Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 17.04.2015.
Општа болница Крушевац
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Број: 1233/12
03.04.2015. године
Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.1/15 ), и Одлуке директора бр.1230/12 од 03.04.2015.год., директор Опште болнице Крушевац, расписује

ОГЛАС
О потреби заснивања радног односа на одређено време

Због повећаног обима посла,  указала се потреба за заснивање радног односа на одређено време на (4) четири месеца за следеће послове:

1. Вишег физиотерапеутског техничара за рад у Служби физиклане медицине и рехабилитације Опште болнице Крушевац – 2 извршиoца

Услови: Завршена Виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут,  VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

Опис послова: Виши физиотерапеут самостално изводи физиотерапијске поступке по предлогу ординирајућег лекара, примена термо, електро, механо, кинези и друге терапије, спроводи кинези реакцијска мерења, ради оцену успешности терапије, адаптира према потреби болесника инвалидска колица и остала ортопедска помагала, контролише извођење физиотерапијских поступака које обавља физиотерапијски техничар код болесника, организује рад и обавкља стручно-административне послове на свом радном месту, учествује у здравственом васпитању и у едукацији кадрова. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

2. Лабораторијског техничара  за рад у Служби лабораторисјке дијагностике Опште болнице Крушевац – 1 извршилац

Услови: Завршена Средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Опис послова: Узима материјал за израду лабораторијских анализа. Врши припрему и разврставање материјала за израду анализа, водећи рачуна о приоритету израде. Стара се о одржавању и правилном функционисању апарата. По потреби врши мануелну обраду материјала. Води неопходну медицинску документацију.Одржава хигијену радне просторије у којој ради

3. Mедицинске сестре техничара за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац - 3 извршиоца

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

Опис послова:  Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Припрема пацијента за пријем  и отпуст са одељења. Праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег нивоа.Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке у оквиту сектора за интернистичке гране медицине. Стара се о хигијени радног простора.

4. Mедицинске сестре техничара за рад у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац - 2 извршиоца

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору  

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Припрема пацијента за пријем  и отпуст са одељења. Праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег нивоа.Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке у оквиту сектора за хируршке гране медицине. Стара се о хигијени радног простора.

5. Mедицинске сестре техничара за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице Крушевац – 1 извршилац

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова:  Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко консултативних и других прегледа. Припрема пацијента за пријем  и отпуст са одељења. Праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег нивоа.Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмента, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.

6. Mедицинске сестре - техничара за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Опште болнице Крушевац – 1 извршилац

Услови: Завршена Средња медицинска школа, општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору

Опис послова: Даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистирање лекару при мањим хируршким и другим медицинским интервенцијама, врши стерилизацију и припрему инструмената и апарата за рад,  праћење болесника у друге здравствене установе истог или вишег нивоа даје обавештење пацијентима која се односе на рад службе, прима књижице од пацијената уз личну карту, проверава њену исправност, упуте, врши достављање евиденције месечних и других извештаја и води другу потребну документацију. Одговорна је за упис сваког пацијената у протокол и његово уредно вођење, обавља и друге послове у домену своје струке Стара се о хигијени радне просторије

Кандидати достављају:
 • Пријаву у којој наводе за које послове се пријављују;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
 • Оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију Решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Крушевац,
са назнаком“ Пријава на оглас“
улица Косовска бр. 16,
37000 Крушевац.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ
Прим. др Слободанка Јотић, неуропсихијатар-епилептолог
Са подацима од: 17.04.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 2367
17.04.2015.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време

1. Једне медицинске сестре-техничара, на одређено време за рад у Општој болници у Зајечару-Служба за психијатрију, до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
 • IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 17.04.2015.
Дом здравља Земун
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС бр.1/2015),сагласности Министарства здравља број 112-01-1458/2014-02, одлуке Директора Дома здравља ”Земун“ 03.бр. 1290   од  17.04.2015.године о потреби заснивања радног односа  

ДОМ ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ   ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, специјалиста  оториниларингологије, 1 извршилац на неодређено време:

Услови:
 • завршен Медицински факултет  , VII2  степен
 • положен специјалистички испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (Сл.гласник РС бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе.

