Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ


О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ    ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ НА ПОСЛОВИМА ЧИСТАЧИЦЕ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА

 

  1. Радно место:   ЧИСТАЧИЦА  ,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО  ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ НА ПОСЛОВИМА ЧИСТАЧИЦЕ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА                                 СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ ........................   1  извршилац

 

  Услови: - Основна школа, без искуства.

                   

Опис послова ЧИСТАЧИЦА:

 

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

 – одржава чистоћу  износи смеће;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

 –  чисти, пере и брише све апарате , уређаје у ресторану,

- одговоран је за хигијену просторија које одржава,

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија сведочанства ;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 07.02.2019. године.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 07.02.2019. године.

 

У Сијаринској бањи                                             ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар