Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС” број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/18), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

 1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, Одсека за опште правне послове и послове јавних набавки, Службе за правне и економско финансијске послове - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

 • VII степен стручне спреме,
 • Правни факултет,
 • минимум 3 године радног искуства у обављању правних послова,
 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

Опис послова:

 

 • планира и организује рад у организационој јединици у складу са плановима Службе за правне и економско финансијске послове и Института „Tорлак“,
 • прати спровођење процедура на нивоу Института и законских прописа,
 • планира, израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), и њихове измене и допуне,
 • задужен је за спровођење Стандардних оперативних процедура (СОП-ова) у Институту,
 • припрема предлог плана рада организационе јединице,
 • надгледа извршење послова из делокруга рада организационе јединице,
 • израђује појединачне правне акте у складу са позитивним прописима (одлуке, решења, потврде, изјаве, и друге акте) и даје предлог општих правних аката Руководиоцу немедицинске Службе за правне и економско финансијске послове и директору Института на више нивоа здравствене заштите,
 • саставља уговоре, анексе уговора и по потреби даје тумачење истих,
 • даје правна мишљења по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите и/или непосредног руководиоца,
 • на захтев запослених даје правна мишљења и савете из делокруга рада организационе јединице,
 • припрема седнице Управног и Надзорног одбора: израђује анализе, извештаје, нацрте одлука и закључака са седница органа управљања,
 • саставља записнике са седница органа управљања Института и потписује његове предлоге,
 • обавља стручне послове приликом расписивања конкурса и огласа,
 • одговоран је за уредно вођење евиденције о радно ангажованим лицима у Институту (њиховом броју, личним подацима, врсти и степену стручне спреме, обукама, уговорима и њиховом важењу, другим подацима битним за рад Института),
 • одговоран је за уредно вођење досијеа и матичних књига запослених, као и ажурирање података о запосленима,
 • одговоран је за уредност и комплетност документације приликом радног ангажовања лица у Институту,
 • одговоран је за благовремено достављање пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање,
 • израђује план годишњих одмора на нивоу Инсититута, обједињујући планове годишњих одмора организационих јединица Института,
 • одговоран је за уредно вођење евиденције о привременој спречености за рад и других врста одсуства запослених у Институту,
 • дужан је да комуницира са свим надлежним инспекцијама и сходно њиховим налозима да достави потребну документацију о запосленима, органима руковођења, управљања и раду Института,
 • надгледа и одговара за рад архиве,
 • надгледа вођење евиденције улазних и излазних докумената Института,
 • одговоран је за благовремено и уредно достављање документације запосленима, руководиоцима организационих јединица у Институту и трећим правним и физичким лицима,
 • одобрава захтеве за набавку добара, услуга и радова у оквиру своје организационе јединице,
 • даје стручна мишљења и коментаре на захтеве за набавку и по потреби обрађује захтеве за набавку,
 • учествује у припреми понуда Института за учествовање у поступцима јавних набавки (врши правну анализу конкурсне документације, даје сугестије за питања у вези конкурсне документације, контролише формалну исправност понуде, анализира достављене одлуке о додели уговора и/или одлуке о обустави поступка, израђује захтев за заштиту права понуђача), планира и организује рад у организационој јединици у складу са плановима Службе за правне и економско финансијске послове и Института „Tорлак“,
 • израђује План јавних набавки,
 • израђује кварталне и годишње извештаје за Управу за јавне набавке и Државну ревизорску институцију,
 • одговоран је за вођење евиденција о спроведеним поступцима јавних набавки,
 • у поступцима јавних набавки припрема и израђује следећа аката:
 • Одлуке о покретању поступка јавне набавке,
 • Решења о формирању комисије за поступак јавне набавке,
 • конкурсне документације,
 • Позиве за подношење понуда у поступцима јавних набавки,
 • одговора на захтеве за додатна појашњења конкурсних документација,
 • Записник о отварању понуда у поступцима јавних набавки,
 • Извештаје о стручној оцени понуда,
 • Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка јавне набавке,
 • Обавештења о закљученим уговорима и Обавештења о обустави поступака јавних набавки,
 • одговоре на захтев за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки,
 • припрема и израђује предлоге уговора након спроведених поступака јавних набавки,
 • обрађује захтеве за набавку добара, услуга и радова,
 • одговоран је за евиденцију о закљученим уговорима, року важења уговора, количинске и финансијске искоришћености уговора,
 • даје предлог за закључење Анекса уговора и израђује исте,
 • сарађује са осталим организационим јединицама у вези припреме спецификација за поступке јавних набавки, које расписује Институт,
 • поступа у складу са одредбама општег акта којим се ближе уређују поступци јавних набавки и учествује у припреми његових измена и допуна,
 • процењује могућности за побољшање квалитета, ефикасности и продуктивности целокупног пословања и технолошког развоја, смањење трошкова и даје предлоге за унапређење свега наведеног,
 • благовремено припрема потребе добара, услуга и радова као и њихове спецификације које су потребне за израду Плана јавних набавки и прослеђује непосредном руководиоцу,
 • прави план потреба добара, услуга и радова на нивоу организационе јединице и благовремено их требује,
 • преноси знања и искуства и ради на постизању самосталности сарадника,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • остварује интензивну комуникацију и сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за опште правне послове и послове јавних набавки.

 

                                                 Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-meil адресом.

 

 

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

        Др Вера Стоиљковић