Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1270/2018-02 од 19.11.2018. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-10323/2018 од 29.10.2018. године,  члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун,  Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 358 од 22.01.2019. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следеће радно место:

 

 1. МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ – 1 извршилац, у Служби за гинекологију, Болници за гинекологију и акушерство

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. за доктора медицине су:


    - Висока стручна спрема (завршен Биолошки факултет),

    - Положен стручни испит по завршеном Биолошком факултету.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеном Биолошком факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме.

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд)
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопија уверења о држављанству
 • Фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

         

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

                                                                 

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

 

ДиректорКБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић