Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.01/2015) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ за 2018.годину, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 О  Г  Л  А  С

           За пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. 1 (једног) ПСИХОЛОГА, на одређено време са пуним радним временом за рад у Здравственом центру Зајечар у Служби за психијатрију, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности

 

  1. 1 (једног) РЕФЕРЕНТА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, на одређено време са пуним радним временом за рад у Одсеку за рачуноводствене послове, до повратка запослене са боловања

 

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

 

                        Под 1: завршен Филозофски факултет – смер психологија

и положен стручни испит;

 

                        Под 2: завршена средња економска школа IV степена стручне спреме

 

 

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету/средњој школи,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-         биографија

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                        Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

                                                                                                  В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                Др Мирослав Стојановић