Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-859/2018 од 30. јануара 2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-249/19 од 06.02.2019. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

Једног извршиоца на радном месту Доктора медицине за рад у Центру за микробиологију, уз могућност упућивања на специјализацију из медицинске микробиологије, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца и са описом послова  ближе наведеним у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар бр. 3-380/18 од 15.03.2018. године.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: VII1 степен стручне спреме - завршен Медицински факултет, положен стручни испит, лиценца издата од стране лекарске коморе Србије или решење  о упису у лекарску комору.

Заинтересовани кандидати преко Одељења за опште и правне послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање  „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, Зајечар, са назнаком „за оглас“, или лично доставити  Одељењу  за правне и опште послове на адреси Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за правне и опште послове.

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.

 

 

Директор Завода

Слађана Ристић