Дом здравља Крушевац

                 На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 687  од 07.02.2019. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

 

  1.   Доктор медицине за пријем у радни однос на одређено време, за рад на пословима доктор медицине изабрани лекар, због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, у Одељењу за здравствену заштиту школске деце,  Дома здравља Крушевац  

                    - 1 извршилац.

 

         УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1.       Магистар фармације за пријем у радни однос на одређено време, на пословима магистар фармације у Јединици за снабдевање лековима Дома здравља Крушевац, због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратака на рад.

                   - 1 извршилац    

 

       УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

  • високо образовање на интегрисаним академским студијама фармације , по   пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • високо образовање на  основним студијама фармације  у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад или Решење о упису у Комору

 

Кандидати који се пријављују на оглас достављају :

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             - оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

             Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

 

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

 

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

 

 

                                                                                      ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

                                                                                                      ДИРЕКТОР

                                                                                  др Марина Костић спец. мед. рада