Дом здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на пословима:

 

-ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац

 

КАДНИДАТИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о завршеном факутету,

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија дипломе о завршеној специјализацији,

-фотокопија дозволе за рад-лиценце

- уверење да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци,

- уверење да се против кандидата не води истрага и  кривични поступак,не старије од 6 месеци,

-кратка биографија са адресама и контакт телефон.

-најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић