Лозница

 Број: 38

Дана: 09. 01.2017.године

                На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (ЗА ПЕРИОД ДО 6 МЕСЕЦИ)

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време(за период до 6 месеци)  1 дипломираног правника(за послове правног референта), за потребе Опште болнице Лозница.

Услови за заснивање радног односа:

-       кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-       завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме;

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем факултету;

Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу ,,Послови“.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас – не отврати“, или директно Управи Опште болнице Лозница, сваког радног дана од 07 – 15 часова.

С поштовањем,

                                                                                    в.д.  Директор

                                                                                                                                                                   др Зоран Ковачевић

Са подацима од: 13.01.2017.
Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине од 19.11.2015. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-136/16-02 од 11.02.2016. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2015. годину бр.112-01-520/2015-02 од 14.08.2015. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл. гласник РС”, бр.101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/17-97 од 12.01.2017. године расписује се

 

 

                ОГЛАС
за пријем у радни однос на 
НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

1)  Лекар на специјализацији из гинекологије и акушерства  - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршен медицински факултет,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за гинекологију Клинике за оперативну онкологију.

 

2)  Лекар на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршен медицински факултет,

-          положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за анестезију, интензивну терапију и негу Клинике за оперативну онкологију.

 

 

3)  Медицинска сестра у стерилизацији   - 1 извршилац


     Услови за обављање посла:

-          завршена средња медицинска школа,

-          положен стручни испит,

-          1 година радног искуства у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Одељењу за хирургију Клинике за оперативну онкологију.

 

За наведена радна места прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи односно завршеном факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Проф. др Зоран Радовановић,

в. д. директора Института за онкологију Војводине

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Дом здравља Кикинда

„Дом здравља Кикинда“

Број: 01-12/1-2

Датум: 12.01.2017. године

Кикинда

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим бр. 01-12/1-1 од 12.01.2017. године, директор „Дома здравља Кикинда“ расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

1.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих –здравствена амбуланта у граду - 1 (један) извршилац

 

Опис  послова: Обавља дијагностику и благовремено лечење пацијената  у амбуланти;Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената,Обавља све видове опште лекарске праксе и упућује пацијенте у одговарајуће здравствене установе према медицинским индикацијама и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента са  специјалистом са секундарни и терцијарног нивоа здра.заштите,Врши послове изабраног лекара у складу са законом,Одговара за стручни рад превијања,Попуњава медицинску документацију ( здравствени картон, уноси податке у електронски картон, издаје упуте за специјалистичке прегледе и стационарно лечење, рецепте ),Спроводи терапију, контролише ТА, П,Врши систематске прегледе одраслих,Доставља извештаје о квалитету рада, периодичне извештаје,Спроводи кардиопулмоналну реанимацију,Учествује у едукацији члана породице пацијента,Врши контролу исправности фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Води евиденцију и пријаву заразних обољења,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише стручни рад медицинских сестара/техничара,Спровођење упутстава Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,

Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

2.     Доктор медицине на одређено време до повратка одсутног запосленог на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби хитне медицинске помоћи - 1 (један) извршилац

Опис  послова:Пружа лекарску помоћ и ради у екипи за ургентно збрињавање витално угрожених пацијената у амбуланти , стану или на месту удеса-несреће,Након указане прве неодложне помоћи, по потреби, прати болесника са медицинском екипом до стационарне здравствене установе,По потреби упућује болесника у одговорајућу стационарну установу или код изабраног доктора медицине, на даљу дијагностику и лечење,Врши пријем дужности од лекара из претходне смене тј. подноси извештај приликом примопредаје смене случајевима који су се десили,Обавља порођај на терену, пласира катетер код акутног застоја урина,Одговара за стручни рад и за вођење прописане документације свога тима,Стара се о исправности рада медицинске опреме и уређаја и о њиховом раду подноси извештај начелнику службе,Води дневну евиденцију извршених прегледа и пружених услуга,Учествује у едукацији здравствених радника и других чланова тима,Извештава органе унутрашњих послова о саобраћајним несрећама, тучама и др., у којима долази до повређиња која су изазвана прекршајним и криминалним радњама,По потреби прима позиве и даје савете преко телефона, одржава везу мобилним телефоном и радио везом,Води прописану медицинску документацију,Контролише водјење медицинске документације и извештаја,Контролише исправност фактурисаних обавеза,Стара се извршењу плана рада,Спроводи упутства Министарства здравље и других надлежних органа у погледу пружања здравствене заштите,Прати организацију здравственог система и актуелно законодавство и поступа по важећим прописима.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

·          Завршен медицински факултет- доктор медицине,

·          VII1 степен стручне спреме;

·          Положен стручни испит.

 

Уз пријаву се подноси:

·          Оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету;

·          Оверену фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

·          Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·          Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом.

 

II

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

1.     Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос,

2.     Уверење  да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

3.     Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,

4.     Оверену фотокопију решење о упису у именик лекарске коморе Србије и оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информавија, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Кикинда.

По завршетку конкурса предата документа биће враћена по захтеву кандидатима.

 

V

 

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

                                                                                           Директор „Дом здравља Кикинда“

                                                                                                     Др Биљана Марковић

Са подацима од: 13.01.2017.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  176                  од   12.01.2017.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

 

 

ОЈ Општа болница Ужице

 

1.     Доктор  медицине  ................................................................................... 2 извршиоца

 

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

·          За радно место доктор медицине-VII степен стручне спреме,завршен медицински  факултет  и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-            Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-           Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућем факултету

-           Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-           Кратку биографију 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић 

 

Са подацима од: 13.01.2017.
Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци

Број: 74

Датум: 10.01.2017.

               

              На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015), члана 6. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци (бр. 2419 од 27.07.2015. год) сагласности Министарства Здравља број 112-01-1191/2016-02 од дана 29.12.2016. године и одлуке директорице бр. 73 од дана 10.01.2017. године, Специјалнa болницa за рехабилитацију „Русанда“  Меленци расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време  од дана потписивања уговора до 30.04.2017. године због повећаног обима послова,  на пословима:

 

- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ – 5 извршилаца

 

ОПИС ПОСЛОВА:

                Спроводи општу и специјалну негу и води медицинску документацију из свог делокруга рада, контролише виталне функције болесника (пулс, притисак, и др.), припрема болеснике, за одређене медицинске поступке, врши обраду декубита, испирање мокраћне бешике, катетеризацију, мери диурезу, даје и.в. раствор, трансфузију и сл., узима материјал за лабораторијске анализе,припрема материјал за дезинфекцију и стерилизацију инструмената, спроводи самозбрињавање болесника на одељењу (скидање, облачење, обување, помоћ око личне хигијене и сл.), помаже при трансферу болесника, учествује у постављању, контроли и одржавању функционалних и корективних помагала на одељењу, врши превенцију настанка декубиталних улцера, обавља хигијену болесника у постељи (купање, негу усне дупље и косе и умивање), пресвлачи постељно и болесничко рубље у току дана према потреби, спроводи дистрибуцију хране по собама и помаже болесницима код узимања хране, спроводи вештачко храњење болесника преко сонде и одржава прибор за вештачко храњење, врши здравствено просвећивање особља и болесника, у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења, обавља и друге послове из своје струке по налогу главне сестре службе, начелника службе, ради и друге послове по налогу директора, за свој рад одговорна је главној сестри службе.

 

                УСЛОВИ:

·          IV степен стручне спреме,

·          завршена средња медицинска шкoла, одсек медицинска сестра/техничар, положен стручни испит, дозвола за рад- Лиценца издата од надлежне Коморе или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), 

 

  -ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ- 2 извршиoцa

 

            ОПИС ПОСЛОВА:

-          спроводи терапијске процедуре из области физикалне медицине и ехабилитације,

-          у свом раду примењуе јединствену  доктрину струке у Болници, 

-          води евиденцију извршенх услуга,

-          учествује у здравственом просвећивању болесника,

-          извршава налоге лекара из области физикалне медицине и рехабилитације,

-          обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,

-          ради и друге послове из струке по налогу водећег физиотерапеута, главног терапеута и директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећем физиотерапеуту и главном терапеуту Болнице.

