Здравствени центар Зајечар

На основу члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл.гласник РС“ бр 106/18) у складу са Кадровским планом,  в.д. директор Здравственог центра Зајечар, доноси

 

 

О Д Л У К У

О потреби заснивања радног односа

 

 

Утврђује се потреба заснивања радног односа:

 

  1. 2 (два) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности у Служби за здравствену заштиту школске деце у Дому здравља Зајечар, за који су предвиђени следећи услови: ВСС (VII степен) – Медицински факултет и положен стручни испит

 

  1. 1 (једне) MЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинске сестре у интензивној нези нивоа 2 - анестетичар, на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутне раднице Ћировић Милане у Служби за анестезију у Општој болници Зајечар, за који су предвиђени следећи услови:

ССС (IV степен) – Медицинска школа и положен стручни испит и

 

  1. 1 (једне) MЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА – Медицинске сестре у интензивној нези нивоа 2 - анестетичар, на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности у Општој болници Зајечар, за који су предвиђени следећи услови:

ССС (IV степен) – Медицинска школа и положен стручни испит

 

 

Одлука о потреби заснивања радног односа реализоваће се расписивањем јавног огласа и објављивањем истог на сајту Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање, а све у складу са чланом 7. став. 2. Посебног колективног уговора.

 

 В.Д. Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић