Стручни испити

За информације о неурученој и враћеној пошти, обратити се на телефон

Тел: 011/363-1210

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТАЖИРАЊА

Уз захтев за издавање Плана и програма приправничког стажа, потребно је доставити стручни/академски назив за који се издаје копија Плана и програма приправничког стажа, дужину трајања студија, дужину трајања стажа, адресу, број мобилног/кућног телефона кандидата, као и доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.

 

ПРЕПИС УВЕРЕЊА

Приликом издавања преписа Уверења, обавезно навести у молби колико трају студије/ школовања и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и доказ о уплати републичке административне такса у износу од 430,00  динара,  на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике  Србије.

 

 

ПРИЗНАВАЊЕ СТАЖА ОБАВЉЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ

 

Стручни испит који је положен у другој држави не признаје се у Републици Србији.

Здравственим радницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може, на њихов захтев, признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са Законом о здравственој заштити (,,Службени гласник РС“, број 25/19) и подзаконским актом којим се уређује обављање приправничког стажа.

 

Уз захтев за признавање приправничког стажа или дела стажа обављеног у иностранству, потребно је доставити:

  • захтев за признавање стажа обављеног у иностранству
  • план и програм приправничког стажа државе у којој је здравствени радник обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача
  • документ (потврду) о обављеном стажу у иностранству, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.
  • оверену фотокопију дипломе
  • документ о нострификацији дипломе, односно признавања стране школске/високошколске исправе, у складу са законом.
  • доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 динара, на рачун примаоца: 840-742-221-843-57, позив на број : 97 50-016, прималац: Буџет Републике Србије.

 

 

Приручник Основна знања за припрему стручног испита за здравствене раднике представља званичну литературу за припрему општег дела  стручног испита за здравствене раднике свих струка и степена образовања.

 

Приручник представља збирку правних прописа потребних за полагање испита, прилагођених здравственим радницима.

 

Може се наћи у књижари Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19,  Београд, тел. 011 3348 654 i 011 3246829, E-mail: sld@sld.org.rs