Клиничко болнички центар „Звездара“

Na osnovu  Zakona o radu  ( Sl glasnik br. 75/2014, 113/2017 ), člana 5.-14. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (''Sl. glasnik RS'' br. 1/2015.), člana 23. Statuta, a na osnovu Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava sredstava   Zaključkom   51   broj: 112-7259/2018 od 27.07.2018. godine direktor KBC „ Zvezdara“  dana 22.01.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

 

Javnog oglasa

za prijem u radni odnos:

 

  1. JEDAN IZVRŠILAC DOKTOR MEDICINE U KLINICI ZA OČNE BOLESTI „PROF DR IVAN STANKOVIĆ“, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“
  2. JEDAN IZVRŠILAC DOKTOR MEDICINE U BOLNICI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“

 

USLOVI: 1. i 2.

visoko obrazovanje,

  • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uredjuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uredjivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,
  • stručni ispit
  • licenca,
  • prosečna ocena 8

 

Zainteresovani kandidati uz prijavu na javni oglas,  podnose:


                 -   prijavu na oglas sa kratkom biografijom, navedenom adresom i kontakt    

                     telefonom ( elektronska adresa)

-    overena fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi

-    overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu

-   overena fotokopija  dozvole za rad – licenca izdata od strane nadležne komore ( ili rešenje nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence)

-    potvrda o radnom iskustvu

Poželjno je da kandidat pod rednim brojem 1. ima upisanu specijalizaciju iz oftalmologije, I kandidat pod rednim brojem 2. da ima upisanu specijalizaciju iz ginekologije I akušerstva.

 

Dostavljena dokumenta se vraćaju lično, preuzimanjem u kadrovskoj službi KBC „ Zvezdara“

Odluka o izboru kandidata će biti dostavljena učesnicima javnog oglasa.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Poslovi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu:  Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u arhivi Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161.

                                                                                                                                    

D i r e k t o r

KBC „ Zvezdara“

Prof. dr Petar Svorcan