Други пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА

Република Србија

Министарство здравља

 

Други пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање
ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА
Зајам бр. 8830-YF
Шифра пројекта: P166025


Република Србија примила је од Светске банке финансијска средства у износу од 25.000.000 евра за трошкове „Другог пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање“ и намерава да део тих средстава употреби за плаћање роба, радова, неконсултативних услуга и консултантских услуга које ће бити набављане у оквиру овог пројекта.


Пројекат обухвата следеће компоненте:


КОМПОНЕНТА 1: Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
Подршка реформама финансирања болница. Нови модел финансирања за болнице на основу дијагностички сродних група (ДСГ) биће примењен у 14 пилот болница. Предвиђене конкретне активности укључују: (i) интеграција клиничких путева израђених у оквиру пројекта у болничке информационе системе; (ii) даље дефинисање критеријума за пријем на основу европске верзије протокола за евалуацију сврсисходности и прилагођавање националном нивоу; (iii) увођење почетне матрице за болнице за праћење учинка и стимулисање болничких лекара и клиничких тимова; и (iv) унапређење регулаторног оквира како би се препознали и дефинисали учинак, трошкови и ДСГ урачунао у буџет;
Јачање система финансирања примарне здравствене заштите. Модел финансирања примарне здравствене заштите (ПЗЗ) унапређен је увођењем показатеља квалитета у формулу. За успех ове реформе од изузетног значаја су даље праћење, евалуација и унапређење формуле финансирања и то треба да иде руку под руку са променом регулаторног оквира тако да он препозна и допусти ове промене.
План оптимизације мреже здравствених установа. Због фрагментираности и документоване недовољне искоришћености капацитета, постоји велика потреба за Планом оптимизације мреже за јавне здравствене установе који би, у најмању руку, дефинисао: (i) оптималан капацитет мрежe здравствених установа који би одговарио потребама становништва; (ii) функционалну и организациону интеграцију домова здравља и регионалних болница у одговарајуће здравствене центре; (iii) рационализацију капацитета болница и домова здравља и одговарајуће редефинисање услуга и капацитета у складу са потребама, (iv) дефинисање величине и обима услуга које ће обезбедити ефикасност, квалитет и безбедност здравствене заштите, и (v) обезбеђивање одговарајућег регулаторног оквира како би се омогућило такво реструктурирање.


КОМПОНЕНТА 2: Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити
Побољшати приступ лековима. Ова поткомпонента би подржала успостављање е-здравља и наставак активности на рационалној употреби антибиотика у складу са Националним програмом за контролу бактерија резистентних на антибиотике и његовим акционим планом.
Јачање система процене здравствених технологија. Техничка помоћ и свеукупна подршка настављају се у следећим областима: (i) идентификација и обука кључних актера; (ii) обављање анализе стања ПЗТ и МЗД; (iii) изградња међународног искуства у области ПЗТ, стицање знања и развијање стручности за локално спровођење ПЗТ; (iv) институционализација ПЗТ/дефинисање институционалних аранжмана.
Унапређење система за одржавање медицинске опреме. Подржала би МЗ (i) у оснивању субјекта за управљање медицинском технологијом, укључујући и дефинисање његове улоге и особља; (ii) у одабиру независне сервисне организације која ће пружити високо квалификоване услуге одржавања више добављача у једној или више пилот болница;


КОМПОНЕНТА 3: Јачање квалитета здравствене заштите
Изградња капацитета система за унапређење квалитета. Како би се унапредило лечење хроничних болести, биће израђено 16 клиничких путева за домове здравља. Уз то се очекује да се интегришу клинички путеви за примарну и секундарну здравствену заштиту. Треба израдити Национални регистар за водеће хроничне незаразне болести паралелно са одговарајућим базама података, што ће омогућити праћење и евалуацију исхода.
Унапређење контроле канцера. Предложене активности су следеће: свеобухватни програм управљања канцером који подразумева превенцију, дијагностику и лечење. Подршка коришћењу дигиталних технологија у регистрацији канцера и прикупљању података о лечењу пацијента, трансферу, терапијским одлукама и аналитичкој обради, у складу са међународно признатим форматом. Побољшање покривања услугама радиотерапије на националном нивоу путем набавке два нова ЛИНАК-а и једног KТ скенера и адаптација два бункера. Обезбеђивање благовремене дијагностике у онкологији путем набавке ултразвучних и напредних јединица за дијагностичко снимање (KT и МР).


КОМПОНЕНТА 4: Управљање пројектом. Продужење свакодневног управљања пројектом од стране постојеће Јединице за координацију пројекта за додатни двогодишњи период.


Набавка уговора финансираних од стране Светске банке биће спроведена кроз процедуре прописане у документу Светске банке Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations) из јула 2016. године, ревидиране у новембру 2017. године (Прописи о набавкама) и отворене су за све квалификоване фирме и појединце, како је дефинисано у Прописима о набавкама.


Посебна обавештења о набавкама за уговоре који захтевају отворену међународну конкурентну набавке биће објављена, када буду доступна, на UN Development Business onlinе, на екстерној интернет-страници Светске банке, на интернет-страници Клијента: http://www.zdravlje.gov.rs и у дневном листу "ПОЛИТИКА" (лист са националним тиражем).


Потребно је да заинтересоване квалификоване фирме и појединци који би желели да буду узети у разматрање за пружање робе, радова, неконсултантских и консултантских услуга за горепоменути пројекат, или они којима су потребне додатне информације контактирају Зајмопримца на доленаведеној адреси:

 

 

„Други пројекат развоја здравства Србије”
Министарство здравља Републике Србије
Пастерова 1, 11000 Београд
Teл./факс +381 11 3606 400
Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs

 

Београд 27.06.2018.