Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

       

ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици .......................................................... 1 извршилац

ОЈ Општа болница Ужице

 1. Софтвер инжењер /VII/ .............................................................................................. 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ...................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Возач санитетског превоза /IV/ ................................................................................. 1 извршилац

ОЈ  Дом здравља Сјеница

 1. Возач санитетског превоза /III или IV/ ...................................................................... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виши радиолошки техничар -VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа смер радиолошки техничар и положен стручни испит
 • За радно место софтвер инжењер- VII степен стручне спреме,завршена висока школа из области информатике и рачунарске науке,радно искуство на пословима одржавања информационих система
 • За радно место медицинске сестре техничара на осталим болничким одељењима – IV степен стучне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит
 • За радно место возач санитетског превоза /III или IV/-III или  IV степен стучне спреме ,завршено средње образовање и возачка дозвола Б категорије

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић