Специјална болница за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин

          На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин и Одлуке в.д. директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-152/19 од 04.02.2019. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време, због повећаног обима посла, на период најдуже

                                       до 30.06.2019. год.   

  1.   СЕРВИР – 1 извршилац

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин :

  1. степен стр. спреме, заврш.основна школа, положен хигиј. минимум

 

  1. КОНОБАР – 1 извршилац

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин : Средње образовање, 3. степен стручне спреме, положен хигијенски минимум

  

II На неодређено време: - у складу са Закључком Министарства здравља број: 112-01-1436/2018-02 од 26. децембра 2018. год.

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин: Високо образовање

  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских

наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.

септембра 2005. године;

  • на основним стдијама из области медицинских наука у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године.

Доданта знања /испити/радно искуство:

-стручни испит за звање доктор медицине;

-лиценца за обављање послова доктора медицине;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III На одређено време, због замене отсутног радника:

  1. КОНОБАР – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин: Средње образовање, 3. степен стручне спреме, положен хигијенски минимум   

  1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 3 извршиоца

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин: Средње образовање – образовни профил физиотерапеутски техничар

  • Додатна знања /испити/радно искуство:

-стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;

-лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара и

-најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Сомбор.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

   ''ЈУНАКОВИЋ'',АПАТИН,АПАТИН

                    В.д. Директор 

                Мрђенов др Драгана