Финансијски координатор

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и Уговора о бесповратној помоћи – за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

 

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА III"ИНДИВИДУАЛНА МЕРА

I

            Оглашава се ангажовање сарадника за следећу позицију: 

            Један (1) извршилац за позицију ФИНАНСИЈСКИ КООРДИНАТОР - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера

 

            Опис посла:

 • Прати буџет и евидентира све финансијске промене настале реализацијом пројектних активности;
 • Прати и ажурира план потрошње средстава буџета пројекта са јасно дефинисаним временским оквиром и роковима;
 • Контролише исправност документације (улазне фактуре и друге финансијске документације) на основу које се врши трансфер средства релевантним институцијама здравственог система;
 • Израђује налог о исплати средстава на основу захтева институција здравственог система;
 • Учествује у изради финансијских и других извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Организује, ажурира и архивира финансијску документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства;
 • Израђује финансијске извештаје за донатора пројекта;
 • Припрема годишње планове набавки на основу инпута и предвиђања пројектног тима;
 • Припрема за интерне или екстерне ревизије/мониторинг посете и учествује у
 • посете ревизије/мониторинга;
 • Доприноси изради административних докумената у вези са финансијским питањима;
 • Координише свим финансијским пословима у оквиру пројекта.

 

            Услови конкурса:

 • Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Минимум годину  дана искуства на/при национални и/или међународним пројектима (уколико је  искуство у релевантним областима рада - припрема и управљање пројектима сматраће се предношћу);
 • Познавање српског језика (матерњи језик) и познавање енглеског језика;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Вишем/Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције. Након разговора, Министарство доноси одлуку о ангажовању.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III – Индивидуална мера“

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071, е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.

 

 

МИНИСТАР

Проф. др Даница Грујичић