Конкурс за ангажовање кординатора

15.06.2022. Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13 и 2/19 и 24/21), Уговора о бесповратној помоћи – број ИПА/2021/424-168 за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама II” закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА II"

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место: 

Један (1) извршилац за радно место КООРДИНАТОРА ПРОЈЕКТА - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама II”

Опис посла:

 • Управљања целокупном имплементацијом пројектних активности у складу са пројектним документом, политикама Владе Републике Србије и захтевима донатора;
 • Координирања рада у циљу планирања и реализације свих пројектних активности;
 • Надгледања рада Јединице за управљање пројектом и тимова за координацију свих учесника пројекта;
 • Осигуравања ефикасне имплементације пројектних активности;
 • Развијања плана реализације пројектних активности са јасно дефинисаним временским оквиром, припадајућим обавезама и роковима;
 • Праћења реализације пројектних активности како би се осигурала несметана имплементација истих;
 • Спровођења мониторинга над радом медицинских тимова ангажованих у прихватним центрима и вршења контроле над спроведеним здравственим услугама, спроведеним и раздуженим требовањима као и контроле над прикупљеном документацијом за правдање месечних зарада;
 • Израђивање финансијских, наративних и других извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Представљања пројектног тима на релевантним састанцима и догађајима који се односе на пројекат;
 • Успостављања система за размену информација, извештавања и координацију међу партнерима;
 • Вршења редовне теренске посете како би потврдио напредак и утврдили постигнути резултати пројекта;
 • Обављањаи других послова које одреди Наручилац посла, а који произилазе из потреба пројекта.

 

   Услови конкурса:

 • Висок степен образовања стечен на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Изврсне комуникационе вештине;
 • Аналитичко решавање проблема;
 • Познавање проблематике везане за миграције у Републици Србији;
 • Минимум четири (4) године искуства у раду на/при националним и/или међународним пројектима.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама II“

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.