Здравствени центра Зајечар

 

                        На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.106/18) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 2 (два) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту школске деце у Дому здравља у Зајечару, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности,

 

  1. 1 (једне) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинске сестре у интензивној нези нивоа 2 - анестетичар, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за анестезију у Општој болници у Зајечару, до повратка запослене са боловања и

 

  1. 1 (једне) MЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинске сестре у интензивној нези нивоа 2 - анестетичар, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за анестезију у Општој болници Зајечар, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности

 

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под 1.:            ВСС (VII степен) – Медицински факултет и положен стручни испит

                        Под 2. и 3.:     ССС (IV степен) – Медицинска школа и положен стручни испит

 

 

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи/факултету,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                    Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

 

                                                                                                 В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

                                                                                                Др Мирослав Стојановић