Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код послодавца Дома здравља Мало Црниће, Одлуке директора бр. 111 од 01.02.2019. године, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Изменом Кадровског плана Дома здравља Мало Црниће бр. 112-01-200/2018-02  од 22.10.2018. године  расписује се

ОГЛАС

За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до повратка запосленог радника са дужег одсуства , за радно место:

Референта за финансијско-рачуноводствене послове-послови обрачуна зараде и ликвидатуре   – 1 извршилац

Опис посла: врши обрачун зарада и накнада зараде на основу радних листа и решења, саставља рекапитулације и прописане обрасце у вези исплаћених зарада, доприноса и пореза на зараде и накнаде зарада, саставља обрасце прописане за утврђивање стажа осигурања које улазе у пензијски основ, води евиденцију о потрошачким кредитима, врши контролу рачуна, новчаних докумената, готовинских исплата и дневних благајничких извештаја, врши ликвидацију целокупне материјално-финансијске документације, испоставља налоге за исплату према добављачима, води књигу улазних и излазних фактура, саставља месечне извештаје о порезу на додатну вредност, испоставља фактуре за извршене медицинске услуге, води преписку са повериоцима и дужницима, обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

За обављање ових послова непосредно је одговоран директору Дома здрвља.

Услови:

          Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

- завршена средња економска школа.

          Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова кандидати достављају и:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој економској школи.

-копију личне карте ( очитане податке са  личне карте );

-копију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме). 

         Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 -лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци

-уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак, ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

          Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

 др Емад Еслеем