Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  972   од                        07.02.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                 

        

         ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................... 1 извршилац

ОЈ  Дом здравља Ужице

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици .................................................... 1 извршилац

         ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење у Новој Вароши

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............. 1 извршилац

          ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Сервирка ..................................................................................................... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици  -IV степен стручне спреме,завршена      медицинска школа,смер лабораторијски  техничар и положен стручни испит
 • Зарадно место медицинска сестра на осталим болничким одељењима - IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински   техничар и положен стручни испит
 • За радно место сервирке- I степен стучне спреме,завршена основна школа ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић