Услуге надзора над извођењем машинских и електроинсталација, и применом мера заштите од пожара у току грађења објекта за смештај радио тераписјког апарата за стереотаксичну радиохирургију, 12/2018

у Београду 19.09.2018.