Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број  : 112-01-01436/2018-02, Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 212  од  30.01.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

на радном месту :

 

            1.Мајстор одржавања

    - 1 извршилац, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- завршена  средња школа техничке струке - средња стручна спрема

- искуство у раду у техничкој служби најмање 5 година

ОПИС ПОСЛОВА:

 • Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;
 • обавља механичарске/ електричарске/ водоинсталатерске/ браварске/ столарске/ лимарске/ молерске/ аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача као и друге радове одржавања и поправки;
 • припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
 • учествује у заједничким пословима са осталим радницима из Одсека за техничке и помоћне послове;
 • обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
 • пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;
 • прати параметре рада и подешава опрему и постројење;
 • обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;
 • води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
 • по распореду вози одређено возило и превози здравствене и друге раднике ради извршавања службених задатака;
 • ради и све друге послове по налогу руководиоца.

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - Фотокопију дипломе  (оверена копија)

     - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду ,Уговор привременим и повременим пословима,Уговор о делу и сл...).

     - Фотокопију личне карте

     - Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

     - Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

                                                                        в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине