Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 31.07.2015.
Општа болница "Студеница" Краљево
ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
Број: 6-559   
31.07.2015.године
КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево   бр 6-558 од  30.07.2015. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом 2 ( два) доктора медицине  у  Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања, Општа болница.


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра"Студеница":
 • Медицински факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:
 • оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. У супротном, са њим неће бити закључен уговор о раду.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО
мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије
Са подацима од: 31.07.2015.
Са подацима од: 30.07.2015.
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10704/2
Датум: 24.07.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10704/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

БАЊАР АПЛИЦЕР
– 3 извршиоца

Опис послова:
 • Прима болеснике за апликацију пелоида и распоређује их;
 • врши припрему пелоида за апликовање болесницима;
 • по налогу лекара врши апликацију пелоида;
 • након завршеног апликовања, скупља пелоид ради поновне обраде и распрема одељење пелоида;
 • стара се о уредном евидентирању бањских листи и броју апликација и о томе доставља уредне дневне извештаје;
 • одговоран је за хигијену у просторији пелоида, као и хигијену постељине, компреса и другог болничког рубља за апликацију пелоида;
 • ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на одељењу, главног физиотерапеута и одговорног физиотерапеута на одељењу;
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на одељењу, главном физиотерапеуту и одговрном физиотерапеуту.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи          
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10706/2
Датум: 24.07.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10706/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

БОЛНИЧАР
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих,
 • свим болесницима којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља и сл.,
 • одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти,
 • стара се за што хуманији и стручнији однос према пацијенту,
 • услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба,
 • помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге и терапије,
 • ради и друге послове из домена болничара по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, одговорне и главне медицинске сестре,
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на клиници.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи          
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10707/2
Датум: 24.07.2015. године

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10707/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

ФИЗИОТЕРАПЕУТ
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура  у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника
 • Стара се о исправности апарата на коме ради и  правилном руковању са истим
 • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура
 • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура
 • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника
 • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа Oдсека,координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, координатору одсека,  главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена средња медицинска школа, смер физиотерапеутски техничар, IVстепен стручне спреме
 • Положен стручни  испит 
 • Поседовање лиценце за рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење ( потврду) о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад- лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у Комору
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10699/2
Датум: 24.07.2015. године

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10699/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, као замена за привремено одсутног радника, до његовог повратка, са пуним радним временом, за следеће послове:

ФИЗИОТЕРАПЕУТ
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура  у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника
 • Стара се о исправности апарата на коме ради и  правилном руковању са истим
 • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура
 • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура
 • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника
 • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа Oдсека,координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, координатору одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена средња медицинска школа, смер физиотерапеутски техничар, IVстепен стручне спреме
 • Положен стручни  испит 
 • Поседовање лиценце за рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење ( потврду) о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад- лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у Комору
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10703/2
Датум: 24.07.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10703/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

КОЗМЕТИЧАР  WELLNESS  ЦЕНТРА
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Пружа услуге корисницима Wеллнесс центра из домена козметике лица и тела,
 • стара се о исправности апарата на коме ради и правилном руковању истим,
 • за време рада у I и II смени обавезан је да носи прописану униформу,
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, координатору одсека,  главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена средња медицинска школа,  IV степен стручне спреме, са стеченим називом козметички техничар или,
 • Завршена средња медицинска школа,  IV степен стручне спреме, са стеченим називом физиотерапеутски техничар 
 • Положен стручни  испит 
 • Поседовање лиценце за рад

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи са потребним стеченим називом
 • Уверење ( потврду) о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад- лиценцу издату од надлежне Коморе, или Решење о упису у Комору
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос ”. Обавезно навести радно место за које се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10701/2
Датум: 24.07.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10701/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

КУХИЊСКИ РАДНИК
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на пословима прања белог ресторанског посуђа за време оброка,
 • ради на припреми намерница за финалну обраду,
 • води рачуна о хигијени радних површина у кухињском блоку,
 • за време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу,
 • ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института, начелника немедицнског сектора, шефа одељења и шефа кухиње
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, начелнику немедициснкогсектора, шефу одељења и шефа кухиње.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10700/2
Датум: 24.07.2015. године

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10700/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

КУВАР
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на припреми свих врста јела,
 • стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу,
 • издаје, порционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед,
 • води тачну евиденцију о броју издатих оброка,
 • у одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње,
 • одговоран је за хигијенско-санитарну исправност просторије, радних површина и средстава  са којима обавља своју делатност,
 • за време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу,
 • ради и друге послове по налогу шефа кухиње и директора Института,
 • за свој рад непосредно одговара шефу кухиње и директору Института.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена средња угоститељско-туристичка школа, стечен назив кулинарски техничар са III степеном стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Диплома о завршеној средњој школи
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10705/2
Датум: 24.07.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10705/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

ПРАЉА ВЕША
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на прању веша, транспорту и простирању истог у сушари;
 • ради на машинском и ручном пеглању веша;
 • непосредно ради на сушењу веша у сушарама и на осталим уређајима и апаратима у вешерају;
 • ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института, начелника немедицнског сектора, начелника одељења и шефа одсека и предрадника вешераја.
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, начелнику немедициснког сектора, начелнику одељења и шефа одсека и предрадника вешераја.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10702/2
Датум: 24.07.2015. године

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10702/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

СЕРВИР ХРАНЕ
– 1 извршилац

Опис послова:
 • Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка,
 • након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу,
 • чисти и полира прибор којим послужује госте,
 • одговоран је за правилно руковање кихињским инвентаром,
 • послужује храну тешким болесницима по собама,
 • за време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу,
 • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института, начелника немедицнског сектора, шефа одељења и шефа ресторана.
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, начелнику немедициснког сектора, шефу одељења и шефа ресторана..

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа, II степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш
Српских јунака бр. 2
18205 Нишка Бања
Број: 03-10698/2
Датум: 24.07.2015. год.

На основу чланова 7., 8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” бр. 1/2015) и Одлуке директора Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш о потреби заснивања радног односа  број 03-10698/1 од 24.07.2015. године, директор Инстутута за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

СОБАРИЦА- ХИГИЈЕНИЧАР
– 2 извршиoца

Опис послова:
 • Ради на комплетном спремању и одржавању хигијене соба, купатила, ходника,     холова и свих одсеканих и осталих просторија у објекту;
 • ради на одржавању стаклених површина, скидању и намештању завеса, детаљном чишћењу и полирању санитарних просторија, керамичких плочица и слично;
 • стара се о благовременој замени постељног рубља и свакодневно намешта кревете;
 • стара се о рационалној употреби потрошног материјала за одржавање хигијене;
 • материјално одговара за имовину и ситан инвентар на свом реону о чему води и посебну евиденцију;
 • у случају неисправности било ког уређаја на реону обавезна је да о томе обавести службу техничког одржавања и руководиоца стационара;
 • носи заштитну одећу и обућу која мора бити чиста и уредна;
 • ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института, начелника немедицнског сектора, начелника одељења и шефа одсека и руководиоцу стационара;
 • за свој рад непосредно одговара директору Института, начелнику немедициснког сектора, начелнику одељења и шефа одсека и руководиоца стационара.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду ( “Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у  Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”- Ниш:
 • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у овереној фотокопији следећа документа:
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потпуна биографија кандидата ( Curriculum Vitae), са контакт подацима

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије ( www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања, са назнаком “ За правну службу- Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Обавезно навести за које радно место се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Марина Дељанин Илић
Са подацима од: 30.07.2015.
Са подацима од: 30.07.2015.
Општa болницa "Ђорђе Јоановић" Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
Број: 01-3037/1
ЗРЕЊАНИН

На основу Одлуке директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 3037 од 30.08.2015. годинe расписује се:

ОГЛАС
За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом,  до повратка привремено одустне запослене са породиљког одсутства


1. Доктор медицине ......................1 извршилац - за рад на Одељењу психијатрије – Метадонски центар

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит  испит

Заинтересовани кандидати треба да приложе:
 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопије дипломе 
 • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • Лекарско уверење о општој здравственој способности

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 30.07.2015. ГОДИНЕ
(до 06.08.2015.године)


Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Са подацима од: 30.07.2015.
Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" - Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 6147/3
Датум: 28. 07. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1683 од 05. 03. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутног радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:
 • виша медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 • просечна оцена на студијама
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору (интервју)

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”-Београд.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена на студијама:  х  коефицијент  3  - максимално 30,00 бодова;
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду):  х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 15 бодова
 3. оцена на разговору - максимално 55 бодова

Максимални број које може да оствари кандидат износи 100 бодова.

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-2, имају 55 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Рад се обавља у сменама.
 
Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место више медицинске сестре-техничара ".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД
Број: 6148/3
Датум: 28. 07. 2015. године

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1683 од 05. 03. 2015. године, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

7 медицинских сестара-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних радника, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру-техничара су:
 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:
 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору

Критеријуми на основу којих ће се вршити рангирање кандидата дефинисани су Правилником о процедури и критеријумима за заснивања радног односа у КБЦ „Бежанијска коса”- Београд.

Бодовање по основу критеријума:
 1. просечна оцена у средњој школи:  х  коефицијент  6 - максимално 30,00 бодова;
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду): х коефицијент 1, за сваки месец радног искуства - максимално 15 бодова
 3. оцена на разговору - максимално 55 бодова

На разговор ће бити позвани сви кандидати који на основу рангирања по критеријумима 1-2, имају 55 бодова мање од првопласираног кандидата на листи рангирања.

Заинтресовани кандидати подносе:
 • фотокопију сведочанства (све 4 године)
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду)

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

Рад се обавља у сменама.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:
 • доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место медицинске сестре-техничара ".

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

ДИРЕКТОР КБ ЦЕНТРА
Асс. др сц. мед. НС Марија Здравковић
Са подацима од: 30.07.2015.
Са подацима од: 29.07.2015.
Дом здравља Кула
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 1932
Дана, 29.07.2015.године

На основу одредаба члана 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 1343 од 02.06.2015.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кула за 2013.годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013.године, који је Дом здравља примио 30.05.2013.године под бројем 01/6-777, као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим путем јавног оглашавања број 1931 од 29.07.2015.године, Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног запосленог на дужем боловању и породиљском одсуству, до повратка одсутног запосленог са дужег боловања и породиљског одсуства, за следеће послове:

ПАТРОНАЖНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 извршилац у организационој јединици Поливалентна патронажна служба

Опис послова: Поливалентна патронажна служба обједињује активну и пасивну здравствену заштиту кроз све врсте патронажне делатности појединих служби у оквиру Дома здравља и третира породицу као целину у којој су појединци као чланови породице изложени свим социјално медицинским, економским и другим утицајима који директно или индиректно делују на здравствено стање сваког појединца и захтевају посебну бригу читаве здравствене службе, а нарочито патронажне у циљу обезбеђивања потпуније и ефикасније здравствене заштите;
а) Обавља патронажне посете породиљи и новорођенчету: упознавањем са здравственим стањем мајке и детета, узимање анамнестичких података, увид у опште услове живота, провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета, здравствено-васпитне активности, обавезно купање и обрада пупчане ране новорођеног детета и контрола стања и млечности дојки породиље, за остале чланове породице, процена знања и ставова у вези са здравственим и ризичним понашањем; здравствено-васпитне активности, пружање помоћи у сарадњи са заједницом;
б) Патронажна посета одојчету малом детету, трудници, особама старијим од 65 година, особама са инвалидитетом и ментално ометеним у развоју, хроничним болесницима, оболелима од већег социјално медицинског значаја, обухватајући и остале чланове породице, узимање анамнестичких података, увид у опште услове живота процена знања и ставова у вези са начином одгоја деце, упознавање са здравственим стањем и функционалном способношћу старих и инвалида, здравствено васпитни рад, пружање  помоћи у сарадњи са заједницом;
ц) О запажањима извештава надлежну службу Дома у предвиђеном року;
ч) По потреби по налогу изабраног лекара обавља циљане патронажне посете;
ћ) Унос података у медицинску документацију;
д) Фактурисање свих услуга и достављање фактура надлежној служби Дома у предвиђеном року;
џ) Архивирање целокупне медицинске документације по Правилнику о архивирању грађе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 02/6-657 од 13.09.2011.године са свим пратећим изменама.

Услови за обављање послова и радних задатака:    
 • завршена средња медицинска школа - педијатријски смер - IV степен стручне спреме;
 • положен стручни испит;
 • поседовање лиценце за рад;
 • потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака.

Радно искуство није услов за обављање послова из тачке I Огласа.

Обавезни услов је поседовање возачке дозволе "Б" категорије.

III
Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа - педијатријски смер - IV степен стручне спреме;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
 • фотокопија личне карте (са читача);
 • фотокопија возачке дозволе (са читача);
 • потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

VI
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - Патронажна медицинска сестра у организационој јединици Поливалентна патронажна служба“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
Са подацима од: 29.07.2015.
Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
БРОЈ: 894
ДАНА: 29.07.2015. године

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члана 23.  Статута  Дома здравља ,, Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године , расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос, на одређено време, са пуним радним временом за радно место: СПРЕМАЧИЦА,  број кандидата 1


Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 • завршен I степен стручне спреме, основна школа

Сваки кандидат дужан је да уз пријаву - биографију приложи следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе ;
 • оверену фотокопију личне карте.

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном  сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља .

Контакт телефон: 022-436-266

Пријаве достављати на адресу

Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци - кадровској служби - Улица Јове Негушевић 5-7 22410 Пећинци или лично доставити у  Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

ДИРЕКТОР
др Дубравка Цветковић Мићић
спец.интерне медицине
Са подацима од: 29.07.2015.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1064
Дана: 29.07.2015. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 01/2015),  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене на породиљском одсуству и то :

а)  медицинска сестра-техничар на анестезији  у Служби за анестезију са реаниматологијом – Одељењe за анестезију – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • припрема, позива, прима и  смешта  болесника у собу за премедикацију,
 • отвара документацију и  премедицира болесника, 
 • припрема лекове за анестезију, проверава анестезиолошки апарат и осталу опрему за примену анестезије,
 • асистира лекару при увођењу болесника у анестезију (општу или регионалну),
 • прати болесника у операционој сали и у току анестезије,
 • прати виталне параметре болесника после оперативног захвата у соби за буђење,
 • распрема, дезинфикује и стерилише инструменте за анестезију,
 • распрема анестезиолошки апарат и пратећи инвентар О.П. сале,
 • активно учествује са лекаром анестезиологом у реанимационим поступцима на  Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања и другим одељењима у болници,
 • учествује са лекаром специјалистом анестезиологом у праћењу витално угрожених болесника приликом дијагностичких процедура ( РТГ, ЦТ, и др.),
 • ради у преоперативној анестезиолошкој амбуланти ( отвара медицинску документацију, аистира специјалисти при прегледу болесника, снима ЕКГ),
 • асистира лекару специјалисти анестезиологије при извођењу терапијских процедура у амбуланти за терапију бола,
 • одговара за уредности и исправност  медицинске опреме на свим пунктовима рада анестезиолога и води рачуна о хигијени радног простора,
 • обавештава главну сестру и начелника одељења о евентуалним неисправностима медицинске опреме и недостатку потребних лекова и потрошног материјала,
 • повремено ради у зони јонизујућег зрачења,
 • придржава се законом прописаних заштитних мера у зони јонизујућег зрачења,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • обавља припрему за отпремање леша,
 • води дневну документацију о свом раду, 
 • врши примопредају дужности, у усменој, писменој и електронској форми,
 • за свој рад одговара водећој медицинској сестри – техничару и главној сестри – техничару одељења.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а. су :
 • IV степен стручне спреме,
 • завршена средња медицинска школа, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву - молбу се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве – молбе са пратећом документацијом се подносе лично или путем поште на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3 24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан профил – назив радног места за који кандидат подноси пријаву)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IX
Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 29.07.2015. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 29.07.2015.
Дом здравља Раковица
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 5614/2
Датум: 22.07.2015.године
Београд

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на пословима:

ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
- 1 извршилац

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, специјализација из опште медицине, познавање рада на рачунару (основи пакет MS Office и   Windows окружење), пожељно радно искуство најмање 3 године у струци

КАДНИДАТИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о завршеном факутету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
 • фотокопија дипломе о завршеној специјализацији,
 • фотокопија дозволе за рад-лиценце(уколико је кандидат у радном односу), или Решење о упису у комору (уколико кандидата није у радном односу)
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), 
 • уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак,(уверење издаје суд),
 • доказ о радном искуству 
 • кратка биографија са адресама и контакт телефон.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 5615/2
Датум:22.07.2015.године
Београд

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 БЕОГРАД
Краљице Јелене број 22

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом:

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-БАБИЦА
– 1  извршилац

УСЛОВИ: Виша медицинска школа или Висока здравствена школа струковних студија-смер бабица,  VI/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основи пакет MS office  и Windows  окружење), радно искуство најмање годину дана у струци

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:
 • фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи или Високој здравственој школи струковних студија-смер бабица,
 • фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,
 • фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе  или решење о упису у комору,
 • уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,
 • уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци,
 • доказ о радном искуству,
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“
Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДИРЕКТОР
Прим др Добрила Васић
Са подацима од: 28.07.2015.
Дома здравља Крушевац
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Број 3691
28.07.2015.год.

На основу члана члана 8  Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач Република Србија ( Сл гл Рс бр. 1/2015) ,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа на одређено време бр. 3690  од  28.07.2015. год.  директор  Дома здравља Крушевац расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време


1. Лабораторијског техничара за рад у Одељењу  лабораторијске дијагностике Дома здравља на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од три месеца,  број  извршиоца- 2

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар,  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

Кандидати достављају:
 • пријаву на оглас
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • изјаву да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не    води кривични поступак
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак ( уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web сајту Министарства здравља

Пријаве се подносе до 7.08.2015.год.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Прим мр. сц .мед .  Весна Стевић Гајић спец. опште мед.
Са подацима од: 28.07.2015.
Дом здравља Брус
На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, oдлуке вд директора број 411 /15 од 28.07.2015.године Дом здравља Брус расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време једног извршиоца за радно место доктора медицине за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са хмп, кућним лечњем, поливалентном патронажом и стационаром, са пуним радним временом, због повећаног обима посла


Опис послова: Опис послова предвиђен је под ред.бр.2  Правилником о организацији и систематизацији послова ( радних места) Дома здравља Брус, број 139/15

Услови:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет,
 • положен стручни испит,
 • упис у именик Лекарске коморе Србије,
 • лиценца Лекарске коморе Србије,
 • познавање рада на рачунару,
 • да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање овог посла

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:
 • кратку биографију,
 • доказ о стручној спреми ( фотокопија дипломе),
 • решење о упису у Именик Лекарске коморе Србије ( фотокопија)
 • лиценца Лекарске коморе Србије ( фотокопија),
 • доказ о едукацији за рад на рачунару ( фотокопија)
 • потврда надлежног суда  да кандидат није осуђиван ( оргинал )

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здрваља Брус,а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ВД ДИРЕКТОРА
Др Миломир Петровић
Са подацима од: 28.07.2015.
Општа болница Пожаревац
На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС“  1/2015) и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, директор  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Jедног (1) доктора медицине за рад у служби за интерне болести Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка,  у складу са чл.37 став 4 тачка 1. Закона о раду,

2. Једног (1) вишег/струковног физиотерапеута за рад у служби физикалне медицине и рехабилитације Опште болнице Пожаревац, на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запосленe, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног повратка, у складу са чл.37.  став 4. тачка 1. Закона о раду

Опис послова за радна места под 1: Прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише историје болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте; води медицинску докумкентацију у папирној и електронској форми; у свом раду се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу и обућу; за свој рад је одговоран начелнику службе; ради и друге послове своје струке по налогу начелника, шефа одељења или одсека.

Опис послова за радна места под 2: Самостално изводи физотерапеутске послове по предлогу одговарајућих лекара; примена термо, електро, махно кинези и друге терапије; спровођење кинези реакциских мерења ради оцене успешности терапије; адаптирање, према потреби болесника, инвалидских колица и осталих ортопедских помагала; контрола извођења физотерапеутских поступака које обаља физиотерапеутски техничар код болесника; организација рада и обављање стручне административних послива на свом радном месту; учешће у здравственом одгоју и васпитању и у едукацији кадрова; остало по налогу непосредног руководиоца.

Општи услови за сва радна места: Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити поред доказа наведених у условима за то радно место и : 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. извод из МК рођених  оригинал или оверену фотокопију (не старију од шест месеци). Kандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Услови за раднo места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршенн  медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити и: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Услови за раднo места под 2: Поред општих услова предвиђених законом и завршену вишу/струковну медицинску школу – смер виши физиотерапеут/ струковни физиотерапеут и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити и: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши/струковни физиoтерапеут (VI степен) 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање  и листу " Реч Народа ". Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

Директор Oпште болице  Пожаревац
Prim. dr Срећко Босић
Са подацима од: 28.07.2015.
Са подацима од: 28.07.2015.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС

1. Ради замене привремено одсутних запослених у Служби за лабораторијску дијагностику Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на радно место – медицински лаборант, на одређено време – до повратка са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за обављање послова
 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар и положен стручни испит
 • Здравствена способност за рад на радним местим са повећаним ризиком  према Акту о процени ризика
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер лабораторијски техничар;
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите/уколико има радно искуство/;
 • кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање на адресу Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова.    

Директор Дома здравља:
Омеровић др Александар
Са подацима од: 27.07.2015.
Општа болница Суботица
Број: 01 – 1/1051
Дана: 27.07.2015. године

На основу Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 01/2015),  у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене на породиљском одсуству и то :

а) доктор опште медицине у Служби за трансфузију крви – 1 (један)  извршилац;

Опис послова:
 • обавља послове доктора опште медицине,
 • води медицинску документацију, обавља клинички преглед, планира потребне анализе и дијагностичке  процедуре под надзором лекара специјалисте,
 • обавештава надлежног специјалисту  о пристиглим налазима, 
 • учествује у раду службе под надзором лекара специјалисте,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и лекарску документацију, 
 • за свој рад одговара начелнику службе.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр: 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а  су :
 • VII-1 степен стручне спреме,
 • завршен медицински факултет, 
 • положен стручни испит.

III
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
 • Уверење о положеном стручном испиту; 
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак.

IV
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд).

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

V
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Општа болница Суботица, Суботица.

VI
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VII
Са кандидатима који испуњавају услове огласа ће се обавити разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 024 625566.

VIII
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3 24000 Суботица, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор опште медицине у Служби за трансфузију крви “.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
У Суботици, дана 27.07.2015. године
Др Горан Бићанин, неурохирург
Са подацима од: 27.07.2015.
Са подацима од: 27.07.2015.
Општа болница Врбас
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Врбас, Милана Чекића бр. 4.
Матични бр.08888752
ПИБ:105592289
Дана: 27.07.2015. год.
Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС
(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања и породиљског одсуства )


Општа болница Врбас примиће у радни однос:

1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР…………………1. извршилац

Опис послова:
 • обавља послове вишег физиотерапеутског техничара,
 • планира и спроводи терапеутске вежбе за болеснике, 
 • обавља рану рехабилитацију болесника на другим оделењима болнице,
 • врши оспособљавање непокретних болесника за ход без или уз помоћ помагала,
 • обавља припрему и обуку болесника са ампутираним екстремитетима за коришћење протеза и њихову адаптацију,
 • обавља адаптацију болесника са другим вештачким помагалима,
 • обавља рехабилитациони третман код болесника са оштећењем локомоторног апарата, неуролошким обољењима и код деце са урођеним или стеченим оштећењима,
 • обавља радну терапију,
 • обавља електромедицински третман и апликује крио и парафинотерапију,
 • израђује ортотичка и механичка помагала у интересу бржег оспособљавања болесника,
 • учествује у здравственом просвећивању болесника и сарађује са ужом родбином оболелог о наставку терапије у кућним условима,
 • одговоран је за хигијену радног простора, 
 • свакодневно контролише ефекат својих активности и по потреби коригује исте,
 • учествује у тимском раду и обради болесника,
 • сарађује са осталим медицинским радницима и сарадницима,
 • учествује у процесу доношења закључка о оцени радне способности,
 • учествује у стручно истраживачким пословима у оквиру службе,
 • у договору са надлежним лекаром уводи нове методе рада,
 • обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима,
 • води електронску евиденцију података и сестринску документацију, 
 • води медицинску документацију и статистичке извештаје, 
 • за свој рад одговара главном физиотерапеутском техничару службе.

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.
 • VI -1/2 степен стручне спреме, завршена висока/виша медицинска школа-физиотепареут и  положен стручни испит,

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Уговор о раду се закључује на одређено време /до повратка одсутне раднице са боловања и породиљског одсуства;

Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Предвиђен је пробни рад од 3 месеца

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће в.д.директор Опште болнице Врбас. О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас. Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

Директор Опште болнице Врбас
Јанић др Јован
Са подацима од: 27.07.2015.
Са подацима од: 27.07.2015.
Здравствени центар Зајечар
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Број 4952
24.07.2015.године
Зајечар

На основу чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2014.годину, директор Здравственог центра Зајечар расписује

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време


1. Tри медицинске сестре-техничара, на одређено време са пуним радним времоном за рад у Општој болници у Зајечару до повратка радница са боловања
2. Два спремача на оређено врме са пуним радним времоном за рад у Општој болници у Зајечару до повратка радница са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под 1. - IV степен - завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит;
Под 2. – Завршен I степен основна школа

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
 • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања .

ДИРЕКТОР,
Др Станислав Тадић
Са подацима од: 27.07.2015.
Са подацима од: 27.07.2015.
Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола
На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола, Директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом :

1. Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патроnажу – замена за време привремене спречености на раду - 1 извршилац

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III
Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за: доктора медицине
 • Завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит;

IV
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за: доктора медицине
 • диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

V
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља»Др Јанош Хаџи» Бачка Топола.

VII
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља «Др Јанош Хаџи» Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком «Пријава на оглас».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
Са подацима од: 24.07.2015.
Дом здравља Апатин
На основу одредаба  члана 5.  Колективног уговора за Дом здравља Апатин  у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2013. годину број: 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године и одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим  бр. 398/15 од 24.07.2015. године, директор Дома здравља Апатин расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине – 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време најдуже до 24 месеца  због повећаног обима посла за рад у служби Хитне медицинске помоћи Дома здравља Апатин.

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршен медицински факултет
 • положен стручни испит

2. Лаборант – 1 (један) извршилац са пуним радним временом , на одређено време до повратка  радника са боловања

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
 • Завршена средња медицинска школа, смер лаборанта
 • Положен стручни испит

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Апатин, са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству.

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује  на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 31.07.2015. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор,
Ракетић др Бранислав

Са подацима од: 24.07.2015.
Клинички центар Ниш
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр.22132/1    
Датум:24.07.2015. год.

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 22/15, 59/15), Закључка 51 Број: 112-7134/2015 од 30. јуна 2015. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а за потребе Клиничког центра Ниш и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 22132 од 24.07.2015. године, директор Клиничкog центрa Ниш доноси

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 5 ВИШИХ РАДИОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

I
Оглашава се потреба за пријем 5 виших радиолошких техничара у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе Клиничког центра Ниш.

II
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:
 • Завршена виша медицинска школа – радиолошки смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

III
Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:
 • Диплома више школе о стеченом образовању радиолошког смера;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија радне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 5 радиолошких техничара у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V
Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII
Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII
Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X
Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,
БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48
СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ
Са подацима од: 24.07.2015.
Са подацима од: 23.07.2015.
Дом здравља Брус
На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора број 398 /15 од 23.07.2015.године Дом здравља Брус расписује

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време једног извршиоца за радно место доктора медицине за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са хмп, кућним лечњем, поливалентном патронажом и стационаром, са пуним радним временом, због повећаног обима посла


Опис послова: Опис послова предвиђен је под ред.бр.2  Правилником о организацији и систематизацији послова ( радних места) Дома здравља Брус, број 139/15

Услови:
 • VII степен стручне спреме,
 • завршен Медицински факултет,
 • положен стручни испит,
 • упис у именик Лекарске коморе Србије,
 • лиценца Лекарске коморе Србије,
 • познавање рада на рачунару,
 • да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање овог посла

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:
 • кратку биографију,
 • доказ о стручној спреми ( фотокопија дипломе),
 • решење о упису у Именик Лекарске коморе Србије ( фотокопија)
 • лиценца Лекарске коморе Србије ( фотокопија),
 • доказ о едукацији за рад на рачунару ( фотокопија)
 • потврда надлежног суда  да кандидат није осуђиван ( оргинал )

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здрваља Брус,а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ВД ДИРЕКТОРА
Др Миломир Петровић
Са подацима од: 23.07.2015.
Са подацима од: 23.07.2015.
Дом здравља Жабари
На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010) и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

Једног возача за пријем у радни однос у ДЗ Жабари са пуним радним временом на одређено време, до две године.


Опис послова: Обавља све вожње за потребе Дома здравља укључујући и превоз пацијената на дијализу, као и хитан превоз пацијената, задужује се возилом и одговара за његову исправност, одржава возило и отклања ситне кварове,стара се о хигијени возила, води рачуна да у возилу постоји сва потребна, законом прописана опрема, води рачуна о регистрацији возила којим је задужен, обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит Б и Ц категорије, здравствена способност за послове професионалног возача.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:
 • кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • оверену фотокопију возачке дозволе,
 • извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,
 • уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан. 
 • лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова професионалног возача.

С обзиром да се ради о радном месту возача санитетског превоза неопходно је претходно радно искуство професионалног возача у трајању од најмање три године.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење, осим кандидата за радно место возача.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ
Др Томислав Пантић
Са подацима од: 23.07.2015.
Са подацима од: 23.07.2015.
Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова расписује:

ОГЛАС

1. Ради замене привремено одсутних запослених у Дому здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на радно место медицинска сестра-техничар, општи смер на одређено време – до повратка са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа и положен стручни испит
 • Општа здравствена способност
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите/уколико има радно искуство/;
 • кратку биографију.

2. Ради замене привремено одсутних запослених у Служби за лабораторијску дијагностику Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на радно место – медицински лаборант, на одређено време – до повратка са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за обављање послова:
 • VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит
 • Општа здравствена способност
 • Познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном Фармацеутском факултету;
 • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите/уколико има радно искуство/;
 • кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ на адресу Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова.    

Директор Дома здравља:
Омеровић др Александар
Са подацима од: 23.07.2015.
Дом здравља Сента
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015) директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 20.07.2015. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за пријем у радни однос на следеће радно место:


1. Једна (1) медицинска сестра - техничар, на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • уверење о држављанству
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи - смер медицинска сестра – техничар (IV степен стручне спреме)
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Директора установе др Шурјан Густава, тел. 0628062368

Директор Дома здравља Сента
др Шурјан Густав
Са подацима од: 23.07.2015.
Клинички центар Србије
На основу Одлуке Директора Клиничког центра Србије бр. 13155 од  22.07.2015. године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу Закључком 51 број 112-7134/2015 од 30 јуна 2015.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.36/10..37/14...1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА- 11 ИЗВРШИЛАЦА И ТО:

1 специјалисту радиолога или лекара на специјализацији из радијационе онкологије


Општи услови: Најмање VII 1 степен стручне спреме , завршен Медицински факултет, положен стручни испит. Предност ће имати лекари који имају искуство у раду на радиoтерапијским апаратима као и кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

1 доктора медицине за Клинику за неурохирургију

Општи услови: VII 1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит. Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

2 дипломирана физичара/физикохемичара

Општи услови: Најмање VII 1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет  са стеченим звањем дипломирани физичар/ физикохемичар, положен стручни испит. Предност ће имати кандидати који су радили на радиотерапијским апаратима као и кандидати који имају искуство у раду у  установи терцијарног нивоа здравствене заштите

2 инжењера електротехнике

Општи услови: Најмање VII 1 степен стручне спреме, завршен Електротехнички факултет. Предност ће   имати инжењери који су радили са медицинском опремом као и кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

3 рентген техничара

Општи услови: VI степен стручне спреме, завршена Виша медицинска школа /Висока здравствена школа струковних студија одговарајућег смера, положен стручни испит. Предност ће имати кандидати који  имају искуство у раду  установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

1 медицинска сестра/ техничар са вишом стручном спремом

Општи услови: VI степен стручне спреме, завршена Виша медицинска школа, положен стручни испит. Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

1 медицинска сестра/техничар са средњом стручном спремом

Општи услови: IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит. Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду  у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
 • кратка пословна биографија
 • оверену фотокопију дипломе (о завршеном факултету, вишој односно средњој школи- у зависности од радног места за који се кандидат пријављује)
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда средње школе уколико кандидат конкурише за место са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту( за радна места за која је стручни испит наведен као услов)
 • оверена фотокопија положеног специјалистичког испита ( за специјалисте)
 • фотокопија радне књижице

Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за Конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс неће бити узете у разматрање.

ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф.др Миљко Ристић
Са подацима од: 22.07.2015.
Здравствени центар Ужице
На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.8205 од  22.07.2015 .год., Здравствени центар расписује

ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања


ОЈ Општа болница Пријепоље

1. Доктор медицине............................. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа
 • За радно место доктора медицине-VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:
 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном факултету односно одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић
Са подацима од: 22.07.2015.
Специјална болница "Свети Сава"
Специјална болница „Свети Сава“
Београд, Немањина 2
Број: 03/2206-2
Датум: 13.07.2015. године

На основу члана 37. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005 ...75/14)   члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, („Сл. Гласник РС“ бр. 1/15)  Кадровског плана за 2013. годину, бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Измена Кадровског плана  за Специјалну  болницу „Свети Сава“ за 2013. годину,  бр. 112-01-01067/2013-02 од 05.09.2013. године,  Oдлуке директора Болнице о потреби расписивања огласа,  бр. 03/2206 од 13.07.2015. године, објављује се

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

Један извршилац на одређено време, до повратка уговореног  запосленог са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова, Медицинска сестра-техничар за које су Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:
 • ССС медицинска школа, општи смер,
 • положен стручни испит за звање, медицински техничар,
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

