Дома здравља Крушевац

  На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, Сагласности Министарства здравља број                                112-01-1436/2018-02 од 17.12.2018.године, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 667  од 07.02.2019. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

 

  1.   Доктор медицине за пријем у радни однос на неодређено време  за рад на пословима доктор медицине изабрани лекар, у Слуби опште медицине,  Дома здравља Крушевац  

                    - 2 извршиоца.

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1.       спремачица  у радни однос на неодређено време, за рад на пословима спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање  хигијене објеката и опреме  Дома здравља Крушевац    

                   - 1 извршилац.

 

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- основно образовање

 

               Кандидати достављају:

 

За радно место под редним бројем од  1.

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             - оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

За радно место под редним бројем 2.

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о основном образовању 

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

 

             Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

 

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

 

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

 

 

                                                                                      ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

                                                                                                      ДИРЕКТОР

                                                                                  др Марина Костић спец. мед. рада