Уз пријаву се подноси:
 • кратка биографија,
 • докази о испуњености услова конкурса: 
 • оверенe фотокопиje не старије од 6 месеци (диплома,уверење о положеном специјалистичком испиту )
 • доказ да кандидат није под истрагом  и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)  
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља“Земун“на трећем спрату,ул.Рада Кончара бр. 46 ,Земун.

Изабрани кандидат ће лично бити обавештен телефонским путем.        

Пријаве на оглас могу се поднети лично - трећи спрат соба 7 (АРХИВА) Дома здравља“Земун“ Рада Кончара бр. 46, сваког радног дана од 7.00 до  14.00 часова или послати препорученом  поштом .

Директор Дома здравља“Земун“
др Ксенија Узуновић,спец.опште хирургије
Са подацима од: 17.04.2015.
Специјалнa болницa "Сокобања"
На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 1/2015) и члана 22. Статута Специјалне болнице «Сокобања» - Сокобања, директор Болнице доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

I
Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради замене запосленог на боловању и породиљском одсуству са пуним радним временом у Специјалној болници «Сокобања» - Сокобања за обављање послова

1. медицинске сестре у одсеку интензивне и полуинтензивне неге пулмологије ................................................. 1 извршиоца.

II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • виша или средња стручна спрема (виша медицинска сестра или медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме
 • положен стручни испит за своје звање
 • радно искуство у интензивној нези.

III
Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:
 • диплому о завршеној вишој  или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • потврду послодавца о радном искуству у интензивној нези (оригинал)
 • извод, односно уверење из Националне службе запошљавања
 • кратку биографију.

IV
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница «Сокобања», 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку за правне и опште послове и архиви Болнице.

ДИРЕКТОР,
др сци.мед. Љиљана Исаковић
Са подацима од: 17.04.2015.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-270
17.04.2015.године
КРАЉЕВО    

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/2015), Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр. од године, Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос  на одређено време у трајању од 1 (једне) године са пуним радним временом 1 (једног) контисте билансисте за рад у Служби за правне и економско финансијске послове - Одељење за економско финансијске послове - Одсек рачуноводства.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница":
 • завршен  Економски  факултет

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврду од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао; 
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
Мр сци мед др Зоран Мрвић, специјалиста дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 17.04.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ СРБИЈЕ
Број: 2676/2.
Датум: 15.04.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 2676/1 од 14.04.2015. године и број 2833/1 од 15.04.2015.године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Техничар III
– 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:
 • ССС – IV степен ст.спреме, Средња медицинска школа (мед. лаб. или сан.техничар)
 • Положен стручни испит

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на фракционисању плазме, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: послови на производњи продуката од крви (припрема флуида, припрема раствора, санитација и стерилизација система и др.) обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Фармацеут -  1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • ВСС – VII/1 степен стручне спреме, Фармацеутски факултет, дипломирани фармацеут
 • Положен стручни испит

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка послова на фракционисању плазме, чији је обим привремено повећан

Опис посла: реализација планова и програма производње стабилних продуката од крви (праћење фракционисања хумане плазме, међуфазна контрола, лиофилизација и др.), припрема документације за регистрацију и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе фармацеутског факултета
 • Фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 16.04.2015.
Са подацима од: 16.04.2015.
Дом здравља Пожаревац
На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
расписује оглас за пријем у радни однос

1.  доктора медицине, на оређено време  до краја 2015.године са пуним радним временом за рад у Служби хитне медицинске помоћи - Извршиоца.......5

Опис послова: Пружа неодложну и хитну медицинску помоћ на терену , у стану пацијената као и током хитног санитетског превоза; пружа неопходну стручно-медицинску помоћ у амбулантама хитне медицинске помоћи; у превијалишту ради мање хируршке интервенције, руководи радом екипе од пријема налога за интервенцију до дефинитивног збрињавања пацијента; врши пријем телефонских позива и на основу расположивих података утврђује степен хитности; одређује приоритете превоза , води уредну медицинску документацију а ради и друге послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.

Услови: Завршен медицински факултет и положен стручни испит.

Потребна документација: Оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена  фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања у листу ,, Послови ,,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаву са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12, са обавезном назнаком: ,,пријава за радно место доктора медицине ,, .

Директор Дз Пожаревац
Самарџић др Милош
Са подацима од: 16.04.2015.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/848
Шабац, 16.04.2015.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Репулика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни одн
ос

1. Лабораторијски техничар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне-ог запослене-ог  због боловања

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа – IV степен лабораторијског смера,
 • положен стручни испит  

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић
Са подацима од: 16.04.2015.
Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг
На основу члана 2. Статута  Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг и Одлуке директора бр. 433/1-14 од 15.04.2015. године , Дом здравља Сврљиг расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време до повратка радника са породиљског  боловања

1. Медицинска сестра ......... 1 извршиоц, за рад у интервенцијама и при здравственим станицама и амбулантама на терену, са пуним радним временом, на одређено време до повратка радника са породиљског  боловања

УСЛОВИ за заснивање радног односа:
 • IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа – општи смер.
 • обављен стаж и положен стручни испит
 • радно искуство од најмање 3. године на пословима медицинске сестре после положеног стручног испита

ПОСЕБНИ услови:
 • положен возачки испит Б категорије

Карактеристике радног места
 • рад у 2 смене
 • рад на терену у истуреним амбулантама – по распореду
 • рад у приправности- по распореду

Пријаве на оглас се могу поднети лично сваког радног дана од 0700-1400 часова или послати препорученом пошиљком на адресу Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ 18360 Сврљиг, Хаџићева 40 са назнаком „ За оглас „.

Уз пријаву са доказима о испуњености услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи
 • оверена фотокопија потврде о положеном стручном испиту
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита
 • фотокопија возачке дозволе

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање-организационе јединице Сврљиг.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Директор ДЗ-а
Будимовић др Драган
Са подацима од: 16.04.2015.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија („Службени гласник РС“ бр.36/2010) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2013.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

расписује

ОГЛАС
за пријем

1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са средњом стручном спремом – општи смер, на одређено време, са пуним радним временом, положеним стручним испитом, до повратка мед.сестре која се налази на боловању

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном  IV степеном стручне спреме 
 • лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас"  са навођењем радног места за које се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/672-522 лок.725.

в.д.директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић
Са подацима од: 15.04.2015.
Дом здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број:1764
15.04.2015.год.

На основу члана7. Посебног колективног уговора за здравствене установе , члана  23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа бр. 1764 од  15.04.2015..год.,  директор Дома здравља Крушевац расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

1.  доктора медицине у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад,  на пословима    доктора медицине у Амбуланти Јасика, Службе опште медицине Дома здравља Крушевац - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршен  медицински факултет VII -1 степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

2. доктора медицине у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад,  на пословима    доктора медицине у Амбуланти  Читлук,  Службе опште медицине Дома здравља Крушевац - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршен  медицински факултет VII -1 степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

3. Више медицинске сестре  у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад,  на пословима   више медицинске сестре  у   Служби  поливалентне  патронаже   Дома здравља Крушевац -  1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршена виша медицинска школа или висока школа струковних студија VI степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

4. доктора  стоматологије  у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад,  на пословима  доктора стоматологије у Одељењу дечије и превентивне стоматологије  у   Служби стоматолошке заштите    Дома здравља Крушевац - 1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршен стоматолошки  факултет VII -1 степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

5. лабораторијског  техничара   у радни   радни однос на одређено време   због повећаног обима посла до 3 месеца на пословима лабораторијског техничара у Одељењу лабораторијске дијагностике Дома здравља Крушевац – 2 извршиоца.

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар,   IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

6. медицинске   сестре  у  радни однос на одређено време   због повећаног обима посла до 3 месеца на пословима  тимске сестре у  Амбуланти Дијагностички центар Службе опште медицине- 1 извршилац  

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршена средња медицинска школа  општег смера   IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

7. медицинске сестре   у радни  однос на одређено време   због повећаног обима посла до 3 месеца на пословима  тимске стоматолошке  сестре у  Одељењу дечије и превентивне стоматологије Службе стоматолошке заштите   – 2 извршиоца

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:  поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове
 • завршена средња медицинска школа стоматолошког или   општег смера,    IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место се пријављују, кандидати треба да доставе и:
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених  оригинал или оверена фотокопија;
 • оверену фотокопију решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара или оверену фотокопију лиценце за рад;

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објавити и на web сајту  Министарства здравља РС. и у листу „Послови“Националне службе запошљавања.  

Пријаве се могу поднети  до 24.04.2015.год.  

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим. др Весна Стевић Гајић Спец. опште медиине
Са подацима од: 15.04.2015.
Са подацима од: 15.04.2015.
Дом здравља Велико Градиште
ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел: 012/662-240; фах: 012/663-115; е-маил: domzvg@open.telekom.rs
Ж.Р. 840-473661-98; ПИБ: 101364553; М.Б:17185918

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС" бр.1/2015), у складу са Кадровским планом Дома здравља "Велико Градиште" за 2015. годину  и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља "Велико Градиште", Дом здравља Велико Градиште расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Пословног секретара - Правника, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, до повратка  пословног секретара - правника који се налази на породиљском боловању (1 извршилац).

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном VII степеном стручне спреме - Правног факултета
 • доказ о радном искуству од најмање 3 године
 • извод из матичне књиге рођених

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивањаогласа у Публикацији "Послови", код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на писарници Дома здравља "Велико Градиште" или путем поште на адресу: Дом здравља "Велико Градиште", ул.Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240

Директор
Дома здравља Велико Градиште
Др Љиљана Стевановић
Са подацима од: 15.04.2015.
Са подацима од: 15.04.2015.
Са подацима од: 15.04.2015.
Дом здравља Краљево
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ
Број: 5-259/1
07.04.2015. године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.  5-259   од  07.04.2015. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом   у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, Дома здравља, 1 (једне)  медицинске сестре  ради замене запослене која се налази на боловању.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:
 • Средња медицински школа педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској  школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ
СТЕФАНОВИЋ  ДР ЉУБОМИР, СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И СУБСПЕЦИЈАЛИСТА ИЗ РЕУМАТОЛОГИЈЕ
Са подацима од: 14.04.2015.
Са подацима од: 09.04.2015.
Са подацима од: 09.04.2015.
Са подацима од: 09.04.2015.
Дом здравља Бор
ДОМ ЗДРАВЉА БОР
БРОЈ:1838/2
ДАНА:07.04.2015.година

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл.гласник РС бр.1/2015 ) Одлуке Управног одбора Дома здравља Бор бр. 884/19 од 04.03.2015.године и Одлуке в.д.директора  „Дома здравља Бор“ из Бора, бр.1838 од 07.04.2015.године,

ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Улица Николе Коперника 2-4

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време и то:
 • једног лица за послове из области третирања медициснког отпада до повратка са породиљског боловања већ запосленог лица на наведеним пословима.

Услови за заснивање радног односа за:
3. Одговорно лице за медицински отпад
 • Висока стручна спрема-основне академске студије- Факултет за екологију и заштиту животне средине

Заинтересовани кандидати подносе:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању или Уверење ( не старију од шест месеци )
 • фотокопију личне карте,
 • потврду о незапослености Националне службе за запошљавање, ( не старију од шест месеци )
 • уколико поседује кандидат може доставити и додатне дипломе о стеченим образовањима ( оригинал или оверену фотокопију ),
 • извод из матичне књиге рођених-( оверена фотокопија или оригинал )- ( не старију од шест месеци )
 • фотокопија индекса о завшеном образовању.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља односно најкасније до 17.04.2015.године до 14.30.часова.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа.

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење одговорног лица за мед.отпад“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као непотпуне,  као и неблаговремено поднете пријаве, неће се разматрати.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима

ДОМ ЗДРАВЉА БОР
улица Николе Коперника 2-4
-(за оглас)-
Са подацима од: 08.04.2015.
Универзитетска дечја клиника
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд
Тиршова 10
Телефон: 011/20 60 676
Факс: 011/26 84 672
Klinika@udk.bg.ac.rs

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом

Медицинске сестре – техничара
, 1 (један) извршилац

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА - 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Oглас је објављен у листу “Послови“ бр. 616-617, дана 08.04.2015. године
Са подацима од: 08.04.2015.
Дом здравља Шабац
Број: 01-1/145
Шабац, 08.04.2015.год.

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Репулика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, директор Дома здравља Шабац објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Медицинска сестра – техничар општег смера или педијатријског смера – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа – IV степен општег смера или педијатријског смера,
 • положен стручни испит  

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: диплома – уверење о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“.

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Дома здравља Шабац
прим. др Мирослав Поповић, с. р.
Са подацима од: 08.04.2015.
Институт за лечење и рехабилитацију
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-4427/2
Датум: 01.04.2015. године

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-4427/1 од 01.04.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, као замена за привремено одсутног радника, до његовог повратка, са пуним радним временом, за следеће послове:

ФИЗИОТЕРАПЕУТ – 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура  у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника
 • Стара се о исправности апарата на коме ради и  правилном руковању са истим
 • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура
 • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура
 • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника
 • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа Oдсека,координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, координатору одсека,  главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена средња медицинска школа, смер физиотерапеутски техничар, IVстепен стручне спреме
 • Положен стручни  испит 
 • Поседовање лиценце за рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење ( потврду) о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад- лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у Комору
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин ИлићИнститут за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-4431/2
Датум: 01.04.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-4431/1 од 01.04.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, као замена за привремено одсутног радника, до његовог повратка, са пуним радним временом, за следеће послове:

ЛЕКАР- СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ – 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради у специјалистичкој амбуланти, функционалној дијагностици и у кабинетима
 • Ради на свим дијагностичким, терапеутским и рехабилитационим поступцима на одељењу, функционалној дијагностици и кабинетима, као и на увођењу нових метода у дијагностици и лечењу болесника
 • Учествује у конзилијарним прегледима и по потреби ради као консултант на другим одељењима
 • Стручно се усавршава у земљи и иностранству из области физикалне медицине и рехабилитације и нова сазнања и сопствена истраживања презентује на стручним састанцима лекара Института
 • Учествује у стручном и научном раду
 • Учествује у едукацији лекара на лекарском и специјалистичком стажу
 • Учествује у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одељењу
 • Ради у комисији за упућивање болесника у здравствене институције ван подручја Фонда за здравствено осигурање Ниш
 • Обавља и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења и шефа одељења
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења и шефу одељења

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршен Медицински факултет, доктор медицине, VII-2 степен стручне спреме
 • Положен специјалистички  испит за звање лекара- специјалисте физикалне медицине и рехабилитације
 • Поседовање лиценце за рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету
 • Уверење ( потврду) о положеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације
 • Дозволу за рад- лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у Комору 
 • Лична карта
 • Уверење о држављанству
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 08.04.2015.
Институт за трансфузију крви Србије
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
Број: 2173/2.
Датум: 06.04.2015.год.

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 2173/1 и 2615/1 обе од 06.04.2015. године, расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

1. Портир – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • КВ – III степен стручне спреме или II степен ст. спреме
 • положен испит из П.П. заштите

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на обезбеђењу објеката Института.

Опис посла: обезбеђење објеката Института (конторла, евиденција улазака и излазака и спечавањепротивпраног изношења имовине),спровођење превентивних против-пожарних мера.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном испиту П.П. заштите
 • Кратку биографију

2. Возач  – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:
 • КВ – III степен стручне спреме или II степен стручне спреме
 • Положен возачки испит Б категорије

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на превозу.

Опис посла: управљање наменским возилом Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца и спољних сарадника, материјала, сировина и др,; одржавање возила; помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозвол
 • Кратку биографију

3. Помоћни радник на транспортним пословима – 1 извршилац, са пуним радним временом
 • ПК – II степен ст.спреме, Школа за основно образовање

Радни однос заснива се на одређено време, до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на преносу и складиштењу, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пренос, складиштење и експедиција биолошког материјала  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

ДИРЕКТОР
Прим. др сци мед Снежана Јовановић Срзентић
Са подацима од: 08.04.2015.
Са подацима од: 08.04.2015.
Са подацима од: 08.04.2015.
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Београд
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 20. став 1. тачка 9. Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, поступајући у складу са чланом 1.  став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу за актом Министарства здравља број 112-01-290/2015-02 од 17.03.2015 године, директор Института расписује  

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА РАДНО МЕСТО ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ

1. Медицинска сестра, један извршиоц

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом у турнусима

Услови:
 • Виша медицинска школа општи смер
 • Лиценца коморе медицинских сестара - техничара
 • Радно искуство у струци мин. 1 година радног стажа 
 • Обученост за рад и познавање метода рада и процедура интензивне неге

Опис послова
 • припрема апарате, опрему, материјал и инструменте  неопходне за интензивно лечење
 • асистира анестезиологу-интернисти у интензивном лечењу и спровођењу одговарајућих мера
 • спроводи негу, лечење, хигијену и исхрану пацијената
 • асистира у коришћењу метода инвазивног мониторинга
 • води сву неопходну медицинску документацију
 • ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Своје послове обавља на одељењу на које је распоређена распоредом рада

За свој рад је одговран одговорном техничару одељења за интензивно лечење

Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној школи, лиценце коморе медицинских сестара - техничара),  потврду о радном искуству у интензивној нези, а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком радном места за које се конкурише, а на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1. Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на начин достављања.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Бошко Ђукановић
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 20. став 1. тачка 9. Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, поступајући у складу са чланом 1.  став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу за актом Министарства здравља број 112-01-290/2015-02 од 17.03.2015 године, директор Института расписује  


ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ ОПШТЕ НЕГЕ

1. Медицинска сестра, два извршиоца

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом у турнусима

Услови:
 • Средња медицинска школа општи смер
 • Лиценца коморе медицинских сестара - техничара
 • Радно искуство у струци мин. 6 месеци

Опис послова
 • спроводи смештај болесника
 • води пратећу медицинску документацију
 • спроводи терапијски и хигијенско дијететски режим као и негу болесника 
 • спроводи континуаирано праћење општег стања пацијента
 • одговорна је за употребу средства Института
 • асистира при извођењу дијагностичких процедура
 • ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Своје послове обавља на одељењу на које је упућена  распоредом рада

Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној школи, лиценце коморе медицинских сестара - техничара),  потврду о радном искуству у струци, а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком радном места за које се конкурише, а на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1. Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на начин достављања.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Бошко Ђукановић
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 20. став 1. тачка 9. Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, поступајући у складу са чланом 1.  став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу за актом Министарства здравља број 112-01-290/2015-02 од 17.03.2015 године, директор Института расписује  


ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА КЛИНИЦИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ

1. Доктор медицине, један извршилац

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом за рад у три смене.

Услови:
 • Медицински факултет
 • Лиценца лекарске коморе 
 • Радно искуство у струци мин. 1 година

Опис послова
 • Под руководством начелника одељења и у сарадњи лекара специјалисте обавља све дужности лекара опште праксе.
 • Под надзором начелника одељења и уз помоћ лекара специјалисте учествује у спровођењу свих метода лечења

После испуњених услова за упис специјализације запослени је дужан да упише специјализацију из анестезије и реаниматологије уколико се за то стекну услови.

Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном Медицинском факултету, лиценце лекарске коморе),  потврду о радном искуству у струци, а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“. Предност имају кандидати са радним искуством у сличним делатностима и са просеком на основним студијама преко 8,00.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком радном места за које се конкурише, а на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1. Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана истека рока.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Бошко Ђукановић
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 20. став 1. тачка 9. Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, поступајући у складу са чланом 1.  став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу за актом Министарства здравља број 112-01-290/2015-02 од 17.03.2015 године, директор Института расписује  


ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА КЛИНИЦИ ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

1. Доктор медицине, два извршиоца

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом у сменском раду.

Услови:
 • Медицински факултет
 • Лиценца лекарске коморе 
 • Радно искуство у струци мин. 1 година

Опис послова
 • Под руководством начелника одељења и у сарадњи лекара специјалисте обавља све дужности лекара опште праксе.
 • Под надзором начелника одељења и уз помоћ лекара специјалисте учествује у спровођењу савремених метода лечења

Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном Медицинском факултету, лиценце лекарске коморе),  потврду о радном искуству у струци, а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“. Предност имају кандидати са радним искуством у сличним делатностима и са просеком на основним студијама преко 8,00.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком радном места за које се конкурише, а на адресу Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1. Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на начин достављања.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Бошко Ђукановић