II
Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију:
 • фотокопија дипломе о завршеној траженој школи,
 • фотокопија уверења/дипломе о положеном стручном испиту, 
 • дозвола за рад (лиценца или решење) у фотокопији и 
 • кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

III
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе поштом на адресу Специјалне болнице „Свети Сава“, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДИРЕКТОР
Др Милан Савић
Са подацима од: 22.07.2015.
КБЦ "Др Драгиша Мишовић-Дедиње"
На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.1/2015), и члана 23.Статута,став 1.тачка 4, директор Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА РАДНА МЕСТА


1. Медицинска сестра-техничар, на неодређено време (6 извршилаца)

Опис радног места под 1:  

Медицинска сестра (IV степен)
 • Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека,
 • Врши припрему болесника за дијагностичке процедуре,
 • Води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника,
 • Обавља и остале послове своје струке у оквиру сменског рада по налогу главне медицинске сестре-техничара одељења - надзорне медицинске сестре-техничара одсека, којој одговара за свој рад.   

Медицинска сестра (VI степен )
 • Обавља најсложеније послове здравствене неге болесника, односно, најсложеније дијагностичко-терапијске процедуре у складу са садржином рада Клинике;
 • Води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника;
 • Учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада и едукацији средњих медицинских сестара-техничара;   
 • Обавља и остале послове своје струке у оквиру сменског рада по налогу главне  медицинске сестре-техничара одељења – надзорне медицинске сестре-техничара одсека, којој одговара за свој рад.

Услови под 1:
 • Средња  медицинска школа (IV степен)
 • Виша медицинска школа (VI степен)
 • Стручни испит
 • Рад на рачунару (Мc офис пакет,интернет )

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радна места под 1 подносе следеће доказе о испуњености услова: оверена копија дипломе,оверена копија уверења  о положеном стручном испиту,решење о издавању лиценце,краћу биографију са пропратним писмом,у року од 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

Пријаву доставити на адресу; КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4
Са подацима од: 22.07.2015.
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015)  и одлуке директора Института бр. 4530/1 од 14.07.2015. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за медицински отпад Одељења за животну средину и здравље у Центру за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

САРАДНИК – ОПЕРАТЕР НА АУТОКЛАВУ
на одређено време, до 12 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла 1 извршилац

Опис послова и радних задатака: Прикупља, преузима отпад од генератора отпада и обавља припрему за стерилизацију у аутоклаву. Обележава отпад који се обрађује у аутоклаву. Проверава да ли је аутоклав исправан за покретање стерилизације (постоје параметри који се електронски контролишу на дисплеју апарата). Контролише калибрисање аутоклава и остале опреме за стерилизацију. Убацује отпад на стерилизацију у аутоклав. Прати процес стерилизације инфективног отпада. Прати и контролише параметре стерилизације. Утврђује неправилности у раду аутоклава током трајања стерилизације. Идентификује неисправности у раду аутоклава. Идентификује неисправности у раздвајању отпада преузетог од трећих лица за стерилизацију. Води евиденцију о стерилизацији и одлагању отпада. Попуњава документацију која прати циклусе стерилизације. Припрема дневне извештаје о стерилизацији отпада. Похађа редовно обуке у вези послова стерилизације и рада аутоклава прописане прописима Републике Србије. Примењује мере личне безбедности у раду на аутоклаву. Прикупља отпад од трећих лица у договору са координатором за рад јединице за третман отпада у постројењу. Извештава координатора за управљање медицинским отпадом о потребама за рад постројења и квалитету потрошног метеријала. Препознаје неправилности у раду аутоклава и неправилности у складишту за медицински отпад. Обавља остале послове по потреби у вези стерилизације и одлагања стерилисаног отпада, дефинисане процедурама рада. Примењује мере спровођења хигијене и дезинфекције простора и опреме у јединици за третман инфективног отпада. Обавља рад на терену из домена послова Одсека. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада  Одсека по налогу шефа Одсека.

Услови:
 • основна школа или средња стручна спрема
 • без обзира на радно искуство 
 • организационе способности

Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs
или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,
11000 Београд са назнаком: ЗА КОНКУРС – сарадник – оператер на аутоклаву


Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 16 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
Са подацима од: 22.07.2015.
Са подацима од: 22.07.2015.
Са подацима од: 22.07.2015.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
Дел.број: 2318/1
Датум: 17.07.2015. године

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/2015), у вези са Кадровским планом Института за 2013. годину број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, Изменом Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 26.07.2013. године, Исправком измене Кадровског плана Института за 2013. годину број 112-01-01063/2013-02 од 27.08.2013. године и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине директор Института расписује:

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време, до 31.08.2015. године, са пуним радним временом:

Једног (1) извршиоца: медицинска сестра-техничар на Одељењу за интензивну негу Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.

Опис посла:
 • спроводи негу болесника
 • брине се о пријему, нези и отпусту болесника
 • даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге
 • узима и шаље материјал на лабораторијске анализе
 • ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца
 • учествује у сменском раду
 • за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
 1. Да поседују средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит 
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
 • Диплому о завршеној Средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик  Коморе
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе),
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених, 
 • Фотокопија радне књижице (оверена)
 • Потврду о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем  1 медицинске сестре-техничара на Одељењу за интензивну негу на Клиници за педијатрију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф.др Слободан Гребелдингер
Са подацима од: 22.07.2015.
Дом здравља Гроцка
Дом здравља Гроцка
Број:
Датум:

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр25/15) и овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља Гроцка, а у  складу са Кадровског плана за 2013. годину бр.112-01-1438/2010-03 од 02.08.2013 године, директор Дома здравља доноси

ОДЛУКУ О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА
РАДНОГ ОДНОСА


Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено  и одређено време,  у Дому здравља Гроцка, за следећа радна места:

