Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 131. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС” број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са члановима 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/18), директор Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећег кадра:

 1. Магистар фармације специјалиста у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке, Службе за обезбеђење квалитета (QA) - 1 извршилац,

 

Тачка 2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог Огласа су прописани Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017) и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су:

 

 • Високо обрaзовање

            - Фармацеутски факултет са специјализацијом

 • минимум 3 године радног искуства у производњи, обезбеђењу квалитета или контроли квалитета лека
 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

Опис послова:

 

 • припрема и ревидира одговарајуће СОП-ове из делокруга рада Oдсека,
 • израђује и ревидира потребну документацију у складу са смерницама Добре произвођачке праксе, ISO 9001, ISO 13485, HACCP и других стандарда који се успостављају у Институту,
 • захтева и прегледа писање нове или корекцију одобрене документације других организационих јединица у складу са смерницама Добре произвођачке праксе и другим уведеним стандардима, односно стандардима који се уводе у Институту,
 • обједињује и прегледа документацију о серији лека (BPR) и/или медицинског средства,
 • припрема План интерне провере у складу са смерницама Добре произвођачке праксе и другим уведеним стандардима, односно стандарда који се уводе у Институту,
 • учествује у редовним и ванредним интерним проверама у складу са смерницама Добре произвођачке праксе и другим успостављеним стандардима, односно стандардима који се уводе у Институту,
 • спроводи ванредне интерне провере у случају рекламација, опозива, поновљеног одбијања производа,
 • покреће корективне и превентивне мере на основу неусаглашености и опсервација констатованих у извештају после спроведене интерне и екстерне провере,
 • води евиденцију о обављеним редовним и ванредним интерним проверама и инспекцијама према смерницама Добре произвођачке праксе и другим успостављеним стандардима, односно стандардима који се уводе у Институту,
 • одговоран је за подношење извештаја по завршеној интерној провери или самоинспекцији, у случају да је вођа тима,
 • учествује у истрагама и решавању девијација и неусаглашености,
 • учествује у дефинисању, праћењу ефективности спровођења и вођењу евиденције превентивних и корективних мера (CAPA),
 • учествује у доношењу редовног годишњег плана и програма обуке запослених и учествује у одабиру и припреми обука,
 • одговаран је за спровођење редовног годишњег плана и програма обуке запослених,
 • врши надзор над провером обучености запослених након завршене обуке,
 • одговаран је за ажурно вођење евиденција провера обучености запослених,
 • врши усаглашавање обука са смерницама Добре произвођачке праксе и другим успостављеним стандардима, односно стандардима који се успостављају,
 • врши спровођење обука усаглашених са извештајем интерних и екстерних провера када је потребно,
 • врши анализу спроведених обука,
 • према потреби учествује у свим осталим активностима које се односе на рад организационе јединице,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • подноси периодичне извештаје о свом раду непосредном руководиоцу
 • остварује интензивну комуникацију и сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту,
 • прати и рад усклађује са законском регулативом .Европске Уније, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (у даљем тексту ICH), European Medicines Agency (у даљем тексту EMA) и важећом законском регулативом и стандардима у Републици Србији,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно извршава наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за документацију, интерне провере и обуке.

 

 

                                                 Тачка 3.

 

Уз пријаву се у оригиналу или овереној фотокопији подносе следећа документа:

 

 • Диплома о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија личне карте,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е-meil адресом.

 

 

Тачка 4.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 5.

 

Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос ће обавити разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.

 

Тачка 6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

 

Тачка 7.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Тачка 8.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11 000 Београд

са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

        Др Вера Стоиљковић