Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС” број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/18), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

 1. Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за серуме и лабораторијске животиње, Службе за бактериолошку производњу - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,  113/2017 и 95/2018) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

 • Средње образовање
 • средња пољопривредна школа (смер

ветеринарски техничар)

 

 

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за рад у организационој јединици,
 • обавља послове чишћења, прања и дезинфекције свих радних простора према Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • обавља послове затварања бочица на машини за пертловање (пертловање бочица),
 • врши одлагања отпадног материјала на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • преузима из магацина сировине и материјал за рад према потребама организационе јединице,
 • преноси материјал неопходан за рад организационе јединице у оквиру Института,
 • попуњава евиденције о свом раду према Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • обавља послове кошења траве и сакупљања сена,
 • одвози стајско ђубриво на сабирно место,
 • истовара и складишти сточну храну,
 • обавља послове прања, паковања и припрему лабораторијског посуђа, материјала и прибора за рад, као и заштитне одеће за рад према Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу и чишћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • редовно чисти, храни и поји животиње на Институту,
 • помаже у здравственом надзору животиња у узгоју и експерименту,
 • обавља послове везане за производњу плазме кунића, сувог комплемента заморца (припрема и стерилизација материјала за рад, припрема животиња и вађење крви животиња, центрифугирање, филтрирање и разливање плазме кунића и серума заморца, паковање бочица),
 • обавља послове везане за бригу о змијама (мужа, храњење и појење змија),
 • припрема отрова змија за лиофилизацију и за имунизацију коња,
 • надгледа и прати одвајање, мерење и припрему замораца и лабораторијских мишева за рад у експерименталним шталама,
 • врши имунизацију животиња (коња),
 • врши вађење крви животиња (коњима, овновима, ћуркама, кунићима),
 • прати и посматра животиње и пријављује ветеринарима све промене на њима у смислу здравственог стања, понашања, исхране,
 • контролише микроклиматске услове у смештајном простору за животиње и води евиденцију о томе,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за серуме и лабораторијске животиње.

 

                                                 Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-meil адресом.

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

        Др Вера Стоиљковић