Специјална болница "Сокобања"

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 106/18), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-196/1 од 28.01.2019. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време ради повећаног обима посла, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

  1. медицинске сестре ........................................... 2 извршиоца.

 

 

II

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -средња стручна спема (медицинска сестра) IV степен стручне спреме

            -положен стручни испит за своје звање.

 

           

III

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

            -оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)

            -уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)

            -лиценцу издате од надлежне коморе или решење о упису у комору  (оригинал или оверена фотокопија)

            -кратку биографију.

 

IV

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

            Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

            Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одељењу правних послова и архиви Болнице.

 

 

                                                                                      В.Д. ДИРЕКТОРА,

                                                                                   др Весна Милановић