Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-565/Р  од 06.02.2019. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

 

 За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутних радника, са пуним радним временом за следећа радна места:

  1. Медицинска сестра /техничар у ургентним службама и реанимацији за рад у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања –  1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

  • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

  1. Помоћни кувар за рад Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове  -  1 извршилац

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

  • средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 06.02.2019. ГОДИНЕ (до 14.02.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић