Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр. 489/12 од 30.01.2019.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:    

 

 1. Доктор медицине за рад на IV Четвртом одељењу - Хирургија дојке, меких ткива, дечија и васкуларна хирургија Службе за хирургију Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању  

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 2. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку хирургије дојке на IV четвртом одељењу – Хирургија дојке, меких ткива, дечија и васкуларна хирургија Службе за хирургију Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња мед. школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

Крушевац

 

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу за рад у Дневној болници инфективног одељења Одељења за инфективне болести Службе за инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању  

Услови: Средња мед. школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 

4. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању  

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 

5. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 6. Виши радни терапеут за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Виша медицинска школа смер радни терапеут, Висока медицинска школа струковних студија, струковни радни терапеут или завршен Медицински факултет, основне струковне студије првог степена на студијском програму струковни радни терапеут, VI-1 степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Психолог на осталим болничким одељењима за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Филозофски факултет,основне или мастер академске студије, одсек за психологију ,VII-1 степен

- стручни испит у складу са законом

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 8. Сервирка за рад у Одсеку за припрему хране у Служби за помоћне и друге послове Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средње образовање

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 9. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

- 2 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

  

10. Помоћни радник за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе

 

за радна места-послове  1. до 6 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопијуЛиценце издате од надлежног органа

За  радна места-послове  7 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радна места-послове  8 ::

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о радном искуству на наведеним пословима
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

За радна места-послове  9. до 10 :  

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине