Дом здравља Сечањ

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15),  расписује се

 

ОГЛАС
за послове

 1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

 

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа:  радни однос на неодређено време,

Радно време:  пуно, 40 часова недељно

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

 1. Завршен фармацеутски факултет смер медицински биохемичар
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе
 4. Да је држављанин Републике Србије

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на неодређено време,

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

 

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати под редним бројем 2. треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 1. завршен  медицински факултет,
 2. положен стручни испит,
 3. упис у именик коморе 
 4. дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе.

Заинтересовани кандидати који конкуришу за радна места под редним бројем 1. и 2. подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о обављеној имунизацији у складу са Законом

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Шешлија др Јасмина