1. 2 медицинске сестре техничари – општег смера са IV степеном стручне спреме неодређено време
2. 1 медицинска сестра техничар- гинеколошко акушерског смера са  IV степеном стручне спреме на неодређено време
3. 2 доктора медицине са VII1 степеном стручне спреме на одређено време на замени одсутних  радника
4. 1 медицинска сестра техничар-општег смера са IV степеном стручне    спреме на одређено време на замени одсутног радника
5. 1 медицинска сестра техничар-гинеколошко-акушерског са IV степеном стручне спреме на одређено време на замени одсутног радника
6. 1 лабораторијски техничар са IV степеном стручне спреме на одређено време на замени одсутног радника


II
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под редним бројем 1) кандидат  треба да испуњава:
 • завршену средњу медицинску школу IV степен  звање медицинска сестра техничар  општег смера са IV степеном стручне спреме
 • положен стручни испит;

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре-техничара општег смера подноси следећу документацију:
 • фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • кратку биографију;
 • фотокопију личне карте.

За радно место под редним бројем 2) кандидат  треба да испуњава:
 • завршену средњу медицинску школу IV степен стручне спреме звање медицинска сестра гинеколошко-акушерског смера са IV степеном стручне спреме

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре-гинеколошко акушерског смера подноси следећу документацију:
 • фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;
 • кратку биографију;
 • фотокопију личне карте;

За радно место под редним бројем 3) кандидат  треба да испуњава:
 • завршен медицински факултет (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);
 • положен стручни испит;
 • лиценцу за рад;

Заинтересовани кандидат за радно место доктора медицине, подноси следећу документацију:
 • фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;
 • кратку биографију.
 • фотокопију личне карте.

За радно место под редним бројем 4) кандидат  треба да испуњава:
 • завршену средњу медицинску школу IV степен  (звање медицинска сестра техничар  општег смера са IV степеном стручне спреме);
 • положен стручни испит;
 • лиценцу за рад;

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре-техничара општег смера подноси следећу документацију:
 • фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • кратку биографију;
 • фотокопију личне карте.

За радно место под редним бројем 5) кандидат  треба да испуњава:
 • завршену средњу медицинску школу IV степен стручне спреме (звање медицинска сестра гинеколошког - акушерског смера са IV степеном стручне спреме )

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре-гинеколошко акушерског смера подноси следећу документацију:
 • фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;
 • кратку биографију;
 • фотокопију личне карте;

За радно место под редним бројем 6) кандидат  треба да испуњава:
 • завршену средњу медицинску школу- смер лабораторијски техничар са IV степен стручне спреме ( звање лабораторијски техничар са IV степеном стручне спреме )
 • положен стручни испит;
 • лиценцу за рад;

Заинтересовани кандидат за радно место лабораторијског техничара подноси следећу документацију:
 • фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
 • фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе;
 • кратку биографију;
 • фотокопију личне карте;

III
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови“.

Пријаве се подносе на адресу “ Српско-грчког пријатељства“бр.17 Гроцка, или непосредно у канцеларији писарнице Правне службе.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

IV
Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

V
Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање”Послови“.    

Директор
с.р  Др Драгиша Станојевић
Са подацима од: 22.07.2015.
Завод за јавно здравље Ужице
На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр.3787 од 14.07.2015. године и Одлуке бр.3788 од 14.07.2015. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр.1/2015), оглашава потребу за заснивањем радног односа:

1. са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова лабораторијског техничара средње стручне спреме, у Центру за микробиологију- Одељење за клиничку микробиологију, на одређено време, по основу замене привремено одсутне запослене, до повратка привремено одсутне запослене на рад.

2. са једним извршиоцем, са пуним радним временом, ради обављања послова лабораторијског техничара средње стручне спреме, у Центру за микробиологију- Одељење за клиничку микробиологију, на одређено време, на период од 12 месеци, због потребе да се наведени послови изврше квалитетно и у превиђеним  роковима.

Запослени ће у оквиру послова лабораторијског техничара средње стручне спреме обављати  следеће послове:
 • припрема болесничког материјала и комплетна обрада (засејавање, култивација, субкултивација, прављење и бојење препарата, израда антибиограма итд.)
 • извођење свих врста серолошких реакција (елиса,рвк,имунофлуоросценција, аглутинација, прецитипација ).
 • други послови из делокруга рада лабраторијског техничара које одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, у складу са званичним актима установе

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:
 • завршена средња медицинска школа лабораторијског смера
 • положен стручни испит за лабораторијског техничара

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова и то:
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат променио презиме, 
 • сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе лабораторијског смера, у оригиналу или овереној копији,
 • диплому о завршеној средњој медицинској школи лабораторијског смера, у оригиналу или овереној копији,
 • уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара, у оригиналу или овереној копији.

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се, непосредном предајом  или путем поште,Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.“

ДИРЕКТОР
Проф. др Биљана Мијовић
Са подацима од: 22.07.2015.
Универзитетска дечја клиника
На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2013. годину бр.112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, и Изменама Кадровског плана бр. 112-01-01033/2013-02 од 10.10.2013. године,Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-682/2015-02 од 30.06.2015. године, и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица (Службени гласник РС бр.1/15), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом


Медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца

I
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца.

Опис послова: Комплетна нега и тоалета болесника, превијање болесника, отварање температурних и интезивних листа болесника, укључивање инфузије, давање трансфузије, плазме и осталих крвних деривата, мерење температуре и мерење виталних знакова, требовање апотеке, вађење крви за биохемијске анализе, као и други послови по налогу непосредног руководиоца.

II
УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове медицинске сестре – техничара, 4 (четири) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:
 • IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера
 • положен стручни испит 
 • најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита
 • дозвола за рад – лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из   радног односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу)

III
Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ- 4 (ЧЕТИРИ) ИЗВРШИОЦА“.

IV
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:
 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице
 • фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису у Именик мед.сестара и здравствених техничара Србије

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.