Административне таксе и трошкови

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ УПЛАЋУЈУ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


По Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 - др. пропис, 50/11, 70/11- др. пропис, 55/12 - др. пропис), а у вези са важећим прописима, наплаћиваће се републичка административна такса у буџет Републике Србије и то:

ТАРИФНИ БРОЈ 181:
Захтев за
 1 Решење за обављање делатности производње прекурсора прве, друге или треће категорије  25.250
 2 Решење за увоз, односно извоз, односно транзит прекурсора прве, друге и треће категорије, као и супстанции ван списка које се могу злоупотребити у области опојних дрога  9.470
 3 Решење за употребу прекурсора прве, друге и треће категорије  10.090
ТАРИФНИ БРОЈ 184:
Захтев за
 1 За решење по захтеву за одобрење за производњу опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)  31.550
 2 За решење по захтеву за дозволу за увоз, односно извоз опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)  10.090
 3 За решење по захтеву за одобрење за гајење мака који је намењен за производњу опојних дрога  12.620
 4 За решење по захтеву за одобрење за промет на велико опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)  15.150ТАРИФНИ БРОЈ 180:
Захтев за
 1 За акт по захтеву за давање сагласности којом се одобрава увоз, односно извоз лекова, медицинских средстава, супстанци (активних фармацеутских супстанци), комбинације супстанци за производњу лекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини Став 1   9.470
 2 За сагласност којом се одобрава увоз , извоз људске крви, крвних глобулина, серумских глобулина, хемоглобина, модификованих имунолошких производа, вакцина, жлезда и осталих органа, екстракта жлезда и осталих органа, односно култура микроорганизама (осим квасца) Став 6  8.830


У примени је од 01.07.2012. године

сврха плаћања: 
Републичка административна такса
прималац: Буџет Републике Србије
Жиро рачун број: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 50-016