Проф. др Зоран Радовановић

Проф. др Зоран Радовановић, рођен 08.06.1970. године у Нишу, где и данас живи. Отац двоје деце. Специјалиста радиологије и субсцeцијалиста неурорадиологије; редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, продекан Медицинског факултета Универзитета у Нишу; в.д. директора Клиничког центра Ниш од 2012-2013; генерални директор Клиничког центра у Нишу од 2013-2020;

 

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ  

 

1.1. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ            

Основну школу ''Вожд Карађорђе'' завршио је у Нишу са одличним успехом. Прве две године средње школе на природно-математичком смеру завршио је у Гимназији ''Стеван Сремац'', Друге две године у Медицинској школи ''др. Миленко Хаџић'' завршио је у Нишу са одличним успехом и стекао звање физиотерапеутски техничар.

Медицински факултет у Нишу Универзитета у Нишу уписао је школске 1989/90. године, а дипломирао је 1995. године са просечном оценом на основним студијама 9,13.

После завршеног факултета обавио је обавезни лекарски стаж у Нишу, а пред стручном комисијом у Министарству здравља у Београду 1996. године положио је стручни испит одличним успехом.

Магистарски рад под називом ''Компјутеризована томографија у дијагностици обољења предњих параназалних шупљина'' област радиологија, одбранио је 2002. године пред Комисијом Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

Специјалистички испит из Радиологије положио 2003. године, одличном оценом Комисијом Медицинског факултета Универзитета у Нишу.  

Докторску дисертацију из научне области Медицина (ужа научна област Радиологија) под насловом: ''Компјутеризована томографија у дијагностици обољења висцералног кранијума'' , област медицина, одбранио је 2005. године на Медицинском  факултету у Нишу и стекао научни степен доктора медицинских наука.

На основу Мишљења Министарства здравља Републике Србије и одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу решењем Декана Медицинског факултета Универзитета у Нишу 2013. године признаје му се ужа специјализација из Неурорадиологије.

На Институту за радиологију Клиничког центра у Нишу ради од 1996.

Течно говори енглески  и  служи се немачким језиком.

 

1.2. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА

 

1.2.1. Досадашњи избор у академска звања

На Медицинском факултету Универзитета у Нишу од 1998. године ради као асистент приправник, након чега је у редовном поступку биран у звање асистента.

Од 01.06.2008. године као наставник у звању доцент на предмету Радиологија Медицинског факултета Универзитета у Нишу учествује у извођењу наставе на смеровима: медицина, стоматологија и струковне студије.

Након завршеног изборног поступка изабран је 02.07.2013. године у звање ванредног професора за УНО Радиологија на Медицинском факултету Универзитета у Нишу.

Проф. др Зоран Радовановић од 2010. године радио је прво као доцент па и професор на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци, Република Српска где је учествовао у извођењу наставе на основним и последипломским студијама.

Након завршеног изборног поступка изабран је 11.07.2018. године у звање редовног професора за УНО Радиологија на Медицинском факултету Универзитета у Нишу.

 

1.2.2. Педагошко искуство/кретање у професионалној каријери/радна места

Био је начелник Одељења за Компјутеризовану томографију Института за Радиологију Клиничког центра у Нишу, као и Заменик директора Клиничког центра Ниш од октобра 2009. године до краја септембра 2012. године.

Од 01.10.2012. године до краја децембра исте године обављао је финкцију ВД директора Клиничког центра Ниш. 

Одлуком Владе Републике Србије од 29.12.2012 именован на функцију директора Клиничког центра Ниш.

Продекан за клиничко здравство, специјализације и уже специјализације Медицинског факултета Универзитета у Нишу од 29.08.2013. године до 30.09.2015 године.

 

Продекан за клиничко здравство, специјализације и уже специјализације Медицинског факултета Универзитета у Нишу од 01.10.2015. године до данас.  

 

Председник и члан Одбора за специјалистичке студије Медицинског факултета Универзитета у Нишу у два мандата.  

 

Председник и члан Одбора за здравствену делатност Медицинског факултета Универзитета у Нишу у два мандата.

 

Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу и Одбора за наушно-технолошки парк Универзитета у Нишу одлуком Сената Универзитета у Нишу.

 

Предавач по позиву на докторским студијама на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу, као и вишегодишњи наставник на Медицинском факултетау Универзитета у Бања Луци, где осим извођења наставе на основним студијама учествовао као председник или члан у већем броју специјалистичких испита и Комисијама за израду и одбрану магистарских радова. 

Одржао је више предавања на Конгресима националног и интернационалног значаја. На матичном факултету одржао је више предавања у оквиру Континуиране медицинске едукације Медицинског факултета у Нишу.

У свим домаћим научним часописима али и репрезентативним у иностранству објавио је бројне научне, стручне и ревијалне радове самостално или у тиму са наставницима и сарадницима предмета Радиологија, али и других предмета на Медицинском факултету у Нишу, као и колегама са других Факултета и Универзитета у Србији.

Дугогодишње педагошко искуство и допринос развоју наставно научног подмлатка огледа се кроз два менторства у изради докторских дисертација, учешћу у Комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација, менторство и учешће у Комисијама за оцени и одбрану магистарски, специјалистичких и уже специјалистичких радова.

Ментор је бројних студентских радова за конгресе студената медицине и стоматологије, као и ментор или злан Комисија за одбрану дипломских радова студената Медицинског факлутета Универзитета у Нишу и Медицинског факлутета Универзитета у Бања Луци, Република Српска.

Као истраживач од 1998. године укључен је у 6 пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Владе Републике Србије.

Аутор или коаутор је у више уџбеника и практикума за студенте медицине и стоматологије, као и аутор монографије из уже научне области Радиологија.

Дугогодишњи је члан уређивачког одбора часописа Аcta Medica Mediane Медицинског факултета Универзитета у Нишу и рецензент већег броја радова.   

На основу евиденције Библиотеке Медицинског факултета Универзитета у Нишу укупна цитираност кроз цитате је у 2019 је 127.

 

1.3. Научно и стручно усавршавање (школе, семинари, курсеви)

Током студија активно је био укључен у научно-истраживачки рад па је учествовао у организацији више конгреса студената медицине и соматологије, али је имао и већи број радова излаганих на студентским конгресима у земљи и иностранству, који су штампани у зборницима.

Од почетка специјализације до данас био је на усавршавањима за рад на компјутеризованој томографији и магнетној резонанци у еминентним центрима у земљи и иностранству.

Едуковао се у референтним установама дијагностичке радиологије као што су КЦ Србије, КЦ Војводине и Инстутуту за онкологију Сремска каменица.

Усавршавање у трајању од два месеца из области радиолошке дијагностике и едукације у раду на магентној резонанци и компјутеризованим томографима обавио је у Сједињеним америчким држава на радиолошким одељењима Универзитетских болница у Сан Антонију и Сан Дијегу 1998. године под покровитељством најеминентнијих стручњака.

Као стипендиста Владе Француске Републике усавршавао се 2006. године месец дана у највећем онколошком центру у Лиону из области онколошке радиодијагностике у раду на ултразвучним апаратима, скенерима и магнетној резонанци.

 

1.3.1. Чланство у научним и стручним удружењима

Проф. др Зоран Радовановић је пуноправни члан Европског удружења за радиологију (ESR), Секције за радиолошку дијагностику СЛД, Удружења радиолога Србије и Удружења Неурорадиолога Србије.

Од 2011. године био је 2 године секретар Секције за радиологију Српског лекарског Друштва.

 

1.3.2. Награде и признања

За свој досадашњи рад добитник је већег броја Захвалница, Плакета, Признања али су најзначајнија

Српско лекарско друштво подружница Ниш-награда за изузетан допринос развоју и организацији медицинске струке и науке 25.12.2013. године.

Награда '’11. јануар'' 2013. године као највеће признање Града Ниша за допринос и ангажовање у прикупљању документације за пошетак радова на новом Клиничком центру Ниш.

Повеља „Капетан Миша Анастасијевић“ за примену нових метода лечења и доприноса у развоју здравства , 23.05.2013.