Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), сагласности Министарства здравља бр.112-01-1436/2018-02 од 07.12.2018.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11582/2018  од 30.11.2018.године  и Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр.5- 91  од  31.01.2019. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује                                        

 

О   Г   Л   А   С                       

За пријем у радни однос : 

Под тачком 1. - 1 (једног)  доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом  за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком   2. -  1 ( једне ) више  медицинске сестре – техничара  на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

Под тачком   3.  -   1 ( једног) возача у екипи хитне медицинске помоћи  на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1    -  медицински факултет  и положен стручни испит

Под тачком 2    - Виша  медицинска школа општег смера и положен стручни испит

Под тачком 3    -   КВ возач или  III степ. стручности саобраћајне струке- возач моторних возила

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету- школи;

      -   оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

      -    извод из матичне књиге рођених;

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве   неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

"КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и

мастер менаџмента у  здравству

 

 

 

На основу  члана 7 , 8 и  9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018 ) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-89   од   30.01.2019.године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује                                        

 

О   Г   Л   А   С 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  1 ( једног)  доктора медицине  ради замене запослене  која се налази на породиљском одсуству  у  Служби за  здравствену заштиту одраслих становника .

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

 - Медицински факултет и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -    оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету ;

  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве у којима није нагашено радно место за које се конкурише неће се разматрати. 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

"КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ,СПЕЦ.ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ И

МАСТЕР МЕНАЏМЕНТА У ЗДРАВСТВУ