Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код послодавца Дома здравља Мало Црниће, Одлуке директора бр. 89 од 30.01.2019. године, Закључка 51 бр.112-11582/2018 од 30.новембра 2018.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,  а у складу са обавештењем Министарства здравља бр. 112-01-1436/2018-02 од 11.12.2018. године и  расписује се

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до 6.месеци за радно место:

 

Дипломирани правник – 1 извршилац

 

Опис посла:прати прописе и стара се о њиховој примени, ради на изради нормативних аката, учествује у раду Управног и Надзорног одбора, формулише одлуке Управног и Надзорног одбора, сачињава све потребне уговоре, сачињава сва потребна решења и одлуке на основу одлука директора, учествује у комисијама за спровођење тендера, учествује у припреми одлука директора, формира и чува персонална досијеа запослених, обавља све послове пријављивања и одјављивања запослених, издаје потврде запосленима из радних односа, води све потребне кадровске евиденције, израђује решења из домена радних односа, контролише садржину закључених уговора о раду, контролише податке који се односе на кадар, контролише пријем и експедицију поште, припрема и обрађује огласе по одлукама директора, припрема и обрађује одлуке о избору кандидата по расписаним огласима, стара се о примени донетих процедура, обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови:

          Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

-завршен висока стручна спрема, звање дипломирани правник и познавање рада на рачунару ( Word, Excel, Internet)

          Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова кандидати достављају и:

-оверену копију дипломе о завршеном Правном факултету у звању дипломирани правник

-оверено  уверење о завршеном курсу за рад на рачунару( Word, Excel, Internet)

-копију личне карте ( очитане податке са  личне карте );

-копију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме). 

         Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 -лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

          Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Пријем дипломираног правника биће реализован након престанка радног односа тренутно запосленог дипломираног правника.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем