Општа болница Пирот

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број:112-11582/2018  од 30.новембра 2018.године  и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-568/Р од 06.02.2019.године, расписује се

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следећа радна места:

 1. Виша медицинска сестра, техничар у гинекологији и акушерству- за рад у Служби за гинекологију и акушерство- 1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

 • високо образовање медицинске струке
  • на студијама првог степена медицинске струке из области гинекологије и акушерства (основне струковне/ академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;
  • на основним студијама медицинске струке из области гинекологије и акушерства у трајању од најмање две године, по пропису који је утврђивало високо образовање до 10. септембра 2005.године.

додатна зања/ испити/ радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца или Решење о упису у комору;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 

 1. Медицинска сестра, техничар у гинекологији и акушерству- за рад у Служби за гинекологију и акушерство - 2 извршиоца

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

 • средње образовање медицинске струке из области гинекологије и акушерства.

додатна зања/ испити/ радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца или Решење о упису у комору;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 1. Мајстор одржавања- бравар и механичар за гасове- за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

средње образовање;

додатна знања / испити / радно искуство

 • положен стручни испит за руковање судовима под притиском, обављену стручну обуку за рад са медицинским гасовима, најмање једна година радног искуства.

 Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • уверење о радном искуству у наведеном звању (потврда или уговор о раду).

 

 1. Спремач, спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- за рад у Одељењу за одржавање чистоће- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

основно образовање;

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

ОГЛАС важи од 07.02.2019.године (до 15.02.2019.године).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић