Конкурс за ангажовање економисте

Београд 15.06.2022.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13 и 2/19 и 24/21), Уговора о бесповратној помоћи – број ИПА/2021/424-168 за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама II” закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА II"

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место: 

Један (1) извршилац за радно место ЕКОНОМИСТЕ - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама II”

Опис посла:

 • Прати буџет и евидентира све финансијске промене настале реализацијом пројектних активности;
 • Прати и ажурира план потрошње средстава буџета пројекта са јасно дефинисаним временским оквиром и роковима;
 • Контролише исправност документације (улазне фактуре и друге финансијске документације) на основу које се врши трансфер средства релевантним институцијама здравственог система;
 • Израђује налог о исплати средстава на основу захтева институција здравственог система;
 • Учествује у изради финансијских и других извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Представља Министарство на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;
 • Организује, ажурира и архивира финансијску документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства.

 

   Услови конкурса:

 • Виши/Висок степен образовања стечен на основним струковним/академским студијама са најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Познавање финансијских софтвера (“NexTBIZ“ и/или сл.)
 • Минимум четири (4) године радног искуства на пословима финансија/везаним за финансије.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Вишем/Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама II“

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.