Дом здравља Раковица

На основу  Закључка 51 број: 112-9085/2018 од 26.септембра 2018. Године,  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и члана 22 Статута Дома здравља Раковица,

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ  ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, на радном месту

 

-ПРАЉА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА- 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

УСЛОВИ: Основна школа,

           

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

- - оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи,

-неоверена фотокопија личне карте,

--уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

-уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић