Услови за улазак путника у Србију и укидање самоизолације

За организацију и одобрење доласка страних држављана у Републику Србију (ради спајања породице, обављања сахрана, одлазак на лечење и сл.) лице се обраћа Комисији за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19 на следеће е-маил адресе:

komisijacovid-19@gov.rs или danijel.nikolic@gov.rs.

 

УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК ДРЖАВЉАНА РЕПУЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА КОЈИ ИМАЈУ ОДОБРЕН ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ИЛИ СТАЛНО НАСТАЊЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ЗЕМЉУ

 

У складу са Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/ 20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20 и 75/20):

 

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији и акредитованим члановима особља страних дипломатско – конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и члановима њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе, а који улазе у Републику Србију, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима) или друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика.

Наведена лица могу ући у Републику Србију без одређивања мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима):

1) ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику Србију,

2) ако су у иностранству боравила не дуже од 72 сата, а не уочавају се симптоми заразне болести COVID-19.

 

Деца до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата од издавања од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику Србију.

Ове мере се не примењују на домаће држављане и стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који:

 

1) су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.

2) обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, односно на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривреним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту.

3) су запослени на територији суседне државе и који поседују документ послодавца о радном ангажовању, као ни на држављане суседних држава који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању.

 

УСЛОВИ ЗА УКИДАЊЕ МЕРЕ САМОИЗОЛАЦИЈЕ

 

Лицу коме је изречена мера здравственог надзора на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), мера се укида уколико у периоду трајања мере добије негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији на лични захтев и о трошку тога лица”.

 

За путнике који су ушли у земљу у периоду од 30.04.2020. године и којима је усменим решењем граничног санитарног инспектора одређена мера изолације у кућним условима у трајању од 14 дана, а чији је резултат PCR теста на присуство SARS-CoV-2 негативан након повратка у земљу, обуставља се мера изолације, даном када надлежни институт/завод за јавно здравље достави обавештење и податке о путницима са негативним резултатом PCR теста,

Министарству унутрашњих послова (е-маил: samoizolacija@mup.gov.rs)

и

Министарству здравља (е-маил: test.covid@zdravlje.gov.rs).

Лице које поседује негативни ПЦР тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од референтне лабораторије (скениран или сликан тест) треба да пошаље, са личним подацима, на е маил у МУП: samoizolacija@mup.gov.rs