 

             УСЛОВИ:  

-     VI-1 степен стручне спреме,

-          Завршена виша  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте и положен стручни испит,

-          одобрење за самостални рад – лиценца.

 

    -ВИШИ  РАДНИ ТЕРАПЕУТ- - 2 извршиoцa

 

УСЛОВИ:  

-     VI-1 степен стручне саапреме,

-          Завршена виша  медицинска школа-одсек за радне терапеуте и положен стручни испит,

-          одобрење за самостални рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          спроводи терапијске процедуре из области радне и кинези терапије,

-          у свом раду примењуе јединствену  доктрину струке у Болници, 

-          води уредну евиденцију обављеног посла,

-          учествује у здравственом просвећивању болесника,

-          извршава налоге доктора медицине из области радне и кинези терапије,

-          обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,

-          ради и друге послове из своје струке по налогу водећег радног терапеута и  главног терапеута  Болнице,

-          ради и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је водећем радном терапеуту и главном терапеуту Болнице.

 

-АДМИНИСТРАТИВНИ  РАДНИК  НА  ПРИЈЕМНОМ  ОДЕЉЕЊУ-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-     IV степен стручне спреме

-          завршена гимназија или средња економска школа

-          једна година радног искуства

 

                   ОПИС ПОСЛОВА:

-          прима, сређује и чува упуте болесника и другу медицинску документацију

-          води регистарску књигу стационарних болесника

-          води књигу страних држављана који се лече у Установи и о томе извештава надлежни орган

-          прима медицинску документацију и комплетира је на основу које позива болеснике на лечење уз сагласност директора или другог лекара којег он овласти

-          прима пошту и води кореспонденцију са болесницима који треба да дођу на лечење

-          води бригу о могућностима за смештај болесника

-          отвара историје болести (матични лист болесника),

-          издаје одговарајуће потврде болесницима о времену проведеном на лечењу,

-          свакодневно води бројно стање болесника,

-          ради и друге послове  из делокруга свога рада  по налогу начелника службе,

-          обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

-          за свој рад одговоран је начелнику службе.

 

-РАДНИК У КУХИЊИ-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-    I степен стручне спреме-НКВ радник,

-          завршена основна школа

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          одржава хигијену  просторија које припадају кухињи и ресторану, 

-          пере посуђе и прибор у кухињи,

-          ради на чишћењу намирница у поступку припреме за спремање оброка,

-           допрема храну на одељења Болнице  и враћа посуђе у кухињу,

-          ради и друге послове из делокруга рада  по налогу главног кувара,

-          ради и друге послове по налогу Директора Болнице.

-          за свој рад одговоран јеглавном кувару.

 

-БОЛНИЧКИ ПОСЛУЖИТЕЉ-РАЗВОЂАЧ БОЛЕСНИКА-1 извршилац

 

УСЛОВИ:    

-     I степен стручне спреме-НКВ радник

-          завршена основна  школа

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-          припрема болесника за терапију, одвози и довози болесника са терапије, води рачуна о исправности болесничких колица и других помагала,

-          помаже терапеуту при смештају болесника на одговарајуће место, подиже болесника из постеље и облачи га за слободне активности,

-          ван терапије обавља хигијенско купање непокретних болесника,

-          врши окретање непокретних болесника ради превентиве декубитуса, према налогу лекара,

-          одводи болеснике на ЕКГ,

-          допрема храну на одељење и враћа посуђе у кухињу,

-          по налогу водеће сестре доноси  чист веш и односи прљав веш на прање,,

-          превози болеснике при пријему и отпусту,

-