Здравствени центар Ужице

а основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 971   од                  07.02.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

            

             

             ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Виши лабораторијски  техничар у дијагностици  .......................................... 1 извршилац

 

             ОЈ Дом здравља Ужице

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................... 1 извршилац  

 

           

           Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
  • За радно место виши лабораторијски техничар– VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер лабораторијски и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућем факултету одн. школи
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић