Специјална болница „Свети Сава“

На основу Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Сагласности МЗ РС бр. 112-01-1270/2018-02 oд 19.11.2018. године, о давању сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуну слободних радних места, (три извршиоца на радном месту, доктор медицине или  специјалиста одговарајућих грана медицине) и Сагласности МЗ РС бр. 112-01-1436/2018-02 oд 26.12.2018. године, о давању сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуну слободних радних места, (један извршилац на радном месту, доктор медицине или  специјалиста одговарајућих грана медицине у складу са потребама здравствене установе, пет  извршилаца на радном месту медицинска сестра-техничар),  указане потребе за пријем у радни однос на одређено време, (седам извршилаца на радном месту медицинска сестра-техничар на одређено време до повратка запоселних са боловања/неплаћеног одсуства са рада, неплаћено: Иван Станић, Јована Стојков и Снежана Липић, боловање: Анкица Гордић, Ивана Манић-Петровић, Биљана Петровић и Јелена Марковић; два извршиоца на радном месту виши радиолошки техничар на одређено време до повратка запоселних са боловања: Симић Драгана и Гладић Драгослава), и један извршилац на радном месту немедицинског техничког и помоћног радника са НСС на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла на радним месту, помоћни радник на нези болесника, који се финансира из средстава РФЗО у складу са Сагласносношћу МЗ РС бр. 112-01-1436/2018-02 oд 26.12.2018. годинем којом је одобрено засниванје радног односа на неодређено време са једним извршиоцем на радном месту немедицинског техничког и помоћног радника са НСС,  у складу са Кадровским планом Болнице за 2018. годину, (451 запоселних на неодређено време), доносим

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим, и то:

Два извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  доктор медицине специјалиста неурологије или доктор медицине уколико се не пријави специјалиста неурологије, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по   прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9. 2005. године.

- стручни испит,

- специјалистички испит из неурологије, 

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине за доктора медицине специјалисту неурологије или за доктора медицине уз Високо образовање из алинее 1.

- стручни испит,

- лиценца и

                                 - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Пет   извршилацаца на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места, медицинска сестра-техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Седам   извршилаца на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  медицинска сестра-техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Два  извршиоца на одређено време до повратка запосленог са боловања са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  виши радиолошки техничар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,  утврђени следећи услови:      - Високо образовање

                                     -  на струковним студијама првог степена

                                        (основне струковне студије) по прописима који уређују високо

                                         образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

                                     - на основним студијама у трајању од најмање две године,

                                        по пропису који је уређивао високо образовање до

  1. септембра 2005. године;

- стручни испит,

- лиценца и

                                  - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Један извршилац на одређено време до шест месеци,  због повећаног обима посла,  са пуним радним временом, за обављање послова радног

места, помоћни радник на незии болесника, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,  утврђен услов, основно образовање.

 

III

Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање Београд, да изврши оглашавање у посебном гласилу.  

 

IV

Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

(Оглас ће бити објављен дана, 06.02.2019. године)

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић