Редовно сервисирањe и одржавањe возила са уградњом резерних делова за возила Министарства здравља по окрузима на територији РС, по партијама, 19/2018.

Београд 02.01.2018.