Институт за Реуматологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 01/2015 и 03/2018) и члана 22. Института за реуматологију, директор Института расписује оглас:

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

11129 Београд, Ресавска 69    

тел: 011/3600-812

 

  1. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ, на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад, са пуним радним временом (један извршилац)

Услови:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису које уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. године - област: медицинске науке, струковни медицински радиолог;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи,

- фотокопију  уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови", на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

           

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов