Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл гласник 106/2018) , а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године и Обавештења о одобреним апропријацијама у  Одлуци о буџету  Општине за 2019 године  број 06-478/2018-04 и  Одлуке директора Дома здравља Љубовија са стационаром о потреби заснивања радног односа број  80/19 од 31.01. 2019. године због повећаног обима посла   расписује  се

                                                                                                                                                 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА

 

  1. Медицинска сестра техничар 1 извршилац,  за рад  на пословима Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом кућним лечењем и негом  са пуним радним  временом, организованим у сменском раду (у три смене),  на  одређено  време са радом  до 31. 12. 2019 године, због повећаног обима посла

          Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/ образовање

–        средње образовање.

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–        стручни испит;

–        лиценца;

–        најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра техничар.

Оглас објавити  код Националне службе за запошљавање и доставити  Министарству  здравља, ради објављивања на сајту Министарства здравља

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту министарства здравља

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дома здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320 са назнаком: оглас за пријем радника

Уз пријаву приложити доказе о испуњености услова:

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

      -  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

 -  Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

 -  Оверена фотокопија положеног стручног испита,

 -  доказ о упису у именик Коморе/лиценца (фотокопија)

       -  Фоткопија важеће личне карте,

        -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

 

Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност за рад на радном месту за које је расписан оглас, доставља кандидат који буду примљен у радни однос.

 

    ДИРЕКТОР: др Бранка Радовановић