Сектор за здравствено осигурање

У Сектору за здравствено осигурање обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује област обавезног и добровољног здравственог осигурања и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима; прописа којима се уређује систем плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно из јавних прихода; прописа којима се уређује област лекова и медицинских средстава у складу са стандардима Европске Уније; прописа којима се уређује систем  цене лекова, као и утврђивање цена лекова; праћење и унапређивање система обавезног здравственог осигурања, као и добровољног здравственог осигурања; праћење и унапређивање финансирање здравствене заштите која се обезбеђује из система обавезног здравственог осигурања, као и финансирање здравствених установа из Плана мреже;  израду номенклатуре здравствених услуга, као и стручних основа за сачињавање листи чекања; анализа и праћење показатеља здравственог рачуна; анализа и праћење финансирања здравствених технологија; израда, као и учествовање у изради програма и пројеката здравствене заштите који се финансирају из средстава обавезног  здравственог осигурања, као и у ванредним приликама у сарадњи са надлежним органима; учешће у изради предлога буџета и финансијског плана; учешће у припреми и вођењу преговора за закључивање и спровођење међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; припрема извештаја за међународне организације у примени конвенција и других извора међународног права ( универзалног и регионалног)  у области остваривања здравствене заштите и других права из обавезног здравственог осигурања, укључујући и спровођење Споразума о реадмисији; учешће у преговорима о платама запослених у здравственим установама са другим надлежним државним органима и репрезентативним синдикатима; остваривање и унапређивање социјалног дијалога и учешће у колективном преговарању и закључивању колективних уговора у области здравства са репрезентативним синдикатима, као и сарадња са другим синдикатима запослених у здравству; учешће у изради прописа којима се уређују допринос за обавезно социјално осигурање; учешће у изради подзаконских аката из надлежности Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд); праћење и анализа садржаја и обима права из обавезног здравственог осигурања и њихове усклађеност са финансијским средствима Републичког фонда; надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката Републичког фонда у складу са законом; праћење и анализа система здравственог осигурања у земљама Европске Уније; праћење и анализа система здравственог осигурања у земљама Европске Уније; сарадња са Републичким фондом за здравствено осигурање, државним органима и организацијама, здравственим установама, факултетима здравствене струке, Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту: Агенција), правним лицима која обављају делатност добровољног здравственог осигурања, синдикатима у области здравства, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДСЕК ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ  ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE


У Одсеку за праћење и унапређивање права из обавезног здравственог осигурања и добровољно здравствено осигурање обављају се послови, који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује област обавезног и добровољног здравственог осигурања, као и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима; прописа којима се уређује систем плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно из јавних прихода; праћење и предлагање мера за унапређивање система обавезног здравственог осигурања, као и добровољног здравственог осигурања; израду номенклатуре здравствених услуга, као и стручних основа за сачињавање листи чекања; израда, као и учествовање у изради планова, програма и пројеката здравствене заштите који се финансирају из средстава обавезног  здравственог осигурања и у ванредним приликама у сарадњи са другим надлежним органима; учешће у припреми и вођењу преговора за закључивање и спровођење међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; припрема извештаја за међународне организације у примени конвенција и других извора међународног права ( универзалног и регионалног)  у области остваривања здравствене заштите и других права из обавезног здравственог осигурања, укључујући и спровођење Споразума о реадмисији; учешће у преговорима о платама запослених у здравственим установама са другим надлежним државним органима и репрезентативним синдикатима; остваривање и унапређивање социјалног дијалога и учешће у колективном преговарању и закључивању колективних уговора у области здравства са репрезентативним синдикатима, као и сарадња са другим синдикатима запослених у здравству; учешће у изради прописа којима се уређују допринос за обавезно социјално осигурање; учешће у изради подзаконских аката из надлежности Републичког фонда; праћење и анализа садржаја и обима права из обавезног здравственог осигурања и њихове усклађености са финансијским средствима Републичког фонда;  надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката Републичког фонда у складу са законом; праћење и унапређивање показатеља који утичу на финансирање система обавезног здравственог осигурања; праћење и унапређивање финансирања здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања применом модела плаћања по глави осигураног лица, односно плаћање по моделу „per capita”, као и плаћање по моделу дијагностички сродних група; учешће у изради номенклатуре здравствених услуга; праћење и унапређивање финансирања здравствених установа из Плана мреже средствима обавезног здравственог осигурања, предлагање мера за успостављање економски одрживог система обавезног здравственог осигурања; анализа и праћење показатења здравственог рачуна; анализа и праћење финансирања здравствених технологија; учешће у изради предлога буџета и финансијског плана; израда, учествовање у изради планова, програма и пројеката који се односе на финансирање система обавезног здравственог осигурања; учешће у изради подзаконских аката из надлежности Републичког фонда; надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката Републичког фонда у складу са законом; праћење и анализа система здравственог осигурања у земљама Европске Уније; сарадња са Републичким фондом, другим државним органима и организацијама, здравственим установама, факултетима здравствене струке, правним лицима која обављају делатност добровољног здравственог осигурања,  као и друге послове из делокруга Одсека.