Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу чл.  8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 08.02.2019.г. објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време за послове

хемијски техничар. Извршилац један.

 

     Опис послова:

 • обавља лабораторијске анализе;
 • у раду се придржава принципа добре лабораторијске праксе;
 • припрема уређаје, опрему и прибор за рад;
 • припрема узорке за испитивање и растворе за рад;
 • проверава функционалну исправност опреме и уређаја за испитивање;
 • спроводи поступак испитивања појединих својстава и састава узорака по валидним методама;
 • прикупља резултате анализе појединих узорака и попуњава извештај о анализи;
 • евидентира узорке о извршеним испитивањима;
 • одржава чистоћу средстава за рад;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

    Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – средња хемијско-прехрамбена технолошка техничка школа: смер хемијско технолошки техничар или прехрамбени техничар;
 • стручни испит.

      Радни однос се заснива на неодређено време.

      Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

      Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу кратку биографију и  доказе о испуњењу услова: (оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,  фотокопију личне карте и фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).

      Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима  хемијског техничара .

      Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

     Приложена документација неће се враћати кандидатима.

      Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

      Пријаве доставити на адресу:

      ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15                            

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале