Стручни испити

Поступак за пријаву полагања стручног испита

Докторе медицине

Докторе стоматологије
Струковне медицинске сестре
Здравствене сараднике
Дипломиране фармацеуте

Струковне фармацеуте 

Дипломиране фармацеуте медицинске биохемичаре

Референт за стручне испите – Ивана Попов Влаховић Тел: 011/2132-470, 064/8811-353,

Радно време са странкама од 12 до 14 часова (само за више школе и факултете) .

 

011/2656-477 (само за средње медицинске школе)

 

 


Наведени референт ради све набројане профиле, затим издаје План и програм приправничког стажа за исте, преписе уверења и дистрибуира сва Уверења за средњу и вишу спрему. 

За неуручену и враћену пошту, обратити се на тел. 011/363-1088.
Пријаве за полагање стручног испита врше се до краја месеца, за полагање у следећем месецу. Документација се доставља или поштом (препоручено) на Писарницу Министарства здравља ако је странка из унутрашњости или се доноси лично на шалтер бр. 1 у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Испити се организују целе године.

Испит се полаже у Немањиној 22-26, Београд.

Oд јунског рока 2015. кандидати се информишу о датуму и времену полагања стручног  испита на сајту Министарства здравља око 15. у месецу, када се постављају спискови кандидата.

Потребна документација:

 1. Молба писана руком - читко или куцана. На молби је довољно да у једној реченици напишете месец када желите да полажете стручни испит, вашу адресу и број мобилног/кућног телефона.
 2. Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету, са датумом дипломирања. Ако је кандидат завршио факултет у некој страној земљи, потребна је нострификација од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 3. Оригинал попуњена стажерска  књижица  са  датумима,  печатом  и  потписом одговорног лица тј. директора и ментора.Књижица се попуњава са правном службом тамо где се стажира.
 4. Уплата на ж.р. Министарства   здравља  8.990.00 дин  за трошкове полагања стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97 (прва кућица) па 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља.
 5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац: буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016
 6. За даме, фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико су са другим презименом од оногa у дипломи.
 7. За приватну праксу доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

- Кандидати се пријављују тек после обављеног приправничког стажа.


Потребна литература: За све профиле литература се набавља у Српском лекарском друштву улица Џорџа Вашингтона  број 19. Број телефона 011 3246 829

 

Лекари купују стручну литературу и приручник за правни део у наведеној установи. Стоматолози, фармацеути, фарм.биохемичари и здравствени сарадници купују само правни део а за стручни део не постоји литература већ програм по коме су стажирали.

Стажерске књижице се купују на  Институту за издавачку делатност у Улици Хајдук Вељков венац бр. 4, III. спрат, Београд,  а програм у њој важи за Републику Србију.

Приликом издавања Плана и програма приправничког стажа, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 310 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .

 

Иста такса се уплаћује уз захтев за признавање стажа обављеног у иностранству, уз оверену фотокопију дипломе и нострификацију дипломме.

 

Приликом издавања преписа Уверења, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 410 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 . 

 

За издавање преписа Уверења и Плана и програма приправничког стажа и признање стажа, писменим путем се обратити Писарници Министарства здравља уз плаћену таксу, тачну адресу и број мобилног/кућног телефона.

Стручни испит из других држава се не признаје.

Здравственим радницима и здравственим сарадницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може на њихов захтев признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са овим законом. ( члан 180. Закон о здравственој заштити, службени гласник РС бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,  96/15, 106/15, 105/17-др. закон и 113/17-др. закон).

Здравственим радницима и здравственим сарадницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, ради признавања стажа или дела стажа потребно је доставити:

 • план и програм приправничког стажа државе у којој је здравствени радник и здравствени сарадник  обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.
 • документ (потврда) о обављеном стажу у иностранству преведен и оверен код овлашћеног судског тумача.


Здравствени радници са вишом и средњом школском спремом, подносе писмену пријаву за полагање стручног испита  у Градском заводу за јавно здравље Београд ( контакт 011/323-52-12).

 


 

План и програм приправничког стажа за оралног хигијеничара са стеченим високим образовањем на студијама првог степена основних струковних студија и стеченим стручним звањем:

Орални хигијеничар

 1. дечја и превентивна стоматологија
 2. болести зуба
 3. пародонтологија и орална медицина
 4. орална хирургија
 5. стоматолошка протетика
 6. ортопедија вилица

 

ПРОГРАМ приправничког стажа обухвата знања и вештине које орални хигијеничар треба да савлада у току приправничког стажа како би се оспособио за самостални професионални рад.

Током обављања приправничкиог стажа, стажер учи да примењује и развија знања и вештине које је стекао у току студија.

дечја и превентивна стоматологија

 1. успостављање првог контакта са пацијентом;
 2. пријем и припрема пацијената за стоматолошки третман;
 3. психолошка припрема пацијента за стоматолошки третман;
 4. индивидуални здравствени просветни рад;
 5. учешће у процесу едукације пацијента и профилакси;
 6. коришћење апарата са натријум бикарбонатом;
 7. апликација препарата флуорида ниске, средње и високе концентрације;
 8. екартирање образа, језика или других делова меког ткива током; стоматолошке терапије;
 9. чување лекова и водјење рачуна о року трајања лекова који се користе у стоматолошкој ординацији;
 10. давање савета о правилној исхрани у циљу превенције оралних обољења трудницама, доиљама, родитељима/старатељима, старијој предшколској и школској деци;
 11. спровођење здравственог васпитања кроз здравствено васпитне радионице;
 12. учествовање у раду тимова који треба да се баве здравственим васпитањем у циљу превенције оралних обољења на примарном нивоу здравствене заштите (стоматолог, гинеколог, педијатар, гинеколошка, педијатријска и патронажна сестра) ;
 13. учествовање у припреми и примени здравствено васпитних средстава у државним и приватним стоматолошким ординацијама, вртићима и школама;
 14. саветовање пацијената о актуелним темама из области исхране („органска“ храна, мегавитаминска терапија, вегетаријанство) ;
 15. машинско укпањање наслага са зуба профилактичким пастама;

16.заливање јамица фисура;

17,полирање испуна за десензибилизацију вратова зуба;

18.одржавање оралне хигијене особа са посебним потребама;

                 асистирање - помоћ у раду код пружања амбулантне стоматолошке заштите    

                 особа са посебним потребама;

 1. асистирање -    помоћ     у     раду     код     пружања     амбулантне;

стоматолошке заштите особа са посебним потребама у седацији;

 1. асистирање -    помоћ     у     раду     код     пружања     амбулантне;

стоматолошке заштите особа са посебним потребама у општој анестезији;

 1. 22. обука родитеља - старатеља о методама и средствима за одржавање оралне хигијене;
 2. 23. обука родитеља - старатеља о принципима хигијенско - дијететског режима;
 3. 24. познавање основних принципа пружања помоћи код ургентних и задесних стања.

болести зуба

 1. успостављање првог контакта са пацијентом;
 2. пријем и припрема пацијената за стоматолошки третман;
 3. психолошка припрема пацијента за стоматолошки третман;
 4. индивидуални здравствени просветни рад;
 5. екартирање образа, језика или других делова меког ткива током стоматолошке терапије;
 6. постављање и укпањање кофердама;
 7. прављење раствора одонтоантисептика;
 8. чување лекова и водјење рачуна о року трајања лекова који се користе у стоматолошкој ординацији;
 9. спровођење здравственог васпитања кроз здравствено васпитне радионице;
 10. полирање испуна за десензибилизацију вратова зуба.

пародонтологија и орална медицина

 1. успостављање првог контакта са пацијентом;
 2. пријем и припрема пацијената за стоматолошки третман;
 3. психолошка припрема пацијента за стоматолошки третман;
 4. индивидуални здравствени просветни рад;
 5. инспекција оралне слузокоже стоматолошким огледалцетом и извештавање стоматолога о налазу;
 6. аспирација течности из уста и крви која се накупља током или након хируршке или друге стоматолошке интервенције сисаљком, пустером или испирањем уста;
 7. чување лекова и водјење рачуна о року трајања лекова који се користе у стоматолошкој ординацији;
 8. рад са пацијентима у циљу утврђивања начина и квалитета исхране и препознавање потребе за променом исхране у вези са општим и оралним здрављем;
 9. давање савета о правилној исхрани пацијентима са каријесом, пародонтопатијом, пацијентима после оперативних захвата, особама са ортодонтским апаратима и др.;
 10. спровођење здравственог васпитања кроз здравствено васпитне радионице;
 11. саветовање пацијената о актуелним темама из области исхране („органска“ храна, мегавитаминска терапија, вегетаријанство) ;
 12. машинско уклањање наслага са зуба профилактичким пастама;
 13. Утврђивање нивоа оралне хигијене одговарајуцим плак индексима (ПИ ) и уношење података у картон
 14. Утврђивање стања пародонцијума одговарајућим пародонталним индексима(ГИ, НИГ, НПЕ, ДДз итд.) и уношење података у картон
 15. Избор средстава за одрзавање оралне хигијене и обука болесника у примени средстава за одрзавање оралне хигијене;
 16. Ремотивација и давање додатних упутстава болеснику у одржавању адекватне оралне хигијене;
 17. Уклањање супрагингивалних меких наслага пастом и машинским ротирајућим инструментима(четкице и гумице);
 18. Уклањање супрагингивалог каменца ултразвучним и ручним инструментима
 19. Припрема хируршког сета инструмената за извођење одговарајућих пародонтолошких хируршких интервенција;
 20. Активно асистирање лекару у току извођења одговарајућих пародонтолошких хируршких интервенција (аспирација, екартирање, оптимално осветљавање хируршког поља);
 21. Постављање хируршког завоја;
 22. Укпањање хирурског завоја, испирање хирурске регије И уклањање хирурских шавова.

орална хирургија

 1. успостављање првог контакта са пацијентом;
 2. пријем и припрема пацијената за стоматолошки третман;
 3. психолошка припрема пацијента за стоматолошки третман;
 4. индивидуални здравствени просветни рад;
 5. коришћење апарата са натријум бикарбонатом;
 6. припрема анестичког поља пред давање локалне анестезије;
 7. аспирација течности из уста и крви која се накупља током или након хируршке или друге стоматолошке интервенције сисаљком, пустером или испирањем уста;
 8. уклањање хируршког конца;
 9. давање пре и постоперативних савета;
 10. коришћење апарата за кисеоник и чување лекова и вођење рачуна о року трајања лекова који се користе у стоматолошкој ординацији;
 11. спровођење здравственог васпитања кроз здравствено васпитне радионице;
 12. асистирање - помоћ      у     раду      код     пружања      амбулантне

стоматолошке заштите особа са посебним потребама у седацији;

 1. асистирање - помоћ      у     раду      код     пружања      амбулантне

стоматолошке заштите особа са посебним потребама у општој анестезији;

 1. познавање основних принципа пружања помоћи код ургентних и задесних стања;
 2. Постављање хируршког завоја;
 3. Уклањање хирурског завоја, испирање хируршке регије и уклањање хируршких шавова.

стоматолошка протетика

 1. успостављање првог контакта са пацијентом;
 2. пријем и припрема пацијената за стоматолошки третман;
 3. психолошка припрема пацијента за стоматолошки третман;
 4. индивидуални здравствени просветни рад;
 5. одржавање оралне хигијене особа на стационарном лечењу;
 6. аспирација течности из уста и крви која се накупља током или након хируршке или друге стоматолошке интервенције сисаљком, пустером или испирањем уста;
 7. чување лекова и вођење рачуна о року трајања лекова који се користе у стоматолошкој ординацији;
 8. рад са пацијентима у циљу утврђивања начина и квалитета исхране и препознавање потребе за променом исхране у вези са општим и оралним здрављем;
 9. давање савета о правилној исхрани пацијентима са каријесом, пародонтопатијом, пацијентима после оперативних захвата, особама са ортодонтским апаратима и др.;
 10. спровођење здравственог васпитања кроз здравствено васпитне радионице;

и скидање привремених круница.

ортопедија вилица

 1. успостављање првог контакта са пацијентом;
 2. пријем и припрема пацијената за стоматолошки третман;
 3. психолошка припрема пацијента за стоматолошки третман;
 4. индивидуални здравствени просветни рад;
 5. обука пацијената о одржавању хигијене зубних надокнада и ортодонтских апарата;
 6. постављање и уклањање ортодонтске гумице за сепарацију;
 7. интра и екстраорална мерења лица при обради ортодонтских пацијената;
 8. чишћење и пескирање одлепљених бравица,
 9. мењање лигатура код фиксног ортодонтског апарата;
 10. уклањање Делер-ове маске;

11.обука пацијената у постављање интраоралних интермаксиларних гумица за вучу друге и треће класе;

12.одређивање величине прстенова на студијском моделу пред поставку фиксног ортодонтског апарата;

 1. подучавање пацијената оралној хигијени током ношења мобилних и фиксних ортодонтских апарата;
 2. екстра и интраорално фотографисање;
 3. уклањање лепка после скидања фикног ортодонтског апарата;

16.чување лекова и водјење рачуна о року трајања лекова који се користе у стоматолошкој ординацији;

17.спровођење здравственог васпитања кроз здравствено васпитне радионице.

 1. узимање отисака за студијске моделе;
 2. постављање образног лука и преношење модела у артикулатор;
 3. постављање модела у паралелометар;
 4. уклањање вишка цемента по цементирању инлеја ручним инструментима
 5. уклањање вишка цемента по цементирању ортодонтских прстенова које је урадио стоматолог- искључиво ручним инструментима;
 6. мерење притиска и препознавање виталних знакова;
 7. учествовање у раду тимова који треба да се баве здравственим васпитањем у циљу превенције оралних обољења на примарном нивоу здравствене заштите (стоматолог, гинеколог, педијатар, гинеколошка, педијатријска и патронажна сестра);
 8. рад на превенцији малигних обољења максилофацијалне регије.