Дом здравља Димитровград

На основу члана 31. Закона о раду  („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број 106/18), Кадровског плана за Дом здравља Димитровград за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018. године, а у вези са датом сагласности за пријем у радни однос на неодређено време Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Министарства здравља, Број: 112-01-01270-1/2018-02 од 15. новембра 2018. године, Директор Дома здравља Димитровград расписује

 

ПОНОВЉЕНИ Ј А В Н И  О Г Л А С

                    ЗА  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

Радно место Магистар фармације –медицински биохемичар – шеф одељења у Одељењу за лабораторијску дијагностику Дома здравља Димитровград.

 

Број извршилаца - 1 (један).

 

Начин заснивања радног односа - неодређено време.

 

Радно време - пуно( 40 сати недељно).

 

Стручна спрема / образовање – високо образовање

 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство   

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:

  • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Извод из матичне књиге рођених.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Директор

Др Роберт Петров, спец. педијатрије