Дом здравља Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос бр. 537 од 01.02.2019.год., директор Дома здравља Ниш расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним за следећа радна места:

 

-на неодређено време

1)  доктор медицине специјалиста изабрани лекар децу

     (спец. педијатрије)                                                                         - 1 извршилац   

 

 -на одређено време                            

2)  доктор медицине специјалиста изабрани лекар децу

     (спец. педијатрије)                                                                         - 1 извршилац                                                                                         

3)   доктор медицине                                                                         -  2   извршиоца  

4)   доктор стоматологије                                                                  -  2   извршиоца  

                                   

 

II

            За заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

 

III

            Поред општих услова на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ниш број 2/18 од 23.03.2018.године, утврђени су и посебни услови:

 

За радна места под бројем 1) и 2):

 

- завршен медицински факултет

- положен стручни испит

- положен специјалистички испит из педијатрије

- лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе

 

 За радна места под бројем 3) и 4):

 

- завршен медицински, односно стоматолошки факултет

- положен стручни испит

- лиценца или решење о упису у именик Лекарске, односно Стоматолошке коморе

 

IV

            Уз пријаву (CV) се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 

            - диплома о завршеном медицинском, односно стоматолошком факултету

            - потврда о положеном стручном испиту

            - диплома о положеном специјалистичком испиту (за радна места под бројем 1) и 2)

            - лиценца или решење о упису у именик Лекарске, односно Стоматолошке коморе

 

 

V

            Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

            - лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом,

            - фотокопија личне карте,

            - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

            - уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд), 

             - писану сагласност (својеручно)  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос.                 

          Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Ниш.

           

VI

            Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

            - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за  које се заснива радни однос.

            Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

VII

            Оглас објавити на интернет страницама  Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС и Дома здравља Ниш (www.domzdravljanis.co.rs).

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

          Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш, или доставити лично у Дом здравља Ниш Одсеку за кадровске послове - VI спрат, канцеларија број 411.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

            Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет страници Дома здравља Ниш.

            Кандидатима који не буду изабрани оверена конкурсна документација биће враћена путем поште.

            Контакт телефон 018/503-708 или mail: kadrovska@domzdravljanis.co.rs.

 

Дом здравља Ниш

ДИРЕКТОР

Проф. др Милорад Јеркан